PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW 8051 W JĘZYKU C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW 8051 W JĘZYKU C"

Transkrypt

1 PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW 8051 W JĘZYKU C KŁ ZSP4 2012

2 Programowanie mikrokontrolerów 8051 w jezyku C - część 1 Gdy już skompletujemy nasz warsztat programistyczny i sprzętowy, pora na napisanie pierwszego programu w języku C. Najbardziej efektowne są programy, których działanie mozna odrazu zobaczyc na własne oczy. Ja zwykle, gdy zaczynam pracę z nowym mikrokontrolerm, piszę program, który zapala diode LED. W ten sposób można najszybciej przekonać się o poprawnym działaniu programu. Do mikrokontrolera należy podłączyc 8 diod LED w sposób pokazany na rysunku : Wartości rezystorów należy dobrać odpwiednio do posiadanych diod LED. Jesli są to diody standardowe, to rezystancja rezystorów powinna mieć wartość ok. 330 Ohm. Natomiast gdy dysponujemy diodami niskopądowymi, to rezystancja rezystorów może mieć wartośc ponad 1 kohm (należy zwrócić także uwagę na wydajność prądową portów mikrokontrolera). Operator przypisania. W tym podtemacie zapozamy się z najczęściej używanym operatorem - operatorem przypisania. Służy on, jak jego nazwa wskazuje, do przypisania do danej zmiennej wartości innej zmiennej, badź stałej. // zapisanie do portu P0 liczby 0x55 P0 = 0x55; // pusta pętla nieskonczona - zatrzymanie porgramu ; Na początku musimy dołączyć plik nagłówkowy z definicjami rejestrów procesora. Gdybyśmy tego nie zrobili, to nie moglibyśmy odwoływac się do rejestrów procesora za pomocą nazw symbolicznych, tylko przez podawanie adresu danego rejestru. Takie rozwiązanie byłoby bardzo niewygodne. Ja w naszym przykładzie dołączyłem plik 8051.h - "bezpieczny" dla większości mikrokontrolerów z rodziny W przypadku, gdybyśmy korzystali z rejestrów specyficznych dla danego mikrokontrolera, nie występujących w standartowym 8051, to musimy dołaczyć odpowiedni dla danego mikrokontrolera plik nagłówkowy. W sytuacji, gdy używamy tylko typowych rejestrów można spokojnie zastosowac plik 8051.h. Każdy program pisany w języku C musi się składać z głównej funkcji main. Funkcja ta nie zwraca żadnej wartości ani do funkcji nie jest przekazywana żadna wartość, więc funkcję tą

3 deklarujemy jako. Słowo void przed nazwą fukcji mówi kompilatorowi, że funkcja nie zwraca wartości, albo inaczej mówiąc, że zwracana wartośc jest typu void (pusty, brak typu). Słowo void w nawiasach okrągłych po nazwie fukcji mówi kompilatorowi, że do funkcji nie jest przekazywana żadna wartość. W zależności od tego, jaką funkcę chcemy napisac i jakie parametry ma ona przyjmować oraz jaką wartość może zwracać, deklaracja funkcji może przyjmować najróżniejsze postaci : void funkcja(char x) - funkcja przyjmująca jeden parametr typu char (znak), niezwracająca wartości void funkcja(char x, char y) - funkca przyjmująca dwa parametry typu char, niezwracająca wartości char funkcja(void) - funkcja nieprzyjmująca żadnych parametrów, zwracająca wartość typu char Oczywiście mozliwych kombinacji jest bardzo dużo i zależą one od tego, jakie zadania ma spełniać dana funkcja. Gdy już mamy szkielet programu, to nalezy wpisac właściwy kod programu. W naszym pierwszym programie w zasadzie decydujące dznaczenia ma jeden wiersz programu : P0 = 0x55;. Jest to instrukcja przypisująca do portu P0 wartość 55h. Objawi się to zapaleniem co drugiej diody LED podłączonej do portu P0. Liczby w systemie szesnastowym w języku C zapisujemy właśnie w podany sposób : liczbę szesnastkową (bez znaku 'h' na końcu) nalezy poprzedzic ciągiem znaków '0x'. Po zapisaniu do portu właściwej wartości należy zatrzymać wykonywanie programu. Najłatwiej dokonać tego wykorzystując pętlę while. Pętla ta jest wykonywana tak długo, aż jej warunek jest prawdziwy. Poniewaz w naszym programie warunek pętli jest wartością stałą, reprezentującą prawdę logiczną, to nasza pętla będzie się wykonywała bez końca. Funkcje logiczne. Wyzerowanie odpowiednich linii portu możemy zrealizować także w inny sposób, przez wykonanie iloczynu logicznego portu ze stałą. Przedstawia to tabela prawdy funkcji AND : Jeśli potraktujemy zmienną A jako nasz port, a zmienną B jako maskę określającą które bity należy wyzerować, to będą nas interesować dwa ostatnie wiersze tej tabeli. Jak wynika z tabeli odpowieni bit rejestru zostanie wyzerowany, gdy odpowiadający mu bit maski będzie miał wartość 0. W przeciwnym przypadku stan bitu rejestru sie nie zmieni. Rzeczą ważną jest aby pamietać, że odpowiednie bity rejestru, na których chcemy przerowadzić iloczyn musza być w stanie 1. Kod programu realizującego zerowanie linii portu P0 za pomocą iloczynu logicznego jest przedstawiony poniżej : // iloczyn logiczny portu P0 ze stałą 55h P0 &= 0x55; // pusta pętla nieskonczona - zatrzymanie porgramu

4 ; // iloczyn logiczny portu P0 ze stałą 55h P0 &= 0x55; // pusta pętla nieskonczona - zatrzymanie porgramu ; Wiekszość kodu jest taka sama jak w programie poprzednim. Wyjaśnienia wymaga jeden wiersz kodu : P0 &= 0x55; Jest to skrócony zapis nastepującego wyrażenia : P0 = P0 & 0x55; Język C umozliwia stosowanie skróconych wyrażeń, będących połączeniem operatora przypisania z operatorami arytmetycznymi, badź logicznymi. Możliwe są następujące skrócone formy zapisu wyrażeń : Funkcja Zapis skrócony Zapis normalny dodawanie a += b a = a + b odejmowanie a -= b a = a - b mnożenie a *= b a = a * b dzielenie a /= b a = a / b iloczyn logiczny a &= b a = a & b suma lgiczna a = b a = a b przesunięcie w lewo przesunięcie w prawo alternatywa logiczna a <<= b a >>= b a ^= b a = a << b a = a >> b a = a ^ b Po zerowaniu linii portu nadszedł czas na ich ustawianie. Służy do tego funkcja logiczna OR. Tabela prawdy funkcji OR jest przedstawiona poniżej :

5 Tym razem interesują nasz dwa pierwsze wiersze tabeli. Wynika z nich, że aby ustawić odpowniedni bit rejestru, to odpowiadający mu bit maski musi mieć wartość 1 no i oczywiście bity do ustawienia muszą mieć wartość 0. Program przedstawiony jest poniżej : // ustawienie wszystkoch linii portu P0 w stan niski P0 = 0; // suma logiczna portu P0 ze stałą F0h P0 = 0xF0; // pusta pętla nieskończona - zatrzymanie porgramu ; W naszym programie pojawił się dodatkowy wiersz kodu : P0 = 0; Ustawia on wszystkie linie portu P0 w stan niski. Ponieważ chcemy linie portu P0 ustawić więc muszą być w stanie niskim. Jednak zaraz po zresetowaniu procesora wszystkie pory są ustawiane w stan niski. Musimy więczaraz przed ich ustawieniem je wyzerować. Samo ustawnienie wybranuch linii w stan wysoki realizuje poniższy kod : P0 = 0xF0; Ponownie zastosowałem skrócony zapis łaczący operator przypisania z operatorem sumy logicznej. Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C - część 2 W drugiej części kursu programowania zapoznamy się z obsługą klawiatury.w tym celu musimy podłączyć do układu z poprzedniej części kursu, do portu P3, 8 przycisków w sposób pokazany na ponizszym rysunku : Klawiatura ta działa w następujący sposób : po naciśnięciu przycisku wyprowadzenie portu, do którego jest podłączony przycisk, jest zwierane do masy, co wymysza na wyprowadzeniu portu stan niski. Port musi zawierać wewnętrzne rezystory podciągajęce linie portu do szyny zasilającej. W przeciwnym razie będziumy musieli dołączyć zewnętrzne rezystory podciągające. W typowych mikrokontrolerach rodziny 8051 rezystory te są wbudowane w każdy port, za wyjątkiem portu P0 a także w bardzo popularnym AT89C2051 za wyjątkiem linii P1.0 i P1.1. Tak wiec przed podłączeniem klawiatury nalezy się upewnić, że port do którego chcemy podłaczyc klawiaturę posada rezystory podciągające.

6 Pierwszy program wykorzystujący klawiaturę jest bardzo prosty i zamieszczony poniżej : // pętla nieskończona // przepisanie do portu P0 stanu linii portu P3 P0 = P3; Cały program opiera się w zasadzie na nieustannym przepisywaniu stanu linii portu P3 do portu P0. Efektem tego jest zapalanie odpowiedniej diody LED po naciśnięciu dowolnego przycisku. Zauważmy, że naciśniecie przycisku wywołuje wymuszenie na odpowiednim wyprowadzeniu portu P3 stanu niskiego, a zapalenie diody LED jest spowodowane ustawieniem na odpowiednim wyprowadzeniu portu P0 również stanu niskiego. Dzięki temu możemy po prostu przepisać stan linii portu P3 do portu P0, bez zadnych dodatkowych zabiegów. Jest to zrealizowane przez instrukcję : P0 = P3; Nie są wymagane żadne dodatkowe zmienne pośredniczące w przesyłaniu danych z portu P3 do portu P0. Instrukcja warunkowa if Teraz poznamy bardzo ważną instrukcję warunkową if. Służy ona do warunkowego wykonania fragmentu programu. Najprostsza wersja instrukcji if wygląda następująco : if(warunek) instrukcja; Jesli warunek ma wartość true (prawda) to wykonywana jest instrukcja, w przeciwnym razie instrukcja nie będzie wykonana. Przykład zastosowania instrukcji warunkowe if jest pokazany poniżej : // Pętla nieskończona // jeśli P3.0 jest w stanie niskim if(p3_0 == 0) // to ustaw na P0.0 stan niski P0_0 = 0; // jesli P3.1 jest w stanie niskim if(p3_1 == 0) // to ustaw na P0.0 stan wysoki P0_0 = 1;

7 zapisowi P3.0, czyli określa pin 0 portu P3. Przyjrzyjmy sie teraz dokładniej instrukcji if : if(p3_0 == 0) P0_0 = 0; W nawiasach okrągłych po słowie if umieszczono warunek. Warunkiem musi być wyrażenie zwracające wartość logiczną, czyli prawda lub fałsz. W naszym przykładzie dokonujemy sprawdzenia, czy wyprowadzenie P3.0 jest w stanie niskim. Jeśli tak, to oznacza to, że naciśnięty został przycisk podłączony do tego wyprowadzenia. Należy podjąć wtedy odpowiednie działanie, czyli ustawić wyprowadzenie P0.0 w stan niski. Początkujących adeptów programowania w jezyku C może zadziwić znak "==", czyli operator porównania. Jest on inny niż w językach Basic lub Pascal i z początku bardzo łatwo się myli z operatorem przypisania "=". Instrukcja if może także wyglądać następująco: if(warunek) instrukcja1; else instrukcja2; Słowo else (w przeciwnym przypadku) umieszczone przed instrukcja2 mówi, że instrukcja2 zostanie wykonana tylko wtedy, gdy warunek instrukcji if będzie niespełniony, czyli będzie wartości false. W sytuacji, gdy w przypadku spełnienia danego warunku wykonanych ma być kilka instrukcji, to należy blok tych instrukcji ująć w nawiasy klamrowe : if(warunek) instrukcja1; instrukcja2; instrukcja3; Instrukcja iteracyjna for Zapoznamy się teraz z kolejną niezwykle użyteczna instrukcją - z instrukcją for. Służy ona do realizowania wszelkiego rodzaju pętli. Ogólna postać instrukcji for wygląda następujaco : for(inicjalizacja zmiennej licznikowej; warunek; modyfikacja zminnej licznikowej) inicjalizacja zmiennej licznikowej - jest to przypisanie do zmiennej licznikowej jej wartości początkowej warunek - warunek, który określa kiedy pętla ma być wykonywana modyfikacja zmiennej licznikowej - odpowiednie zmodyfikowanie zmiennej licznikowej (inkrementacja, dekrementacja lub cokolwiek innego) W przykładowym programie wykorzystamy pętlę for do wygenerowania pewnego opóźnienia. Funkcja generująca opóźnienie (a raczej przerwę w wykonywaniu programu) jest bardzo przydatna przy współpracy mikrokontrolera z wolniejszymi układami peryferyjnymi, gdzie trzeba czekać np. na zakończenie pomiaru, itp. W naszym programie wykorzystamy funkcję opóźniającą do generowania prostego efektu świetlnego na diodach LED. Kod programu przedstawiony jest poniżej : // definicja funkcji opóźniającej void czekaj(unsigned char x)

8 // deklaracja dwóch zmiennych pomocniczych unsigned char a, b; // potrójnie zagnieżdzona pętla for // ta pętla zostanie wykonana x-razy for( ; x > 0; x--) // ta 10 razy for(a = 0; a < 10; ++a) // a ta 100 razy for(b = 0; b < 25; ++b); // pętla nieskończona // zapal odpowiednią kombinace diod LED P0 = 0x55; // odczekaj pewien okres czasu // zapal inną kombinację diod LED P0 = 0xAA; // odczekaj pewien okres czasu Po raz pierwszy stworzyliśmy własną funkcję. Zgodnie z tym, co napisałęm w pierwszej części kursu, funkcja czekaj nie zwraca zadnej wartości (void) i wymaga jednego parametru typu unsigned char (liczba 8-bitowa bez znaku). Parametrem tym będzie żadana przez nas długość opóźnienia (mniej-więcej w milisekundach). Przyjrzyjmy sie pierwszej pętli for : for( ; x > 0; x--) Brakuje tutaj części inicjalizacji zmiennej licznikowej, ponieważ tą zmienną jest parametr przekazywany do funkcji. Gdybyśmy w tym miejscy zainicjalizowali zmienną x, to przekazywany parametr zostałby zamazany. W pętli for może brakować dowolnego elementu - może nawet pętla for wyglądać następująco : for( ; ; ; ) W takim przypadku pętla ta będzie wykonywana bez końca. Nasza funkcja opóźniająca składa się z trzech zagnieżdzonych pętli for. Wwyniku tego łączny czas wykonywania tych pętli jest iloczynem powtórzeń każdej pętli. Dokłądny czas opóźnienia trudno jest określić, ponieważ ze wzgledu na rózne techniki optymalizacji kodu przez kompilator nie jest znany dokłądny czas wykonywania jednej pętli. Można co prawda odczytać z pliku *.asm generowanego przez kompilator jakie instrukcje zostały uzyte do realizacji tych pętli i określić dokładny czas ich wykonania, ale nie mamy gwarancji, że po zmianie bądź warunku pętli, badź wartości początkowych oraz końcowych kompilator nie zastosuje innego kodu. Tak więc generowanie opóźnień za pomocą pętli jest przydatne tylko przy generowniu przyblizonych opóźnień. Do odmierzania dokładnych odcinków czasu należy zastosować wewnętrzne timery mikrokontrolera. Programowanie mikrokontrolerów 8051 w jezyku C - część 3 Instrukcja switch i preprocesor. W sytuacji, gdy chcemy sprawdzić jedną zmienną na okoliczność różnych jej wartości, zamiast użycia rozbudwanego bloku instrukcji if-else wygodniej jest zastosować instrukcję switch. Ogólna postac instrukcji switch wygląda następująco :

9 switch(zmienna) case jakaswartosc1: instrukcja; break; case jakaswartosc2: instrukcja; break;... case jakaswartoscn: instrukcja; break; default : instrukcja; break; zmienna może byc dowolnym wyrażeniem bądź zmienną, pod warukiem że wartość tej zmiennej lub wyrażenia jest typu całkowitego. Nasz przykładowy program niech realizuje następującą funkcję : po nacisnięciu przycisku zapal przeciwną diodę LED (tzn "od drugiej strony"). Przyjrzyjmy sie kodowi na // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P2 #define klawiatura P2 // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P0 #define diody P0 // pętla nieskończona // zgaszenie diod LED diody = 0xFF; // w zależnosci od wciśniętego przycisku // zapal odpowiednią diodę LED switch(klawiatura) case 254 : diody = 127; break; case 253 : diody = 191; break; case 251 : diody = 223; break; case 247 : diody = 239; break; case 239 : diody = 247; break; case 223 : diody = 251; break; case 191 : diody = 253; break; case 127 : diody = 254; break; szego programu : preprocesora - #define - jak nazwa wskazuje służy ona do definiowania. W rzeczywistości ma ona dwojakie zastosowanie. Po pierwsze służy do prostego przypisania do ciągu znaków bądź stałęj wartości liczbowej lub, jak w naszym przypadku, do określenia "wygodniejszej" nazwy jakiejś zmiennej. Po drugie do definiowania symboli kompilacji warunkowej. Z drugim zagadnieniem spotkamy się w dalszej części kursu, więc teraz nie zaprzątajmy nim sobie uwagi. Tak więc za pomocą dyrektywy #define przypisaliśmy do napisu klawiatura napis P2. W tym miejscu należy wyjaśnić co to takiego jest preprocesor. Tak więc słowo "preproesor" jest połączeniem słów "pre" - przed oraz "procesor" - w tym przypadku kompilator. Tak więc preprocesor jest programem uruchamianym przed uruchomieniem właściwego kompilatora. Preprocesor służy do wstępnej obróbki pliku źródłowego. Gdy preprocesor przegląda plik źródłowy i natrafi na ciąg znaków zdefiniowany przez dyrektywe #define, to zastąpi ten ciąg, ciągiem do niego przypisanym. Dzięki temu mozemy zamiest niewiele znaczących nazw portu uzywać w programie jasnych i jednoznacznie mówiących o ich przeznaczeniu nazw zmiennych i stałych. Po nadaniu portom naszego mikrokontrolera wygodnych i przejrzystych nazw nadchodzi czas na właściwy program. I znowu będzie on wykonywany w pętli nieskończonej. Na początku tej pętli przypiszemy do portu diody liczbę 0xFF czyli 255. Spowoduje to wygaszenie diod po

10 zwolnieniu przycisku, a także w sytuacji gdy naciśniemy więcej niż jeden przycisk. Następnie pojawia się instrucka switch. Jako zmienną tej instrukcji wykorzysatmy naszą klawiaturę. Teraz należy sprawdzić przypadek naciśnięcia każdego z przycisków osobno. Ponieważ naciśnięcie przycisku jest sygnalizowane wymuszeniem na linii, do której jest podłączony stanu niskiego, to po naciśnięciu przycisku S1 klawiatura przyjmie wartość binarnie, czyli 254 dziesiętnie. Jeżeli naciśnięcie tego przycisku zostanie stwierdzone, to naley zapalić diodę D8 - przez przypisanie do portu diody liczby dwójkowo, czyli 127 dziesiętnie. Po wykonaniu założonego zadania należy opuścić isntrukcję switch za pomocą słowa kluczowego break. W podobny sposób sprawdzamy pozostałe siedem przypadków. W powyższym przykładzie niezbyt elegancko wygląda zarówno sprawdzanie który klawisz został naciśnięty, jak i zapalanie odpowiedniej diody LED. Podczas pisania programu nie należy podawać stałych liczbowych (ani żadnych innych) bezpośrednio, tylko nalezy wcześniej zdefioniować stałą o nazwie jasno mówiącej o jej przeznaczeniu. Pozatym, w sytuacji gdy będziemy musieli zmienić stałą (oczywiście na etapie pisania programu, a nie w czasie jego działania) to w bardziej rozbudowanych programach zmienienie tej liczby w miescach w których nalezy ją zmienić będzie bardzo kłopotiwe. Tym bardziej, że nie będziemy mogli użyć machanizmu "znajdż/zamień", ponieważ łatwo zmienimy nie ten znak co trzeba. Bardziej elekgancka (oczywiście nie najbardziej - ta będzie za chwile) wersja programu jest przedstawiona poniżej : // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P2 #define klawiatura P2 // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P0 #define diody P0 // #define poz1 254 #define poz2 253 #define poz3 251 #define poz4 247 #define poz5 239 #define poz6 223 #define poz7 191 #define poz8 127 // pętla nieskończona // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P2 #define klawiatura P2 // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P0 #define diody P0 // #define poz1 254 #define poz2 253 #define poz3 251 #define poz4 247 #define poz5 239 #define poz6 223 #define poz7 191 #define poz8 127

11 // pętla nieskończona // zgaszenie diod LED diody = 0xFF; // w zależnosci od wciśniętego przycisku // zapal odpowiednią diodę LED switch(klawiatura) case poz1 : diody = poz8; break; case poz2 : diody = poz7; break; case poz3 : diody = poz6; break; case poz4 : diody = poz5; break; case poz5 : diody = poz4; break; case poz6 : diody = poz3; break; case poz7 : diody = poz2; break; case poz8 : diody = poz1; break; e o przenaczeniu stałej" wybrałem pozx, gdzie x = Jak łatwo można sie domysleć "poz" to skrót od "pozycja". Ponieważ stałe liczbowe odpowiadające przyciskom, jaki diodm LED sa identyczne nie zastosowałem rozróżnienia czy chodzi o pozycję przycisku czy diody LED. Jednak już naprawde elegancko będzie, gdy użyjemy odpowiednich stałych dla diod i przycisków osobno // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P2 #define klawiatura P2 // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P0 #define diody P0 // #define S1 254 #define S2 253 #define S3 251no. // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P2 #define klawiatura P2 // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P0 #define diody P0 // #define S1 254 #define S2 253 #define S3 251 #define S4 247 #define S5 239 #define S6 223 #define S7 191 #define S8 127 // #define D1 254 #define D2 253 #define D3 251

12 #define D4 247 #define D5 239 #define D6 223 #define D7 191 #define D8 127 // pętla nieskończona // zgaszenie diod LED diody = 0xFF; // w zależnosci od wciśniętego przycisku // zapal odpowiednią diodę LED switch(klawiatura) case S1 : diody = D8; break; case S2 : diody = D7; break; case S3 : diody = D6; break; case S4 : diody = D5; break; case S5 : diody = D4; break; case S6 : diody = D3; break; case S7 : diody = D2; break; case S8 : diody = D1; break; // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P2 #define klawiatura P2 // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P2 #define klawiatura P2 // zdefiniowanie alternatywnej nazwy portu P0 #define diody P0 // #define S1 254 #define S2 253 #define S3 251 #define S4 247 #define S5 239 #define S6 223 #define S7 191 #define S8 127 // #define D1 254 #define D2 253 #define D3 251 #define D4 247 #define D5 239 #define D6 223

13 #define D7 191 #define D8 127 // pętla nieskończona // zgaszenie diod LED diody = 0xFF; // w zależnosci od wciśniętego przycisku // zapal odpowiednią diodę LED switch(klawiatura) case S1 : diody = D8; break; case S2 : diody = D7; break; case S3 : diody = D6; break; case S4 : diody = D5; break; case S5 : diody = D4; break; case S6 : diody = D3; break; case S7 : diody = D2; break; case S8 : diody = D1; break; juz bardzo przejrzyście. Ja wybrałem nazwy identyczne z numerami elementów na mojej płytce uruchomieniowej, Ty możesz je dowolnie zmienić. Gdyby porównać kod wynikowy powyższych trzech programów to dla każdego z nich byłby identyczny. Dzieje się tak, że z punktu widzenia kompilatora te trzy programy są identyczne, ponieważ w "miejscach strategiczych" występują te same dane. Jest to kolejnym objawem preprocesora - kod źródłowy programu przed kompilacją został doprowadzony do postaci zrozumiałej przez kompilator (gdyby pominąć proces przetwarzania pliku przez preprocesor, to kompilator zgłosiłby mnóstwo błedów). Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C - część 4 Tablice danych. Tablica jest miejscem przechowywania danych o tym samym typie. Tablicę deklarujemy podając typ elementów w niej przechowywanych, jej nazwę oraz rozmiar. Rozmiar podaje się w nawiasach kwadratowych []. Elementy tablicy są przechowywane w kolejno następujących po sobie komórkach pamięci. Przykładowa deklaracja tablicy może wyglądać następująco : int tablica[5]; Powyższy zapis deklaruje pięcioelementową tablicę danych typu int. Dostęp do poszczególnych elementów tablicy uzyskujemy przez podanie nazwy tablicy, oraz numeru elementu tablicy, do którego dostęp chcemy uzyskać. Przykładowo, zapisanie do drugiego elementu tablicy jakiejś wartości może wyglądac nastepująco : tablica[1] = 0; W tym miejscu ważna uwaga : elementy tablicy sa numerowane od 0 a nie od 1. Tak więc pierwszy element ma numer 0, drugi 1 itd. Aby w miejscu deklaracji tablicy od razu umieścić w niej jakies dane należy zastosować poniższy zapis : int tablica[5] = 5, 2, 31, 55, 40;

14 Gdy już mamy jako takie pojęcie na temat tablic przyjrzyjmy się pierwszemu przykładowemu programowi w tej części kursu: char code tablica[4] = 0x55,0xAA,0x0F,0xF0; // definicja funkcji opóźniającej void czekaj(unsigned char x) // deklaracja dwóch zmiennych pomocniczych unsigned char a, b; // potrójnie zagnieżdzona pętla for // ta pętla zostanie wykonana x-razy for( ; x > 0; x--) // ta 10 razy for(a = 0; a < 10; ++a) // a ta 100 razy for(b = 0; b < 25; ++b); P0 = tablica[0]; P0 = tablica[1]; P0 = tablica[2]; P0 = tablica[3]; Program ten ma za zadanie genereować prostą sekwencję (przechowywaną właśnie w tablicy) odpowiednio zapalanych diod LED, podłączonychdo portu P0. Ponieważ poszczególne elementy tej tablicy nie będą się nigdy zmieniać (są to dane stałe), możemy ją umieścić w pamięci programu. Określa to słowo code przed nazwą tablicy. Po deklaracji tablicy pojawia się znajoma już nam funkcja opóźniająca czekaj, służąca do generowania opóźnień w wykonaniu programu. Program główny opiera się na wysyłaniu na port, do którego podłączone sa diody LED, kolejnych elementów tablicy zawierającej dane sterujace diodami. Gdy tablica składa się z niewielu elementów, to powyższy program jeszcze może zostać uznany za poprawny, ale w sytuacji gdy tablica będzie się składać z kilkunastu, lub nawet kilkudziesięciu elementów, to przepisywanie elementów z tablicy do portu należy już zrealizować w pętli. Przykładowa realizacja z użyciem pętli for przedstawiona jest poniżej : char code tablica[4] = 0x55,0xAA,0x0F,0xF0; // definicja funkcji opóźniającej void czekaj(unsigned char x) // deklaracja dwóch zmiennych pomocniczych unsigned char a, b; // potrójnie zagnieżdzona pętla for // ta pętla zostanie wykonana x-razy for( ; x > 0; x--)

15 // ta 10 razy for(a = 0; a < 10; ++a) // a ta 100 razy for(b = 0; b < 25; ++b); char i; for(i = 0; i < 4; i++) P0 = tablica[i]; Licznik pętli for jest jednocześnie indeksem elementu w tablicy. Wskaźniki Wskaźniki są bardzo ważnym elementem języka C. Ogólnie mówiąc wskaźnik jest zmienną przechowująca adres innej zmiennej. Wskaźniki deklarujemy w następujacy sposób : typ * nazwa; Aby uzyskac dostęp do zmiennej wskazywanej przez wskaźnik nalezy użyć operatora wyłuskania *, na przykład poniższa instrikcja : *wskaznik = 0; spowoduje zapisanie do zmiennej (a racezj do komórki pamieci) wskazywanej przez wskaznik liczby 0. Można sobie zadać pytanie jaki jest cel stosowania wskaźników, skoro wskazują ona na inną zmienną, jakby nie można było się posługiwać tylko tą zmienną. Wskaźniki odgrywają dużą rolę w przekazywaniu do funkcji parametrów, a ściślej mówiąc pozwalają na modyfikowanie parametru przekazanego do funkcji. Jednak na razie użyjemy wskaźików do innego celu, a mianowicie do dostępu do poznanej wcześniej tablicy z danymi. Przyjrzyjmy się poniższemu programowi : char code tablica[] = 0x55,0xAA,0x0F,0xF0; char code * wskaznik; // definicja funkcji opóźniającej void czekaj(unsigned char x) // deklaracja dwóch zmiennych pomocniczych unsigned char a, b; // potrójnie zagnieżdzona pętla for // ta pętla zostanie wykonana x-razy for( ; x > 0; x--) // ta 10 razy for(a = 0; a < 10; ++a) // a ta 100 razy for(b = 0; b < 25; ++b);

16 wskaznik = tablica; P0 = *wskaznik++; P0 = *wskaznik++; P0 = *wskaznik++; P0 = *wskaznik++; Realizuje on dokładnie taką samą funkcję jak pierwszy program z tej części kursu. Pierwszą zmianą w stosunku do poprzedniego programu jest deklaracja wskaźnika : char code * wskaznik; Zgodnie z tym, co pisałem o deklarowaniu wskaźnika wskazuje on na typ char umieszczony w pamięci programu code. Jednak samo zadeklarowanie wskaźnika nie pozwola nam na jego używanie. Wtym momecie nasz wskaźnik nie przechowuje żadnego adresu, a zwłaszcza adresu naszej tablicy. Przed jego użyciem, nalezy zapisać do niego adres tablicy. Dokonujemy tego w poniższy sposób : wskaznik = tablica; I tu powstanie małe zamieszanie, ponieważ tablica również jest wskaźnikiem! Tak więc powyższy zapis przepisuje do jednego wskaźnika zawartość innego wskaźnika. Aby w jawny sposób do wskaźnika przypisac adres jakiejś zmiennej należy użyć operator adresu &, tak jak pokazano poniżej : wskaznik = &tablica[0]; I tu znów małe zamieszanie, ponieważ chcemy do wskaźnika zapisać adres pierwszego elementu tablicy, do którego dostęp uzyskamy przez podanie w nawiasach kwadratowych jedo numeru. Gdybyśmy użyli takiego zapisu : wskaznik = &tablica; to kompilator zgłosi błąd, gdyż zapis ten ozancza przypisanie do wskaźnika adresu innego wskaźnika, a nie adresu danej typu char. Wiem, że to na początku jest bardzo skomplikowane, bowiem wskaźniki należą do najtrudniejszych zagadnień w języku C i bardzo często sprawiają problemy początkujacym programistom.

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Systemy wbudowane Witold Kozłowski Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych 90-236 Łódź, Pomorska 149/153 https://std2.phys.uni.lodz.pl/mikroprocesory/

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby Część XI C++ W folderze nazwisko36 program za każdym razem sprawdza oba warunki co niepotrzebnie obciąża procesor. Ten problem można rozwiązać stosując instrukcje if...else Instrukcja if wykonuje polecenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do podstaw programowania AVR (na przykładzie mikrokontrolera ATmega 16 / 32)

Wprowadzenie do podstaw programowania AVR (na przykładzie mikrokontrolera ATmega 16 / 32) Wprowadzenie do podstaw programowania AVR (na przykładzie mikrokontrolera ATmega 16 / 32) wersja 0.4 (20 kwietnia 2015) Filip A. Sala W niniejszym, bardzo krótkim opracowaniu, postaram się przedstawić

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Zestaw Edukacyjny Atmega-8 (AJAWe-0711) Porty wejścia-wyjścia.

Zestaw Edukacyjny Atmega-8 (AJAWe-0711) Porty wejścia-wyjścia. Zestaw Edukacyjny Atmega-8 (AJAWe-0711) LEKCJA 4 Porty wejścia-wyjścia W poprzedniej lekcji napisaliśmy pierwszy program, który zapalił nam jedną diodę led Teraz omówimy szczegółowo działanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji

1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji 1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji Zadanie 1. roszę porównać następujące programy(efekt działania każdego z nich jest takisam). rzykład 1 przedstawia najbardziej typowy zapis, powodujący wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji?

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji? Zadanie 01 W przedstawionym ponizej programie w jezyku ANSI C w miejscu wykropkowanym brakuje jednej linii: #include... int main() { printf("tralalalala"); return 0; } A. B. "iostream" C.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne Szkolenia specjalistyczne AGENDA Programowanie mikrokontrolerów w języku C na przykładzie STM32F103ZE z rdzeniem Cortex-M3 GRYFTEC Embedded Systems ul. Niedziałkowskiego 24 71-410 Szczecin info@gryftec.com

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści 1. Konfiguracja pinów2 2. ISP..2 3. I/O Ports..3 4. External Interrupts..4 5. Analog Comparator5 6. Analog-to-Digital Converter.6 7.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (1)

Podstawy programowania (1) Podstawy programowania (1) doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Konsultacje pokój 19 Poniedziałki, godz. 9:45 11:20 e-mail: tadeusz.jeleniewski@neostrada.pl Podstawy programowania (1) - wykład 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Programowanie Proceduralne

Programowanie Proceduralne Programowanie Proceduralne Makefile Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 14 Co to jest Makefile Makefile jest plikiem reguł dla programu make. Wykorzystywany jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012

Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012 Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012 if (warunek) instrukcja1; if (warunek) instrukcja1; else instrukcja2; if (warunek) instrukcja1; else if (warunek2)

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Zadeklarowanie tablicy przypomina analogiczną operację dla zwykłych (skalarnych) zmiennych. Może zatem wyglądać na przykład tak:

Zadeklarowanie tablicy przypomina analogiczną operację dla zwykłych (skalarnych) zmiennych. Może zatem wyglądać na przykład tak: Tablice Tablice jednowymiarowe Jeżeli nasz zestaw danych składa się z wielu drobnych elementów tego samego rodzaju, jego najbardziej naturalnym ekwiwalentem w programowaniu będzie tablica. Tablica (ang.

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych Ćwiczenie nr 3 Wyświetlanie i wczytywanie danych 3.1 Wstęp Współczesne komputery przetwarzają dane zakodowane za pomocą ciągów zerojedynkowych. W szczególności przetwarzane liczby kodowane są w systemie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje warunkowe Pętle

Konstrukcje warunkowe Pętle * Konstrukcje warunkowe Pętle *Instrukcja if sposób na sprawdzanie warunków *Konstrukcja: if(warunek) else { instrukcje gdy warunek spełniony} {instrukcje gdy warunek NIE spełniony} * 1. Wylicz całkowity

Bardziej szczegółowo

Inż. Kamil Kujawski Inż. Krzysztof Krefta. Wykład w ramach zajęć Akademia ETI

Inż. Kamil Kujawski Inż. Krzysztof Krefta. Wykład w ramach zajęć Akademia ETI Inż. Kamil Kujawski Inż. Krzysztof Krefta Wykład w ramach zajęć Akademia ETI Metody programowania Assembler Język C BASCOM Assembler kod maszynowy Zalety: Najbardziej efektywny Intencje programisty są

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Start Bity Bit Stop 1 Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 Par. 1 2. Rys. 1

Start Bity Bit Stop 1 Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 Par. 1 2. Rys. 1 Temat: Obsługa portu komunikacji szeregowej RS232 w systemie STRC51. Ćwiczenie 2. (sd) 1.Wprowadzenie do komunikacji szeregowej RS232 Systemy bazujące na procesorach C51 mogą komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów wbudowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Informatyka studia inżynierskie

Laboratorium Systemów wbudowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Informatyka studia inżynierskie Laboratorium Systemów wbudowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Informatyka studia inżynierskie Ćwiczenie nr l Podstawy programowania mikrokontrolerów rodziny AVR8 opracował dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Matlab Składnia + podstawy programowania

Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Matrix Laboratory środowisko stworzone z myślą o osobach rozwiązujących problemy matematyczne, w których operuje się na danych stanowiących wielowymiarowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp. do języka C na procesor 8051. (kompilator RC51)

Wstęp. do języka C na procesor 8051. (kompilator RC51) Wstęp do języka C na procesor 8051 (kompilator RC51) Kompilator języka C Kompilator RC51 jest kompilatorem języka C w standardzie ANSI Ograniczeń w stosunku do ANSI jest niewiele głównie rzadkie operacje

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów AVR

Programowanie mikrokontrolerów AVR Programowanie mikrokontrolerów AVR Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest małym komputerem podłączanym do układów elektronicznych. Pamięć RAM/ROM CPU wykonuje program Układy I/O Komunikacje ze światem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Temat 1. Algebra Boole a i bramki 1). Podać przykład dowolnego prawa lub tożsamości, które jest spełnione w algebrze Boole

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - INSTRUKCJA SWITCH, OPERATORY BITOWE. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu. Numer ćwiczenia INF05

Spis treści JĘZYK C - INSTRUKCJA SWITCH, OPERATORY BITOWE. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu. Numer ćwiczenia INF05 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: ES1C200 009 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors.

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Wykład 3 ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Waldi Ravens J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 75 / 146 deklaracje zmiennych instrukcja podstawienia

Bardziej szczegółowo

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie,

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, Kompendium PHP 01 Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, C++, Pythonie lub jakimś innym języku programowania, których jak myślę, powstało już tyle, że chyba nie ma osoby,

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami 1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami Celem tych zajęć jest zrozumienie i oswojenie z technikami programowania przy pomocy wskaźników w języku C++. Proszę przeczytać rozdział 8.

Bardziej szczegółowo

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0.

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0. 5 Kody liniowe Jak już wiemy, w celu przesłania zakodowanego tekstu dzielimy go na bloki i do każdego z bloków dodajemy tak zwane bity sprawdzające. Bity te są w ścisłej zależności z bitami informacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH reprezentacja danych ASK.RD.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK.RD.01 Rok

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wyboru. Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne

Instrukcje wyboru. Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Instrukcje wyboru Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne Być, czy nie być?

Bardziej szczegółowo

Rekurencja (rekursja)

Rekurencja (rekursja) Rekurencja (rekursja) Rekurencja wywołanie funkcji przez nią samą wewnątrz ciała funkcji. Rekurencja może być pośrednia funkcja jest wywoływana przez inną funkcję, wywołaną (pośrednio lub bezpośrednio)

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Warunek wielokrotnego wyboru switch... case

Warunek wielokrotnego wyboru switch... case Warunek wielokrotnego wyboru switch... case Działanie instrukcji switch jest zupełnie inne niż w przypadku instrukcji if o czym będziesz mógł się przekonać w niniejszym rozdziale. Różnice pomiędzy instrukcjami

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

petla:... ; etykieta określa adres w pamięci kodu (docelowe miejsce skoku) DJNZ R7, petla

petla:... ; etykieta określa adres w pamięci kodu (docelowe miejsce skoku) DJNZ R7, petla Asembler A51 1. Symbole Nazwy symboliczne Symbol jest nazwą, która może być użyta do reprezentowania wartości stałej numerycznej, wyrażenia, ciągu znaków (tekstu), adresu lub nazwy rejestru. Nazwy symboliczne

Bardziej szczegółowo

Program 14. #include #include using namespace std;

Program 14. #include <iostream> #include <ctime> using namespace std; Program 14 Napisać: * funkcję słuŝącą do losowego wypełniania tablicy liczbami całkowitymi z podanego zakresu (*). Parametrami funkcji mają być tablica, jej długość oraz dwie liczby stanowiące krańce przedziału

Bardziej szczegółowo

Immobilizer samochodowy otwierający dostęp poprzez kod czteroznakowy.

Immobilizer samochodowy otwierający dostęp poprzez kod czteroznakowy. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki sierpień 2015 Projekt Zaliczeniowy przedmiotu Programowanie Mikrokontrolerów Immobilizer samochodowy otwierający dostęp poprzez kod czteroznakowy. Autor: Marcin Cybulski

Bardziej szczegółowo

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2 Pętle wielokrotne wykonywanie ciągu instrukcji. Bardzo często w programowaniu wykorzystuje się wielokrotne powtarzanie określonego ciągu czynności (instrukcji). Rozróżniamy sytuacje, gdy liczba powtórzeń

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki i listy jednokierunkowe

1 Wskaźniki i listy jednokierunkowe 1 Wskaźniki i listy jednokierunkowe 1.1 Model pamięci komputera Pamięć komputera możemy wyobrażać sobie tak, jak na rysunku: Zawartość:... 01001011 01101010 11100101 00111001 00100010 01110011... adresy:

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Konwersja liczb binarnych

Ćwiczenie 3. Konwersja liczb binarnych 1 Laboratorium Architektury Komputerów Ćwiczenie 3 Konwersja liczb binarnych Komputery wykonują operacje przetwarzania danych na wartościach binarnych, podczas gdy współczesna cywilizacja posługuje się

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Strategia buforowa Dok. Nr PLP6024 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

Narzędzie pomocnicze do przedmiotu Podstawy Informatyki - złożoność obliczeniowa

Narzędzie pomocnicze do przedmiotu Podstawy Informatyki - złożoność obliczeniowa Narzędzie pomocnicze przedmiotu Podstawy Informatyki - złożoność obliczeniowa Piotr Jeruszka 1 25 listopada 2013 1 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska pjeruszka@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis programu :

Wstęp. Opis programu : Wstęp Program komputerowy to ciąg zrozumiałych dla komputera poleceń, każdy program jest napisany w jakimś języku programowania (np. C#, C++, Batch :), Java, Basic, PHP i wiele, wiele innych ). Każdy z

Bardziej szczegółowo

Techniki multimedialne

Techniki multimedialne Techniki multimedialne Digitalizacja podstawą rozwoju systemów multimedialnych. Digitalizacja czyli obróbka cyfrowa oznacza przetwarzanie wszystkich typów informacji - słów, dźwięków, ilustracji, wideo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo