WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP. I. Organizacja ChSM."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych WSTĘP Spółdzielnia Mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi na zasadach rachunku ekonomicznego wspólną działalność gospodarczą. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Celem Spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. I. Organizacja ChSM. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2003r., nr 188 poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2003r., nr 119, poz z późn. zm.) oraz w oparciu o Statut. Statut Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pozostaje w zgodności z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawem spółdzielczym oraz uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą nr 2/2010 Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach czerwca 2010 roku. Zmiany do Statutu wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 6 października 2010 roku (sygn. akt KA VIII Ns Rej. KRS 20044/10/903). Decyzje związane z gospodarką finansową Spółdzielni zostały w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych rozłożone na poszczególne organy Spółdzielni. Walne Zgromadzenie zgodnie z 59 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest najwyższym organem Spółdzielni. Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z 18 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w czerwcu 2010 roku na okres 3 lat. Bieżącą działalnością statutową i gospodarczą kieruje Zarząd Spółdzielni składający się z trzech osób, w tym Prezesa, jego zastępcy i członka Zarządu, którzy są jednocześnie kierownikami pionów organizacyjnych Spółdzielni. W Spółdzielni funkcjonują wyodrębnione komórki obsługujące mieszkańców: - pion służb organizacyjno-prawnych i członkowskich, - pion służb ekonomiczno-finansowych,

2 2 - pion służb technicznych, - cztery administracje osiedlowe współpracujące z Radami Osiedli, - Zakład Robót Konserwacyjno- Remontowych, - Klub ChSM "Pokolenie". Poniższa tabela przedstawia wielkości zasobów obsługiwanych przez poszczególne administracje: Adm. Osiedle Liczba nieruchomości I Żołnierzy 51 Września II Chorzów 44 Batory III Centrum IV Różana Gałeczki Ilość mieszkań osób Powierzchnia m 2 p.u. mieszkań pomieszczeń gospodarczych lokali użytkowych garaży Razem pow. w m Razem W zasobach Spółdzielni ustanowiono prawo odrębnej własności lokali, które przedstawia zestawienie : Adm. I II Osiedle liczba Mieszkania Lokale użytkowe Garaże wbudowane pow. m 2 grunt m 2 liczba pow. m 2 grunt m 2 liczba pow. m 2 grunt m 2 Razem pow. lokali o odrębnej własn. Żołnierzy Września Chorzów Batory III Centrum IV Różana - Gałeczki Razem

3 3 Część budynków Spółdzielni wyposażona jest w dźwigi osobowe, i tak: - MA-1 - posiada 42 dźwigi osobowe - MA-2 - posiada 49 dźwigi osobowe - MA-3 - posiada 19 dźwigów osobowych - MA-4 - posiada 60 dźwigów osobowych Razem 170 dźwigów osobowych Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku ogółem wynosiło 141 3/4 etatów w tym : - pracownicy administracyjno techniczni 106 etatów - pracownicy na stanowiskach robotniczych 35 3/4 etatów Średnia płaca w Spółdzielni w 2012 roku wynosiła 4.197,69 zł/et./m-c (brutto) po potrąceniu: - składki społecznej- 13,71%- 575,50 zł (płaci pracownik) (składki emerytalne, składki rentowe, składki chorobowe) - podatku i składki zdrowotnej- 18%- 652,00 zł (płaci pracownik) średnia płaca netto w Spółdzielni w 2012r. wyniosła 2.970,19zł. Plan osobowego funduszu płac na 2013 rok wynosi zł. II. Majątek Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 1. Majątek Spółdzielni brutto wynosi ,04 zł na który składają się: - zasoby o ogólnej powierzchni mieszkań (bez własności) m 2 - tereny własne spółdzielni: m 2 - tereny w wieczystym użytkowaniu m 2 2. Ilość członków Spółdzielni na r. wynosi: os. w tym: - zamieszkałych zamieszkałych członków prawnych-mieszkania 4 - członkowie z tyt. garaży 39 - członkowie prawni z tyt. lokalu użytkowego 7 - członkowie oczekujący na mieszkania współczłonkowie członkowie fizyczni- lokale użytkowe 41

4 4 Wykres 1: Struktura członków ChSM wg stanu na r zamieszkałych członkowie z tyt. garaży członkowie oczekujący na mieszkania członkowie fizyczni- lokale użytkowe zamieszkałych członków prawnych-mieszkania członkowie prawni z tyt. lokalu użytkowego członkowie-małżonkowie Mieszkania zajmowane bez tytułu prawnego na dzień rok z podziałem na administracje: - osiedle "Żołnierzy Września" 14 - osiedle "Chorzów Batory" 22 - osiedle "Centrum" 17 - osiedle "Różana-Gałeczki" Razem 78 Są to członkowie wykluczeni i wykreśleni przez Radę Nadzorczą z tytułu posiadanych zaległości w opłatach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 3. Zmiany liczby członków w ciągu roku 2012: - przyjęto w poczet członków (+)128 - skreślono z listy członków z tyt. zgonów (-) wypowiedzenie członkostwa w Spółdzielni (-) wykreślenia Rady Nadzorczej (-) 99 Liczba członków Spółdzielni w roku 2012 w stosunku do stanu na dzień r. uległa zmniejszeniu o 398 członków.

5 5 3 a. Zmiany liczby członków oczekujących w roku 2012: przyjęto w poczet członków 0 skreślono z listy członków z tyt. zgonów (-) 3 wypowiedzenie członkostwa w Spółdzielni (-) 1 wykreślenia Rady Nadzorczej (-) 26 zasiedlenie mieszkań przez członków oczekujących (-) 1 uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia (+) 1 4. Obrót mieszkaniami w 2012 roku: zasiedlono mieszkania z ruchu ludności 16 w tym: odrębna własność 16 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 0 najem 0 5. Na ogólną liczbę mieszkań zajmowanych jest na zasadach: - najmu 23 - lokatorskiego prawa własnościowego prawa odrębnej własności ( z czego 85 mieszkań przeniesiono w odrębną własność w 2012r.) Wykres 2: Struktura mieszkań ChSM wg praw do lokali- stan na r na zasadach lokatorskiego prawa na zasadach własnościowego prawa na zasadach najmu na zasadach odrębnej własności

6 6 Odrębna własność z podziałem na administracje: - Administracja Osiedla "Żołnierzy Września" mieszkań - Administracja Osiedla "Chorzów- Batory" mieszkań - Administracja Osiedla "Centrum" mieszkań - Administracja Osiedla "Różana-Gałeczki" mieszkań 6. Członkowie posiadający więcej niż 1 mieszkanie: 288 w tym: - Administracja Osiedla "Żołnierzy Września" 52 - Administracja Osiedla "Chorzów Batory" 70 - Administracja Osiedla "Centrum" 76 - Administracja Osiedla "Różana-Gałeczki" 90 Tabela 1: Zestawienie danych o członkach Spółdzielni. L. p. Treść Stan na Członkowie zamieszkali -osoby fizyczne Stan na Różnica Członkowie oczekujący Razem członkowie Członkowie prawni- lokale usługowe Członkowie prawni lokale mieszkalne Członkowie fizyczni- lokale usługowe Członkowie z tyt. posiadanego garażu Razem członkowie Współczłonkowie Ogółem członkowie

7 7 III. Działalność podstawowa Spółdzielni. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi gospodarki zasobami mieszkaniowymi, natomiast nie prowadzi działalności handlowej ani produkcyjnej. Wykres 3: Struktura kosztów poniesionych w roku 2012 w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 17,0% 3,3% 7,3% 28,5% fundusz remontowy eksploatacja i konserwacje energia cieplna woda i kanalizacja 21,3% 22,6% wywóz odpadów inne działalności Wykres 4: Struktura kosztów innych działalności w 2012r. 4,3% 29,6% gaz zbiorczy 17,3% sprzątanie dźwigi 6,3% TV kablowa domofony 6,1% społ.-kultur. 7,8% 28,6% wodomierze elektroniczne

8 8 Przychody ze sprzedaży ogółem w 2012 roku z tytułu działalności eksploatacyjnej wynosiły: ,12 zł natomiast koszty działalności wyniosły: ,84 zł Wynik z działalności ogółem ,28 zł Wynik obciążony został: - podatkiem dochodowym od osób prawnych: ,00 zł Wynik (netto): ,28 zł Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym (zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych). Na wysokość kosztów w 2012r. niewątpliwy wpływ miały obciążenia wynikające z uregulowań ustawowych. Były to przede wszystkim: - podatek od nieruchomości (od gruntów, budynków mieszkalnych, garaży wbudowanych i wolnostojących, lokali użytkowych, pawilonów, budowli) odprowadzany w całości do Urzędu Miasta zł - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów- odprowadzana do Urzędu Miasta zł - podatek VAT bezpośrednio obciążający koszty Spółdzielni, tj. po uwzględnieniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym zł - podatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł - składka ZUS obciążająca Spółdzielnię zł zł Jak z powyższego wynika podatki, opłaty i składki stanowią 13,5 % kosztów ogółem. Fundusz na remonty w 2012 roku Zgromadzone w 2012r. środki funduszu na remonty i modernizacje zasobów Spółdzielni w wysokości: zł to wpływy uzyskane z następujących tytułów: - odpisy z eksploatacji mieszkań i garaży wbudowanych zł - odpisy z eksploatacji dźwigów osobowych zł - wpływy z tyt. rat przekształcenia praw do mieszkań lokatorskich na własnościowe oraz z przetargów zł - UNIQA- pośrednictwo ubezpieczeniowe, zwrot regresów zł - wpłaty lokatorów za remonty mieszkań zł - pozostałe wpływy zł

9 9 - umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zł - przeniesienie nadwyżki środków finansowych za lata zł (Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/R/2012 z dnia r.) Na fundusz remontowy w 2012r. w opłatach za lokale mieszkalne i garaże wniesiono kwotę zł, co stanowi 94,6% wpływów, zaś pozostałe środki w wysokości zł zgromadzone zostały z innych tytułów. Wykonane w 2012r. roboty remontowo-modernizacyjne w wysokości zł dotyczyły następujących robót: - remonty planowane w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych, gazowych, dekarskoblacharskich, ogólnobudowlanych, elektrycznych, c.o., c.c.w., malarskich, wycinka i nasadzenie drzewostanu zł - usuwanie awarii w zakresie jak wyżej zł - roboty drobne w zakresie jak wyżej zł - docieplenie budynków mieszkalnych (całkowita likwidacja azbestu) zł - wymiana stolarki okiennej zł - remonty średnie dźwigów osobowych zł - regresy PZU, UNIQA zł Rok 2012 zamknął się nadwyżką środków na funduszu remontowym w wysokości (+) zł, co po uwzględnieniu pozostałości z roku 2011 w kwocie (-) zł na dzień r. stanowi nadwyżkę w wysokości (+) zł. Ponadto na remonty lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni w roku 2012 wydatkowano kwotę zł, która obciąża i ma swoje pokrycie w eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości. Rozdział środków funduszu remontowego dla poszczególnych administracji jest proporcjonalny do wielkości administrowanych zasobów mieszkaniowych, zaś wydatkowanie na poszczególne roboty (m.in.: docieplenia, wymiana stolarki okiennej) w ramach przyznanych środków następowało zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym planem rzeczowym remontów. Zaległości w opłatach za używanie lokali W porównaniu do stanu na koniec roku 2011 zaległości w opłatach uległy zwiększeniu o kwotę zł i na dzień r. wynoszą zł, co stanowi brak wpływu 0,6061 zł/m 2 /m-c. Zaległości w zasobach mieszkaniowych wzrosły o kwotę zł, natomiast w lokalach usługowych wzrosły o zł. Wskaźnik zaległości w odniesieniu do średnich jednomiesięcznych naliczeń opłat za lokale tj. kwoty zł wynosi 82,7%, więc zaległości są równowartością naliczeń za 25,1 dni. W porównaniu do 2011 roku wskaźnik ten zmniejszył się o 0,4 dnia. Sytuacja społeczna-bezrobocie i niskie dochody części mieszkańców zasobów Spółdzielni powodują, że nadal problemem są zaległości we wnoszeniu opłat zarówno wśród użytkowników lokali mieszkalnych, jak i użytkowych.

10 10 Należy podkreślić, że mimo występujących trudności z zaległością Spółdzielnia nie zalega z płatnościami tak wobec dostawców jak i pracowników, Urzędu Skarbowego i ZUS, nie jest obciążona odsetkami za zwłokę, co świadczy o właściwym zarządzaniu finansami członków Spółdzielni. IV. Działalność organizacyjno techniczna 1. W ramach działalności remontowej w 2012 roku: - docieplono - w tym uzupełniono warstwy izolacyjne ścian zewnętrznych (całkowita likwidacja azbestu) - 26 budynków powierzchnia docieplenia : m 2 koszt zł - wykonano remonty i wymianę 7 dźwigów osobowych koszt zł - wymieniono stolarkę okienną o pow m 2 koszt zł - przeprowadzono remonty kapitalne dachów 20 budynków koszt zł - pomalowano klatki schodowe w 29 budynkach koszt zł - dokonano częściowej wymiany pionów i poziomów wodno- kanalizacyjnych koszt zł - dokonano częściowej wymiany pionów i poziomów centralnego ogrzewania + c.w.u. koszt zł - dokonano wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej + odgromowej w 81 budynkach koszt zł - wykonano roboty ogólnobudowlane m.in.: elewacje - remonty balkonów, wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych, piece, podłogi, koszt zł - dokonano renowacji terenów zielonych w tym dróg, chodników oraz małej architektury koszt zł - awarie i roboty drobne w zakresie robót remontowych, regresy, PZU, UNIQA koszt zł Wszystkie w/w. działania remontowe w zdecydowany sposób miały wpływ na kształtowanie się kosztów eksploatacyjnych, nie zwiększanie ich, a także pozwoliły uzyskać dla mieszkańców efekt finansowy i poprawić estetykę naszych zasobów.

11 11 Wykres 5: Remonty w zasobach w 2012 roku. Inne; 9,1% Dźwigi; 4,5% Malarskie ; 7,4% Docieplenia; 41,4% Instalacje + ogóln.+ zieleń; 28,4% Dachy; 5,1% Stolarka okienna; 4,1% Malarskie Stolarka okienna Instalacje + ogóln.+ zieleń Dźwigi Docieplenia Dachy Inne Plan działalności gospodarczej na 2013 rok Plan działalności Spółdzielni na 2013 rok sporządzony został wzorem lat ubiegłych dla każdej działalności Spółdzielni oddzielnie. Na wstępie ustalono przewidywany wynik na koniec roku 2012, który wraz z planowanymi kosztami roku 2013 posłużył do sporządzenia kalkulacji stawek opłat za lokale. Przy opracowaniu planu na rok 2013 przyjęto inflację na poziomie 3,0%-3,5%, uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia o 6,7% (z zł na zł ), wzrost taryf za energię cieplną wprowadzonych w miesiącu wrześniu br. oraz podwyżkę opłat niezależnych od Spółdzielni. Po przeprowadzonej analizie poniesionych kosztów i uzyskanych wpływów w okresie III kwartałów 2012 roku, wyników przewidywanych do uzyskania w każdej działalności za rok 2012 oraz pozostałości środków z lat ubiegłych w tych działalnościach, Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2013 nie przewiduje zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne. Zaktualizowane zostaną stawki opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie oraz opłaty zaliczkowe za gaz zbiorczy. Ogółem w 2013 roku przyjęto roczny plan kosztów do poniesienia w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości zł. Na pokrycie tych kosztów naliczane opłaty wyniosą zł. Natomiast inne wpływy, po uwzględnieniu przewidywanej pozostałości za poprzedni rok rozliczeniowy i po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych planuje się osiągnąć łącznie w wysokości zł. Dla każdej grupy nieruchomości indywidualnie ustalone zostały stawki opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w oparciu o ewidencję ponoszonych kosztów

12 12 i przychodów na ich pokrycie zgodnie z art. 4-6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Stawki opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości będą zróżnicowane, podobnie jak w roku ubiegłym, w zależności od rzeczywiście ponoszonych kosztów eksploatacji w danej nieruchomości. Zróżnicowanie w poszczególnych nieruchomościach występuje między innymi w następujących pozycjach : energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i posesji; sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych; różnica z rozliczenia wody i kanalizacji z użytkownikami. Stawka opłat dotycząca eksploatacji i utrzymania nieruchomości nie ulega zmianie i pozostaje na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym. Łącznie stawka opłaty eksploatacyjnej i utrzymania nieruchomości, odpisu na fundusz remontowy i środków na konserwacje osiedlowe oraz działalność społeczną i kulturalnooświatową w 2012 roku odpowiednio wyniesie w poszczególnych grupach nieruchomości: Treść GRUPA A GRUPA B 2013 GRUPA C GRUPA D eksploatacja i utrzymanie nieruchomości 1,50 1,54 1,52 1,56 opłaty niezależne od Spółdzielni 0,24 0,24 0,24 0,24 działalność społeczna i kulturalno-oświatowa 0,01 0,01 0,01 0,01 odpis na fundusz remontowy 2,33 2,33 2,33 2,33 działalność konserwatorów osiedlowych 0,19 0,19 0,19 0,19 Razem zł/m 2 4,27 4,31 4,29 4,33 Stawka opłaty za eksploatację i utrzymanie nieruchomości dla Członków Spółdzielni posiadających tytuł odrębnej własności pomniejszona zostanie o 0,23 zł./m 2. Opłaty niezależne od Spółdzielni tj. podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu właściciele mieszkań wnoszą bezpośrednio do Urzędu Miasta. Na stawkę dot. eksploatacji i utrzymania nieruchomości składają się: koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, które obejmują: energię elektryczną do oświetlenia posesji i pomieszczeń wspólnych; sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych (uwzględniono planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług i wzrost minimalnego wynagrodzenia); wywóz i składowanie odpadów niekomunalnych; polisy ubezpieczeniowe dot.: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych; usługi kominiarskie; badanie szczelności instalacji gazowej; badanie skuteczności zerowania w mieszkaniach- roboty elektryczne; różnice z rozliczenia wody i kanalizacji z użytkownikami;

13 13 opłaty stałe za wodomierze w budynkach, gotowość dostawy wody i odbioru ścieków; płace i narzuty pracowników administracyjnych; pozostałe koszty eksploatacji: usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji, usługi telekomunikacyjne, konwój gotówki, obsługa działalności rad osiedlowych, usługi czyszczenia osadników, koszty BHP, tablice informacyjne; koszty ogólne, na które składają się koszty osobowe zarządzania tj.: obsługa finansowo-księgowa, prawna, techniczna, amortyzacja, organizacja Walnego Zgromadzenia Członków, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biur, szkolenia, koszty badania bilansu, obsługa działalności Rady Nadzorczej, oprogramowania komputerowego, ogłoszenia w prasie; działalność społeczna i oświatowo-kulturalna - opłata dla członków z tytułu prowadzenia tej działalności wynosi miesięcznie 0,01 zł/m 2 p.u. i zostaje utrzymana jak w roku poprzednim. odpis na fundusz remontowy nie ulega zmianie i wynosi 2,33 zł/m 2 p.u. stawka na działalność konserwatorów osiedlowych nie ulega zmianie i wynosi 0,19 zł/m 2 p.u. 4. Opłaty niezależne od Spółdzielni- łączna stawka wyniesie 0,24 zł/m 2 p.u. mieszkania i obejmować będzie: - wieczyste użytkowanie gruntu 0,12 zł/m 2 p.u. oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia r. - podatek od nieruchomości 0,11 zł/m 2 p.u. - podatek od nieruchomości wspólnych i mienia Spółdzielni 0,01 zł/ m 2 p.u. III. Opłaty, które nie ulegną zmianie: 1) wywóz nieczystości 6,70 zł/ osobę* 2) konserwacja domofonów 1,95 zł/ za mieszkanie 3) odpis na remonty dźwigów 0,25 zł/m 2 4) eksploatacja dźwigów osobowych 6,00 zł/osobę 5) pakiet podstawowy TV kablowej: - UPC 4,82 zł/ za mieszkanie - TELPOL 3,82 zł/ za mieszkanie 6) wymiana wodomierzy na elektroniczne (rata miesięczna/sztukę) 3,71 zł/ za wodomierze 7) mycie klatek schodowych 9,98 zł/ osobę *Od 1 lipca 2013 roku na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. (tj. Dz.U. z 2012r., nr 391) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów przejmą gminy. Dlatego też opłaty za wywóz odpadów ustalone przez Gminę staną się opłatą niezależną, na której wysokość Spółdzielnia nie będzie miała wpływu. O sposobie płatności będziemy informować na bieżąco. IV. Stawki opłat zaliczkowych: 1.W 2013 roku zostaje utrzymany sposób rozliczania gazu w poszczególnych budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze na podstawie średniego zużycia gazu na osobę.

14 14 Rozliczenie wpłat zaliczkowych przeprowadzone będzie raz w roku na koniec roku kalendarzowego. 2.Zaliczkowe opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań ustalone zostały w wysokości od 2,30 zł/m 2 do 4,00 zł/m 2. Opłaty zaliczkowe rozliczane będą w dwóch okresach rozliczeniowych, tj. na dzień 30 czerwca lub 30 września 2013 roku. 3.Opłaty za zimną wodę i kanalizację rozliczane są według taryfy Chorzowsko- Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Plan Zakładu Robót Konserwacyjno-Remontowych opracowany został na bazie założeń ogólnych przyjętych do konstrukcji planu na rok 2013 i ustalony został w zakresie kosztów i wpływów w kwocie zł. W oparciu o przyjęty w planach na rok 2013 wzrost cen towarów i usług ustalona została wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Spółdzielni na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 3,5%. Kalkulacja stawek opłat miesięcznych za garaże sporządzone zostały dla garaży wolnostojących i wbudowanych. Stawka opłaty za garaże wzrosła jedynie w zakresie opłat niezależnych od Spółdzielni tj. podatku od nieruchomości. Ponadto przeniesione zostaną na poszczególne kompleksy garaży wolnostojących rzeczywiste koszty związane z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów. Oddzielną kalkulację sporządzono dla garaży wbudowanych, dla których ustanowiono prawo odrębnej własności i nie pobierane są opłaty niezależne od Spółdzielni. Stawki opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych określone zostały na bazie kalkulacji ogólnej, z uwzględnieniem statusu prawnego do lokalu, rodzaju prowadzonej działalności oraz członkostwa w Spółdzielni. Koszty zaplanowane do poniesienia oraz naliczenia opłat od użytkowników zasobów wraz z uwzględnieniem innych wpływów finansowych pozwoliły na utrzymanie stawek opłat od mieszkań w roku 2013 na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości wprowadzonej od kwietnia 2012r. Podwyżce ulegają zaliczki za centralne ogrzewanie i w niektórych budynkach opłata zaliczkowa za gaz zbiorczy. Do kosztów ponoszonych na utrzymanie mieszkania należy doliczyć opłatę za wodę i odprowadzanie ścieków, która jest niezależna od Spółdzielni. Od lipca planuje się zmianę opłat za gospodarowanie odpadami, które zgodnie z Uchwałą nr XXIX/493/12 Rady Miasta Chorzów z dnia roku wynosić będzie 11,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 15,50 zł- od osoby w przypadku nieselektywnego odbioru odpadów komunalnych.

15 15 Gospodarka remontowa Środki funduszu remontowego zostały zaplanowane na 2013 rok w wysokości zł z tego: - odpis z eksploatacji zasobów mieszkaniowych i utrzymanie nieruchomości, zł - odpis z eksploatacji dźwigów, zł - wpływy z tytułu przekształcenia praw do mieszkań zł z lokatorskich na własnościowe oraz z przetargów, - inne wpływy z tego: zł Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA- pośrednictwo Ubezpieczeniowe wpłaty mieszkańców za remonty mieszkań (okna) pozostałe (tj. wpłaty wykonawców z tytułu powstałych szkód przy remontach, szkody mieszkańców dewastacje) Ponadto planuje się wykonanie remontów w lokalach użytkowych wbudowanych w budynkach mieszkalnych i pawilonach na kwotę zł VI. Zamierzenia dotyczące działalności gospodarczej w 2013 roku W 2013 roku Zarząd będzie nadal kontynuował działania w kierunku poprawy stanu technicznego, bezpieczeństwa oraz warunków zamieszkiwania członków Spółdzielni. W ramach tych działań będą prowadzone m.in.: - roboty dociepleniowe w tym uzupełnienia warstwy izolacyjnej ścian zewnętrznych oraz stropodachy - 28 budynków na kwotę: zł - wymiana stolarki okiennej na kwotę: zł - modernizacja 6 dźwigów osobowych na kwotę: zł - remonty kapitalne dachów 13 budynków na kwotę: zł - częściowa wymiana pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej na kwotę: zł - częściowa wymiana pionów i poziomów c.o. na kwotę: zł - wymiana i modernizacja instalacji gazowej na kwotę: zł - wymiana i modernizacja inst. elektrycznej i odgromowej w 36 budynkach na kwotę: zł - malowanie klatek schodowych w 29 budynkach na kwotę: zł

16 16 - zagospodarowanie terenu: zieleń, drogi, mała architektura- miejsca postojowe na kwotę: zł Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom zamieszkałym w naszych zasobach dokonuje się, zgodnie z prawem budowlanym cyklicznie: - przeglądów instalacji gazowych w mieszkaniach, - przeglądów przewodów kominowych w mieszkaniach, - przeglądów instalacji elektrycznych w mieszkaniach, - przeglądów instalacji odgromowych. Zarząd Spółdzielni przy opracowaniu planu działalności gospodarczej na rok 2013 kierował się zasadą, aby ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania zasobów znajdowały pełne uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach Spółdzielni. Prowadząc odpowiednie zarządzanie, należytą uwagę zwraca się na utrzymanie zasobów w stanie nie pogorszonym, zapewniając przy tym bezpieczeństwo mieszkańcom, poprzez działania związane z estetyką i oszczędnościami tj.: - wykonywanie prac malarskich o podwyższonym standardzie przez zastąpienie w budynkach, w których malowane są klatki schodowe, lamperii tapetą natryskową, bądź zastosowanie tynków mozaikowych w całym budynku, a nie tylko na parterze; - partery budynków realizowane w płytkach fajansowych; - okna w klatkach schodowych wyposażone w nawiewniki higroskopijne; - oszczędność energii elektrycznej poprzez montowanie na klatkach schodowych czujników ruchu. Prawidłowe wyznaczenie poziomu kosztów oraz źródeł i wysokość przychodów do ich pokrycia stanowią o właściwej gospodarce ekonomiczno-finansowej Spółdzielni i świadczyć będą o racjonalnym gospodarowaniu środkami użytkowników zasobów zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową. PODSUMOWANIE Przedstawiona działalność finansowo- gospodarcza Spółdzielni w sposób syntetyczny obrazuje wysokość kosztów i wpływów uzyskanych na ich pokrycie w 2012 roku, a także czynniki wpływające na ich wielkość, kształtowanie się oraz realizację w 2013 roku. Na koszty Spółdzielni znaczący wpływ ma realizacja określonych zadań do wykonywania w danym roku rozliczeniowym. Zadania te wynikają zarówno z przyjętego planu robót remontowych, jak i związane są z bieżącą eksploatacją zasobów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami organizacyjnymi oraz wyposażeniem technicznym budynków przy zachowaniu zasad minimalizacji kosztów przy nie pogorszonej jakości usług i obsługi mieszkańców. Spółdzielnia zarządzając zasobami mieszkaniowymi podlega ciągłej kontroli poprzez sporządzanie analiz gospodarczo-finansowych w okresach kwartalnych przedkładanych Radzie Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej. Ponadto Spółdzielnia co trzy lata podlega również kontroli lustracyjnej oraz co roku dokonywane jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą. Informacyjnie podajemy, że w 2012 roku w okresie od 19 marca do 29 maja, zgodnie z przepisami

17 17 art ustawy "Prawo Spółdzielcze" Spółdzielnia była poddana kontroli lustracyjnej w zakresie lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku. W oparciu o sprawozdanie i wykazane w protokole dokumenty, dane liczbowe i dodatkowe wyjaśnienia można stwierdzić, że prawnymi podstawami działalności Spółdzielni, w badanym okresie, były powszechnie obowiązujące przepisy prawne, Statut oraz wynikające z niego postanowienia regulaminów wewnętrznych, które Spółdzielnia dostosowała do zmieniających się przepisów prawnych. Stwierdzono także, że organa Spółdzielni przestrzegały ustawowych i statutowych praw członków. Spółdzielnia prawidłowo i terminowo dokonywała rozliczeń z tytułu opłat związanych z eksploatacją lokali, w tym opłat niezależnych. Lustracja stwierdziła, że Spółdzielnia terminowo regulowała zobowiązania publicznoprawne, a stan ekonomiczno-finansowy był prawidłowy. Synteza wyników i badania lustracyjnego oraz inne ustalenia zawarte w protokole polustracyjnym, pozwoliły na sformułowanie przez związek wniosków (patrz protokół lustracji), których realizacja przyczyni się do udoskonalenia i usprawnienia form działania oraz organizacji Spółdzielni. Tak przedstawione sprawozdanie prezentuje działalność Spółdzielni, realizację zadań oraz problemy z nimi związane. Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Chorzów, marzec 2013r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok Zamierzenia gospodarcze na 2012 rok: - plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych Wstęp Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 19/2011

U C H W A Ł A nr 19/2011 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2012r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale http://www.chsm.com.pl/akty_regulaminy/regulaminy/regulamin_zasady_rozliczania_kosztow Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu I. PODSTAWA PRAWNA. Podstawę prawną gospodarki finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 51/2010

U C H W A Ł A nr 51/2010 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2011r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy I. PODSTAWY PRAWNE Rada Nadzorcza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM Tekst przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 09.11.2015r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI /GZM/ SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Tekst jednolity załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy określa zasady: 1. Regulamin ustala zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na Wstęp. I. Elementy składowe 1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J. 2 Plan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA" W KWIDZYNIE.

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA W KWIDZYNIE. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA" W KWIDZYNIE Kwidzyn, 2016 r Strona 1 z 9 uchwalą nr 49/2016 r. Obowiązuje od dnia uchwalenia.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat za założenie szyldów, reklam i tablic reklamowo-informacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie

Regulamin. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie Regulamin Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ustala zasady określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA Rozdział I Podstawa Prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni określona jest w: 1. Ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU Nazwa dokumentu: Regulamin gosparki finansowej Strona 1 / 11 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 35/2015 Rady Nadzorczej z dnia 09.07.2015 r. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW INWESTYCJI, USTALANIA CZŁONKOWSKIEGO KOSZTU BUDOWY MIESZKAŃ, ZASAD WNOSZENIA WKŁADÓW I ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU ORAZ ROZLICZANIA KOSZTÓW BUDOWY GARAŻY W S.M. MAKOSZOWIANKA

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM ENERGETYK I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami

R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27) z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH I. Postanowienia ogólne 1.1.Członkowie Spółdzielni obowiązani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z:

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z: R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach ROZDZIAŁ I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne 2. Postanowienia ogólne 3. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S. Leszczyńskiego 7 tel. 59 843-25-16 fax 59 843-21-22 *************************************************************************** REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nakład: egz. Obrazy pełne pasji Oferujemy obiady, kolacje Oferujemy obiady, kolacje KrzyK

kwiecień 2013 nakład: egz. Obrazy pełne pasji Oferujemy obiady, kolacje Oferujemy obiady, kolacje KrzyK kwiecień 2013 (225) nakład: 15 000 egz. Obrazy pełne pasji, Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. 32 247 70 54, tel. kom: 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy obiady, kolacje organizujemy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

I WSTĘP OBJAŚNIENIA: Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I WSTĘP OBJAŚNIENIA: Ilekroć w regulaminie jest mowa o: R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat, wydatkowania środków na remonty wydzielonych nieruchomości mieszkaniowych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Załącznik do uchwały nr 129/05/2012 Rady Nadzorczej SM im. W.Z. NAŁKOWSKICH z dnia 31.05.2012 r. Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo