Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 (Obowiązek sporządzenia i przedstawienia corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm.) Wójt Gminy Świdnica Adam Jaskulski Świdnica, 31 października 2014 r.

2 I. Realizacja ustawowych zadań oświatowych Gminy Świdnica Zadania oświatowe Gminy Świdnica wynikają w szczególności z postanowień: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz z późn. zm.) 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 191 z późn. zm.) 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw 1. Struktura organizacyjna oświaty W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Świdnica była organem prowadzącym następujące placówki oświatowe: Publiczną Szkołę Podstawową w Słonem z oddziałem przedszkolnym, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy, który tworzą: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Punkt Filialny w Koźli z oddziałem przedszkolnym. 433 (w poprzednim roku szkolnym 423, spadek o ok. 1%) uczniów szkół oraz 101 (w poprzednim roku szkolnym 117) przedszkolaków wywodzi się z wiosek i przysiółków leżących na terenie gminy Świdnica. Są to: Piaski, Letnica, Koźla, Grabowiec, Lipno, Drzonów, Radomia, przysiółek Orzewo, Buchałów, Słone, Wilkanowo, przysiółek Łochowo oraz Świdnica. 293 uczniów i przedszkolaków dowożą cztery gimbusy zakupione i finansowane przez Gminę Świdnica. Mikrobus obsługuje regularne dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek opiekuńczych w Zielonej Górze. Został on zakupiony dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku uczniów niepełnosprawnych dojeżdża mikrobusem do szkoły, 1 dziecko dojeżdża autobusem PKS i 2 uczniów jest dowożonych przez rodziców, za co otrzymuje refundację kosztów. Obsługą ekonomiczno-administracyjną oświaty oraz organizacją dowożenia uczniów do szkół zajmuje się Zespół ds. Placówek Oświatowych jednostka organizacyjna Gminy Świdnica.

3 Tabela nr 1. Uczniowie w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba uczniów w klasach I II III IV V VI 1. Szkoła Podstawowa w Słonem Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy Punkt Filialny w Koźli Razem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świdnicy Ogółem Tabela nr 2. Dzieci w oddziałach przedszkolnych Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 1. Oddział przedszkolny w Słonem Oddział przedszkolny w Świdnicy Oddział przedszkolny w Koźli 1 22 Ogółem: W roku szkolnym 2013/2014 średnio 45 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Świdnica uczęszczało do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Zielona Góra, Gminy Zielona Góra i Gminy Żary. Gmina Świdnica zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2 b-e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przekazywała samorządom tych gmin stosowną dotację, która od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. dla Gminy Zielona Góra wyniosła ,00 zł, dla miasta Zielona Góra ,85 zł, a dla Gminy Żary 5 238,96 zł. Cała dotacja gminy Świdnica dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach wyniosła ,81 zł. Tabela nr 3. Dożywianie uczniów Lp. Wyszczególnienie Ilość uczniów korzystających z dożywiania Ogółem uczniów Szkoła Podstawowa w Słonem z oddziałem przedszkolnym Zespół Szkół im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym Punkt Filialny w Koźli z oddziałem przedszkolnym Ogółem

4 Tabela nr 4. Dowożenie uczniów do szkół Lp. Wyszczególnienie Ilość uczniów korzystających z dowożenia Ogółem uczniów Szkoła Podstawowa w Słonem z oddziałem przedszkolnym Zespół Szkół im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym Punkt Filialny w Koźli z oddziałem przedszkolnym Ogółem

5 Tabela nr 5. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół Lp. Sposób dowozu Ilość uczniów korzystających z dowożenia 1. Mikrobus 5 2. Autobusy PKS 1 3. Dowóz przez rodziców (refundacja kosztów) 2 Ogółem 8 2. Baza lokalowa oświaty Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Świdnica mieszczą się w pięciu budynkach komunalnych. Zespół Szkół im. Jana Pawła II wykorzystywał do celów dydaktycznych trzy budynki: dwa w Świdnicy oraz jeden w Koźli. W październiku 2010 roku rozpoczęto użytkowanie hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy. Standard i ilość godzin zajęć sportowych uległy znacznemu podwyższeniu ze względu na możliwość jednoczesnego prowadzenia lekcji wychowania fizycznego dla 3 klas. Ponadto w budynku hali sportowej mieści się sala do zajęć korekcyjnych oraz sala do ćwiczeń siłowych. Dzięki dwuetapowej rozbudowie prowadzonej w latach , budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II zapewnia uczniom i pracownikom znakomite warunki nauki i pracy. W budynkach szkół co roku wykonywane są prace modernizacyjne w celu poprawy funkcjonalności obiektu oraz polepszania warunków nauki. W Oddziale Przedszkolnym w Słonem wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu. W Zespole Szkół w Świdnicy naprawiono obudowy kaloryferów oraz zdemontowano i zamontowano 18 grzejników. Prace remontowe wykonano również w Oddziale Przedszkolnym w Świdnicy oraz w szatniach sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Świdnicy m.in. malowanie ścian i sufitów, naprawa glazury oraz wykonanie płotu. W Zespole Szkół w Świdnicy wykonano również prace remontowe i adaptacyjne powiększające salę zajęć klas I-III w związku z przeniesieniem gabinetu stomatologicznego do budynku hali sportowej oraz pomalowano 3 klasy lekcyjne. W Szkole Podstawowej w Słonem oraz Zespole Szkół w Świdnicy uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z księgozbiorów bibliotecznych. Biblioteka w Słonem pełni także funkcję biblioteki publicznej, służąc mieszkańcom tej miejscowości.

6 Dnia 27 września 2013 r. Gmina podpisała umowę w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na realizację projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja obiektów oświatowych dla 3 placówek: - Szkoły Podstawowej w Słonem z oddziałem przedszkolnym, - Punktu Filialnego w Koźli z odziałem przedszkolnym, - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świdnicy. Dla tych obiektów wykonano audyty energetyczne, które wyznaczyły podstawowy zakres prac. W Szkołach Podstawowych zostały m.in. ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropy, zainstalowany system ogniw fotowoltaicznych oraz zamontowane zostały nowe grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi. Dodatkowym atutem inwestycji jest fakt, że we wszystkich budynkach zainstalowane zostały systemy pozwalające na zarządzanie wykorzystywaną energią. Wszystkie te usprawnienia przyczynią się do ograniczenia strat ciepła oraz pozwolą na oszczędności wykorzystywanej energii, a przede wszystkim zwiększą komfort przebywających w szkole dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi. Zespół Szkół w Świdnicy r. SP Koźla r. SP Słone r.

7 Tabela nr 6. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Placówka oświatowa Budynki Sale lekcyjne Pracownie komputerowe Pomieszczenia (ilość) językowe Sale gimnastyczne Gabinety lekarskie Świetlice Stołówki 1. Oddział przedszkolny w Słonem W budynku szkoły 2 2. Oddział przedszkolny w Świdnicy Odział przedszkolny w Koźli W budynku szkoły 2 Razem Szkoła Podstawowa w Słonem Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy Punkt Filialny w Koźli Razem (poz. 4,5 i 6) Ogółem (poz. 1-6) dwie połączone sale lekcyjne przystosowane do zajęć wychowania fizycznego 2 gabinet pielęgniarski 3 gabinety: pielęgniarski i stomatologiczny 3. Struktura zatrudnienia w placówkach oświatowych W roku szkolnym 2013/2014 w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Świdnica pracowało 63 nauczycieli oraz 28 pracowników administracji i obsługi. Wśród zatrudnionych nauczycieli zdecydowanie przeważają pedagodzy z wyższym wykształceniem oraz przygotowaniem pedagogicznym. 11 nauczycieli podnosiło swe kwalifikacje, korzystając z zagwarantowanych zapisem

8 art. 70a Karty nauczyciela, a wydzielonych w budżecie gminy środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego. Ponad połowa pedagogów osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego tytuł nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele to grupa zawodowa nieustannie i stosunkowo szybko podnosząca swe umiejętności, wykształcenie oraz w związku z tym stopień awansu zawodowego, dlatego wszystkie wskaźniki ukazane w tabelach nr 9 i 10 w najbliższych latach stale będą rosły, co powinno wpływać na podwyższanie jakości kształcenia uczniów. Oczywiście wiązać się to musi z określonym wzrostem płac nauczycielskich. Tabela nr 7. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 w tym: Wyszczególnienie Zatrudnienie pracownicy pedagogiczni pracownicy administracji i obsługi etaty osoby etaty osoby etaty osoby 1. Oddział Przedszkolny w Słonem 2,75 2 (w tym 2*) 2 2 0,75 2* 2. Oddział Przedszkolny w Świdnicy Oddział Przedszkolny w Koźli 2,5 2 (w tym 2*) 2 2 0,5 2* Razem 1,2 i 3) (poz. 8,25 7 (w tym 4*) 6 6 2,25 1 (w tym 4*) 4. Szkoła Podstawowa w Słonem 15, , Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy 53,08 59 (w tym 1**) 33, (w tym 1**) 6. Punkt Filialny w Koźli 4,69 6 3,44 4 1,25 2 Razem (poz. 4,5 i 6) 73,21 84 (w tym 1**) 48, ,25 27 (w tym 1**) Ogółem (poz. 1-6) 81,46 91 (w tym 4*+1**) 54, ,50 28 (w tym 4*+1**) * - dotyczy osób mających część etatu w Szkole Podstawowej i część etatu w Oddziale Przedszkolnym ** - dotyczy osoby zatrudnionej na dwóch stanowiskach pracy

9 Tabela nr 8. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie Ilość nauczycieli korzystających z dofinansowania Kwota Szkoła Podstawowa w Słonem z oddziałem przedszkolnym Zespół Szkół im. Jana Pawła II z Punktem Filialnym w Koźli i oddziałami przedszkolnymi ,00 zł ,00 zł Razem ,00 zł Tabela nr 9. Poziom wykształcenia nauczycieli na koniec sierpnia 2014 r. Poziom wykształcenia Placówka oświatowa Szkoła Podstawowa w Słonem z oddziałem przedszkolnym Zespół Szkół im. Jana Pawła II z Punktem Filialnym w Koźli i oddziałami przedszkolnymi Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Licencjat Inne wykształcenie Razem Ilość % ogółu Ilość % ogółu Ilość % ogółu 16 94,12 1 5, Razem

10 Tabela nr 10. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli na koniec sierpnia 2014 r. Stopień awansu Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem Placówka Oświatowa Ilość % ogółu Ilość % ogółu Ilość % ogółu Ilość % ogółu Szkoła Podstawowa w Słonem , , ,94 17 z oddziałem przedszkolnym Zespół Szkół im. Jana Pawła II z Punktem Filialnym w Koźli , , ,35 46 i oddziałami przedszkolnymi Razem Nakłady finansowe Gminy Świdnica na oświatę Wydatki dotyczące oświaty i wychowania stanowią bardzo istotną pozycję w całym budżecie Gminy Świdnica. W roku szkolnym 2013/2014 (od 1 września do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r.) wyniosły ,99 zł. W roku kalendarzowym 2013 budżet oświatowy Gminy Świdnica wyniósł ,72 zł, a plan na rok 2014 zakłada wydanie na cele oświatowe kwoty ,00 zł. Udział środków finansowych z budżetu Gminy Świdnica we wszystkich wydatkach na oświatę i wychowanie wyniósł w latach 2013 i 2014 odpowiednio 47% i 44%. Wynika to z konsekwentnej realizacji priorytetu edukacyjnego umieszczonego w Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Świdnica, ale także z niedoszacowania przez budżet państwa zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

11 Tabela nr 11. Wydatki na oświatę i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie Płace wraz z pochodnymi (ZUS, NFZ, US) Pozostałe koszty (utrzymanie, wydatki bieżące, pomoce edukacyjne, remonty itp.) Ogółem Szkoła Podstawowa w Słonem z oddziałem przedszkolnym , , ,60 Zespół Szkół im. J.P. II w Świdnicy z Punktem Filialnym w Koźli oraz oddziałem przedszkolnym , , ,17 Dowożenie uczniów do szkół w tym dowożenie uczniów niepełnosprawnych , , ,27 Zespół ds. Placówek Oświatowych , , ,95 Razem , , ,99 Tabela nr 12. Dotacje celowe z budżetu państwa w roku szkolnym 2013/2014 Dotacje celowe Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej Kwota ,74 Stypendia socjalne (tzw. rządowe ) ,60 Suma ,34

12 Udział wydatków na oświatę w budżecie Gminy Świdnica w roku ,25 66% ,72 34% wydatki na oświatę pozostałe wydatki Razem: ,97 Udział subwencji oświatowej z budżetu państwa w wydatkach na oświatę w roku ,00 53% ,72 47% wydatki własne na oświatę i wychowanie wartośc subwencji oświatowej Razem: ,72

13 Udział wydatków na oświatę w budżecie Gminy Świdnica w roku plan ,00 70% ,00 30% wydatki na oświatę pozostałe wydatki Razem: ,00 Udział subwencji oświatowej z budżetu państwa w wydatkach na oświatę w roku plan ,00 56% ,00 44% wydatki własne na oświatę i wychowanie wartośc subwencji oświatowej Razem: ,00

14 5. Stypendia Gminne w roku szkolnym 2013/2014 Uczniowie oraz studenci na stałe zameldowani oraz zamieszkali w gminie Świdnica co roku mogą ubiegać się o stypendia naukowe oraz motywacyjno-socjalne zgodnie z uchwałami Rady Gminy Świdnica, począwszy od 2002 roku. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Świdnica po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji. Dla uczniów stypendia przyznawane są od 1 września do 31 grudnia oraz od 1 stycznia do 30 czerwca. Dla studentów stypendia przyznawane są od 1 października do 31 grudnia oraz od 1 stycznia do 30 czerwca. W roku szkolnym 2013/2014 przyznano 25 stypendiów na łączną kwotę zł. Miesięczne kwoty przyznanych stypendiów motywacyjno-socjalnych: Studenci o 1 student - 160,00 zł Uczniowie o 2 uczniów - 110,00 zł każdy Miesięczne kwoty przyznanych stypendiów naukowych: Studenci o 9 studentów - 160,00 zł każdy Uczniowie o 7 uczniów - 110,00 zł każdy o 3 uczniów - 96,00 zł każdy o 3 uczniów - 78,00 zł każdy Tabela nr 13. Stypendia gminne w roku szkolnym 2013/2014 Rodzaj stypendium Ilość przyznanych stypendiów Łączna kwota przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2013/2014 Stypendium naukowe dla studentów ,00 Stypendium naukowe dla uczniów ,00 Stypendium motywacyjno socjalne dla uczniów ,00 Stypendium motywacyjno socjalne dla studentów ,00 RAZEM ,00

15 II. Realizacja zadań edukacyjnych W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono egzaminy zewnętrzne: sprawdzian szóstoklasisty, w którym wzięło udział 41 szóstoklasistów (13 ze Szkoły Podstawowej w Słonem i 28 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy) oraz egzamin gimnazjalny, do którego przystąpiło 48 uczniów klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świdnicy (1 uczennica nie przystąpiła do egzaminu). Placówki oświatowe funkcjonujące w gminie Świdnica od wielu lat uzyskują bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych. Warto pamiętać, że egzaminy zewnętrzne mają przede wszystkim charakter informacyjny. Te dane muszą być czytane łącznie z analizą czynników bezpośrednio wpływających na poziom osiągnięć uczniów: czynników indywidualnych (uzdolnienia, aspiracje, frekwencja, udział w zajęciach pozalekcyjnych i korepetycjach, czas poświęcany na naukę), czynników środowiskowych (sytuacji rodzinnej uczniów, wykształcenia i aspiracji rodziców, statusu materialnego rodziców, dostępu do kultury i mediów). Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku 2014 ilustrują poniższe zestawienia. Zestawienia przedstawiają średnie wyniki osiągnięte w kraju, okręgu, województwie lubuskim, powiecie zielonogórskim oraz średnie wyniki szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Świdnica. W odniesieniu do średnich wyników osiągniętych w kraju, okręgu (województwa: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie) województwie lubuskim i powiecie zielonogórskim, średnie wyniki szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Świdnica prezentują się najkorzystniej.

16

17

18 II. Realizacja polityki edukacyjnej 1. Realizacja projektów edukacyjnych Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Świdnica W październiku 2012 r. w Szkole Podstawowej w Świdnicy, jak również w Szkole Podstawowej w Słonem rozpoczęła się realizacja projektu pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I III w gminie Świdnica. Dzięki projektowi 76 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świdnicy i Szkoły Podstawowej w Słonem uczestniczyło w dodatkowych zajęciach (łącznie 480 jednostek lekcyjnych): dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych języki obce dla dzieci, język angielski, rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych.

19 W ramach projektu zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne, materiały biurowe oraz urządzenia multimedialne laptopy i tablicę interaktywną. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi Urząd Marszałkowski przychylił się do wniosku wójta o umożliwienie wykorzystania kwoty oszczędności oraz znaczne zwiększenie kwoty łącznej (z zł na zł)w celu zakupienia pomocy dydaktycznych i dodatkowego wyposażenia dla szkół. Umożliwiło to przeprowadzenie kolejnych, dodatkowych zajęć dla uczniów z trudnościami polonistycznymi (w Świdnicy) i matematycznymi (w Słonem). Drugi etap realizacji projektu objął 32 uczniów. Każdy z nich wziął udział w 30 godzinach dodatkowych zajęć. Projekt realizowany był od 1 października 2013 do 30 czerwca Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Świdnica W gminie Świdnica od 1 stycznia 2014 do 31 października 2014 realizowany jest również projekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Świdnica". Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnych. Projekt obejmuje 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (2 w Świdnicy, 2 w Słonem i 1 w Koźli). Za kwotę łączną ,60 zł zostaną wybudowane 3 nowe place zabaw (Świdnica, Słone, Koźla), modernizowane będą sanitariaty i kuchnia w Słonem i w Koźli, a do wszystkich placówek trafią znaczne ilości mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, a także nowoczesny sprzęt elektroniczny (tablice interaktywne, rzutniki, komputery, telewizory, aparaty cyfrowe, urządzenia audio). Program i ogólnopolski konkurs wiedzy Planeta energii W roku szkolnym 2013/2014 dzieci z klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej w Słonem wzięły udział w programie i ogólnopolskim konkursie wiedzy Planeta energii, zorganizowanym przez Grupę ENERGA. W ramach tego programu dzieci uczyły się skąd bierze się prąd elektryczny, jak to się dzieje, że żarówka świeci, jak działa energia elektryczna, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej, jak prawidłowo zachowywać się w pobliżu urządzeń elektrycznych i obiektów elektrycznych, jak oszczędzać prąd, co to są elektrośmieci a także tworzyły obwody elektryczne. Uczniowie wykonali szereg doświadczeń np. o przewodzeniu prądu oraz przygotowali prace plastyczne To ja pan prąd i Bezpiecznie z prądem. Uczniowie poznali budowę i działanie wielu urządzeń elektrycznych, przygotowali też hasła zachęcające do oszczędzania energii, hasła promujące

20 poprawne zachowania w kontakcie z urządzeniami elektrycznym. Wszystkie te działania były dokumentowane, a cała dokumentacja została wysłana na konkurs GRUPY ENERGA, w którym brało udział 6 tys. uczniów z klas I-III i 500 nauczycieli. Szkoła Podstawowa w Słonem to jedyna lubuska szkoła, która zdobyła nagrodę główną, a ponadto dzięki niej do Zielonej Góry przyjechało mobilne miasteczko Planety Energii. Przez 2 dni uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz mieszkańcy Zielonej Góry mogli poszerzać wiedze o prądzie elektrycznym, obejrzeć film 3D o mieszkańcach planety, którzy marnowali prąd oraz pozyskiwać energię z pedałowania na specjalnych rowerach. Program edukacyjny Akademia Czystych Rąk W Publicznej Szkole Podstawowej w Słonem w klasie II realizowany był program edukacyjny pod Patronatem Centrum Zdrowia Dziecka Akademia Czystych Rąk. Celem tego programu było zdobycie wiadomości i nabycie umiejętności z zakresu prawidłowej higieny rąk. Były różne formy realizacji tego programu m.in. ćwiczenia, zabawy, karty pracy, wierszyki, krzyżówki, zagadki, puzzle, piosenki, rysunki. Dzieci miały możliwość dowiedzieć się o chorobach brudnych rąk, wirusach, bakteriach, grzybach. Były ćwiczenia poprawnego mycia rąk. Projekt edukacji prozdrowotnej Czas to zdrowie Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. Szkoła Podstawowa w Słonem uczestniczyła w projekcie edukacyjnym Czas na zdrowie. Celem projektu była popularyzacja idei zdrowego stylu życia (w tym zdrowego żywienia, żywności ekologicznej i aktywności fizycznej) ze względu na obserwowane niepokojące tendencje wzrostu zaburzeń zdrowotnych, spowodowane korzystaniem z udogodnień cywilizacyjnych. Wiedza zdobyta w czasie realizacji projektu nt. zasad funkcjonowania organizmu miała pomóc uczniom w dokonywaniu świadomych wyborów służących zdrowiu. Projekt prowadzony był w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Składał się z 2 etapów: rozgrzewki (etap przygotowawczy polegający na powołaniu 10-osobowych zespołów, zdobyciu wiedzy oraz wypromowaniu jej wśród społeczności szkolnej i lokalnej), festynu zdrowia (polegającego na organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości). Głównym organizatorem konkursu była Fundacja Banku Ochrony Środowiska. 2. Realizacja projektów sportowych W 2014 roku Gmina Świdnica przystąpiła do udziału w trzech programach Ministerstwa Sportu i Turystyki: Umiem pływać dla uczniów kl. III szkół podstawowych od 7 kwietnia do końca roku godziny pływania dla 2 grup 15-osobowych. Gmina zapewnia dojazd

21 na basen do Drzonkowa i Zielonej Góry, a z dotacji ministerstwa są pokrywane koszty opłat za basen i za opiekunów podczas zajęć Mały Mistrz dla uczniów klas I SP. Uczniowie zdobywają sprawności sportowe. Gmina zapewnia 1 godzinę dodatkowych zajęć od 1 września Po stronie ministerstwa jest organizowanie szkoleń i konferencji medyczno-szkoleniowych, zakup materiałów podręcznika, legitymacji, nalepek, dyplomów i innych akcesoriów dla dzieci i szkół oraz przekazanie kompletu sprzętu sportowego, dostosowanego do wieku dzieci. W 2 i 3 roku udziału w programie dodatkowo: - dla uczniów klas II zajęcia pływania nauka pływania 16 godz. dla każdego uczestnika - w kl. III sprzęt sportowy dla każdej uczestniczącej szkoły Multisport program dla uczniów klas 4-6 do końca roku 2014 sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami, w przypadku gminy Świdnica jest to szermierka. Realizacja polega na udziale grupy 20-osobowej szermierzy w dodatkowych zajęciach w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Koszt dodatkowych zajęć (wynagrodzenie wykwalifikowanego trenera) oraz zakup sprzętu po stronie ministerstwa. Gmina zapewnia odpowiednią salę sportową do prowadzenia zajęć 3. Zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych Bardzo duża grupa uczniów obu szkół korzysta z bogatej oferty przedmiotowych, artystycznych i sportowych zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, które służą rozwojowi indywidualnych zainteresowań uczniów oraz umożliwiają lepsze przygotowanie się do egzaminów zewnętrznych. Koszty prowadzenia zajęć dodatkowych pokrywane są ze środków Gminy Świdnica. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II funkcjonują: w szkole podstawowej koło informatyczne koło języka niemieckiego sekcja szermiercza nauka pływania koło wokalne w gimnazjum koło języka angielskiego koło rowerowe Kret koło polonistyczne koło plastyczne koło języka polskiego koło języka francuskiego koło przyrodnicze koło matematyczne SKS - zajęcia sportowe koło astronomiczne koło biblijne

22 organizacje szkolne Samorząd Szkoły Podstawowej Samorząd Gimnazjum Ekoludki biblioteka szkolna świetlica szkolna SKO PCK W Publicznej Szkole Podstawowej w Słonem koło polonistyczne koło plastyczne koło SKS koło artystyczne koło matematyczne koło rowerowe koło teatralne koło PCK koło szachowe koło SKO koło przyrodnicze szkole Koło PTSM Powsinoga koło anglistyczne teatrzyk szkolny klub wiewiórka samorząd szkolny zielone imperium gimnastyka korekcyjna III. Niepubliczne punkty przedszkolne w gminie Świdnica We wrześniu 2013 roku w Świdnicy rozpoczęły działalność dwa niepubliczne punkty przedszkolne opierające swoją działalność na środkach finansowych pozyskanych w ramach projektów unijnych: Tajemnicza Wyspa Skarbów i Prymuski. Mogą one przyjąć 75 dzieci w wieku 3-6 lat. Jest to znakomite uzupełnienie samorządowej bazy przedszkolnej, gwarantujące miejsce w placówce wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w gminie Świdnica. Poniższe tabele przedstawiają liczbę dzieci uczęszczających do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w Świdnicy oraz kwoty dotacji przyznane przez Gminę Świdnica dla ww. podmiotów w miesiącach marzec-sierpień 2014 r. Opłata za 1 dziecko - 223,07 zł, zaś za 1 dziecko niepełnosprawne 1.962,34 zł.

23 Tabela nr 14. Dotacje przekazane dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Prymuski Liczba dzieci Kwota przyznanej dotacji Marzec ,98 Kwiecień ,05 Maj ,12 Czerwiec ,19 Lipiec ,68 Sierpień ,75 RAZEM ,77 Tabela nr 15. Dotacje przekazane dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Tajemnicza Wyspa Skarbów Liczba dzieci Liczba dzieci niepełnosprawnych Kwota dotacji Marzec ,02 Kwiecień ,02 Maj ,02 Czerwiec ,09 Lipiec ,81 Sierpień ,81 RAZEM ,77 Kwota przyznawanej dotacji wyliczana jest na podstawie następujących dokumentów: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) a także art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827) Uchwały Nr XLII/229/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli Zarządzenia Nr 20/2014 Wójta Gminy Świdnica z 20 lutego w sprawie określenia kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica Ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie gminy Świdnica

24 Wniosku o udzielenie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Prymuski oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Tajemnicza Wyspa Skarbów Informacji o liczbie zapisanych uczniów za dany miesiąc w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Prymuski oraz Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Tajemnicza Wyspa Skarbów Metryczki subwencji oświatowej IV. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. Gminie Świdnica została udzielona dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Dotacja przekazana Gminie Świdnica w 2013 r. (tj. za miesiące wrzesień grudzień) wyniosła zł, zaś w 2014 r. (tj. za miesiące styczeń grudzień) wyniosła zł. Dotacja celowa rozliczana jest do 31 stycznia roku, następującego po roku, w którym dotacja została udzielona. Adam Jaskulski Wójt Gminy Świdnica Informację o stanie realizacji zadań Oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 opracował zespół: Krzysztof Stefański, kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy Dorota Sapa, referent ds. administracyjno-ekonomicznych w Zespole ds. Placówek Oświatowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP. 271.48.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zajęcia edukacyjne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I III szkół podstawowych z terenu Gminy Halinów w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE Dla Rodziców Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30 Dzieci mogą skorzystać z jednego posiłku. Obiad wydawany jest od 11:00 do 14:00. Koszt jednego obiadu 3 zł. Opłatę za obiady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, 1 z 8 2012-10-10 08:44 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346908-2012 z dnia 2012-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr /28/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Luchowie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu "Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11

Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11 Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11 dotyczy projektu pn. RÓWNY START wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Mokobody Łączna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Będzino: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Stawiamy na indywidualizację POKL.09.01.02-32-120/12-00 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych, klasy I-III,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 )

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/204/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 20 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/204/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 20 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/204/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-09-17 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Prowadzenie zajęć w ramach projektu: Indywidualne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/ /13 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXX/ /13 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXX/ /13 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 października 2013 r. Projekt w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 7 2012-10-05 09:51 Sadkowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III W GMINIE SADKOWICE

Bardziej szczegółowo

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy Finanse oświaty Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy 1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa 2. Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego Subwencja oświatowa Część oświatowa subwencji

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Stara Biała

Rada Gminy Stara Biała Biała, dn. 14.10.2015 r. Rada Gminy Stara Biała INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ORGANU PROWADZĄCEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WRAZ Z WYNIKAMI SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Gmina Sicienko jest organem prowadzącym dla 6 szkół, w tym 4 szkół podstawowych: w Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu

Zapytanie ofertowe. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu Płoniawy-Bramura, dnia 21.08.2013 r. Zapytanie ofertowe Wójt Gminy Płoniawy-Bramura zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I III rzeszowskich

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RABKA-ZDRÓJ Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA UNIJNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZAJĘCIA UNIJNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ZAJĘCIA UNIJNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Gmina Wieleń w latach 2013-2015 realizuje projekt pn.,,programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Wieleń?. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 10 września 2015 r.

Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 10 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz. 2662 UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu Znak sprawy: ZS/ZP/3/2012 Tuchów 17.07.2012 Ogłoszenie o przetargu Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowie informuje że został ogłoszony przetarg na zadanie: Usługa edukacyjna w ramach programu Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r. Projekt 608 UCHWAŁA NR.../.../2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA Nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/477/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LIV/477/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 października 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/477/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł projektu: Ja i moja przyszłość Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana Projekt pn. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wieliczka 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mielec przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r.

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WOJKOWICACH. Szkoła na Sowiej Górze

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WOJKOWICACH. Szkoła na Sowiej Górze SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WOJKOWICACH Szkoła na Sowiej Górze NASZA SZKOŁA KADRA PEDAGOGICZNA 13 nauczycieli dyplomowanych 1 nauczyciel mianowany 2 nauczycieli kontraktowych UCZNIOWIE 191 uczniów 8 oddziałów

Bardziej szczegółowo

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej Uchwała Nr XXIV/224/2014 w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%.

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%. Raczki, 2014-10-30 RADA GMINY RACZKI Informacja Wójta Gminy Raczki o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiana jest Radzie Gminy na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22.

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 6378 UCHWAŁA NR XIX/210/2016 RADY GMINY ŁODYGOWICE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 1712 UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4-2 0 1 5 S P I S T R EŚ C

Bardziej szczegółowo

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE W 2007 R. W ZAKRESIE EDUKACJI. Gmina Michałowice w minionym roku włożyła wiele wysiłku, przy dużych nakładach finansowych, w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA PROJEKT UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-04-07/2012 P/12/057 Białystok, 18 lipca 2012 r. Pani Krystyna Wydrycka Dyrektor Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211. Swarzędz: Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klasy I-III szkoły podstawowej pn.: Szkolna Akademia Innowacji,

Bardziej szczegółowo

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Do załącznika nr 5. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2008r. tacje na zadania zlecone. Do Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach z dnia 10 listopada 2011 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szansa dla uczniów i uczennic kompleksowy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Sieć szkół i placówek

Sieć szkół i placówek Sieć szkół i placówek Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym dla 14 jednostek oświatowych działających na jej terenie, w tym: - 2 gminne przedszkola ( Brzezna, Podegrodzie), - szkół podstawowych (

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.367.2014 ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. w sprawie opracowania materiałów do projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08 1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania:9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 14 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 5218 UCHWAŁA NR XXV/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Miesięczne sprawozdanie z realizacji działań projektu w Szkole Podstawowej w m-c.. 2012r

Miesięczne sprawozdanie z realizacji działań projektu w Szkole Podstawowej w m-c.. 2012r Miesięczne sprawozdanie z realizacji działań projektu w Szkole Podstawowej w m-c.. 2012r Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście

Bardziej szczegółowo

Projekt Wyjątkowy uczeń

Projekt Wyjątkowy uczeń Projekt Wyjątkowy uczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wyjatkowyuczen.uml.lodz.pl Szanowni Rodzice, Jeżeli Państwa dziecko w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo