E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159"

Transkrypt

1 159 STO Y KONFERENCYJNE

2 STELA E KOLORYSTYKA Sto³y konferencyjne dla ka dego kszta³tu i rozmiaru blatu dostêpne s¹ na ró nych wersjach metalowych stela y. Wzory stela y zosta³y tak dobrane, aby mo liwe by³o dopasowanie G³êbokoœæ sto³ów do cmró nych systemów biurek architektury pomieszczenia i wymagañ u ytkownika. W ofercie znajduj¹ siê tak e sto³y segmentowe sk³adaj¹ce siê z elementów po³¹czonych w zestawy oraz sto³y z nogami sk³adanymi. Stela e sto³ów malowane s¹ wysokiej jakoœci ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadaj¹ atest higieniczny dopuszczaj¹cy kontakt malowanych powierzchni z ywnoœci¹. BLATY Wykonane z p³yty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o podwy szonej odpornoœci na œcieranie. Wysoka jakoœæ stosowanych p³yt gwarantowana Wysokoœæ jest cm renom¹ naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER. Struktura powierzchni p³yt opracowana zosta³a specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest g³adka, pozbawiona porów i posiada w³aœciwoœci antyrefleksyjne. Blaty odporne s¹ na dzia³anie wysokich temperatur (do 1 stopni C) oraz nie ulegaj¹ przebarwieniu pod dzia³aniem takich substancji jak: tusz do stempli, t³uszcze, soki, kawa, s³abe kwasy, œrodki czystoœci itp. P³yty dostêpne s¹ w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów. Blaty sto³ów wykonane s¹ z p³yt gruboœci 25 mm. Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone s¹ doklejkami z twardego G³êbokoœæ ABS cmo gruboœci 2 mm. Krawêdzie obrze y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. Stosowane obrze a zapewniaj¹ bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. Na specjalne zamówienie dostêpna jest Wysokoœæ za dop³at¹ cm opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL gruboœci 0,8 mm. Z uwagi na wymiary fabryczne formatek laminatu HPL, opcja ta jest dostêpna jedynie dlasto³ów o g³êbokoœci do 10 cm. P10 P24 P12 P2 P1 P20 P18 P21 P22 P25 P00 P91 P92 P9 P06 P09 P07 P08 P02 M00 M05 M0 M11 kolorystyka brzoza akacja d¹b rozbielany d¹b winchester buk wiœnia romana wiœnia victoria orzech dijon orzech aida d¹b czekolada bia³y premium szary camel malaga limonka pomarañcz chilli ober yna antracyt bia³y RAL 10 aluminium RAL 06 grafit RAL 15 metalik grafit Obrze a p³yt ABS Blaty, el. p³ytowe Stela e metalowe standard opcja dostêpna za dop³at¹ 160

3 Fi= ST01F Stolik okr¹g³y fi F i= ST01K Stolik okr¹g³y fi poziomu w. F i= ST01O Stolik okr¹g³y fi Na nodze kolumnowej o œrednicy mm mocowanej do okr¹g³ej metalowej podstawy o œrednicy 450 mm Fi= ST01P Stolik okr¹g³y fi Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym x mm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 450x450 mm ST02F okr¹g³y fi Fi= 161

4 ST02K okr¹g³y fi poziomu w. Fi= ST02O okr¹g³y fi Na nodze kolumnowej o œrednicy mm mocowanej do okr¹g³ej metalowej podstawy o œrednicy 500 mm Fi= ST02P okr¹g³y fi Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym x mm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 500x500 mm Fi= ST0F okr¹g³y fi Fi= ST0K okr¹g³y fi poziomu w. Fi= 162

5 ST0O okr¹g³y fi Na nodze kolumnowej o œrednicy mm mocowanej do okr¹g³ej metalowej podstawy o œrednicy 600 mm Fi= ST0P okr¹g³y fi Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym x mm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 600x600 mm Fi= ST11F Stolik ST11K Stolik poziomu w. ST11O Stolik Na nodze kolumnowej o œrednicy mm mocowanej do okr¹g³ej metalowej podstawy o œrednicy 450 mm 16

6 ST11P Stolik Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym x mm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 450x450 mm ST12F ST12K poziomu w. ST12O Na nodze kolumnowej o œrednicy mm mocowanej do okr¹g³ej metalowej podstawy o œrednicy 500 mm ST12P Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym x mm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 500x500 mm 164

7 1 1 ST1F 1 1 ST1K poziomu w. 1 1 ST1O Na nogach kolumnowych o œrednicy mm mocowanych do okr¹g³ych metalowych podstaw o œrednicy 500 mm 1 1 ST1P Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym x mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 500x500 mm ST14F 165

8 ST14K poziomu w. ST14O Na nogach kolumnowych o œrednicy mm mocowanych do okr¹g³ych metalowych podstaw o œrednicy 500 mm ST14P Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym x mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 500x500 mm ST15F ST15K poziomu w. 166

9 ST21F ¹cznik sto³ów Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w ST21K ¹cznik sto³ów Noga z kszta³townika kwadrat 40x40 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm. 1 1 ST22F Dostawka do sto³ów Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja poziomu w 1 1 ST22K Dostawka do sto³ów Nogi z kszta³townika kwadrat 40x40 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm. 15 ST2F Element sto³u segmentowego /8 ko³a Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w 167

10 1 1 ST24F Element sto³u konferencyjnego 61 ST1F Element sto³u konferencyjnego 61 ST1K Element sto³u konferencyjnego poziomu w. / ST41F / ST41K poziomu w. 168

11 / ST41O Na nogach kolumnowych o œrednicy mm mocowanych do okr¹g³ych metalowych podstaw o œrednicy 500 mm / ST41P Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym x mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 500x500 mm / ST42F / ST42K poziomu w. / ST42O Na nogach kolumnowych o œrednicy mm mocowanych do okr¹g³ych metalowych podstaw o œrednicy 600 mm 169

12 / ST42P Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym x mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 600x600 mm 1 1 ST51F elipsa 1 1 ST51K elipsa poziomu w. 1 1 ST51O elipsa Na nogach kolumnowych o œrednicy mm mocowanych do okr¹g³ych metalowych podstaw o œrednicy 500 mm 1 1 ST51P elipsa Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym x mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 500x500 mm 1

13 10 10 ST52F elipsa ST52K elipsa poziomu w. 10 ST52O elipsa Na nogach kolumnowych o œrednicy mm mocowanych do okr¹g³ych metalowych podstaw o œrednicy 600 mm ST52P elipsa Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym x mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 600x600 mm

14 72 SS10 Stó³ ze sk³adanymi nogami Wyposa ony w specjalne uchwyty umo liwiaj¹ce sztaplowanie z³o onych sto³ów, automatyczne blokowanie sk³adanej nogi, stopa stela a wykonana z rury fi = 5mm, stela wykonany z dwóch rurek pionowych fi = 0mm. SS20 Stó³ mobilny ze sk³adanym blatem stela taki sam jak SALSA AS91, blat sto³u prostok¹tny (rogi blatu proste) 172

LADY RECEPCYJNE - emel 3

LADY RECEPCYJNE - emel 3 I nne kolory p³yty z kolekcj i: w w w.feiderer.com ul. Jacka Odrow¹ a 15, 03-310 Warszawa, tel.: (22) 591 62 62, e-mail: meble@helikon.pl, www.helikon.pl ADY RECECYJNE - eme eme1 eme2 eme 3 eme4 eme5 ady

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA WNĘTRZ PROJEKT PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ELEMENTY WOLNOSTOJĄCE /meble/ /BIBLIOTEKA / Projekt Wykonawczy

ARCHITEKTURA WNĘTRZ PROJEKT PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ELEMENTY WOLNOSTOJĄCE /meble/ /BIBLIOTEKA / Projekt Wykonawczy BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "BUDOPOL" S.A. 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 INWESTOR nazwa Tel. Centrala (22) 653 33 55, Prezes (22) 653 33 42, Fax (22) 827 78 20, www.bpbo.com.pl, e-mail: Instytut

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA NEFRYT pracownia architektury i wnętrz, arch. A. Orszulak Warszawa - Wesoła, ul. Urocza 60 A, tel. 501 258 112 www.aoprojekty.pl mail: agnieszkaorszulak@hotel.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA budynku

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE

NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE o firmie SZANOWNI PAÑSTWO Jesteœmy czo³ow¹ firm¹ w kraju produkuj¹c¹ nowoczesne i trwa³e systemy ogrodzeniowe. Istniejemy od 1988r. i od pocz¹tku dzia³alnoœci zajmujemy siê produkcj¹ ogrodzeñ. D³ugi okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część nr 1. L.p. Opis Ilość. OPIEKA CIĄGŁA - strona prawa

Załącznik Nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część nr 1. L.p. Opis Ilość. OPIEKA CIĄGŁA - strona prawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1a do SIWZ Część nr 1 L.p. Opis Ilość OPIEKA CIĄGŁA - strona prawa 1. Regał otwarty wiszący o wymiarach szerokość 55cm, wysokość 60cm, głębokość 35cm. wykonany z

Bardziej szczegółowo

Zakup finansowany/współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Phare OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup finansowany/współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Phare OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Zakup finansowany/współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

Wiercenie g êbokich otworów

Wiercenie g êbokich otworów NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Załącznik nr 8.1 do siwz CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Opis techniczny mebli biurowych oraz siedzisk Meble biurowe muszą spełniać odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Onkologiczny. Wyposażenie oddziału. 1. Biurko pracownicze długość 140 cm

Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Onkologiczny. Wyposażenie oddziału. 1. Biurko pracownicze długość 140 cm Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie oddziału 1. Biurko pracownicze długość 140 cm Sekretariat - 2 szt. Pokój lekarzy - 5 szt. 2. Biurko pracownicze długości 200 cm Pokój podań cytostatyków - 1

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

7.11.009 r. ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC PORTOS - TERMOLU PORTOS - TERMOLU Z MOSKITIER ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK PCV Pancerz i (aretowany)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PIWNICA Pomieszczenie socjalne (SOCJAL -1/32) Zabudowa kuchenna Płyta laminowana 3,5 MB Korpusy oraz drzwi szafek i szuflad wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Szafki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

1.Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Okulistyczny. Wyposażenie Oddziału. Krzesła. Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt.

1.Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Okulistyczny. Wyposażenie Oddziału. Krzesła. Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt. 1.Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie Oddziału Krzesła Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt. Gabinet zabiegowy 1 szt. Pom. przygotowania pacjenta 1 szt. Pokój przygotowawczy pielęgniarski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5. Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5. Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5 Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em Spis tre ci 1 Wykaz elementów systemu...5 2 Wymagania ogólne...5 3 Parametry oznakowania budynku...6

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-335-63/10 Załącznik nr 2 do SIWZ. Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa Strona 2 z 8

WZP/WO/D-335-63/10 Załącznik nr 2 do SIWZ. Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa Strona 2 z 8 WZP/WO/D-335-63/10 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę wraz z montaŝem mebli biurowych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych 1. Symbol CPV: 39.13.00.00-2

Bardziej szczegółowo

Love your hands, we do

Love your hands, we do Love your hands, we do STRONA PRODUKT Ochrona przed œrodkami chemicznymi Ochrona przed przeciêciem Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym Zastosowanie jednorazowe Zastosowania specjalne Ochrona przed

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

24,99 z³/m2 PODK AD GRATIS! D¹b Polski AC4, 8 mm. 37,95 z³/m2

24,99 z³/m2 PODK AD GRATIS! D¹b Polski AC4, 8 mm. 37,95 z³/m2 24 99 37 D B POLSKI Panel pod³ogowy, kolekcja Castello Classic. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna. 37, z³/ 24,99 z³/ D¹b Polski AC4, 8 mm PODK AD GRATIS! SprawdŸ najlepsze pomys³y na urz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo