PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA"

Transkrypt

1 CENNIK PADÓW STR 1/6 PADY DO MASZYN CZYSZCZ CYCH I POLERUJ CYCH PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA * pad Czarny * pad Br¹zowy * pad Razorback * pad Diamondback Rozmiar sztuk w kart. cena netto/1 szt.( z³ ) 7" 17,78 cm 5 9,66 8" 20,32 cm 5 10,81 9" 22,86 cm 5 11,65 10" 25,40 cm 5 13,02 11" 27,94 cm 5 13,23 12" 30,48 cm 5 15,02 13" 33,02 cm 5 16,80 14" 35,56 cm 5 18,58 15" 38,10 cm 5 20,16 16" 40,64 cm 5 21,73 17" 43,18 cm 5 23,73 18" 45,72 cm 5 25,93 19" 48,26 cm 5 28,03 20" 50,80 cm 5 30,45 21" 53,34 cm 5 33,91 22" 55,88 cm 5 38,22 23" 58,42 cm 5 41,37 24" 60,96 cm 5 45,15 27" 68,31 cm 5 59,62 pad The Cure * do olejowania i polerowania pod³óg drewnianych PADY DO BIE CEGO CZYSZCZENIA * pad Zielony * pad Niebieski * pad Czerwony PADY DO POLEROWANIA * pad Bia³y * pad The Cure * pad Aqua Plus * pad Blue Jay * pad Gorilla Light * pad Jaguar * pad Gorilla

2 CENNIK PADÓW RÊCZNYCH ROZMIAR 11,5 X 25,5 X 2,5 CM STR 2/6 opis sztuk w kart. cena netto/1 szt. ( z³ ) pad czarny pad br¹zowy pad niebieski pad zielony pad czerwony pad bia³y pad Aqua Plus pad Blue Jay pad Razorback 5 6,72 pad Diamondback 5 6,72 pad The Cure pad Gorilla Light pad Jaguar pad Gorilla pad Ruff 10 15,33 ROZMIAR 15 X 22,5 X 0,6 CM opis sztuk w kart. cena netto/1 szt. ( z³ ) pad zielony 10 1,78 pad czarny 10 1,78 pad bia³y 10 1,78 ROZMIAR 15 X 22,5 X 0,9 CM opis sztuk w kart. cena netto/1 szt. ( z³ ) pad ciemnozielony 10 2,41 pad Redwood 10 3,00

3 Razorback i Diamondback Pady do efektywnego doczyszczania i usuwania starych warstw konserwuj¹cych z posadzki. STR 3/6 Razorback i Diamondback * Najbardziej ostre i agresywne pady w ofercie - pad Razorback - mniej agresywny od pada Diamondback (czyszczenie mniej odpornych na œcieranie i zarysowania materia³ów takich jak linoleum, PCV oraz usuwanie miêkkich warstw polimerowych i past) - pad Diamondback - ekstremalnie agresywny pad- zdzieranie twardych wielowarstwowych pow³ok ochronnych * Otwarta struktura pada o gruboœci 1/2" - ostre w³ókna czyszcz¹ce tworz¹ du e oczka na ca³ej gruboœci pada, dlatego te du e iloœci cz¹stek zdartej pow³oki ochronnej wraz z brudem maj¹ siê gdzie gromadziæ - pad nie jest zapchany jak w przypadku zwyk³ych padów czarnych i ³atwo go wyp³ukaæ pod bie ¹c¹ wod¹ - wiêksza efektywnoœæ pracy Nr katalogowy Opis sztuk w kartonie cena netto/1 szt. ( z³ ) ETC pad 10" 25,40 cm 5 13,02 ETC pad 11" 27,94 cm 5 13,23 ETC pad 12" 30,48 cm 5 15,02 ETC pad 13" 33,02 cm 5 16,80 ETC pad 14" 35,56 cm 5 18,58 ETC pad 15" 38,10 cm 5 20,16 ETC pad 16" 40,64 cm 5 21,73 ETC pad 17" 43,18 cm 5 23,73 ETC pad 18" 45,72 cm 5 25,93 ETC pad 19" 48,26 cm 5 28,03 ETC pad 20" 50,80 cm 5 30,45 ETC pad 21" 53,34 cm 5 33,91 ETC pad 22" 55,88 cm 5 38,22 ETC pad 23" 58,42 cm 5 41,37 ETC pad 24" 60,96 cm 5 45,15 ETC pad 27" 68,31 cm 5 59,62

4 STR 4/6 ZALETY I ZASTOSOWANIE Produkty oszczêdzaj¹ce œrodowisko naturalne * Renowacja pow³ok ochronnych (polimerowych, poliuretanowych, woskowych, z lakierów pokrywaj¹cych posadzki drewniane) * Usuwanie zniszczonej, brudnej, porysowanej zewnêtrznej warstwy pow³oki ochronnej bez u ycia szkodliwych dla œrodowiska œrodków chemicznych (striperów) * U ywa siê tylko wody lub neutralnych œrodków czyszcz¹cych * Podczas wykonywania renowacji posadzki padami Redwood pod³oga nie jest tak œliska jak przy u yciu striperów * Zwiêkszenie efektywnoœci pracy Oszczêdnoœæ czasu i œrodków chemicznych * Mo liwoœæ pracy na sucho gdy usuwa siê zniszczon¹ warstwê lakieru z posadzki drewnianej lub gdy posadzka nie jest bardzo zanieczyszczona * Œcierniwo i spoiwo w padzie Redwood znajduje siê na ca³ej gruboœci 3/8" pada, mo na wiêc go u ywaæ z dwóch stron * Usuwanie brudu, plam, nierównoœci i rys z wielu typów jednorodnych posadzek takich jak: PVC, linoleum, marmur, beton, lastriko, piaskowiec, pow³oki oraz farby poliuretanowe i epoksydowe * Do czyszczenia miejsc trudnodostêpnych niezwykle przydatne s¹ pady rêczne Redwood o wymiarach 6"x9"x3/8" * Do czyszczenia i renowacji stosuje siê standardowe szorowarki i automaty czyszcz¹ce REDWOOD Nr katalogowy Opis sztuk w kartonie cena netto/1szt.(z³) ETC Redwood 13" 10 15,96 ETC Redwood 15" 10 19,15 ETC Redwood 16" 10 20,64 ETC Redwood 17" 10 22,54 ETC Redwood 20" 10 28,92 ETC-9147 pad rêczny prostok¹tny 10 3,00

5 /PAD RUFF to pad zastêpuj¹cy szczotkê czyszcz¹c¹, przy czym jest znacznie l ejszym i tañszym produktem STR 5/6 Ruff * do czyszczenia nierównych, chropowatych i antypoœlizgowych posadzek * dobrze czyœci pod³ogi z fugami, posadzki betonowe a tak e ozdobne, glazurowane p³ytki gresowe i ceramiczne * pad Ruff jest agresywny ale nie ma w³aœciwoœci œciernych * mo na go stosowaæ do czyszczenia posadzek tak nierównych, e zwyk³y pad mo e ulec zniszczeniu przy próbie czyszczenia takich posadzek * pad Ruff sk³ada siê z tysiêcy w³ókien poliestrowych przytwierdzonych do powierzchni podstawy pada * do miejsc trudno dostêpnych mo na u yæ rêczne pady Ruff * pad Ruff jest trzykrotnie wytrzymalszy od zielonego pada Nr katalogowy opis sztuk w kartonie cena netto/1 szt. (z³) ETC ETC ETC ETC ETC pad 11" 27,94 cm 4 30,82 pad 12" 30,48 cm 4 36,27 pad 13" 33,02 cm 4 40,85 pad 14" 35,56 cm 4 45,53 pad 15" 38,10 cm 4 49,91 ETC ETC pad 16" 40,64 cm 4 pad 17" 43,18 cm 4 54,29 59,61 ETC pad 20" 50,80 cm 4 77,53 ETC pad rêczny 25,5x11cm 10 15,33

6 TIGER CARPET BONNET STR 6/6 JANITOR TIGER PAW 10" wersja bonneta Tiger Carpet Bonnet * posiada dodatkowo specjaln¹ kieszeñ pomiêdzy warstwami bonneta do rêcznego czyszczenia wyk³adzin i dywanów Dwustronny bonnet do czyszczenia wyk³adzin dywanowych, posadzek drewnianych oraz wszelkiego typu posadzek wykonanych z tworzyw sztucznych i ceramiki * pad-bonnet dwustronny, zbudowany z pêtelkowych w³ókien syntetycznych oraz wzmagaj¹cych efekt czyszczenia pasków szczotkowych * do czyszczenia u ywa siê maszyn czyszcz¹cych ( szorowarek i automatów czyszcz¹cych) o obrotach obr./min. Tiger Carpet Bonnet Nr katalogowy opis sztuk w kartonie cena netto/1 szt. (z³) ETC bonnet 10" 25,4 cm 4 59,10 ETC bonnet 13" 33,02 cm 2 62,28 ETC bonnet 15" 38,10 cm 2 65,28 ETC bonnet 16" 40,64 cm 2 88,82 ETC bonnet 17" 43,18 cm 2 95,09

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ GDZIE SZUKAÆ POTRZEBNYCH INFORMACJI? SPIS TREŒCI STRONA 1. Dlaczego pod³oga podwójna?... 2 2. Pod³oga podwójna co proponujemy... 3 3. Pod³oga podwójna co proponujemy - nasze zalety... 4 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Love your hands, we do

Love your hands, we do Love your hands, we do STRONA PRODUKT Ochrona przed œrodkami chemicznymi Ochrona przed przeciêciem Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym Zastosowanie jednorazowe Zastosowania specjalne Ochrona przed

Bardziej szczegółowo

gwarantujemy jakoœæ.etc Systemy Dekoracyjne Ferro do szk³a Float

gwarantujemy jakoœæ.etc Systemy Dekoracyjne Ferro do szk³a Float 1/19 System 140 - farby bezo³owiowe mieszalne farby nie zawieraj¹ce o³owiu, kadmu oraz litu, z farbami matowymi i metalicznymi 2/19 System 140 Plus system 140 + farby kadmowe ó³te i czerwone System 140

Bardziej szczegółowo

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹,

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹, Utrzymanie œcian w stanie odpowiednio suchym jest nieodzowne, aby w nich i na ich powierzchniach nie rozwija- ³y siê grzyby oraz pleœnie. To wa ne nie tylko dla osób ju cierpi¹cych na alergiê. D³ugotrwa³e

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

24,99 z³/m2 PODK AD GRATIS! D¹b Polski AC4, 8 mm. 37,95 z³/m2

24,99 z³/m2 PODK AD GRATIS! D¹b Polski AC4, 8 mm. 37,95 z³/m2 24 99 37 D B POLSKI Panel pod³ogowy, kolekcja Castello Classic. AC4, gr. 8 mm, gwarancja 20 lat, struktura drewna. 37, z³/ 24,99 z³/ D¹b Polski AC4, 8 mm PODK AD GRATIS! SprawdŸ najlepsze pomys³y na urz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Car Line 2015. z dumą wyprodukowane w POLSCE

Car Line 2015. z dumą wyprodukowane w POLSCE Car Line 205 z dumą wyprodukowane w POLSCE tenziquartz.com Istniejemy od 999 roku. W nowej siedzibie pracujemy od 203 roku. Dział Szkoleniowy to 4 nowoczesne, w pełni wyposażone sale wykładowe. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE edycja marzec 2010 TENZI: Profesjonalnie i czysto Sławomir Wasiak Mistrz Polski 2008 2009 budowa i przygotowanie nowego auta do sezonu 2010 RALLY TEAM Terminarz rajdów 2010

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO 1 FOLACOAT YTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO ORAZ FOLACOMP PODK ADY KOMPRESYJNE Folacoat, Folacoat Comp (kompresyjny) yty do lakierowania wybiórczego oraz Folacomp podk ady kompresyjne 2 Staraj c si sprosta

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Sport Court przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, Sport Grupa ISO 9001 FIBA FESI IAKS Sport Court FIBA USA Volleyball NCAA ITF IBF IHF AFC

Sport Court przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, Sport Grupa ISO 9001 FIBA FESI IAKS Sport Court FIBA USA Volleyball NCAA ITF IBF IHF AFC syntetyczne Nawierzchnie Sportowe Sport Court to amerykañska firma z ponad trzydziestoletnim doœwiadczeniem, specjalizuj¹ca siê w produkcji syntetycznych, profesjonalnych nawierzchni sportowych. Na swoim

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX CENNIK PRODUKTÓW EILFIX podane ceny nie zawierają kosztów dostawy PASTY DO MYCIA RĄK Mycie i pielęgnacja rąk nazwa symbol pojem. op. oz paleta netto brutto PASTA DO MYCIA RĄK Pasta produkowana na bazie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Systemy energetyczne, elektryczne Instalacje oœwietleniowe u ytku publicznego, sygnalizacja œwietlna, S³upy SOS.

Zastosowanie. Systemy energetyczne, elektryczne Instalacje oœwietleniowe u ytku publicznego, sygnalizacja œwietlna, S³upy SOS. Studzienki TP Innotechnika powsta³y z myœl¹ o stworzeniu wyrobu, który zachowuje wytrzyma³oœæ studni betonowych, posiada lepsze w³aœciwoœci eksploatacyjne oraz charakteryzuje siê ³atwoœci¹ monta u. Studnie

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZE PRZEMYS OWE

ODKURZACZE PRZEMYS OWE ODKURZACZE PRZEMYS OWE Dla przemys owego czyszczenia maszyn, pod óg i stanowisk pracy. EUROSOG DUROSOG WHISPERSOG SPÄNESOG MULTISOG Zakres zastosowania Przemys konstrukcyjny Przemys chemiczny Poligrafia

Bardziej szczegółowo

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo