Instrukcja obsługi w języku polskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi w języku polskim"

Transkrypt

1 PL KONTROLER WYSIEWU CS Do współpracy z siewnikami punktowymi MONOSEM Instrukcja obsługi w języku polskim Przed wszelkim użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie niezrozumienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Wydanie w j. polskim: Październik

2 Instrukcja obsługi w języku polskim 2

3 1. Wprowadzenie Nabywając kontroler wysiewu CS są Państwo w posiadaniu techniki, którą zaprojektowaliśmy zgodnie z najnowszymi wskazaniami norm. Nasze ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w projektowaniu komponentów CAN-Bus miało przy tym decydujące znaczenie. W przypadku pytań dotyczących niniejszego urządzenia, prosimy o przeczytanie jego instrukcji obsługi. W razie potrzeby, prosimy o kontakt z serwisem maszyn Monosem. 2. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 2.1. Prawidłowe zastosowanie kontrolera wysiewu Kontroler wysiewu CS jest przeznaczony jedynie do użycia w rolnictwie. Wszelka inna instalacja czy użytkowanie, czy zastosowanie nie stanowią zakresu odpowiedzialności producenta. Za powstałe przez to szkody producent nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkiego rodzaju ryzyko związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem ponosi wyłącznie użytkownik. Do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia należy również przestrzeganie zalecanych przez producenta warunków pracy, konserwacji i utrzymania maszyny. Należy przestrzegać obowiązujących zasad BHP oraz ogólnie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa technicznego, przemysłowego, medycyny i przepisów ruchu drogowego. Samowolnie dokonane zmiany w urządzeniu wykluczają odpowiedzialność producenta Środki ostrożności UWAGA! Zawsze należy zwrócić uwagę na niniejszy symbol stanowiący wskazówkę o ważnych zasadach bezpieczeństwa. Oznacza on: UWAGA! Należy mieć się na baczności! Zachować szczególną ostrożność! Chodzi o Państwa bezpieczeństwo! Należy przeczytać instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia CS

4 Należy przestrzegać następujących środków ostrożności i zaleceń związanych z bezpieczeństwem: Nie zdejmować żadnych mechanizmów lub osłon zabezpieczających. Przed użyciem kontrolera wysiewu należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi. Równie ważne jest, żeby kolejni użytkownicy przeczytali i zrozumieli niniejszy podręcznik. Podczas prac konserwacyjnych lub podczas użycia urządzeń ładujących należy wyłączyć zasilanie. W tym celu należy odłączyć wtyczkę zasilającą z wyposażenia podstawowego. Nigdy nie należy przeprowadzać prac konserwacyjnych lub naprawczych, gdy urządzenie jest włączone, gdy znajduje się pod napięciem. Prace spawalnicze odbywające się na ciągniku lub maszynie wymagają wcześniejszego odcięcia zasilania kontrolera wysiewu CS W tym celu należy odłączyć wtyczkę zasilającą z wyposażenia podstawowego. Oddalić dzieci od kontrolera wysiewu. Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie strumienia wody lub strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Nie wolno otwierać kontrolera wysiewu. Wszelkie otwarcie jest niedopuszczalne i jest powodem utraty gwarancji. Przyciski uruchamiać opuszkami palców. Należy unikać używania do tego celu do tego paznokci. Jeżeli po przeczytaniu niniejszej instrukcji jakaś jej część w dalszym ciągu jest niejasna, jeszcze przed użyciem kontrolera wysiewu CS należy zwrócić się do sprzedawcy albo do przedstawiciela serwisu Müller-Elektronik / Monosem z prośbą o dalsze wyjaśnienia. Dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa w instrukcji obsługi i naklejki ostrzegawcze na urządzeniu. Naklejki ostrzegawcze powinny zawsze znajdować się w dobrym, czytelnym stanie. Brakujące lub uszkodzone naklejki ostrzegawcze należy wymienić na nowe. Należy zadbać, aby nowe części urządzenia zaopatrzone były w aktualne naklejki ostrzegawcze. Naklejki ostrzegawcze zastępcze dostępne są u autoryzowanego sprzedawcy. Nauczyć się obsługi zgodnej z zaleceniami dotyczącymi obsługi kontrolera wysiewu CS Nikt nie powinien obsługiwać urządzenia bez precyzyjnego przeczytania i zrozumienia instrukcji obsługi. Kontroler wysiewu CS i wyposażenie dodatkowe należy utrzymywać w dobrym stanie. Niedopuszczalne zmiany i użycie mogą pogorszyć funkcjonowanie i/lub bezpieczeństwo oraz wpłynąć na czas eksploatacji urządzenia. 4

5 3. Widok zestawu urządzenia i pierwsze uruchomienie. Sama jednostka obliczeniowa nie wystarczy do sterowania siewnikiem punktowym. Jednostka obliczeniowa może być używana tylko wtedy, gdy jest podłączona do odpowiedniej konsoli kontrolera wysiewu za pomocą odpowiednich przewodów z wyposażenia podstawowego. Schemat 3-1 Widok zestawu 5

6 Opis schematu z poprzedniej strony: (1) Konsola kontrolera wysiewu CS (2) Podstawowe wyposażenie ciągnika. (3) Czujnik prędkości. (4) Przewód podłączeniowy komputera zadaniowego (jednostki obliczeniowej) maszyny. (5) Przewód łączący 2-gi komputer zadaniowy maszyny. (6) Nadrzędny komputer zadaniowy ( master ). (7) Podrzędny komputer zadaniowy ( slave ) (opcja). (8) Wiązka przewodów dla nadrzędnego komputera zadaniowego ( master ). (9) Wiązka przewodów dla podrzędnego komputera zadaniowego ( slave ) (opcja). Na schemacie 3.1. został przedstawiony widok kontrolera wysiewu CS z wyposażeniem podstawowym ciągnika, z czujnikiem prędkości, komputerami zadaniowymi (jednostkami obliczeniowymi) i wiązkami elektrycznymi. Wyposażenie podstawowe kontrolera wysiewu CS zawiera wiązkę okablowania maszyny podłączającą z czujnikiem prędkości na ciągniku. Przewód podłączeniowy (4), komputery zadaniowe maszyny (6) i (7) oraz wiązki elektryczne należą do wyposażenia maszyny. Różne konfiguracje są możliwe w zależności od poziomu rozbudowania urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w instrukcjach obsługi poszczególnych modułów dodatkowych. 6

7 4 Menu obsługowe Na tej stronie przedstawiono strukturę menu. (przejście do kolejnego ekranu) i (poprzednie menu). 7

8 Opis ekranów z poprzedniej strony: CALIBRAGE = KALIBRACJA Demarrer = Uruchomienie Roulez 100 m = Przejechać 100 m Arreter = Zatrzymać się ou abondon = lub zaniechać Val Moyenne = Wartość średnia Ecart grain = Odstęp między ziarnami DONNEES MACHINE 1 = DANE MASZYNY 1 Nb rangs = Liczba rzędów Dist rang = Rozstaw między rzędami = Impuls / 100 m = ilość impulsów / 100 m Turbine theo = Teoretyczne obroty turbiny Turbine reel = Rzeczywiste obroty turbiny Fourr TR Perm. = Uwrocie Sim. Vitesse = Prędkość symulowana Arret = Zatrzymanie SERVICE 1 = Menu Serwisowe 1 Signal capt. optique sur = Sygnał z czujnika optycznego SERVICE 2 = Menu Serwisowe 2 Impulsions = Impulsy Rotations = Obroty Impuls roue = Impulsy koła Pos. travail = Pozycja robocza PWM-signal = Sygnał PWM SERVICE 3 = Menu Serwisowe 3 Coupure = Włączanie / wyłączanie napędu sekcji wysiewającej 8

9 PROGR. PERM. RG = PROGRAMOWANIE ROZŁĄCZANIA SEKCJI RESULTAT 1 = WYNIKi 1 Quantite = Ilość Surface = Powierzchnia Surf. = Powierzchnia Distance = Odległość Temps = Czas Moyenne = Średnia Total quan. = Całkowita ilość Total surf. = Całkowita powierzchnia Total dist. = Całkowita odległość Total temps = Całkowity czas H. service = Ilość przepracowanych godzin DONNEES MACHINE 2 = DANE MASZYNY 2 Regulation = Regulacja Arret = Zatrzymanie Facteur de reg. = Współczynnik regulacji PWM val de depart = PWM wartość początkowa PWM val. min. = wartość minimalna Impuls / rotation = Impulsy / Rotacja Moyenne = Średnia Oui = Tak + Deviation = Odchylenie na + - Deviation = Odchylenie na Version = Wersja DONNEES MACHINE 3 = DANE MASZYNY 3 Largeur pulv. = Szerokość belki opryskiwacza Larg. Voie tr. = Rozstaw kół ciągnika Rang/voie de pass = Rząd/rozstaw przejazdu 9

10 debut bord champ = początek brzegu pola gauche = lewa strona 1/2 Nb rangs = 1/2 liczba rzędów Temps commut. = Czas komutacji Oui = Tak RESULTAT 2 = WYNIKI 2 Rang = Rząd MGr = tysiące ziaren 4.1 Menu robocze Schemat 4-1 Menu robocze Tabela 4-1 Przyciski programowania menu roboczego Przycisk Opis Przejście do ekranu WYNIKI 1. Tym przyciskiem ponownie wyłącza się wszystkie sekcje wysiewające, które skonfigurowano, jako ciągle wyłączone. Rozdział opisuje jak wybiera się sekcje wysiewające przeznaczone do ciągłego wyłączenia. Dodanie ścieżki przejazdowej: Jeden ślad do przodu w rytmie ścieżki przejazdowej. Odjęcie ścieżki przejazdowej: Jeden ślad do tyłu w rytmie ścieżki przejazdowej. Zatrzymanie ścieżki przejazdowej (STOP): Włączenie / wyłączenie ścieżki przejazdowej. 10

11 Włączenie wszystkich sekcji wysiewających. Gdy sekcje wysiewające z prawej lub lewej zostały trwale wyłączone, to za pomocą tego przycisku można te sekcje wysiewające ponownie włączyć. Uwaga: Wszystkie permanentnie wyłączone sekcje wysiewające także są włączane. Wyłączenie sekcji wysiewającej od lewej strony. Z każdym przyciśnięciem tego przycisku wyłącza się po jednej sekcji wysiewającej począwszy od lewej strony. Włączenie sekcji wysiewającej od lewej strony. Z każdym przyciśnięciem tego przycisku włącza się po jednej sekcji wysiewającej począwszy pierwszej od lewej włączonej sekcji wysiewającej. Wyłączenie sekcji wysiewającej od prawej strony. Z każdym przyciśnięciem tego przycisku wyłącza się po jednej sekcji wysiewającej począwszy od prawej. Włączenie sekcji wysiewającej od prawej strony. Z każdym przyciśnięciem tego przycisku włącza się po jednej sekcji wysiewającej począwszy pierwszej od prawej włączonej sekcji wysiewającej Tabela 4-2 Komunikaty Komunikat Opis Numer ścieżki przejazdowej w ramach aktualnego rytmu Zatrzymanie ścieżki przejazdowej. Numer rytmu, tutaj 8. Rytm obliczany jest automatycznie na postawie danych maszyny. Ręczny wybór rytmu nie jest więc konieczny. Aktualna prędkość pracy w km/h. Symulowana prędkość. Aktualna prędkość obrotowa dmuchawy (turbiny siewnika). Stan sekcji wysiewającej przy wyłączonej pozycji roboczej Stop. Stan sekcji wysiewającej przy włączonej pozycji roboczej i wszystkie sekcje wysiewające włączone Stan sekcji wysiewającej przy włączonej pozycji roboczej; rzędy 1 i 2 wyłączone. 11

12 Ciągłe wyłączenie sekcji wysiewającej; rzędy 2 i 5 są ciągle wyłączone, pozycja robocza wyłączona. Wyłączenie sekcji wysiewającej zależne od rytmu. Na przykładzie po lewej wyłączono sekcję wysiewającą nr 6. Val Moyenne = Wartość średnia = wskazuje średnią ilość ziarna na ha. Ecart grain = Odległość między ziarnami = wskazuje odległość w cm między wysiewanym ziarnem. 12

13 4.2 Menu wyników Wyniki 1 Schemat 4-2 Wyniki 1 Ekran wyświetla liczniki dzienne i całkowite. Jedynie liczniki dzienne mogą być wyzerowane indywidualnie lub wszystkie naraz. Liczniki całkowite nie mogą być wyzerowane. Tabela 4-3 Przyciski programowania: Wyniki 1 Przycisk Opis Kasuje licznik dzienny ilości Kasuje licznik dzienny powierzchni Kasuje licznik dzienny odległości Kasuje licznik dzienny czasu Kasuje wszystkie liczniki dzienne Przełącza do menu Dane maszyny 1 Przełącza menu do wyboru ciągłego wyłączenia sekcji wysiewających. Przełącza do menu Wyniki 2 Powrót do poprzedniego ekranu. 13

14 4.2.2 Wstępny wybór ciągłego wyłączenia sekcji wysiewającej Przez naciśnięcie przycisku przechodzi się z menu Wyniki 1 do menu ciągłego wyłączenia sekcji wysiewającej. Za pomocą przycisków ze strzałkami i wybiera się sekcję wysiewającą, której stan ma zostać zmieniony. Strzałka pod sekcjami wysiewającymi pokazuje wybraną sekcję wysiewającą. Za pomocą przycisku zmienia się stan sekcji wysiewającej. Sekcja wysiewająca zostanie wybrana do ciągłego wyłączenia, gdy zostanie przestawiona w ten sposób. Wszystkie sekcje wysiewające przedstawione za pomocą tego symbolu, są wykluczone z ciągłego wyłączenia. Wybór ciągłego wyłączenia można cofnąć dla wszystkich sekcji wysiewających za pomocą przycisku. Uwaga: Gdy tylko stan jednej z sekcji wysiewających zostanie zmieniony, to wszystkie wybrane wcześniej sekcje wysiewające zostaną wyłączone. Ciągłe wyłączenie anuluje się przez naciśnięcie przycisku w menu roboczym. Ciągłe wyłączenie może być anulowane na końcu pola (patrz wyjaśnienia poniżej). Przejść do ustawienia programowania ciągłego na ekranie Dane maszyny 1 na linii Fourr TR perm. Ustawienie ciągłego zatrzymania jest zapamiętane. Z poziomu ekranu roboczego nacisnąć na przycisk w celu uruchomienia ciągłego zatrzymania. Schemat 4-3 Wstępny wybór ciągłego wyłączenia sekcji wysiewającej 14

15 Tabela 4-4 Wstępny wybór ciągłego wyłączenia sekcji wysiewającej Przycisk Opis Przesuwa kursor do następnego sekcji wysiewającej z lewej strony. Przesuwa kursor do następnego sekcji wysiewającej z prawej strony. Przełącza stan sekcji wysiewającej Włącza wszystkie sekcje wysiewające Powrót do ekranu poprzedniego Wyniki 2 Z poziomu ekranu Wyniki 1, nacisnąć na przycisk strzałki w celu przejścia do Wyniki 2. Schemat 4-4 Ekran Wyniki 2 Na tym ekranie wyświetlana jest średnia ilość wysiewanych ziaren na każdym rzędzie, jednostka ilości to tysiące ziaren (MGr). Liczniki mogą być wyzerowane wszystkie razem lub pojedynczo. 15

16 Tabela 4-5 Przyciski: Wyniki 2 Przycisk Opis Przesuwa strzałkę wyboru o jeden rząd do góry. Kasuje wartość tysięcy ziaren dla wybranego rzędu Przesuwa strzałkę znakującą o jeden rząd do dołu Kasuje wartość tysięcy ziaren dla wszystkich rzędów Przejście do menu Wyniki 1 Powrót do poprzedniego ekranu. 4.3 Menu danych maszyny Menu danych maszyny wywołuje się z menu Wyniki 1 za pomocą przycisku maszyny 1. Tu dokonuje się wszystkich ustawień istotnych dla maszyny. => Dane Dane maszyny 1 Schemat 4-5 Ekran Dane maszyny 1 16

17 Tabela 4-6 Przyciski oprogramowania Menu danych maszyny 1 Przycisk Opis Przeskakuje do ekranu kalibracji czujnika prędkości. Ustawia aktualną prędkość obrotową dmuchawy jako zadaną teoretyczną prędkość obrotową. Przejście do menu Serwis 1. Przejście do menu Dane maszyny 2. Powrót do poprzedniego ekranu. Tabela 4-7 Dane maszyny 1 Parametr Nb rangs = Ilość rzędów Dist. Rangs = Rozstaw między rzędami Trous disc. Sem = Liczba otworów tarczy wysiewającej Impulsy/100m Opis Tu należy ustawić całkowitą liczbę sekcji wysiewających. Dane te potrzebne są do szerokości roboczej maszyny oraz do określenia rytmu ścieżek przejazdowych. Rozstaw między dwoma sąsiednimi sekcjami wysiewającymi. Dane te potrzebne są do określenia rytmu ścieżek przejazdowych. Liczba otworów w tarczy wysiewającej Tu ustawia się ilość impulsów / 100 m dla czujnika prędkości. Gdy wartość nie jest znana, można przeprowadzić kalibrację. Turbine theo = Teoretyczna prędkość obrotowa turbiny Turbine reel = Rzeczywistość prędkość obrotowa turbiny Larg. Pulve = Szerokość belki opryskiwacza Largeur voie tr = Szerokość śladów ciągnika (rozstawu kół) Fourr. Tour. Perm. = Początkowy brzeg pola, Uwrocie Wartość ta musi być ustawiona bardzo dokładnie, ponieważ ma wpływ na pomiar powierzchni oraz kontrolę wysianej ilości. Tu wprowadza się prędkość obrotową turbiny, która ma być monitorowana. Możliwe jest też zapisanie aktualnej prędkości obrotowej dmuchawy za pomocą przycisku. Gdy prędkość obrotowa odbiega od wartości zadanej o ponad ±10%, to rozlegnie się sygnał alarmowy. Wyświetla rzeczywistą prędkość obrotową turbiny. Szerokość robocza opryskiwacza, stosowana do pielęgnacji plantacji. Dane te potrzebne są do określenia rytmu ścieżek przejazdowych. Szerokość śladów ciągnika, za pomocą którego wykonuje się czynności mające na celu ochronę roślin. Dane te potrzebne są do określenia rytmu ścieżek przejazdowych. Za pomocą tego ustawienia można określić, czy ciągłe wyłączenie sekcji wysiewających na końcu pola ma zostać ponownie cofnięte, czy nie. Ustawienie wył. pozostawia permanentne wyłączenie. Gdyby wszystkie sekcje wysiewające miały być używane, to 17

18 Sim. Vitesse = Prędkość symulowana Sim. Vitesse = Prędkość symulowana należy wyłączenie cofnąć za pomocą przycisku Tu włącza i wyłącza się symulację prędkości. Uwaga: Symulacja prędkości pozostaje zapisana aż do wyłączenia kontrolera pracy, lub aż do wyłączenia jej w tym miejscu. Ta prędkość jest symulowana, gdy symulacja prędkości jest włączona Dane maszyny 2 Z poziomu ekranu Dane maszyny 1, nacisnąć na przycisk strzałki 2. w celu przejścia do Dane maszyny Rysunek 4-6 Dane maszyny 2 Tabela 4-8 Przyciski oprogramowania Menu Dane maszyny 2 Przycisk Opis Przejście do menu Serwis 1. Przejście do menu Dane maszyny 1. Przejście do menu roboczego. 18

19 Tabela 4-9 Dane maszyny 2 Parametr Regulacja Opis Gdy maszyna jest wyposażona w regulację (silnik hydrauliczny), to regulację można aktywować w tym miejscu. Współczynnik regulacji Współczynnik regulacji zmienia charakterystykę regulacji silnika hydraulicznego przy aktywnej regulacji. Im wyższy jest współczynnik regulacji, tym szybciej silnik reaguje. PWM val. depart PWM val. min. Impulsy/obr. Impulsy/obr. Wersja mhx Wersja iop N/A Nie używane N/A Nie używane Tu należy wprowadzić ilość impulsów na jeden obrót wałka wysiewającego. Tu należy wprowadzić ilość impulsów na jeden obrót turbiny. Wersja oprogramowania Wersja Obiekt-Pool Dane maszyny 3 Z poziomu ekranu Dane maszyny 2, nacisnąć na przycisk strzałki 3. w celu przejścia do Dane maszyny Rysunek 4-7 Dane maszyny 3 Tabela 4-10 Przyciski oprogramowania Menu Dane maszyny 2 Przycisk Opis Przejście do menu Serwis 1. Przejście do menu Dane maszyny 1. 19

20 Przejście do menu roboczego. Tabela 4-11 Wyświetlanie: Menu Dane maszyny 3 Przycisk Largeur pulv. = Szerokość belki opryskiwacza Larg. voie tr. = Rozstaw kół ciągnika Rang / Voie de pass = Rząd / Rozstaw przejazdu Debut bord champ = początek brzegu pola 1/2 Nb rangs = 1/2 ilości rzędów ERP X CRP X Tempo communt. Opis Szerokość belki opryskiwacza w metrach Rozstaw kół ciągnika w metrach Lewy lub prawy: wskazuje stronę, od której rozpoczyna się tryb ścieżkowania. 20

21 4.3.3 Kalibracja czujnika prędkości Menu kalibracji dla czujnika prędkości wywołuje się w menu: Dane maszyny 1 za pomocą przycisku. Uwaga: Kalibracja musi zostać przeprowadzona bardzo dokładnie. Ma ona wpływ na prędkość i pomiar powierzchni oraz kontrolę lub regulację ilości wysiewanego ziarna. Sposób postępowania: 1. Zmierzyć i oznakować na polu odcinek 100 m. 2. Podjechać ciągnikiem z pustą maszyną do linii i ustawić w pozycji roboczej. 3. Nacisnąć przycisk, aby rozpocząć proces kalibracji 4. Przycisk znika. Pojawiają się przyciski i. 5. Przejechać odcinek 100 m i zatrzymać się na jego końcu. Podczas jazdy wyświetlane są wykryte impulsy. 21

22 6. Na końcu odcinka 100 m nacisnąć na przycisk, aby potwierdzić wykryte impulsy. Nowa wartość wyświetlana jest w Menu danych maszyny Menu serwisowe Serwis 1 Schemat 4-9 Menu Serwisowe Serwis 1 W tym menu serwisowym 1 można sprawdzić funkcje czujników optycznych. W tym celu trzeba na krótko przerwać zaporę świetlną w czujniku optycznym (fotokomórce). Gdy przerwa zostanie rozpoznana, to słychać sygnał alarmu i numer sekcji wysiewającej zostanie pokazany na ekranie. Tabela 4-12 Przyciski menu serwisowego: Serwis 1 Przycisk Opis Serwis 2: Przejście do ekranu: Serwis 2. Przejście do poprzedniego ekranu. 22

23 4.3.6 Serwis 2 W tym menu można przetestować funkcję: - czujników prędkości obrotowej dmuchawy, - wałka aparatu wysiewającego siewnika, - prędkości i pozycji roboczej. Po włączeniu urządzenia wszystkie liczniki impulsów ustawione są na 0. Gdy tylko to menu zostanie wywołane, impulsy dla każdego czujnika są osobno sumowane. W przypadku obecności silnika hydraulicznego do napędu wałka wysiewającego prędkość Schemat 4-10 Menu Serwisowe Serwis 2 Tabela 4-13 Przyciski menu serwisowego: Serwis 2 Przycisk Opis Zwiększenie sygnału wyjściowego. Zmniejszenie sygnału wyjściowego. Serwis 2: Przejście do ekranu: Serwis 2. Przejście do poprzedniego ekranu. 23

24 4.3.7 Serwis 3 W tym menu można przetestować poszczególne sprzęgła elektro-magnetyczne do wyłączania sekcji wysiewających. Można podłączyć do 8 sprzęgieł elektro-magnetycznych. Strzałka przed linią oznacza aktualnie przełączaną sekcję wysiewającą. Tabela 4-14 Przyciski menu serwisowego: Serwis 3 Schemat 4-11 Menu Serwisowe Serwis 3 Przycisk Opis Przenosi kursor do wiersza leżącego wyżej. Przenosi kursor do wiersza leżącego niżej. Przełącza stan sprzęgieł rozłączających. Serwis 2: Przejście do ekranu: Serwis 2. Przejście do poprzedniego ekranu. 24

25 5 Załącznik 5.1 Dane techniczne (Kontroler roboczy Fujitsu) Tab. 5-1: Dane techniczne Wejścia: - 1 x 42 pinowa wtyczka (wtyk A & B, wtyk przeciwny z możliwością blokowania i z izolacją przewodów pojedynczych do podłączenia organów wykonawczych / czujników) - 2 x 16 pinowe wtyczki Zasilanie: V DC (łącznie z ochroną przed przeładowaniem do 80V) Prąd pobierany (IN) (ZAŁ) : 400 ma (przy 14,4V bez mocy wydawanej, bez zasilania zewnętrznych czujników) Zakres temperatur: ºC (wg IEC Nb, IEC oraz IEC Na) Obudowa: Obudowa wykonana techniką odlewania ciągłego z anodyzowanego aluminium, lakierowane pokrywy aluminiowe z uszczelką z EPDM, śruby ze stali nierdzewnej Stopień ochrony: Testy otoczenia: Wymiary: Ciężar: 5.2 Słowniczek IP66K (całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu i ochrona przed silnymi strumieniami wody o podwyższonym ciśnieniu wg DIN40050 część 9: 1993) Testy na wibracje i uderzenia wg IEC mm x 143 mm x 57 mm (dł. x sz. x wys., bez wtyczki) 0,95 kg (gdy kabel przyłączeniowy ma 6,5m) Tab. 5-2: Słowniczek Pojęcie Magistrala (Bus) Magistrala CAN (Bus CAN) Przyciski funkcyjne Maska Terminal Znaczenie Magistrala oznacza, że różne urządzenia (terminal, Kontroler roboczy itp.) są z zasady połączone ze sobą za pomocą sieci. Tu wysyłane są tylko pakiety danych (wiadomości), które mogą otrzymać wszystkie urządzenia podłączone. Każda wiadomość jest tak oznaczona, aby każde urządzenie podłączone do magistrali mogło rozpoznać, czy wiadomość jest przeznaczona dla niego. Tylko wtedy dokonuje jej przetworzenia. Zasadniczo sieć składająca się z dwóch kabli. CAN oznacza controller area network i zostało opracowane przez firmę Bosch do zastosowania w instalacjach przemysłowych i samochodach osobowych. Ta postać portu danych z powodu wyjątkowo dużej bezawaryjności szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania w instalacjach przemysłowych. Przyciski funkcyjne to przyciski, które umieszczone są na terminalu obok wyświetlacza. Aktualna funkcja (przycisk oprogramowania) przycisku wskazywana jest obok na wyświetlaczu. Maski to różne rodzaje konfiguracji wyświetlacza kontrolera roboczego na terminalu. W ramach menu wyświetlane są informacje kontrolera roboczego oraz pozycje przycisków funkcyjnych. Terminal to jednostka służąca do wydawania informacji oraz obsługi w kabinie ciągnika. Stanowi połączenie między kierowcą a maszyną. Na terminalu wyświetlane są podłączone maszyny. Za pomocą przycisków funkcyjnych można obsługiwać wiele funkcji. 25

26 Wyposażenie podstawowe Przycisk oprogramowania Konfiguracja Kontroler roboczy (=komputer zadaniowy) (= jednostka obliczeniowa) ECU Kursor Zasoby Wyposażenie podstawowe stanowi człon łączący między terminalem a ciągnikiem. Za pośrednictwem wyposażenia podstawowego podłącza się zasilanie oraz magistralę danych do terminala. Przycisk oprogramowania to aktualna funkcja przycisku funkcyjnego. Wyświetla się obok przycisku funkcyjnego na wyświetlaczu. Konfiguracja jest tabelą parametrów, która przekazuje kontrolerowi roboczemu zakres funkcji maszyny. Kontroler roboczy jest mózgiem maszyny. Odpowiedzialny jest za wszystkie funkcje. Tu wykonywane i kontrolowane są wszystkie funkcje regulujące. Wartości czujników są mierzone i następnie przesyłane do terminala. Komendy wprowadzane przez użytkownika do terminala są tu przetwarzane do postaci sygnałów przełączających i sterują w ten sposób np. klapkami magnetycznymi itp. Kabel przyłączeniowy relacji maszyny kontroler roboczy łączy kontroler z ciągnikiem. Kable czujników i organów wykonawczych podłączane są (w razie konieczności przez wiązkę kablową lub rozdzielacz) do kontrolera roboczego. Elektroniczna jednostka kontrolna (electronic control unit). Patrz opis kontrolera roboczego. Kursor to aktualna pozycja w menu wprowadzania danych lub wyboru. Oznacza wartość, która właśnie jest zmieniana. Zasoby to obiekty graficzne udostępnione przez kontroler roboczy. Używane są w terminalu do ilustracji funkcji, wprowadzania, wydawania itp. Gdy terminal po raz pierwszy podłączany jest do kontrolera roboczego, to zasoby są ładowane do terminala i tam zapisywane. Dzięki zapisowi ponowne ładowanie nie jest konieczne. Zasoby pozostają tak długo zapisane w terminalu, aż nie zostaną skasowane przez użytkownika. 5.3 Skróty Tab. 5-3: Skróty Skrót ECU Znaczenie Elektroniczna jednostka kontrolna (electronic control unit) 26

27 VI. GWARANCJA. Szczegółowe warunki gwarancji znajdą Państwo w Karcie Gwarancyjnej, dołączonej do nabywanego siewnika, w którego wyposażeniu może znajdować się kontroler wysiewu, opisany w niniejszej instrukcji obsługi, stanowiącej załącznik do instrukcji obsługi siewnika. Ani Producent, ani Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za użycie kontrolera wysiewu niezgodne z przeznaczeniem ani też za błędne odczyty lub błędne funkcjonowanie urządzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi lub zaprogramowania mogących mieć wpływ na jakość wysiewu i późniejsze zbiory, ani też za wypadki w pracy wynikłe z powyższych powodów. W razie problemów, prosimy kontaktować się z Serwisem Sprzedawcy: 27

28 KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 28

29 29

30 30

31 KONTROLERY WYSIEWU MULLER 31

32 32

33 33

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi TRACK-Guide III Stan: V3.20140812 31302713-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi BASIC-Terminal TOP Stan: V3.20111208 30322521-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi COMFORT-Terminal Stan: V5.20130422 30322527-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence HS153 Excellence Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec Spis treści Informacje ogólne Montaż Rysunek poglądowy, oznaczenie typu 3 Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo