W niniejszej informacji przeczytacie Państwo o Świadczeniach Rodzinnych oraz o Zaliczce alimentacyjnej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W niniejszej informacji przeczytacie Państwo o Świadczeniach Rodzinnych oraz o Zaliczce alimentacyjnej."

Transkrypt

1 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL.CIASTOWICZA SKOKI DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH TEL.061/ OSOBA OBSŁUGUJĄCA DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH IWONA TYLL REFERENT D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ANNA DEMINIAK W niniejszej informacji przeczytacie Państwo o Świadczeniach Rodzinnych oraz o Zaliczce alimentacyjnej. ŚWIADCZENIA RODZINNE W OKRESIE ZASIŁKOWYM OD DO Świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie przepisów: 1. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.) 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr213, poz. 2162). 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych ( Dz.U. Nr 130 poz. 903). Świadczeniami rodzinnymi są; 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami; 2. Świadczenia opiekuńcze. 3. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana przez gminy na podstawie art.22 a 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 2. opiekunowi faktycznemu dziecka; 3. osobie uczącej się ( to taka osoba, która posiada zasądzone alimenty od obojga rodziców lub jej rodzice nie żyją). Zasiłek rodzinny przysługuje 1. na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat; 2. na dziecko uczące się, do czasu ukończenia nauki w szkole, lecz nie dłużej niż do skończenia 21 lat. 3. na dziecko uczące się w szkole lub studiujące w szkole wyższej i posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, do ukończenia 24 lat. 4. osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 lat. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest pozostające na utrzymaniu dziecko w wieku do 25 lat legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu

2 niepełnosprawności, zasiłek rodzinny oraz świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł (netto). Osoby wnioskujące o świadczenia rodzinne muszą wykazać wszystkie dochody rodziny, tj, wynagrodzenie za pracę, dochód z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia, alimenty. Muszą to być dochody netto po odliczeniu podatku i różnych składek. Dane najlepiej wyciągnąć z rozliczenia rocznego dla urzędu skarbowego. Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. uwzględnia się przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2005 r. W okresie od r. do r. zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości: 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego wykluczają okoliczności: 1. Przebywanie dzieci lub osoby uczącej się w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w domu pomocy społecznej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w areszcie śledczym i zakładzie karnym, w zakładzie opiekuńczoleczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie; 2. Przebywanie dziecka lub osoby uczącej się w rodzinie zastępczej; 3. Pozostawanie dziecka lub osoby uczącej się w związku małżeńskim. 4. Gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że: o drugi z rodziców dziecka nie żyje, o ojciec dziecka jest nieznany, o powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. 5. Dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. Do zasiłku rodzinnego mogą być przyznane dodatki: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka Przysługuje on matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,-zł na każde dziecko. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Dodatek ten został wprowadzony w miejsce dotychczasowego zasiłku wychowawczego. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, będącemu pracownikiem.

3 Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje nie dłużej niż przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie. Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: 1. drugi z rodziców nie żyje 2. ojciec dziecka jest nieznany Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 170,-zł na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie. W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek zwiększa się o kwotę 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości 80,- zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Dodatek przysługuje na dziecko: legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w wieku powyżej 16 lat do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się lub jest poddawane rehabilitacji. Do dodatku uprawnia zarówno nauka w szkole, jak i w szkole wyższej. Na dziecko uczące się w szkole lub w szkole wyższej w wieku do ukończenia 24 roku życia, które jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, dodatek przysługuje, niezależnie od tego kiedy powstała niepełnosprawność. Dodatek przysługuje w wysokości 60,- zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, a na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia w wysokości 80,- zł miesięcznie. W razie gdy do dodatku uprawnione jest więcej niż jedno dziecko, dodatek przysługuje na każde dziecko. Jeżeli dziecko ukończy 5 lat w trakcie pobierania dodatku, dodatek w wy ższej wysokości wypłaca się poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko osiągnęło ten wiek.

4 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak że osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje jeden raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,-zł na dziecko. Dodatek przysługuje wyłącznie z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole ( również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne), nie przysługuje, gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole wyższej. Dodatek nie przysługuje, jeżeli na dziecko nie przysługuje zasiłek rodzinny za wrzesień, niezależnie od przyczyny. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi p rawnemu dziecka, lub osobie uczącej się: na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej a także gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - wysokości 90,- zł miesięcznie na dziecko, a także na zapewnienie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w wysokości 50,-zł na dziecko. Dodatek nie przysługuje w okresie przerwy wakacyjnej, tj. za lipiec i sierpień. Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dokumentami: Uwierzytelnioną kopią dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny ( kserokopię dowodu osobistego, którą potwierdzi za zgodność z oryginałem pracownik podmiotu realizującego świadczenia rodzinne); Skróconym odpisem aktu urodzenia każdego dziecka; Orzeczeniem o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne; Zaświadczeniem szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia do ukończenia 21 roku życia, Zaświadczeniem szkoły lub szkoły wyższej, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia do ukończenia 24 roku życia - w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności; Zaświadczeniem lub oświadczeniem stwierdzającym wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny: o zaświadczenia (według określonego wzoru) z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2005 roku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, o kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, o przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, o zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w 2005 roku, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, o dokument potwierdzający utratę dochodu uzyskiwanego w 2005 r. oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny, Kopią prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka;

5 Informacją sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka; Kopią prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny występuje o zasiłek rodzinny; Kopią aktów zgonu rodziców lub kopią odpisu wyroku zasądzającego alimenty od rodziców w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się; Kopią karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej; Kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopią aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko; Oryginały w/w dokumentów należy przedłożyć do wglądu w momencie składania wniosku o świadczenie rodzinne, w celu potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem przez pracownika organu. Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku ponadto dołączają : zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzającego, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego. Świadczenia opiekuńcze: Niezależnie od zasiłku rodzinnego mogą być przyznane świadczenia opiekuńcze, którymi są: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,- zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia; osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

6 Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem (zastąpiło zasiłek stały z pomocy społecznej przyznawany do r.) przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,- zł miesięcznie. Za niepełny miesiąc kalendarzowy wypłaca się 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty, zasiłku stałego dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu lub pozostaje w związku małżeńskim osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko - osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Świadczenia Rodzinne - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "Becikowe" Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje rodzinom bez względu na dochód, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o świadczenie to mogą ubiegać się rodziny na dzieci urodzone 9 listopada 2005 r. i później, ponieważ termin 3-miesięczny konieczny do złożenia wniosku upływa dla tych osób w czasie obowiązywania tego przepisu. Zgodnie z art k.p.a., termin określony w miesiącach kończy się bowiem z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. UWAGA!! Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania. Wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego (oryginał do wglądu) oraz oryginałem skróconego aktu urodzenia dziecka należy skladać w tut. OPS. Gdzie można pobrać i złożyć wniosek: Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można pobierać i składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach ul. Ciastowicza 11.

7 ZALICZKA ALIMENTACYJNA KOMU PRZYSŁUGUJE ZALICZKA ALIMENTACYJNA W OKRESIE ZASIŁKOWYM OD DO ROKU Zaliczka alimentacyjna przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 lat, a gdy uczą się w szkole albo w szkole wyższej - do ukończenia 24 lat, gdy są wychowywane przez osoby samotne: 1. jest wypłacana na dzieci, na które sąd zasądził alimenty, gdy egzekucja alimentów prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna 2. zaliczkę otrzymają też pełnoletnie osoby uczące się, nie będące na utrzymaniu rodziców, gdy zasądzone są od nich alimenty, jeśli wyrok sądu je orzekający został wydany przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości. 3. zaliczka jest wypłacana też na dzieci uprawnione do świadczenia alimentacyjnego (gdy egzekucja jest bezskuteczna) wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona. 4. zaliczkę może pobierać na dzieci uprawnione do świadczenia alimentacyjnego (gdy egzekucja okaże się bezskuteczna), także - ale tylko przez jeden rok - osoba pozostająca w związku małżeńskim. Jednak, pod warunkiem, że złożyła do sądu pozew o rozwód albo separację i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie. WAŻNE Osoba ubiegająca się o zaliczkę alimentacyjną, która nie otrzymuje zasądzonych alimentów, powinna mieć złożony u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, ponieważ dopiero w przypadku bezskutecznej egzekucji otrzyma zaliczkę alimentacyjną. Bezskuteczność egzekucji - oznacza egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy. Komu zaliczka nie przysługuje Mimo spełnienia kryterium dochodowego, a także warunku bezskutecznej egzekucji zaliczka nie przysługuje jeśli osoba uprawniona: 1. przebywa w rodzinie zastępczej, 2. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 3. zawarła związek małżeński, 4. jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. JAKI DOCHÓD UPRAWNIA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Zaliczka przysługuje, jeśli dochód rodziny, w której wychowuje się osoba uprawniona, nie mogąca wyegzekwować alimentów, nie przekracza na jednego jej członka 583 zł miesięcznie. Do zaliczki alimentacyjnej, podobnie jak do świadczeń rodzinnych, od nowego okresu zasiłkowego tj.: od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. uprawniają dochody za rok JAKIE SĄ KWOTY WYPŁACANEJ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Zaliczka alimentacyjna przysługuje do wysokości przyznanego przez sąd świadczenia alimentacyjnego, jednak nie więcej niż: 1. w sytuacji gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170zł na uprawnioną osobę lub 250zł, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

8 2. gdy takich osób jest trzy lub więcej zaliczka wyniesie na osobę uprawnioną 120zł lub 170zł, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 3. Większa jest wysokość zaliczki dla osób uprawnionych, wychowywanych w rodzinach, w których dochód na jej członka nie przekracza połowy kwoty uprawniającej do skorzystania z zaliczki (291,50 zł). Zaliczka alimentacyjna będzie przysługiwała do wysokości przyznanego przez sąd świadczenia alimentacyjnego, jednak nie więcej niż: 4. gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300zł na osobę uprawnioną albo 380zł, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 5. gdy takich osób jest trzy lub więcej - 250zł na osobę uprawnioną albo 300zł, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, Po upływie kwartału, będzie ustalana wysokość zaliczki na następny kwartał, po rozliczeniu pomiędzy świadczeniem alimentacyjnym albo kwotami określonymi w art.8 ustawy a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym. Osoba samotnie wychowująca dziecko - to: - panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedzioną, wdowa lub wdowiec, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka. GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ. Wniosek składa się u komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej. Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego a także informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego i przekazuje wniosek wraz z zaświadczeniem do Ośrodka Pomocy Społecznej, w Skokach do Działu Świadczeń Rodzinnych. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ UBIEGAJĄC SIĘ O ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ Decyzja o przyznaniu zaliczki będzie wydana na podstawie dokumentów: 1. wniosku o zaliczkę; 2. zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych; 3. oświadczenia wnioskodawcy, że osoba uprawniona nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, że nie zawarła związku małżeńskiego, że nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; 4. oświadczenia wnioskodawcy o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego; 5. informacji osoby składającej wniosek o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji; 6. innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych. Jakie działania będą podejmowane wobec osób nie płacących alimenty gdy egzekucja będzie bezskuteczna? Jeżeli po przeprowadzeniu wywiadu przez ośrodek pomocy społecznej okaże się, że dłużnik nie płaci bo nie ma pracy, będzie kierowany do pracy lub do prac organizowanych na zasadach robót publicznych. W przypadku gdy dłużnik odmówi przeprowadzenia u niego wywiadu środowiskowego, lub będzie się uchylał lub odmawiał podjęcia prac - wówczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego będzie kierował do starosty wniosek o zatrzymanie jego prawa jazdy. W takich sytuacjach, może być także dłużnik ścigany za przestępstwa określone w art. 209 kodeksu karnego, a organ, który wypłaca na jego dzieci zaliczkę alimentacyjną, może wytoczyć powództwo

9 przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności do alimentacji na podstawie art. 132 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli dłużnik nie będzie płacił alimentów przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, komornik złoży wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Będzie przeprowadzana egzekucja alimentów z rachunku bankowego dłużnika w pełnej wysokości. Na dłużniku alimentacyjnym ciąży obowiązek zwrotu zaliczki alimentacyjnej, powiększonej o 5 % jej wartości. ********************************************************************************* Uwaga: Dział Świadczeń Rodzinnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w SKOKACH informuje, że z dniem 15 lipca 2007roku rozpoczyna przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od roku. Podstawowym dokumentem służącym do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków jest zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku 2006.

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć:

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć: W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć: - uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (w przypadku cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Stan prawny na dzień 6 lipca 2007 r. Zasiłek rodzinny Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko: ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczenia rodzinne obejmują: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; zaliczkę alimentacyjną.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych.

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Udzielane są świadczenia: - świadczenia rodzinne, - świadczenia opiekuńcze, - fundusz alimentacyjna, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r. Rodzaj Zasiłek rodzinny Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione będzie od dochodu uzyskanego w roku 2009. Dochód nie może przekroczyć 504zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 583zł w przypadku gdy wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania świadczeń rodzinnych

Zasady udzielania świadczeń rodzinnych Czwartek, 10 marca 2016 Świadczenia rodzinne Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje: Zasady udzielania świadczeń rodzinnych obywatelom polskim, cudzoziemcom: - do których stosuje się przepisy o koordynacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ŚWIADCZENIA RODZINNE POKÓJ NR 1 GOPS Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Bardziej szczegółowo

zasiłek rodzinny: 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł), 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),

zasiłek rodzinny: 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł), 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2016 r. do 30.10.2017 r., w którym obowiązywać będą dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne 2016-01-25 Świadczenia Rodzinne Wypłata świadczeń rodzinnych: Świadczenia rodzinne przysługują : obywatelom polskim; cudzoziemcom : do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r ul. Józefa Słommsklego 19 77-130 Llpnlca woj. pomorskie NIP 842-10-23-020, tel. 59 621 70 88 INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO Zasiłek rodzinny przysługuje: obywatelom polskim, cudzoziemcom: a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b. jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania świadczeń rodzinnych

Zasady udzielania świadczeń rodzinnych Czwartek, 10 marca 2016 Świadczenia rodzinne Zasady udzielania świadczeń rodzinnych Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje: obywatelom polskim, cudzoziemcom: - do których stosuje się przepisy o koordynacji

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli Świadczenia rodzinne Informacje o formach i zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych ZASIŁEK RODZINNY Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r. ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r. Rodzaj świadczenia dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku rodzinnego Kwota świadczenia Zasiłek rodzinny Prawo do

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznawany jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada

ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznawany jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznawany jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: 1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się matki,ojca,opiekuna

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. Gdy członkiem

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty).

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty). Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty Postępowanie w sprawach przyznania (wymagane dokumenty). i wypłacania świadczeń rodzinnych Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 są zobowiązane załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny następującą dokumentację, tj. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych Rodzaje świadczeń rodzinnych Zasiłek rodzinny Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo

Bardziej szczegółowo

Dokumenty od wnioskodawcy

Dokumenty od wnioskodawcy Piątek, 11 lipca 2008 Dokumenty od wnioskodawcy Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO: - 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; ( 68 zł od 1 listopad 2009 r.) - 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia; ( 91 zł od 1 listopad 2009 r.) -

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia Rodzinne ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczenia Rodzinne ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Zasiłek rodzinny komu przysługuje Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie na podstawie Upoważnienia Burmistrza Ożarowa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje od 1 maja 2004r. zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: - rodzicom, jednemu z rodziców - opiekunowi prawnemu dziecka - opiekunowi faktycznemu dziecka - osobie uczącej się Osoba

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego: informacje Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001 Karta dla interesanta- sprawa: USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Obowiązuje w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Łomży KI 16 / PS Edycja Nr

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: rodzina następujących członkowie rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE. mgr Marta Wasil

ŚWIADCZENIA RODZINNE. mgr Marta Wasil ŚWIADCZENIA RODZINNE mgr Marta Wasil RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Zasiłek rodzinny Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr.

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. Załącznik nr 1 4. Inne dane 4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. 4.2 Dochód utracony z roku...* } wyniósł... zł... gr miesięcznie. 4.3 Dochód uzyskany

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Podstawowe informacje o Świadczeniach Rodzinnych 2010-07-14 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 realizuje zadania wynikające z ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DA ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DA ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DA ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 1. Złożenie wniosku w MGOPS Mrocza, ul. Łąkowa 7, 89-115Mrocza. 2. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 1 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 2015-09-28 Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 trwający od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r., są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), 2.

ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), 2. ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS Od dnia 1 września 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Sprawę załatwia Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie, ul. Zefirka 6, Muszyna

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Sprawę załatwia Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie, ul. Zefirka 6, Muszyna Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne Sprawę załatwia Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie, ul. Zefirka 6, 33-370 Muszyna e-mail: ops_muszyna@op.pl Do wniosku o zasiłek rodzinny naleŝy dołączyć odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Postępowanie w sprawach przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych. Postępowanie w sprawach przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych. Aby otrzymać świadczenia rodzinne na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych należy złożyć: - wniosek. o ustalenie uprawnień do zasiłku

Bardziej szczegółowo

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013.

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013. UWAGA! PRZYPOMINA SIĘ O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO 15 WRZEŚNIA BR. AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY O KONTYNUACJI NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PRZEZ UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ niedostosowanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I N F O R M A T O R

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I N F O R M A T O R ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I N F O R M A T O R WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ wydawane i przyjmowane są w siedzibie MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁAWIE przy ul. Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby pomagać

Jesteśmy po to, aby pomagać Zasiłek rodzinny Od września każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia 31 października roku następnego. Do

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 2015-07-27 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy obowiązujący od 1 listopada 2014r. do 31 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 września 2004 roku. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 września 2004 roku. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Dz. U. z 2004 roku Nr 213, poz. 2162 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Wydział Finansowy Osoby prowadzące sprawę: Anna Puk inspektor ds. świadczeń rodzinnych,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE W OKRESIE ZASIŁKOWYM

ŚWIADCZENIA RODZINNE W OKRESIE ZASIŁKOWYM ŚWIADCZENIA RODZINNE W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2010/2011 Zasady przyznawania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2010/2011, tj. od 01 listopada 2010 do 31 października 2011 r. nie ulegają zmianie. Kwoty

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki na okres zasiłkowy 2012/2013

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki na okres zasiłkowy 2012/2013 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki na okres zasiłkowy 2012/2013 -uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny i

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Świadczenia rodzinne Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Wojska Polskiego 13 B, pokój 103 (I piętro) tel. 95 742 78 19, 95 742 78 17 Godziny

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec - WAŻNE

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec - WAŻNE Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec - WAŻNE Informujemy, że wnioski do zasiłków rodzinnych na okres 2012/2013 są wydawane i przyjmowane w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Załącznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Lp. Imię i nazwisko PESEL *) Rodzaj szkoły,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się, (oznacza to

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

Paragrafy rozporządzenia dotyczące wnioskodawców w ramach projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku zostały oznaczone kolorem żółtym.

Paragrafy rozporządzenia dotyczące wnioskodawców w ramach projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku zostały oznaczone kolorem żółtym. Paragrafy rozporządzenia dotyczące wnioskodawców w ramach projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku zostały oznaczone kolorem żółtym. Dz.U.05.105.881 2005.06.30 zm. Dz.U.2005.116.976 1 2006.04.22

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: (z1) Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I 1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach. Miejsce złoŝenia dokumentów. Opłaty. Termin i sposób załatwienia.

Jednostka prowadząca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach. Miejsce złoŝenia dokumentów. Opłaty. Termin i sposób załatwienia. Jednostka prowadząca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych moŝna pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach w komórce organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne Urząd Gminy Jakubów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-64, fax 25 757-91-64 www.gops.jakubow.pl mail: gopsjakubow@list.pl Karta usług Nr GOPS.2/2015 Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka,

Bardziej szczegółowo