Jak założyć Spółdzielnię Socjalną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak założyć Spółdzielnię Socjalną"

Transkrypt

1 Jak założyć Spółdzielnię Socjalną KROK PO KROKU ISBN Poradnik dla osób fizycznych (wydawnictwo bezpłatne)

2 Nie masz pracy, nie masz kapitału, ale masz otwartą głowę, nie boisz się wyzwań, jesteś pracowity i potrafisz współpracować w zespole? Pomyśl o założeniu spółdzielni socjalnej. To może być dobry sposób na biznes, stałe źródło dochodu oraz zawodowej i osobistej satysfakcji. Musisz być przygotowany, że nie będzie łatwo, ale przy przemyślanym projekcie, konsekwencji, solidnej pracy na pewno się uda. W Polsce jest już ponad pięćset spółdzielni socjalnych, z czego ponad trzydzieści w samym subregionie chełmsko-zamojskim. Wiele z nich z powodzeniem radzi sobie na rynku. Ten poradnik zawiera podstawowe informacje jak krok po kroku założyć spółdzielnię socjalną i skąd wziąć kapitał na jej uruchomienie. Nie znajdziesz w nim odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem spółdzielni, ale nie taka jest jego rola. Jeśli jednak po lekturze tej broszury uznasz, że utworzenie spółdzielni socjalnej może być sposobem na rozwiązanie Twojego problemu z brakiem pracy i dochodów, wszystkie informacje i wskazówki niezbędne do uruchomienia takiej działalności otrzymasz w najbliższym urzędzie pracy czy w naszym ośrodku wsparcia ekonomii społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim. Co to jest spółdzielnia socjalna? Spółdzielnia socjalna to w zasadzie spółdzielnia jak wszystkie inne, czyli dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych i/lub prawnych, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Ale tę działalność prowadzi w oparciu o osobistą pracę członków i nie z nastawieniem na maksymalizację zysków, ale realizację celów społecznych i zawodową reintegrację jej członków. Oznacza to, że zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia socjalna może być założona przez osoby fizyczne należące do grup ściśle określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.) oraz przez osoby prawne, takie jak organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne. 2

3 W przypadku osób fizycznych założyciele spółdzielni muszą należeć do jednej z poniższych grup: 1) osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, czyli: a) bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, b) uzależnieni od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, c) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, d) chorzy psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, e) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, f) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 3) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy wymagają, aby spółdzielnia została założona przez co najmniej 5 osób fizycznych, a nie więcej niż 50 osób (z wyjątkiem spółdzielni powstałych w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych). Członkami spółdzielni mogą być również osoby spoza wyżej wymienionych grup, ale ich liczba nie może być większa niż 50% liczby wszystkich członków spółdzielni. 3

4 Uwaga! Każdy członek spółdzielni ma prawo podjąć pracę w spółdzielni. Może być zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenie lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności spółdzielni. Członek spółdzielni ma prawo do zatrudnienia stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz aktualnych możliwości gospodarczych spółdzielni, a spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę między swoich członków, z uwzględnieniem ich kwalifikacji. Dodatkowo spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników niebędących członkami spółdzielni, z tym że łączna liczba osób, o których mowa wyżej w pkt 1-3, nie może być niższa niż 50 % w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej. Skąd wziąć kapitał? Na uruchomienie i rozkręcenie spółdzielni socjalnej, jak każdej działalności gospodarczej, oczywiście potrzebne są pieniądze. Skąd je wziąć? Dotacje z urzędu pracy i PFRON Przede wszystkim wsparcia można szukać w urzędach pracy, które przyznają jednorazowe dotacje ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej (obecnie to prawie 16 tys. zł) oraz 3-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka przystępującego do już istniejącej spółdzielni socjalnej. Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy, mogą otrzymać wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są to środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, w kwocie nieprzekraczającej wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dotacje ze środków Unii Europejskiej Dotację na założenie spółdzielni można uzyskać również w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W unijnej perspekty- 4

5 wie finansowej za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy, realizowanych było wiele projektów wspierających powstawanie i działalność spółdzielni socjalnych. Osoby zainteresowane założeniem i prowadzeniem spółdzielni mogły otrzymać nie tylko jednorazowe wsparcie finansowe w kwocie do 20 tysięcy złotych na osobę, ale również tzw. finansowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania spółdzielni na pokrycie np. kosztów ZUS, opłat administracyjnych, kosztów najmu lokalu czy wydatków na promocję. W przypadku pięciu osób założycieli dysponowali więc oni kwotą zł (5 x 20 tysięcy złotych) na założenie i co miesiąc kilkoma tysiącami złotych wsparcia pomostowego. W ramach tych projektów członkowie spółdzielni objęci byli bezpłatnym wsparciem szkoleniowym i doradczym, począwszy od etapu tworzenia biznesplanu. Na podobne wsparcie finansowe i doradcze osoby, które chcą założyć spółdzielnię socjalną, będą mogły liczyć również w perspektywie finansowej , a pierwsze takie projekty w województwie lubelskim powinny ruszyć z końcem 2015 roku. Spółdzielnie socjalne mogą liczyć na wsparcie nie tylko na etapie zakładania, ale również na pewne preferencje już po uruchomieniu działalności. Na przykład mogą ubiegać się o sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe osób zatrudnionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy. Ponadto dochody spółdzielni wydatkowane w roku podatkowym na cele związane ze społeczną i/lub zawodową reintegracją jej członków są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Jak już nadmieniliśmy spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem społecznym nie nastawionym na maksymalizację zysków, tylko na łączenie celów ekonomicznych z celami społecznymi. Spółdzielnie socjalne charakteryzuje demokratyczne zarządzanie i zakaz dystrybucji zysku między członków. Ustawa wskazuje wprost, na jakie cele może być przeznaczona nadwyżka bilansowa, tj. zysk spółdzielni (zwiększenie funduszu zasobowego nie mniej niż 40%, cele społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni, działalność społeczną i oświatowo-kulturalną oraz działalność społecznie użyteczną nie mniej niż 40 %, a pozostałe środki na fundusz inwestycyjny). Nadwyżka bilansowa nie może zatem podlegać podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów. 5

6 Krok I POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ Jeśli należysz do jednej z grup osób, które mogą być założycielami spółdzielni socjalnej, znasz co najmniej cztery inne takie osoby, które chciałyby ją z Tobą tworzyć, zorientowałeś się, skąd pozyskać fundusze na działalność możesz razem z grupą założycielską na poważnie zabrać się za zakładanie spółdzielni. Tu najważniejszy będzie pomysł, czym Wasza spółdzielnia miałaby się zajmować. Możliwości są w zasadzie nieograniczone, ale musicie wszystko dokładnie przemyśleć, bowiem od właści wego wyboru rodzaju produkcji czy usług zależeć będzie przyszłość Waszej spółdzielni i Wasz sukces. Musicie najpierw zrobić rozpoznanie, na jakie produkty czy usługi jest na rynku, na którym będziecie działać, największe zapotrzebowanie, np.: usługi remontowo-budowlane, gastronomiczne, ogrodnicze, a może reklamowe czy rozrywkowe. Potem sprawdzić jaka jest konkurencja. Wybrana działalność powinna być również dostosowana do umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodowego członków spółdzielni, którzy, jak już wspominaliśmy sami będą w niej zatrudnieni. Musicie dokładanie wybrać i skalkulować jakie poczynić zakupy, by wystartować, gdzie ulokować działalność (by później nie okazało się, że zaplanowaliście działalność gastronomiczną, a lokal, który chcecie wynająć, owszem, ma niewygórowany czynsz, ale nie spełnia wymagań sanepidu i by go dostosować do przepisów sanitarnych, musicie wyłożyć tak dużą kwotę pieniędzy, że Wasz cały biznesplan legnie w gruzach. Policzcie, jakie spółdzielnia może osiągać przychody i jakie będą koszty. Pamiętajcie, by już na tym etapie ustalić podział ról w samej spółdzielni i prowadzonej działalności. Kto będzie w zarządzie, kto będzie się czym zajmował, za co odpowiadał i jakie otrzymywał wynagrodzenie. Jeśli nikt z Was nie ma doświadczenia w zarządzaniu firmą oraz personelem, możecie np. taką osobę przyjąć do spółdzielni 6

7 jako członka spoza grupy ustawowej. Nie musicie zaczynać od umów o pracę na cały etat, bo w pierwszych miesiącach działalności nie będzie łatwo na to zarobić. O pełnych etatach i wyższych płacach będziecie mogli myśleć wraz z rozwojem działalności. Na tym etapie przygotowań do założenia spółdzielni ściśle współpracujcie z doradcami ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z zakresu prawa i finansów. Fachowca od prowadzenia księgowości spółdzielni zapewne będziecie musieli zatrudnić od samego początku działania spółdzielni. Pamiętajcie, powodzenie Waszej działalności zależeć będzie od skrupulatnego jej przemyślenia i rzetelnego zaplanowania. Krok II STATUT Jeśli wszystko już macie zaplanowane i policzone (o poradę w sprawie tworzenia biznesplanu, zagadnień prawnych, księgowych czy marke ngowych możecie zwrócić się do instytucji zajmujących się wsparciem podmiotów ekonomii społecznej), pora na drugi krok: stworzenie statutu spółdzielni, czyli najważniejszego dokumentu określającego jej cele i zasady funkcjonowania. Statut musi zawierać niezbędne elementy, którymi są: nazwa spółdzielni, zawierająca określenie spółdzielnia socjalna, siedziba wystarczy podać miejscowość, w której będzie mieściła się siedziba, teren działania obszar, w obrębie którego spółdzielcy mają zamiar sprzedawać towary czy usługi, np. gmina czy też cały kraj, czas trwania, o ile spółdzielnia założona została na czas określony, przedmiot działalności oraz informacja, że spółdzielnia działa na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków, zasady wyboru, odwoływania oraz kompetencje władz spółdzielni socjalnej, zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania i podejmowania uchwał, zasady wprowadzania zmian w statucie decyzje o zmianie podejmuje walne zgromadzenie członków, 7

8 sposób podziału, połączenia się, a także likwidacji spółdzielni socjalnej, zasady podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrycia strat, wysokość wpisowego, wysokość i ilość udziałów, które członek zobowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie, możliwość wnoszenia wkładu. Członek spółdzielni zobowiązany jest także wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały stosownie do postanowień statutu. Wpisowe określają członkowie, ale nie musi być ono wygórowane wystarczy np. 50 zł. Podobnie członkowie powinni zadeklarować udziały przynajmniej jeden udział. Jego wysokość też może wynosić 50 zł. Można zadeklarować większą ilość udziałów, ale nie więcej niż trzy udziały. Nie muszą być one płatne od razu, gdyż można je wpłacić w ratach miesięcznych w wysokości np. po 10 zł i dopiero od czasu podjęcia przez członka zatrudnienia w spółdzielni (np. potrącane z wynagrodzenia). Osoby powołujące spółdzielnię socjalną powinny znać i dobrze rozumieć treść przygotowanego statutu, bowiem na zebraniu założycielskim statut przyjęty przez uchwałę muszą zaakceptować wszyscy członkowie założyciele spółdzielni socjalnej. Nie martw się, że sami nie poradzicie sobie z przygotowaniem właściwego statutu. W jego napisaniu i zrozumieniu pomogą Wam doradcy z ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. 8

9 Krok III ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE Jak już wspomnieliśmy, do założenia spółdzielni socjalnej potrzebnych jest co najmniej 5 osób (maksimum 50 osób). Osób, które łączy wspólny pomysł na biznes, chcą razem pracować, wiedzą, czym się będą zajmować i akceptują przygotowany statut spółdzielni. Pamiętajmy o tym, że w liczbie członków założycieli co najmniej 50% osób musi pochodzić z grupy osób zagrożonej wykluczeniem społecznym wskazanych w ustawie, które posiadają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich status. Jeśli wasza grupa założycielska spełnia te wszystkie wymagania możecie zorganizować zebranie założycielskie. Głównym zadaniem zebrania założycielskiego jest: powołanie spółdzielni socjalnej, wybór jej zarządu oraz przyjęcie statutu. Spotkanie prowadzi przewodniczący według określonego wcześniej porządku obrad, a sekretarz zobowiązany jest sporządzać z niego pisemne sprawozdanie, które zawiera zapis tego, co się na zebraniu wydarzyło streszczenie dyskusji, wniosków, informację o podjętych uchwałach, sposobie głosowania, liczbie oddanych głosów za lub przeciw. Pod sporządzonym protokołem powinien podpisać się przewodniczący i sekretarz. Powołany przez zebranie założycielskie zarząd spółdzielni będzie reprezentował spółdzielnię i prowadził jej bieżące sprawy, w szczególności zarządzał jej majątkiem i zaciągał zobowiązania. Jeśli spółdzielnia zrzesza więcej niż 15 osób, na zebraniu założycielskim trzeba będzie powołać również radę nadzorczą, będącą wewnętrznym organem kontroli nad działalnością spółdzielni. Dokumenty, które muszą powstać w trakcie zebrania założycielskiego: protokół z założycielskiego walnego zgromadzenia, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania, uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej, uchwała o przyjęciu statutu spółdzielni socjalnej i potwierdzenie jego przyjęcia przez złożenie pod nim swoich podpisów, uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej, uchwały o powołaniu zarządu, lista obecności na zebraniu. Na zebranie koniecznie zaproście doradcę z zakresu prawa, który odpowie na Wasze wątpliwości z tego zakresu i dopilnuje, by przyjęte dokumenty były zgodne z przepisami i zostały przyjęte przez sąd rejestrowy. 9

10 Krok IV REJESTRACJA SPÓŁDZIELNI Od momentu zakończenia zebrania założycielskiego wybrany zarząd spółdzielni ma 7 dni na jej zarejestrowanie. Spółdzielnię socjalną rejestruje się we właściwym ze względu na siedzibę spółdzielni oddziale Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców. Wniosek o rejestrację spółdzielni składany jest na specjalnych formularzach wraz załącznikami i niezbędnymi dokumentami, które dostępne są w siedzibie KRS, a także na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości Aby zostały zaakceptowane, muszą być podpisane przez wszystkich członków zarządu spółdzielni socjalnej. Formularze niezbędne do zarejestrowania spółdzielni socjalnej: KRS W5 podstawowy formularz potrzebny do rejestracji powołanej spółdzielni socjalnej, KRS WK (załącznik do formularza KRS W5), niezbędny do zgłoszenia organów podmiotu (zarządu oraz rady nadzorczej). KRS WM (załącznik do formularza KRS W5), służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej, czyli PKD. Dokumenty dołączane do formularzy: protokół z zebrania założycielskiego, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania, lista członków założycieli z oryginalnymi podpisami, uchwały podjęte przez członków założycieli, statut, zaświadczenia potwierdzające, że założyciele należą do grupy uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej, które w zależności od statusu tych osób wydają określone instytucje, uwierzytelnione notarialnie lub przed pracownikiem sądu podpisy wszystkich członków zarządu. dokument dający prawo spółdzielni socjalnej do korzystania z lokalu pod adresem wskazanym jako siedziba spółdzielni. 10

11 Dane zawarte we wniosku o rejestrację będą przekazywane bez naszego udziału, za pomocą systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Na ich podstawie spółdzielni zostanie automatycznie nadany numer REGON oraz NIP. Informacja zawierająca te numery będzie przekazywana automatycznie do Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po ich nadaniu. Po zarejestrowaniu spółdzielni należy złożyć formularz w urzędzie skarbowym - wniosek NIP-8 (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających). Wypełnienie formularzy i zgromadzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółdzielni zapewne wymagało będzie pomocy prawnika. Dobra wiadomość. Założyciele spółdzielni zwolnieni są z opłat rejestracyjnych za wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz za dokonanie zmian we wpisie. Zwolnienie z tych opłat jest pomocą publiczną, w związku z tym mamy prawo ubiegać się od Sądu o dokument zaświadczający otrzymaną pomoc de minimis. Na rozpatrzenie wniosku sąd rejestrowy ma 14 dni od daty złożenia/wpłynięcia wniosku. Sąd rejestrowy przesyła informacje o zarejestrowaniu listem poleconym. Przysłany odpis zawiera dane o numerze KRS, pod jakim podmiot został wpisany do rejestru, a także dane identyfikujące spółdzielnię socjalną (m.in. adres, osoby wybrane do zarządu, informacje o rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej). W momencie zarejestrowania spółdzielnia nabywa osobowość prawną, a dokument o wpisie do KRS jest podstawową informacją o spółdzielni socjalnej. Jeśli sąd wezwie nas do uzupełnienia wniosku o rejestrację, musimy pamiętać, że wszystkie braki i poprawki możemy uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia sądu o odrzuceniu naszego wniosku. Sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania, jeśli spółdzielnia nie spełnia wymaganych warunków, np. wówczas, kiedy statut nie jest zgodny z obowiązującym prawem bądź nieprawidłowo wypełniliśmy formularze czy też nie złożyliśmy kompletu wymaganych dokumentów i podpisów. Inna dobra wiadomość jest taka że obecnie przedsiębiorca w tym również spółdzielnia, rejestrując się w KRS, już sam nie musi składać wniosków o nadanie niezbędnego do rozpoczęcia działalności numeru NIP przez urząd skarbowy, czy REGON przez urząd statystyczny, ale korzysta z zasady jednego okienka. Polega ona na tym, że KRS przekazuje za pomocą systemu teleinformatycznego dane na temat spółdzielni do właściwych urzędów i identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny REGON zostaną nadane automatycznie. 11

12 Krok V INNE FORMALNOŚCI Choć numer NIP i REGON spółdzielnia otrzyma teraz bez konieczności składania w Urzędzie Skarbowym i GUS odrębnych formularzy, to przed rozpoczęciem działalności trzeba będzie załatwić kilka formalności, takich jak: wyrobienie pieczątki firmowej, zawierającej nazwę spółdzielni, adres siedziby oraz numery NIP i REGON, założenie rachunku bankowego, poprzez który spółdzielnia zamierza prowadzić swoje operacje finansowe, uzyskanie w odpowiednim urzędzie koncesji/licencji/pozwolenia/ zatrudnienie osób z uprawnieniami (jeśli zakres prowadzonej działalności tego wymaga). Spółdzielnia socjalna rozpoczynając działalność, musi też rozstrzygnąć, czy opłaca jej się być płatnikiem podatku VAT. Jeżeli uzna, że tak, to musi wypełnić i złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R. Zgłoszenie to należy złożyć przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Trzeba również pamiętać o zgłoszeniu spółdzielni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnika składek w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia pierwszego pracownika. Wygląda to wszystko na mocno skomplikowane i martwisz się, że nie podołasz? Spokojnie. Jeśli nie sam, to z pomocą specjalistów z instytucji zajmujących się wsparciem ekonomii społecznej na pewno dacie radę. Jak wiele już działających spółdzielni socjalnych. Powodzenia! 12

13 Nie tylko im się udało Ambrozja trafiła w podniebienia klientów Wszystkich wielbicieli smaku zapraszamy na domowe jedzonko produkowane ze świeżych surowców i podawane na miejscu bądź na wynos. Polecamy ciasta i torty na każdą okazję tak kusi klientów spółdzielnia socjalna Ambrozja z Chełma. I trzeba przyznać, że robi to skutecznie. O przesmacznych pierogach ruskich z Ambrozji wie już cały Chełm. Trafiliśmy w podniebienia mieszkańców Chełma śmieje się Monika Dondalska, prezes spółdzielni. 7 lipca br. miną dwa lata działalności spółdzielni socjalnej Ambrozja z Chełma. Początki były trudne, bo niewiele osób wiedziało o naszym funkcjonowaniu mówi Monika Dondalska, prezes spółdzielni. Spółdzielnię założyli: Beata Tarasiuk, Monika Dondalska, Agnieszka Wawrzyk, Henryk Kuzela, Kalina Kozdra, Bożena Kozaczuk i Alicja Buchner. Wszyscy działaliśmy w Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny opowiada Monika Dondalska. Kiedyś pojawił się pomysł, by utworzyć spółdzielnię. Stowarzyszenie przygotowało projekt i zaczęliśmy się starać o unijną dotację. Przygotowania były długie, prawie dwuletnie, ale warto było poczekać. 12 grudnia 2012 roku spółdzielnia uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie od razu jednak ruszyliśmy z działalnością, musieliśmy poczekać kilka miesięcy kontynuuje prezes Dondalska. 13

14 Spółdzielnia nastawiła się wyłącznie na gastronomię. Były też inne pomysły mówi prezes. Myśleliśmy o jakichś usługach porządkowych, koszeniu trawników, przycinaniu żywopłotów, ale jak przyszło co do czego, postawiliśmy na gotowanie. I chyba wyszło nam to na dobre. Spółdzielnia wynajęła lokal od PSS Społem przy ul. I Pułku Szwoleżerów 16 w Chełmie. Sporo pieniędzy wydaliśmy właśnie na remont wspomina prezes Dondalska. Trzeba było odnowić wszystkie pomieszczenia, dostosować je do wymogów sanepidu, dlatego też dotacja z Unii na wszystko nie wystarczyła. Nie kupiliśmy całego sprzętu, jaki sobie zaplanowaliśmy. Teraz nadrabiamy te zaległości i ciągle dokupujemy nowe rzeczy. Ambrozja bardzo szybko znalazła uznanie w oczach klientów. O ile pierwsze tygodnie nie były łatwe, o tyle później szło nam coraz lepiej mówi Monika Dondalska. Ludzie przychodzili do nas, kupowali jedzenie na wynos i następnego dnia wracali. Są z nami do dziś. To nasi stali klienci. Co ważne, pocztą pantoflową informowali swoich znajomych i rodziny, że u nas można kupić smaczne, domowe obiady. W dodatku tanie. Specjalnością Ambrozji są pierogi, zwłaszcza ruskie. Sprzedajemy ich najwięcej. Są naprawdę smaczne, niczym pierogi Solejukowej z serialu Ranczo śmieje się Monika Dondalska. Powodzeniem cieszą się też kopytka, gołąbki, kotleciki, pyzy z mięsem. Ambrozja każdego dnia proponuje swoim klientom zestaw obiadowy. Smaczny i w niskiej cenie. Wiedzieliśmy, że tylko jakością dań i konkurencyjnymi cenami możemy przyciągnąć klientów. I to się udało mówi prezes. - Dużo obiadów dowozimy do domów, zwłaszcza osobom starszym, choć są i tacy, którzy przychodzą do nas codziennie i jedzą obiad na miejscu. Na zlecenie wykonujemy również catering. Załoga Ambrozji jest zgrana, a atmosfera w pracy godna pozazdroszczenia. Wszyscy znają swoje obowiązki i każdy stara się dawać z siebie wszystko podkreśla Monika Dondalska. Wiadomo, że w takiej instytucji, jak nasza, wystarczy, że jeden trybik nie będzie działał jak należy i wszystko może rozsypać się jak domek z kart. Łącznie ze stażystami w spółdzielni pracuje już 11 osób. Póki co, wszyscy są zadowoleni. - Mamy pracę, lubimy to, co robimy i co nas cieszy najbardziej - jedzenie, jakie przygotowujemy, smakuje naszym klientom zaznaczają spółdzielcy. A tych z każdym miesiącem jest coraz więcej. Ambrozja to jedna z najlepiej działających w regionie spółdzielni socjalnych. Dobry pomysł i jakość oferowanych produktów okazały się kluczem do sukcesu. 14

15 Ważne akty prawne i adresy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U nr 94 poz. 651, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U nr 30 poz. 210, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, tel Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, tel Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, tel Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim, tel Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, tel Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim, tel Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, tel Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu Zamość, ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9 tel , fax Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Chełmie Chełm, pl. Niepodległości 1 tel ,

16 Wydawca: Grupa Medialna ITM Sp. z o.o., ul. Świętoduska 10, Lublin Skład i druk: Centergraf, Andrzej Jurek ISBN Nakład 500 egz. Lublin, maj 2015 r. (wydawnictwo bezpłatne)

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa 2013 Opracowanie: Blanka Krasuska Jolanta Szafrańska Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii Antoni Sobolewski, Paweł Klimek,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku KROK 1 - PODJĘCIE DECYZJI Jakże prosty, a ważny krok. Osoby mogące założyć spółdzielnię socjalną należą do specyficznej kategorii osób wykluczonych społecznie.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne 3 Podmioty Ekonomii Społecznej Spółdzielnie socjalne Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp Dlaczego spółdzielnie socjalne są potrzebne? 1 > > Co to jest spółdzielnia socjalna?

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym Prawo w NGO czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym 2 Spis treści: CZYM SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE?...5 JAK ZACZĄĆ DZIAŁAĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ?...7 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Jak założyć własną firmę - w świetle obowiązujących przepisów? Karniowice 2013 Opracowanie: Jacek Walczak Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Autorka: Aneta Krawczyk (Informatorium) 3w 007, 15.03.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo