ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE A SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE A SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNE"

Transkrypt

1 Paweł Łukasiak, Patrycja Rokicka współpraca: Iwona Olkowicz, Tomasz Kwietniewski, Magda Wachol ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE A SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNE MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO Z perspektywy doświadczeń Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i jej partnerów animacja społeczności polega (i) na wspieraniu i pomocy dla istniejących w społeczności lokalnej grup zorganizowanych lub (ii) na tworzeniu nowych, które będą aktywnie współuczestniczyć w życiu społeczności 1. ARFP stosuje w swoich działaniach model animacji instytucjonalnej, wykorzystującej takie narzędzia jak: granty i stypendia, działalność edukacyjną i doradczą, mentoring i e-mentoring, kampanie i e-kampanie społeczne. Działania ARFP włączają nowe technologie, dzięki czemu animacja instytucjonalna może być prowadzona także na odległość. Nie zawsze ma ona charakter tradycyjnej animacji, angażującej animatora, który bezpośrednio pracuje z daną społecznością. ARFP swoje wsparcie adresuje głównie do małych społeczności lokalnych, w których często można spotkać szereg ograniczeń, wynikających głównie z trudniejszego (niż w dużych ośrodkach miejskich) dostępu do zasobów kapitału ludzkiego (szczególnie w zakresie wyspecjalizowanych umiejętności i odpowiedniego doświadczenia) i społecznego (szczególnie sieci społecznych i grup wsparcia). Często istotnym ograniczeniem jest utrudniony dostęp do wiedzy i kompetencji (słaba znajomość języków obcych, trudności komunikacyjne), jak i dobrych praktyk. W XXI wieku naturalnym sposobem na pokonanie tych ograniczeń staje się wykorzystanie technologii ICTs (Information and Communication Technologies). Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w animacji społecznej jest szczególnym wyzwaniem, niniejsze opracowanie nie zajmuje się tym, jak promować wykorzystywanie ICT w działaniach społecznych, są organizacje, które się w tym specjalizują (np. FRSI), materiał ten ma na celu przybliżenie specyfiki każdego z tych dwóch środowisk wirtualnego i realnego w kontekście animacji. Funkcjonowanie w dotychczasowym paradygmacie opierającym się 1 T. Kazimierczak, Koncepcja animacji lokalnej w projekcie liskowskim., [w:] Animacja lokalna i przedsiębiorczość społeczna na rzecz rozwoju obszarów wiejskich., [red.]i. Rybka, Broszura pokonferencyjna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 19 str. 1

2 wyłącznie na technikach animacji społeczności terytorialnych lub przeciwstawiającym je technikom animacji społeczności wirtualnych przestało być skuteczne. Wyzwaniem stojącym przed skuteczną animacją na miarę realiów XXI w. jest więc konieczność szukania dróg i rozwiązań, które dostrzegają dualną naturę współczesnych społeczności, ich jednoczesną aktywność w świecie realnym jak i wirtualnym. W ten sposób możemy zapewnić społecznościom, które borykają się z pewnymi deficytami w kapitale ludzkim, społecznym, materialnym czy też kapitale wiedzy i kompetencji, takie zasoby, które są dostępne wyłącznie za pomocą nowoczesnych technologii i które leżą poza terytorium danej społeczności. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne pozwalają również na transfer i wymianę zasobów pomiędzy społecznościami lokalnymi, z drugiej strony zaś strony umożliwiają odwoływanie się do kapitałów dostępnych w ośrodkach miejskich czy też akademickich, w kraju i poza jego granicami. Połączenie sztuki animacji społecznej w społecznościach terytorialnych jak i wirtualnych wymagało połączenia doświadczeń Akademii, szczególnie opracowanej we współpracy z prof. Anną Gizą Poleszczuk i jej zespołem metody animacji dla dobra wspólnego 2, oraz Fundacji Dobra Sieć aktywnie rozwijającej różnorodne formy aktywności społecznej w świecie wirtualnym, w tym e-wolontariat. Ta współpraca zaowocowała wypracowaniem unikalnego podejścia do animacji społecznej opisanego jako zintegrowana animacja społeczna, wykorzystująca ICTs do wprowadzenia zmiany społecznej. Chcemy za pomocą zintegrowanej animacji społecznej nie tylko pokazywać korzyści z łączenia świata realnego ze światem wirtualnym, ale także, aby to łączenie odbywało się w sposób naturalny, instynktowny, aby nauczyć społeczności pewnych nawyków sięgania po narzędzia dostępne w sieci. DEFINICJA ZINTEGROWANEJ ANIMACJI SPOŁECZNEJ Zintegrowaną animację społeczną zdefiniować można na kilka sposobów: ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA integruje wszystkie dostępne rozwiązania i narzędzia animacji społecznej: tradycyjne, skierowane do społeczności terytorialnych, oraz e-narzędzia wykorzystujące możliwości ICTs, skierowane do społeczności wirtualnych. 2 Jak lokalnie budować dobro wspólne? Nowa strategia animacji społeczności lokalnych Dobre, bo wspólne, opracowanie zbiorowe, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, str. 2

3 ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA ma charakter animacji instytucjonalnej, wykorzystującej takie narzędzia jak: granty i stypendia, działalność edukacyjną i doradczą, mentoring i e-mentoring, kampanie i e-kampanie społeczne. ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA jest innowacyjnym podejściem do animacji społecznej, wynikającym z zaobserwowanych zmian społecznych zainicjowanych przez rosnącą internetyzację społeczeństwa. Cechą wyróżniającą zintegrowaną animację społeczną jest równorzędne traktowanie aktywności podejmowanych przez społeczności w obszarach wirtualnych jak i terytorialnych, a więc podążanie za zachodzącymi zmianami społecznymi i kulturowymi oraz naturalną energią społeczną. Przedstawione podejście jest również odpowiedzią na problemy spotykane współcześnie przez wiele społeczności lokalnych. Nawet w przypadku tych bardzo aktywnych i już potrafiących współdziałać w celu budowania dobra wspólnego i pokonywania problemów społecznych, pojawia się moment, w którym wyczerpują się dostępne w skali lokalnej zasoby, niezbędne do kontynuowania działań i dalszego rozwoju. Wydaje nam się więc zupełnie naturalnym odwołanie w takiej sytuacji do możliwości stwarzanych przez ICTs oraz bogactwa stojącego za społecznościami wirtualnymi, mogącymi zniwelować bariery wynikające z wysycenie lokalnych zasobów. CELE ZINTEGROWANEJ ANIMACJI SPOŁECZNEJ Celem zintegrowanej animacji społecznej jest pobudzenie i pełne wykorzystanie potencjału samoorganizacji zintegrowanych społeczności terytorialnych oraz wirtualnych, przeciwdziałanie pogłębiani wykluczenia cyfrowego oraz cyfrowego analfabetyzmu, a także wykorzystanie bogactwa stojącego za społecznościami wirtualnymi. W przypadku wielu społeczności palącym problemem stało się również wykorzystywanie w pełni dostępnego sprzętu IT. Naszym celem jest wypracowanie rozwiązań praktycznych i dających wymierne korzyści uczestnikom zintegrowanej animacji społecznej przy jednoczesnej budowie dobra wspólnego i podnoszeniu jakości życia mieszkańców społeczności terytorialnych. str. 3

4 TRZY FILARY ZINTEGROWANEJ ANIMACJI SPOŁECZNEJ Skuteczność każdego przedsięwzięcia, zarówno społecznego, jak i komercyjnego, wynika w znacznej mierze z właściwego ugruntowania podejmowanych działań. Również w przypadku zintegrowanej animacji społecznej możemy mówić o pewnych filarach, bez uwzględnienia których trudno wyobrazić sobie prowadzenie skutecznych działań. Niezwykle istotne jest włączenie w proces animacji społecznej skutecznych metod pozyskiwania kapitału społecznego, ludzkiego, materialnego, wiedzy i kompetencji. Skutecznych, a więc takich, które pozwolą na zwiększenie efektywności prowadzonych działań przy jednoczesnym minimalizowaniu ich kosztów. Drugim filarem zintegrowanej animacji społecznej jest świadome i skuteczne zarządzanie jej przestrzeniami. Chcąc wprowadzić zmianę społeczną musimy uświadomić sobie i uwzględniać wszystkie obszary, w jakich aktywni są członkowie danej społeczności lokalnej. Te same osoby, grupy i organizacje są już obecne w przestrzeni wewnętrznej (swoich domach, instytucjach publicznych, ośrodkach kultury itp.), zewnętrznej (publicznej) oraz wirtualnej. Każda z tych przestrzeni ma swoją specyfikę i jest już na stałe wpisana w krajobraz społeczności. Skuteczność działań jest więc uwarunkowana między innymi tym, jak dobrze je poznamy i uwzględnimy w procesie animacji społecznej. III filar to rozwój zintegrowanej animacji społeczności lokalnych, opartej o programy grantowe i stypendialne, kampanie i e-kampanie społeczne oraz edukacyjne, mentoring i e-mentoring. Taki rodzaj animacji skoncentrowany jest wokół instytucji (sformalizowanej bądź też nie) tworzonej przez lokalną społeczność dla lokalnej społeczności, a nie wokół osoby animatora, która pojawia się i współpracuje ze społecznością lokalną przez określony przedział czasu; pozwala więc na ciągłość i trwałość prowadzonych działań. W każdej społeczności lokalnej istnieje naturalny, choć czasem nieuświadomiony, ośrodek życia kulturalnego czy też społecznego, który ma ogromny potencjał ku temu by stać się lokalnym centrum zintegrowanej animacji społecznej. Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, gminne świetlice i biblioteki, lokalne organizacje pozarządowe i grupy działania bardzo często dysponują sprzętem komputerowym z dostępem do Internetu, który może być przez nie wykorzystany do zapoczątkowania działań opartych o zintegrowaną animację społeczną. Oczywiście, elementy prezentowanego podejścia pojawiają się w sposób spontaniczny i naturalny w wielu z realizowanych już działaniach i projektach społecznych, celem niniejszej publikacji jest jednak pokazanie jak najszerszego spektrum nowych możliwości stojących przed społecznościami lokalnymi, uświadomienie im, jak wiele wymiernych korzyści, przy niewielkim nakładzie środków, mogą one przynieść, i w końcu - zachęcenie do świadomego i pełnego wdrażania zintegrowanej animacji społeczności lokalnych. str. 4

5 ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA: PRZYKŁADY ŁĄCZENIA ANIMACJI W ŚWIECIE REALNYM Z ANIMACJĄ WIRTUALNĄ Można znaleźć wiele przykładów na to, jak skutecznie łączyć metody animacji tradycyjnej, stosowanej w społecznościach terytorialnych, z animacją za pomocą nowych technologii dla społeczności wirtualnych. W niniejszym opracowaniu przytaczamy kilka z nich, które ilustrują, jak animacja instytucjonalna jest w Polsce i na świecie wykorzystywana do wprowadzenia zmiany społecznej. Avaaz, czyli animacja globalna "Avaaz" oznacza "głos" w kilku językach wschodnioeuropejskich i arabskich. Jest to również społeczność międzynarodowa ludzi zainteresowanych oddolnym wpływaniem na politykę światową i tworzeniem przeciwwagi dla globalnych instytucji wolnego rynku. Avaaz jest niezwykle ciekawym przykładem animacji, łączącej nowe technologie z tradycyjnymi formami aktywizmu społecznego. Organizacja działa za pośrednictwem strony internetowej avaaz.org, w ramach której mobilizuje ponad 11 milionów członków ze 193 krajów. Od momentu powstania Avaazu w styczniu 2007 roku, zaangażowali się oni w ponad 63,5 miliona akcji, polegających na podpisywaniu petycji, zbieraniu funduszy na niezależne media, wysyłaniu i i dzwonieniu do rządzących oraz organizowaniu protestów "w realu". Avaaz używa Internetu nie tylko jako narzędzia pozwalającego przekraczać bariery geograficzne, ale również po to, by zwiększyć liczbę obszarów, w których jego członkowie mogą interweniować. Dlatego nie posiada oddziałów w poszczególnych krajach, ale działa w oparciu o pracę jednego, globalnego zespołu, który koncentruje się na najbardziej palących problemach, bez względu na tematykę. Jego zadaniem jest opracowanie skutecznych kampanii, które pozwolą szybko i zrozumiale poinformować członków o problemie (za pomocą newslettera), zaproponować rozwiązanie i zaprosić do podjęcia konkretnych działań. Dotyczą one na przykład zwalczania handlu ludźmi, wsparcia oburzonych oraz walki z wycinaniem lasów. Avaaz skupia wokół siebie wirtualną społeczność globalną, ale wykorzystuje również potencjał lokalnych grup pochodzących z konkretnych krajów. Pomagają one w diagnozowaniu problemów i komunikowaniu o kryzysach wymagających natychmiastowej reakcji i stanowią grupę, z której rekrutują się uczestnicy lokalnych akcji. Dzięki tak ogromnemu kapitałowi ludzkiemu, konsekwentnemu budowaniu kapitału społecznego oraz umiejętnej diagnozie potrzeb, Avaaz jest w stanie osiągać spektakularne sukcesy i realnie wpływać na politykę międzynarodowych korporacji i państw na całym świecie. str. 5

6 Sparked mikrowolontariat dla wszystkich Sparked to rozbudowany portal internetowy angażujący e-wolontariuszy we wspieranie organizacji pozarządowych za pośrednictwem Internetu. Jego zadaniem jest zaktywizowanie jak największej liczby osób, mogą poświęcić na wolontariat niewiele czasu i zachęcenie ich do podjęcia działań charytatywnych. Każda organizacja pozarządowa z dowolnego kraju może dzięki temu skorzystać z pomocy ponad e-wolontariuszy zalogowanych w serwisie. Warunkiem jest jedynie publikowanie "zleceń" wolontariackich w formie mikro-zadań, które muszą być wykonalne "on-line", wymagać niewielkiej ilości czasu i kończyć się osiągnięciem konkretnego celu lub stworzeniem konkretnej rzeczy (np. tekstu czy grafiki). Opublikowane zadanie wyświetla się w serwisie od tego momentu e-wolontariusze mogą przystąpić do dzieła. Każdy i każda z nich może wybierać zadania sortując je według swoich pól zainteresowań (np. opieka nad zwierzętami czy głód na świecie) lub pod kątem swoich umiejętności (social media, tłumaczenia, PR, grafika itd.). Po wybraniu zadania, wolontariusze komentują je proponując najlepsze, ich zdaniem, rozwiązania. Do komentarzy mogą dodawać też pliki zawierające projekty graficzne, propozycje tekstów czy zdjęcia. Ogromne znaczenie ma tu fakt, że wszystkie komentarze są widoczne dla innych użytkowników, którzy mogą na nie odpowiadać i przyznawać punkty najlepszym propozycjom. Dzięki temu tworzy się społeczność ekspertów o podobnych ideałach i podobnych celach, którzy mogą się nawzajem inspirować i wspierać w pomocy organizacjom pozarządowym. Sparked jest przykładem specyficznego projektu animacyjnego, mającego miejsce tylko w przestrzeni wirtualnej i podzielonego na mini projekty prowadzone przez liderów grup organizacje pozarządowe (ewaluacje także przebiegają tutaj na poziomie pojedynczych mikro projektów). Choć to one proponują zadania i decydują, kiedy zostaną one zakończone z sukcesem, to użytkownicy są tu najważniejsi: występują w roli ekspertów proponujących konkretne rozwiązania, oferujących fachową wiedzę i oceniających siebie nawzajem. Jednocześnie cały projekt odpowiada również strukturze kampanii multanimacyjnej w szerokiej skali, z jednej strony diagnozując potrzeby (brak wolontariuszy wspierających organizacje pozarządowe, brak czasu na wolontariat, potrzeba wsparcia pracy organizacji ze strony ekspertów), z drugiej gromadząc ogromny kapitał społeczny, ludzki i wiedzy. sparked.com str. 6

7 The Story of Stuff - opowieści o (ważnych) rzeczach Projekt The Story of Stuff powstał z dwudziestominutowego filmu o tym, w jaki sposób masowa produkcja dóbr wpływa na środowisko naturalne i warunki życia całych społeczeństw. Film natychmiast stał się przebojem a widzowie zaczęli zasypywać autorkę prośbami o więcej informacji o współczesnej konsumpcji i o wskazówki na temat tego, jak mogą pomóc zmienić świat na lepsze. W ten właśnie sposób, w odpowiedzi na potrzeby setek internautów z całego świata, powstał regularnie działający projekt animacyjny o międzynarodowym zasięgu. Do tej pory The Story of Stuff stworzył siedem animowanych filmów krótkometrażowych opisujących wpływ mechanizmów produkcji, współczesnej polityki i wolnego rynku na życie codzienne każdego z nas (m.in. Opowieść o bankructwie, Opowieść o kosmetykach czy Opowieść o butelkowanej wodzie). Każdy film wzbogacony jest o dodatkowe informacje dotyczące każdego z poruszanych w nim problemów (np. tego, jak toksyczne składniki kosmetyków wpływają na zdrowie pracowników salonów piękności), a jego ilustrowany scenariusz, wraz z przypisami i źródłami naukowymi, można ściągnąć ze strony w formacie pdf. The Story of Stuff nie tylko diagnozuje problemy, z jakimi boryka się dzisiaj ludzkość, ale również proponuje konkretne rozwiązania i oferuje odbiorcom możliwość podjęcia konkretnych działań. Najczęściej chodzi o wsparcie kampanii organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązania konkretnych problemów, choć nie tylko użytkownicy są również zachęcani do kontaktowania się z prawodawcami i uważnego obserwowania działalności polityków. The Story of Stuff działa w oparciu o współpracę z członkami społeczności, jaką wokół siebie zgromadził. Każdy chętny może zorganizować pokaz wybranego filmu w swoim mieście i przeprowadzić dyskusję na ten temat: jak wynika z mapy umieszczonej na stronie projektu, do tej pory setki osób na całym świecie wzięło udział w takich wydarzeniach (wliczając w to tajne spotkania w Chinach). Ponadto, na stronie znajdują się rozbudowane scenariusze lekcji dla nauczycieli szkół średnich oraz podpowiedzi na temat tego, jak zorganizować przyjęcie tematyczne dotyczące poszczególnych problemów i w jaki sposób zmobilizować jego uczestników do podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji. Każdy może również wesprzeć projekt bezpośrednio, wpłacając pieniądze na rzecz projektu, kupując książkę lub DVD, albo zostając e-wolontariuszem i tłumacząc jeden z filmów na swój język. str. 7

8 Dawca.pl świadome dawstwo narządów Portal Dawca.pl został stworzony przez lekarzy Akademii Medycznej w Gdańsku, zaniepokojonych złym stanem transplantologii w Polsce, a obecnie jest prowadzony przez studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Celem kampanii jest szerzenie wiedzy o transplantologii oraz propagowanie odpowiedzialnego świadomego narządów. Ponieważ jest to inicjatywa nieformalna, Dawca.pl bazuje przede wszystkim na metodach animacyjnych, pozwalających włączyć jak największą liczbę osób w szerzenie jego misji. W tym celu, zespół projektu umożliwia wszystkim aktywne wsparcie celów Dawcy. Po pierwsze, każdy może zostać ambasadorem świadomego dawstwa narządów a funkcja ta jest potwierdzona specjalnie wydanym certyfikatem. Aby go otrzymać, należy przejść krótki kurs podstawowy lub zaawansowany - na temat transplantologii i zdać prosty test weryfikujący przyswojoną w czasie kursu wiedzę. Każdy poziom kursu uprawnia do zostania ambasadorem Dawcy. Certyfikat to jednak nie tylko element gry polegającej na zdobywaniu wiedzy. Uświadamia on również, że wcale nie trzeba być ekspertem, żeby móc szerzyć ideę świadomego dawstwa wśród członków rodziny i przyjaciół. Ponadto, każdy użytkownik może przystąpić do klubu Dawca.pl przy Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, wypełniając deklarację dawcy jednocześnie każdy posiadacz takiej deklaracji jest zachęcany do noszenia jej przy sobie (na przykład w portfelu) i podejmowanie dyskusji o dawstwie przy każdej sposobności. Portal zawiera również mnóstwo dodatkowych informacji dotyczących na przykład stosunku różnych religii do transplantacji, przyszłości przeszczepów oraz najważniejszych wydarzeń w tej dziedzinie. Choć Dawca.pl nie wykorzystuje animacji w spektakularny sposób, jest ważnym przykładem wykorzystania filozofii zarządzania społecznością: oddaje on wiedzę i inicjatywę osobom odwiedzającym portal i zachęca je do samodzielnego działania. W 2011 roku inicjatywa ta została doceniona: Dawca.pl została uznana za najlepszą w Unii Europejskiej wygrała organizowany przez Fundację Dobra Sieć europejski konkurs "Discover e-volunteering" nagradzającego najlepsze programy angażujące wolontariuszy przez internet. str. 8

9 Szlachetna Paczka wirtualna koordynacja realnej pomocy W ramach dorocznej akcji Stowarzyszenia Wiosna, tuż przed świętami Bożego Narodzenia udziela się pomocy tysiącom rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta dostosowana jest do ich potrzeb: każda rodzina we współpracy z wolontariuszem lub wolontariuszką tworzy listę potrzebnych im rzeczy, jedzenia czy kosmetyków. W 2011 roku pomoc otrzymało niemal rodzin w całej Polsce a wszystkie przekazane paczki pochodziły od prywatnych darczyńców: osób indywidualnych, firm i instytucji. Sposobem na zmobilizowanie i koordynację tylu tysięcy osób była nie tylko doskonała organizacja pracy, ale przede wszystkim wykorzystanie metod właściwych animacji. Aby odpowiednio przygotować akcję, Szlachetna Paczka zaangażowała setki wolontariuszy, którzy zbierali od rodzin informacje (a więc dokonywali diagnozy potrzeb) i mejlowo oraz telefonicznie kontaktowali się z darczyńcami deklarującymi chęć pomocy konkretnym rodzinom. Wybór rodziny następował za pośrednictwem strony internetowej kampanii: po utworzeniu konta użytkownika, każdy darczyńca wybierał region, w którym mieszka i wyszukiwał rodziny, których potrzeby był w stanie zaspokoić. W większości przypadków paczki dla każdej rodziny przygotowało więcej osób, które razem fundowały prezenty, pakowały je i dostarczały do magazynu: organizatorzy szacują, że w Szlachetną Paczkę mogło się zaangażować nawet osób. Również za pośrednictwem strony internetowej do akcji mogły zgłaszać się osoby, które chciały zostać liderami Szlachetnej Paczki i zorganizować akcję w swojej miejscowości. Kontakt ze Szlachetną Paczką nie kończył się w momencie oddania darów do magazynu. Po przekazaniu paczek rodzinom, każdy darczyńca otrzymał od wolontariuszy raport, w którym opisywał przekazanie prezentów, reakcje rodziny oraz podziękowania. Po zakończonej akcji, każdy mógł również wziąć udział w procesie ewaluacji, oceniając organizację pomocy w internetowej ankiecie. W efekcie, dzięki przemyślanemu wykorzystaniu tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi, udało się zaangażować w działania dobroczynne tysiące osób, włączonych od początku do końca w proces pomocy. str. 9

10 ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA JAKO PROCES Chcąc przedstawić od strony operacyjnej jak może przebiegać proces zintegrowanej animacji społecznej opracowaliśmy jej uproszczony model, w którym animację dla dobra wspólnego wzbogacamy innymi formami animacji społecznej wykorzystującej ICTs: Uproszczony model zintegrowanej animacji społecznej: I. Diagnoza potrzeb Wykorzystanie narzędzi ICT, m.in. internetowe formularze ankiet, m.in. Google Docs, desk research wyszukanie i analiza informacji dostępnych w Internecie, mailing z zaproszeniem do udziału w badaniu, analiza treści publikowanych w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, NaszaKlasa, YouTube), analiza blogów i wypowiedzi na forach, pytania i quizy przeprowadzane w portalach społecznościowych (m.in. Facebook, NaszaKlasa), analiza najczęściej wyświetlanych treści w serwisach takich jak YouTube, Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku ciekawym i prostym narzędziem analizy potrzeb biblioteki jest zakładka ZADAJ PYTANIE BIBLIOTEKARZOWI na stronie internetowej biblioteki. Za pomocą komunikatora Gadu-Gadu (bez konieczności instalowania go na komputerze), można skontaktować się z bibliotekarzem i zadać pytanie na nurtujący czytelnika temat. W ten sposób biblioteka może zbierać informacje o potrzebach mieszkańców. str. 10

11 rankingi najczęściej wyszukiwanych haseł w wyszukiwarkach internetowych, najczęściej podpisywanych e-petycji. Wsparcie e-wolontariuszy, m.in. pomoc w działaniach wymienionych powyżej, opracowanie metodologii i narzędzi do diagnozy, stworzenie listy środowisk, osób i instytucji, które należy uwzględnić w diagnozie, dostęp do eksperckiej wiedzy i doświadczenia. II. Tworzenie i rozwój zespołu animatorów oraz osób wspierających animację (kapitał ludzki i kompetencji) Wsparcie e-wolontariuszy: współpraca ekspercka (kapitał kompetencji), członkowie zespołu animatorów, osoby wspierające. Zdalna współpraca poprzez Internet, m.in. dokumenty Google Docs, kalendarz Google, grupy utworzone w portalach społecznościowych (m.in. Facebook, NaszaKlasa, YouTube). III. Mapowanie społeczności i zasobów (kapitał wiedzy i materialny) Kalendarz gminy Zduny Przy Bibliotece Gminnej w Zdunach powstał elektroniczny kalendarz imprez w mieście i gminie. Do tego celu wykorzystano powszechnie dostępne narzędzie, czyli Google Calendar. Dzięki kalendarzowi można w łatwy sposób przekazywać mieszkańcom informacje o planowanych wydarzeniach np. kulturalnych. Stworzenie profilu społeczności terytorialnych i wirtualnych poprzez Internet, z wykorzystaniem narzędzi ICTs oraz oprogramowania komputerowego: Wirtualny spacer po gminie Bojszowy Na stronie Urzędu Gminy Bojszowy można odbyć wirtualny spacer po gminie dzięki interaktywnej mapie, dostępnej na mapa zapewnia powszechny dostęp do bieżących informacji na temat gminy, wzmacniając kapitał wiedzy i kompetencji lokalnej społeczności. wyszukanie kluczowych członków społeczności (aktywnych w przestrzeni wirtualnej jak i realnej), zbadanie i zmapowanie kanałów komunikacji, wewnętrznych oraz zewnętrznych (w przestrzeni wirtualnej uwzględniające m.in. portale społecznościowe, blogi, fora internetowe), stworzenie bazy informacji o zasobach społeczności. str. 11

12 Zastosowanie aplikacji do zwizualizowania profilu społeczności, m.in. Graj w Borne Sulinowo Nad historyczno-edukacyjną grą planszową pt. Borne Sulinowo wczoraj i dziś przez pół roku pracowało kilka nastolatek, wspieranych przez grono dorosłych miłośników historii miasta. Dzięki temu stworzono planszę, rozwinięciem której mogłoby być stworzenie wersji online (komputerowej lub aplikacji na telefon komórkowy) np. z wykorzystaniem geolokalizacji. mapy Google, MindMapping, prezentacje Prezi. Działania fundraisingowe wyszukiwanie i komunikacja z potencjalnymi sponsorami, mechanizmy click and donate, portale fundraisingowe takie jak globalgiving.org, polakpotrafi.pl. Tworzenie zasobów wiedzy mechanizmy Wiki, crowdsourcing, grupy eksperckie, e-wolontariusze. Z ręcznikiem i piosenką przez życie Na Podlasiu wiele społeczności pielęgnuje i rozwija lokalne tradycje i obrzędy, aby zachować je od zapomnienia. Mieszkańcy Hajnówki i Bielska Podlaskiego zrealizowali projekt pod nazwą Z ręcznikiem i piosenką przez życie. Kiedyś każdy mieszkaniec tych terenów otrzymywał w dniu narodzin tradycyjny podlaski ręcznik obrzędowy, który potem towarzyszył mu przez całe życie. Zwyczaj ten już zanikł, ale pozostała tradycja pięknie zdobionych, kolorowych ręczników. W ramach projektu przeprowadzano inwentaryzację blisko 400 ręczników, powstała też baza danych ręcznika ludowego, która dostępna jest na stronie Na stronie tej znajdują się także wzorniki haftu i koronek, dostępne do pobrania. Bielski ręcznik ma także swój profil na Facebooku. W ten sposób pamięć o tradycji trafia do szerokiego grona odbiorców, także spoza Podlasia. str. 12

13 IV. Budowa relacji społecznych (kapitał społeczny) Nawiązanie i podtrzymywanie komunikacji z kluczowymi członkami społeczności aktywnych w przestrzeni realnej oraz wirtualnej: osoby indywidualne, grupy i organizacje (terytorialne oraz wirtualne), wsparcie sieci grup i organizacji (terytorialnych oraz wirtualnych), grupy ekspertów i e-wolontariuszy, grupy samopomocowe, władze publiczne (m.in. e-administracja), przedstawiciele środowiska biznesu, prowadzenie stron www, mailing, newsletter, obecność w mediach społecznościowych, działania fundraisingowe. Głuchołazy Centrum Kultury Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach w ramach programu Aktywna Biblioteka realizowała dwa projekty: Akademia Młodego Człowieka oraz Klub Młodego Rodzica. Celem pierwszego było podniesienie aktywności młodych ludzi i zachęcenie ich do samorozwoju, drugi miał na celu stworzenie miejsce dla młodych rodziców z małymi dziećmi, gdzie mogliby spędzić czas i zintegrować się. Oba projekty były bieżąco relacjonowane w Internecie na blogach, założonych na darmowym serwisie blogspot.com. V. Realizacja projektu animacyjnego. Realizacja projektu zintegrowanej animacji społecznej służy pozyskaniu kapitałów niedostępnych społeczności lokalnej, co pozwoli na: minimalizowanie kosztów, zwiększenie efektywności, zwiększenie zasobów wiedzy i kompetencji. Dajmy Czadu! - Żywiec Bez Czadu Kampania społeczna Żywieckiej Fundacji Rozwoju i jej partnerów obejmowała swym zasięgiem miasto Żywiec i okoliczne miejscowości i miała na celu powstrzymanie procederu palenia śmieci w przydomowych piecach i ochronę czystego powietrza w Żywcu. W kampanii ramach przeprowadzono szereg akcji: zajęcia dla młodzieży w szkołach, konkursy (na film edukacyjny, na reportaż, konkurs fotograficzny), po mieście jeździł czadowy autobus oklejony hasłami kampanii, zorganizowano Eko-telefon. Wiele z tych działań było prowadzonych w sieci. Organizatorzy umiejętnie połączyli działania prowadzone bezpośrednio w mieście z działaniami w Internecie, dając tym samym możliwość udziału w kampanii także osobom mieszkającym poza Żywcem, a którym na sercu leży dobro miasta i czyste powietrze. W Internecie prowadzone były konkursy, powstała strona internetowa poświęcona kampanii, na której zamieszczane są bieżące działania podejmowane w ramach walki o czyste powietrze, można tam obejrzeć filmiki, zdjęcia i inne materiały multimedialne o kampanii. Powstał także profil na Facebooku poświęcony akcji Żywiec bez czadu. Dzięki kampanii udało się przekonać wiele organizacji i instytucji do tego, by przyłączyły się do walki o czyste powietrze w Żywcu. str. 13

14 Przykładowe działania podejmowane w ramach projektu zintegrowanej animacji społecznej, uwzględniające jej różne płaszczyzny: spotkania i chaty online ze znanymi osobami, którzy przedstawiają swoją drogą rozwoju zawodowego - rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie rozwoju osobistego (np. stypendia, pozyskiwanie funduszów UE, edukacja), zadania wolontariackie i e-wolontariackie - rozwój postaw obywatelskich i partycypacyjnych poprzez wykonywanie, opracowywanie gier miejskich wykorzystujących technologie mobilne, geotargetowanie, rajdy i gry miejskie wykorzystujące m.in. kody QR, labirynty znaczeń, organizowane np. wokół ważnych znaczeń historycznych (miejsca, ludzie), połączone z wykonywaniem zdjęć a następnie ich publikacją w Internecie, działania na rzecz rozwoju umiejętności kreatywnych (artystycznych), zarówno w oparciu o narzędzia realne i wirtualne wraz z ich praktycznym zastosowaniem (film, muzyka i fotografia - nauka wykorzystywania narzędzi internetowych np. programów graficznych, obróbki zdjęć, montażu kręconych filmów za pomocą telefonów komórkowych połączona z tworzeniem fotoblogów, filmików internetowych), organizacja koncertów muzycznych, przedstawień promocja poprzez Internet, archiwizacja dyskografii, materiałów video w Sieci, na serwerach wirtualnych, wydawanie lokalnej gazety, również w Internecie, z możliwością współtworzenia treści przez internautów, integracja międzypokoleniowa poprzez warsztaty dot. korzystania z komputerów i Internetu dla osób starszych, prowadzone przez lokalną młodzież, tworzenie realnych oraz wirtualnych kronik i baz tradycji lokalnych, organizowanie konkursów w sieci - głosowanie wśród internautów na najciekawsze projekty społeczne, gdzie następnie inicjatywy z najwyższą liczbą głosów otrzymują statuetkę czy dyplom (np. Dobroczyńca Roku, Gwiazdy Dobroczynności) lub nagrodę w postaci dofinansowania działań (np. aplikacja na Facebooku, gdzie internauci mogą oddawać głosy na konkretne projekty służące walce z niedożywieniem wśród dzieci, w ramach programu grantowego Podziel się Posiłkiem). VI. Ewaluacja Wykorzystanie narzędzi ICT, - analogicznie do etapu diagnozy potrzeb. str. 14

15 KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE ZINTEGROWANEJ ANIMACJI SPOŁECZNEJ Główną korzyścią wynikającą z zastosowania zintegrowanej animacji społecznej jest zapewnienie dostępu do kapitałów (ludzkiego, społecznego, materialnego, wiedzy i kompetencji) niedostępnych dla społeczności lokalnych, poprzez pełne wykorzystanie wszystkich dostępnych rozwiązań i narzędzia animacji społecznej: tradycyjnych, skierowanych do społeczności terytorialnych, oraz e-narzędzi, wykorzystujących możliwości ICTs, skierowanych do społeczności wirtualnych. Podejście takie umożliwia skuteczne przeprowadzenie projektu animacyjnego w warunkach funkcjonowania współczesnych społeczności, których aktywności obejmują zarówno przestrzeń terytorialną jak i wirtualną. Korzyści wynikające z zastosowania zintegrowanej animacji społecznej można zaprezentować poprzez kapitał ludzki, społeczny, materialny oraz kapitał wiedzy i kompetencji: kapitał ludzki: rozszerzenie dostępu do osób o potrzebnych kompetencjach i umiejętnościach, dostęp do kapitału ludzkiego poza granicami społeczności terytorialnej. kapitał społeczny: zbudowanie e-społeczności faktycznie zaangażowanej w misję oraz realizowane działania (znacznie wykraczającej poza instrumentalne wykorzystanie społeczności internetowych jako biernych odbiorców treści informacyjno-promocyjnych), dostęp do sieci i społeczności internetowych, wykorzystanie już istniejących przestrzeni aktywności społecznej (w obszarze wirtualnym jak i terytorialnym), dostęp do społeczności branżowych, możliwość budowania relacji społecznych wykraczających poza granice społeczności terytorialnej, możliwość przepływu niezbędnych kapitałów pomiędzy społecznościami. str. 15

16 kapitał materialny: obniżenie kosztów i podniesienie efektywności w zarządzaniu projektem społecznym szczególnie w takich obszarach jak: analiza potrzeb, komunikacja i promocja, ewaluacja, możliwości pozyskiwania środków poprzez wykorzystanie narzędzi ICTs i dostęp do kanałów komunikacji internetowej (np. mechanizmy click and donate, wyszukiwanie potencjalnych sponsorów, portale takie jak polakpotrafi.pl, globalgiving.org, mechanizm crwodsourcingu) kapitał wiedzy i kompetencji: dostęp do źródeł wiedzy takich jak Wikipedia, dostęp do wiedzy i doświadczenia społeczności pomocowych i samopomocowych, dostęp do dobrych praktyk z różnych krajów i kultur. PRZESTRZEŃ ZINTEGROWANEJ ANIMACJI SPOŁECZNEJ Przełamanie ograniczeń, jakie wiążą się z animacją społeczności terytorialnych i szerokie korzystanie z kapitału ludzkiego i społecznego oraz kapitału wiedzy przy wykorzystaniu ICTs, jest jedną z największych korzyści, jakie daje zintegrowana animacja społeczna. Jednak, aby taka zmiana w animacji nastąpiła, potrzebna jest zmiana w podejściu do zarządzania projektem społecznym. Tradycyjne podejście osób animujących działania społeczne ogranicza wykorzystanie ICTs jako narzędzia do wykonania konkretnych zadań, a nie wchodzenia w nowe przestrzenie, pozyskiwania społeczności do współpracy. Działania zintegrowanej animacji społecznej podążają za naturalną energią społeczną i zmianami społecznymi, dlatego też podejmowane są wszędzie tam, gdzie są już aktywne współczesne społeczności lokalne: str. 16

17 w przestrzeni wewnętrznej (wewnątrz ośrodka zintegrowanej animacji społecznej instytucji animującej społeczność lokalną), w przestrzeni zewnętrznej (w przestrzeni publicznej społeczności lokalnej), w przestrzeni wirtualnej (mogącej wykraczać poza społeczność lokalną). Ponadto, zintegrowana animacja społeczna odnosi się do różnorodnych stref tematycznych, odpowiadających dziedzinom aktywności współczesnych społeczności, np. str. 17

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

www.wolontariatrodzinny.pl

www.wolontariatrodzinny.pl Wolontariat rośnie w siłę! W porównaniu z wcześniejszymi badaniami odsetek wolontariuszy zwiększył się z 20 proc. w 2011 r. do aż 26 proc. w 2013 r.!!! Czapiński J., Błędowski P. (2013). Stan społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto

Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto Pomyśl, z czym Ci się kojarzy wolontariat Zbieranie pieniędzy na słuszny cel (np. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy albo na renowację zabytków) Pomaganie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY 5. LEKCJI, SPOTKAŃ O WOLONTARIACIE. III miejsce w województwie małopolskim

KONSPEKTY 5. LEKCJI, SPOTKAŃ O WOLONTARIACIE. III miejsce w województwie małopolskim KONSPEKTY 5. LEKCJI, SPOTKAŃ O WOLONTARIACIE przygotowane na konkurs dla nauczycieli/ opiekunów na autorskie scenariusze zajęć w ramach projektu Lepszy świat przez wolontariat III miejsce w województwie

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie, Latający Animatorzy Cyfrowi dla Pracowni Orange

Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie, Latający Animatorzy Cyfrowi dla Pracowni Orange Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie, Latający Animatorzy Cyfrowi dla Pracowni Orange REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Cele projektu Głównym celem programu LAK/LAS/LAC dla Pracowni Orange

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

PRACA KOMPETENCJE NOWE TECHNOLOGIE

PRACA KOMPETENCJE NOWE TECHNOLOGIE PRACA KOMPETENCJE NOWE TECHNOLOGIE 1 Wolontariat czyli dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie czas

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Kierunki Rozwoju Wolontariatu 50+

Kierunki Rozwoju Wolontariatu 50+ Dzięki współpracy międzysektorowej w postaci powołanego w 2012 r. Forum Wolontariatu 50+, zainicjowanego przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, skupiającego poznańskie organizacje pozarządowe, w czerwcu

Bardziej szczegółowo

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość 13. Jarosław Lipszyc współpraca: Katarzyna Sawko Projekt Cyfrowa przyszłość jest realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska od października 2011. Jednym z celów projektu, zrealizowanym w pierwszym etapie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT JAKOŚCI CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. Przyznawany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

CERTYFIKAT JAKOŚCI CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. Przyznawany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL CERTYFIKAT JAKOŚCI CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Przyznawany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL MISJA Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) podkreśla sposób działania organizacji/instytucji

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Wyniki badańi plany modernizacji

Wyniki badańi plany modernizacji Wyniki badańi plany modernizacji (FRSI) organizacja pozarządowa, cel: zwiększanie dostępu do internetu oraz do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl

Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl Twoje miejsce elementem gry? Stań się częścią narodzin nowego na polskim rynki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM AKTYWNA BIBLIOTEKA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK 2012

WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM AKTYWNA BIBLIOTEKA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK 2012 WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM AKTYWNA BIBLIOTEKA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK 2012 numer wniosku: data wpłynięcia: automatycznie UWAGA! Zanim zaczną Państwo uzupełniać wniosek proszę o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Warszawa 2012 wersja dokumentu 1.0-7.08.2012 sprawdź na stronie wolontariat.net.pl czy masz aktualną wersję Program Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl

Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl Twoje miejsce elementem gry? Stań się częścią narodzin nowego na polskim rynki

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji Fundacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, która cały dochód transparentnie przeznacza na realizację celów statutowych: Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Strachówka. 30 września 2014 r.

Strachówka. 30 września 2014 r. Strachówka 30 września r. Moja i Twoja Historia to projekt realizowany na terenie gminy Strachówka przez partnerstwo organizacji: Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska, Zespół Szkół im. Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY

Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY 1 Organizator Organizatorem programu wolontariatu pracowniczego o nazwie Kompania Wolontariuszy, zwanego

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku ROLA SAMORZĄDU w budowaniu szkoły XXI wieku sierpień 2015 Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, prawdopodobnie tam nie dotrzesz /myśl Kubusia Puchatka/ LUDZIE DYREKTOR RODZICE NAUCZYCIELE UCZNIOWIE DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

SZLACHETNA PACZKA. Działania w rejonie

SZLACHETNA PACZKA. Działania w rejonie SZLACHETNA PACZKA Działania w rejonie SZLACHETNA PACZKA SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Historie tych rodzin są pozyskiwane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Model Współpracy JST - NGO

Model Współpracy JST - NGO Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym Model Współpracy JST - NGO Agnieszka Wróblewska Fundacja EOS PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych.

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. 13.04.2015 Grupa I i 14.04.2015 roku Grupa II bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. Szkolenia przeprowadzone przez Macieja Rynarzewskiego były

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Joanna Zielonka miejsce odbywaniu stażu: Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy termin odbywania

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ Magdalena Machinko-Nagrabecka Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Centrum UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2013 r. NFOŚiGW - Konsultacje w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Cele programu wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB: a) rozwinięcie funkcjonującej w środowiskach

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM E-WOLONTARIATU

PROGRAM E-WOLONTARIATU PROGRAM E-WOLONTARIATU Zapraszamy do zapoznania się z programem e-wolontariatu Fundacji PiłkaCV. Fundacja została powołana w celu wspierania uzdolnionych piłkarsko dzieci i młodzieży, młodych instruktorów

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH Projekt edukacyjno interdyscyplinarny ze szczegółowym opisem debaty o Powstaniu Warszawskim Temat Powstanie Warszawskie oczami dzieci. Projekt opracowali:

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

https://alertownik.pl Alertownik Up to date. Anytime. Anywhere. Fundacja Veracity, Poznań, 22.06.2015r. Veracity Foundation

https://alertownik.pl Alertownik Up to date. Anytime. Anywhere. Fundacja Veracity, Poznań, 22.06.2015r. Veracity Foundation Alertownik Up to date. Anytime. Anywhere. Fundacja Veracity, Poznań, 22.06.2015r. O nas Co to jest Alertownik? Jak to działa? Jakie są korzyści z wdrożenia? Główne cechy Nasze referencje Kontakt O nas

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Współpracy Społecznej

Wydział Współpracy Społecznej Wydział Współpracy Społecznej Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Anna Petroff-Skiba Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji IBRAS

Działalność Fundacji IBRAS Działalność Fundacji IBRAS Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej powstała w 2009 roku po to by aktywnie wspierać idee nowoczesnej edukacji i aktywizacji społecznej. Od tego czasu udało

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE SK.523.3.2015 Miłki, dnia 05 lutego 2015 r. Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi - Jan Paweł II PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY WOLONTARIAT - program społeczny

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A W S P I E R A N I A E D U K A C J I I R O Z W O J U O S O B I S T E G O H E L I O S

F U N D A C J A W S P I E R A N I A E D U K A C J I I R O Z W O J U O S O B I S T E G O H E L I O S MISJA FUNDACJI WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU OSOBISTEGO HELIOS Misją Fundacji jest popularyzowanie wartości, postaw i zachowań społecznych, a w szczególności dążenia do osobistego rozwoju, przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI. wolontariat

Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI. wolontariat Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI wolontariat Organizatorem projektu SZLACHETNA PACZKA jest Misja WIOSNY Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Wizja WIOSNY Tworzymy i doskonalimy systemy

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną tekst Artur Rudnicki Stwórz wewnętrzną sieć szkolną yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom i uczniom wzajemną komunikację, pozwala na dzielenie się informacjami i zarządzanie

Bardziej szczegółowo