Instrukcja obsługi w języku polskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi w języku polskim"

Transkrypt

1 PL KONTROLER WYSIEWU CS Do współpracy z siewnikami punktowymi MONOSEM Instrukcja obsługi w języku polskim Przed wszelkim użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie niezrozumienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Wydanie w j. polskim: Październik

2 Instrukcja obsługi w języku polskim 2

3 1. Wprowadzenie Nabywając kontroler wysiewu CS są Państwo w posiadaniu techniki, którą zaprojektowaliśmy zgodnie z najnowszymi wskazaniami norm. Nasze ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w projektowaniu komponentów CAN-Bus miało przy tym decydujące znaczenie. W przypadku pytań dotyczących niniejszego urządzenia, prosimy o przeczytanie jego instrukcji obsługi. W razie potrzeby, prosimy o kontakt z serwisem maszyn Monosem. 2. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 2.1. Prawidłowe zastosowanie kontrolera wysiewu Kontroler wysiewu CS jest przeznaczony jedynie do użycia w rolnictwie. Wszelka inna instalacja czy użytkowanie, czy zastosowanie nie stanowią zakresu odpowiedzialności producenta. Za powstałe przez to szkody producent nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkiego rodzaju ryzyko związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem ponosi wyłącznie użytkownik. Do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia należy również przestrzeganie zalecanych przez producenta warunków pracy, konserwacji i utrzymania maszyny. Należy przestrzegać obowiązujących zasad BHP oraz ogólnie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa technicznego, przemysłowego, medycyny i przepisów ruchu drogowego. Samowolnie dokonane zmiany w urządzeniu wykluczają odpowiedzialność producenta Środki ostrożności UWAGA! Zawsze należy zwrócić uwagę na niniejszy symbol stanowiący wskazówkę o ważnych zasadach bezpieczeństwa. Oznacza on: UWAGA! Należy mieć się na baczności! Zachować szczególną ostrożność! Chodzi o Państwa bezpieczeństwo! Należy przeczytać instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia CS

4 Należy przestrzegać następujących środków ostrożności i zaleceń związanych z bezpieczeństwem: Nie zdejmować żadnych mechanizmów lub osłon zabezpieczających. Przed użyciem kontrolera wysiewu należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi. Równie ważne jest, żeby kolejni użytkownicy przeczytali i zrozumieli niniejszy podręcznik. Podczas prac konserwacyjnych lub podczas użycia urządzeń ładujących należy wyłączyć zasilanie. W tym celu należy odłączyć wtyczkę zasilającą z wyposażenia podstawowego. Nigdy nie należy przeprowadzać prac konserwacyjnych lub naprawczych, gdy urządzenie jest włączone, gdy znajduje się pod napięciem. Prace spawalnicze odbywające się na ciągniku lub maszynie wymagają wcześniejszego odcięcia zasilania kontrolera wysiewu CS W tym celu należy odłączyć wtyczkę zasilającą z wyposażenia podstawowego. Oddalić dzieci od kontrolera wysiewu. Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie strumienia wody lub strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Nie wolno otwierać kontrolera wysiewu. Wszelkie otwarcie jest niedopuszczalne i jest powodem utraty gwarancji. Przyciski uruchamiać opuszkami palców. Należy unikać używania do tego celu do tego paznokci. Jeżeli po przeczytaniu niniejszej instrukcji jakaś jej część w dalszym ciągu jest niejasna, jeszcze przed użyciem kontrolera wysiewu CS należy zwrócić się do sprzedawcy albo do przedstawiciela serwisu Müller-Elektronik / Monosem z prośbą o dalsze wyjaśnienia. Dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa w instrukcji obsługi i naklejki ostrzegawcze na urządzeniu. Naklejki ostrzegawcze powinny zawsze znajdować się w dobrym, czytelnym stanie. Brakujące lub uszkodzone naklejki ostrzegawcze należy wymienić na nowe. Należy zadbać, aby nowe części urządzenia zaopatrzone były w aktualne naklejki ostrzegawcze. Naklejki ostrzegawcze zastępcze dostępne są u autoryzowanego sprzedawcy. Nauczyć się obsługi zgodnej z zaleceniami dotyczącymi obsługi kontrolera wysiewu CS Nikt nie powinien obsługiwać urządzenia bez precyzyjnego przeczytania i zrozumienia instrukcji obsługi. Kontroler wysiewu CS i wyposażenie dodatkowe należy utrzymywać w dobrym stanie. Niedopuszczalne zmiany i użycie mogą pogorszyć funkcjonowanie i/lub bezpieczeństwo oraz wpłynąć na czas eksploatacji urządzenia. 4

5 3. Widok zestawu urządzenia i pierwsze uruchomienie. Sama jednostka obliczeniowa nie wystarczy do sterowania siewnikiem punktowym. Jednostka obliczeniowa może być używana tylko wtedy, gdy jest podłączona do odpowiedniej konsoli kontrolera wysiewu za pomocą odpowiednich przewodów z wyposażenia podstawowego. Schemat 3-1 Widok zestawu 5

6 Opis schematu z poprzedniej strony: (1) Konsola kontrolera wysiewu CS (2) Podstawowe wyposażenie ciągnika. (3) Czujnik prędkości. (4) Przewód podłączeniowy komputera zadaniowego (jednostki obliczeniowej) maszyny. (5) Przewód łączący 2-gi komputer zadaniowy maszyny. (6) Nadrzędny komputer zadaniowy ( master ). (7) Podrzędny komputer zadaniowy ( slave ) (opcja). (8) Wiązka przewodów dla nadrzędnego komputera zadaniowego ( master ). (9) Wiązka przewodów dla podrzędnego komputera zadaniowego ( slave ) (opcja). Na schemacie 3.1. został przedstawiony widok kontrolera wysiewu CS z wyposażeniem podstawowym ciągnika, z czujnikiem prędkości, komputerami zadaniowymi (jednostkami obliczeniowymi) i wiązkami elektrycznymi. Wyposażenie podstawowe kontrolera wysiewu CS zawiera wiązkę okablowania maszyny podłączającą z czujnikiem prędkości na ciągniku. Przewód podłączeniowy (4), komputery zadaniowe maszyny (6) i (7) oraz wiązki elektryczne należą do wyposażenia maszyny. Różne konfiguracje są możliwe w zależności od poziomu rozbudowania urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w instrukcjach obsługi poszczególnych modułów dodatkowych. 6

7 4 Menu obsługowe Na tej stronie przedstawiono strukturę menu. (przejście do kolejnego ekranu) i (poprzednie menu). 7

8 Opis ekranów z poprzedniej strony: CALIBRAGE = KALIBRACJA Demarrer = Uruchomienie Roulez 100 m = Przejechać 100 m Arreter = Zatrzymać się ou abondon = lub zaniechać Val Moyenne = Wartość średnia Ecart grain = Odstęp między ziarnami DONNEES MACHINE 1 = DANE MASZYNY 1 Nb rangs = Liczba rzędów Dist rang = Rozstaw między rzędami = Impuls / 100 m = ilość impulsów / 100 m Turbine theo = Teoretyczne obroty turbiny Turbine reel = Rzeczywiste obroty turbiny Fourr TR Perm. = Uwrocie Sim. Vitesse = Prędkość symulowana Arret = Zatrzymanie SERVICE 1 = Menu Serwisowe 1 Signal capt. optique sur = Sygnał z czujnika optycznego SERVICE 2 = Menu Serwisowe 2 Impulsions = Impulsy Rotations = Obroty Impuls roue = Impulsy koła Pos. travail = Pozycja robocza PWM-signal = Sygnał PWM SERVICE 3 = Menu Serwisowe 3 Coupure = Włączanie / wyłączanie napędu sekcji wysiewającej 8

9 PROGR. PERM. RG = PROGRAMOWANIE ROZŁĄCZANIA SEKCJI RESULTAT 1 = WYNIKi 1 Quantite = Ilość Surface = Powierzchnia Surf. = Powierzchnia Distance = Odległość Temps = Czas Moyenne = Średnia Total quan. = Całkowita ilość Total surf. = Całkowita powierzchnia Total dist. = Całkowita odległość Total temps = Całkowity czas H. service = Ilość przepracowanych godzin DONNEES MACHINE 2 = DANE MASZYNY 2 Regulation = Regulacja Arret = Zatrzymanie Facteur de reg. = Współczynnik regulacji PWM val de depart = PWM wartość początkowa PWM val. min. = wartość minimalna Impuls / rotation = Impulsy / Rotacja Moyenne = Średnia Oui = Tak + Deviation = Odchylenie na + - Deviation = Odchylenie na Version = Wersja DONNEES MACHINE 3 = DANE MASZYNY 3 Largeur pulv. = Szerokość belki opryskiwacza Larg. Voie tr. = Rozstaw kół ciągnika Rang/voie de pass = Rząd/rozstaw przejazdu 9

10 debut bord champ = początek brzegu pola gauche = lewa strona 1/2 Nb rangs = 1/2 liczba rzędów Temps commut. = Czas komutacji Oui = Tak RESULTAT 2 = WYNIKI 2 Rang = Rząd MGr = tysiące ziaren 4.1 Menu robocze Schemat 4-1 Menu robocze Tabela 4-1 Przyciski programowania menu roboczego Przycisk Opis Przejście do ekranu WYNIKI 1. Tym przyciskiem ponownie wyłącza się wszystkie sekcje wysiewające, które skonfigurowano, jako ciągle wyłączone. Rozdział opisuje jak wybiera się sekcje wysiewające przeznaczone do ciągłego wyłączenia. Dodanie ścieżki przejazdowej: Jeden ślad do przodu w rytmie ścieżki przejazdowej. Odjęcie ścieżki przejazdowej: Jeden ślad do tyłu w rytmie ścieżki przejazdowej. Zatrzymanie ścieżki przejazdowej (STOP): Włączenie / wyłączenie ścieżki przejazdowej. 10

11 Włączenie wszystkich sekcji wysiewających. Gdy sekcje wysiewające z prawej lub lewej zostały trwale wyłączone, to za pomocą tego przycisku można te sekcje wysiewające ponownie włączyć. Uwaga: Wszystkie permanentnie wyłączone sekcje wysiewające także są włączane. Wyłączenie sekcji wysiewającej od lewej strony. Z każdym przyciśnięciem tego przycisku wyłącza się po jednej sekcji wysiewającej począwszy od lewej strony. Włączenie sekcji wysiewającej od lewej strony. Z każdym przyciśnięciem tego przycisku włącza się po jednej sekcji wysiewającej począwszy pierwszej od lewej włączonej sekcji wysiewającej. Wyłączenie sekcji wysiewającej od prawej strony. Z każdym przyciśnięciem tego przycisku wyłącza się po jednej sekcji wysiewającej począwszy od prawej. Włączenie sekcji wysiewającej od prawej strony. Z każdym przyciśnięciem tego przycisku włącza się po jednej sekcji wysiewającej począwszy pierwszej od prawej włączonej sekcji wysiewającej Tabela 4-2 Komunikaty Komunikat Opis Numer ścieżki przejazdowej w ramach aktualnego rytmu Zatrzymanie ścieżki przejazdowej. Numer rytmu, tutaj 8. Rytm obliczany jest automatycznie na postawie danych maszyny. Ręczny wybór rytmu nie jest więc konieczny. Aktualna prędkość pracy w km/h. Symulowana prędkość. Aktualna prędkość obrotowa dmuchawy (turbiny siewnika). Stan sekcji wysiewającej przy wyłączonej pozycji roboczej Stop. Stan sekcji wysiewającej przy włączonej pozycji roboczej i wszystkie sekcje wysiewające włączone Stan sekcji wysiewającej przy włączonej pozycji roboczej; rzędy 1 i 2 wyłączone. 11

12 Ciągłe wyłączenie sekcji wysiewającej; rzędy 2 i 5 są ciągle wyłączone, pozycja robocza wyłączona. Wyłączenie sekcji wysiewającej zależne od rytmu. Na przykładzie po lewej wyłączono sekcję wysiewającą nr 6. Val Moyenne = Wartość średnia = wskazuje średnią ilość ziarna na ha. Ecart grain = Odległość między ziarnami = wskazuje odległość w cm między wysiewanym ziarnem. 12

13 4.2 Menu wyników Wyniki 1 Schemat 4-2 Wyniki 1 Ekran wyświetla liczniki dzienne i całkowite. Jedynie liczniki dzienne mogą być wyzerowane indywidualnie lub wszystkie naraz. Liczniki całkowite nie mogą być wyzerowane. Tabela 4-3 Przyciski programowania: Wyniki 1 Przycisk Opis Kasuje licznik dzienny ilości Kasuje licznik dzienny powierzchni Kasuje licznik dzienny odległości Kasuje licznik dzienny czasu Kasuje wszystkie liczniki dzienne Przełącza do menu Dane maszyny 1 Przełącza menu do wyboru ciągłego wyłączenia sekcji wysiewających. Przełącza do menu Wyniki 2 Powrót do poprzedniego ekranu. 13

14 4.2.2 Wstępny wybór ciągłego wyłączenia sekcji wysiewającej Przez naciśnięcie przycisku przechodzi się z menu Wyniki 1 do menu ciągłego wyłączenia sekcji wysiewającej. Za pomocą przycisków ze strzałkami i wybiera się sekcję wysiewającą, której stan ma zostać zmieniony. Strzałka pod sekcjami wysiewającymi pokazuje wybraną sekcję wysiewającą. Za pomocą przycisku zmienia się stan sekcji wysiewającej. Sekcja wysiewająca zostanie wybrana do ciągłego wyłączenia, gdy zostanie przestawiona w ten sposób. Wszystkie sekcje wysiewające przedstawione za pomocą tego symbolu, są wykluczone z ciągłego wyłączenia. Wybór ciągłego wyłączenia można cofnąć dla wszystkich sekcji wysiewających za pomocą przycisku. Uwaga: Gdy tylko stan jednej z sekcji wysiewających zostanie zmieniony, to wszystkie wybrane wcześniej sekcje wysiewające zostaną wyłączone. Ciągłe wyłączenie anuluje się przez naciśnięcie przycisku w menu roboczym. Ciągłe wyłączenie może być anulowane na końcu pola (patrz wyjaśnienia poniżej). Przejść do ustawienia programowania ciągłego na ekranie Dane maszyny 1 na linii Fourr TR perm. Ustawienie ciągłego zatrzymania jest zapamiętane. Z poziomu ekranu roboczego nacisnąć na przycisk w celu uruchomienia ciągłego zatrzymania. Schemat 4-3 Wstępny wybór ciągłego wyłączenia sekcji wysiewającej 14

15 Tabela 4-4 Wstępny wybór ciągłego wyłączenia sekcji wysiewającej Przycisk Opis Przesuwa kursor do następnego sekcji wysiewającej z lewej strony. Przesuwa kursor do następnego sekcji wysiewającej z prawej strony. Przełącza stan sekcji wysiewającej Włącza wszystkie sekcje wysiewające Powrót do ekranu poprzedniego Wyniki 2 Z poziomu ekranu Wyniki 1, nacisnąć na przycisk strzałki w celu przejścia do Wyniki 2. Schemat 4-4 Ekran Wyniki 2 Na tym ekranie wyświetlana jest średnia ilość wysiewanych ziaren na każdym rzędzie, jednostka ilości to tysiące ziaren (MGr). Liczniki mogą być wyzerowane wszystkie razem lub pojedynczo. 15

16 Tabela 4-5 Przyciski: Wyniki 2 Przycisk Opis Przesuwa strzałkę wyboru o jeden rząd do góry. Kasuje wartość tysięcy ziaren dla wybranego rzędu Przesuwa strzałkę znakującą o jeden rząd do dołu Kasuje wartość tysięcy ziaren dla wszystkich rzędów Przejście do menu Wyniki 1 Powrót do poprzedniego ekranu. 4.3 Menu danych maszyny Menu danych maszyny wywołuje się z menu Wyniki 1 za pomocą przycisku maszyny 1. Tu dokonuje się wszystkich ustawień istotnych dla maszyny. => Dane Dane maszyny 1 Schemat 4-5 Ekran Dane maszyny 1 16

17 Tabela 4-6 Przyciski oprogramowania Menu danych maszyny 1 Przycisk Opis Przeskakuje do ekranu kalibracji czujnika prędkości. Ustawia aktualną prędkość obrotową dmuchawy jako zadaną teoretyczną prędkość obrotową. Przejście do menu Serwis 1. Przejście do menu Dane maszyny 2. Powrót do poprzedniego ekranu. Tabela 4-7 Dane maszyny 1 Parametr Nb rangs = Ilość rzędów Dist. Rangs = Rozstaw między rzędami Trous disc. Sem = Liczba otworów tarczy wysiewającej Impulsy/100m Opis Tu należy ustawić całkowitą liczbę sekcji wysiewających. Dane te potrzebne są do szerokości roboczej maszyny oraz do określenia rytmu ścieżek przejazdowych. Rozstaw między dwoma sąsiednimi sekcjami wysiewającymi. Dane te potrzebne są do określenia rytmu ścieżek przejazdowych. Liczba otworów w tarczy wysiewającej Tu ustawia się ilość impulsów / 100 m dla czujnika prędkości. Gdy wartość nie jest znana, można przeprowadzić kalibrację. Turbine theo = Teoretyczna prędkość obrotowa turbiny Turbine reel = Rzeczywistość prędkość obrotowa turbiny Larg. Pulve = Szerokość belki opryskiwacza Largeur voie tr = Szerokość śladów ciągnika (rozstawu kół) Fourr. Tour. Perm. = Początkowy brzeg pola, Uwrocie Wartość ta musi być ustawiona bardzo dokładnie, ponieważ ma wpływ na pomiar powierzchni oraz kontrolę wysianej ilości. Tu wprowadza się prędkość obrotową turbiny, która ma być monitorowana. Możliwe jest też zapisanie aktualnej prędkości obrotowej dmuchawy za pomocą przycisku. Gdy prędkość obrotowa odbiega od wartości zadanej o ponad ±10%, to rozlegnie się sygnał alarmowy. Wyświetla rzeczywistą prędkość obrotową turbiny. Szerokość robocza opryskiwacza, stosowana do pielęgnacji plantacji. Dane te potrzebne są do określenia rytmu ścieżek przejazdowych. Szerokość śladów ciągnika, za pomocą którego wykonuje się czynności mające na celu ochronę roślin. Dane te potrzebne są do określenia rytmu ścieżek przejazdowych. Za pomocą tego ustawienia można określić, czy ciągłe wyłączenie sekcji wysiewających na końcu pola ma zostać ponownie cofnięte, czy nie. Ustawienie wył. pozostawia permanentne wyłączenie. Gdyby wszystkie sekcje wysiewające miały być używane, to 17

18 Sim. Vitesse = Prędkość symulowana Sim. Vitesse = Prędkość symulowana należy wyłączenie cofnąć za pomocą przycisku Tu włącza i wyłącza się symulację prędkości. Uwaga: Symulacja prędkości pozostaje zapisana aż do wyłączenia kontrolera pracy, lub aż do wyłączenia jej w tym miejscu. Ta prędkość jest symulowana, gdy symulacja prędkości jest włączona Dane maszyny 2 Z poziomu ekranu Dane maszyny 1, nacisnąć na przycisk strzałki 2. w celu przejścia do Dane maszyny Rysunek 4-6 Dane maszyny 2 Tabela 4-8 Przyciski oprogramowania Menu Dane maszyny 2 Przycisk Opis Przejście do menu Serwis 1. Przejście do menu Dane maszyny 1. Przejście do menu roboczego. 18

19 Tabela 4-9 Dane maszyny 2 Parametr Regulacja Opis Gdy maszyna jest wyposażona w regulację (silnik hydrauliczny), to regulację można aktywować w tym miejscu. Współczynnik regulacji Współczynnik regulacji zmienia charakterystykę regulacji silnika hydraulicznego przy aktywnej regulacji. Im wyższy jest współczynnik regulacji, tym szybciej silnik reaguje. PWM val. depart PWM val. min. Impulsy/obr. Impulsy/obr. Wersja mhx Wersja iop N/A Nie używane N/A Nie używane Tu należy wprowadzić ilość impulsów na jeden obrót wałka wysiewającego. Tu należy wprowadzić ilość impulsów na jeden obrót turbiny. Wersja oprogramowania Wersja Obiekt-Pool Dane maszyny 3 Z poziomu ekranu Dane maszyny 2, nacisnąć na przycisk strzałki 3. w celu przejścia do Dane maszyny Rysunek 4-7 Dane maszyny 3 Tabela 4-10 Przyciski oprogramowania Menu Dane maszyny 2 Przycisk Opis Przejście do menu Serwis 1. Przejście do menu Dane maszyny 1. 19

20 Przejście do menu roboczego. Tabela 4-11 Wyświetlanie: Menu Dane maszyny 3 Przycisk Largeur pulv. = Szerokość belki opryskiwacza Larg. voie tr. = Rozstaw kół ciągnika Rang / Voie de pass = Rząd / Rozstaw przejazdu Debut bord champ = początek brzegu pola 1/2 Nb rangs = 1/2 ilości rzędów ERP X CRP X Tempo communt. Opis Szerokość belki opryskiwacza w metrach Rozstaw kół ciągnika w metrach Lewy lub prawy: wskazuje stronę, od której rozpoczyna się tryb ścieżkowania. 20

21 4.3.3 Kalibracja czujnika prędkości Menu kalibracji dla czujnika prędkości wywołuje się w menu: Dane maszyny 1 za pomocą przycisku. Uwaga: Kalibracja musi zostać przeprowadzona bardzo dokładnie. Ma ona wpływ na prędkość i pomiar powierzchni oraz kontrolę lub regulację ilości wysiewanego ziarna. Sposób postępowania: 1. Zmierzyć i oznakować na polu odcinek 100 m. 2. Podjechać ciągnikiem z pustą maszyną do linii i ustawić w pozycji roboczej. 3. Nacisnąć przycisk, aby rozpocząć proces kalibracji 4. Przycisk znika. Pojawiają się przyciski i. 5. Przejechać odcinek 100 m i zatrzymać się na jego końcu. Podczas jazdy wyświetlane są wykryte impulsy. 21

22 6. Na końcu odcinka 100 m nacisnąć na przycisk, aby potwierdzić wykryte impulsy. Nowa wartość wyświetlana jest w Menu danych maszyny Menu serwisowe Serwis 1 Schemat 4-9 Menu Serwisowe Serwis 1 W tym menu serwisowym 1 można sprawdzić funkcje czujników optycznych. W tym celu trzeba na krótko przerwać zaporę świetlną w czujniku optycznym (fotokomórce). Gdy przerwa zostanie rozpoznana, to słychać sygnał alarmu i numer sekcji wysiewającej zostanie pokazany na ekranie. Tabela 4-12 Przyciski menu serwisowego: Serwis 1 Przycisk Opis Serwis 2: Przejście do ekranu: Serwis 2. Przejście do poprzedniego ekranu. 22

23 4.3.6 Serwis 2 W tym menu można przetestować funkcję: - czujników prędkości obrotowej dmuchawy, - wałka aparatu wysiewającego siewnika, - prędkości i pozycji roboczej. Po włączeniu urządzenia wszystkie liczniki impulsów ustawione są na 0. Gdy tylko to menu zostanie wywołane, impulsy dla każdego czujnika są osobno sumowane. W przypadku obecności silnika hydraulicznego do napędu wałka wysiewającego prędkość Schemat 4-10 Menu Serwisowe Serwis 2 Tabela 4-13 Przyciski menu serwisowego: Serwis 2 Przycisk Opis Zwiększenie sygnału wyjściowego. Zmniejszenie sygnału wyjściowego. Serwis 2: Przejście do ekranu: Serwis 2. Przejście do poprzedniego ekranu. 23

24 4.3.7 Serwis 3 W tym menu można przetestować poszczególne sprzęgła elektro-magnetyczne do wyłączania sekcji wysiewających. Można podłączyć do 8 sprzęgieł elektro-magnetycznych. Strzałka przed linią oznacza aktualnie przełączaną sekcję wysiewającą. Tabela 4-14 Przyciski menu serwisowego: Serwis 3 Schemat 4-11 Menu Serwisowe Serwis 3 Przycisk Opis Przenosi kursor do wiersza leżącego wyżej. Przenosi kursor do wiersza leżącego niżej. Przełącza stan sprzęgieł rozłączających. Serwis 2: Przejście do ekranu: Serwis 2. Przejście do poprzedniego ekranu. 24

25 5 Załącznik 5.1 Dane techniczne (Kontroler roboczy Fujitsu) Tab. 5-1: Dane techniczne Wejścia: - 1 x 42 pinowa wtyczka (wtyk A & B, wtyk przeciwny z możliwością blokowania i z izolacją przewodów pojedynczych do podłączenia organów wykonawczych / czujników) - 2 x 16 pinowe wtyczki Zasilanie: V DC (łącznie z ochroną przed przeładowaniem do 80V) Prąd pobierany (IN) (ZAŁ) : 400 ma (przy 14,4V bez mocy wydawanej, bez zasilania zewnętrznych czujników) Zakres temperatur: ºC (wg IEC Nb, IEC oraz IEC Na) Obudowa: Obudowa wykonana techniką odlewania ciągłego z anodyzowanego aluminium, lakierowane pokrywy aluminiowe z uszczelką z EPDM, śruby ze stali nierdzewnej Stopień ochrony: Testy otoczenia: Wymiary: Ciężar: 5.2 Słowniczek IP66K (całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu i ochrona przed silnymi strumieniami wody o podwyższonym ciśnieniu wg DIN40050 część 9: 1993) Testy na wibracje i uderzenia wg IEC mm x 143 mm x 57 mm (dł. x sz. x wys., bez wtyczki) 0,95 kg (gdy kabel przyłączeniowy ma 6,5m) Tab. 5-2: Słowniczek Pojęcie Magistrala (Bus) Magistrala CAN (Bus CAN) Przyciski funkcyjne Maska Terminal Znaczenie Magistrala oznacza, że różne urządzenia (terminal, Kontroler roboczy itp.) są z zasady połączone ze sobą za pomocą sieci. Tu wysyłane są tylko pakiety danych (wiadomości), które mogą otrzymać wszystkie urządzenia podłączone. Każda wiadomość jest tak oznaczona, aby każde urządzenie podłączone do magistrali mogło rozpoznać, czy wiadomość jest przeznaczona dla niego. Tylko wtedy dokonuje jej przetworzenia. Zasadniczo sieć składająca się z dwóch kabli. CAN oznacza controller area network i zostało opracowane przez firmę Bosch do zastosowania w instalacjach przemysłowych i samochodach osobowych. Ta postać portu danych z powodu wyjątkowo dużej bezawaryjności szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania w instalacjach przemysłowych. Przyciski funkcyjne to przyciski, które umieszczone są na terminalu obok wyświetlacza. Aktualna funkcja (przycisk oprogramowania) przycisku wskazywana jest obok na wyświetlaczu. Maski to różne rodzaje konfiguracji wyświetlacza kontrolera roboczego na terminalu. W ramach menu wyświetlane są informacje kontrolera roboczego oraz pozycje przycisków funkcyjnych. Terminal to jednostka służąca do wydawania informacji oraz obsługi w kabinie ciągnika. Stanowi połączenie między kierowcą a maszyną. Na terminalu wyświetlane są podłączone maszyny. Za pomocą przycisków funkcyjnych można obsługiwać wiele funkcji. 25

26 Wyposażenie podstawowe Przycisk oprogramowania Konfiguracja Kontroler roboczy (=komputer zadaniowy) (= jednostka obliczeniowa) ECU Kursor Zasoby Wyposażenie podstawowe stanowi człon łączący między terminalem a ciągnikiem. Za pośrednictwem wyposażenia podstawowego podłącza się zasilanie oraz magistralę danych do terminala. Przycisk oprogramowania to aktualna funkcja przycisku funkcyjnego. Wyświetla się obok przycisku funkcyjnego na wyświetlaczu. Konfiguracja jest tabelą parametrów, która przekazuje kontrolerowi roboczemu zakres funkcji maszyny. Kontroler roboczy jest mózgiem maszyny. Odpowiedzialny jest za wszystkie funkcje. Tu wykonywane i kontrolowane są wszystkie funkcje regulujące. Wartości czujników są mierzone i następnie przesyłane do terminala. Komendy wprowadzane przez użytkownika do terminala są tu przetwarzane do postaci sygnałów przełączających i sterują w ten sposób np. klapkami magnetycznymi itp. Kabel przyłączeniowy relacji maszyny kontroler roboczy łączy kontroler z ciągnikiem. Kable czujników i organów wykonawczych podłączane są (w razie konieczności przez wiązkę kablową lub rozdzielacz) do kontrolera roboczego. Elektroniczna jednostka kontrolna (electronic control unit). Patrz opis kontrolera roboczego. Kursor to aktualna pozycja w menu wprowadzania danych lub wyboru. Oznacza wartość, która właśnie jest zmieniana. Zasoby to obiekty graficzne udostępnione przez kontroler roboczy. Używane są w terminalu do ilustracji funkcji, wprowadzania, wydawania itp. Gdy terminal po raz pierwszy podłączany jest do kontrolera roboczego, to zasoby są ładowane do terminala i tam zapisywane. Dzięki zapisowi ponowne ładowanie nie jest konieczne. Zasoby pozostają tak długo zapisane w terminalu, aż nie zostaną skasowane przez użytkownika. 5.3 Skróty Tab. 5-3: Skróty Skrót ECU Znaczenie Elektroniczna jednostka kontrolna (electronic control unit) 26

27 VI. GWARANCJA. Szczegółowe warunki gwarancji znajdą Państwo w Karcie Gwarancyjnej, dołączonej do nabywanego siewnika, w którego wyposażeniu może znajdować się kontroler wysiewu, opisany w niniejszej instrukcji obsługi, stanowiącej załącznik do instrukcji obsługi siewnika. Ani Producent, ani Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za użycie kontrolera wysiewu niezgodne z przeznaczeniem ani też za błędne odczyty lub błędne funkcjonowanie urządzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi lub zaprogramowania mogących mieć wpływ na jakość wysiewu i późniejsze zbiory, ani też za wypadki w pracy wynikłe z powyższych powodów. W razie problemów, prosimy kontaktować się z Serwisem Sprzedawcy: 27

28 KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 28

29 29

30 30

31 KONTROLERY WYSIEWU MULLER 31

32 32

33 33

Załącznik do instrukcji obsługi siewników zbożowych SULKY. Urządzenie elektroniczne SULKY MEDION Instrukcja obsługi

Załącznik do instrukcji obsługi siewników zbożowych SULKY. Urządzenie elektroniczne SULKY MEDION Instrukcja obsługi Załącznik do instrukcji obsługi siewników zbożowych SULKY Urządzenie elektroniczne SULKY MEDION Instrukcja obsługi PL Przed wszelkim użyciem, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wydanie PL:

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Załącznik do instrukcji obsługi maszyn SULKY PL

Załącznik do instrukcji obsługi maszyn SULKY PL Załącznik do instrukcji obsługi maszyn SULKY PL Urządzenie elektroniczne ULTRON Instrukcja obsługi Przed wszelkim użyciem, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi ref. 400 325-00 PL 05/2011 1 2

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi i montażu

Instrukcja obslugi i montażu Instrukcja obslugi i montażu PRECIMAT Stan: 20120927 30283650-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY LICZNIK HEKTARÓW

ELEKTRONICZNY LICZNIK HEKTARÓW Załącznik do instrukcji obsługi siewników punktowych MONOSEM ELEKTRONICZNY LICZNIK HEKTARÓW INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LICZNIKA Wydanie PL 06/2011 1 MONTAŻ Obudowa. Obudowę umieścić na maszynie W MIEJSCU,

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania modułu

Instrukcja podłączenia i programowania modułu Instrukcja podłączenia i programowania modułu STAG TUNING ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Opis działania urządzenia... 2 2. Sposób montażu... 2 3. Opis wyprowadzeń... 3 4. Opis obsługi aplikacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Technologia, która miała swój początek wraz z wprowadzeniem standardu ISOBUS Pierwsze zastosowania nowego standardu miały miejsce w 2001 roku

Technologia, która miała swój początek wraz z wprowadzeniem standardu ISOBUS Pierwsze zastosowania nowego standardu miały miejsce w 2001 roku Marketing Marketing SDF SDF Polska Polska 6/2015 1/2013 6/2015 CZYM JEST STANDARD ISOBUS? Technologia, która miała swój początek wraz z wprowadzeniem standardu ISOBUS 11783 Pierwsze zastosowania nowego

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

KONTROLER WYSIEWU CS 5000-18

KONTROLER WYSIEWU CS 5000-18 Ref. 10640090 2013 KONTROLER WYSIEWU CS 5000-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU w języku polskim 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejszą instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać przed montażem i użytkowaniem.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.06 Spis treści: I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER

TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Odinstalowanie starych sterowników i urządzeń (3.1) 2. Instalacja sterownika w Windows (3.2) 3. Instalacja programu DirectX 8.1 w Windows (3.3) 4. Podłączanie

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8 INTELIGENTNY DOM AMPIO Instrukcja programowania modułu MINOC-8 www.ampio.pl ver. 1.0 1 Spis treści 1. Opis modułu...3...5 2.1 Nadawanie nazw...5 2.2 Monitor urządzenia...6 2.3 Zapalanie i gaszenie oświetlenia...9

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3 GORKE ELECTRONIC Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b tel. (032) 326-30-70 ATV-49 Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB.

Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB. USB-Port (opcja) Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB. Prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego użytku. Zakres zastosowania Port

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Stacja mobilna 60653. Nr produktu 249239

Stacja mobilna 60653. Nr produktu 249239 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja mobina 60653 Nr produktu 249239 Strona 1 z 33 Strona 2 z 33 Przejmowanie kontroi nad okomotywą ze stacji centranej www.conrad.p i dodatkowo naciśnij Wybierz: Z CS2 Przewiń aby

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM

EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM Instrukcja obsługi i montażu PRZECZYTAĆ PRZED MONTAŻEM URZĄDZENIA WŁAŚCIWOŚCI System włącza się automatycznie podczas

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Programatora Ampio USB

Instrukcja obsługi Programatora Ampio USB Instrukcja obsługi Programatora Ampio USB www.ampio.pl ver. 1.2 1 Spis treści 1. Opis urządzenia...3 2. Instalacja...3 3. Funkcje programu...7 4. Aktualizacja oprogramowania...8 5. Oscyloskop...9 6. Tester

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne]

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne] Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE [Prędkości maksymalne] - Podniesienie Silnika - Przejazd silnika do krańcówki OSI-Y MIN - Cofnięcie Pasa jeśli czujnik optyczny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi DORMA Informacje o instrukcji Instrukcje BHP Systemy DORMA powinny obsługiwać i konserwować osoby, które zapoznały się z instrukcją ich obsługi oraz opisanymi tutaj metodami. Po otwarciu i zamknięciu ściany

Bardziej szczegółowo

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na INSTRUKCJ OBSŁUGI Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integrowania kamer obrotowych z innymi systemami, wyorzystującymi protokół

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo