WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP. I. Organizacja ChSM."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych WSTĘP Spółdzielnia Mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi na zasadach rachunku ekonomicznego wspólną działalność gospodarczą. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Celem Spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. I. Organizacja ChSM. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2003r., nr 188 poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2003r., nr 119, poz z późn. zm.) oraz w oparciu o Statut. Statut Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pozostaje w zgodności z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawem spółdzielczym oraz uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą nr 2/2010 Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach czerwca 2010 roku. Zmiany do Statutu wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 6 października 2010 roku (sygn. akt KA VIII Ns Rej. KRS 20044/10/903). Decyzje związane z gospodarką finansową Spółdzielni zostały w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych rozłożone na poszczególne organy Spółdzielni. Walne Zgromadzenie zgodnie z 59 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest najwyższym organem Spółdzielni. Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z 18 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w czerwcu 2010 roku na okres 3 lat. Bieżącą działalnością statutową i gospodarczą kieruje Zarząd Spółdzielni składający się z trzech osób, w tym Prezesa, jego zastępcy i członka Zarządu, którzy są jednocześnie kierownikami pionów organizacyjnych Spółdzielni. W Spółdzielni funkcjonują wyodrębnione komórki obsługujące mieszkańców: - pion służb organizacyjno-prawnych i członkowskich, - pion służb ekonomiczno-finansowych,

2 2 - pion służb technicznych, - cztery administracje osiedlowe współpracujące z Radami Osiedli, - Zakład Robót Konserwacyjno- Remontowych, - Klub ChSM "Pokolenie". Poniższa tabela przedstawia wielkości zasobów obsługiwanych przez poszczególne administracje: Adm. Osiedle Liczba nieruchomości I Żołnierzy 51 Września II Chorzów 44 Batory III Centrum IV Różana Gałeczki Ilość mieszkań osób Powierzchnia m 2 p.u. mieszkań pomieszczeń gospodarczych lokali użytkowych garaży Razem pow. w m Razem W zasobach Spółdzielni ustanowiono prawo odrębnej własności lokali, które przedstawia zestawienie : Adm. I II Osiedle liczba Mieszkania Lokale użytkowe Garaże wbudowane pow. m 2 grunt m 2 liczba pow. m 2 grunt m 2 liczba pow. m 2 grunt m 2 Razem pow. lokali o odrębnej własn. Żołnierzy Września Chorzów Batory III Centrum IV Różana - Gałeczki Razem

3 3 Część budynków Spółdzielni wyposażona jest w dźwigi osobowe, i tak: - MA-1 - posiada 42 dźwigi osobowe - MA-2 - posiada 49 dźwigi osobowe - MA-3 - posiada 19 dźwigów osobowych - MA-4 - posiada 60 dźwigów osobowych Razem 170 dźwigów osobowych Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku ogółem wynosiło 141 3/4 etatów w tym : - pracownicy administracyjno techniczni 106 etatów - pracownicy na stanowiskach robotniczych 35 3/4 etatów Średnia płaca w Spółdzielni w 2012 roku wynosiła 4.197,69 zł/et./m-c (brutto) po potrąceniu: - składki społecznej- 13,71%- 575,50 zł (płaci pracownik) (składki emerytalne, składki rentowe, składki chorobowe) - podatku i składki zdrowotnej- 18%- 652,00 zł (płaci pracownik) średnia płaca netto w Spółdzielni w 2012r. wyniosła 2.970,19zł. Plan osobowego funduszu płac na 2013 rok wynosi zł. II. Majątek Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 1. Majątek Spółdzielni brutto wynosi ,04 zł na który składają się: - zasoby o ogólnej powierzchni mieszkań (bez własności) m 2 - tereny własne spółdzielni: m 2 - tereny w wieczystym użytkowaniu m 2 2. Ilość członków Spółdzielni na r. wynosi: os. w tym: - zamieszkałych zamieszkałych członków prawnych-mieszkania 4 - członkowie z tyt. garaży 39 - członkowie prawni z tyt. lokalu użytkowego 7 - członkowie oczekujący na mieszkania współczłonkowie członkowie fizyczni- lokale użytkowe 41

4 4 Wykres 1: Struktura członków ChSM wg stanu na r zamieszkałych członkowie z tyt. garaży członkowie oczekujący na mieszkania członkowie fizyczni- lokale użytkowe zamieszkałych członków prawnych-mieszkania członkowie prawni z tyt. lokalu użytkowego członkowie-małżonkowie Mieszkania zajmowane bez tytułu prawnego na dzień rok z podziałem na administracje: - osiedle "Żołnierzy Września" 14 - osiedle "Chorzów Batory" 22 - osiedle "Centrum" 17 - osiedle "Różana-Gałeczki" Razem 78 Są to członkowie wykluczeni i wykreśleni przez Radę Nadzorczą z tytułu posiadanych zaległości w opłatach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 3. Zmiany liczby członków w ciągu roku 2012: - przyjęto w poczet członków (+)128 - skreślono z listy członków z tyt. zgonów (-) wypowiedzenie członkostwa w Spółdzielni (-) wykreślenia Rady Nadzorczej (-) 99 Liczba członków Spółdzielni w roku 2012 w stosunku do stanu na dzień r. uległa zmniejszeniu o 398 członków.

5 5 3 a. Zmiany liczby członków oczekujących w roku 2012: przyjęto w poczet członków 0 skreślono z listy członków z tyt. zgonów (-) 3 wypowiedzenie członkostwa w Spółdzielni (-) 1 wykreślenia Rady Nadzorczej (-) 26 zasiedlenie mieszkań przez członków oczekujących (-) 1 uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia (+) 1 4. Obrót mieszkaniami w 2012 roku: zasiedlono mieszkania z ruchu ludności 16 w tym: odrębna własność 16 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 0 najem 0 5. Na ogólną liczbę mieszkań zajmowanych jest na zasadach: - najmu 23 - lokatorskiego prawa własnościowego prawa odrębnej własności ( z czego 85 mieszkań przeniesiono w odrębną własność w 2012r.) Wykres 2: Struktura mieszkań ChSM wg praw do lokali- stan na r na zasadach lokatorskiego prawa na zasadach własnościowego prawa na zasadach najmu na zasadach odrębnej własności

6 6 Odrębna własność z podziałem na administracje: - Administracja Osiedla "Żołnierzy Września" mieszkań - Administracja Osiedla "Chorzów- Batory" mieszkań - Administracja Osiedla "Centrum" mieszkań - Administracja Osiedla "Różana-Gałeczki" mieszkań 6. Członkowie posiadający więcej niż 1 mieszkanie: 288 w tym: - Administracja Osiedla "Żołnierzy Września" 52 - Administracja Osiedla "Chorzów Batory" 70 - Administracja Osiedla "Centrum" 76 - Administracja Osiedla "Różana-Gałeczki" 90 Tabela 1: Zestawienie danych o członkach Spółdzielni. L. p. Treść Stan na Członkowie zamieszkali -osoby fizyczne Stan na Różnica Członkowie oczekujący Razem członkowie Członkowie prawni- lokale usługowe Członkowie prawni lokale mieszkalne Członkowie fizyczni- lokale usługowe Członkowie z tyt. posiadanego garażu Razem członkowie Współczłonkowie Ogółem członkowie

7 7 III. Działalność podstawowa Spółdzielni. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi gospodarki zasobami mieszkaniowymi, natomiast nie prowadzi działalności handlowej ani produkcyjnej. Wykres 3: Struktura kosztów poniesionych w roku 2012 w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 17,0% 3,3% 7,3% 28,5% fundusz remontowy eksploatacja i konserwacje energia cieplna woda i kanalizacja 21,3% 22,6% wywóz odpadów inne działalności Wykres 4: Struktura kosztów innych działalności w 2012r. 4,3% 29,6% gaz zbiorczy 17,3% sprzątanie dźwigi 6,3% TV kablowa domofony 6,1% społ.-kultur. 7,8% 28,6% wodomierze elektroniczne

8 8 Przychody ze sprzedaży ogółem w 2012 roku z tytułu działalności eksploatacyjnej wynosiły: ,12 zł natomiast koszty działalności wyniosły: ,84 zł Wynik z działalności ogółem ,28 zł Wynik obciążony został: - podatkiem dochodowym od osób prawnych: ,00 zł Wynik (netto): ,28 zł Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym (zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych). Na wysokość kosztów w 2012r. niewątpliwy wpływ miały obciążenia wynikające z uregulowań ustawowych. Były to przede wszystkim: - podatek od nieruchomości (od gruntów, budynków mieszkalnych, garaży wbudowanych i wolnostojących, lokali użytkowych, pawilonów, budowli) odprowadzany w całości do Urzędu Miasta zł - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów- odprowadzana do Urzędu Miasta zł - podatek VAT bezpośrednio obciążający koszty Spółdzielni, tj. po uwzględnieniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym zł - podatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł - składka ZUS obciążająca Spółdzielnię zł zł Jak z powyższego wynika podatki, opłaty i składki stanowią 13,5 % kosztów ogółem. Fundusz na remonty w 2012 roku Zgromadzone w 2012r. środki funduszu na remonty i modernizacje zasobów Spółdzielni w wysokości: zł to wpływy uzyskane z następujących tytułów: - odpisy z eksploatacji mieszkań i garaży wbudowanych zł - odpisy z eksploatacji dźwigów osobowych zł - wpływy z tyt. rat przekształcenia praw do mieszkań lokatorskich na własnościowe oraz z przetargów zł - UNIQA- pośrednictwo ubezpieczeniowe, zwrot regresów zł - wpłaty lokatorów za remonty mieszkań zł - pozostałe wpływy zł

9 9 - umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zł - przeniesienie nadwyżki środków finansowych za lata zł (Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/R/2012 z dnia r.) Na fundusz remontowy w 2012r. w opłatach za lokale mieszkalne i garaże wniesiono kwotę zł, co stanowi 94,6% wpływów, zaś pozostałe środki w wysokości zł zgromadzone zostały z innych tytułów. Wykonane w 2012r. roboty remontowo-modernizacyjne w wysokości zł dotyczyły następujących robót: - remonty planowane w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych, gazowych, dekarskoblacharskich, ogólnobudowlanych, elektrycznych, c.o., c.c.w., malarskich, wycinka i nasadzenie drzewostanu zł - usuwanie awarii w zakresie jak wyżej zł - roboty drobne w zakresie jak wyżej zł - docieplenie budynków mieszkalnych (całkowita likwidacja azbestu) zł - wymiana stolarki okiennej zł - remonty średnie dźwigów osobowych zł - regresy PZU, UNIQA zł Rok 2012 zamknął się nadwyżką środków na funduszu remontowym w wysokości (+) zł, co po uwzględnieniu pozostałości z roku 2011 w kwocie (-) zł na dzień r. stanowi nadwyżkę w wysokości (+) zł. Ponadto na remonty lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni w roku 2012 wydatkowano kwotę zł, która obciąża i ma swoje pokrycie w eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości. Rozdział środków funduszu remontowego dla poszczególnych administracji jest proporcjonalny do wielkości administrowanych zasobów mieszkaniowych, zaś wydatkowanie na poszczególne roboty (m.in.: docieplenia, wymiana stolarki okiennej) w ramach przyznanych środków następowało zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym planem rzeczowym remontów. Zaległości w opłatach za używanie lokali W porównaniu do stanu na koniec roku 2011 zaległości w opłatach uległy zwiększeniu o kwotę zł i na dzień r. wynoszą zł, co stanowi brak wpływu 0,6061 zł/m 2 /m-c. Zaległości w zasobach mieszkaniowych wzrosły o kwotę zł, natomiast w lokalach usługowych wzrosły o zł. Wskaźnik zaległości w odniesieniu do średnich jednomiesięcznych naliczeń opłat za lokale tj. kwoty zł wynosi 82,7%, więc zaległości są równowartością naliczeń za 25,1 dni. W porównaniu do 2011 roku wskaźnik ten zmniejszył się o 0,4 dnia. Sytuacja społeczna-bezrobocie i niskie dochody części mieszkańców zasobów Spółdzielni powodują, że nadal problemem są zaległości we wnoszeniu opłat zarówno wśród użytkowników lokali mieszkalnych, jak i użytkowych.

10 10 Należy podkreślić, że mimo występujących trudności z zaległością Spółdzielnia nie zalega z płatnościami tak wobec dostawców jak i pracowników, Urzędu Skarbowego i ZUS, nie jest obciążona odsetkami za zwłokę, co świadczy o właściwym zarządzaniu finansami członków Spółdzielni. IV. Działalność organizacyjno techniczna 1. W ramach działalności remontowej w 2012 roku: - docieplono - w tym uzupełniono warstwy izolacyjne ścian zewnętrznych (całkowita likwidacja azbestu) - 26 budynków powierzchnia docieplenia : m 2 koszt zł - wykonano remonty i wymianę 7 dźwigów osobowych koszt zł - wymieniono stolarkę okienną o pow m 2 koszt zł - przeprowadzono remonty kapitalne dachów 20 budynków koszt zł - pomalowano klatki schodowe w 29 budynkach koszt zł - dokonano częściowej wymiany pionów i poziomów wodno- kanalizacyjnych koszt zł - dokonano częściowej wymiany pionów i poziomów centralnego ogrzewania + c.w.u. koszt zł - dokonano wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej + odgromowej w 81 budynkach koszt zł - wykonano roboty ogólnobudowlane m.in.: elewacje - remonty balkonów, wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych, piece, podłogi, koszt zł - dokonano renowacji terenów zielonych w tym dróg, chodników oraz małej architektury koszt zł - awarie i roboty drobne w zakresie robót remontowych, regresy, PZU, UNIQA koszt zł Wszystkie w/w. działania remontowe w zdecydowany sposób miały wpływ na kształtowanie się kosztów eksploatacyjnych, nie zwiększanie ich, a także pozwoliły uzyskać dla mieszkańców efekt finansowy i poprawić estetykę naszych zasobów.

11 11 Wykres 5: Remonty w zasobach w 2012 roku. Inne; 9,1% Dźwigi; 4,5% Malarskie ; 7,4% Docieplenia; 41,4% Instalacje + ogóln.+ zieleń; 28,4% Dachy; 5,1% Stolarka okienna; 4,1% Malarskie Stolarka okienna Instalacje + ogóln.+ zieleń Dźwigi Docieplenia Dachy Inne Plan działalności gospodarczej na 2013 rok Plan działalności Spółdzielni na 2013 rok sporządzony został wzorem lat ubiegłych dla każdej działalności Spółdzielni oddzielnie. Na wstępie ustalono przewidywany wynik na koniec roku 2012, który wraz z planowanymi kosztami roku 2013 posłużył do sporządzenia kalkulacji stawek opłat za lokale. Przy opracowaniu planu na rok 2013 przyjęto inflację na poziomie 3,0%-3,5%, uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia o 6,7% (z zł na zł ), wzrost taryf za energię cieplną wprowadzonych w miesiącu wrześniu br. oraz podwyżkę opłat niezależnych od Spółdzielni. Po przeprowadzonej analizie poniesionych kosztów i uzyskanych wpływów w okresie III kwartałów 2012 roku, wyników przewidywanych do uzyskania w każdej działalności za rok 2012 oraz pozostałości środków z lat ubiegłych w tych działalnościach, Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2013 nie przewiduje zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne. Zaktualizowane zostaną stawki opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie oraz opłaty zaliczkowe za gaz zbiorczy. Ogółem w 2013 roku przyjęto roczny plan kosztów do poniesienia w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości zł. Na pokrycie tych kosztów naliczane opłaty wyniosą zł. Natomiast inne wpływy, po uwzględnieniu przewidywanej pozostałości za poprzedni rok rozliczeniowy i po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych planuje się osiągnąć łącznie w wysokości zł. Dla każdej grupy nieruchomości indywidualnie ustalone zostały stawki opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w oparciu o ewidencję ponoszonych kosztów

12 12 i przychodów na ich pokrycie zgodnie z art. 4-6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Stawki opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości będą zróżnicowane, podobnie jak w roku ubiegłym, w zależności od rzeczywiście ponoszonych kosztów eksploatacji w danej nieruchomości. Zróżnicowanie w poszczególnych nieruchomościach występuje między innymi w następujących pozycjach : energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i posesji; sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych; różnica z rozliczenia wody i kanalizacji z użytkownikami. Stawka opłat dotycząca eksploatacji i utrzymania nieruchomości nie ulega zmianie i pozostaje na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym. Łącznie stawka opłaty eksploatacyjnej i utrzymania nieruchomości, odpisu na fundusz remontowy i środków na konserwacje osiedlowe oraz działalność społeczną i kulturalnooświatową w 2012 roku odpowiednio wyniesie w poszczególnych grupach nieruchomości: Treść GRUPA A GRUPA B 2013 GRUPA C GRUPA D eksploatacja i utrzymanie nieruchomości 1,50 1,54 1,52 1,56 opłaty niezależne od Spółdzielni 0,24 0,24 0,24 0,24 działalność społeczna i kulturalno-oświatowa 0,01 0,01 0,01 0,01 odpis na fundusz remontowy 2,33 2,33 2,33 2,33 działalność konserwatorów osiedlowych 0,19 0,19 0,19 0,19 Razem zł/m 2 4,27 4,31 4,29 4,33 Stawka opłaty za eksploatację i utrzymanie nieruchomości dla Członków Spółdzielni posiadających tytuł odrębnej własności pomniejszona zostanie o 0,23 zł./m 2. Opłaty niezależne od Spółdzielni tj. podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu właściciele mieszkań wnoszą bezpośrednio do Urzędu Miasta. Na stawkę dot. eksploatacji i utrzymania nieruchomości składają się: koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, które obejmują: energię elektryczną do oświetlenia posesji i pomieszczeń wspólnych; sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych (uwzględniono planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług i wzrost minimalnego wynagrodzenia); wywóz i składowanie odpadów niekomunalnych; polisy ubezpieczeniowe dot.: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych; usługi kominiarskie; badanie szczelności instalacji gazowej; badanie skuteczności zerowania w mieszkaniach- roboty elektryczne; różnice z rozliczenia wody i kanalizacji z użytkownikami;

13 13 opłaty stałe za wodomierze w budynkach, gotowość dostawy wody i odbioru ścieków; płace i narzuty pracowników administracyjnych; pozostałe koszty eksploatacji: usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji, usługi telekomunikacyjne, konwój gotówki, obsługa działalności rad osiedlowych, usługi czyszczenia osadników, koszty BHP, tablice informacyjne; koszty ogólne, na które składają się koszty osobowe zarządzania tj.: obsługa finansowo-księgowa, prawna, techniczna, amortyzacja, organizacja Walnego Zgromadzenia Członków, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biur, szkolenia, koszty badania bilansu, obsługa działalności Rady Nadzorczej, oprogramowania komputerowego, ogłoszenia w prasie; działalność społeczna i oświatowo-kulturalna - opłata dla członków z tytułu prowadzenia tej działalności wynosi miesięcznie 0,01 zł/m 2 p.u. i zostaje utrzymana jak w roku poprzednim. odpis na fundusz remontowy nie ulega zmianie i wynosi 2,33 zł/m 2 p.u. stawka na działalność konserwatorów osiedlowych nie ulega zmianie i wynosi 0,19 zł/m 2 p.u. 4. Opłaty niezależne od Spółdzielni- łączna stawka wyniesie 0,24 zł/m 2 p.u. mieszkania i obejmować będzie: - wieczyste użytkowanie gruntu 0,12 zł/m 2 p.u. oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia r. - podatek od nieruchomości 0,11 zł/m 2 p.u. - podatek od nieruchomości wspólnych i mienia Spółdzielni 0,01 zł/ m 2 p.u. III. Opłaty, które nie ulegną zmianie: 1) wywóz nieczystości 6,70 zł/ osobę* 2) konserwacja domofonów 1,95 zł/ za mieszkanie 3) odpis na remonty dźwigów 0,25 zł/m 2 4) eksploatacja dźwigów osobowych 6,00 zł/osobę 5) pakiet podstawowy TV kablowej: - UPC 4,82 zł/ za mieszkanie - TELPOL 3,82 zł/ za mieszkanie 6) wymiana wodomierzy na elektroniczne (rata miesięczna/sztukę) 3,71 zł/ za wodomierze 7) mycie klatek schodowych 9,98 zł/ osobę *Od 1 lipca 2013 roku na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. (tj. Dz.U. z 2012r., nr 391) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów przejmą gminy. Dlatego też opłaty za wywóz odpadów ustalone przez Gminę staną się opłatą niezależną, na której wysokość Spółdzielnia nie będzie miała wpływu. O sposobie płatności będziemy informować na bieżąco. IV. Stawki opłat zaliczkowych: 1.W 2013 roku zostaje utrzymany sposób rozliczania gazu w poszczególnych budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze na podstawie średniego zużycia gazu na osobę.

14 14 Rozliczenie wpłat zaliczkowych przeprowadzone będzie raz w roku na koniec roku kalendarzowego. 2.Zaliczkowe opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań ustalone zostały w wysokości od 2,30 zł/m 2 do 4,00 zł/m 2. Opłaty zaliczkowe rozliczane będą w dwóch okresach rozliczeniowych, tj. na dzień 30 czerwca lub 30 września 2013 roku. 3.Opłaty za zimną wodę i kanalizację rozliczane są według taryfy Chorzowsko- Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Plan Zakładu Robót Konserwacyjno-Remontowych opracowany został na bazie założeń ogólnych przyjętych do konstrukcji planu na rok 2013 i ustalony został w zakresie kosztów i wpływów w kwocie zł. W oparciu o przyjęty w planach na rok 2013 wzrost cen towarów i usług ustalona została wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Spółdzielni na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 3,5%. Kalkulacja stawek opłat miesięcznych za garaże sporządzone zostały dla garaży wolnostojących i wbudowanych. Stawka opłaty za garaże wzrosła jedynie w zakresie opłat niezależnych od Spółdzielni tj. podatku od nieruchomości. Ponadto przeniesione zostaną na poszczególne kompleksy garaży wolnostojących rzeczywiste koszty związane z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów. Oddzielną kalkulację sporządzono dla garaży wbudowanych, dla których ustanowiono prawo odrębnej własności i nie pobierane są opłaty niezależne od Spółdzielni. Stawki opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych określone zostały na bazie kalkulacji ogólnej, z uwzględnieniem statusu prawnego do lokalu, rodzaju prowadzonej działalności oraz członkostwa w Spółdzielni. Koszty zaplanowane do poniesienia oraz naliczenia opłat od użytkowników zasobów wraz z uwzględnieniem innych wpływów finansowych pozwoliły na utrzymanie stawek opłat od mieszkań w roku 2013 na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości wprowadzonej od kwietnia 2012r. Podwyżce ulegają zaliczki za centralne ogrzewanie i w niektórych budynkach opłata zaliczkowa za gaz zbiorczy. Do kosztów ponoszonych na utrzymanie mieszkania należy doliczyć opłatę za wodę i odprowadzanie ścieków, która jest niezależna od Spółdzielni. Od lipca planuje się zmianę opłat za gospodarowanie odpadami, które zgodnie z Uchwałą nr XXIX/493/12 Rady Miasta Chorzów z dnia roku wynosić będzie 11,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 15,50 zł- od osoby w przypadku nieselektywnego odbioru odpadów komunalnych.

15 15 Gospodarka remontowa Środki funduszu remontowego zostały zaplanowane na 2013 rok w wysokości zł z tego: - odpis z eksploatacji zasobów mieszkaniowych i utrzymanie nieruchomości, zł - odpis z eksploatacji dźwigów, zł - wpływy z tytułu przekształcenia praw do mieszkań zł z lokatorskich na własnościowe oraz z przetargów, - inne wpływy z tego: zł Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA- pośrednictwo Ubezpieczeniowe wpłaty mieszkańców za remonty mieszkań (okna) pozostałe (tj. wpłaty wykonawców z tytułu powstałych szkód przy remontach, szkody mieszkańców dewastacje) Ponadto planuje się wykonanie remontów w lokalach użytkowych wbudowanych w budynkach mieszkalnych i pawilonach na kwotę zł VI. Zamierzenia dotyczące działalności gospodarczej w 2013 roku W 2013 roku Zarząd będzie nadal kontynuował działania w kierunku poprawy stanu technicznego, bezpieczeństwa oraz warunków zamieszkiwania członków Spółdzielni. W ramach tych działań będą prowadzone m.in.: - roboty dociepleniowe w tym uzupełnienia warstwy izolacyjnej ścian zewnętrznych oraz stropodachy - 28 budynków na kwotę: zł - wymiana stolarki okiennej na kwotę: zł - modernizacja 6 dźwigów osobowych na kwotę: zł - remonty kapitalne dachów 13 budynków na kwotę: zł - częściowa wymiana pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej na kwotę: zł - częściowa wymiana pionów i poziomów c.o. na kwotę: zł - wymiana i modernizacja instalacji gazowej na kwotę: zł - wymiana i modernizacja inst. elektrycznej i odgromowej w 36 budynkach na kwotę: zł - malowanie klatek schodowych w 29 budynkach na kwotę: zł

16 16 - zagospodarowanie terenu: zieleń, drogi, mała architektura- miejsca postojowe na kwotę: zł Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom zamieszkałym w naszych zasobach dokonuje się, zgodnie z prawem budowlanym cyklicznie: - przeglądów instalacji gazowych w mieszkaniach, - przeglądów przewodów kominowych w mieszkaniach, - przeglądów instalacji elektrycznych w mieszkaniach, - przeglądów instalacji odgromowych. Zarząd Spółdzielni przy opracowaniu planu działalności gospodarczej na rok 2013 kierował się zasadą, aby ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania zasobów znajdowały pełne uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach Spółdzielni. Prowadząc odpowiednie zarządzanie, należytą uwagę zwraca się na utrzymanie zasobów w stanie nie pogorszonym, zapewniając przy tym bezpieczeństwo mieszkańcom, poprzez działania związane z estetyką i oszczędnościami tj.: - wykonywanie prac malarskich o podwyższonym standardzie przez zastąpienie w budynkach, w których malowane są klatki schodowe, lamperii tapetą natryskową, bądź zastosowanie tynków mozaikowych w całym budynku, a nie tylko na parterze; - partery budynków realizowane w płytkach fajansowych; - okna w klatkach schodowych wyposażone w nawiewniki higroskopijne; - oszczędność energii elektrycznej poprzez montowanie na klatkach schodowych czujników ruchu. Prawidłowe wyznaczenie poziomu kosztów oraz źródeł i wysokość przychodów do ich pokrycia stanowią o właściwej gospodarce ekonomiczno-finansowej Spółdzielni i świadczyć będą o racjonalnym gospodarowaniu środkami użytkowników zasobów zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową. PODSUMOWANIE Przedstawiona działalność finansowo- gospodarcza Spółdzielni w sposób syntetyczny obrazuje wysokość kosztów i wpływów uzyskanych na ich pokrycie w 2012 roku, a także czynniki wpływające na ich wielkość, kształtowanie się oraz realizację w 2013 roku. Na koszty Spółdzielni znaczący wpływ ma realizacja określonych zadań do wykonywania w danym roku rozliczeniowym. Zadania te wynikają zarówno z przyjętego planu robót remontowych, jak i związane są z bieżącą eksploatacją zasobów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami organizacyjnymi oraz wyposażeniem technicznym budynków przy zachowaniu zasad minimalizacji kosztów przy nie pogorszonej jakości usług i obsługi mieszkańców. Spółdzielnia zarządzając zasobami mieszkaniowymi podlega ciągłej kontroli poprzez sporządzanie analiz gospodarczo-finansowych w okresach kwartalnych przedkładanych Radzie Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej. Ponadto Spółdzielnia co trzy lata podlega również kontroli lustracyjnej oraz co roku dokonywane jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą. Informacyjnie podajemy, że w 2012 roku w okresie od 19 marca do 29 maja, zgodnie z przepisami

17 17 art ustawy "Prawo Spółdzielcze" Spółdzielnia była poddana kontroli lustracyjnej w zakresie lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku. W oparciu o sprawozdanie i wykazane w protokole dokumenty, dane liczbowe i dodatkowe wyjaśnienia można stwierdzić, że prawnymi podstawami działalności Spółdzielni, w badanym okresie, były powszechnie obowiązujące przepisy prawne, Statut oraz wynikające z niego postanowienia regulaminów wewnętrznych, które Spółdzielnia dostosowała do zmieniających się przepisów prawnych. Stwierdzono także, że organa Spółdzielni przestrzegały ustawowych i statutowych praw członków. Spółdzielnia prawidłowo i terminowo dokonywała rozliczeń z tytułu opłat związanych z eksploatacją lokali, w tym opłat niezależnych. Lustracja stwierdziła, że Spółdzielnia terminowo regulowała zobowiązania publicznoprawne, a stan ekonomiczno-finansowy był prawidłowy. Synteza wyników i badania lustracyjnego oraz inne ustalenia zawarte w protokole polustracyjnym, pozwoliły na sformułowanie przez związek wniosków (patrz protokół lustracji), których realizacja przyczyni się do udoskonalenia i usprawnienia form działania oraz organizacji Spółdzielni. Tak przedstawione sprawozdanie prezentuje działalność Spółdzielni, realizację zadań oraz problemy z nimi związane. Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Chorzów, marzec 2013r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Kolejny piękny jubileusz ChSM

Kolejny piękny jubileusz ChSM styczeń 2013 (222) nakład: 15 000 egz. Kolejny piękny jubileusz ChSM Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) 247 24707054, 54; tel. tel. kom: kom. 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni.

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo