Jak założyć Spółdzielnię Socjalną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak założyć Spółdzielnię Socjalną"

Transkrypt

1 Jak założyć Spółdzielnię Socjalną KROK PO KROKU ISBN Poradnik dla osób fizycznych (wydawnictwo bezpłatne)

2 Nie masz pracy, nie masz kapitału, ale masz otwartą głowę, nie boisz się wyzwań, jesteś pracowity i potrafisz współpracować w zespole? Pomyśl o założeniu spółdzielni socjalnej. To może być dobry sposób na biznes, stałe źródło dochodu oraz zawodowej i osobistej satysfakcji. Musisz być przygotowany, że nie będzie łatwo, ale przy przemyślanym projekcie, konsekwencji, solidnej pracy na pewno się uda. W Polsce jest już ponad pięćset spółdzielni socjalnych, z czego ponad trzydzieści w samym subregionie chełmsko-zamojskim. Wiele z nich z powodzeniem radzi sobie na rynku. Ten poradnik zawiera podstawowe informacje jak krok po kroku założyć spółdzielnię socjalną i skąd wziąć kapitał na jej uruchomienie. Nie znajdziesz w nim odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem spółdzielni, ale nie taka jest jego rola. Jeśli jednak po lekturze tej broszury uznasz, że utworzenie spółdzielni socjalnej może być sposobem na rozwiązanie Twojego problemu z brakiem pracy i dochodów, wszystkie informacje i wskazówki niezbędne do uruchomienia takiej działalności otrzymasz w najbliższym urzędzie pracy czy w naszym ośrodku wsparcia ekonomii społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim. Co to jest spółdzielnia socjalna? Spółdzielnia socjalna to w zasadzie spółdzielnia jak wszystkie inne, czyli dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych i/lub prawnych, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Ale tę działalność prowadzi w oparciu o osobistą pracę członków i nie z nastawieniem na maksymalizację zysków, ale realizację celów społecznych i zawodową reintegrację jej członków. Oznacza to, że zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia socjalna może być założona przez osoby fizyczne należące do grup ściśle określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.) oraz przez osoby prawne, takie jak organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne. 2

3 W przypadku osób fizycznych założyciele spółdzielni muszą należeć do jednej z poniższych grup: 1) osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, czyli: a) bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, b) uzależnieni od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, c) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, d) chorzy psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, e) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, f) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 3) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy wymagają, aby spółdzielnia została założona przez co najmniej 5 osób fizycznych, a nie więcej niż 50 osób (z wyjątkiem spółdzielni powstałych w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych). Członkami spółdzielni mogą być również osoby spoza wyżej wymienionych grup, ale ich liczba nie może być większa niż 50% liczby wszystkich członków spółdzielni. 3

4 Uwaga! Każdy członek spółdzielni ma prawo podjąć pracę w spółdzielni. Może być zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenie lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności spółdzielni. Członek spółdzielni ma prawo do zatrudnienia stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz aktualnych możliwości gospodarczych spółdzielni, a spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę między swoich członków, z uwzględnieniem ich kwalifikacji. Dodatkowo spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników niebędących członkami spółdzielni, z tym że łączna liczba osób, o których mowa wyżej w pkt 1-3, nie może być niższa niż 50 % w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej. Skąd wziąć kapitał? Na uruchomienie i rozkręcenie spółdzielni socjalnej, jak każdej działalności gospodarczej, oczywiście potrzebne są pieniądze. Skąd je wziąć? Dotacje z urzędu pracy i PFRON Przede wszystkim wsparcia można szukać w urzędach pracy, które przyznają jednorazowe dotacje ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej (obecnie to prawie 16 tys. zł) oraz 3-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka przystępującego do już istniejącej spółdzielni socjalnej. Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy, mogą otrzymać wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są to środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, w kwocie nieprzekraczającej wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dotacje ze środków Unii Europejskiej Dotację na założenie spółdzielni można uzyskać również w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W unijnej perspekty- 4

5 wie finansowej za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy, realizowanych było wiele projektów wspierających powstawanie i działalność spółdzielni socjalnych. Osoby zainteresowane założeniem i prowadzeniem spółdzielni mogły otrzymać nie tylko jednorazowe wsparcie finansowe w kwocie do 20 tysięcy złotych na osobę, ale również tzw. finansowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania spółdzielni na pokrycie np. kosztów ZUS, opłat administracyjnych, kosztów najmu lokalu czy wydatków na promocję. W przypadku pięciu osób założycieli dysponowali więc oni kwotą zł (5 x 20 tysięcy złotych) na założenie i co miesiąc kilkoma tysiącami złotych wsparcia pomostowego. W ramach tych projektów członkowie spółdzielni objęci byli bezpłatnym wsparciem szkoleniowym i doradczym, począwszy od etapu tworzenia biznesplanu. Na podobne wsparcie finansowe i doradcze osoby, które chcą założyć spółdzielnię socjalną, będą mogły liczyć również w perspektywie finansowej , a pierwsze takie projekty w województwie lubelskim powinny ruszyć z końcem 2015 roku. Spółdzielnie socjalne mogą liczyć na wsparcie nie tylko na etapie zakładania, ale również na pewne preferencje już po uruchomieniu działalności. Na przykład mogą ubiegać się o sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe osób zatrudnionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy. Ponadto dochody spółdzielni wydatkowane w roku podatkowym na cele związane ze społeczną i/lub zawodową reintegracją jej członków są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Jak już nadmieniliśmy spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem społecznym nie nastawionym na maksymalizację zysków, tylko na łączenie celów ekonomicznych z celami społecznymi. Spółdzielnie socjalne charakteryzuje demokratyczne zarządzanie i zakaz dystrybucji zysku między członków. Ustawa wskazuje wprost, na jakie cele może być przeznaczona nadwyżka bilansowa, tj. zysk spółdzielni (zwiększenie funduszu zasobowego nie mniej niż 40%, cele społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni, działalność społeczną i oświatowo-kulturalną oraz działalność społecznie użyteczną nie mniej niż 40 %, a pozostałe środki na fundusz inwestycyjny). Nadwyżka bilansowa nie może zatem podlegać podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów. 5

6 Krok I POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ Jeśli należysz do jednej z grup osób, które mogą być założycielami spółdzielni socjalnej, znasz co najmniej cztery inne takie osoby, które chciałyby ją z Tobą tworzyć, zorientowałeś się, skąd pozyskać fundusze na działalność możesz razem z grupą założycielską na poważnie zabrać się za zakładanie spółdzielni. Tu najważniejszy będzie pomysł, czym Wasza spółdzielnia miałaby się zajmować. Możliwości są w zasadzie nieograniczone, ale musicie wszystko dokładnie przemyśleć, bowiem od właści wego wyboru rodzaju produkcji czy usług zależeć będzie przyszłość Waszej spółdzielni i Wasz sukces. Musicie najpierw zrobić rozpoznanie, na jakie produkty czy usługi jest na rynku, na którym będziecie działać, największe zapotrzebowanie, np.: usługi remontowo-budowlane, gastronomiczne, ogrodnicze, a może reklamowe czy rozrywkowe. Potem sprawdzić jaka jest konkurencja. Wybrana działalność powinna być również dostosowana do umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodowego członków spółdzielni, którzy, jak już wspominaliśmy sami będą w niej zatrudnieni. Musicie dokładanie wybrać i skalkulować jakie poczynić zakupy, by wystartować, gdzie ulokować działalność (by później nie okazało się, że zaplanowaliście działalność gastronomiczną, a lokal, który chcecie wynająć, owszem, ma niewygórowany czynsz, ale nie spełnia wymagań sanepidu i by go dostosować do przepisów sanitarnych, musicie wyłożyć tak dużą kwotę pieniędzy, że Wasz cały biznesplan legnie w gruzach. Policzcie, jakie spółdzielnia może osiągać przychody i jakie będą koszty. Pamiętajcie, by już na tym etapie ustalić podział ról w samej spółdzielni i prowadzonej działalności. Kto będzie w zarządzie, kto będzie się czym zajmował, za co odpowiadał i jakie otrzymywał wynagrodzenie. Jeśli nikt z Was nie ma doświadczenia w zarządzaniu firmą oraz personelem, możecie np. taką osobę przyjąć do spółdzielni 6

7 jako członka spoza grupy ustawowej. Nie musicie zaczynać od umów o pracę na cały etat, bo w pierwszych miesiącach działalności nie będzie łatwo na to zarobić. O pełnych etatach i wyższych płacach będziecie mogli myśleć wraz z rozwojem działalności. Na tym etapie przygotowań do założenia spółdzielni ściśle współpracujcie z doradcami ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z zakresu prawa i finansów. Fachowca od prowadzenia księgowości spółdzielni zapewne będziecie musieli zatrudnić od samego początku działania spółdzielni. Pamiętajcie, powodzenie Waszej działalności zależeć będzie od skrupulatnego jej przemyślenia i rzetelnego zaplanowania. Krok II STATUT Jeśli wszystko już macie zaplanowane i policzone (o poradę w sprawie tworzenia biznesplanu, zagadnień prawnych, księgowych czy marke ngowych możecie zwrócić się do instytucji zajmujących się wsparciem podmiotów ekonomii społecznej), pora na drugi krok: stworzenie statutu spółdzielni, czyli najważniejszego dokumentu określającego jej cele i zasady funkcjonowania. Statut musi zawierać niezbędne elementy, którymi są: nazwa spółdzielni, zawierająca określenie spółdzielnia socjalna, siedziba wystarczy podać miejscowość, w której będzie mieściła się siedziba, teren działania obszar, w obrębie którego spółdzielcy mają zamiar sprzedawać towary czy usługi, np. gmina czy też cały kraj, czas trwania, o ile spółdzielnia założona została na czas określony, przedmiot działalności oraz informacja, że spółdzielnia działa na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków, zasady wyboru, odwoływania oraz kompetencje władz spółdzielni socjalnej, zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania i podejmowania uchwał, zasady wprowadzania zmian w statucie decyzje o zmianie podejmuje walne zgromadzenie członków, 7

8 sposób podziału, połączenia się, a także likwidacji spółdzielni socjalnej, zasady podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrycia strat, wysokość wpisowego, wysokość i ilość udziałów, które członek zobowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie, możliwość wnoszenia wkładu. Członek spółdzielni zobowiązany jest także wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały stosownie do postanowień statutu. Wpisowe określają członkowie, ale nie musi być ono wygórowane wystarczy np. 50 zł. Podobnie członkowie powinni zadeklarować udziały przynajmniej jeden udział. Jego wysokość też może wynosić 50 zł. Można zadeklarować większą ilość udziałów, ale nie więcej niż trzy udziały. Nie muszą być one płatne od razu, gdyż można je wpłacić w ratach miesięcznych w wysokości np. po 10 zł i dopiero od czasu podjęcia przez członka zatrudnienia w spółdzielni (np. potrącane z wynagrodzenia). Osoby powołujące spółdzielnię socjalną powinny znać i dobrze rozumieć treść przygotowanego statutu, bowiem na zebraniu założycielskim statut przyjęty przez uchwałę muszą zaakceptować wszyscy członkowie założyciele spółdzielni socjalnej. Nie martw się, że sami nie poradzicie sobie z przygotowaniem właściwego statutu. W jego napisaniu i zrozumieniu pomogą Wam doradcy z ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. 8

9 Krok III ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE Jak już wspomnieliśmy, do założenia spółdzielni socjalnej potrzebnych jest co najmniej 5 osób (maksimum 50 osób). Osób, które łączy wspólny pomysł na biznes, chcą razem pracować, wiedzą, czym się będą zajmować i akceptują przygotowany statut spółdzielni. Pamiętajmy o tym, że w liczbie członków założycieli co najmniej 50% osób musi pochodzić z grupy osób zagrożonej wykluczeniem społecznym wskazanych w ustawie, które posiadają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich status. Jeśli wasza grupa założycielska spełnia te wszystkie wymagania możecie zorganizować zebranie założycielskie. Głównym zadaniem zebrania założycielskiego jest: powołanie spółdzielni socjalnej, wybór jej zarządu oraz przyjęcie statutu. Spotkanie prowadzi przewodniczący według określonego wcześniej porządku obrad, a sekretarz zobowiązany jest sporządzać z niego pisemne sprawozdanie, które zawiera zapis tego, co się na zebraniu wydarzyło streszczenie dyskusji, wniosków, informację o podjętych uchwałach, sposobie głosowania, liczbie oddanych głosów za lub przeciw. Pod sporządzonym protokołem powinien podpisać się przewodniczący i sekretarz. Powołany przez zebranie założycielskie zarząd spółdzielni będzie reprezentował spółdzielnię i prowadził jej bieżące sprawy, w szczególności zarządzał jej majątkiem i zaciągał zobowiązania. Jeśli spółdzielnia zrzesza więcej niż 15 osób, na zebraniu założycielskim trzeba będzie powołać również radę nadzorczą, będącą wewnętrznym organem kontroli nad działalnością spółdzielni. Dokumenty, które muszą powstać w trakcie zebrania założycielskiego: protokół z założycielskiego walnego zgromadzenia, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania, uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej, uchwała o przyjęciu statutu spółdzielni socjalnej i potwierdzenie jego przyjęcia przez złożenie pod nim swoich podpisów, uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej, uchwały o powołaniu zarządu, lista obecności na zebraniu. Na zebranie koniecznie zaproście doradcę z zakresu prawa, który odpowie na Wasze wątpliwości z tego zakresu i dopilnuje, by przyjęte dokumenty były zgodne z przepisami i zostały przyjęte przez sąd rejestrowy. 9

10 Krok IV REJESTRACJA SPÓŁDZIELNI Od momentu zakończenia zebrania założycielskiego wybrany zarząd spółdzielni ma 7 dni na jej zarejestrowanie. Spółdzielnię socjalną rejestruje się we właściwym ze względu na siedzibę spółdzielni oddziale Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców. Wniosek o rejestrację spółdzielni składany jest na specjalnych formularzach wraz załącznikami i niezbędnymi dokumentami, które dostępne są w siedzibie KRS, a także na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości Aby zostały zaakceptowane, muszą być podpisane przez wszystkich członków zarządu spółdzielni socjalnej. Formularze niezbędne do zarejestrowania spółdzielni socjalnej: KRS W5 podstawowy formularz potrzebny do rejestracji powołanej spółdzielni socjalnej, KRS WK (załącznik do formularza KRS W5), niezbędny do zgłoszenia organów podmiotu (zarządu oraz rady nadzorczej). KRS WM (załącznik do formularza KRS W5), służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej, czyli PKD. Dokumenty dołączane do formularzy: protokół z zebrania założycielskiego, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania, lista członków założycieli z oryginalnymi podpisami, uchwały podjęte przez członków założycieli, statut, zaświadczenia potwierdzające, że założyciele należą do grupy uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej, które w zależności od statusu tych osób wydają określone instytucje, uwierzytelnione notarialnie lub przed pracownikiem sądu podpisy wszystkich członków zarządu. dokument dający prawo spółdzielni socjalnej do korzystania z lokalu pod adresem wskazanym jako siedziba spółdzielni. 10

11 Dane zawarte we wniosku o rejestrację będą przekazywane bez naszego udziału, za pomocą systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Na ich podstawie spółdzielni zostanie automatycznie nadany numer REGON oraz NIP. Informacja zawierająca te numery będzie przekazywana automatycznie do Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po ich nadaniu. Po zarejestrowaniu spółdzielni należy złożyć formularz w urzędzie skarbowym - wniosek NIP-8 (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających). Wypełnienie formularzy i zgromadzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółdzielni zapewne wymagało będzie pomocy prawnika. Dobra wiadomość. Założyciele spółdzielni zwolnieni są z opłat rejestracyjnych za wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz za dokonanie zmian we wpisie. Zwolnienie z tych opłat jest pomocą publiczną, w związku z tym mamy prawo ubiegać się od Sądu o dokument zaświadczający otrzymaną pomoc de minimis. Na rozpatrzenie wniosku sąd rejestrowy ma 14 dni od daty złożenia/wpłynięcia wniosku. Sąd rejestrowy przesyła informacje o zarejestrowaniu listem poleconym. Przysłany odpis zawiera dane o numerze KRS, pod jakim podmiot został wpisany do rejestru, a także dane identyfikujące spółdzielnię socjalną (m.in. adres, osoby wybrane do zarządu, informacje o rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej). W momencie zarejestrowania spółdzielnia nabywa osobowość prawną, a dokument o wpisie do KRS jest podstawową informacją o spółdzielni socjalnej. Jeśli sąd wezwie nas do uzupełnienia wniosku o rejestrację, musimy pamiętać, że wszystkie braki i poprawki możemy uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia sądu o odrzuceniu naszego wniosku. Sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania, jeśli spółdzielnia nie spełnia wymaganych warunków, np. wówczas, kiedy statut nie jest zgodny z obowiązującym prawem bądź nieprawidłowo wypełniliśmy formularze czy też nie złożyliśmy kompletu wymaganych dokumentów i podpisów. Inna dobra wiadomość jest taka że obecnie przedsiębiorca w tym również spółdzielnia, rejestrując się w KRS, już sam nie musi składać wniosków o nadanie niezbędnego do rozpoczęcia działalności numeru NIP przez urząd skarbowy, czy REGON przez urząd statystyczny, ale korzysta z zasady jednego okienka. Polega ona na tym, że KRS przekazuje za pomocą systemu teleinformatycznego dane na temat spółdzielni do właściwych urzędów i identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny REGON zostaną nadane automatycznie. 11

12 Krok V INNE FORMALNOŚCI Choć numer NIP i REGON spółdzielnia otrzyma teraz bez konieczności składania w Urzędzie Skarbowym i GUS odrębnych formularzy, to przed rozpoczęciem działalności trzeba będzie załatwić kilka formalności, takich jak: wyrobienie pieczątki firmowej, zawierającej nazwę spółdzielni, adres siedziby oraz numery NIP i REGON, założenie rachunku bankowego, poprzez który spółdzielnia zamierza prowadzić swoje operacje finansowe, uzyskanie w odpowiednim urzędzie koncesji/licencji/pozwolenia/ zatrudnienie osób z uprawnieniami (jeśli zakres prowadzonej działalności tego wymaga). Spółdzielnia socjalna rozpoczynając działalność, musi też rozstrzygnąć, czy opłaca jej się być płatnikiem podatku VAT. Jeżeli uzna, że tak, to musi wypełnić i złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R. Zgłoszenie to należy złożyć przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Trzeba również pamiętać o zgłoszeniu spółdzielni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnika składek w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia pierwszego pracownika. Wygląda to wszystko na mocno skomplikowane i martwisz się, że nie podołasz? Spokojnie. Jeśli nie sam, to z pomocą specjalistów z instytucji zajmujących się wsparciem ekonomii społecznej na pewno dacie radę. Jak wiele już działających spółdzielni socjalnych. Powodzenia! 12

13 Nie tylko im się udało Ambrozja trafiła w podniebienia klientów Wszystkich wielbicieli smaku zapraszamy na domowe jedzonko produkowane ze świeżych surowców i podawane na miejscu bądź na wynos. Polecamy ciasta i torty na każdą okazję tak kusi klientów spółdzielnia socjalna Ambrozja z Chełma. I trzeba przyznać, że robi to skutecznie. O przesmacznych pierogach ruskich z Ambrozji wie już cały Chełm. Trafiliśmy w podniebienia mieszkańców Chełma śmieje się Monika Dondalska, prezes spółdzielni. 7 lipca br. miną dwa lata działalności spółdzielni socjalnej Ambrozja z Chełma. Początki były trudne, bo niewiele osób wiedziało o naszym funkcjonowaniu mówi Monika Dondalska, prezes spółdzielni. Spółdzielnię założyli: Beata Tarasiuk, Monika Dondalska, Agnieszka Wawrzyk, Henryk Kuzela, Kalina Kozdra, Bożena Kozaczuk i Alicja Buchner. Wszyscy działaliśmy w Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny opowiada Monika Dondalska. Kiedyś pojawił się pomysł, by utworzyć spółdzielnię. Stowarzyszenie przygotowało projekt i zaczęliśmy się starać o unijną dotację. Przygotowania były długie, prawie dwuletnie, ale warto było poczekać. 12 grudnia 2012 roku spółdzielnia uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie od razu jednak ruszyliśmy z działalnością, musieliśmy poczekać kilka miesięcy kontynuuje prezes Dondalska. 13

14 Spółdzielnia nastawiła się wyłącznie na gastronomię. Były też inne pomysły mówi prezes. Myśleliśmy o jakichś usługach porządkowych, koszeniu trawników, przycinaniu żywopłotów, ale jak przyszło co do czego, postawiliśmy na gotowanie. I chyba wyszło nam to na dobre. Spółdzielnia wynajęła lokal od PSS Społem przy ul. I Pułku Szwoleżerów 16 w Chełmie. Sporo pieniędzy wydaliśmy właśnie na remont wspomina prezes Dondalska. Trzeba było odnowić wszystkie pomieszczenia, dostosować je do wymogów sanepidu, dlatego też dotacja z Unii na wszystko nie wystarczyła. Nie kupiliśmy całego sprzętu, jaki sobie zaplanowaliśmy. Teraz nadrabiamy te zaległości i ciągle dokupujemy nowe rzeczy. Ambrozja bardzo szybko znalazła uznanie w oczach klientów. O ile pierwsze tygodnie nie były łatwe, o tyle później szło nam coraz lepiej mówi Monika Dondalska. Ludzie przychodzili do nas, kupowali jedzenie na wynos i następnego dnia wracali. Są z nami do dziś. To nasi stali klienci. Co ważne, pocztą pantoflową informowali swoich znajomych i rodziny, że u nas można kupić smaczne, domowe obiady. W dodatku tanie. Specjalnością Ambrozji są pierogi, zwłaszcza ruskie. Sprzedajemy ich najwięcej. Są naprawdę smaczne, niczym pierogi Solejukowej z serialu Ranczo śmieje się Monika Dondalska. Powodzeniem cieszą się też kopytka, gołąbki, kotleciki, pyzy z mięsem. Ambrozja każdego dnia proponuje swoim klientom zestaw obiadowy. Smaczny i w niskiej cenie. Wiedzieliśmy, że tylko jakością dań i konkurencyjnymi cenami możemy przyciągnąć klientów. I to się udało mówi prezes. - Dużo obiadów dowozimy do domów, zwłaszcza osobom starszym, choć są i tacy, którzy przychodzą do nas codziennie i jedzą obiad na miejscu. Na zlecenie wykonujemy również catering. Załoga Ambrozji jest zgrana, a atmosfera w pracy godna pozazdroszczenia. Wszyscy znają swoje obowiązki i każdy stara się dawać z siebie wszystko podkreśla Monika Dondalska. Wiadomo, że w takiej instytucji, jak nasza, wystarczy, że jeden trybik nie będzie działał jak należy i wszystko może rozsypać się jak domek z kart. Łącznie ze stażystami w spółdzielni pracuje już 11 osób. Póki co, wszyscy są zadowoleni. - Mamy pracę, lubimy to, co robimy i co nas cieszy najbardziej - jedzenie, jakie przygotowujemy, smakuje naszym klientom zaznaczają spółdzielcy. A tych z każdym miesiącem jest coraz więcej. Ambrozja to jedna z najlepiej działających w regionie spółdzielni socjalnych. Dobry pomysł i jakość oferowanych produktów okazały się kluczem do sukcesu. 14

15 Ważne akty prawne i adresy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U nr 94 poz. 651, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U nr 30 poz. 210, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, tel Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, tel Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, tel Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim, tel Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, tel Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim, tel Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, tel Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu Zamość, ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9 tel , fax Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Chełmie Chełm, pl. Niepodległości 1 tel ,

16 Wydawca: Grupa Medialna ITM Sp. z o.o., ul. Świętoduska 10, Lublin Skład i druk: Centergraf, Andrzej Jurek ISBN Nakład 500 egz. Lublin, maj 2015 r. (wydawnictwo bezpłatne)

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne to specjalny rodzaj spółdzielni, tworzonych przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku KROK 1 - PODJĘCIE DECYZJI Jakże prosty, a ważny krok. Osoby mogące założyć spółdzielnię socjalną należą do specyficznej kategorii osób wykluczonych społecznie.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna krok po kroku

Spółdzielnia socjalna krok po kroku Spółdzielnia socjalna krok po kroku Materiał opracowany przez Ewę Kwiesielewicz-Szyszkę Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizatorami projektu są Fundacja Barka oraz Centrum PISOP Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku KROK 1 - PODJĘCIE DECYZJI Jakże prosty, a ważny krok. Osoby mogące założyć spółdzielnię socjalną należą do specyficznej kategorii osób wykluczonych społecznie.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć spółdzielnię socjalną

Jak założyć spółdzielnię socjalną Jak założyć spółdzielnię socjalną JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ Definicja spółdzielni socjalnej Spółdzielnia socjalna jest zrzeszeniem osób, w przeważającej liczbie zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych. Rafał Jaworski

Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych. Rafał Jaworski Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych Rafał Jaworski Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna - określenie działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne

Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne Reintegracja Przedsiębiorstwa zawodowa działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie... zdolności do samodzielnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 w ramach Poddziałania 7.. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 007-01 Projekt: pn. Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych

Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych Projekt Art.1.1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5. Ustawa o spółdzielniach socjalnych 1 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia pracy i spółdzielnia socjalna

Spółdzielnia pracy i spółdzielnia socjalna Spółdzielnia pracy i spółdzielnia socjalna Prezentacja powstała na bazie,, Ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze i wszelkie informacje w niej zawarte są bezpośrednim lub pośrednim przytoczeniem

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Nazwa spółdzielni zawiera oznaczenie "Spółdzielnia Socjalna".

Art. 3. Nazwa spółdzielni zawiera oznaczenie Spółdzielnia Socjalna. Dz.U.2006.94.6512009.07.16 zm. Dz.U.2009.91.742 art. 1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U Nr 205, poz. 1211, Dz.U Nr 28, poz. 146, Dz.U Nr 91, poz.

z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U Nr 205, poz. 1211, Dz.U Nr 28, poz. 146, Dz.U Nr 91, poz. Ustawa o spółdzielniach socjalnych 1) z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U. 2011 Nr 205, poz. 1211, Dz.U. 2010 Nr 28, poz. 146, Dz.U. 2009 Nr 91, poz. 742) Art. 1 [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Dz.U.06.94.651 2009.07.16 zm. Dz.U.2009.91.742 art. 1 2010.03.12 zm. Dz.U.2010.28.146 art. 17 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742. Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1 Spółdzielnie socjalne. Dz.U.2006.94.651 z dnia 2006.06.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 24 października 2015 r. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1 Art. 1. [Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych Jak ją założyć? ISBN 978-83-64571-98-5 (wydawnictwo bezpłatne) Prowadzisz organizację pozarządową lub jesteś przedstawicielem samorządu i chcesz pomóc osobom zagrożonym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r.

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna Cele i podstawa prawna spółdzielni socjalnych

Spółdzielnia socjalna Cele i podstawa prawna spółdzielni socjalnych Spółdzielnia socjalna Cele i podstawa prawna spółdzielni socjalnych Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formule spółdzielni socjalnej została wprowadzona do polskiego prawa po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5.

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5. 1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5. Likwidacja stowarzyszenia. Definicja stowarzyszenia. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

spółdzielnie socjalna osób prawnych?

spółdzielnie socjalna osób prawnych? Jak załozyc spółdzielnie socjalna osób prawnych? krótki informator Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne ma na celu stworzenie miejsc

Bardziej szczegółowo

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody 1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 5. Finansowanie stowarzyszenia, 6. Likwidacja stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej

Tomasz Schimanek. Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej Tomasz Schimanek Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej Maróz 2016 Organizacja pozarządowa Działalność statutowa Działalność gospodarcza Nieodpłatna

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO. Jelenia Góra,

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO. Jelenia Góra, OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO Jelenia Góra, 13-10-2016 1 Co to jest OWES? Istotą działania OWES jest zapewnienie kompleksowego wsparcia os. fizycznym i podmiotom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Sławoborzu określa zasady wewnętrznej organizacji,

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Proponowane rozwiązania ustawowe Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Poniżej przedstawiamy wersję roboczą propozycji uregulowania opracowaną przez grupę prawną Zespołu. Projekt ten opiera się na projekcie

Bardziej szczegółowo

ABC Ekonomi Społecznej dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

ABC Ekonomi Społecznej dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie ABC Ekonomi Społecznej dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Od pewnego czasu dość modnym terminem jest ekonomia społeczna. Wielu o niej słyszy, ale nadal nie wie co to jest

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ W KRS

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ W KRS ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ W KRS Stowarzyszenie zarejestrowane musi powołać co najmniej 15 osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski" (art. 9). Jeśli stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 2 kwietnia Sejm przyjął nowelizację ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych. 26 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 Część I. DANE OGÓLNE Nazwa: REGON: Adres: Instytucja tworząca Centrum Integracji Społecznej: Data przyznania statusu Centrum Integracji Społecznej:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć stowarzyszenie? Informacje ogólne prawo tworzenia i działania stowarzyszeń ma źródło w artykule 12 Konstytucji, jako wolność zrzeszania się; podstawowym aktem, gdzie uregulowane zostały zasady

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY dla osób fizycznych/grup inicjatywnych 1

FORMULARZ REKRUTACYJNY dla osób fizycznych/grup inicjatywnych 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY dla osób fizycznych/grup inicjatywnych 1 Załącznik nr 1 w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo - doradcze POKL 7.2.2 Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 25 października 2012 r. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 25 października 2012 r. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 25 października 2012 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP.

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP. PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP. Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie innych ustaw 1

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie innych ustaw 1 (projekt luty 2008) Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie innych ustaw 1 Art. 1 W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH 1. Nabór zostanie ogłoszony w dniu 15.03.2016 r. i potrwa do 31.03.2016 r. 2. O wsparcie

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2013. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. z dnia 27 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 23/2013. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. z dnia 27 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 23/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad dokonywania zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Zakładamy spółdzielnię socjalną

Zakładamy spółdzielnię socjalną Ekonomia społeczna Zakładamy spółdzielnię socjalną Istota spółdzielni socjalnych. 1. Ekonomia społeczna. 1a. Co to jest spółdzielnia 2. Czym tak naprawdę jest spółdzielnia socjalna. 3. Kto może utworzyć

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Czy w statucie fundacji muszą się znaleźć zapisy dotyczące działalności gospodarczej?

Czy w statucie fundacji muszą się znaleźć zapisy dotyczące działalności gospodarczej? 1 z 8 2017-04-21 12:22 Jak zarejestrować działalność gospodarczą - krok po kroku Niezbędne informacje do rejestracji działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Czy w statucie fundacji muszą

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON]

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK. 1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: Pełna nazwa:... Miejscowość Kod pocztowy Nr Ulica Gmina

... data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK. 1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: Pełna nazwa:... Miejscowość Kod pocztowy Nr Ulica Gmina ...... (Nr sprawy) data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 6 83-110 Tczew WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Co to jest odpłatna działalność pożytku publicznego?

Co to jest odpłatna działalność pożytku publicznego? 1 z 6 2017-04-21 12:20 Odpłatna działalność pożytku publicznego Wszystkie najważniejsze informacje o odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Co to jest odpłatna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje )

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) STOWARZYSZENIE ( rejestrowane w sądzie ) musi powołać co najmniej 15 pełnoprawnych osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn. 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Spółdzielnia socjalna w kilku krokach.. 3. Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne spółdzielni socjalnej.. 4. Spółdzielnia socjalna

1. Wstęp. 2. Spółdzielnia socjalna w kilku krokach.. 3. Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne spółdzielni socjalnej.. 4. Spółdzielnia socjalna Spółdzielnia socjalna krok po kroku Gdańska Spółdzielnia Socjalna 2014 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Gdańsk Spis treści 1. Wstęp. 2. Spółdzielnia socjalna w kilku

Bardziej szczegółowo

Spółdzielczość socjalna

Spółdzielczość socjalna Spółdzielczość socjalna Poradnik skrajnie praktyczny Waldemar Żbik Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia rejestrowe

Stowarzyszenia rejestrowe Termin wydruku: 29-05-2016 Stowarzyszenia rejestrowe Stowarzyszenia rejestrowe Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dotyczy tych podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek takiego wpisu. KRS składa

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 3 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Dla osób fizycznych/grup inicjatywnych w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo doradcze PO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY dn..2015 r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy / pieczęć firmowa.. Urząd Pracy Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Biskupiec z dnia 05 lutego 2015r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ OFERTA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel. 71/39-21-981, e-mail: wrst@praca.gov.pl, www.pupstrzelin.pl Infolinia dla klientów urzędów pracy te. 19524... (Nazwa i adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Jak założyć organizację pozarządową?

Jak założyć organizację pozarządową? Jak założyć organizację pozarządową? Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 17 listopada 2012 r. Organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH Wniosek dotyczy pracodawców

Bardziej szczegółowo

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Twoja firma - krok po kroku Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA. Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.

SPÓŁDZIELNIA. Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm. SPÓŁDZIELNIA Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.) Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby

Bardziej szczegółowo

Jak założyć fundację i napisać jej statut

Jak założyć fundację i napisać jej statut Jak założyć fundację i napisać jej statut EWA WOLDAN-JAKUBCZYK STAN PRAWNY: 2015 bazy.ngo.pl Jak założyć fundację i napisać jej statut Ewa Woldan-Jakubczyk (Stowarzyszenie Klon/Jawor) stan prawny 1.05.2015

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/ Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ (pieczątka Wnioskodawcy) Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Działalność odpłatna a gospodarcza. Mity, szanse,zagrożenia

Działalność odpłatna a gospodarcza. Mity, szanse,zagrożenia Działalność odpłatna a gospodarcza Mity, szanse,zagrożenia Zakres prezentacji 1. Mity i fakty co wiemy a czego nie wiemy? 2. Rodzaje działalności w NGO a) działalność statutowa: - działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia SPIS TREŚCI WSTĘP 7 CZĘŚCI Fundacje i stowarzyszenia - prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania 9 ROZDZIALI Prawne aspekty funkcjonowania fundacji 10 1. Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

ZESZYT INFORMACYJNY. Spółdzielnia socjalna

ZESZYT INFORMACYJNY. Spółdzielnia socjalna ZESZYT INFORMACYJNY Spółdzielnia socjalna Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa, czerwiec 2015 Spis treści 1. Czym jest spółdzielnia socjalna?...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

(pieczęć wnioskodawcy) Znak sprawy.

(pieczęć wnioskodawcy) Znak sprawy. .. (pieczęć wnioskodawcy) Znak sprawy. Numer wniosku Starosta Powiatu Łęczyńskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522) Warszawa, dnia 15 kwietnia 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa, zgodnie

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 2 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW),

Bardziej szczegółowo