24,99 z³/m2 PODK AD GRATIS! D¹b Polski AC4, 8 mm. 37,95 z³/m2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "24,99 z³/m2 PODK AD GRATIS! D¹b Polski AC4, 8 mm. 37,95 z³/m2"

Transkrypt

1 D B POLSKI Panel pod³ogowy, kolekcja Castello Classic. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna. 37, z³/ 24,99 z³/ D¹b Polski AC4, 8 mm PODK AD GRATIS! SprawdŸ najlepsze pomys³y na urz¹dzenie Twojego wnêtrza! Wybierz pod³ogê i drzwi w wyj¹tkowo atrakcyjnej cenie! Promocja trwa od do lub do wyczerpania zapasów. Alwernia ul. Zacisze 2 Bia³ystok ul. Hetmañska 42 Bochnia ul. Brzeska 68 Brzesko ul. Starowiejska 1 A Bydgoszcz ul. Szubiñska 79 Chojnice ul. Ceynowy 13 Ciechanów ul. 17-go Stycznia 8 Elbl¹g Al. Grunwaldzka 2 Gdañsk ul. Kartuska 422 A Gi ycko Al. 1 Maja 17 Inowroc³aw ul. Dworcowa 33 Jas³o ul. Kasprowicza 7 Kartuzy ul. Wêglowa 1 Konin ul. Poznañska 80A Koszalin ul. Szczeciñska 3 Krapkowice ul. Kozielska 36 Lêbork ul. S³upska 18 Limanowa ul. Fabryczna 11 Lublin ul. Krzemionki 10 Mielec ul. St. Padyku³y 1 Miñsk Mazowiecki ul. Boczna 11 Nowy S¹cz Al. Pi³sudskiego 46 Nowy Targ ul. Ceramiczna 1 Olsztyn ul. Towarowa 13 Opoczno ul. Kwiatowa 30 Ostrowiec Œwiêtokrzyski ul. Kiliñskiego 57 Pi³a ul. Kossaka 101 Piotrków Trybunalski ul. Sulejowska 45 P³ock ul. Pi³sudskiego / abia Poznañ-Plewiska ul. Grunwaldzka 491 Radom ul. Kielecka 16/24 Radomsko ul. Reymonta 48 lok.10 Rumia ul. D³uga 2 Siedlce ul. Terespolska 14 Stargard Szczeciñski ul. Gdañska 2 Szczecin ul. Santocka 42 Szczecinek ul. Wiœniowa 10 Úwiecie ul. Wojska Polskiego 5A Tarnobrzeg ul. Warszawska 2a Tarnów ul. Przemys³owa 5 Tczew ul. Jagielloñska 55 Toruñ ul. Szosa Lubicka 141/143 Turek ul. Kazimierza Wielkiego 2 W³oc³awek ul. Witosa 5 Wroc³aw Al. gen. J. Hallera 182, ul. Ziêbicka 32 Zamoœæ ul. Kiliñskiego 74 Przysucha ul. Radomska 18

2 Jak ³¹czyæ barwne wzory we wnêtrzu S¹ ludzie, którzy na myœl o modnym wnêtrzu minimalistycznym czy industrialnym dostaj¹ wysypki. Nic w tym z³ego, to tylko kwestia preferencji. Tyle, e wnêtrza barwne i wzorzyste s¹ znacznie trudniejsze do harmonijnego zaaran owania - brak restrykcyjnych wytycznych zostawia co prawda wiele miejsca do popisu, ale zagra a chaosem lub przedobrzeniem. Najwa niejsze jest wiêc wyczucie, o które nie tak ³atwo, zw³aszcza jeœli aran ujemy po raz pierwszy. Na szczêœcie jest kilka sprawdzonych przepisów. W ich sk³ad wchodzi przede wszystkim odwaga: aby ryzykowaæ, wytrzymaæ komentarze, umieæ przyznaæ siê do b³êdu i poprawiæ. PRZEPIS 1 (DLA POCZ TKUJ CYCH): SPOKÓJ + WZORZYSTE SZALEÑSTWO Sposób najprostszy i powszechnie znany: weÿ neutralne t³o, wybierz 2-3 ulubione kolory i dowoln¹ iloœæ wzorów. Neutralne t³o to œciany, pod³oga i meble w stonowanych kolorach (bielach, szaroœciach, sp³owia³ych be ach; jeœli drewno to te stonowane). Barwy i wzory pojawiaj¹ siê na przedmiotach ³atwych do wymiany - tak na wypadek ewentualnej pomy³ki: poduszkach, zas³onach, dywanach, wazonach itp. - wa ne, by powtarza³y siê w kilku miejscach. Wzory mog¹ byæ dowolne, im bardziej ró norodne tym ciekawiej (paski obok kwiatów, groszki obok malarskich maziajów albo wszystko naraz). ¹czyæ je bêd¹ kolory, wiêc mo na zaszaleæ. Dobrze jeœli jeden z kolorów bêdzie zdecydowanie inny od pozosta³ych (np. dwa rodzaje zieleni i turkus; czerwieñ, amarant i limonka; z³oto, jasny br¹z i czerñ). Chodzi o to, eby jeden mocny kolor nie zdominowa³ ³agodnego t³a tak, e wnêtrze wyda siê jednobarwne i... nudnawe. PRZEPIS 2 (WY SZA SZKO A JAZDY): JEDNOBARWNIE I JEDNOWZORZYŒCIE Wybierz ulubiony wzór i kolor. To akurat ³atwe. A teraz... znajdÿ jak najwiêcej wersji. Wzory niech bêd¹ i tradycyjne, i nowoczesne; i drobniutkie rzuciki, i przeskalowane olbrzymy, i miêsiste plamy, i linearne delikatnoœci, a nawet sama faktura; kolor - w wersji ciemnej, jasnej, intensywnej, zgaszonej, ch³odnej, ciep³ej itd. Wszystko wymieszaj. Aby trochê uspokoiæ wnêtrze dodaj kilka g³adkich elementów (np. ciemnoczerwona kanapa z wzorzystymi poduszkami na tle kwiecistej tapety). Kilka w neutralnym kontrastuj¹cym kolorze wyró ni te miejsca, które uwa asz za szczególnie istotne (np. bia³y stolik kawowy podkreœlaj¹cy miejsce spotkañ). Voilá! PRZEPIS 3 (NAJWY SZE WTAJEMNICZENIE): WIELE WZORÓW, WIELE KOLORÓW Tak jak na zdjêciu obok. Kolory? Prawie wszystkie.. Wzory? Mnogoœæ: pasy, zygzaki, trochê koronki, ko³a, a nawet realistyczne kwiaty i barokowa rama. A mimo to wnêtrze jest harmonijne i... spokojne! A wszystko dziêki dyscyplinie. Wzorów rzeczywiœcie jest du o, ale wszystkie s¹ geometryczne i oparte na tym samym motywie: linii. Jeœli pojawiaj¹ siê inne figury, to i tak stoj¹ równo w rzêdzie, tworz¹c pas. Wnêtrze uspójniaj¹ wzory rysowane czarn¹ lini¹ pojawiaj¹ce siê w kilku miejscach: na lampie, zas³onach, dywanie i narzucie. Kolory, choæ skrajne, s¹ w wiêkszoœci z³agodzone i stanowi¹ t³o dla najwa niejszego, wyró nionego intensywnym turkusem, miejsca. Dodatki, które nie odpowiadaj¹ tym zasadom, dzia³aj¹ jak przyprawa i prze³amuj¹ zasady rz¹dz¹ce tym wnêtrzem. Bo eby zasady ³amaæ, trzeba najpierw dobrze je poznaæ. CO TRZEBA WIEDZIEÆ O KOLORZE? e bywa zdradliwy. Najlepiej widaæ to na przyk³adzie œcian. Kolor, który na ma³ej próbce w sklepie wygl¹da³ œwie o i radoœnie na œcianie wygl¹da chemicznie i wypala oczy. Albo ten, który mia³ byæ ciemnym grafitem nagle okaza³ siê byæ granatem. O co chodzi? W skrócie o to, e na odbiór koloru ogromny wp³yw ma otoczenie. Ma³¹ próbkê we wzorniku oceniamy w odniesieniu do s¹siednich próbek, a tak e (nieœwiadomie) wszystkiego, co poza wzornikiem: szara pod³oga sklepu, blat biurka, rzêdy puszek z farbami. Jeœli jakiœ kolor w sklepie wydaje siê œwie y, to dlatego, e wybija siê spoœród wielobarwnej mozaiki, która go otacza. Jeœli wydaje siê byæ zgaszony - to na tle kakofonii innych barw. Na œcianie nie ma ju konkurencji, wiêc jego si³a siê multiplikuje i... no w³aœnie, zmienia siê. Dlatego dobrze wybieraæ te kolory, które we wzorniku wydaj¹ siê nam brudne, przygaszone. A jeszcze lepiej kupiæ ma³¹ puszkê i sprawdziæ na ywo. CZEGO SIÊ WYSTRZEGAÆ? Monotonii! Jednakowoœci! Jak ognia unikaj powtarzania bardzo podobnych wzorów w bardzo podobnych kolorach w wielu miejscach. Jeœli waszym marzeniem jest np. pokój ró any, to zadbajcie, by ró e pojawia³y siê w jak najszerszym spektrum wzorów: niech bêd¹ i pastelowe rozbuchane bukiety, i drobny rzucik reliefowych p¹ków, i geometryczna forma w nasyconej barwie. Ograniczaj¹c siê do jednego wzoru pokrywaj¹cego wszystkie mo liwe elementy wnêtrza (np. identyczna tkanina na narzucie, tapicerce, zas³onach i poduszkach) uzyskacie efekt kiczowatego domku dla lalek - na d³u sz¹ metê niestrawny. WZORZYSTA POD OGA Pod³oga te mo e byæ wzorzysta i nadawaæ ton wnêtrzu D B PÓ NOCNY Panel pod³ogowy, kolekcja Kronofix Family. AC4, gr. 7 mm, gwarancja 15 lat, struktura drewna. Listwa przypod³ogowa NGF LISTONE SZARE Panel pod³ogowy, kolekcja Kronofix Classic. AC3, gr. 7 mm, gwarancja 12 lat. wysokoœæ listwy 56 mm bogata kolorystyka dopasowana do szerokiej gamy paneli pod³ogowych b³yskawiczny monta przewodów elektrycznych malowanie, tapetowanie œcian bez odkrêcania listew krawêdzie zakoñczone miêkkim tworzywem idealnie przylegaj¹ do œcian i pod³óg

3 JESION BIA Y Panel pod³ogowy, kolekcja Kronofix Family. AC4, gr.7 mm, gwarancja 15 lat, struktura drewna D B SZLACHETNY Panel pod³ogowy, kolekcja Castello Classic. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna. Kupuj¹c z monta em p³acisz 12% mniej! D B PASTELOWY Panel pod³ogowy, kolekcja Variostep Classic. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna, V-fuga D B OPALANY Panel pod³ogowy, kolekcja Super Natural Prestige. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna, V-fuga. LK-58 C LK-70 C LK D B MODENA Panel pod³ogowy, kolekcja Variostep Classic. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna, V-fuga D B BRADFORD Panel pod³ogowy, kolekcja Supreme Vario. AC5, gr. 10 mm, gwarancja 30 lat, V-fuga. LISTWY PRZYPOD OGOWE BIA E Okleinowane, lakierowane i do samodzielnego malowania. Zalet¹ bia³ych listew jest szeroki wachlarz mo liwoœci ich wykorzystania we wszystkich typach pomieszczeñ mieszkalnych i biurowych.bia³e listwy nadaj¹ pomieszczeniom modny, elegancki i niebanalny wygl¹d.

4 Monta bezklejowy D³uga deska! D B RUSTIC KLEPKA Deska trójwarstwowa 2190 x 182 x 13,3 mm, lakier pó³mat UV, monta bezklejowy, gwarancja 30 lat. Monta bezklejowy D³uga deska! BAMBUS KARMEL TABACO Deska lita, wymiar 1850 x125 x 14 mm. Struktura szczotkowana, lakier pó³matowy UV, monta bezklejowy, gwarancja 25 lat. Monta bezklejowy D³uga deska! Monta bezklejowy D³uga deska! D B OLD COTTAGE DESKA Deska trójwarstwowa 2200 x 148 x 13,3mm, lakier matowy UV, monta bezklejowy, gwarancja 30 lat BAMBUS ORZECH SZCZOTKOWANY Deska lita, wymiar 1850 x125 x 14 mm. Struktura szczotkowana, lakier pó³matowy UV, monta bezklejowy, gwarancja 25 lat. Deski tarasowe WILD-WOOD WPC to kompozyty, w których sk³adzie jest bambus, polimer i œrodki pomocnicze w idealnych proporcjach t.j. odpowiednio 60%, 30% i 10%. Maj¹ bardzo dobre w³aœciwoœci mechaniczne i w porównaniu z drewnem posiadaj¹ mniejsz¹ nasi¹kliwoœæ, spêcznienie i ni szy skurcz linowy. Wild-Wood WPC to materia³ zachowuj¹cy siê jak drewno, ale jest bardziej odporny na korozjê czy wilgoæ. Cechy deski tarasowej Wild-Wood WPC to: materia³ niepalny; nie traci barwy, poniewa barwiony jest w "masie" (ca³a struktura deski), a nie tylko na powierzchni, praktycznie nie ch³onie wody, wiêc niska temperatura nie jest jej straszna, powierzchnia antypoœlizgowa (m.in. dziêki strukturze powierzchni), twardy i odporny na zu ycie oraz uszkodzenia, prosty w pielêgnacji (np. woda pod ciœnieniem, tzn. zwyczajne mycie wod¹), w trudniejszych przypadkach (np. plama po winie) mo na wykorzystaæ papier œcierny. KLEJ SILANOWY R844 Klej do wielowarstwowych pod³óg drewnianych: nie wymaga zastosowania gruntu - zmniejsza koszty i ilosæ pracy, jednokomponentowy - bez odpadów, reszta kleju dwukomponentowego skamienieje, bez wody i rozpuszczalników - nie wp³ywa negatywnie na drewno, elastyczny - pozwala na prace drewna w zmiennych warunkach klimatycznych w pomieszczeniu, bez zapachu - nie szkodzi zdrowiu, ³atwy do usuniêcia z polakierowanej powierzchni - nie uszkadza lakieru przy monta u pod³ogi lakierowanej fabrycznie lakierami utwardzanymi promieniami UV.

5 Listwy przypod³ogowe SIERRA Listwy z nowej kolekcji SIERRA 80 oraz SIERRA 100 swoim kszta³tem oraz technologi¹ nawi¹zuj¹ do tradycyjnych rozwi¹zañ wykoñczenia pod³óg drewnianych i wysoko gatunkowych paneli pod³ogowych. Profile wykonane s¹ w technologii hybrydowej, w której wewnêtrzn¹ czêœæ listwy stanowi spieniony materia³ PVC pokryty trwa³¹ estetyczn¹ pow³ok¹ dekoracyjn¹. Nowatorskim rozwi¹zaniem jest zastosowanie specjalnych technologii, które umo liwiaj¹ indywidualne malowanie powierzchni zewnêtrznej listwy farbami emulsyjnymi. OLEJ DO DREWNIANYCH SYSTEMÓW TARASOWYCH Olej impregnuj¹cy 2,5 litra. Wydajnoœæ: 2,5L = 50. ŒRODEK DO CZYSZCZENIA SYSTEMÓW TARASOWYCH Do zastosowañ na zewn¹trz budynków 4 litry. BONA SPRAY MOP Czysta przyjemnoœæ sprz¹tania bez schylania siê. atwa pielêgnacja pod³óg drewnianych, laminowanych i winylowych! Pielêgnacja i konserwacja systemów tarasowych Dla zachowania trwa³oœci drewnianej deski tarasowej i jej estetycznego wygl¹du najlepszym sposobem jest olejowanie (œrodek Bona Decking & Furniture Oil). Proces konserwacji drewna powinno siê wykonaæ co najmniej raz w roku. Zaleca siê jednak przeprowadziæ konserwacjê dwa razy do roku, wiosn¹ oraz przed zim¹. Oleje Bona podkreœlaj¹ us³ojenie drewna, zmniejszaj¹ ryzyko pêkania i wypaczania drewna, jednoczeœnie chroni¹c je przed wilgoci¹. Co wiêcej, filtry UV zabezpieczaj¹ przed zmian¹ koloru drewnianych desek tarasowych. Przed na³o eniem oleju niezbêdne bêdzie gruntowne umycie deski tarasowej. W tym celu rekomendujemy œrodek czyszcz¹cy Bona do powierzchni drewnianych na zewn¹trz budynków. Œrodek ten znalaz³ równie zastosowanie przy czyszczeniu desek kompozytowych. ŒRODEK DO PIELÊGNACJI DRZWI Œrodek do efektywnego czyszczenia drzwi i powierzchni drewnianych, fornirowanych lub laminowanych. atwy i bezpieczny w u yciu, nie pozostawia mydlanych oraz matowych smug. Idealnie usuwa brud, odciski palców. Œrodek zawiera aktywne sk³adniki dziêki którym redukuje iloœæ bakterii na czyszczonych powierzchniach. Od lewej ŒRODEK DO CZYSZCZENIA POD ÓG DREWNIANYCH ŒRODEK DO KONSERWACJI POD ÓG DREWNIANYCH ŒRODEK DO CZYSZCZENIA POD ÓG CERAMICZNYCH I LAMINOWANYCH Kupuj¹c z monta em p³acisz 12% mniej!

6 Nowoœæ! Tylko w DDD! DOMINO 4 ARCO 1, 2, 3 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie Enduro jednokierunkowa d¹b szlachetny oraz coimbra. Dostêpne w wersji pokojowej i ³azienkowej. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/90. Skrzyd³a w systemie przylgowym Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie drewnopodobnej Eco-fornir, szklenie satinato. Skrzyd³o w rozmiarze 70/80/90. Skrzyd³a w systemie przylgowym MARTINA 5 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie Ecofornir, szklenie satinato, p³yciny wykonane z p³yty MDF o gruboœci 22 mm. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/ SIENA 3 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie Eco fornir: orzech duro, bia³y, d¹b eterno; szyby satinato. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/90. Skrzyd³a w systemie przylgowym. Tylko w DDD! SUPER CENA! Nowoœæ! Tylko w DDD! TOBAGO 5.5 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie drewnopodobnej Finish, szklenie matowe. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80. Skrzyd³a w wariancie przylgowym LATINA 3 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie drewnopodobnej, kolor d¹b szlachetny, cedr forte; szyby satinato. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/90. Skrzyd³a w systemie przylgowym.

7 FIORD 00 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe malowane, bia³e. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/90. Skrzyd³a bezprzylgowe ARCO W2 Skrzyd³o wewnêtrzne w okleinie drewnop o d o b n e j Eco To p d ¹ b a n g i e l s ki, d ¹ b skandynawski, szklenie matowe. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/90. Skrzyd³a przylgowe SEMPRE VERSE W05 Skrzyd³o wewnêtrzne w okleinie drewnopodobnej merbau royal i jesion polski, szklenie matowe. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 80. Skrzyd³a przylgowe CARINO Klamka z szyldem dzielonym kwadratowym. Kolor chrom/nikiel szczotkowany FUTURE Klamka z szyldem dzielonym kwadratowym. Kolor nikiel szczotkowany SEMPRE W03 Skrzyd³o wewnêtrzne w okleinie drewnopodobnej orzech brazylijski, d¹b polski, szklenie matowe. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80. Skrzyd³a przylgowe i bezprzylgowe INTERSOLID II 06 Skrzyd³o wewnêtrzne drewniane w dêbowym fornirze, kolory d¹b europejski oraz orzech ciemny. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80. Skrzyd³a przylgowe TWIST-RT Klamka z szyldem dzielonym kwadratowym. Kolor nikiel lakierowany.

8 Nowoœæ! SARA ECO Drzwi Sara Eco to innowacyjne rozwi¹zanie pozwalaj¹ce na kreatywne projektowanie wnêtrz, z wykorzystaniem niewidocznych drzwi, daj¹ce mo liwoœæ wykoñczenia powierzchni skrzyd³a w kolorach œcian. Nowoœæ! AURI Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie drewnopodobnej dekor 3D, dostêpne 4 wzory szyby dekoracyjnej. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarze 80. Skrzyd³a w wariancie przylgowym i bezprzylgowym (za dop³at¹) NESTOR 5 Skrzyd³o wewnêtrzne w okleinie d¹b polski 3D. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarze 80. Skrzyd³a w wariancie przylgowym i bezprzylgowym (za dop³at¹). Nowoœæ! HIT! STS PRO 97 (PRO 56) Drzwi zewnêtrzne wzmocnione, futryna stalowa w kolorze skrzyd³a, wype³nienie - spieniony polistyren o doskona³ym wspó³czynniku przenikalnoœci cieplnej. W standardzie dwa zamki z wk³adkami w systemie jednego klucza, bolce antywywa eniowe oraz próg. Drzwi w rozmiarze 90, w kolorach orzech oraz antracyt d r z w i b e z p i e c z n e Piecz¹tka sklepu ZYNDRAM Drzwi z drewna klejonego warstwowo, gr. skrzyd³a 78 mm (100% d¹b), 3 zawiasy regulowane, system antywywa eniowy, rama drewniana, próg termoizolacyjny, aplikacja ze stali nierdzewnej od zewnêtrznej strony, zamek hakowy, wielopunktowy Winkhaus (2 klasa odpornoœci na w³amanie). Drzwi w rozm. 90, kolory: d¹b winchester i d¹b teak ciemny WELES Drzwi z drewna klejonego warstwowo, gr. skrzyd³a 78 mm (100% sosna), 3 zawiasy regulowane, system antywywa eniowy, rama drewniana, próg termoizolacyjny, zamek hakowy, wielopunktowy Winkhaus (2 klasa odpornoœci na w³amanie). Drzwi od zewnêtrznej strony wykoñczone kamiennymi wstawkami ze spieku kwarcowego. Drzwi w rozm. 90, kolory: sosna ciemna, sosna ciemny teak.

LISTONE SZARE Panel pod³ogowy, kolekcja Rustico.

LISTONE SZARE Panel pod³ogowy, kolekcja Rustico. Teraz w DDD Dobre Dla Domu specjalna oferta cenowa! Kup produkty w okresie przedœwi¹tecznym i spêdÿ Bo e Narodzenie w Domu o jakim marzysz! Promocja trwa od 2 listopada do 3 grudnia 202. 22 99 36 95 JAB

Bardziej szczegółowo

399 z³. 552,27 z³. skrzyd³o VERIMO W02 okleina drewnopodobna kolor merbau Royal rozmiar 70/80

399 z³. 552,27 z³. skrzyd³o VERIMO W02 okleina drewnopodobna kolor merbau Royal rozmiar 70/80 Najlepszy czas na remont? Jest w³aœnie teraz! Nie czekaj i sprawdÿ najnowsze promocje w DDD Dobre Dla Domu pod³ogi i drzwi w super cenach! Promocja trwa od 01.09 do 31.10 lub do wyczerpania zapasów. Szczegó³y

Bardziej szczegółowo

469,00 z³. 34,99 z³/m2. 49,95 z³/m2. 541,20 z³

469,00 z³. 34,99 z³/m2. 49,95 z³/m2. 541,20 z³ panel D B BIA Y OLEJOWANY 49,95 z³/ 34,99 z³/ Panel pod³ogowy, kolekcja Variostep Classic. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, V-fuga, struktura drewna. Skrzyd³o AURI 541,20 z³ 469,00 z³ drewnopodobnej 3D,

Bardziej szczegółowo

Wybrane pod³ogi MONTA GRATIS

Wybrane pod³ogi MONTA GRATIS Wiosenne bestsellery w najlepszych cenach! Wybrane modele drzwi dostêpne ju w 10 dni! www.quick-step.com.pl Wiêcej niesamowitych okazji znajdziesz w Twoim salonie DDD Dobre Dla Domu! Zapraszamy! Promocja

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159 159 STO Y KONFERENCYJNE STELA E KOLORYSTYKA Sto³y konferencyjne dla ka dego kszta³tu i rozmiaru blatu dostêpne s¹ na ró nych wersjach metalowych stela y. Wzory stela y zosta³y tak dobrane, aby mo liwe

Bardziej szczegółowo

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA VA Skrzydło VBM-8 lub VBM-10 okucia: Studio ARCOS Systemy LEON to autorskie rozwiązania techniczne i wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Sugerowany Cennik Detaliczny. Wa ny od r

Sugerowany Cennik Detaliczny. Wa ny od r Sugerowany Cennik Detaliczny Wa ny od 01.10.2013r Cennik detaliczny netto FertigParkiet Gotowy parkiet dwuwarstwowy, lakierowany, 1-lamelowy na pióro i wpust. Dostêpne wymiary: szerokoœæ 70mm / d³ugoœæ

Bardziej szczegółowo

RAL KOLORYSTYKA ŒCIAN: - jasnosrebrzysto - szary o fakturze drobnoziarnistej lub g³adkiej RAL 7047

RAL KOLORYSTYKA ŒCIAN: - jasnosrebrzysto - szary o fakturze drobnoziarnistej lub g³adkiej RAL 7047 RAL 7035 RAL 9002 RAL 9001 RAL 9010 ŒCIANY ZEWNÊTRZNE - ELEWACJE Przewidywane wykoñczenie œcian w ró nych technikach i technologiach: - metodami tradycyjnymi w tynku, g³adkie i fakturowe malowane; - ok³adziny

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy KARTA KOLORÓW Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy domów. Ciep e, atwe w obróbce i kszta towaniu, przyjazne. Niestety, b dàc podatne na uszkodzenia, wymaga ochrony przed

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

stoły www.mmcite.com

stoły www.mmcite.com stoły mmcité Miasto Przestrzeń miejska to niezwykle fascynujące miejsce, gdzie ludzie spotykają się z historią. Jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie na to miejsce skierowane są oczy i design naszej firmy.

Bardziej szczegółowo

Contractors. Step inside and be inspired!

Contractors. Step inside and be inspired! Contractors B E T O N A R C H I T E K T O N I C Z N Y Step inside and be inspired! Somolnica Wrocław Szczecin Białka BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Contractors jest

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu 34-400 Nowy Targ, ul.lotników 5 tel. +48 18 521 14 06 kom. 503 159 278 e-mail: legutko@okna-legutko.pl profile INOUTIC bardzo dobre parametry izolacyjnoœci termicznej wzmocniony

Bardziej szczegółowo

ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA

ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA - stosowany do pielêgnacji i konserwacji elementów okiennych Zestaw konserwuj¹co-pielêgnuj¹cy COSMOKLAR Zestaw sk³ada siê z: - mleczko czyszcz¹co - pielêgnuj¹ce

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA CENNIK PADÓW STR 1/6 PADY DO MASZYN CZYSZCZ CYCH I POLERUJ CYCH PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA * pad Czarny * pad Br¹zowy * pad Razorback * pad Diamondback Rozmiar sztuk w kart. cena netto/1 szt.( z³

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM STUDENCKIE METODY IKEA PROJEKT KONKURSOWY ZAŁOŻENIA KONKURSU ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST STWORZENIE POKOJU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SALONU I JADALNI DLA RODZINY 2+2. PRZESTRZEŃ TA BĘDZIE MIEJSCEM GDZIE RODZICE

Bardziej szczegółowo

KATALOG PORTA EDYCJA 1/2015 - ZMIANY W OFERCIE

KATALOG PORTA EDYCJA 1/2015 - ZMIANY W OFERCIE PISMO nr 10/DM/2015, 25 marca 2015r. KATALOG PORTA EDYCJA 1/2015 - ZMIANY W OFERCIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy katalog PORTA edycja 1/2015. Dystrybucja nowej edycji katalogu

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

POD OGI I DRZWI. dla komfortowych wnêtrz Oferta dla hoteli

POD OGI I DRZWI. dla komfortowych wnêtrz Oferta dla hoteli POD OGI I DRZWI dla komfortowych wnêtrz Oferta dla hoteli na zdj.appalachian Hickory, Krono Original ponad 600 wzorów paneli 260 pod³óg drewnianych modeli 1690 drzwi zadowolonych Klientów 0,5miliona na

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA 2015 DRZWI ZEWNETRZNE PRODUKT POLSKI

KOLEKCJA 2015 DRZWI ZEWNETRZNE PRODUKT POLSKI KOLEKCJA 2015 DRZWI ZEWNETRZNE PRODUKT POLSKI, 2 DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DOSTĘPNE KOLORY złoty dąb nut *Klasa odporności na włamania nie dotyczy drzwi przeszklonych. ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE STRATUS RC2 STRATUS

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

okna drewniane 2015 Szlachetnie nowoczesne

okna drewniane 2015 Szlachetnie nowoczesne okna drewniane 2015 Szlachetnie nowoczesne Okna drewniane URZĘDOWSKI Marka Urzędowski, obecna na rynku od ponad 25 lat, stała się synonimem wysokiej klasy drewnianej stolarki otworowej. Zarówno okna jak

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl

ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl przystankowe ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl Wiata przystankowa typu W: komorowym dymnym gr. 6 mm, œciany wype³nione szk³em hartowanym

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I Zalety obuwia dzieciêcego profilaktyczno-zdrowotnego Wzmocnienie sklepienia pod³u nego stopy które podtrzymuje sklepienie,

Bardziej szczegółowo

Ceramur Ceramur Ceramur Ceramur Ceramur Ceramur Wew CERAMUR, CERAMUR FIN concerto decor Pokrycie ozdobne w formie wielokolorowych płatków, nakładane na warstwę klejową. PRZEZNACZENIE POWIERZCHNNIE MALOWANE

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Dekory Classen Iridium: wenge Dekory Classen Primo: akacja ST

Dekory Classen Iridium: wenge Dekory Classen Primo: akacja ST Drzwi Jesteśmy otwarci na Twoje wnętrze Cennik stolarki drzwiowej Ceny w PLN, obowiązują od 15.02.2012r. Tosca skrzydła drzwiowe ramowe Lukka skrzydła drzwiowe ramowe Natura HR model 4 model 5 Dekory Classen

Bardziej szczegółowo

Katalog 1/2015. * jeżeli nie określono inaczej w katalogu

Katalog 1/2015. * jeżeli nie określono inaczej w katalogu Katalog 1/2015 * jeżeli nie określono inaczej w katalogu DRZWI GŁĘBOKO TŁOCZONE Krokus 899 zł* / 1105,77 zł** Mały Płomyk 1299 zł* / 1597,77 zł** Płomyk 1299 zł* / 1597,77 zł** Łezka na lustrze Łezka Lyra

Bardziej szczegółowo

Pojemniki z włókna szklanego do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5

Pojemniki z włókna szklanego do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5 do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5 CZ, s.r.o. Pojemniki GFA i GFB reprezentują wypróbowaną i sprawdzoną w Europie metodę sortowania surowców wtórnych. Spełniają wysokie wymogi stawiane dla

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów. Wałbrzych 16.11.2015 r Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn Dostawa wyposażenia dla Centrum Diagnostyki kobiet i noworodków (znak: ZP/PN/MDŚ-19/2015) Zamówienie jest częścią projektu pn.,,mały DolnoŚlązak

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Cennik stolarki drzwiowej

Cennik stolarki drzwiowej Cennik stolarki drzwiowej Ceny w PLN, obowiązują od 01.02.2013r. Tosca skrzydła drzwiowe ramowe Lukka skrzydła drzwiowe ramowe Natura HR model 4 model 5 Classen Primo: akacja ST 1 2 3 4 5 Cena netto 410,00

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2012

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2012 DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2012 EI30-1 SR32 drzwi drewniane, przylgowe, o odporności ogniowej EI30 i izolacyjności akustycznej Rw=32dB, uszczelka we wrębie ościeżnicy, uszczelka ekspandująca,

Bardziej szczegółowo

Katalog 2010. Drzwi stalowe. wejściowe zewnętrzne

Katalog 2010. Drzwi stalowe. wejściowe zewnętrzne Katalog 2010 Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne Modern Door Design Drzwi Modern o grubości 55 mm wypełnione płytą z twardego polistyrenu spienionego charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacji

Bardziej szczegółowo

SMART stelaż na profilu 30x60 w kolorze 100 - srebrny, nogi łączone profilem poprzecznym. 2. SMART a) UKŁADY BIUREK. b) UKŁADY STOŁÓW KONFERENCYJNYCH

SMART stelaż na profilu 30x60 w kolorze 100 - srebrny, nogi łączone profilem poprzecznym. 2. SMART a) UKŁADY BIUREK. b) UKŁADY STOŁÓW KONFERENCYJNYCH 1. BIURKA blat - płyta wiórowa grubości 25mm dla 78 - klon jersey, grubości 28mm dla 106 - orzech nizinny. łączyna - płyta wiórowa gr.18mm w biurkach PLATE, CEFORM zawsze w kolorze 84 popiel. przeloty

Bardziej szczegółowo

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości.

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości. Rodzaje szkła Float - jest produkowane przez wylewanie stopionej masy szklanej na płynną kąpiel cynową, następnie poddawane jest dodatkowej obróbce ogniowej. Uzyskuje się w ten sposób idealnie gładką powierzchnię,

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

Modena 4. pełne 1/4 szyby 3/4 szyby 4/4 szyby. Model Pełne 1/4 szyby 1/4 szyby+t.w. 3/4 szyby 4/4 szyby

Modena 4. pełne 1/4 szyby 3/4 szyby 4/4 szyby. Model Pełne 1/4 szyby 1/4 szyby+t.w. 3/4 szyby 4/4 szyby Malaga Modena 4 Natura ze szprosem pełne 1/4 szyby 2/4 szyby 3/4 szyby 4/4 szyby Dostępne dekory: akacja ST, biały, calvados, dąb polski, klon, orzech, wenge, wiśnia; Pełne 1/4 szyby 1/4 szyby+t.w. 2/4

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

DRZWI PŁYTOWE EXCLUSIVE WP19 INOX

DRZWI PŁYTOWE EXCLUSIVE WP19 INOX DRZWI PŁYTOWE EXCLUSIVE WP19 INOX DRZWI RAMIAKOWO-PŁYCINOWE 72mm DRZWI RAMIAKOWO-PŁYCINOWE 78mm OPIS TECHNICZNY Materiał: sosna, dąb Konstrukcja: grubość skrzydła 72mm drzwi w systemie przylgowym uszczelnianie

Bardziej szczegółowo

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie Gyptone 23 Gyptone Linia Gyptone to ekskluzywne kasetony gipsowo- -kartonowe, laminowane w ókninà dêwi koch onnà. Sà dost pne w kilku odmianach ró niàcych si mi dzy sobà wzorami perforacji oraz wykonaniem

Bardziej szczegółowo

DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE

DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE edycja 1 / 2015 Dlaczego warto wybrać drzwi panelowe PLASTBUD?... 3 Zestawienie paneli... 4 Drzwi panelowe z wypełnieniem Aluprof MB-86... 6 Typy drzwi panelowych... 7 Drzwi wejściowe

Bardziej szczegółowo

SKRZYDŁA GALER 2. Twój sprawdzony dostawca GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90

SKRZYDŁA GALER 2. Twój sprawdzony dostawca  GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90 SKRZYDŁA GALER 2 JASNA AKACJA AKACJA ORZECH GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90 GALER 2 WC 60, 70, 80 GALER 2 PEŁNE 60, 70, 80, 90 netto: 194,00 zł brutto: 238,62 zł netto: 194,00 zł brutto: 238,62 zł OŚCIEŻNICA

Bardziej szczegółowo

Ponadczasowe trójwarstwowe podłogi drewniane

Ponadczasowe trójwarstwowe podłogi drewniane 2014-2015 dąb natur 3r zobacz więcej na s. 8 Ponadczasowe trójwarstwowe podłogi drewniane oferta basic Jesion Classic 3R Cream lakier mat zobacz więcej na s. 16 Wenge Elegance 3R zobacz więcej na s. 13

Bardziej szczegółowo

WOODI IKONA 5 PROJEKT 7 PIĘKNO 9 ERGONOMIA 15 TRWAŁOŚĆ 17 SITAG.PL

WOODI IKONA 5 PROJEKT 7 PIĘKNO 9 ERGONOMIA 15 TRWAŁOŚĆ 17 SITAG.PL WOODI SITAG.PL WOODI IKONA 5 PROJEKT 7 PIĘKNO 9 ERGONOMIA 15 TRWAŁOŚĆ 17 SITAG.PL 3 IKONA WOODI GRAFIKA: ANDRZEJ DOBOSZ / 2014 / NIE MA BARDZIEJ DOSKONAŁEGO NAUCZYCIELA NIŻ NATURA, BARDZIEJ SZLACHETNYCH

Bardziej szczegółowo

WNĘTRZA. do ka dego. Epoka drzwi typowych dla poszczególnych P RZEGLĄD RYNKU

WNĘTRZA. do ka dego. Epoka drzwi typowych dla poszczególnych P RZEGLĄD RYNKU do ka dego WNĘTRZA Drzwi wewnêtrzne s¹ szczególnym rodzajem przegrody dziel¹ i jednoczeœnie ³¹cz¹ pomieszczenia, izoluj¹ je akustycznie i termicznie, a tak e stanowi¹ istotny element wnêtrza. Epoka drzwi

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 1. MODEL (podać) PRODUCENT (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 1. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) POZYCJA NR 1 Krzesło konferencyjne- 9 sztuk Krzesło o wymiarach: wysokość siedziska 45cm (+/-0,5) głębokość siedziska 45cm (+/-0,5) szerokość siedziska 48cm (+/-0,5) ogólna wysokość 83cm (+/-0,5) ogólna

Bardziej szczegółowo

drzwi szklane szkło artystyczne katalog

drzwi szklane szkło artystyczne katalog drzwi szklane szkło artystyczne katalog DRZWI RELIEFOWE 01 wzory szkła 02 okucia 08 futryny 17 informacje techniczne 20 wzory szkła 02 WZORY SZKŁA 03 anioł beton akt konik morski mikrokosmos ważki WZORY

Bardziej szczegółowo

Kalendarze reklamowe. Cennik z dnia 23.10.2014 r. Wszystkie podane ceny s¹ cenami netto, nale y doliczyæ 23% VAT

Kalendarze reklamowe. Cennik z dnia 23.10.2014 r. Wszystkie podane ceny s¹ cenami netto, nale y doliczyæ 23% VAT Kalendarze reklamowe 2015 Cennik z dnia 23.10.2014 r. Wszystkie podane ceny s¹ cenami netto, nale y doliczyæ 23% VAT kalendarz MKJD 02 rozmiar: 110 x 238 mm kalendarium 3-miesiêczne 104 x 110 mm foliowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przedszkole 6 -cio Oddziałowe Przy Ul. Gen. Stanisława Maczka, Olsztyn, Dz. Nr 5/104, obręb 118 Meble CPV 39100000-3 CZĘŚĆ VII WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Doświadczony praktyk majsterkowania może przyciąć szybko i precyzyjnie elastyczne płyty WARCO do wyliczonych rozmiarów. Przed przystąpieniem do działania, linia cięcia

Bardziej szczegółowo

Akademia Porta Drzwi elegancja w naturze natura bez kantu

Akademia Porta Drzwi elegancja w naturze natura bez kantu S t r o n a 1 Akademia Porta Drzwi elegancja w naturze natura bez kantu Urządzając mieszkanie chcemy, aby jego wystrój był spójny i harmonizował ze sobą. Krok po kroku wybieramy kolejne elementy. Przypomina

Bardziej szczegółowo

KOLORYSTYKA. 510 zł/netto 627,30 zł/brutto. dąb polski 3D. 540 zł/netto 664,20 zł/brutto W STANDARDZIE: konstrukcja ramowo-płycinowa dąb piaskowy

KOLORYSTYKA. 510 zł/netto 627,30 zł/brutto. dąb polski 3D. 540 zł/netto 664,20 zł/brutto W STANDARDZIE: konstrukcja ramowo-płycinowa dąb piaskowy nowość www.eniroline.pl TALIO KOLORYSTYKA 1 grupa 510 zł/netto 627,30 zł/brutto dąb polski 3D Talio 01 2 grupa 540 zł/netto 664,20 zł/brutto W STANDARDZIE: konstrukcja ramowo-płycinowa dąb piaskowy ramiak

Bardziej szczegółowo

Schemat budowy litery świetlnej

Schemat budowy litery świetlnej technologia Do budowy liter świetlnych używamy wyłącznie najwyższej klasy materiałów. Poniżej zaprezentowany został poglądowy schemat konstrukcji naszych liter. Schemat budowy litery świetlnej LEDY ŚCIANKA

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C.

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C. 2011 SPIS TREŚCI FORMA PODSTAWOWA...03 FORMY UZUPEŁNIAJĄCE...06 KONSTRUKCJA ZNAKU...08 POLE PODSTAWOWE I POLE OCHRONNE...10 WIELKOŚCI MINIMALNE...11 WARIANTY ACHROMATYCZNE I MONOCHROMATYCZNE...13 KOLORYSTYKA...15

Bardziej szczegółowo

edycja 2/2015 www.dre.pl drzwi dobrych wnêtrz

edycja 2/2015 www.dre.pl drzwi dobrych wnêtrz edycja 2/2015 www.dre.pl drzwi dobrych wnêtrz OBJAŚNIENIA: cena netto cena brutto dekor prezentowanej kolekcji drzwi płytowe, okleina DRE-Cell drzwi płytowe TOP, laminat CPL drzwi płytowe TOP, okleina

Bardziej szczegółowo

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE 02 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE Porta CLASSIC MALAGA MADRYT, CORDOBA TOLEDO, SEVILLA Nova NATURA Natura FAVORITE Natura LINE Natura SPACE Natura TREND Natura KONCEPT Natura IMPRESS Okleiny

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

KLASA OPTIMA Charakterystyka drzwi

KLASA OPTIMA Charakterystyka drzwi KLASA OPTIMA Charakterystyka drzwi Drzwi o gruboœci skrzyd³a 60 mm! Nowa klasa drzwi stalowych OPTIMA grubość 60 mm! Konstrukcja drzwi gruboœæ skrzyd³a 60 mm skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ok³adziny

Bardziej szczegółowo

lite podłogi drewniane

lite podłogi drewniane lite podłogi drewniane 2 Wyobraź sobie miejsce, w którym chciałbyś żyć... Poczuj ciepło i bezpieczeństwo, którym Cię otacza. Zastanów się przez chwilę, co tworzy ten azyl? Twoje miejsce na ziemi to Bliscy

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Taśma LED 300x smd 5m na rolce. Taśma LED giętka 300x smd 5m na rolce hermetyczna. Taśma LED 600x smd 5m na rolce

Taśma LED 300x smd 5m na rolce. Taśma LED giętka 300x smd 5m na rolce hermetyczna. Taśma LED 600x smd 5m na rolce Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. Taśma LED 300x smd 5m na rolce Listwy LED dzięki dużej elastyczności i zastosowaniu taśmy klejącej firmy 3M możemy montować w nietypowych i trudno dostępnych miejscach.

Bardziej szczegółowo

Wymiary skrzydeł, ościeżnice

Wymiary skrzydeł, ościeżnice Wymiary skrzydeł, ościeżnice WYMIARY SKRZYDEŁ OŚCIEŻNICE STAŁE Drzwi do Twojego wnętrza DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE I SOSNOWE DRZWI WEWNĘTRZNE RAMOWE do krawędzi blachy 1725 2055 2080 777 783 840 239 245

Bardziej szczegółowo

1 899,00 1 739,00. Cenowe hity sezonu. 1 543,90 netto. 1 413,82 netto TITANIUM T9 RAFFAELLO UNO BASTION T9 SERPENTE

1 899,00 1 739,00. Cenowe hity sezonu. 1 543,90 netto. 1 413,82 netto TITANIUM T9 RAFFAELLO UNO BASTION T9 SERPENTE EDYCJA I / 2015 WAŻNE OD 18.05.2015 Cenowe hity sezonu TITANIUM T9 RAAELLO UNO grubość skrzydła 55mm, głębokie tłoczenie, dwa niezależne zamki, bolce antywyważeniowe, ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm H=mm H=620-820mm Blat=18mm 18 MATERIA I KONSTRUKCJA - Wysokiej jakoœci p³yta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melamin¹ o podwy szonej trwa³oœci. - Krawêdzie boczne wykoñczone doklejk¹ z tworzywa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

fronty: TAFLA cyprys w³oski + TAFLA cappucino + kubiki w kolorze pomarañcz, ó³ty, cappucino blat: piaskowiec

fronty: TAFLA cyprys w³oski + TAFLA cappucino + kubiki w kolorze pomarañcz, ó³ty, cappucino blat: piaskowiec PROSTY SPOSÓB NA WYJ TKOW KUCHNIÊ fronty: cyprys w³oski + cappucino + kubiki w kolorze pomarañcz, ó³ty, cappucino blat: piaskowiec FRONTY PROSTY SPOSÓB NA WYJ TKOW KUCHNIÊ U EKRAN RAMKA S - front dostêpny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE TARASOWE KATALOG 2009/2010. www.romgaz.net

NAGRZEWNICE TARASOWE KATALOG 2009/2010. www.romgaz.net NAGRZEWNICE TARASOWE KATALOG 2009/2010 www.romgaz.net dbałość o Twoją atmosferę tarasu Gazowe promienniki cieplne Komfort Przyjemne ciepło, bardzo łatwe w montażu i obsłudze. Wydajność Natychmiastowe wydzielanie

Bardziej szczegółowo

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: stół biurowy Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm Kolor frontów, korpusów i pólek Stół biurowy z półką na klawiaturę do komputera. Tył biurka osłonięty

Bardziej szczegółowo