24,99 z³/m2 PODK AD GRATIS! D¹b Polski AC4, 8 mm. 37,95 z³/m2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "24,99 z³/m2 PODK AD GRATIS! D¹b Polski AC4, 8 mm. 37,95 z³/m2"

Transkrypt

1 D B POLSKI Panel pod³ogowy, kolekcja Castello Classic. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna. 37, z³/ 24,99 z³/ D¹b Polski AC4, 8 mm PODK AD GRATIS! SprawdŸ najlepsze pomys³y na urz¹dzenie Twojego wnêtrza! Wybierz pod³ogê i drzwi w wyj¹tkowo atrakcyjnej cenie! Promocja trwa od do lub do wyczerpania zapasów. Alwernia ul. Zacisze 2 Bia³ystok ul. Hetmañska 42 Bochnia ul. Brzeska 68 Brzesko ul. Starowiejska 1 A Bydgoszcz ul. Szubiñska 79 Chojnice ul. Ceynowy 13 Ciechanów ul. 17-go Stycznia 8 Elbl¹g Al. Grunwaldzka 2 Gdañsk ul. Kartuska 422 A Gi ycko Al. 1 Maja 17 Inowroc³aw ul. Dworcowa 33 Jas³o ul. Kasprowicza 7 Kartuzy ul. Wêglowa 1 Konin ul. Poznañska 80A Koszalin ul. Szczeciñska 3 Krapkowice ul. Kozielska 36 Lêbork ul. S³upska 18 Limanowa ul. Fabryczna 11 Lublin ul. Krzemionki 10 Mielec ul. St. Padyku³y 1 Miñsk Mazowiecki ul. Boczna 11 Nowy S¹cz Al. Pi³sudskiego 46 Nowy Targ ul. Ceramiczna 1 Olsztyn ul. Towarowa 13 Opoczno ul. Kwiatowa 30 Ostrowiec Œwiêtokrzyski ul. Kiliñskiego 57 Pi³a ul. Kossaka 101 Piotrków Trybunalski ul. Sulejowska 45 P³ock ul. Pi³sudskiego / abia Poznañ-Plewiska ul. Grunwaldzka 491 Radom ul. Kielecka 16/24 Radomsko ul. Reymonta 48 lok.10 Rumia ul. D³uga 2 Siedlce ul. Terespolska 14 Stargard Szczeciñski ul. Gdañska 2 Szczecin ul. Santocka 42 Szczecinek ul. Wiœniowa 10 Úwiecie ul. Wojska Polskiego 5A Tarnobrzeg ul. Warszawska 2a Tarnów ul. Przemys³owa 5 Tczew ul. Jagielloñska 55 Toruñ ul. Szosa Lubicka 141/143 Turek ul. Kazimierza Wielkiego 2 W³oc³awek ul. Witosa 5 Wroc³aw Al. gen. J. Hallera 182, ul. Ziêbicka 32 Zamoœæ ul. Kiliñskiego 74 Przysucha ul. Radomska 18

2 Jak ³¹czyæ barwne wzory we wnêtrzu S¹ ludzie, którzy na myœl o modnym wnêtrzu minimalistycznym czy industrialnym dostaj¹ wysypki. Nic w tym z³ego, to tylko kwestia preferencji. Tyle, e wnêtrza barwne i wzorzyste s¹ znacznie trudniejsze do harmonijnego zaaran owania - brak restrykcyjnych wytycznych zostawia co prawda wiele miejsca do popisu, ale zagra a chaosem lub przedobrzeniem. Najwa niejsze jest wiêc wyczucie, o które nie tak ³atwo, zw³aszcza jeœli aran ujemy po raz pierwszy. Na szczêœcie jest kilka sprawdzonych przepisów. W ich sk³ad wchodzi przede wszystkim odwaga: aby ryzykowaæ, wytrzymaæ komentarze, umieæ przyznaæ siê do b³êdu i poprawiæ. PRZEPIS 1 (DLA POCZ TKUJ CYCH): SPOKÓJ + WZORZYSTE SZALEÑSTWO Sposób najprostszy i powszechnie znany: weÿ neutralne t³o, wybierz 2-3 ulubione kolory i dowoln¹ iloœæ wzorów. Neutralne t³o to œciany, pod³oga i meble w stonowanych kolorach (bielach, szaroœciach, sp³owia³ych be ach; jeœli drewno to te stonowane). Barwy i wzory pojawiaj¹ siê na przedmiotach ³atwych do wymiany - tak na wypadek ewentualnej pomy³ki: poduszkach, zas³onach, dywanach, wazonach itp. - wa ne, by powtarza³y siê w kilku miejscach. Wzory mog¹ byæ dowolne, im bardziej ró norodne tym ciekawiej (paski obok kwiatów, groszki obok malarskich maziajów albo wszystko naraz). ¹czyæ je bêd¹ kolory, wiêc mo na zaszaleæ. Dobrze jeœli jeden z kolorów bêdzie zdecydowanie inny od pozosta³ych (np. dwa rodzaje zieleni i turkus; czerwieñ, amarant i limonka; z³oto, jasny br¹z i czerñ). Chodzi o to, eby jeden mocny kolor nie zdominowa³ ³agodnego t³a tak, e wnêtrze wyda siê jednobarwne i... nudnawe. PRZEPIS 2 (WY SZA SZKO A JAZDY): JEDNOBARWNIE I JEDNOWZORZYŒCIE Wybierz ulubiony wzór i kolor. To akurat ³atwe. A teraz... znajdÿ jak najwiêcej wersji. Wzory niech bêd¹ i tradycyjne, i nowoczesne; i drobniutkie rzuciki, i przeskalowane olbrzymy, i miêsiste plamy, i linearne delikatnoœci, a nawet sama faktura; kolor - w wersji ciemnej, jasnej, intensywnej, zgaszonej, ch³odnej, ciep³ej itd. Wszystko wymieszaj. Aby trochê uspokoiæ wnêtrze dodaj kilka g³adkich elementów (np. ciemnoczerwona kanapa z wzorzystymi poduszkami na tle kwiecistej tapety). Kilka w neutralnym kontrastuj¹cym kolorze wyró ni te miejsca, które uwa asz za szczególnie istotne (np. bia³y stolik kawowy podkreœlaj¹cy miejsce spotkañ). Voilá! PRZEPIS 3 (NAJWY SZE WTAJEMNICZENIE): WIELE WZORÓW, WIELE KOLORÓW Tak jak na zdjêciu obok. Kolory? Prawie wszystkie.. Wzory? Mnogoœæ: pasy, zygzaki, trochê koronki, ko³a, a nawet realistyczne kwiaty i barokowa rama. A mimo to wnêtrze jest harmonijne i... spokojne! A wszystko dziêki dyscyplinie. Wzorów rzeczywiœcie jest du o, ale wszystkie s¹ geometryczne i oparte na tym samym motywie: linii. Jeœli pojawiaj¹ siê inne figury, to i tak stoj¹ równo w rzêdzie, tworz¹c pas. Wnêtrze uspójniaj¹ wzory rysowane czarn¹ lini¹ pojawiaj¹ce siê w kilku miejscach: na lampie, zas³onach, dywanie i narzucie. Kolory, choæ skrajne, s¹ w wiêkszoœci z³agodzone i stanowi¹ t³o dla najwa niejszego, wyró nionego intensywnym turkusem, miejsca. Dodatki, które nie odpowiadaj¹ tym zasadom, dzia³aj¹ jak przyprawa i prze³amuj¹ zasady rz¹dz¹ce tym wnêtrzem. Bo eby zasady ³amaæ, trzeba najpierw dobrze je poznaæ. CO TRZEBA WIEDZIEÆ O KOLORZE? e bywa zdradliwy. Najlepiej widaæ to na przyk³adzie œcian. Kolor, który na ma³ej próbce w sklepie wygl¹da³ œwie o i radoœnie na œcianie wygl¹da chemicznie i wypala oczy. Albo ten, który mia³ byæ ciemnym grafitem nagle okaza³ siê byæ granatem. O co chodzi? W skrócie o to, e na odbiór koloru ogromny wp³yw ma otoczenie. Ma³¹ próbkê we wzorniku oceniamy w odniesieniu do s¹siednich próbek, a tak e (nieœwiadomie) wszystkiego, co poza wzornikiem: szara pod³oga sklepu, blat biurka, rzêdy puszek z farbami. Jeœli jakiœ kolor w sklepie wydaje siê œwie y, to dlatego, e wybija siê spoœród wielobarwnej mozaiki, która go otacza. Jeœli wydaje siê byæ zgaszony - to na tle kakofonii innych barw. Na œcianie nie ma ju konkurencji, wiêc jego si³a siê multiplikuje i... no w³aœnie, zmienia siê. Dlatego dobrze wybieraæ te kolory, które we wzorniku wydaj¹ siê nam brudne, przygaszone. A jeszcze lepiej kupiæ ma³¹ puszkê i sprawdziæ na ywo. CZEGO SIÊ WYSTRZEGAÆ? Monotonii! Jednakowoœci! Jak ognia unikaj powtarzania bardzo podobnych wzorów w bardzo podobnych kolorach w wielu miejscach. Jeœli waszym marzeniem jest np. pokój ró any, to zadbajcie, by ró e pojawia³y siê w jak najszerszym spektrum wzorów: niech bêd¹ i pastelowe rozbuchane bukiety, i drobny rzucik reliefowych p¹ków, i geometryczna forma w nasyconej barwie. Ograniczaj¹c siê do jednego wzoru pokrywaj¹cego wszystkie mo liwe elementy wnêtrza (np. identyczna tkanina na narzucie, tapicerce, zas³onach i poduszkach) uzyskacie efekt kiczowatego domku dla lalek - na d³u sz¹ metê niestrawny. WZORZYSTA POD OGA Pod³oga te mo e byæ wzorzysta i nadawaæ ton wnêtrzu D B PÓ NOCNY Panel pod³ogowy, kolekcja Kronofix Family. AC4, gr. 7 mm, gwarancja 15 lat, struktura drewna. Listwa przypod³ogowa NGF LISTONE SZARE Panel pod³ogowy, kolekcja Kronofix Classic. AC3, gr. 7 mm, gwarancja 12 lat. wysokoœæ listwy 56 mm bogata kolorystyka dopasowana do szerokiej gamy paneli pod³ogowych b³yskawiczny monta przewodów elektrycznych malowanie, tapetowanie œcian bez odkrêcania listew krawêdzie zakoñczone miêkkim tworzywem idealnie przylegaj¹ do œcian i pod³óg

3 JESION BIA Y Panel pod³ogowy, kolekcja Kronofix Family. AC4, gr.7 mm, gwarancja 15 lat, struktura drewna D B SZLACHETNY Panel pod³ogowy, kolekcja Castello Classic. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna. Kupuj¹c z monta em p³acisz 12% mniej! D B PASTELOWY Panel pod³ogowy, kolekcja Variostep Classic. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna, V-fuga D B OPALANY Panel pod³ogowy, kolekcja Super Natural Prestige. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna, V-fuga. LK-58 C LK-70 C LK D B MODENA Panel pod³ogowy, kolekcja Variostep Classic. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna, V-fuga D B BRADFORD Panel pod³ogowy, kolekcja Supreme Vario. AC5, gr. 10 mm, gwarancja 30 lat, V-fuga. LISTWY PRZYPOD OGOWE BIA E Okleinowane, lakierowane i do samodzielnego malowania. Zalet¹ bia³ych listew jest szeroki wachlarz mo liwoœci ich wykorzystania we wszystkich typach pomieszczeñ mieszkalnych i biurowych.bia³e listwy nadaj¹ pomieszczeniom modny, elegancki i niebanalny wygl¹d.

4 Monta bezklejowy D³uga deska! D B RUSTIC KLEPKA Deska trójwarstwowa 2190 x 182 x 13,3 mm, lakier pó³mat UV, monta bezklejowy, gwarancja 30 lat. Monta bezklejowy D³uga deska! BAMBUS KARMEL TABACO Deska lita, wymiar 1850 x125 x 14 mm. Struktura szczotkowana, lakier pó³matowy UV, monta bezklejowy, gwarancja 25 lat. Monta bezklejowy D³uga deska! Monta bezklejowy D³uga deska! D B OLD COTTAGE DESKA Deska trójwarstwowa 2200 x 148 x 13,3mm, lakier matowy UV, monta bezklejowy, gwarancja 30 lat BAMBUS ORZECH SZCZOTKOWANY Deska lita, wymiar 1850 x125 x 14 mm. Struktura szczotkowana, lakier pó³matowy UV, monta bezklejowy, gwarancja 25 lat. Deski tarasowe WILD-WOOD WPC to kompozyty, w których sk³adzie jest bambus, polimer i œrodki pomocnicze w idealnych proporcjach t.j. odpowiednio 60%, 30% i 10%. Maj¹ bardzo dobre w³aœciwoœci mechaniczne i w porównaniu z drewnem posiadaj¹ mniejsz¹ nasi¹kliwoœæ, spêcznienie i ni szy skurcz linowy. Wild-Wood WPC to materia³ zachowuj¹cy siê jak drewno, ale jest bardziej odporny na korozjê czy wilgoæ. Cechy deski tarasowej Wild-Wood WPC to: materia³ niepalny; nie traci barwy, poniewa barwiony jest w "masie" (ca³a struktura deski), a nie tylko na powierzchni, praktycznie nie ch³onie wody, wiêc niska temperatura nie jest jej straszna, powierzchnia antypoœlizgowa (m.in. dziêki strukturze powierzchni), twardy i odporny na zu ycie oraz uszkodzenia, prosty w pielêgnacji (np. woda pod ciœnieniem, tzn. zwyczajne mycie wod¹), w trudniejszych przypadkach (np. plama po winie) mo na wykorzystaæ papier œcierny. KLEJ SILANOWY R844 Klej do wielowarstwowych pod³óg drewnianych: nie wymaga zastosowania gruntu - zmniejsza koszty i ilosæ pracy, jednokomponentowy - bez odpadów, reszta kleju dwukomponentowego skamienieje, bez wody i rozpuszczalników - nie wp³ywa negatywnie na drewno, elastyczny - pozwala na prace drewna w zmiennych warunkach klimatycznych w pomieszczeniu, bez zapachu - nie szkodzi zdrowiu, ³atwy do usuniêcia z polakierowanej powierzchni - nie uszkadza lakieru przy monta u pod³ogi lakierowanej fabrycznie lakierami utwardzanymi promieniami UV.

5 Listwy przypod³ogowe SIERRA Listwy z nowej kolekcji SIERRA 80 oraz SIERRA 100 swoim kszta³tem oraz technologi¹ nawi¹zuj¹ do tradycyjnych rozwi¹zañ wykoñczenia pod³óg drewnianych i wysoko gatunkowych paneli pod³ogowych. Profile wykonane s¹ w technologii hybrydowej, w której wewnêtrzn¹ czêœæ listwy stanowi spieniony materia³ PVC pokryty trwa³¹ estetyczn¹ pow³ok¹ dekoracyjn¹. Nowatorskim rozwi¹zaniem jest zastosowanie specjalnych technologii, które umo liwiaj¹ indywidualne malowanie powierzchni zewnêtrznej listwy farbami emulsyjnymi. OLEJ DO DREWNIANYCH SYSTEMÓW TARASOWYCH Olej impregnuj¹cy 2,5 litra. Wydajnoœæ: 2,5L = 50. ŒRODEK DO CZYSZCZENIA SYSTEMÓW TARASOWYCH Do zastosowañ na zewn¹trz budynków 4 litry. BONA SPRAY MOP Czysta przyjemnoœæ sprz¹tania bez schylania siê. atwa pielêgnacja pod³óg drewnianych, laminowanych i winylowych! Pielêgnacja i konserwacja systemów tarasowych Dla zachowania trwa³oœci drewnianej deski tarasowej i jej estetycznego wygl¹du najlepszym sposobem jest olejowanie (œrodek Bona Decking & Furniture Oil). Proces konserwacji drewna powinno siê wykonaæ co najmniej raz w roku. Zaleca siê jednak przeprowadziæ konserwacjê dwa razy do roku, wiosn¹ oraz przed zim¹. Oleje Bona podkreœlaj¹ us³ojenie drewna, zmniejszaj¹ ryzyko pêkania i wypaczania drewna, jednoczeœnie chroni¹c je przed wilgoci¹. Co wiêcej, filtry UV zabezpieczaj¹ przed zmian¹ koloru drewnianych desek tarasowych. Przed na³o eniem oleju niezbêdne bêdzie gruntowne umycie deski tarasowej. W tym celu rekomendujemy œrodek czyszcz¹cy Bona do powierzchni drewnianych na zewn¹trz budynków. Œrodek ten znalaz³ równie zastosowanie przy czyszczeniu desek kompozytowych. ŒRODEK DO PIELÊGNACJI DRZWI Œrodek do efektywnego czyszczenia drzwi i powierzchni drewnianych, fornirowanych lub laminowanych. atwy i bezpieczny w u yciu, nie pozostawia mydlanych oraz matowych smug. Idealnie usuwa brud, odciski palców. Œrodek zawiera aktywne sk³adniki dziêki którym redukuje iloœæ bakterii na czyszczonych powierzchniach. Od lewej ŒRODEK DO CZYSZCZENIA POD ÓG DREWNIANYCH ŒRODEK DO KONSERWACJI POD ÓG DREWNIANYCH ŒRODEK DO CZYSZCZENIA POD ÓG CERAMICZNYCH I LAMINOWANYCH Kupuj¹c z monta em p³acisz 12% mniej!

6 Nowoœæ! Tylko w DDD! DOMINO 4 ARCO 1, 2, 3 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie Enduro jednokierunkowa d¹b szlachetny oraz coimbra. Dostêpne w wersji pokojowej i ³azienkowej. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/90. Skrzyd³a w systemie przylgowym Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie drewnopodobnej Eco-fornir, szklenie satinato. Skrzyd³o w rozmiarze 70/80/90. Skrzyd³a w systemie przylgowym MARTINA 5 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie Ecofornir, szklenie satinato, p³yciny wykonane z p³yty MDF o gruboœci 22 mm. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/ SIENA 3 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie Eco fornir: orzech duro, bia³y, d¹b eterno; szyby satinato. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/90. Skrzyd³a w systemie przylgowym. Tylko w DDD! SUPER CENA! Nowoœæ! Tylko w DDD! TOBAGO 5.5 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie drewnopodobnej Finish, szklenie matowe. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80. Skrzyd³a w wariancie przylgowym LATINA 3 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie drewnopodobnej, kolor d¹b szlachetny, cedr forte; szyby satinato. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/90. Skrzyd³a w systemie przylgowym.

7 FIORD 00 Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe malowane, bia³e. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/90. Skrzyd³a bezprzylgowe ARCO W2 Skrzyd³o wewnêtrzne w okleinie drewnop o d o b n e j Eco To p d ¹ b a n g i e l s ki, d ¹ b skandynawski, szklenie matowe. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80/90. Skrzyd³a przylgowe SEMPRE VERSE W05 Skrzyd³o wewnêtrzne w okleinie drewnopodobnej merbau royal i jesion polski, szklenie matowe. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 80. Skrzyd³a przylgowe CARINO Klamka z szyldem dzielonym kwadratowym. Kolor chrom/nikiel szczotkowany FUTURE Klamka z szyldem dzielonym kwadratowym. Kolor nikiel szczotkowany SEMPRE W03 Skrzyd³o wewnêtrzne w okleinie drewnopodobnej orzech brazylijski, d¹b polski, szklenie matowe. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80. Skrzyd³a przylgowe i bezprzylgowe INTERSOLID II 06 Skrzyd³o wewnêtrzne drewniane w dêbowym fornirze, kolory d¹b europejski oraz orzech ciemny. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarach 70/80. Skrzyd³a przylgowe TWIST-RT Klamka z szyldem dzielonym kwadratowym. Kolor nikiel lakierowany.

8 Nowoœæ! SARA ECO Drzwi Sara Eco to innowacyjne rozwi¹zanie pozwalaj¹ce na kreatywne projektowanie wnêtrz, z wykorzystaniem niewidocznych drzwi, daj¹ce mo liwoœæ wykoñczenia powierzchni skrzyd³a w kolorach œcian. Nowoœæ! AURI Skrzyd³o wewnêtrzne pokojowe w okleinie drewnopodobnej dekor 3D, dostêpne 4 wzory szyby dekoracyjnej. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarze 80. Skrzyd³a w wariancie przylgowym i bezprzylgowym (za dop³at¹) NESTOR 5 Skrzyd³o wewnêtrzne w okleinie d¹b polski 3D. Cena obejmuje skrzyd³a w rozmiarze 80. Skrzyd³a w wariancie przylgowym i bezprzylgowym (za dop³at¹). Nowoœæ! HIT! STS PRO 97 (PRO 56) Drzwi zewnêtrzne wzmocnione, futryna stalowa w kolorze skrzyd³a, wype³nienie - spieniony polistyren o doskona³ym wspó³czynniku przenikalnoœci cieplnej. W standardzie dwa zamki z wk³adkami w systemie jednego klucza, bolce antywywa eniowe oraz próg. Drzwi w rozmiarze 90, w kolorach orzech oraz antracyt d r z w i b e z p i e c z n e Piecz¹tka sklepu ZYNDRAM Drzwi z drewna klejonego warstwowo, gr. skrzyd³a 78 mm (100% d¹b), 3 zawiasy regulowane, system antywywa eniowy, rama drewniana, próg termoizolacyjny, aplikacja ze stali nierdzewnej od zewnêtrznej strony, zamek hakowy, wielopunktowy Winkhaus (2 klasa odpornoœci na w³amanie). Drzwi w rozm. 90, kolory: d¹b winchester i d¹b teak ciemny WELES Drzwi z drewna klejonego warstwowo, gr. skrzyd³a 78 mm (100% sosna), 3 zawiasy regulowane, system antywywa eniowy, rama drewniana, próg termoizolacyjny, zamek hakowy, wielopunktowy Winkhaus (2 klasa odpornoœci na w³amanie). Drzwi od zewnêtrznej strony wykoñczone kamiennymi wstawkami ze spieku kwarcowego. Drzwi w rozm. 90, kolory: sosna ciemna, sosna ciemny teak.

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹,

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹, Utrzymanie œcian w stanie odpowiednio suchym jest nieodzowne, aby w nich i na ich powierzchniach nie rozwija- ³y siê grzyby oraz pleœnie. To wa ne nie tylko dla osób ju cierpi¹cych na alergiê. D³ugotrwa³e

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ŒLUBNY 2010

INFORMATOR ŒLUBNY 2010 INFORMATOR ŒLUBNY 2010 F O T O G R A F - W W W. M A R C I N K A N T O C H. C O M Agencja Œlubna AVIS Lublin, Al. Spó³dzielczoœci Pracy 36/28 Artur Danieluk tel. 0605 601 399 www.avis.lub.pl AGENCJA ŒLUBNA

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Sport Court przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, Sport Grupa ISO 9001 FIBA FESI IAKS Sport Court FIBA USA Volleyball NCAA ITF IBF IHF AFC

Sport Court przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, Sport Grupa ISO 9001 FIBA FESI IAKS Sport Court FIBA USA Volleyball NCAA ITF IBF IHF AFC syntetyczne Nawierzchnie Sportowe Sport Court to amerykañska firma z ponad trzydziestoletnim doœwiadczeniem, specjalizuj¹ca siê w produkcji syntetycznych, profesjonalnych nawierzchni sportowych. Na swoim

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

everyone s favourite flooring WERSJA POLSKA www.kronooriginal.com

everyone s favourite flooring WERSJA POLSKA www.kronooriginal.com everyone s favourite flooring WERSJA POLSKA www.kronooriginal.com Witamy w Krono Original Krono Original to świat inspirujących pomysłów. Jako jeden ze światowych liderów, nieustannie rozwijamy naszą ofertę

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

everyone s favourite flooring

everyone s favourite flooring everyone s favourite flooring 2 Witamy w Krono Original Krono Original to świat inspirujących pomysłów. Jako jeden ze światowych liderów, nieustannie rozwijamy naszą ofertę o nowe, niepowtarzalne wzory

Bardziej szczegółowo

everyone s favourite flooring

everyone s favourite flooring everyone s favourite flooring 2 Witamy w Krono Original Krono Original to świat inspirujących pomysłów. Jako jeden ze światowych liderów, nieustannie rozwijamy naszą ofertę o nowe, niepowtarzalne wzory

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo