pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok"

Transkrypt

1 pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia zamówieniak mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok PK lpis przedmiotu zamówieniak PKNK mrzedmiotem zamówienia jest dostawa i wómiana kotłów grzewczóch i technologii kotłowni gazowej ckok oraz wókonanie robót elektrócznóch w kotłowni gazowej w budónku Archiwum maństwowóm w iublinie ulk gezuicka NPK PKOK wakres zamówienia obejmujew PKOKNK aostawa i wómiana kotłów grzewczóch i technologii kotłowni gazowej ckokw PKOKNKNK demontaż niektóróch urządzeń kotłowni PKOKNKOK montaż nowóch kotłów wraz innómi urządzeniami kotłowni PKOKNKPK dostosowanie instalacji gazowej PKOKNK4K dostosowanie instalacji wodjkan PKOKNKRK dostosowanie układu odprowadzania spalin PKOKNKSK uruchomienie urządzeń kotłowni PKOKNKTK robotó budowlane PKOKOK tókonanie robót elektrócznóchw PKOKOKNK rozdzielnica kotłowni oh PKOKOKOK instalacja oświetleniowa PKOKOKPK instalacja oświetlenia miejscowego PKOKOK4K instalacja siłó PKOKOKRK instalacja sterowania PKOKOKSK instalacja alarmowa PKOKOKTK ochrona od porażeń PKOKOKUK instalacja wórównawcza PKOKOKVK ochrona przepięciowa

2 PKPK CmsW 44KSOKNOKOMJT hotłó grzewcze centralnego ogrzewania PVKPTKMMKMMJS fnstalacje wodne 4OKNPKMMKMMJV hranói kurkii zaworó i podobna armatura 4OKNPKNNK4TJU waworó bezpieczeństwa 44KSNKRMKMMJ4 wbiorniki ciśnieniowe PVKNPKTMKMMJN wmiękczacze wodó 4OKRNKNNKNMJR mompó grzewcze 4PKPOKUMKMMJU fnstalacje hódrauliczne 44KNSKMMKMMJV ourociągii instalacje rurowei rurói okładzinó rurowei ruró i podobne elementó 4RKPNKMMKMMJP oobotó instalacójne elektróczne PK4K pzczegółowó opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr N i O do specófikacji istotnóch warunków zamówieniak tókaz materiałów stanowiącó załącznik nr P oraz przedmiar robót elektrócznóch stanowiącó załącznik nr 4 należó traktować jako materiał pomocniczók PKRK wgodnie z artk OV ustk P ustawó mrawo zamówień publicznóch wamawiającó w niniejszóm postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnóchi a wszelkie towaró określone w dokumentacjii pochodzące od konkretnóch producentówi określają minimalne parametró jakościowe i cechó użótkowei jakim muszą odpowiadać towarói abó spełnić wómagania stawiane przez wamawiającegok PKSK wgodnie z artk PM ustk 4 ustawó mrawo zamówień publicznóch wamawiającó w niniejszóm postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wókonawców rozwiązań równoważnóch w stosunku do rozwiązań opisanóch w niniejszej specófikacji istotnóch warunków zamówieniak tókonawcai któró w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnóch opisówanóm w specófikacji istotnóch warunków zamówieniai jest obowiązanó wókazaći że oferowane przez niego robotó budowlane spełniają wómagania określone przez zamawiającegok 4K Termin wókonania zamówienia Termin wókonania zamówienia PM dni kalendarzowóch od dató zawarcia umowók RK tarunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonówania ocenó spełniania tóch warunków RKNK tókonawca ubiegającó się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotóczącew RKNKNK posiadania uprawnień do wókonówania określonej działalności lub

3 czónnościi jeżeli przepisó prawa nakładają obowiązek ich posiadaniai RKNKOK posiadania wiedzó i doświadczeniai RKNKPK dósponowania odpowiednim potencjałem technicznóm oraz osobami zdolnómi do wókonania zamówieniai RKNK4K sótuacji ekonomicznej i finansoweji RKOK tókonawca może polegać na wiedzó i doświadczeniui potencjale technicznómi osobach zdolnóch do wókonania zamówienia lub zdolnościach finansowóch innóch podmiotówi niezależnie od charakteru prawnego łączącóch go z nimi stosunkówk RKPK lcena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wókonawców dokumentó i oświadczeniak RK4K gako spełniającó warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wókonawcói którzów RK4KNK w zakresie warunku określonego w pkt RKNKOK wókażą wókonanie co najmniej jednego zadania obejmującego dostawę i montaż kotłów grzewczóch o wartości brutto dostawó i montażu minimum RM MMMIMM złi w okresie ostatnich trzech lat przed upłówem terminu składania oferti a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszó w tóm okresiek RK4KOK w zakresie warunku określonego w pkt RKNKPK wókażą dósponowanie osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacójnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrócznóchk RKRK t przópadku wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówieniaw RKRKNK warunki udziału w postępowaniui o któróch mowa w pkt RKNK muszą zostać spełnione przez wókonawców łączniek RKRKOK brak podstaw do wókluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wókonawcó w okolicznościach o któróch mowa w artk O4 ustk N ustawó prawo zamówień publicznóch musi zostać wókazanó przez każdego z wókonawcówk RKSK lfertó wókonawcówi którzó wókażą spełnianie wómaganóch warunków zostaną dopuszczone do badania i ocenók RKTK tókonawcói którzó nie wókażą spełniania wómaganóch warunków zostaną wókluczeni z postępowaniak SK tókaz oświadczeń i dokumentówi jakie mają dostarczóć wókonawcó w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wókazania braku podstaw do wókluczenia z postępowania o udzielenie zamówieniak SKNK lświadczeniew SKNKNK lświadczenie tókonawcó o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Ewg załącznika nr RF dotóczącóchw

4 SKNKNKNK posiadania uprawnień do wókonówania działalności w zakresie objętóm przedmiotem zamówieniai jeżeli przepisó prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; SKNKNKOK posiadania wiedzó i doświadczenia SKNKNKPK dósponowania odpowiednim potencjałem technicznóm oraz osobami zdolnómi do wókonania zamówieniak SKNKNK4K sótuacji ekonomicznej i finansowej SKOK t celu wókazania spełniania przez wókonawcę warunkówi o któróch mowa w artk OO ustkn ustawó z dnia OV stócznia OMM4 r mrawo zamówień publicznóchi któróch opis sposobu ocenó spełniania został dokonanó przez wamawiającegoi należó złożyć następujące dokumentów SKOKNK tókaz wókonanóchi a w przópadku świadczeń okresowóch lub ciągłóch również wókonówanóchi dostaw lub usług w zakresie niezbędnóm do wókazania spełniania warunku wiedzó i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upłówem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniui a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszó J w tóm okresiei z podaniem ich wartościi przedmiotui dat wókonania i odbiorców Ewg załącznika nr SFI oraz załączeniem dokumentu potwierdzającegoi że te dostawó lub usługi zostałó wókonane lub są wókonówane należóciek SKOKOK lświadczeniei że osobói które będą uczestniczóć w wókonówaniu zamówieniai posiadają wómagane uprawnieniai jeżeli ustawó nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Ewg załącznika nr TFK SKPK tókonawca w sótuacjii gdó polega na wiedzó i doświadczeniui potencjale technicznómi osobach zdolnóch do wókonania zamówienia lub zdolnościach finansowóch innóch podmiotówi niezależnie od charakteru prawnego łączącóch go z nimi stosunkówi zobowiązanó jest udowodnić wamawiającemui iż będzie dósponował zasobami niezbędnómi do realizacji zamówieniai w szczególności przedstawiając w tóm celu pisemne zobowiązanie tóch podmiotów do oddania mu do dóspozócji niezbędnóch zasobów na okres korzóstania z nich przó wókonówaniu zamówieniak SK4K t przópadku wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówienia oświadczenie wómagane w pkt SKNK oraz dokumentó wómagane w pkt SKOKJSKPK winnó bóć złożone wspólnie przez wókonawcówk SKRK t celu wókazania braku podstaw do wókluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wókonawcó w okolicznościach o któróch mowa w artk O4 ustk N ustawó należó złożyć następujące dokumentów SKRKNK lświadczenie wókonawcói o braku podstaw do wókluczenia Ewg załącznika nr UFK SKRKOK Aktualnó odpis z właściwego rejestrui jeżeli odrębne przepisó wómagają wpisu do rejestrui w celu wókazania braku podstaw do wókluczenia w oparciu o artk O4 ustk N pkt O ustawó wóstawionó nie wcześniej niż S miesięcó przed upłówem terminu składania oferti a w stosunku do osób fizócznóch oświadczenie w zakresie artk O4 ustkn pktk O ustawó Ewg

5 załącznika nr VFK SKSK geżeli wókonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terótorium ozeczópospolitej molskieji przedkłada dokument wóstawionó w krajui w któróm ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzającói że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości J wóstawionó nie wcześniej niż S miesięcó przed upłówem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertk SKTK tókonawca powołującó się przó wókazówaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innóch podmiotówi które będą brałó udział w realizacji części zamówieniai przedkłada także dokumentó dotóczące tego podmiotu w zakresie wómaganóm dla wókonawcói określonóm w pkt SKR i SKSK SKUK geżeli w miejscu zamieszkania osobó lub w krajui w któróm wókonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniai nie wódaje się dokumentówi o któróch mowa w SKSKI zastępuje się je dokumentem zawierającóm oświadczenie złożone przed notariuszemi właściwóm organem sądowómi administracójnóm albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osobó lub krajui w któróm wókonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania J wóstawionóm nie wcześniej niż S miesięcó przed upłówem terminu składania ofertk SKVK t przópadku wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówienia dokumentó wómagane w pkt SKRK winien złożyć każdó wókonawcak SKNMK lświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniui wómagane w pkt SKNKNK oraz dokumentói o któróch mowa w pkt SKPK winnó bóć składane w formie oróginałuk SKNNK aokumentói o któróch mowa w pkt SKOKI SKRKI SKSK i SKUK winnó bóć składane w formie oróginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oróginałem przez wókonawcę J poświadczenie winno zawierać zapis odręcznó lub w formie pieczęci yza zgodność z oróginałemyk SKNOK t przópadku składania elektronicznóch dokumentów powinnó bóć one opatrzone przez wókonawcę bezpiecznóm podpisem elektronicznóm werófikowanóm za pomocą ważnego kwalifikowanego certófikatuk SKNPK t przópadku wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówienia oraz w przópadku podmiotówi o któróch mowa w pkt SKTKI kopie dokumentów dotóczącóch odpowiednio wókonawcó lub tóch podmiotów winnó bóć poświadczane za zgodność z oróginałem przez wókonawcę lub te podmiotók SKN4K aokumentó sporządzone w jęzóku obcóm należó składać wraz z tłumaczeniem na jęzók polskik TK fnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wókonawcami oraz przekazówania oświadczeń i dokumentówi a także wskazanie osób uprawnionóch do porozumiewania się z wókonawcami oraz adres pocztó elektronicznej lub stronó internetowej zamawiającegok

6 TKNK t niniejszóm postępowaniu wszelkie oświadczeniai wnioskii zawiadomienia oraz informacje należó przekazówać pisemniei faksem lub drogą elektronicznąk TKOK lświadczeniai wnioskii zawiadomienia oraz informacje należó przekazówać do zamawiającegow J za pomocą telefaksu na nr UN ROU SN 4S J drogą elektroniczną na ejmailw kanc]lublinkapkgovkpl J pisemnie na adres Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublink TKPK wamawiającó udzieli wójaśnień dotóczącóch treści specófikacji istotnóch warunków zamówienia niezwłoczniei jednak nie później niż O dni przed upłówem terminu składania oferti pod warunkiem że wniosek o wójaśnienie treści specófikacji istotnóch warunków zamówienia wpłónie do zamawiającego nie później niż do końca dnia N4KNMKOMNM rk TK4K lsobami upoważnionómi do kontaktowania się z wókonawcami jest wastępca aórektora ooman husók iublin I ulk gezuicka NPI pokój nr SI telefon UN ROU SN 4PK TKRK Adres stronó internetoweji na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specófikacja istotnóch warunków zamówieniaw httpwllbipkapkgovkplllublink ka stronie tej zamawiającó będzie zamieszczał również inne informacje wómagane prawem zamówień publicznóch związane z niniejszóm postępowaniemk UK tómagania dotóczące wadium kie ma wómogu wnoszenia wadiumk 9K Termin związania ofertąk hażdó wókonawca będzie związanó swoją ofertą PM dni od upłówu terminu składania ofertk NMK lpis sposobu przógotowania ofertk NMKNK lfertę należó napisać pismem czótelnóm w jęzóku polskimk aokumentó składające się na ofertę sporządzone w jęzóku obcóm winnó bóć składane wraz z tłumaczeniem na jęzók polskii poświadczonóm przez wókonawcęk NMKOK lfertę należó sporządzić zgodnie z wómaganiami umieszczonómi w specófikacji oraz dołączóć wszóstkie wómagane dokumentó i oświadczeniak NMKPK aokumentó i oświadczenia składające się na ofertę powinnó bóć podpisane przez osobę upoważnioną do wóstępowania w imieniu wókonawcó Euprawnioną zgodnie z odpisem z hrajowego oejestru pądowegof albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnionąi a w przópadku osób fizócznóch przez wókonawcę albo przez osobę umocowaną przez wókonawcęk t przópadku

7 wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówienia dokumentó i oświadczenia składające się na ofertę powinnó bóć podpisane przez pełnomocnikak NMK4K wamawiającó uznajei że podpisem jestw złożonó własnoręcznie znaki z którego można odczótać imię i nazwisko podpisującegoi a jeżeli ten znak jest nieczótelnó lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiskai to znak musi bóć uzupełnionó pieczęcią lub w innó sposób umożliwiać odczótanie imienia i nazwiska podpisującegok NMKRK moprawki powinnó bóć naniesione czótelnie oraz opatrzone podpisemlparafą osobó upoważnionejk NMKSK hażdó wókonawca może złożyć w niniejszóm postępowaniu tólko jedną ofertęk NMKTK lfertę należó złożyć w trwale zamkniętej koperciek hoperta powinna bóćw NMKTKNK waadresowana na adresw Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin NMKTKOK lznakowanaw lcbota J aostawa i wómiana kotłów grzewczóch i technologia kotłowni gazowej ckok oraz wókonanie robót elektrócznóch w kotłowni gazowej w budónku Archiwum maństwowóm w iublinie ulk gezuicka NPK kie otwierać przed terminem otwarcia ofertk NMKTKPK lpatrzona nazwą i dokładnóm adresem wókonawcók NMKUK tókonawcó zobowiązani są złożyć następujące dokumentó oraz oświadczenia; NMKUKNK lświadczenie oraz dokumentó wómagane w pkt S specófikacji istotnóch warunków zamówieniak NMKUKOK cormularz ofertowó Ewg załącznika nr NMF J w przópadku składania ofertó przez podmiotó wóstępujące wspólnie należó podać nazwó EfirmóF oraz dokładne adresó wszóstkich wókonawców składającóch ofertę wspólnąk NMKUKPK lświadczenie o części zamówieniai której wókonaniei wókonawca zamierza powierzóć podwókonawcom Ewg załącznika nr NNF w przópadku powierzenia przez wókonawcę części zamówienia podwókonawcomk NMKUK4K mełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowói w przópadku wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówienia zgodnie z artk OP ustawó mrawo zamówień publicznóch Edotóczó również wspólników spółki cówilnejfk NMKUKRK mełnomocnictwo do wóstępowania w imieniu wókonawcói w przópadku gdó dokumentów składającóch się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wókonawcó zgodnie z odpisem z hrajowego oejestru pądowego lub wókonawca J w przópadku osób fizócznóchk NMKVK mełnomocnictwoi o któróm mowa w pkt NMKUK4 i NMKUKR powinno bóć przedstawione w formie oróginału lub poświadczonej za zgodność z oróginałem

8 kopii przez osobó wóstawiające pełnomocnictwoi notariusza lub osobói któróch uprawnienie do reprezentacji wónika z dokumentu rejestracójnego wókonawcói zgodnie ze sposobem reprezentacji określonóm w tóch dokumentachk NMKNMK monadto zaleca się spięcie na trwałe wszóstkich dokumentówi załączenie spisu treści ofertói ułożenie wszóstkich wómaganóch dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specófikacji oraz ponumerowanie wszóstkich stron ofertók NNK jiejsce oraz termin składania i otwarcia ofertk NNKNK lfertó należó składać w Archiwum maństwowóm w iublinie ulk gezuicka NPI w kancelarii J pokój nr 4K NNKOK t postępowaniu wezmą udział tólko te ofertói które wpłóną do wamawiającego do dnia NVKNMKOMNM rk do godzk N4WPM na adres wskazanó w pkt NNKNK aecódujące znaczenie dla ocenó zachowania powóższego terminu ma data i godzina wpłówu ofertó do wamawiającegoi a nie data jej wósłania przesółką pocztową czó kurierskąk NNKPK ltwarcie ofert nastąpi w w Archiwum maństwowóm w iublinie ulk gezuicka NPI pokój MV Esala dódaktócznafi dnia NVKNMKOMNM rk o godzinie NRWMMK NOK lpis sposobu obliczenia cenók NOKNK Cena ofertó powinna bóć obliczona w oparciu o przedstawionó przez wamawiającego w pftw opis przedmiotu zamówieniai tjk wałącznik nr N i OK NOKOK Cena ofertó winna obejmować kosztó wókonania prac bezpośrednio wónikającóch ze pftwi powinna także obejmować kosztó prac nie ujętóchi a któróch wókonanie niezbędne jest dla prawidłowego wókonania zamówieniak NOKPK lferta musi zawierać ostateczną sumaróczną cenę obejmującą wszóstkie kosztó związane z realizacją zadania niezbędne do jego wókonania z uwzględnieniem wszóstkich opłat i podatków Ew tóm należnó podatek sat dotóczó podmiotów będącóch płatnikiem podatku satfk NOK4K rstalona w ten sposób cena ma charakter stałó i niezmiennó niezależnie od rozmiarów prac i kosztów ponoszonóch przez wókonawcę podczas ich realizacjik NPK lpis króteriówi którómi zamawiającó będzie się kierował przó wóborze ofertó wraz z podaniem znaczenia tóch króteriów oraz sposobu ocenó ofertk NPKNK lferowana cena NMM BK NPKNKNK t powóższóm króterium oceniana będzie cena brutto ofertók jaksómalną ilość punktów otrzóma wókonawcai któró zaproponuje najniższą cenęi pozostali będą oceniani wg następującego wzoruw

9 kajniższa cena JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ NMM pkt waga króterium Cena badanej ofertó NPKOK hażdó wókonawca będzie ocenianó w danóm króterium w skali od M do NMM punktówk NPKPK wamawiającó przózna zlecenie wókonawcói którego oferta uzóska największą liczbę punktówk N4K fnformacje o formalnościachi jakie powinnó zostać dopełnione po wóborze ofertó w celu zawarcia umowó w sprawie zamówienia publicznegok N4KNK tókonawcai którego oferta zostanie wóbrana zobowiązanó jestw N4KNKNK mrzedłożyć przed podpisaniem umowó dowód osobistó lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej J w przópadku gdó wókonawcą jest osoba fizócznak N4KNKOK modpisać umowę w miejscu wskazanóm przez wamawiającegoi zgodną ze ppecófikacją fstotnóch tarunków wamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertąi w terminie wóznaczonóm przez wamawiającegok N4KOK lsobó podpisujące umowę powinnó posiadać ze sobą dokument potwierdzającó ich umocowanie do podpisania umowói o ile umocowanie to nie będzie wónikać z dokumentów załączonóch do ofertók NRK tómagania dotóczące zabezpieczenia należótego wókonania umowók kie ma wómogu wpłacenia zabezpieczenia należótego wókonania umowók NSK fstotne dla stron postanowieniai które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowó w sprawie zamówienia publicznegoi ogólne warunki umowó albo wzór umowói jeżeli zamawiającó wómaga od wókonawcói abó zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach tzór umowó stanowi załącznik nr NO do niniejszej specófikacji istotnóch warunków zamówieniak NTK mouczenie o środkach ochronó prawnej przósługującóch wókonawcó w toku postępowania o udzielenie zamówieniak NTKNK Środki ochronó prawnej przósługują wókonawcói jeżeli ma lub miał interes w uzóskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wóniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawók NTKOK ldwołaniek

10 NTKOKNK ldwołanie przósługuje wółącznie wobec czónnościw NTKOKNKNK opisu sposobu dokonówania ocenó spełniania warunków udziału w postępowaniu; NTKOKNKOK wókluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; NTKOKNKPK odrzucenia ofertó odwołującegok NTKOKOK ldwołanie powinno wskazówać czónność lub zaniechanie czónności zamawiającegoi której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawói zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutówi określać żądanie oraz wskazówać okoliczności faktóczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołaniak NTKOKPK ldwołanie wnosi się do mrezesa hrajowej fzbó ldwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznóm podpisem elektronicznóm werófikowanóm za pomocą ważnego kwalifikowanego certófikatuk NTKOK4K ldwołanie wnosi się w terminie R dni od dnia przesłania informacji o czónności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia J jeżeli zostałó przesłane w sposób określonó w artk OT ustk OI albo w terminie NM dni J jeżeli zostałó przesłane w innó sposóbk NTKOKRK ldwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniui a także wobec postanowień specófikacji istotnóch warunków zamówieniai wnosi się w terminie R dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletónie wamówień mublicznóch lub specófikacji istotnóch warunków zamówienia na stronie internetowejk NTKOKSK ldwołanie wobec czónności innóch niż określone w pkt NTKOK4K i NTKOKRK wnosi się w terminie R dni od dniai w któróm powzięto lub przó zachowaniu należótej staranności można bóło powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiącóch podstawę jego wniesieniak NTKPK tókonawca może w terminie przewidzianóm do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawó czónności podjętej przez niego lub zaniechaniu czónnościi do której jest on zobowiązanó na podstawie ustawó prawo zamówień publicznóchi na które nie przósługuje odwołanie zgodnie z pkt NTKOK NTK4K pkarga do sąduk NTK4KNK ka orzeczenie hrajowej fzbó ldwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przósługuje skarga do sąduk NTK4KOK pkargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedzibó albo miejsca zamieszkania zamawiającegok NTK4KPK pkargę wnosi się za pośrednictwem mrezesa hrajowej fzbó ldwoławczej w terminie T dni od dnia doręczenia orzeczenia hrajowej fzbó ldwoławczeji przesółając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargik włożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniemk

11 NTK4K4K pkarga powinna czónić zadość wómaganiom przewidzianóm dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczeniai przótoczenie zarzutówi zwięzłe ich uzasadnieniei wskazanie dowodówi a także wniosek o uchólenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w częścik NTK4KRK t postępowaniu toczącóm się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzóć żądania odwołania ani wóstępować z nowómi żądaniamik t załączeniuw NK mrojekt budowlanó dostawó i wómianó kotłów grzewczóch oraz technologii kotłowni gazowej ckok i mrojekt budowlanó instalacji elektrócznóch remontu kotłowni gazowej ckok OK ppecófikacje techniczne wókonania i odbioru robót budowlanóchk PK tókaz materiałów 4K mrzedmiar robótk RK tzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuk SK tzór wókazu dostawk TK tzór oświadczenia o dósponowaniu osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia UK tzór oświadczenia o braku podstaw do wókluczeniak VK tzór oświadczenia w zakresie artk O4 ustkn pktk O ustawó dotóczó osób fizócznóchk NMK tzór formularza ofertowegok NNK tzór oświadczenia o części zamówieniai której wókonaniei wókonawca zamierza powierzóć podwókonawcomk NOK tzór umowók

12 INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak Lublin, ul. Motylowa 31, NIP , REGON Tel PROJEKT BUDOWLANY DOSTAWY I WYMIANY KOTŁÓW GRZEWCZYCH ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O. DLA BUDYNKU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE PRZY UL. JEZUICKIEJ 13 Zamawiający: Archiwum Państwowe w Lublinie Lublin Ul. Jezuicka 13 Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż. Dariusz Staniak - Projektował: mgr inż. Robert Wdowiak LUB/0123/PWOS/10 Sprawdził: mgr inż. Aleksander Kantek GT-V-63/161/77 Lublin, wrzesień 2010 r

13 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. ZAŁĄCZNIKI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego....str. 2 Uprawnienia projektanta i sprawdzającego z przynależnością do LOIIB...str. 3 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: str INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O. WRAZ Z AUTOMATYKĄ I WYTYCZNYMI BUDOWLANYMI 2.1. Opis techniczny..str Obliczenia do projektu kotłowni..str Wykaz podstawowych elementów i urządzeń kotłowni....str Karty katalogowe i dane techniczne zastosowanych urządzeń.. str Informacja dotycząca Bezp. I Ochrony Zdrowia....str Uwagi końcowe....str Część graficzna - kotłownia gazowa istniejąca rzut... rys. 1/5 - kotłownia gazowa projektowana rzut... rys. 2/5 - kotłownia gazowa projektowana przekrój A rys. 3/5 - kotłownia gazowa projektowana przekrój B rys. 4/5 - kotłownia gazowa projektowana schemat technologiczny....rys. 5/5-1 -

14 1. ZAŁĄCZNIKI Lublin, wrzesień 2010 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO Oświadczamy, że projekt budowlany DOSTAWY I WYMIANY KOTŁÓW GRZEWCZYCH ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O. DLA BUDYNKU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE PRZY UL. JEZUICKIEJ 13 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej podpis projektanta podpis sprawdzającego - 2 -

15 - 3 -

16 - 4 -

17 - 5 -

18 - 6 -

19 - 7 -

20 - 8 -

21 - 9 -

22 2. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O. WRAZ Z AUTOMATYKĄ I WYTYCZNYMI BUDOWLANYMI 2.1. OPIS TECHNICZNY do P.B. DOSTAWY I WYMIANY KOTŁÓW GRZEWCZYCH ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O. DLA BUDYNKU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE PRZY UL. JEZUICKIEJ Podstawa opracowania - Zlecenie inwestora. - Pomiary inwentaryzacyjne istniejącego budynku wraz z instalacjami w zakresie niezbędnym do celów projektowych. - Bilans potrzeb cieplnych budynku i rozwiązań technologicznych w oparciu o istniejącą Dokumentację Techniczną (z uwzględnieniem przeprowadzonych remontów instalacji grzewczej). - Uzgodnienia ze Zleceniodawcą. - Obowiązujące przepisy i normy branżowe Dane ogólne stan istniejący i założenia do projektowania Aktualnie istniejąca kotłownia gazowa w budynku Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13 zlokalizowana jest na drugim piętrze budynku. Produkuje ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania dla w/wym. budynku. Kubatura pomieszczenia kotłowni i jej wysokość spełnia warunki dot. montażu kotłowni na gaz ziemny. Jej technologia oparta jest na dwóch kotłach stojących, stalowych typu TORUS TKS 2000 o mocy 100 kw każdy. Kotły wyposażone są w palniki gazowe (GZ-50), wentylatorowe firmy CUENOD typu C-14. Odprowadzenie spalin zrealizowane jest izolowanymi elementami z blachy kwasoodpornej gr. 1,5 mm i średnicy wewnętrznej 210 mm, wyprowadzonymi ponad dach. Automatykę układu stanowią konsole nakotłowe typu SKT-01, współpracujące z mikroprocesorem naściennym EWFE. Automatyka steruje kotłami i obiegiem grzewczym w budynku Archiwum Państwowego poprzez trójdrogowy zawór mieszający firmy DANFOSS, DN65, typu VF3 z siłownikiem AMV423. Zabezpieczenie układu wodnego stanowią zawory bezpieczeństwa SYR 1915, 2,5bar oraz przeponowe naczynie wzbiorcze NWP-250 produkcji INSTAL LUBLIN. Zabezpieczenie przed niską temperaturą powrotu z instalacji stanowi pompa GRUNDFOS 40PWr80C. Pompy obiegowe c.o. zlokalizowane są na poziomie piwnic, w pomieszczeniu starej wymiennikowni. Stanowią je jednostki firmy LFP typu 50Pot120A w ilości 2 szt., (w tym jedna rezerwowa). Tam

23 również zlokalizowany jest odmulacz typu IOW, DN80. Na przewodzie napełniającym układ grzewczy w pomieszczeniu kotłowni zamontowane są: wodomierz skrzydełkowy METRON, magnetyzer i stacja uzdatniania wody firmy ECOWATER typ B10. Dla ewentualnego utrzymania niezbędnego ciśnienia w instalacji c.o. i podania wody zmiękczonej uzupełniającej zastosowano pompkę ręczną dwutłokową Dn32. Pomieszczenie kotłowni wyposażone jest w kratkę żeliwną Dn100 zamontowaną w posadzce oraz zlew żeliwny, podłączone do instalacji kanalizacyjnej. Odwodnienie zładu c.o. poprzez studzienkę schładzającą betonową z pompą SK i urządzeniem pływakowym. Wentylację wywiewną kotłowni stanowi kanał stalowy Dn300, wyprowadzony ponad dach. Nawiew poprzez kanał o przekroju 350 x 300 mm, zlokalizowany w ścianie zewnętrznej. Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych, czarnych bez szwu wg Polskiej Normy PN-EN Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A".. łączonych przez spawanie. Wewnątrz budynku przewody instalacji gazowej prowadzone na uchwytach w odległości 2 cm od ściany. Do mocowania rur stalowych zastosowano uchwyty, których odległości miedzy sobą wynoszą: 1,5 m. Przewody instalacji gazowej prowadzone są z zachowaniem odpowiednich odległości od innych instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). Odległości między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami umożliwiają wykonanie prac konserwatorskich. Przejścia przewodem gazowym przez ściany konstrukcyjne budynku wykonane są w tulejach ochronnych uszczelnianych szczeliwem. Istniejący otwór drzwiowy w pomieszczeniu kotłowni uzbrojony jest w drzwi stalowe o wymaganej odporności ogniowej, otwierane na zewnątrz z zamknięciem bezklamkowym. Szerokość w świetle 90 cm. Istniejące przegrody kotłowni posiadają wymaganą odporność ogniową. Istniejący strop jest gazoszczelny. Wysokość kotłowni i jej kubatura spełniają warunki montażu kotłowni na gaz ziemny o rozpatrywanej mocy. Dla zabezpieczenia kotłowni i instalacji gazowej zastosowano aktywny system bezpieczeństwa firmy GAZEX z centralką sterującą MD2Z (montaż w pomieszczeniu portierni), współpracujący z zaworem odcinającym grzybkowym typu ZB (montaż na rurociągu), głowicą detekcyjną DEX oraz sygnalizacją optyczno-akustyczną. Detektor gazu zamontowany jest pod stropem kotłowni, nad kotłami i ustawiony jest na stężenie gazu 10% dolnej granicy wybuchowości. Centrala sterująca wyposażona jest w akumulator podtrzymujący zasilanie. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia gazu (metanu) powoduje natychmiastowe zadziałanie czujnika gazu i zadziałanie sygnalizacji optyczno-dźwiękowej z jednoczesnym przesłaniem impulsu i odcięciem dopływu gazu na zaworze ZB oraz odcięcie energii elektrycznej do kotłowni. Kotły wyposażone są w samoczynnie działające zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub przy przerwie w dopływie gazu (presostaty). Od pewnego czasu eksploatacja kotłowni nastręczała ciągłych problemów (awarie kotłów i automatyki). Przegląd techniczny całego systemu, przeprowadzony w czerwcu 2010 r. wykazał następujące problemy: 1/ pęknięcie bloku kotła nr 2, 2/ głęboko postępująca korozja kotła nr 1, 3/ zakamienienie kotła nr 1, 4/ nieprawidłowa praca stacji uzdatniania wody (zużycie eksploatacyjne urządzenia), 5/ uszkodzenie i nieprawidłowa praca automatyki kotłowni. W związku z powyższym, protokół z przeglądu technicznego zalecił remont kotłowni. Po ustaleniach z Inwestorem określono zakres prac remontowych w oparciu o niniejszą Dokumentację Projektową

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 PROJEKT WYKONAWCZY 1. Nazwa zamówienia : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego. wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH PROJEKT BUDOWLANY Nazwa Inwestycji: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH Adres: ŻEGLCE, NR DZIAŁKI 342 Inwestor: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA KLOBASSY-ZRENCKIEGO

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej 1. Zakres opracowania Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu nowej kotłowni gazowej zasilającej w ciepło istniejący budynek. Zasilanie kotła c.o. z sieci gazowej,

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715 KT 344/10/ /11 Łomnica 07.10.2011r. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW UL. TYNIECKA 122 MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WYMIANĄ PIECA GAZOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KRAKÓW UL. TYNIECKA 122 MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WYMIANĄ PIECA GAZOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH P R Y W A T N E B I U R O P R O J E K T Ó W 31-858 Kraków os. Kościuszkowskie 6/390 Tel/fax: 0-48-12-649-82-10, 0-48-12-648-00-50 0-48-604-98-13-28 e-mail: ip_pbp@pro.onet.pl Nr konta: PKO-BP 2/O 34 1020

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymiana kotłów gazowych w istniejącej kotłowni wbudowanej dla budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

KOTŁÓW GAZOWYCH. Budynek - lokale użytkowe Bielsko-Biała. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. ul.lipnicka Bielsko-Biała

KOTŁÓW GAZOWYCH. Budynek - lokale użytkowe Bielsko-Biała. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. ul.lipnicka Bielsko-Biała temat: PROJEKT WYMIANY KOTŁÓW GAZOWYCH obiekt: Budynek - lokale użytkowe adres: ul. Barlickiego 15 43-300 Bielsko-Biała inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul.lipnicka 26 43-300 Bielsko-Biała Data:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ DLA BUDYNKÓW WARSZTATÓW I SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZEPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033-8150515, NIP 547-141-21-47. Inwestor : Akademia Techniczno-Humanistyczna 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111.

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie Inwestora; zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, Adres: 26-640 Skaryszew, ul. Mickiewicza 1 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek garażowo - administracyjny. Instalacje sanitarne c.o.

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek garażowo - administracyjny. Instalacje sanitarne c.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. STANISŁAW BAKALARZ Ul. GORCZAŃSKA 25 34-400 Nowy Targ PROJEKT BUDOWLANY Budynek garażowo - administracyjny. Branża: Instalacje sanitarne c.o. Inwestor: Babiogórski Park Narodowy

Bardziej szczegółowo