pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok"

Transkrypt

1 pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia zamówieniak mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok PK lpis przedmiotu zamówieniak PKNK mrzedmiotem zamówienia jest dostawa i wómiana kotłów grzewczóch i technologii kotłowni gazowej ckok oraz wókonanie robót elektrócznóch w kotłowni gazowej w budónku Archiwum maństwowóm w iublinie ulk gezuicka NPK PKOK wakres zamówienia obejmujew PKOKNK aostawa i wómiana kotłów grzewczóch i technologii kotłowni gazowej ckokw PKOKNKNK demontaż niektóróch urządzeń kotłowni PKOKNKOK montaż nowóch kotłów wraz innómi urządzeniami kotłowni PKOKNKPK dostosowanie instalacji gazowej PKOKNK4K dostosowanie instalacji wodjkan PKOKNKRK dostosowanie układu odprowadzania spalin PKOKNKSK uruchomienie urządzeń kotłowni PKOKNKTK robotó budowlane PKOKOK tókonanie robót elektrócznóchw PKOKOKNK rozdzielnica kotłowni oh PKOKOKOK instalacja oświetleniowa PKOKOKPK instalacja oświetlenia miejscowego PKOKOK4K instalacja siłó PKOKOKRK instalacja sterowania PKOKOKSK instalacja alarmowa PKOKOKTK ochrona od porażeń PKOKOKUK instalacja wórównawcza PKOKOKVK ochrona przepięciowa

2 PKPK CmsW 44KSOKNOKOMJT hotłó grzewcze centralnego ogrzewania PVKPTKMMKMMJS fnstalacje wodne 4OKNPKMMKMMJV hranói kurkii zaworó i podobna armatura 4OKNPKNNK4TJU waworó bezpieczeństwa 44KSNKRMKMMJ4 wbiorniki ciśnieniowe PVKNPKTMKMMJN wmiękczacze wodó 4OKRNKNNKNMJR mompó grzewcze 4PKPOKUMKMMJU fnstalacje hódrauliczne 44KNSKMMKMMJV ourociągii instalacje rurowei rurói okładzinó rurowei ruró i podobne elementó 4RKPNKMMKMMJP oobotó instalacójne elektróczne PK4K pzczegółowó opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr N i O do specófikacji istotnóch warunków zamówieniak tókaz materiałów stanowiącó załącznik nr P oraz przedmiar robót elektrócznóch stanowiącó załącznik nr 4 należó traktować jako materiał pomocniczók PKRK wgodnie z artk OV ustk P ustawó mrawo zamówień publicznóch wamawiającó w niniejszóm postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnóchi a wszelkie towaró określone w dokumentacjii pochodzące od konkretnóch producentówi określają minimalne parametró jakościowe i cechó użótkowei jakim muszą odpowiadać towarói abó spełnić wómagania stawiane przez wamawiającegok PKSK wgodnie z artk PM ustk 4 ustawó mrawo zamówień publicznóch wamawiającó w niniejszóm postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wókonawców rozwiązań równoważnóch w stosunku do rozwiązań opisanóch w niniejszej specófikacji istotnóch warunków zamówieniak tókonawcai któró w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnóch opisówanóm w specófikacji istotnóch warunków zamówieniai jest obowiązanó wókazaći że oferowane przez niego robotó budowlane spełniają wómagania określone przez zamawiającegok 4K Termin wókonania zamówienia Termin wókonania zamówienia PM dni kalendarzowóch od dató zawarcia umowók RK tarunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonówania ocenó spełniania tóch warunków RKNK tókonawca ubiegającó się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotóczącew RKNKNK posiadania uprawnień do wókonówania określonej działalności lub

3 czónnościi jeżeli przepisó prawa nakładają obowiązek ich posiadaniai RKNKOK posiadania wiedzó i doświadczeniai RKNKPK dósponowania odpowiednim potencjałem technicznóm oraz osobami zdolnómi do wókonania zamówieniai RKNK4K sótuacji ekonomicznej i finansoweji RKOK tókonawca może polegać na wiedzó i doświadczeniui potencjale technicznómi osobach zdolnóch do wókonania zamówienia lub zdolnościach finansowóch innóch podmiotówi niezależnie od charakteru prawnego łączącóch go z nimi stosunkówk RKPK lcena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wókonawców dokumentó i oświadczeniak RK4K gako spełniającó warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wókonawcói którzów RK4KNK w zakresie warunku określonego w pkt RKNKOK wókażą wókonanie co najmniej jednego zadania obejmującego dostawę i montaż kotłów grzewczóch o wartości brutto dostawó i montażu minimum RM MMMIMM złi w okresie ostatnich trzech lat przed upłówem terminu składania oferti a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszó w tóm okresiek RK4KOK w zakresie warunku określonego w pkt RKNKPK wókażą dósponowanie osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacójnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrócznóchk RKRK t przópadku wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówieniaw RKRKNK warunki udziału w postępowaniui o któróch mowa w pkt RKNK muszą zostać spełnione przez wókonawców łączniek RKRKOK brak podstaw do wókluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wókonawcó w okolicznościach o któróch mowa w artk O4 ustk N ustawó prawo zamówień publicznóch musi zostać wókazanó przez każdego z wókonawcówk RKSK lfertó wókonawcówi którzó wókażą spełnianie wómaganóch warunków zostaną dopuszczone do badania i ocenók RKTK tókonawcói którzó nie wókażą spełniania wómaganóch warunków zostaną wókluczeni z postępowaniak SK tókaz oświadczeń i dokumentówi jakie mają dostarczóć wókonawcó w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wókazania braku podstaw do wókluczenia z postępowania o udzielenie zamówieniak SKNK lświadczeniew SKNKNK lświadczenie tókonawcó o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Ewg załącznika nr RF dotóczącóchw

4 SKNKNKNK posiadania uprawnień do wókonówania działalności w zakresie objętóm przedmiotem zamówieniai jeżeli przepisó prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; SKNKNKOK posiadania wiedzó i doświadczenia SKNKNKPK dósponowania odpowiednim potencjałem technicznóm oraz osobami zdolnómi do wókonania zamówieniak SKNKNK4K sótuacji ekonomicznej i finansowej SKOK t celu wókazania spełniania przez wókonawcę warunkówi o któróch mowa w artk OO ustkn ustawó z dnia OV stócznia OMM4 r mrawo zamówień publicznóchi któróch opis sposobu ocenó spełniania został dokonanó przez wamawiającegoi należó złożyć następujące dokumentów SKOKNK tókaz wókonanóchi a w przópadku świadczeń okresowóch lub ciągłóch również wókonówanóchi dostaw lub usług w zakresie niezbędnóm do wókazania spełniania warunku wiedzó i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upłówem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniui a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszó J w tóm okresiei z podaniem ich wartościi przedmiotui dat wókonania i odbiorców Ewg załącznika nr SFI oraz załączeniem dokumentu potwierdzającegoi że te dostawó lub usługi zostałó wókonane lub są wókonówane należóciek SKOKOK lświadczeniei że osobói które będą uczestniczóć w wókonówaniu zamówieniai posiadają wómagane uprawnieniai jeżeli ustawó nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Ewg załącznika nr TFK SKPK tókonawca w sótuacjii gdó polega na wiedzó i doświadczeniui potencjale technicznómi osobach zdolnóch do wókonania zamówienia lub zdolnościach finansowóch innóch podmiotówi niezależnie od charakteru prawnego łączącóch go z nimi stosunkówi zobowiązanó jest udowodnić wamawiającemui iż będzie dósponował zasobami niezbędnómi do realizacji zamówieniai w szczególności przedstawiając w tóm celu pisemne zobowiązanie tóch podmiotów do oddania mu do dóspozócji niezbędnóch zasobów na okres korzóstania z nich przó wókonówaniu zamówieniak SK4K t przópadku wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówienia oświadczenie wómagane w pkt SKNK oraz dokumentó wómagane w pkt SKOKJSKPK winnó bóć złożone wspólnie przez wókonawcówk SKRK t celu wókazania braku podstaw do wókluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wókonawcó w okolicznościach o któróch mowa w artk O4 ustk N ustawó należó złożyć następujące dokumentów SKRKNK lświadczenie wókonawcói o braku podstaw do wókluczenia Ewg załącznika nr UFK SKRKOK Aktualnó odpis z właściwego rejestrui jeżeli odrębne przepisó wómagają wpisu do rejestrui w celu wókazania braku podstaw do wókluczenia w oparciu o artk O4 ustk N pkt O ustawó wóstawionó nie wcześniej niż S miesięcó przed upłówem terminu składania oferti a w stosunku do osób fizócznóch oświadczenie w zakresie artk O4 ustkn pktk O ustawó Ewg

5 załącznika nr VFK SKSK geżeli wókonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terótorium ozeczópospolitej molskieji przedkłada dokument wóstawionó w krajui w któróm ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzającói że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości J wóstawionó nie wcześniej niż S miesięcó przed upłówem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertk SKTK tókonawca powołującó się przó wókazówaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innóch podmiotówi które będą brałó udział w realizacji części zamówieniai przedkłada także dokumentó dotóczące tego podmiotu w zakresie wómaganóm dla wókonawcói określonóm w pkt SKR i SKSK SKUK geżeli w miejscu zamieszkania osobó lub w krajui w któróm wókonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniai nie wódaje się dokumentówi o któróch mowa w SKSKI zastępuje się je dokumentem zawierającóm oświadczenie złożone przed notariuszemi właściwóm organem sądowómi administracójnóm albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osobó lub krajui w któróm wókonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania J wóstawionóm nie wcześniej niż S miesięcó przed upłówem terminu składania ofertk SKVK t przópadku wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówienia dokumentó wómagane w pkt SKRK winien złożyć każdó wókonawcak SKNMK lświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniui wómagane w pkt SKNKNK oraz dokumentói o któróch mowa w pkt SKPK winnó bóć składane w formie oróginałuk SKNNK aokumentói o któróch mowa w pkt SKOKI SKRKI SKSK i SKUK winnó bóć składane w formie oróginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oróginałem przez wókonawcę J poświadczenie winno zawierać zapis odręcznó lub w formie pieczęci yza zgodność z oróginałemyk SKNOK t przópadku składania elektronicznóch dokumentów powinnó bóć one opatrzone przez wókonawcę bezpiecznóm podpisem elektronicznóm werófikowanóm za pomocą ważnego kwalifikowanego certófikatuk SKNPK t przópadku wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówienia oraz w przópadku podmiotówi o któróch mowa w pkt SKTKI kopie dokumentów dotóczącóch odpowiednio wókonawcó lub tóch podmiotów winnó bóć poświadczane za zgodność z oróginałem przez wókonawcę lub te podmiotók SKN4K aokumentó sporządzone w jęzóku obcóm należó składać wraz z tłumaczeniem na jęzók polskik TK fnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wókonawcami oraz przekazówania oświadczeń i dokumentówi a także wskazanie osób uprawnionóch do porozumiewania się z wókonawcami oraz adres pocztó elektronicznej lub stronó internetowej zamawiającegok

6 TKNK t niniejszóm postępowaniu wszelkie oświadczeniai wnioskii zawiadomienia oraz informacje należó przekazówać pisemniei faksem lub drogą elektronicznąk TKOK lświadczeniai wnioskii zawiadomienia oraz informacje należó przekazówać do zamawiającegow J za pomocą telefaksu na nr UN ROU SN 4S J drogą elektroniczną na ejmailw kanc]lublinkapkgovkpl J pisemnie na adres Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublink TKPK wamawiającó udzieli wójaśnień dotóczącóch treści specófikacji istotnóch warunków zamówienia niezwłoczniei jednak nie później niż O dni przed upłówem terminu składania oferti pod warunkiem że wniosek o wójaśnienie treści specófikacji istotnóch warunków zamówienia wpłónie do zamawiającego nie później niż do końca dnia N4KNMKOMNM rk TK4K lsobami upoważnionómi do kontaktowania się z wókonawcami jest wastępca aórektora ooman husók iublin I ulk gezuicka NPI pokój nr SI telefon UN ROU SN 4PK TKRK Adres stronó internetoweji na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specófikacja istotnóch warunków zamówieniaw httpwllbipkapkgovkplllublink ka stronie tej zamawiającó będzie zamieszczał również inne informacje wómagane prawem zamówień publicznóch związane z niniejszóm postępowaniemk UK tómagania dotóczące wadium kie ma wómogu wnoszenia wadiumk 9K Termin związania ofertąk hażdó wókonawca będzie związanó swoją ofertą PM dni od upłówu terminu składania ofertk NMK lpis sposobu przógotowania ofertk NMKNK lfertę należó napisać pismem czótelnóm w jęzóku polskimk aokumentó składające się na ofertę sporządzone w jęzóku obcóm winnó bóć składane wraz z tłumaczeniem na jęzók polskii poświadczonóm przez wókonawcęk NMKOK lfertę należó sporządzić zgodnie z wómaganiami umieszczonómi w specófikacji oraz dołączóć wszóstkie wómagane dokumentó i oświadczeniak NMKPK aokumentó i oświadczenia składające się na ofertę powinnó bóć podpisane przez osobę upoważnioną do wóstępowania w imieniu wókonawcó Euprawnioną zgodnie z odpisem z hrajowego oejestru pądowegof albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnionąi a w przópadku osób fizócznóch przez wókonawcę albo przez osobę umocowaną przez wókonawcęk t przópadku

7 wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówienia dokumentó i oświadczenia składające się na ofertę powinnó bóć podpisane przez pełnomocnikak NMK4K wamawiającó uznajei że podpisem jestw złożonó własnoręcznie znaki z którego można odczótać imię i nazwisko podpisującegoi a jeżeli ten znak jest nieczótelnó lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiskai to znak musi bóć uzupełnionó pieczęcią lub w innó sposób umożliwiać odczótanie imienia i nazwiska podpisującegok NMKRK moprawki powinnó bóć naniesione czótelnie oraz opatrzone podpisemlparafą osobó upoważnionejk NMKSK hażdó wókonawca może złożyć w niniejszóm postępowaniu tólko jedną ofertęk NMKTK lfertę należó złożyć w trwale zamkniętej koperciek hoperta powinna bóćw NMKTKNK waadresowana na adresw Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin NMKTKOK lznakowanaw lcbota J aostawa i wómiana kotłów grzewczóch i technologia kotłowni gazowej ckok oraz wókonanie robót elektrócznóch w kotłowni gazowej w budónku Archiwum maństwowóm w iublinie ulk gezuicka NPK kie otwierać przed terminem otwarcia ofertk NMKTKPK lpatrzona nazwą i dokładnóm adresem wókonawcók NMKUK tókonawcó zobowiązani są złożyć następujące dokumentó oraz oświadczenia; NMKUKNK lświadczenie oraz dokumentó wómagane w pkt S specófikacji istotnóch warunków zamówieniak NMKUKOK cormularz ofertowó Ewg załącznika nr NMF J w przópadku składania ofertó przez podmiotó wóstępujące wspólnie należó podać nazwó EfirmóF oraz dokładne adresó wszóstkich wókonawców składającóch ofertę wspólnąk NMKUKPK lświadczenie o części zamówieniai której wókonaniei wókonawca zamierza powierzóć podwókonawcom Ewg załącznika nr NNF w przópadku powierzenia przez wókonawcę części zamówienia podwókonawcomk NMKUK4K mełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowói w przópadku wókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówienia zgodnie z artk OP ustawó mrawo zamówień publicznóch Edotóczó również wspólników spółki cówilnejfk NMKUKRK mełnomocnictwo do wóstępowania w imieniu wókonawcói w przópadku gdó dokumentów składającóch się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wókonawcó zgodnie z odpisem z hrajowego oejestru pądowego lub wókonawca J w przópadku osób fizócznóchk NMKVK mełnomocnictwoi o któróm mowa w pkt NMKUK4 i NMKUKR powinno bóć przedstawione w formie oróginału lub poświadczonej za zgodność z oróginałem

8 kopii przez osobó wóstawiające pełnomocnictwoi notariusza lub osobói któróch uprawnienie do reprezentacji wónika z dokumentu rejestracójnego wókonawcói zgodnie ze sposobem reprezentacji określonóm w tóch dokumentachk NMKNMK monadto zaleca się spięcie na trwałe wszóstkich dokumentówi załączenie spisu treści ofertói ułożenie wszóstkich wómaganóch dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specófikacji oraz ponumerowanie wszóstkich stron ofertók NNK jiejsce oraz termin składania i otwarcia ofertk NNKNK lfertó należó składać w Archiwum maństwowóm w iublinie ulk gezuicka NPI w kancelarii J pokój nr 4K NNKOK t postępowaniu wezmą udział tólko te ofertói które wpłóną do wamawiającego do dnia NVKNMKOMNM rk do godzk N4WPM na adres wskazanó w pkt NNKNK aecódujące znaczenie dla ocenó zachowania powóższego terminu ma data i godzina wpłówu ofertó do wamawiającegoi a nie data jej wósłania przesółką pocztową czó kurierskąk NNKPK ltwarcie ofert nastąpi w w Archiwum maństwowóm w iublinie ulk gezuicka NPI pokój MV Esala dódaktócznafi dnia NVKNMKOMNM rk o godzinie NRWMMK NOK lpis sposobu obliczenia cenók NOKNK Cena ofertó powinna bóć obliczona w oparciu o przedstawionó przez wamawiającego w pftw opis przedmiotu zamówieniai tjk wałącznik nr N i OK NOKOK Cena ofertó winna obejmować kosztó wókonania prac bezpośrednio wónikającóch ze pftwi powinna także obejmować kosztó prac nie ujętóchi a któróch wókonanie niezbędne jest dla prawidłowego wókonania zamówieniak NOKPK lferta musi zawierać ostateczną sumaróczną cenę obejmującą wszóstkie kosztó związane z realizacją zadania niezbędne do jego wókonania z uwzględnieniem wszóstkich opłat i podatków Ew tóm należnó podatek sat dotóczó podmiotów będącóch płatnikiem podatku satfk NOK4K rstalona w ten sposób cena ma charakter stałó i niezmiennó niezależnie od rozmiarów prac i kosztów ponoszonóch przez wókonawcę podczas ich realizacjik NPK lpis króteriówi którómi zamawiającó będzie się kierował przó wóborze ofertó wraz z podaniem znaczenia tóch króteriów oraz sposobu ocenó ofertk NPKNK lferowana cena NMM BK NPKNKNK t powóższóm króterium oceniana będzie cena brutto ofertók jaksómalną ilość punktów otrzóma wókonawcai któró zaproponuje najniższą cenęi pozostali będą oceniani wg następującego wzoruw

9 kajniższa cena JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ NMM pkt waga króterium Cena badanej ofertó NPKOK hażdó wókonawca będzie ocenianó w danóm króterium w skali od M do NMM punktówk NPKPK wamawiającó przózna zlecenie wókonawcói którego oferta uzóska największą liczbę punktówk N4K fnformacje o formalnościachi jakie powinnó zostać dopełnione po wóborze ofertó w celu zawarcia umowó w sprawie zamówienia publicznegok N4KNK tókonawcai którego oferta zostanie wóbrana zobowiązanó jestw N4KNKNK mrzedłożyć przed podpisaniem umowó dowód osobistó lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej J w przópadku gdó wókonawcą jest osoba fizócznak N4KNKOK modpisać umowę w miejscu wskazanóm przez wamawiającegoi zgodną ze ppecófikacją fstotnóch tarunków wamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertąi w terminie wóznaczonóm przez wamawiającegok N4KOK lsobó podpisujące umowę powinnó posiadać ze sobą dokument potwierdzającó ich umocowanie do podpisania umowói o ile umocowanie to nie będzie wónikać z dokumentów załączonóch do ofertók NRK tómagania dotóczące zabezpieczenia należótego wókonania umowók kie ma wómogu wpłacenia zabezpieczenia należótego wókonania umowók NSK fstotne dla stron postanowieniai które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowó w sprawie zamówienia publicznegoi ogólne warunki umowó albo wzór umowói jeżeli zamawiającó wómaga od wókonawcói abó zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach tzór umowó stanowi załącznik nr NO do niniejszej specófikacji istotnóch warunków zamówieniak NTK mouczenie o środkach ochronó prawnej przósługującóch wókonawcó w toku postępowania o udzielenie zamówieniak NTKNK Środki ochronó prawnej przósługują wókonawcói jeżeli ma lub miał interes w uzóskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wóniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawók NTKOK ldwołaniek

10 NTKOKNK ldwołanie przósługuje wółącznie wobec czónnościw NTKOKNKNK opisu sposobu dokonówania ocenó spełniania warunków udziału w postępowaniu; NTKOKNKOK wókluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; NTKOKNKPK odrzucenia ofertó odwołującegok NTKOKOK ldwołanie powinno wskazówać czónność lub zaniechanie czónności zamawiającegoi której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawói zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutówi określać żądanie oraz wskazówać okoliczności faktóczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołaniak NTKOKPK ldwołanie wnosi się do mrezesa hrajowej fzbó ldwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznóm podpisem elektronicznóm werófikowanóm za pomocą ważnego kwalifikowanego certófikatuk NTKOK4K ldwołanie wnosi się w terminie R dni od dnia przesłania informacji o czónności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia J jeżeli zostałó przesłane w sposób określonó w artk OT ustk OI albo w terminie NM dni J jeżeli zostałó przesłane w innó sposóbk NTKOKRK ldwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniui a także wobec postanowień specófikacji istotnóch warunków zamówieniai wnosi się w terminie R dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletónie wamówień mublicznóch lub specófikacji istotnóch warunków zamówienia na stronie internetowejk NTKOKSK ldwołanie wobec czónności innóch niż określone w pkt NTKOK4K i NTKOKRK wnosi się w terminie R dni od dniai w któróm powzięto lub przó zachowaniu należótej staranności można bóło powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiącóch podstawę jego wniesieniak NTKPK tókonawca może w terminie przewidzianóm do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawó czónności podjętej przez niego lub zaniechaniu czónnościi do której jest on zobowiązanó na podstawie ustawó prawo zamówień publicznóchi na które nie przósługuje odwołanie zgodnie z pkt NTKOK NTK4K pkarga do sąduk NTK4KNK ka orzeczenie hrajowej fzbó ldwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przósługuje skarga do sąduk NTK4KOK pkargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedzibó albo miejsca zamieszkania zamawiającegok NTK4KPK pkargę wnosi się za pośrednictwem mrezesa hrajowej fzbó ldwoławczej w terminie T dni od dnia doręczenia orzeczenia hrajowej fzbó ldwoławczeji przesółając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargik włożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniemk

11 NTK4K4K pkarga powinna czónić zadość wómaganiom przewidzianóm dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczeniai przótoczenie zarzutówi zwięzłe ich uzasadnieniei wskazanie dowodówi a także wniosek o uchólenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w częścik NTK4KRK t postępowaniu toczącóm się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzóć żądania odwołania ani wóstępować z nowómi żądaniamik t załączeniuw NK mrojekt budowlanó dostawó i wómianó kotłów grzewczóch oraz technologii kotłowni gazowej ckok i mrojekt budowlanó instalacji elektrócznóch remontu kotłowni gazowej ckok OK ppecófikacje techniczne wókonania i odbioru robót budowlanóchk PK tókaz materiałów 4K mrzedmiar robótk RK tzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuk SK tzór wókazu dostawk TK tzór oświadczenia o dósponowaniu osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia UK tzór oświadczenia o braku podstaw do wókluczeniak VK tzór oświadczenia w zakresie artk O4 ustkn pktk O ustawó dotóczó osób fizócznóchk NMK tzór formularza ofertowegok NNK tzór oświadczenia o części zamówieniai której wókonaniei wókonawca zamierza powierzóć podwókonawcomk NOK tzór umowók

12 INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak Lublin, ul. Motylowa 31, NIP , REGON Tel PROJEKT BUDOWLANY DOSTAWY I WYMIANY KOTŁÓW GRZEWCZYCH ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O. DLA BUDYNKU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE PRZY UL. JEZUICKIEJ 13 Zamawiający: Archiwum Państwowe w Lublinie Lublin Ul. Jezuicka 13 Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż. Dariusz Staniak - Projektował: mgr inż. Robert Wdowiak LUB/0123/PWOS/10 Sprawdził: mgr inż. Aleksander Kantek GT-V-63/161/77 Lublin, wrzesień 2010 r

13 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. ZAŁĄCZNIKI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego....str. 2 Uprawnienia projektanta i sprawdzającego z przynależnością do LOIIB...str. 3 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: str INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O. WRAZ Z AUTOMATYKĄ I WYTYCZNYMI BUDOWLANYMI 2.1. Opis techniczny..str Obliczenia do projektu kotłowni..str Wykaz podstawowych elementów i urządzeń kotłowni....str Karty katalogowe i dane techniczne zastosowanych urządzeń.. str Informacja dotycząca Bezp. I Ochrony Zdrowia....str Uwagi końcowe....str Część graficzna - kotłownia gazowa istniejąca rzut... rys. 1/5 - kotłownia gazowa projektowana rzut... rys. 2/5 - kotłownia gazowa projektowana przekrój A rys. 3/5 - kotłownia gazowa projektowana przekrój B rys. 4/5 - kotłownia gazowa projektowana schemat technologiczny....rys. 5/5-1 -

14 1. ZAŁĄCZNIKI Lublin, wrzesień 2010 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO Oświadczamy, że projekt budowlany DOSTAWY I WYMIANY KOTŁÓW GRZEWCZYCH ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O. DLA BUDYNKU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE PRZY UL. JEZUICKIEJ 13 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej podpis projektanta podpis sprawdzającego - 2 -

15 - 3 -

16 - 4 -

17 - 5 -

18 - 6 -

19 - 7 -

20 - 8 -

21 - 9 -

22 2. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O. WRAZ Z AUTOMATYKĄ I WYTYCZNYMI BUDOWLANYMI 2.1. OPIS TECHNICZNY do P.B. DOSTAWY I WYMIANY KOTŁÓW GRZEWCZYCH ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O. DLA BUDYNKU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE PRZY UL. JEZUICKIEJ Podstawa opracowania - Zlecenie inwestora. - Pomiary inwentaryzacyjne istniejącego budynku wraz z instalacjami w zakresie niezbędnym do celów projektowych. - Bilans potrzeb cieplnych budynku i rozwiązań technologicznych w oparciu o istniejącą Dokumentację Techniczną (z uwzględnieniem przeprowadzonych remontów instalacji grzewczej). - Uzgodnienia ze Zleceniodawcą. - Obowiązujące przepisy i normy branżowe Dane ogólne stan istniejący i założenia do projektowania Aktualnie istniejąca kotłownia gazowa w budynku Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13 zlokalizowana jest na drugim piętrze budynku. Produkuje ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania dla w/wym. budynku. Kubatura pomieszczenia kotłowni i jej wysokość spełnia warunki dot. montażu kotłowni na gaz ziemny. Jej technologia oparta jest na dwóch kotłach stojących, stalowych typu TORUS TKS 2000 o mocy 100 kw każdy. Kotły wyposażone są w palniki gazowe (GZ-50), wentylatorowe firmy CUENOD typu C-14. Odprowadzenie spalin zrealizowane jest izolowanymi elementami z blachy kwasoodpornej gr. 1,5 mm i średnicy wewnętrznej 210 mm, wyprowadzonymi ponad dach. Automatykę układu stanowią konsole nakotłowe typu SKT-01, współpracujące z mikroprocesorem naściennym EWFE. Automatyka steruje kotłami i obiegiem grzewczym w budynku Archiwum Państwowego poprzez trójdrogowy zawór mieszający firmy DANFOSS, DN65, typu VF3 z siłownikiem AMV423. Zabezpieczenie układu wodnego stanowią zawory bezpieczeństwa SYR 1915, 2,5bar oraz przeponowe naczynie wzbiorcze NWP-250 produkcji INSTAL LUBLIN. Zabezpieczenie przed niską temperaturą powrotu z instalacji stanowi pompa GRUNDFOS 40PWr80C. Pompy obiegowe c.o. zlokalizowane są na poziomie piwnic, w pomieszczeniu starej wymiennikowni. Stanowią je jednostki firmy LFP typu 50Pot120A w ilości 2 szt., (w tym jedna rezerwowa). Tam

23 również zlokalizowany jest odmulacz typu IOW, DN80. Na przewodzie napełniającym układ grzewczy w pomieszczeniu kotłowni zamontowane są: wodomierz skrzydełkowy METRON, magnetyzer i stacja uzdatniania wody firmy ECOWATER typ B10. Dla ewentualnego utrzymania niezbędnego ciśnienia w instalacji c.o. i podania wody zmiękczonej uzupełniającej zastosowano pompkę ręczną dwutłokową Dn32. Pomieszczenie kotłowni wyposażone jest w kratkę żeliwną Dn100 zamontowaną w posadzce oraz zlew żeliwny, podłączone do instalacji kanalizacyjnej. Odwodnienie zładu c.o. poprzez studzienkę schładzającą betonową z pompą SK i urządzeniem pływakowym. Wentylację wywiewną kotłowni stanowi kanał stalowy Dn300, wyprowadzony ponad dach. Nawiew poprzez kanał o przekroju 350 x 300 mm, zlokalizowany w ścianie zewnętrznej. Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych, czarnych bez szwu wg Polskiej Normy PN-EN Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A".. łączonych przez spawanie. Wewnątrz budynku przewody instalacji gazowej prowadzone na uchwytach w odległości 2 cm od ściany. Do mocowania rur stalowych zastosowano uchwyty, których odległości miedzy sobą wynoszą: 1,5 m. Przewody instalacji gazowej prowadzone są z zachowaniem odpowiednich odległości od innych instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). Odległości między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami umożliwiają wykonanie prac konserwatorskich. Przejścia przewodem gazowym przez ściany konstrukcyjne budynku wykonane są w tulejach ochronnych uszczelnianych szczeliwem. Istniejący otwór drzwiowy w pomieszczeniu kotłowni uzbrojony jest w drzwi stalowe o wymaganej odporności ogniowej, otwierane na zewnątrz z zamknięciem bezklamkowym. Szerokość w świetle 90 cm. Istniejące przegrody kotłowni posiadają wymaganą odporność ogniową. Istniejący strop jest gazoszczelny. Wysokość kotłowni i jej kubatura spełniają warunki montażu kotłowni na gaz ziemny o rozpatrywanej mocy. Dla zabezpieczenia kotłowni i instalacji gazowej zastosowano aktywny system bezpieczeństwa firmy GAZEX z centralką sterującą MD2Z (montaż w pomieszczeniu portierni), współpracujący z zaworem odcinającym grzybkowym typu ZB (montaż na rurociągu), głowicą detekcyjną DEX oraz sygnalizacją optyczno-akustyczną. Detektor gazu zamontowany jest pod stropem kotłowni, nad kotłami i ustawiony jest na stężenie gazu 10% dolnej granicy wybuchowości. Centrala sterująca wyposażona jest w akumulator podtrzymujący zasilanie. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia gazu (metanu) powoduje natychmiastowe zadziałanie czujnika gazu i zadziałanie sygnalizacji optyczno-dźwiękowej z jednoczesnym przesłaniem impulsu i odcięciem dopływu gazu na zaworze ZB oraz odcięcie energii elektrycznej do kotłowni. Kotły wyposażone są w samoczynnie działające zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub przy przerwie w dopływie gazu (presostaty). Od pewnego czasu eksploatacja kotłowni nastręczała ciągłych problemów (awarie kotłów i automatyki). Przegląd techniczny całego systemu, przeprowadzony w czerwcu 2010 r. wykazał następujące problemy: 1/ pęknięcie bloku kotła nr 2, 2/ głęboko postępująca korozja kotła nr 1, 3/ zakamienienie kotła nr 1, 4/ nieprawidłowa praca stacji uzdatniania wody (zużycie eksploatacyjne urządzenia), 5/ uszkodzenie i nieprawidłowa praca automatyki kotłowni. W związku z powyższym, protokół z przeglądu technicznego zalecił remont kotłowni. Po ustaleniach z Inwestorem określono zakres prac remontowych w oparciu o niniejszą Dokumentację Projektową

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU dla zadania Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III.

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 19 lutego 2013 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz numer sprawy:oaod.272-4/13/zp/pn S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo