Protokół z sesji nr XLVI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z sesji nr XLVI"

Transkrypt

1 Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Nieobecnych trzech radnych: Adam Grudzień, Michał Sikora, Stanisław Zakrzewski. W obradach uczestniczył Radca Prawny Pan Paweł Ryś w zastępstwie Pana Radcy Prawnego Bartosza Frączyka. Na posiedzeniu była obecna redaktor Pani Barbara Ciryt z Dziennika Polskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XLIII, XLIV i XLV. 4. Interpelacje radnych. 5. Informacja Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym. 6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 r. 7. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku projekt Burmistrza MiG nr 1017, b) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na realizację zadań inwestycyjnych projekt Burmistrza MiG Nr 1021, c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku projekt Burmistrza MiG nr 1024, d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 projekt Burmistrza MiG Nr 1025, e) w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso projekt Burmistrza MiG nr 1026, f) w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości projekt Burmistrza MiG Nr 1027, g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku projekt Burmistrza MiG nr 1032, h) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego projekt Burmistrza MiG nr 1035, i) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości projekt Burmistrza MiG nr 1036, j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świątniki Górne projekt Burmistrza MiG nr 1041, k) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku projekt Burmistrza MiG nr 1043, l) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2011 dotyczących realizacji wydatków bieżących o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2010 rok projekt Burmistrza MiG nr Odpowiedzi na interpelacje. 9. Zapytania i wolne wnioski. Ad. 1. Przewodniczący Rady przywitał zebranych i po stwierdzeniu quorum (12 radnych) ogłosił, iż sesja jest prawomocna. Ad. 2. Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące zmiany: Przewodniczący składam wniosek o rozszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał tj. projekt nr 1048 w sprawie:

2 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i projekt nr 1049 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku, zostały wprowadzone także autopoprawki do dwóch projektów uchwał tj. projektu nr 1024 i 1032 W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały nr 1048 został przyjęty jednogłośnie 12 głosami za. W. Pawłowski- składam wniosek o rozszerzenie porządku obrad na podstawie artykułu 23 pkt. 2, który mówi, że ustawowo 1/4 składu Rady może uzupełnić porządek obrad składam formalny wniosek o uzupełnienie porządku obrad aby w punkcie 6 nastąpił podpunkt 6a o treści: wyjaśnienie nieprawidłowości w pracach nad studium i planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świątniki Górne, w tym omówienie pism z organów państwowych, opinii prawnych przekazanych Radnym a także złożenie wyjaśnień przez pracowników Urzędu Miasta i funkcjonariuszy publicznych Miasta i Gminy Świątniki Górne, w tym obecnego na sali Pana Jerzego Leszka Batko Burmistrza Miasta i Gminy Przewodniczący Panie Przewodniczący, pozwoli Pan, że najpierw przegłosujemy projekt nr 1049 W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały nr 1049 został przyjęty jednogłośnie 12 głosami za. W. Pawłowski powtórzył treść w/w wniosku o rozszerzenie porządku obrad o podpunkt 6a w punkcie 6 w zarządzonym głosowaniu wniosek uzyskał: 9 głosów za przy 3 wstrzymujących. Przewodniczący w punkcie 7 porządku obrad wprowadzone projekty uchwał uzyskują: podpunkty kolejnych uchwał tj. projekt uchwały nr 1048 podpunkt m), projekt uchwały nr 1049 podpunkt n) Ad. 3. Do protokołu z sesji nr XLIII nie zgłoszono żadnych uwag. W zarządzonym głosowaniu protokół został przyjęty 11 głosami za przy 1 wstrzymującym. Do protokołu z sesji nr XLIV nie zgłoszono żadnych uwag. W zarządzonym głosowaniu protokół został przyjęty 10 głosami za przy 2 wstrzymujących. Do protokołu z sesji nr XLV nie zgłoszono żadnych uwag W zarządzonym głosowaniu protokół został przyjęty 10 głosami za przy 2 wstrzymujących. Ad. 4. W ramach interpelacji zgłoszono: L. Kuc - sprawa rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia, ponieważ obsługuje tylko jedna Pani w sierpniu już nie było zapisów na ten rok, dopiero w grudniu karzą się zapisywać na następny rok gdyby była druga Pani, to na pewno ten problem byłby rozwiązany -Telekomunikacja Polska słupy- czy znajdą się pieniądze - Pani Sekretarz pisała do TP, rozmawiałem z Panem Cyganikiem wysyłają Go na każde zlecenie - przystanek na Polankach w Rzeszotarach w zeszłym roku został zamontowany, miał on być wybrukowany, nawet Rada Sołecka dała pieniądze na niego, rok mija, a nie jest wyremontowany w tym roku został postawiony przystanek są tam 3 rodzaje asfaltu -przepust na cieku wodnym za rzeką teraz woda zalewała ten most i mieszkańcy nie mogli przejechać -Pani Kołodziej wyprowadziła się z mieszkania służbowego, już minęło pół roku, do dnia dzisiejszego nic nie jest zrobione w tej sprawie żeby przekształcić to na pomieszczenia klasowe dla dzieci dzieci przechodzą z klasy do jednej przez drugą, dzieci wstają, robi się niepotrzebny zamęt, myślę, że te pomieszczenia mogłyby być wykorzystane na klasę -na wiosnę na parkingu koło boiska sportowego w Rzeszotarach wjechano w słup, który został złamany, wyrwany z ziemi do dnia dzisiejszego nic się tam nie dzieje proszę o wstawienie nowego słupa, winny jest znany S. Stryszowski kiedy w sposób prawidłowy i skuteczny zostanie wyremontowana dziura na chodniku przed Kościołem w Rzeszotarach L. Kuc jest zrobiona S. Stryszowski zasypana piaskiem deszcz wypłucze z powrotem ten piasek i ludzie znowu będą narzekać, bo tam można złamać nogę, jest tak głębokie wybranie kiedy woda na wiosnę wybrała, to była dziura. Tam chodnik był bardzo dobrze zrobiony, ale teraz przy włączeniu tego przepustu,

3 puszczeniu dodatkowej wody, wykopano kratkę, ale zabezpieczono tak, że zasypano tylko piaskiem, i kiedy piasek jest wypłukany, ta kratka opada i powstaje dziura. Gwarancja to obejmuje, a jeśli nie, to należy wykonać to skutecznie, a nie zasypywać piaskiem, bo to jest tylko na chwilę kwestia bezpieczeństwa mieszkańców W. Pawłowski mam pisma jednego z mieszkańców Świątnik Górnych dotyczą one przywrócenia kursów w dni wolne od pracy, szczególnie w soboty i w niedziele około godziny 5 rano. Prośbę taką mają mieszkańcy Gminy Świątniki Górne, którzy dojeżdżają do pracy na godzinę 6 proszę Pana Burmistrza, aby jeszcze raz zastanowił się jaka jest możliwość żeby te kursy przywrócić, bo nie każdy ma samochód, a ludzie pracują w te dni, chociaż byłaby to mała grupa mieszkańców, ale są mieszkańcami Gminy, Miasta, płacącymi podatki a do obowiązków Gminy należy transport lokalny, czyli umożliwienie mieszkańcom również dotarcie do Krakowa, będę to pismo omawiał jeszcze w wolnych wnioskach, bo odpowiedź Pana inżyniera Stefańczyka mija się z oczekiwaniami mieszkańca Ad. 5. Pan Skarbnik odczytał informację Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym. Wszedł Pan A. Grudzień (13 radnych). Jerzy Leszek Batko burmistrz Szanowni Państwo, przyszedłem, aby odnieść się do dwóch spraw złożyłem projekty uchwał, które rodzą konsekwencje: zaciągnięcie zobowiązania na przyszły rok, i jedna dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego, który wzbudza tyle emocji, który został również uzewnętrzniony pismami, które pod przewodnictwem Pana Pawłowskiego zostały wysłane do różnych instytucji, które nie tylko, że nie przyniosły żadnego efektu, to jeszcze trochę skompromitowały Gminę forma i treść przygotowania tych pism jest żenująca, ale chciałbym żebyście Państwo mieli pełną świadomość tego, co robimy Rada Gminy i każdy z Państwa jest w jakimś sensie odpowiedzialny za to czy plan zagospodarowania przestrzennego jest, czy gmina się rozwija czy też gmina nie rozwija się, intencją moją, to znaczy naszą, Urzędu było aby plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzić, forma, że obejmowałby poszczególne, wydzielone kawałki terenu, wzięła się stąd, że zgłosił się człowiek, właściciel ziemski, który ma około 8 czy 9 hektarów na północy Świątnik z propozycją, że chciałby tam zrobić strefę gospodarczą, ja poprosiłem Pana Burmistrza Słomkę o spotkanie z tym Panem, o rozmowy, i podjęliśmy taką decyzję, że występujemy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, bo strefa gospodarcza dla Świątnik jest bardzo potrzebna i to była taka nasza idea żeby ten plan zmienić właśnie między innymi po to. Potem okazało się, że również bardzo ważną i decydującą sprawą o rozwoju Świątnik jest obwodnica, który ma iść także północną stroną Świątnik proszę o uwagę, dlatego, że są to sprawy, które dotyczą nas wszystkich i rozwoju całej Gminy a przede wszystkim Świątnik obwodnicę, którą projektuje w tej chwili Powiat, która ma iść północną stroną Świątnik, gdzie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego są niezbędne żeby ten projekt mógł być wprowadzony w życie, ewidentnie hamuje to i przedłuża w czasie możliwość modernizacji drogi Mogilany Wieliczka. Następna rzecz, która dotyczy również Świątnik, chciałbym, żeby wszyscy Państwo mieli tego pełną świadomość ponieważ, nie wiem, 20 lat temu pewnie, ktoś w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego ujął całe Świątniki od Madejek po Paryż jako strefę zabytkową, każdy kto chce rozpocząć jakąkolwiek inwestycję w samych Świątnikach, w samym miasteczku, ma ogromne problemy, to jest droga przez mękę żeby wszystkie decyzje i zgody konserwatorów, archeologów i różnych innych instytucji, które są niezbędne do tego, otrzymać to naprawdę są bardzo trudne sprawy, które trzeba przeprowadzić. Rozmawiałem z konserwatorem wojewódzkim zabytków stwierdził, że jest to nieuzasadnione i w planie zagospodarowania przestrzennego można tą strefę zmniejszyć, wystąpiliśmy z pismami. Potem okazało się, że są różnego rodzaju zaniedbania, przede wszystkim wynikające z nierzetelności firmy, co spowodowało, że ten plan został odłożony w czasie. Ja złożyłem projekt ponieważ jeżeli musimy podjąć decyzję albo zabezpieczamy środki i podejmujemy zobowiązanie ogłaszamy przetarg na firmę, która rozpocznie prace przy planie zagospodarowania przestrzennego ujmując całość, dokładnie całą Gminę i wszystkie wnioski od nowa albo kontynuujemy jakieś rozmowy z tą firmą, która jest, ale też to po opinii prawnej, wiem, że trzeba by było rozpoczynać pewne rzeczy od nowa i czas jest bardzo ważny, jeżeli tego nie podejmiemy teraz, to oczywiście podejmiemy w przyszłym roku bez problemu, ale będzie to miało bardzo duże przełożenie w czasie następna sprawa dotyczy projektu chodnika, to też dotyczy Świątnik, nie da się zaprojektować chodnika, który miał być wykonany i zaprojektowany przez

4 Powiat od szkoły ślusarskiej w kierunku Wrząsowic, ponieważ tam ma iść obwodnica, ale obwodnica nie idzie, ponieważ w dalszym ciągu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to są sprawy, o których, chciałbym żebyście Państwo wiedzieli. Następna rzecz to już powiedziałem konserwator zabytków, strefa przemysłowa, obwodnica plus chodnik, bardzo Państwa proszę o przemyślenie, zastanowienie się nad tym czy jest to zgodne z Państwa sumieniem, i bardzo bym prosił, żebyście się Państwo starali się na chwilę wyłączyć, politykę, wybory, swoje, innych, burmistrza; wszystkie te sprawy, a spojrzeć na to w sposób uczciwy, rzetelny, jakie to będzie miało przełożenie tego na przyszłe kadencje, jakie to będzie miało konsekwencje i jak to utrudni mieszkańcom rozwój, to jest jedna rzecz, następna to jest projekt uchwały, ponieważ wczoraj sprawa pojawiła się, okazało się, że przy wykonywaniu prac przy remoncie generalnym strażnicy okazało się, że jest uwzględnione wokół strażnicy położenie kostki brukowej, natomiast nikt nie zakładał, że na całym placu w Świątnikach, który jest wyasfaltowany, że asfalt jest położony na gołej ziemi. Okazało się, że nie ma żadnej podbudowy pod tym asfaltem tak nie można położyć kostki, to są konsekwencje widocznie tych, którzy kiedyś nie mieli pieniędzy a chcieli za wszelką cenę z wierzchu mieć ładnie a nie wykonano podbudowy, my powinniśmy tą podbudowę zrobić, w przeciwnym razie zachwieje się cały projekt i unijne pieniądze, które uzyskujemy na ten cel, dlatego bardzo bym prosił Państwa również o zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na przyszły rok w kwocie około 70 tysięcy złotych, taka jest wycena tych prac, jeżeli ta uchwała nie wpłynęła, to zaraz wpłynie, i będę prosił Pana Przewodniczącego i Państwa również o wprowadzenie jej na dzisiejszą sesję i przemyślenie czy te zobowiązania są w jakiś sposób celowe, uzasadnione i czy trzeba tą podbudowę zrobić, specjalnie Pan burmistrz Słomka wstrzymał wczoraj roboty, po to żebyście Państwo mogli, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jest zerwany tylko mały kawałek asfaltu, aby zobaczyć, że tej podbudowy naprawdę nie ma, i to są dwie sprawy, z którymi chciałem się podzielić i o które chciałem Państwa prosić S. Stryszowski jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego z jaką troską żeśmy się nad nim pochylali, to mogą wszyscy Radni powiedzieć, i oskarżanie tu Pana Pawłowskiego, o to, że pisze pisma, gdyby Pan był raczył przyjść na jedną taką sesję kiedy były dyskusje na ten temat, to wiedziałby Pan, że te decyzje w sprawie pism podjęła Rada, nie Pan Pawłowski, tylko Rada. Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego teraz widać, Pan mówi, aby nie kierować się wyborami a czym kieruje się Pan, że przez 4 lata, Pan nie miał okazji przyjść do nas, dopiero dziś kiedy mówimy o studium. Przez rok czasu było pokazywane tutaj jakie to studium ma wady, jakie są oczekiwania społeczne i nikt nie raczył nam tego wyjaśnić, pytaliśmy dlaczego tak się dzieje, że wnioski mieszkańców są odrzucane, dlaczego nikt nie dyskutuje gdzie jakie obszary będą budowlane, dlaczego na terenach osuwiskowych wyznacza się strefy budowlane, dlaczego jeden dostaje zezwolenie prawie w lesie do samej granicy, jednemu zabrania się, tworzy się jakieś odległości. Wszystkie te wątpliwości poddawaliśmy tutaj do dyskusji nikt nie miał okazji przyjść i wyjaśnić, a teraz kiedy zbliżają się wybory Pan z wielką troską przychodzi i oskarża Radę, że jest Pan wielkoduszny dla społeczeństwa, dla mieszkańców a Rada czy Pan Pawłowski podejmuje jakieś decyzje ze szkodą nie, nam wszystkim chodzi o dobro mieszkańców, właśnie o takie dobro kiedy każdy jeden będzie uszanowany nie tak, że deweloper wykupi kilkadziesiąt hektarów i przyjmuje się uchwałę żeby wybudować mu drogę do tych jego obszarów a innemu nie daje się zezwolenia wydziela mu się pół działki budowlanej, której nie może przekształcić przez tyle lat dlaczego jego wniosku nie przyjmuje się? Pisane były pisma demagogiczne, odsyłane, nie ma nic. Kiedy była dyskusja z Radą jakie cele strategiczne są dla Gminy, odnośnie studium? Czy ktoś nam tu przedstawił, czy dyskutował ktoś z nami na temat studium? Nikt. Dzisiaj Pan łaskawie przychodzi, bo są wybory. I mówi Pan jeszcze, i nas oskarża, to jest bardzo przykre i bolesne, musiałem to powiedzieć, bo wszyscy tu jesteśmy świadomi jak trudno nam było podejmować decyzje o odsunięciu studium kiedy mieszkańcy nas naciskają, że to studium już jest potrzebne, ludzie chcą się budować, potrzebują budować drogi, a jak podejmować, jeżeli tyle nieprawidłowości jest w tym studium? W tym projekcie do planu zagospodarowania przestrzennego, to jest nie do pomyślenia, zresztą sama kwalifikacja tego czynu jaka była podjęta jest w tej opinii zawarta, że to studium, które żeśmy odrzucili, skoro nie jesteśmy fachowcami, ale nie przyjęliśmy go, okazuje się, że nie nadawało się do przyjęcia i dlatego to studium w ogóle nie nadaje się do przegłosowania i przyjęcia przez Radę Jerzy Leszek Batko burmistrz nie chciałbym wszczynać polemiki, natomiast, skoro tak, to trzeba się teraz zastanowić i oto właśnie prosiłem, Pan mnie widocznie do końca nie słuchał nie chodzi o to, żeby przed wyborami robić zamieszanie, tylko o to żeby podjąć mądrą decyzję, i skoro się nie

5 nadaje, bo taka jest opinia prawna, ja nie jestem urbanistą, na wszystkie sesje i na każde Państwa życzenie byli pracownicy Urzędu, architekt, byli również przedstawiciele firmy, która się tym zajmowała i zawsze na każdej sesji, jeżeli ja nie mogłem być osobiście, to był mój albo zastępca albo Pani burmistrz Kułaj, zawsze. I do dyspozycji. I odpowiadali na wszystkie pytania, jeżeli trzeba było, ja pamiętam, że wielokrotnie kserowane były mapy, także pod tym względem trochę emocje może wzięły górę w tej Pana wypowiedzi, natomiast jeżeli nie, jeżeli jest opinia prawna, która dyskwalifikuje, to co do tej pory zostało zrobione, to dlatego składam projekt uchwały po to, aby zaciągnąć zobowiązanie, ogłosić przetarg i wyłonić firmę, która zrobi to od samego początku. Jeżeli Państwo uznacie, że tak, to dobrze, jeżeli nie, to nie, zostawmy to przyszłej Radzie, dlaczego nie, można to uczynić. Takie jest moje stanowisko i taka jest moja prośba i ja już więcej na ten temat dyskutował nie będę W. Pawłowski Panie Burmistrzu, ja jestem zwykłym mieszkańcem, mam wykształcenie średnie, nie mam przy sobie armii prawników, czy też prawnika, moje pisma wysyłam tak jak umiem, więc mogą być tam braki. Natomiast jeżeli podpisuje się umowy, które są niekorzystne dla Gminy, jeżeli wybiera się firmę bez przetargu, jeżeli zawiera się w umowie uchwały, które jeszcze nie są podjęte, i Pan te umowy podpisuje i Pan ma do tego prawnika, który tych umów nie parafuje, to jest, proszę Pana w stosunku do mnie zupełnie inna skala porównawcza, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa mam nadzieję, że za pięć minut Pan nas nie opuści, bo chciałbym Panu zadać parę pytań, a pierwsze zadam teraz, żeby Pan zdążył na nie odpowiedzieć czy kupował Pan działki na terenie gminy Świątniki od firm deweloperskich, które przekształcają tereny w naszej gminie? I prosiłbym żeby Pan się zastanowił i w punkcie 6 a Jerzy Leszek Batko burmistrz nie muszę się zastanawiać. Kupowałem od ludzi, którzy byli właścicielami ziemi W. Pawłowski - nie, od firm deweloperskich Jerzy Leszek Batko burmistrz i to jest moja całkiem osobista sprawa W. Pawłowski to nie jest Pana prywatna sprawa, Jerzy Leszek Batko burmistrz całkowicie prywatna sprawa W. Pawłowski dlatego, że jest Pan funkcjonariuszem publicznym; jeżeli firmy te od 2007 roku przekształcają tereny na naszym terenie, jeżeli te firmy składają wnioski o przekształcanie terenów, które być może są terenami osuwiskowymi a firma projektowa, którą Pan wybrał, bo nie było przetargu, te tereny przekształca, a teraz opinia prawna jest dla Pana druzgocąca, bo mówi o tym, że tereny w ogóle mają inne punkty, które zawierał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a zupełnie co innego zrobiła firma Magnus Media, więc nad tym jeszcze pochylimy się, ten temat rozwiniemy, ale to już nie jest Pana prywatna sprawa, bo Pan jest funkcjonariuszem publicznym, w związku z tym nawet jeżeli Pan kupuje działki od firm deweloperskich, to nie jest to Pana prywatna sprawa, to jest styk biznesu i styk samorządu. Kiedy przeczyta Pan jeden z artykułów w Gazecie Wyborczej nawet sam Wojewoda Kracik powiedział, że jest to styk najbardziej korupcjogenny i niebezpieczny dla życia publicznego w Polsce. To jest tylko jeden z zarzutów, który mam w stosunku do Pana Jerzy Leszek Batko burmistrz proszę, jeżeli są jakiekolwiek zarzuty, jeżeli Pan ma więcej albo jeden, chociaż jeden, to bardzo proszę sformułować, zawiadomić prokuraturę a nie robić kampanii wyborczej na sesji W. Pawłowski i to zrobię Jerzy Leszek Batko burmistrz proszę to uczynić W. Pawłowski dlatego, że jest Pan niekompetentnym burmistrzem, to co Wojewoda odpisuje, że za całość projektu studium i planu odpowiada burmistrz ze swoimi urzędnikami, to opinia, którą Pan nam przedłożył jest dla Pana druzgocąca, nie dla firmy, dla Pana, bo Pan powinien tą firmę nadzorować, żeby wszystkie przepisy były zachowane a jak Pan ją nadzoruje, to widać, proszę sobie wziąć umowę, którą Pan podpisał, gdzie jest uchwała, której my nie podejmowaliśmy a Pan ją podpisał w ciemno, dlaczego na tej opinii nie ma parafki prawnika, kto tą opinię sporządzał, dlaczego firma jest wybrana bez przetargu? To tylko niektóre z tych pytań. Czy ktokolwiek z Pana rodziny przekształcał tereny w nowym studium, które mieliśmy uchwalić? To jest następne pytanie do Pana, jest wiele takich pytań, i wszystkie te pytania zadamy za chwilę i prosilibyśmy, żeby Pan nie opuszczał nas teraz S. Stryszowski odnośnie firmy, która ma remontować drogę główną w Ochojnie Autoster - czy jest to ta sama firma, która wozi kamień na zabezpieczenie tej drogi powiatowej

6 W. Kułaj nie mam pojęcia S. Stryszowski a czy to jest ta sama firma, która buduje chodnik we Wrząsowicach? W. Kułaj z tego, co wiem, firma która wozi kamień na zasypanie osuwiska w Ochojnie tj. ta firma, która buduje chodnik we Wrząsowicach, ale nie znam nazwy, dowiedziałam się tego od Pana Pałacha S. Stryszowski jeśli byłoby takie zestawienie, czy to są te same firmy? Bardzo bym prosił W. Kułaj to robi Powiat S. Stryszowski dlatego pytam czy to jest tożsame, czy to jest inna firma Ad. 6. Przewodniczący odczytał Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. zaopiniowania informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 r. kserokopia w załączeniu do protokołu. S. Stryszowski jak wszyscy Państwo wiecie przyjęliśmy budżet na 2010 rok w grudniu 2009 roku, w pierwszym kwartale miał być nam przedstawiony budżet zadaniowy, więc jakie zadania zostaną wykonane na podstawie tego budżetu, który przyjęliśmy, a przyjęliśmy budżet kwotowy, pytaliśmy jakie będą zadania wtedy nam powiedziano, nie można powiedzieć jakie są zadania, bo dopiero budżet jest przyjęty, podzielimy te pieniądze i powiemy jakie zadania będą zrobione, do dnia dzisiejszego nie ma informacji co będzie i jakie inwestycje będą zrobione w tym roku, w których miejscowościach, za jaką kwotę, również na komisji zwróciłem się żeby takie zestawienie mi przedstawić To już jest wrzesień, nie pierwszy kwartał, żeby zorientować się jako radny, abym mógł powiedzieć mieszkańcom, co będzie robione w poszczególnych miejscowościach, co będzie robione w mojej miejscowości Rzeszotary, która jest największą miejscowością w Gminie i ma największy wkład do budżetu, a jak się okazuje nic z tego nie wynika, aby jakakolwiek inwestycja była robiona w pierwszym kwartale, ale również do września, jedyną inwestycją, która miała być robiona w Rzeszotarach chodnik na Piasnej Górce, do dzisiejszego dnia nie jest rozstrzygnięty. Z otrzymanych informacji na komisji, na pewno ta inwestycja nie będzie skończona, jeżeli w ogóle będzie zaczęte, więc jak można dyskutować o przyjęciu sprawozdania i prawidłowym wykonaniu za I półrocze, skoro my nie wiemy w ogóle jakie zadania były na ten rok przyjęte, jak wyglądają zadania na drogach, chodnikach czy jakiekolwiek inwestycje. Dziękuję Ad. 6a) Przewodniczący podpunkt przyjęty dzisiejszym wnioskiem Pana Pawłowskiego W. Pawłowski słowem wstępu jak Państwo pamiętacie, na początku roku w miesiącach luty, marzec Pan Burmistrz wystąpił do nas z projektem uchwały dotyczącym obradowanego już studium i planu zagospodarowania przestrzennego. Radni w trakcie pracy na komisji stwierdzili pewne nieprawidłowości, niejasności. W trakcie, uchwała została wycofana spod obrad, kiedy zaczęliśmy badać to bardzo dokładnie, okazało się, że w stosunku do wniosków mieszkańców tereny wzrosły o 100% i firma tłumaczyła to, tym, że były to wymogi planistyczne i część jakby całościowego spojrzenia na Gminę, ale Radnym to nie wystarczyło, w związku tym powołaliśmy jako Rada Gminy, Komisję doraźną, której miałem zaszczyt być przewodniczącym i od miesiąca kwietnia do miesiąca czerwca prowadzić spotkania, zarówno tak jak Pan burmistrz powiedział z pracownikami Urzędu, jak i z firmą Magnus Media. Przez te dwa miesiące, niestety muszę powiedzieć, Pan Stefańczyk, który był głównym koordynatorem z ramienia Urzędu w latach prac zasłaniał się albo niewiedzą albo niepamięcią, nie umiał nam odpowiedzieć na szereg pytań, jedynym kompetentnym i chętnym do współpracy pracownikiem, z całym szacunkiem trzeba oddać był Pan inżynier Tomasz Sólnica, który na wszystkie nasze pytania, wątpliwości jeżeli nie mógł, to przynajmniej starał się odpowiedzieć, ale widać było, że jest kompetentny i chce tych informacji udzielić, niestety okazało się, że Pan Sólnica jest p. o. kierownika referatu architektury, tak w skrócie powiem, dopiero od grudnia 2009 roku i właściwie już na etapie końcowym prac nad studium i planem, w związku z tym szereg naszych wątpliwości nie zostało wyjaśnionych, dlatego też sformułowaliśmy to wszystko w protokole oraz we wnioskach, które przedłożyliśmy Wysokiej Radzie w miesiącu czerwcu. Wysoka Rada zadecydowała i wysłała wnioski do organów kontrolnych, takich jak: Regionalna Izba Obrachunkowa, Wojewoda Małopolski i Najwyższa Izba Kontroli. I teraz właśnie z tych instytucji mamy odpowiedzi, również odpowiedzi Radcy Prawnego, którego przypuszczam, bo nie pisze, powołał Urząd Miasta i Gminy czy też Pan Burmistrz w celu określenia odpowiedzialności firmy

7 Magnus Media za nieprawidłowości, a także otrzymaliśmy dopiero dzisiaj dostałem na sesji odpowiedź Pana Mecenasa Frączyka również na pytania, które zadawaliśmy Mu, aby wspomógł nas swoją wiedzą. Dlatego też, uważałem za istotne przed podjęciem rozmów nad uchwałami o nowym planie odniesienie się do tych wszystkich pism, do tych opinii i wyciągnięcie uwag i zastrzeżeń, kto za to odpowiada, jakie to są konsekwencje dla Gminy i co należy zrobić żeby potem takich błędów, nieporozumień nie popełniać przy następnym studium, następnym planie zagospodarowania. Powiem krótko Panie Burmistrzu, te trzy lata 2008, 2009, 2010 to jest czas stracony dla Gminy i dla mieszkańców, te wszystkie wnioski, które czekają od miesiąca marca 2008 roku przez nieumiejętność, niewiedzę firmy Magnus Media a także przez Pana nieumiejętność nadzoru nad firmą z ramienia Urzędu Miasta i Gminy, to jest czas stracony, czas, który nie powróci i czas, który działa na szkodę Miasta i Gminy Świątniki Górne. Nie mówię nawet już o odpowiedzialności finansowej, którą Pan ponosi, bo nie rozumiem dlaczego Państwo wypłacacie pieniądze firmie, która takie błędy popełniła, wypłaciliście Państwo większość kwot i jeszcze w tym roku, podczas gdy nie mamy opinii prawnika, Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej umów umowy są rażąco, wadliwie napisane dla Gminy, jak można zapisywać w umowie z firmą zapis, że w momencie przedłożenia projektu pod obrady Rady, firma uznaje, że jej prace są zakończone i otrzymuje za to wynagrodzenie, firma powinna otrzymać wynagrodzenie, jeżeli proces zostanie całkowicie zakończony, czyli uchwała zostanie przez Radę podjęta, zostanie ona przez Wojewodę zaakceptowana do przyjęcia i ewentualne poprawki ta firma wtedy naniesie, a nie w momencie przedłożenia projektu pod obrady Rady. I co? Projekt został przedłożony, został wycofany przez Radę, potem został wycofany przez Pana, bo był tam szereg nieprawidłowości a firma pieniądze wzięła i co teraz dalej zrobić, jaki to będzie miało wpływ na to jak te pieniądze odzyskać, co więcej, od razu nadmienię, czy przyjęcie nowego opracowania, nowej uchwały do opracowania a unieważnienie starych uchwał, nie będzie skutkowało tym, że nie będziemy mogli wyciągnąć konsekwencji finansowej w sądzie, w stosunku do firmy Magnus Media? Tego też nie wiemy. A przecież w projekcie uchwały, którą Pan nam przedstawił jest unieważnienie wszystkich tych uchwał, które od 2008 roku były pod obradami Rady. Czy to nie będzie skutkowało trudnością wyegzekwowania, bo uważam, że jak najbardziej należy wystąpić na drogę sądową i należy wyegzekwować żeby firma swoje wadliwe prace przy studium zwróciła. Tytułem wstępu tyle, dziękuję Jerzy Leszek Batko burmistrz w związku z tymi słowami, które tutaj padły, oczywiście, że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w Gminie, oświadczam, że nie ma tutaj żadnej wątpliwości, i nie uchylam się od odpowiedzialności, to po pierwsze. Po drugie, ja konsultowałem z większością Państwa i również z moimi współpracownikami, co zrobimy w sytuacji kiedy okaże się, że firma jest nierzetelna, i takie ryzyko każdy kto prowadzi jakąkolwiek działalność lub każdy kto nawet funkcjonuje w dzisiejszym świecie, bo jeżeli się nawet zatrudni malarza a okaże się, że ten malarz nie wykonuje czegoś rzetelnie, to takie prawdopodobieństwo i takie ryzyko istnieje zawsze, i tak stało się tutaj z tą firmą, natomiast jest taka możliwość i ja już skierowałem sądowe pismo o zwrot pieniędzy do firmy, natomiast uważam, że możliwym wyjściem z tego jest skierowanie pozwu do sądu w celu odzyskania tych środków, natomiast podjęcie nowych uchwał i rozpoczęcie procedury umożliwiającej zebranie nowych wniosków dlatego, że ta procedura jest bardzo długa i chodzi o czas, natomiast jakiekolwiek zarzuty, jeżeli ma Pan osobiście czy ktokolwiek dotyczące mojej działalności publicznej lub mojej działalności prywatnej bardzo proszę, ja tutaj nie będę odpowiadał na pytania, bo nie jestem na komisji śledczej ani na przesłuchaniu w jakiejś prokuraturze czy na Policji, od razu informuję, że nic z tego, natomiast jeżeli są jakiekolwiek sprawy, zastrzeżenia, wątpliwości, bardzo proszę o skierowanie do organów, które się tym zajmują, proszę skierować do prokuratury, do NIK-u, do jakiejkolwiek instytucji, jeżeli Państwo macie jakiekolwiek zastrzeżenia, natomiast ja informuję i oświadczam jeszcze raz, że nie zrobiłem nic, co byłoby niezgodne z prawem ani w moim życiu publicznym ani w moim życiu osobistym i to chciałbym żeby wszyscy o tym dobrze wiedzieli. Jeszcze raz bardzo bym prosił żebyście Państwo zastanowili się skoro taka sytuacja jest, rzeczywiście jest mało komfortowa, bo nie mamy planu, część pieniędzy została zapłacona, natomiast zwrot w sądzie może być długotrwały, bo na pewno będą rozprawy, ale nie ma innej drogi. Uważam, że to jest najlepsza droga, próba naprawy tego powoduje, że właściwie wszystko zaczynamy od początku, w związku z czym lepiej chyba już nawiązać kontakt i podpisać umowę z firmą bardziej kompetentną, i takie jest moje oświadczenie i moja odpowiedź w tej kwestii W. Pawłowski- dziwię się Panu Burmistrzowi, że Pan nie będzie odpowiadał

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 37/2010 posiedzenia XXXVII zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 lutego 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 kwietnia 2006 roku. W XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu uczestniczyło 14 radnych. Spoza członków Rady w obradach wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LXIII/2013

Protokół Nr LXIII/2013 Protokół Nr LXIII/2013 sesji zwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, zakończono

Bardziej szczegółowo