Protokół z sesji nr XLVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z sesji nr XLVI"

Transkrypt

1 Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Nieobecnych trzech radnych: Adam Grudzień, Michał Sikora, Stanisław Zakrzewski. W obradach uczestniczył Radca Prawny Pan Paweł Ryś w zastępstwie Pana Radcy Prawnego Bartosza Frączyka. Na posiedzeniu była obecna redaktor Pani Barbara Ciryt z Dziennika Polskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XLIII, XLIV i XLV. 4. Interpelacje radnych. 5. Informacja Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym. 6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 r. 7. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku projekt Burmistrza MiG nr 1017, b) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na realizację zadań inwestycyjnych projekt Burmistrza MiG Nr 1021, c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku projekt Burmistrza MiG nr 1024, d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 projekt Burmistrza MiG Nr 1025, e) w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso projekt Burmistrza MiG nr 1026, f) w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości projekt Burmistrza MiG Nr 1027, g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku projekt Burmistrza MiG nr 1032, h) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego projekt Burmistrza MiG nr 1035, i) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości projekt Burmistrza MiG nr 1036, j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świątniki Górne projekt Burmistrza MiG nr 1041, k) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku projekt Burmistrza MiG nr 1043, l) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2011 dotyczących realizacji wydatków bieżących o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2010 rok projekt Burmistrza MiG nr Odpowiedzi na interpelacje. 9. Zapytania i wolne wnioski. Ad. 1. Przewodniczący Rady przywitał zebranych i po stwierdzeniu quorum (12 radnych) ogłosił, iż sesja jest prawomocna. Ad. 2. Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące zmiany: Przewodniczący składam wniosek o rozszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał tj. projekt nr 1048 w sprawie:

2 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i projekt nr 1049 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku, zostały wprowadzone także autopoprawki do dwóch projektów uchwał tj. projektu nr 1024 i 1032 W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały nr 1048 został przyjęty jednogłośnie 12 głosami za. W. Pawłowski- składam wniosek o rozszerzenie porządku obrad na podstawie artykułu 23 pkt. 2, który mówi, że ustawowo 1/4 składu Rady może uzupełnić porządek obrad składam formalny wniosek o uzupełnienie porządku obrad aby w punkcie 6 nastąpił podpunkt 6a o treści: wyjaśnienie nieprawidłowości w pracach nad studium i planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świątniki Górne, w tym omówienie pism z organów państwowych, opinii prawnych przekazanych Radnym a także złożenie wyjaśnień przez pracowników Urzędu Miasta i funkcjonariuszy publicznych Miasta i Gminy Świątniki Górne, w tym obecnego na sali Pana Jerzego Leszka Batko Burmistrza Miasta i Gminy Przewodniczący Panie Przewodniczący, pozwoli Pan, że najpierw przegłosujemy projekt nr 1049 W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały nr 1049 został przyjęty jednogłośnie 12 głosami za. W. Pawłowski powtórzył treść w/w wniosku o rozszerzenie porządku obrad o podpunkt 6a w punkcie 6 w zarządzonym głosowaniu wniosek uzyskał: 9 głosów za przy 3 wstrzymujących. Przewodniczący w punkcie 7 porządku obrad wprowadzone projekty uchwał uzyskują: podpunkty kolejnych uchwał tj. projekt uchwały nr 1048 podpunkt m), projekt uchwały nr 1049 podpunkt n) Ad. 3. Do protokołu z sesji nr XLIII nie zgłoszono żadnych uwag. W zarządzonym głosowaniu protokół został przyjęty 11 głosami za przy 1 wstrzymującym. Do protokołu z sesji nr XLIV nie zgłoszono żadnych uwag. W zarządzonym głosowaniu protokół został przyjęty 10 głosami za przy 2 wstrzymujących. Do protokołu z sesji nr XLV nie zgłoszono żadnych uwag W zarządzonym głosowaniu protokół został przyjęty 10 głosami za przy 2 wstrzymujących. Ad. 4. W ramach interpelacji zgłoszono: L. Kuc - sprawa rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia, ponieważ obsługuje tylko jedna Pani w sierpniu już nie było zapisów na ten rok, dopiero w grudniu karzą się zapisywać na następny rok gdyby była druga Pani, to na pewno ten problem byłby rozwiązany -Telekomunikacja Polska słupy- czy znajdą się pieniądze - Pani Sekretarz pisała do TP, rozmawiałem z Panem Cyganikiem wysyłają Go na każde zlecenie - przystanek na Polankach w Rzeszotarach w zeszłym roku został zamontowany, miał on być wybrukowany, nawet Rada Sołecka dała pieniądze na niego, rok mija, a nie jest wyremontowany w tym roku został postawiony przystanek są tam 3 rodzaje asfaltu -przepust na cieku wodnym za rzeką teraz woda zalewała ten most i mieszkańcy nie mogli przejechać -Pani Kołodziej wyprowadziła się z mieszkania służbowego, już minęło pół roku, do dnia dzisiejszego nic nie jest zrobione w tej sprawie żeby przekształcić to na pomieszczenia klasowe dla dzieci dzieci przechodzą z klasy do jednej przez drugą, dzieci wstają, robi się niepotrzebny zamęt, myślę, że te pomieszczenia mogłyby być wykorzystane na klasę -na wiosnę na parkingu koło boiska sportowego w Rzeszotarach wjechano w słup, który został złamany, wyrwany z ziemi do dnia dzisiejszego nic się tam nie dzieje proszę o wstawienie nowego słupa, winny jest znany S. Stryszowski kiedy w sposób prawidłowy i skuteczny zostanie wyremontowana dziura na chodniku przed Kościołem w Rzeszotarach L. Kuc jest zrobiona S. Stryszowski zasypana piaskiem deszcz wypłucze z powrotem ten piasek i ludzie znowu będą narzekać, bo tam można złamać nogę, jest tak głębokie wybranie kiedy woda na wiosnę wybrała, to była dziura. Tam chodnik był bardzo dobrze zrobiony, ale teraz przy włączeniu tego przepustu,

3 puszczeniu dodatkowej wody, wykopano kratkę, ale zabezpieczono tak, że zasypano tylko piaskiem, i kiedy piasek jest wypłukany, ta kratka opada i powstaje dziura. Gwarancja to obejmuje, a jeśli nie, to należy wykonać to skutecznie, a nie zasypywać piaskiem, bo to jest tylko na chwilę kwestia bezpieczeństwa mieszkańców W. Pawłowski mam pisma jednego z mieszkańców Świątnik Górnych dotyczą one przywrócenia kursów w dni wolne od pracy, szczególnie w soboty i w niedziele około godziny 5 rano. Prośbę taką mają mieszkańcy Gminy Świątniki Górne, którzy dojeżdżają do pracy na godzinę 6 proszę Pana Burmistrza, aby jeszcze raz zastanowił się jaka jest możliwość żeby te kursy przywrócić, bo nie każdy ma samochód, a ludzie pracują w te dni, chociaż byłaby to mała grupa mieszkańców, ale są mieszkańcami Gminy, Miasta, płacącymi podatki a do obowiązków Gminy należy transport lokalny, czyli umożliwienie mieszkańcom również dotarcie do Krakowa, będę to pismo omawiał jeszcze w wolnych wnioskach, bo odpowiedź Pana inżyniera Stefańczyka mija się z oczekiwaniami mieszkańca Ad. 5. Pan Skarbnik odczytał informację Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym. Wszedł Pan A. Grudzień (13 radnych). Jerzy Leszek Batko burmistrz Szanowni Państwo, przyszedłem, aby odnieść się do dwóch spraw złożyłem projekty uchwał, które rodzą konsekwencje: zaciągnięcie zobowiązania na przyszły rok, i jedna dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego, który wzbudza tyle emocji, który został również uzewnętrzniony pismami, które pod przewodnictwem Pana Pawłowskiego zostały wysłane do różnych instytucji, które nie tylko, że nie przyniosły żadnego efektu, to jeszcze trochę skompromitowały Gminę forma i treść przygotowania tych pism jest żenująca, ale chciałbym żebyście Państwo mieli pełną świadomość tego, co robimy Rada Gminy i każdy z Państwa jest w jakimś sensie odpowiedzialny za to czy plan zagospodarowania przestrzennego jest, czy gmina się rozwija czy też gmina nie rozwija się, intencją moją, to znaczy naszą, Urzędu było aby plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzić, forma, że obejmowałby poszczególne, wydzielone kawałki terenu, wzięła się stąd, że zgłosił się człowiek, właściciel ziemski, który ma około 8 czy 9 hektarów na północy Świątnik z propozycją, że chciałby tam zrobić strefę gospodarczą, ja poprosiłem Pana Burmistrza Słomkę o spotkanie z tym Panem, o rozmowy, i podjęliśmy taką decyzję, że występujemy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, bo strefa gospodarcza dla Świątnik jest bardzo potrzebna i to była taka nasza idea żeby ten plan zmienić właśnie między innymi po to. Potem okazało się, że również bardzo ważną i decydującą sprawą o rozwoju Świątnik jest obwodnica, który ma iść także północną stroną Świątnik proszę o uwagę, dlatego, że są to sprawy, które dotyczą nas wszystkich i rozwoju całej Gminy a przede wszystkim Świątnik obwodnicę, którą projektuje w tej chwili Powiat, która ma iść północną stroną Świątnik, gdzie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego są niezbędne żeby ten projekt mógł być wprowadzony w życie, ewidentnie hamuje to i przedłuża w czasie możliwość modernizacji drogi Mogilany Wieliczka. Następna rzecz, która dotyczy również Świątnik, chciałbym, żeby wszyscy Państwo mieli tego pełną świadomość ponieważ, nie wiem, 20 lat temu pewnie, ktoś w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego ujął całe Świątniki od Madejek po Paryż jako strefę zabytkową, każdy kto chce rozpocząć jakąkolwiek inwestycję w samych Świątnikach, w samym miasteczku, ma ogromne problemy, to jest droga przez mękę żeby wszystkie decyzje i zgody konserwatorów, archeologów i różnych innych instytucji, które są niezbędne do tego, otrzymać to naprawdę są bardzo trudne sprawy, które trzeba przeprowadzić. Rozmawiałem z konserwatorem wojewódzkim zabytków stwierdził, że jest to nieuzasadnione i w planie zagospodarowania przestrzennego można tą strefę zmniejszyć, wystąpiliśmy z pismami. Potem okazało się, że są różnego rodzaju zaniedbania, przede wszystkim wynikające z nierzetelności firmy, co spowodowało, że ten plan został odłożony w czasie. Ja złożyłem projekt ponieważ jeżeli musimy podjąć decyzję albo zabezpieczamy środki i podejmujemy zobowiązanie ogłaszamy przetarg na firmę, która rozpocznie prace przy planie zagospodarowania przestrzennego ujmując całość, dokładnie całą Gminę i wszystkie wnioski od nowa albo kontynuujemy jakieś rozmowy z tą firmą, która jest, ale też to po opinii prawnej, wiem, że trzeba by było rozpoczynać pewne rzeczy od nowa i czas jest bardzo ważny, jeżeli tego nie podejmiemy teraz, to oczywiście podejmiemy w przyszłym roku bez problemu, ale będzie to miało bardzo duże przełożenie w czasie następna sprawa dotyczy projektu chodnika, to też dotyczy Świątnik, nie da się zaprojektować chodnika, który miał być wykonany i zaprojektowany przez

4 Powiat od szkoły ślusarskiej w kierunku Wrząsowic, ponieważ tam ma iść obwodnica, ale obwodnica nie idzie, ponieważ w dalszym ciągu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to są sprawy, o których, chciałbym żebyście Państwo wiedzieli. Następna rzecz to już powiedziałem konserwator zabytków, strefa przemysłowa, obwodnica plus chodnik, bardzo Państwa proszę o przemyślenie, zastanowienie się nad tym czy jest to zgodne z Państwa sumieniem, i bardzo bym prosił, żebyście się Państwo starali się na chwilę wyłączyć, politykę, wybory, swoje, innych, burmistrza; wszystkie te sprawy, a spojrzeć na to w sposób uczciwy, rzetelny, jakie to będzie miało przełożenie tego na przyszłe kadencje, jakie to będzie miało konsekwencje i jak to utrudni mieszkańcom rozwój, to jest jedna rzecz, następna to jest projekt uchwały, ponieważ wczoraj sprawa pojawiła się, okazało się, że przy wykonywaniu prac przy remoncie generalnym strażnicy okazało się, że jest uwzględnione wokół strażnicy położenie kostki brukowej, natomiast nikt nie zakładał, że na całym placu w Świątnikach, który jest wyasfaltowany, że asfalt jest położony na gołej ziemi. Okazało się, że nie ma żadnej podbudowy pod tym asfaltem tak nie można położyć kostki, to są konsekwencje widocznie tych, którzy kiedyś nie mieli pieniędzy a chcieli za wszelką cenę z wierzchu mieć ładnie a nie wykonano podbudowy, my powinniśmy tą podbudowę zrobić, w przeciwnym razie zachwieje się cały projekt i unijne pieniądze, które uzyskujemy na ten cel, dlatego bardzo bym prosił Państwa również o zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na przyszły rok w kwocie około 70 tysięcy złotych, taka jest wycena tych prac, jeżeli ta uchwała nie wpłynęła, to zaraz wpłynie, i będę prosił Pana Przewodniczącego i Państwa również o wprowadzenie jej na dzisiejszą sesję i przemyślenie czy te zobowiązania są w jakiś sposób celowe, uzasadnione i czy trzeba tą podbudowę zrobić, specjalnie Pan burmistrz Słomka wstrzymał wczoraj roboty, po to żebyście Państwo mogli, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jest zerwany tylko mały kawałek asfaltu, aby zobaczyć, że tej podbudowy naprawdę nie ma, i to są dwie sprawy, z którymi chciałem się podzielić i o które chciałem Państwa prosić S. Stryszowski jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego z jaką troską żeśmy się nad nim pochylali, to mogą wszyscy Radni powiedzieć, i oskarżanie tu Pana Pawłowskiego, o to, że pisze pisma, gdyby Pan był raczył przyjść na jedną taką sesję kiedy były dyskusje na ten temat, to wiedziałby Pan, że te decyzje w sprawie pism podjęła Rada, nie Pan Pawłowski, tylko Rada. Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego teraz widać, Pan mówi, aby nie kierować się wyborami a czym kieruje się Pan, że przez 4 lata, Pan nie miał okazji przyjść do nas, dopiero dziś kiedy mówimy o studium. Przez rok czasu było pokazywane tutaj jakie to studium ma wady, jakie są oczekiwania społeczne i nikt nie raczył nam tego wyjaśnić, pytaliśmy dlaczego tak się dzieje, że wnioski mieszkańców są odrzucane, dlaczego nikt nie dyskutuje gdzie jakie obszary będą budowlane, dlaczego na terenach osuwiskowych wyznacza się strefy budowlane, dlaczego jeden dostaje zezwolenie prawie w lesie do samej granicy, jednemu zabrania się, tworzy się jakieś odległości. Wszystkie te wątpliwości poddawaliśmy tutaj do dyskusji nikt nie miał okazji przyjść i wyjaśnić, a teraz kiedy zbliżają się wybory Pan z wielką troską przychodzi i oskarża Radę, że jest Pan wielkoduszny dla społeczeństwa, dla mieszkańców a Rada czy Pan Pawłowski podejmuje jakieś decyzje ze szkodą nie, nam wszystkim chodzi o dobro mieszkańców, właśnie o takie dobro kiedy każdy jeden będzie uszanowany nie tak, że deweloper wykupi kilkadziesiąt hektarów i przyjmuje się uchwałę żeby wybudować mu drogę do tych jego obszarów a innemu nie daje się zezwolenia wydziela mu się pół działki budowlanej, której nie może przekształcić przez tyle lat dlaczego jego wniosku nie przyjmuje się? Pisane były pisma demagogiczne, odsyłane, nie ma nic. Kiedy była dyskusja z Radą jakie cele strategiczne są dla Gminy, odnośnie studium? Czy ktoś nam tu przedstawił, czy dyskutował ktoś z nami na temat studium? Nikt. Dzisiaj Pan łaskawie przychodzi, bo są wybory. I mówi Pan jeszcze, i nas oskarża, to jest bardzo przykre i bolesne, musiałem to powiedzieć, bo wszyscy tu jesteśmy świadomi jak trudno nam było podejmować decyzje o odsunięciu studium kiedy mieszkańcy nas naciskają, że to studium już jest potrzebne, ludzie chcą się budować, potrzebują budować drogi, a jak podejmować, jeżeli tyle nieprawidłowości jest w tym studium? W tym projekcie do planu zagospodarowania przestrzennego, to jest nie do pomyślenia, zresztą sama kwalifikacja tego czynu jaka była podjęta jest w tej opinii zawarta, że to studium, które żeśmy odrzucili, skoro nie jesteśmy fachowcami, ale nie przyjęliśmy go, okazuje się, że nie nadawało się do przyjęcia i dlatego to studium w ogóle nie nadaje się do przegłosowania i przyjęcia przez Radę Jerzy Leszek Batko burmistrz nie chciałbym wszczynać polemiki, natomiast, skoro tak, to trzeba się teraz zastanowić i oto właśnie prosiłem, Pan mnie widocznie do końca nie słuchał nie chodzi o to, żeby przed wyborami robić zamieszanie, tylko o to żeby podjąć mądrą decyzję, i skoro się nie

5 nadaje, bo taka jest opinia prawna, ja nie jestem urbanistą, na wszystkie sesje i na każde Państwa życzenie byli pracownicy Urzędu, architekt, byli również przedstawiciele firmy, która się tym zajmowała i zawsze na każdej sesji, jeżeli ja nie mogłem być osobiście, to był mój albo zastępca albo Pani burmistrz Kułaj, zawsze. I do dyspozycji. I odpowiadali na wszystkie pytania, jeżeli trzeba było, ja pamiętam, że wielokrotnie kserowane były mapy, także pod tym względem trochę emocje może wzięły górę w tej Pana wypowiedzi, natomiast jeżeli nie, jeżeli jest opinia prawna, która dyskwalifikuje, to co do tej pory zostało zrobione, to dlatego składam projekt uchwały po to, aby zaciągnąć zobowiązanie, ogłosić przetarg i wyłonić firmę, która zrobi to od samego początku. Jeżeli Państwo uznacie, że tak, to dobrze, jeżeli nie, to nie, zostawmy to przyszłej Radzie, dlaczego nie, można to uczynić. Takie jest moje stanowisko i taka jest moja prośba i ja już więcej na ten temat dyskutował nie będę W. Pawłowski Panie Burmistrzu, ja jestem zwykłym mieszkańcem, mam wykształcenie średnie, nie mam przy sobie armii prawników, czy też prawnika, moje pisma wysyłam tak jak umiem, więc mogą być tam braki. Natomiast jeżeli podpisuje się umowy, które są niekorzystne dla Gminy, jeżeli wybiera się firmę bez przetargu, jeżeli zawiera się w umowie uchwały, które jeszcze nie są podjęte, i Pan te umowy podpisuje i Pan ma do tego prawnika, który tych umów nie parafuje, to jest, proszę Pana w stosunku do mnie zupełnie inna skala porównawcza, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa mam nadzieję, że za pięć minut Pan nas nie opuści, bo chciałbym Panu zadać parę pytań, a pierwsze zadam teraz, żeby Pan zdążył na nie odpowiedzieć czy kupował Pan działki na terenie gminy Świątniki od firm deweloperskich, które przekształcają tereny w naszej gminie? I prosiłbym żeby Pan się zastanowił i w punkcie 6 a Jerzy Leszek Batko burmistrz nie muszę się zastanawiać. Kupowałem od ludzi, którzy byli właścicielami ziemi W. Pawłowski - nie, od firm deweloperskich Jerzy Leszek Batko burmistrz i to jest moja całkiem osobista sprawa W. Pawłowski to nie jest Pana prywatna sprawa, Jerzy Leszek Batko burmistrz całkowicie prywatna sprawa W. Pawłowski dlatego, że jest Pan funkcjonariuszem publicznym; jeżeli firmy te od 2007 roku przekształcają tereny na naszym terenie, jeżeli te firmy składają wnioski o przekształcanie terenów, które być może są terenami osuwiskowymi a firma projektowa, którą Pan wybrał, bo nie było przetargu, te tereny przekształca, a teraz opinia prawna jest dla Pana druzgocąca, bo mówi o tym, że tereny w ogóle mają inne punkty, które zawierał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a zupełnie co innego zrobiła firma Magnus Media, więc nad tym jeszcze pochylimy się, ten temat rozwiniemy, ale to już nie jest Pana prywatna sprawa, bo Pan jest funkcjonariuszem publicznym, w związku z tym nawet jeżeli Pan kupuje działki od firm deweloperskich, to nie jest to Pana prywatna sprawa, to jest styk biznesu i styk samorządu. Kiedy przeczyta Pan jeden z artykułów w Gazecie Wyborczej nawet sam Wojewoda Kracik powiedział, że jest to styk najbardziej korupcjogenny i niebezpieczny dla życia publicznego w Polsce. To jest tylko jeden z zarzutów, który mam w stosunku do Pana Jerzy Leszek Batko burmistrz proszę, jeżeli są jakiekolwiek zarzuty, jeżeli Pan ma więcej albo jeden, chociaż jeden, to bardzo proszę sformułować, zawiadomić prokuraturę a nie robić kampanii wyborczej na sesji W. Pawłowski i to zrobię Jerzy Leszek Batko burmistrz proszę to uczynić W. Pawłowski dlatego, że jest Pan niekompetentnym burmistrzem, to co Wojewoda odpisuje, że za całość projektu studium i planu odpowiada burmistrz ze swoimi urzędnikami, to opinia, którą Pan nam przedłożył jest dla Pana druzgocąca, nie dla firmy, dla Pana, bo Pan powinien tą firmę nadzorować, żeby wszystkie przepisy były zachowane a jak Pan ją nadzoruje, to widać, proszę sobie wziąć umowę, którą Pan podpisał, gdzie jest uchwała, której my nie podejmowaliśmy a Pan ją podpisał w ciemno, dlaczego na tej opinii nie ma parafki prawnika, kto tą opinię sporządzał, dlaczego firma jest wybrana bez przetargu? To tylko niektóre z tych pytań. Czy ktokolwiek z Pana rodziny przekształcał tereny w nowym studium, które mieliśmy uchwalić? To jest następne pytanie do Pana, jest wiele takich pytań, i wszystkie te pytania zadamy za chwilę i prosilibyśmy, żeby Pan nie opuszczał nas teraz S. Stryszowski odnośnie firmy, która ma remontować drogę główną w Ochojnie Autoster - czy jest to ta sama firma, która wozi kamień na zabezpieczenie tej drogi powiatowej

6 W. Kułaj nie mam pojęcia S. Stryszowski a czy to jest ta sama firma, która buduje chodnik we Wrząsowicach? W. Kułaj z tego, co wiem, firma która wozi kamień na zasypanie osuwiska w Ochojnie tj. ta firma, która buduje chodnik we Wrząsowicach, ale nie znam nazwy, dowiedziałam się tego od Pana Pałacha S. Stryszowski jeśli byłoby takie zestawienie, czy to są te same firmy? Bardzo bym prosił W. Kułaj to robi Powiat S. Stryszowski dlatego pytam czy to jest tożsame, czy to jest inna firma Ad. 6. Przewodniczący odczytał Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. zaopiniowania informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 r. kserokopia w załączeniu do protokołu. S. Stryszowski jak wszyscy Państwo wiecie przyjęliśmy budżet na 2010 rok w grudniu 2009 roku, w pierwszym kwartale miał być nam przedstawiony budżet zadaniowy, więc jakie zadania zostaną wykonane na podstawie tego budżetu, który przyjęliśmy, a przyjęliśmy budżet kwotowy, pytaliśmy jakie będą zadania wtedy nam powiedziano, nie można powiedzieć jakie są zadania, bo dopiero budżet jest przyjęty, podzielimy te pieniądze i powiemy jakie zadania będą zrobione, do dnia dzisiejszego nie ma informacji co będzie i jakie inwestycje będą zrobione w tym roku, w których miejscowościach, za jaką kwotę, również na komisji zwróciłem się żeby takie zestawienie mi przedstawić To już jest wrzesień, nie pierwszy kwartał, żeby zorientować się jako radny, abym mógł powiedzieć mieszkańcom, co będzie robione w poszczególnych miejscowościach, co będzie robione w mojej miejscowości Rzeszotary, która jest największą miejscowością w Gminie i ma największy wkład do budżetu, a jak się okazuje nic z tego nie wynika, aby jakakolwiek inwestycja była robiona w pierwszym kwartale, ale również do września, jedyną inwestycją, która miała być robiona w Rzeszotarach chodnik na Piasnej Górce, do dzisiejszego dnia nie jest rozstrzygnięty. Z otrzymanych informacji na komisji, na pewno ta inwestycja nie będzie skończona, jeżeli w ogóle będzie zaczęte, więc jak można dyskutować o przyjęciu sprawozdania i prawidłowym wykonaniu za I półrocze, skoro my nie wiemy w ogóle jakie zadania były na ten rok przyjęte, jak wyglądają zadania na drogach, chodnikach czy jakiekolwiek inwestycje. Dziękuję Ad. 6a) Przewodniczący podpunkt przyjęty dzisiejszym wnioskiem Pana Pawłowskiego W. Pawłowski słowem wstępu jak Państwo pamiętacie, na początku roku w miesiącach luty, marzec Pan Burmistrz wystąpił do nas z projektem uchwały dotyczącym obradowanego już studium i planu zagospodarowania przestrzennego. Radni w trakcie pracy na komisji stwierdzili pewne nieprawidłowości, niejasności. W trakcie, uchwała została wycofana spod obrad, kiedy zaczęliśmy badać to bardzo dokładnie, okazało się, że w stosunku do wniosków mieszkańców tereny wzrosły o 100% i firma tłumaczyła to, tym, że były to wymogi planistyczne i część jakby całościowego spojrzenia na Gminę, ale Radnym to nie wystarczyło, w związku tym powołaliśmy jako Rada Gminy, Komisję doraźną, której miałem zaszczyt być przewodniczącym i od miesiąca kwietnia do miesiąca czerwca prowadzić spotkania, zarówno tak jak Pan burmistrz powiedział z pracownikami Urzędu, jak i z firmą Magnus Media. Przez te dwa miesiące, niestety muszę powiedzieć, Pan Stefańczyk, który był głównym koordynatorem z ramienia Urzędu w latach prac zasłaniał się albo niewiedzą albo niepamięcią, nie umiał nam odpowiedzieć na szereg pytań, jedynym kompetentnym i chętnym do współpracy pracownikiem, z całym szacunkiem trzeba oddać był Pan inżynier Tomasz Sólnica, który na wszystkie nasze pytania, wątpliwości jeżeli nie mógł, to przynajmniej starał się odpowiedzieć, ale widać było, że jest kompetentny i chce tych informacji udzielić, niestety okazało się, że Pan Sólnica jest p. o. kierownika referatu architektury, tak w skrócie powiem, dopiero od grudnia 2009 roku i właściwie już na etapie końcowym prac nad studium i planem, w związku z tym szereg naszych wątpliwości nie zostało wyjaśnionych, dlatego też sformułowaliśmy to wszystko w protokole oraz we wnioskach, które przedłożyliśmy Wysokiej Radzie w miesiącu czerwcu. Wysoka Rada zadecydowała i wysłała wnioski do organów kontrolnych, takich jak: Regionalna Izba Obrachunkowa, Wojewoda Małopolski i Najwyższa Izba Kontroli. I teraz właśnie z tych instytucji mamy odpowiedzi, również odpowiedzi Radcy Prawnego, którego przypuszczam, bo nie pisze, powołał Urząd Miasta i Gminy czy też Pan Burmistrz w celu określenia odpowiedzialności firmy

7 Magnus Media za nieprawidłowości, a także otrzymaliśmy dopiero dzisiaj dostałem na sesji odpowiedź Pana Mecenasa Frączyka również na pytania, które zadawaliśmy Mu, aby wspomógł nas swoją wiedzą. Dlatego też, uważałem za istotne przed podjęciem rozmów nad uchwałami o nowym planie odniesienie się do tych wszystkich pism, do tych opinii i wyciągnięcie uwag i zastrzeżeń, kto za to odpowiada, jakie to są konsekwencje dla Gminy i co należy zrobić żeby potem takich błędów, nieporozumień nie popełniać przy następnym studium, następnym planie zagospodarowania. Powiem krótko Panie Burmistrzu, te trzy lata 2008, 2009, 2010 to jest czas stracony dla Gminy i dla mieszkańców, te wszystkie wnioski, które czekają od miesiąca marca 2008 roku przez nieumiejętność, niewiedzę firmy Magnus Media a także przez Pana nieumiejętność nadzoru nad firmą z ramienia Urzędu Miasta i Gminy, to jest czas stracony, czas, który nie powróci i czas, który działa na szkodę Miasta i Gminy Świątniki Górne. Nie mówię nawet już o odpowiedzialności finansowej, którą Pan ponosi, bo nie rozumiem dlaczego Państwo wypłacacie pieniądze firmie, która takie błędy popełniła, wypłaciliście Państwo większość kwot i jeszcze w tym roku, podczas gdy nie mamy opinii prawnika, Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej umów umowy są rażąco, wadliwie napisane dla Gminy, jak można zapisywać w umowie z firmą zapis, że w momencie przedłożenia projektu pod obrady Rady, firma uznaje, że jej prace są zakończone i otrzymuje za to wynagrodzenie, firma powinna otrzymać wynagrodzenie, jeżeli proces zostanie całkowicie zakończony, czyli uchwała zostanie przez Radę podjęta, zostanie ona przez Wojewodę zaakceptowana do przyjęcia i ewentualne poprawki ta firma wtedy naniesie, a nie w momencie przedłożenia projektu pod obrady Rady. I co? Projekt został przedłożony, został wycofany przez Radę, potem został wycofany przez Pana, bo był tam szereg nieprawidłowości a firma pieniądze wzięła i co teraz dalej zrobić, jaki to będzie miało wpływ na to jak te pieniądze odzyskać, co więcej, od razu nadmienię, czy przyjęcie nowego opracowania, nowej uchwały do opracowania a unieważnienie starych uchwał, nie będzie skutkowało tym, że nie będziemy mogli wyciągnąć konsekwencji finansowej w sądzie, w stosunku do firmy Magnus Media? Tego też nie wiemy. A przecież w projekcie uchwały, którą Pan nam przedstawił jest unieważnienie wszystkich tych uchwał, które od 2008 roku były pod obradami Rady. Czy to nie będzie skutkowało trudnością wyegzekwowania, bo uważam, że jak najbardziej należy wystąpić na drogę sądową i należy wyegzekwować żeby firma swoje wadliwe prace przy studium zwróciła. Tytułem wstępu tyle, dziękuję Jerzy Leszek Batko burmistrz w związku z tymi słowami, które tutaj padły, oczywiście, że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w Gminie, oświadczam, że nie ma tutaj żadnej wątpliwości, i nie uchylam się od odpowiedzialności, to po pierwsze. Po drugie, ja konsultowałem z większością Państwa i również z moimi współpracownikami, co zrobimy w sytuacji kiedy okaże się, że firma jest nierzetelna, i takie ryzyko każdy kto prowadzi jakąkolwiek działalność lub każdy kto nawet funkcjonuje w dzisiejszym świecie, bo jeżeli się nawet zatrudni malarza a okaże się, że ten malarz nie wykonuje czegoś rzetelnie, to takie prawdopodobieństwo i takie ryzyko istnieje zawsze, i tak stało się tutaj z tą firmą, natomiast jest taka możliwość i ja już skierowałem sądowe pismo o zwrot pieniędzy do firmy, natomiast uważam, że możliwym wyjściem z tego jest skierowanie pozwu do sądu w celu odzyskania tych środków, natomiast podjęcie nowych uchwał i rozpoczęcie procedury umożliwiającej zebranie nowych wniosków dlatego, że ta procedura jest bardzo długa i chodzi o czas, natomiast jakiekolwiek zarzuty, jeżeli ma Pan osobiście czy ktokolwiek dotyczące mojej działalności publicznej lub mojej działalności prywatnej bardzo proszę, ja tutaj nie będę odpowiadał na pytania, bo nie jestem na komisji śledczej ani na przesłuchaniu w jakiejś prokuraturze czy na Policji, od razu informuję, że nic z tego, natomiast jeżeli są jakiekolwiek sprawy, zastrzeżenia, wątpliwości, bardzo proszę o skierowanie do organów, które się tym zajmują, proszę skierować do prokuratury, do NIK-u, do jakiejkolwiek instytucji, jeżeli Państwo macie jakiekolwiek zastrzeżenia, natomiast ja informuję i oświadczam jeszcze raz, że nie zrobiłem nic, co byłoby niezgodne z prawem ani w moim życiu publicznym ani w moim życiu osobistym i to chciałbym żeby wszyscy o tym dobrze wiedzieli. Jeszcze raz bardzo bym prosił żebyście Państwo zastanowili się skoro taka sytuacja jest, rzeczywiście jest mało komfortowa, bo nie mamy planu, część pieniędzy została zapłacona, natomiast zwrot w sądzie może być długotrwały, bo na pewno będą rozprawy, ale nie ma innej drogi. Uważam, że to jest najlepsza droga, próba naprawy tego powoduje, że właściwie wszystko zaczynamy od początku, w związku z czym lepiej chyba już nawiązać kontakt i podpisać umowę z firmą bardziej kompetentną, i takie jest moje oświadczenie i moja odpowiedź w tej kwestii W. Pawłowski- dziwię się Panu Burmistrzowi, że Pan nie będzie odpowiadał

Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r.

Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r. Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 Obecnych 14 radnych, zaproszeni goście wg załączonej listy

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 września 2013 r. STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Sołectwo Krzyżówka jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Procedura uchwalania miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIV/2010 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kuryłówka odbytej dnia 31 maja 2010 r.

Protokół Nr XLIV/2010 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kuryłówka odbytej dnia 31 maja 2010 r. Protokół Nr XLIV/2010 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kuryłówka odbytej W sesji do pkt. 1 uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych, co stanowi 93% obecności. W sesji od pkt. 2 uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Kicin, Kliny, Janikowo i okolice, wrzesień 2012 r. Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Szanowna Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok.

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok. ROI.0012.1.25/2011 kat. arch. A Protokół Nr 25/2011 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku Uchwała Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 53 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik fl do uchwały nr.j;...wz/20 1O z dnia 22 marca 2010 roku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu Proj ekt 14.O 1.20 l ar. z naniesionymi poprawkami Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Gorzów Wlkp. 2010-12-01 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo