STANDARYZACJA PROCESÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZENIE CZY LEPA ULICZKA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARYZACJA PROCESÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZENIE CZY LEPA ULICZKA?"

Transkrypt

1 GRZEGORZ SOWA MICHAŁ KRUPSKI STANDARYZACJA PROCESÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZENIE CZY LEPA ULICZKA? Artykuł opisuje zmiany w metodach i technologii konieczne do pokonania ogranicze klasycznych systemów modelowania procesów biznesowych i przepływów pracy. Narz dzia modelowania przepływów pracy nie nadaj si do opisu wszystkich procesów nawet gdyby wszyscy zgodzili si na jeden sposób modelowania. Systemy workflow postrzegaj rzeczywisto w sposób ograniczony przez typy procesów, które mog wspiera. W szczególno ci nawet prosty proces wymiany e- maili nie mo e by modelowany przy pomocy narz dzi WFMS. Now kategori oprogramowania s systemy BPMS. Baz dla reprezentacji mobilnych systemów komunikacji jest rachunek Pi. Oparte na rachunku Pi technologie (pierwsza dostarczona przez Inalio Inc.) pozwol nam zbudowa nowy rodzaj systemów informatycznych i zintegrowa w pewien sposób współczesne procesy biznesowe. The article describe the paradigm shift in technology that is needed to overcome limitations of classic business modeling and workflow systems. WFMS cannot be used to build all processes even if all agreed on one workflow model. Workflow systems view the world in a way that limits the types of processes they can support. Especially, even simple process of e- mail exchange cannot be modeled using workflow engine. The BPMS is a new category of software. A framework for the representation of mobile communicating systems is the Pi Calculus. The Pi Calculus technologies (first provides by Intalio Inc.) allow us to build new kind of IT systems and integrate in some way all level of today business processes. 1. wiat standardów W informatyce standaryzacja jest błogosławie stwem. Ci, którzy pami taj nie zgodne z sob konwencje notacyjne w ramach tego samego j zyka programowania, rozmaito konstrukcji komputerów i urz dze peryferyjnych, doceniaj narzucone lub ewolucyjnie ukształtowane standardy a nawet zalety quasi-monopolu Microsoftu. Czy jednak standardy zawsze oznaczaj post p? W tpi czy notacja typu C jest lepsza od konwencji Pascala. Menu arkusza Lotus 123 było o niebo lepsze od przyj tego w Excelu. Powszechnie stosowany standard klawiatury QWRTY jest jak wiadomo celowo

2 120 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr3, 2004 daleki od optimum i nie sposób ju go zmieni. Czy równie typowe operacje gospodarcze ulegn podobnej petryfikacji i czy dobrze na tym wyjdziemy? Pomijaj c ju maj ce dłu sz histori zabiegi standaryzacyjne w obszarze rachunkowo ci (w ko cu mieli troch okazji od czasu Pacioli eby uporz dkowa swoje podwórko...) przyjrzyjmy si próbom standaryzacji obszarów logistyki. Producenci najlepszych systemów zintegrowanych postanowili dostarczy swoim klientom nie tylko obszerny zestaw funkcji ale i przepisy jak z nich korzysta. Jednym z pierwszych był obecny lider w tym obszarze firma SAP. Obok samej aplikacji opracowywane s i sprzedawane opisy standardowych procesów biznesowych zarówno przez firm SAP jak i niezale nych dostawców (IDS Scheer Aris, Visio(Intellicorp) VBM). Ka dy, kto zetkn ł si z procesem wdro enia systemu zintegrowanego, docenia wag posiadania takich procedur. Z samego zrozumienia poszczególnych funkcji menu systemu niewiele wynika dla zastosowania go w praktyce przedsi biorstwa; trzeba wiedzie w jakich okoliczno ciach i w jakiej kolejno ci te funkcje nale y wywoła i temu słu standardowe procedury. Dostawcy tych opisów okre laj je jako: wzorcowe, najlepsze ( best practices ) itd. czyli nic lepszego nie mo na zrobi tylko je wła nie zastosowa. Lepiej nawet dostosowa organizacj firmy do oferowanych standardów ni je zmienia. Jest w tym sporo racji. Je eli kupujemy kosztown obrabiark, wszyscy rozumiej, e nale y dla nie przystosowa by mo e hal produkcyjn, wzmocni np. fundamenty itp. Skoro za inwestujemy cz sto ogromne rodki w system zintegrowany, mo e warto i do niego si przystosowa ; inaczej przy ka dej modernizacji b dziemy musieli sprawdza, czy nasze zmiany pasuj do nowej wersji systemu. Jednym z problemów jest jednak to, e nie opracowano dobrych standardów dla wszystkich bran. Moduł Sprzeda y i Dystrybucji R/3 zupełnie nie pasował do zło onych systemów przedpłat w przemy le cementowym. Moduł Planowania Produkcji nie dawał si dostosowa do specyfiki przemysłu papierniczego. W aden sensowny sposób nie dawało si zastosowa funkcji systemu do nadzoru ruchu pojazdów komunikacji miejskiej lub billingu w telekomunikacji. Producenci oczywi ci próbuj temu zaradzi ; pojawiły si wi c w R/3 tzw. rozwi zania bran owe dla wszelkich mo liwych (teoretycznie) działów gospodarki. Trwa swego rodzaju wy cig: gospodarki, która tworzy nowe wzorce biznesu, i dostawców procedur biznesowych, którzy próbuj uj je w sztywne ramy, udoskonali i spetryfikowa w postaci procedur standardowych. Na razie jeszcze wszystkiego nie dogonili... Innym aspektem jest powszechna znajomo opublikowanych przecie standardów i zdominowanie rynku du ych firm przez kilku producentów (SAP, Oracle, JD Edwards, People Soft). Prowadzi to do tego, e konkuruj ce na tych samych rynkach firmy posługuj si tymi samymi systemami zintegrowanymi i tymi samymi optymalnymi procedurami (np. General Motors i Daimler- Chrysler obydwa koncerny u ywaj SAP). Gdzie tu zatem przewaga

3 Grzegorz Sowa, Michał Krupski Standaryzacja procesów gospodarczych przeznaczenie czy lepa uliczka? 121 konkurencyjna w obszarze zarz dzania? Czy by wszystkie firmy miały działa jednakowo? 2. Niedostatki ERP W firmach maj cych wdro one systemy zintegrowane, istnieje oczywi cie swego rodzaju drugi obieg informacji, poza systemem. Jedn z przyczyn jest cena licencji na ogół nie mo na mie nieograniczonej liczby u ytkowników systemu. Wa niejsza wydaje si jednak bariera o charakterze podstawowym: nie wszystkie procesy s obj te procedurami systemu a porozumiewa si jako trzeba. Istnieje zatem obieg informacji nie powi zany bezpo rednio z systemem scentralizowanym; poza tradycyjnymi mediami: notatki słu bowe, zarz dzenia, rozmowy, pracownicy maj przecie na ogół swoje komputery personalne, przetwarzaj na nich informacje i wymieniaj si nimi. Systemy oparte na ERP nie mog by wykorzystywane do przedstawiania innych poziomów procesów ni te, do przedstawiania których je stworzono. Przykładem jest obszar koordynacji i negocjacji. Tego rodzaju procesy rozszerzaj przepływy pracy w taki sposób, e wymagaj od członków zespołu zaanga owania w prac przed jej wykonaniem a od osób akceptuj cych negocjacji warunków zaanga owania. Takie p tle pracy wewn trz i pomi dzy firmami musz by musz by powtarzane zanim wła ciwe zadanie si rozpocznie. Istnieje co najmniej jedna firma (Action Technologies) dostarczaj ca oprogramowania wspieraj cego takie procesy; nie jest to oprogramowanie daj ce si zaliczy do klasy workflow. Podej cia adaptowane przez Action Technologies okazało si efektywne w wielu procesach, na przykład obsłudze klientów w zło onej produkcji jednostkowej (np. statki). Tu równie dynamiczne i zmienne aspekty iteracyjnych procesów nie mog by reprezentowanie za pomoc przepływów danych. Nale y pami ta i istniej tysi ce mo liwych procesów biznesowych nie maj cych odzwierciedlenia w istniej cych systemach przepływu danych. Ich zamodelowanie wymaga zbyt du ego zaanga owania otoczenia i mo e w konsekwencji okaza si niemo liwe. Mo na równie spotka aplikacje BPMS gdzie przepływy pracy nie s mo liwe do zastosowania w ogóle. Na przykład cz sto oprócz skrócenia cyklu procesu, jest konieczne zredukowanie czasu niezb dnego do stworzenia nowego procesu, b d dostosowania do potrzeb klienta ju istniej cego. To co na przykład jest potrzebne w opiece zdrowotnej to taka elastyczno systemu zarz dzania, aby proces leczenia pacjenta był dostosowany do indywidualnego przypadku i nie wymagał zwiedzania przez pacjenta całego systemu. System ten musi mie równie mo liwo modyfikacji brakuj cych cz ci procesu aby móc przerzuci pacjenta do nowego pod-procesu w przypadku ró nych odkry w trakcie diagnozy i leczenia.

4 122 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr3, Zarz dzanie przepływem prac a BPMS Systemy klasy zarz dzanie przepływem prac staraj si obj wszystkie przepływy informacji w firmach: zarówno obj te procedurami standardowymi systemu zintegrowanego (które równie potrzebuj tego typu wspomagania moduły WF s elementem systemów zintegrowanych) jak i nie obj te (jeszcze?) systemem zintegrowanym. Istniej ju liczne platformy workflow, technologie te s od dawna dojrzałe. Czemu zatem nie s one powszechnie wykorzystywane w biznesie? Współcze nie istniej ce systemy przepływu danych nie zdolne do współpracy w le zdefiniowanych rodowiskach. Technologie modelowania przepływów danych s cz sto mało elastyczne, ze wzgl du na skr powanie istniej cymi schematami kontrolnymi. Istotnym powodem jest równie fakt, e istnieje wiele standardów modelowania przepływu danych poszczególne aplikacje bardzo ró ni si pomi dzy sob. Gdyby jednak nawet udało si stworzy jeden model przepływu danych, istnieje powa niejsza przeszkoda dla wykorzystania tej technologii do budowy systemów oprogramowania. Systemy przepływu danych widz wiat poprzez ograniczenia procesów, które maj za zadanie wspiera. Jest to podstawowe ograniczenie. Niestety, cz najbardziej powszechnych procesów, zachodz cych w gospodarce nie mo e by przedstawianych w postaci modeli, jak równie by rozwijane przy u yciu narz dzi przepływu danych. Im wa niejsze s procesy, tym bardziej zło one i skomplikowane s ich modele. Projekt systemu cz sto obejmuje znaczny procent ła cucha warto ci firm. By mo e zamiast implementowa proces przez sztywne definiowanie przepływów nale y spojrze na spraw jako na interaktywne działanie pomi dzy uczestnikami? Odpowiedzi na ograniczenia dotychczasowych narz dzi b d by mo e systemy zarz dzania procesami biznesowymi (Business Process Managment System BPMS). BPMS nie s to jedynie znane od 20 lat schematy przepływu prac w poł czeniu z usługami sieciowymi. Idea BMPS pojawiła si niedawno, jest to nowa kategoria oprogramowania. 4. ródło inspiracji Do stworzenia nowej teorii samoorganizuj cych si, dynamicznych procesów gospodarczych rachunku Pi doprowadziła obserwacja spontanicznych powi za adresatów poczty. Poczta elektroniczna jest procesem, od którego wszyscy zale ymy. W jaki sposób działa? Po otrzymaniu a, a dokładniej adresu nadawcy, mo emy wysła go do osób trzecich, które w ten sposób uzyskaj mo liwo dotarcia do pierwotnego nadawcy. Adresy symbolizuj uczestników w danym procesie przepływu danych. Nawet ten prosty proces nie mo e by przedstawiony w postaci modelu przepływu danych. Powodem jest nieprzewidywalno i mobilno zachowa. Cechy te s

5 Grzegorz Sowa, Michał Krupski Standaryzacja procesów gospodarczych przeznaczenie czy lepa uliczka? 123 wła ciwo ciami charakterystycznymi dla zdecydowanej wi kszo ci procesów biznesowych. Zjawisko zostało rozpoznane przez Robina Milnera, który wspólnie z Davidem Walkerem i Joachimem Parrow sformułował teori mobilno ci procesów (mobile behavior), zwan rachunkiem PI (PI Calculus). Termin mobilno oznacza drog, jak procesy przebywaj do momentu ich wykonania poprzez wymian informacji pomi dzy uczestnikami, powi zania mi dzy którymi rozwijaj si. Procesy składaj si z wielu elementarnych, równoległych, oddziałuj cych na siebie w tków komunikacji. Zachowanie procesu i jego rezultat jest wynikiem jedynie przepływów informacji pomi dzy elementarnymi w tkami. Milner zaobserwował, e procesy zachodz ce w wiecie mo na przedstawi w systemie komputerowym, dziel c je na elementy obliczalne, oraz zdolne do przekazywania danych na wszystkich poziomach. Obliczanie i komunikacja traktowane s jako dwie odr bne, odległe od siebie dyscypliny. Niektóre urz dzenia obliczaj, inne komunikuj si. A czy mo liwe jest e te dwa poj cia mog symbolizowa to samo? Milner poszukiwał czynników ł cz cych elementy obliczalne i udzielaj ce informacji. Przewidywał, e zidentyfikowanie ich otworzy nowe mo liwo ci w formułowaniu teorii rachunku PI. W badaniach opierał si na swoich wcze niejszych opracowaniach dotycz cych CCS (calculus for communicating systems), oraz na innych ródłach, np. pracy A. Hoare`a dotycz cych CSP (comunicating sequential processes). W przeciwie stwie do teorii rachunku Lambda, opieraj cej si na pojedynczej wi zce oblicze, rachunek PI wprowadził ogóln teori interakcji zarówno wewn trz jak i pomi dzy wielokrotnymi wi zkami oblicze. Rachunek Pi zwiastuje now przyszło, w której obiekty zast puj procedury, buduj c w ten sposób now metodologi programowania zorientowanego procesowo (Process Oriented Programming). Wprowadza pewne ramy dla przedstawienia, symulacji, analizy i weryfikacji ruchomych systemów komunikacji. Milner wykazał, e wszystko, co pierwotnie rozumieli my jako obliczanie i komunikacj mo e by przedstawione w postaci jednego modelu i rozumiane jako jeden proces. Wró my do przykładu. Zaobserwowali my ju, i proces wymiany poczty elektronicznej nie mo e by zaimplementowany do motoru systemu przepływu danych ze wzgl du na brak ogranicze przy rozsyłaniu i. Wygl da jednak na to, i modelowanie tego procesu b dzie mo liwe przy zastosowaniu teorii rachunku PI. W procesie poczty elektronicznej mo na wyró ni trzy obiekty : nadawca, odbiorca i ksi ka adresowa. Jak działa ksi ka adresowa? Gdzie znajduje si wiadomo w trakcie procesu? Wiadomo ta jest procesem. Zamiast widzie list jako przemieszczaj cy si dokument nale y uzna, e przesyłanie wiadomo ci jest przepływem, innymi słowy procesem. Cały proces rozszerza si wi c nie ze wzgl du na przepływ wiadomo ci czy dokumentów pomi dzy odbiorcami lecz ze wzgl du na automatyzacj wymiany adresów . Terminologia BMPS jasno rozdziela przepływ danych, oraz przepływ kontroli, które to poj cia cz sto s mieszane w technologiach nie bazuj cych na rachunku PI. Zało enie, i

6 124 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr3, 2004 wszystko jest procesem definiuje modelowanie. Procesy wy szych poziomów składaj si z elementarnych PI-Calculusowych procesów. Jako przykład mo na poda punkt procesu przepływu danych, w którym wybierana jest jedna z mo liwych kilku dróg. Kwalifikator semantyczny XOR nie wymaga podj cia decyzji na podstawie konkretnych danych, lecz oferuje kilka mo liwo ci. W ogólnym opisie procesu nie jest powiedziane, która cie ka zostanie wybrana. Nb. jest to standardowe narz dzie w diagramach EPC (Aris - Scheer) 5. BPMS Aby sprawdzi poprawno koncepcji Milnera, programi ci rozpocz li prace nad eksperymentalnymi j zykami programowania bazuj cymi na zało eniach teorii rachunku PI, takimi jak PICT czy Join. J zyki te były inspiracj dla zbudowania narz dzia, które umo liwi stworzenie konkurencyjnego produktu BPMS. Narz dziem tym stał si Buisness Process Managment Language (BPML), wypuszczony na rynek przez Intalio. Jest to j zyk standaryzuj cy formy komunikacji pomi dzy systemami komputerowymi. Opisuje komunikacj systemu A z systemem B w sposób zrozumiały dla podł czonego do sieci komputera C. Ocenia si e ju wczesne systemy BMPS wprowadzane w u ycie skutecznie rywalizuj z dost pnymi dzi na rynku produktami ERP. Dzieje si tak z tego powodu, i istniej ce systemy ERP nadal rozdzielnie traktuj wyró nione prze Milnera elementy obliczalne i udzielaj ce informacji. Stare systemy obci a ponadto spadek dekad ich ewolucji. Motor rachunku PI zapewnia natomiast mo liwo wyobra enia komunikacji pomi dzy uczestnikami bez stawiania formalnych wymaga przed struktur komunikatów. Wiele przedsi biorstw zrozumiało ju dawno, i poczt elektroniczn da si wykorzysta do zapewnienia bardziej efektywnej współpracy mi dzy swymi o rodkami, do zrozumienia zało e kooperacji w sprawach takich jak wizja produktu, marketing czy sprzeda. Aby te procesy nieco uporz dkowa przedsi biorstwa próbowały stosowa narz dzia modelowania systemy przepływu danych, lecz nie znalazły sposobu na ich optymalne wykorzystanie. Nieuporz dkowana poczta elektroniczna jest zbyt prymitywnym rozwi zaniem, podczas gdy systemy przepływu danych pozostawiaj zbyt du e obszary nieuporz dkowane. W koncepcji BPMS rozwi zaniem problemu jest modelowanie procesów wszystkich poziomów, traktowanych jako niezale ne podprocesy komunikuj ce si pomi dzy sob dynamicznie. Modelowanie procesu za pomoc BMPS to nie zawsze tworzenie schematu od podstaw. Cz sto składa si ono przede wszystkim z wyja niania i ponownego opisu istniej cych zało e, tak, aby mo na było go poł czy w nowym kontek cie z innymi procesami. Działanie to nosi nazw konsolidacji, lub zlewania si procesów. Jest to podstawowa mo liwo BPMS. Nie nale y tej funkcji rozumie jako integrowania aplikacji i ujednolicania formatów danych. Funkcja BMPS słu y do konsolidacji istniej cych procesów IT z architektur zorientowan na proces.

7 Grzegorz Sowa, Michał Krupski Standaryzacja procesów gospodarczych przeznaczenie czy lepa uliczka? Jak wiele systemów wsparcia jest potrzebnych firmie? Typowa wielka korporacja mo e posiada dosłownie setki systemów informatycznych. BPMS oparty na rachunku PI mo e tworzy skonsolidowane modele procesów. BPMS mo e ujednolici wszystkie istniej ce systemy IT do jednego poziomu. Procesy biznesowe to co wi cej ni tylko przepływ pracy. Rachunek PI umo liwi by mo e budow nowych systemów IT, które pozwol skupi si na wsparciu funkcji biznesowych. Zastosowanie nowych diagramów wydaje si łatwiejsze od UML. Ludzie biznesu mog otrzyma taki model szybko. Je eli do si im przyjazne w u yciu narz dzie BPMS - b d w stanie tworzy własne procesy lub w sposób efektywny przebudowywa ju istniej ce. Oczywi cie wiele było ju takich obietnic, ale próbowa trzeba... BPMS wyci gn ł korzy ci z faktu i IBM i Microsoft zestandaryzowali usługi Web i API. Pozwala to sprzedawcom BPMS na tłumaczenie technicznych szczegółów systemu IT na podstawowe bloki które mog by zrozumiałe jako procesy biznesowe. Rachunek Pi mo e by widziany jako prosty j zyk programowania w którym procesy mog by opisane i jednocze nie traktowane jako matematyczne obiekty, których formalna poprawno mo e by dowodzona. Niew tpliwa jest potrzeba obj cia narz dziami projektowymi wszystkich obszarów systemów informacyjnych tych ju dzi dobrze rozpoznanych, i tych które dynamicznie powstaj na naszych oczach. Nowe koncepcje i narz dzia daj nam pewne nadzieje na post p w najbli szych latach. Bibliografia 1. Baker J., Fingar P. Smith H., Value Chain Integration The Next Frontier, Internet World July A Delphi Group White Paper BPM2002. Market Milestone Report Milner R., Parrow J, Walker D., A calculus of mobile processes, Smith H., Fingar P., Workflow is just a Pi process, url:http://www.fairdene.com/picalculus 7. Record of BMPI.org meeting #10 8. Scheer A. W., Business Process Modelling

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015.

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. Nowe podejście Punktem wyjścia - samodzielność życiowa stan niezależności

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania. a) Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

METODA NAUKOWA. Biologia to nauka eksperymentalna. Cechuje się określoną metodologią i pragmatyzmem (podejmowanie

METODA NAUKOWA. Biologia to nauka eksperymentalna. Cechuje się określoną metodologią i pragmatyzmem (podejmowanie METODA NAUKOWA Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. PWN 1999 Wudka J., http://physics.ucr.edu Wolfs F., http://teacher.pas.rochester.edu/ Biologia to nauka eksperymentalna. Cechuje się określoną metodologią

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO PROGRAMOWANIA

WSTĘP DO PROGRAMOWANIA Stefan Sokołowski WSTĘP DO PROGRAOWANIA Inst Informatyki UG, Gdańsk, 2011/2012 Wykład1ALGORYTAPROGRA,str1 WSTĘP DO PROGRAOWANIA reguły gry Zasadnicze informacje: http://infugedupl/ stefan/dydaktyka/wstepdoprog

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform. Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria

Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform. Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria O czym będziemy dziś rozmawiać? 1. Kilka słów o Symetrii 2. 3 drogi do sukcesu 3. Obserwacja rynku 4. Różnice

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC

Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC Strona Nr 2 Ilekroć w Zasadach użyto poniższego terminu, rozumie się przez to: Usługa sieciowa Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/172/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo