1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe"

Transkrypt

1

2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wody zimnej ciepłej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, wymiennikowi c.o., c.w.u. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącza wodociągowego, sieci ciepłowniczej w proj. budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w miejscowości Gorlice, dz. nr 714/16, 714/17, 714/19. Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Określenia podstawowe Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Inżynier/Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 1

3 Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagane uzgodnienia Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 2

4 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko Ochrona własności publicznej i prywatnej Nie dotyczy. 3

5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Nie dotyczy Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 4

6 warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia Wykopaliska Nie dotyczy 1.4. Zaplecze Zamawiającego Nie dotyczy 2.INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACYJNEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ 2.1. MATERIALY Materiały do wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie Inwestora. Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: a) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 65 mm b) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm c) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40 mm d) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm e) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm f) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm g) Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm h) Izolacja rur otuliną Dn:15mm gr.13mm STABIL 5

7 i) Izolacja rur otuliną Dn:25mm gr. 13mm STABIL j) Izolacja rur otuliną Dn:32mm gr. 13mm STABIL k) Izolacja rur otuliną Dn:40mm gr. 13mm FRZ l) Izolacja rur otuliną Dn:50mm gr.13mm FRZ m) Izolacja rur otuliną Dn:65mm gr.13mm FRZ n) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm o) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm p) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm q) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 90 mm r) Izolacja rur otuliną Dn:20mm gr.13mm STABIL s) Izolacja rur otuliną Dn:25mm gr. 13mm STABIL t) Izolacja rur otuliną Dn:32mm gr.13mm STABIL u) Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły v) Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 40 mm w) Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm x) Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75 mm y) Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm z) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 50 mm aa)zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 40 mm bb)zawory wypływowe, czerpalne, Dn 20 mm cc)zawory z filtrem do baterii stojących i WC dd)bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm ee) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego ff) Półpostument porcelanowy do umywalek gg)ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt hh)wpust ściekowy podłogowy PVC 110 z kratką ze stali nierdzewnej ii) Bateria zmywakowa stojąca Dn 15 mm jj) Zlewozmywak 1-k z blachy stalowej nierdzewnej kk)syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm ll) Wanna prostokątka z tworzywa sztucznego, z obudową 1700x90 mm)bateria wannowa ścienna, Dn 15 mm nn)ustęp dla osób niepełnosprawnych KOŁO oo) Bateria dla niepełnosprawnych - umywalkowa stojąca pp)wanna prostokątka dla niepełnosprawnych z tworzywa sztucznego, z obudową qq)umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem rr) Brodzik dla niepełnospranych stal nierdzewna 90x90 6

8 ss) Bateria natryskowa i wannowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm dla niepełnosprawnych tt) Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160 uu)rury wywiewne, PCV, Fi 75/110 vv)zasuwa burzowa 110mm ww)czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110 mm xx)czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 75 mm yy)czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 50 mm zz)zawory napowietrzające 50mm aaa)zawory napowietrzające 110mm bbb)rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm ccc)rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm ddd)trójnik z PVC eee)rury ochronne, Dn 200 mm fff)rury ochronne, Dn 150 mm ggg)czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160 mm hhh)wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 15 mm c.w. i cyrkulacja iii)wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 15 mm z.w. jjj)zawór STROMAX 25mm MW kkk)zawór MTCV-B 20mm lll)układ CCR do regulacji zaworami MTCV mmm)zawór mieszający TVM-W 20mm nnn)studnia schładzająca z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane metodą studniarską, w gruncie kat. III-IV, Fi 800 mm, głębokość do 1,0 m ooo)zawory wypływowe, czerpalne, Dn 25 mm ppp)zlew żeliwny qqq)wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 32 mm rrr)zawór antyskażeniowy mm sss)filtr siatkowy 65mm 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 3.1. MATERIALY Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w fazie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: a) Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16mm - STABI 7

9 b) Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm - STABI c) Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 16mm d) Izolacja rur otuliną Dn:16mm gr.13mm STABIL e) Izolacja rur otuliną Dn:20mm gr.13mm STABIL f) Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - powrotny zespolony g) Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - powrotny zespolony do grzejników łazienkowych h) Grzejnik I-22/450/450 szt 15 i) Grzejnik I-22/450/600 szt 55 j) Grzejnik I-22/450/750 szt 16 k) Grzejnik I-22/450/900 szt 4 l) Grzejnik I-22/450/1050 szt 10 m) Grzejnik I-22/450/1200 szt 4 n) Grzejnik I-33/300/450 szt 1 o) Grzejnik I-11/450/600 szt 11 p) Grzejnik I-22/600/600 szt 1 q) Grzejnik I-11/450/900 szt 1 r) Grzejnik I-11/450/1200 szt 1 s) Grzejnik GŁ600/800 szt 1 t) Grzejnik GŁ600/560 szt 1 u) Grzejnik GŁ600x1740 szt 5 v) Grzejnik GŁ600x1570 szt 23 w) Grzejnik GŁ600x1300 szt 14 x) Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm y) Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 15 mm z) Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 25 mm aa)rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 32 mm bb)rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 50 mm cc)rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 65 mm dd)izolacja rur stalowych 15mm otuliną PUR gr.30mm ee) Izolacja rur stalowych 25mm otuliną PUR gr.30mm ff) Izolacja rur stalowych 32mm otuliną PUR gr.30mm gg)izolacja rur stalowych 50mm otuliną PUR gr.30mm hh)izolacja rur stalowych 65mm otuliną PUR gr.30mm ii) Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi mm jj) Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi mm kk)ciepłomierz kompaktowy 1/2" 8

10 ll) Zawór STROMAX 25mm szt 4 mm)zawór STROMAX 20mm szt 44 nn)zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 32 mm - kulowy szt 4 oo)zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 20 mm - kulowy szt 44 pp)filtr siatkowy 20mm szt 44 qq)szafka na zestawy wodomierzowe i ciepłomierze 1300x700x250 szt Instalacja gazowa Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji gazowej powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w fazie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: Przewody: a) Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm b) Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm c) Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm d) Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40 mm e) Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65 mm f) Kurki gazowe przelotowe, Fi 15 mm g) Kurki gazowe przelotowe, Fi 25 mm h) Kurki gazowe przelotowe, Fi 40 mm szt 3 i) Zwężka stalowa 25/15 złącze 44 j) Przejścia przez ściane 25mm + pianka 2*0,6m szt 56 k) Przejścia przez ściane 40mm + pianka 2*0,6m szt 4 l) Przejścia przez ściane 50mm + pianka 2*0,6m szt 12 m) Przejścia przez ściane 65mm + pianka 2*0,6m szt 9 n) Szafka gazowa naścienna 600x1400x200 szt 16 o) Szafka gazowa naścienna 280x250x130 szt 3 p) Gazomiez G4 szt 44 q) Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 25 mm kpl 44 r) Podejścia do kuchenek szt 44 s) Wentylator SILENT 300 szt 86 t) Kuchnie gazowe, połączenie na długi gwint, z piekarnikiem szt 44 9

11 5. Wymiennikowani c.o., c.w.u. Wykonanie węzła ciepłowniczego 5.1 Wymagania ogólne Węzeł ciepłowniczy powinien, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym go wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) zczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego* wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [I], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art, 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkowania, zgodnie z 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań tego rozporządzenia jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem.sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego lego węzła oraz we właściwym zakresie zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [l] (dla budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]) Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany w oparciu o uzgodnioną z dostawcą ciepła i zatwierdzoną dokumentacją techniczną Materiały i urządzenia stosowane w węzłach ciepłej wody użytkowej i mające z nią kontakt powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 10

12 5.1.7 Pomieszczenie węzła ciepłowniczego oraz jego podstawowe wyposażenie powinno odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN- B Przy stosowaniu węzłów prefabrykowanych (kompaktowych) o masie skoncentrowanej na małej powierzchni, należy uwzględnić dopuszczalne obciążenia jednostkowe na podłogę pomieszczenia węzła W przypadku ich przekroczenia, dokumentacja węzła powinna uwzględniać szczegółową lokalizację fundamentowania węzła kompaktowego Jeżeli występuje możliwość przekroczenia dopuszczalnych obciążeń na ciągu komunikacyjnym do pomieszczenia węzła w czasie transportu węzła prefabrykowanego, dokumentacja techniczna powinna podawać sposób jego wprowadzenia do pomieszczenia węzła 51.9 Gdy transport węzła kompaktowego, zasobnika wody ciepłej lub innych elementów wyposażenia ze względu ma masę lub gabaryty jest niemożliwy istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, należy przewidzieć w przegrodzie zewnętrznej pomieszczenia węzła specjalny luk montażowy Przewody doprowadzające i powrotne czynnika grzejnego do węzła ciepłowniczego jak również doprowadzające czynnik ogrzewany / węzła do instalacji ogrzewczych (centralnego ogrzewania, c.w.u. oraz ciepła technologicznego) powinny być wyposażone u armaturę odcinającą Zaleca się. żeby armatura odcinająca węzeł od źródła ciepła i instalacji odbiorczych znajdowała się w pomieszczeniu węzła Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane w węzłach ciepłowniczych zgodnie / wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B ; PN B-02416; PN-B przy ich usytuowaniu: w bezpośrednich węzłach ciepłowniczych instalacji ogrzewczych z redukcją parametrów temperaturowych i ciśnieniowych (węzły strumienicowe (hydroelewatorowe) i zmieszania pompowego) - na przewodzie zasilającym za urządzeniem redukcji parametrów czynnika grzejnego, w węzłach zmieszania pompowego także na przewodzie powrotnym węzła, węzłach ciepłowniczych wody ciepłej zawór bezpieczeństwu powinien być usytuowany na dopływie zimnej wody między wymiennikiem (podgrzewaczem) i zaworem zwrotnym w węzłach z zasobnikiem wody cieplej należy stosować: - albo drugi zawór bezpieczeństwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody cieplej - albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemności układu wody cieplej, umiejscowione obok zaworu bezpieczeństwa na dopływie wody zimnej między podgrzewaczem i zaworem zwrotnym, Nastaw zaworów bezpieczeństwa w węźle ciepłowniczym powinna być o 10% wyższa od ciśnienia roboczego przewidzianego dokumentacją 11

13 projektową w danym punkcie W przypadku zabezpieczenia instalacji i wymiennika instalacji ogrzewczej naczyniem wzbiorczym otwartym, rurociągi przelewowy i sygnalizacyjny powinny być odprowadzane nad zlew w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego Nad zlew powinny, byc także odprowadzone przewody odpowietrzające z instalacji centralnego ogrzewania odpowietrzanych centralnie Rurociągi spustowe od zaworów bezpieczeństwa oraz od zaworów spustowych n wyprowadzić nad podłogową kratkę ściekową, specjalną studzienkę lub zlew jeśli jest on umiejscowiony poniżej poziomu tych rurociągów Węzeł ciepłowniczy należy wyposażyć w ciepłomierz (układ pomiarowo rozliczeniowy) zliczający całkowitą ilość ciepła pobieraną przez węzeł z sieci ciepłowniczej. W węzłach wielofunkcyjnych dla rozdziału ilości ciepła na poszczególne funkcje węzła, wyposażenie w zakresie ciepłomierzy może być rozszerzone Jeżeli przepływ wody przez przepływomierz ciepłomierza dopuszczalny jest tylko w jednym kierunku, należy za tym elementem zastosować zawór zwrotny Filtr siatkowy należy także stosować przed przepływomierzem ciepłomierza z mechanicznym elementem pomiarowym Węzeł ciepłowniczy wody cieplej powinien być wyposażony w wodomierz na dopływie wody zimnej do wymiennika wody ciepłej W węźle ciepłowniczym oprócz wyposażenia w odmulniki zgodnie z normą przedmiotową PN-B-02423, na każdym odgałęzieniu węzła na którym znajduje się armatura regulacyjna sterowana automatycznie, należy stosować filtry siatkowe o gęstości siatki co najmniej 96 oczek/cm 2 o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga inaczej Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń węzła ciepłowniczego wykonane ze stali nieodpornych na korozję wymacają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne zgodnie z normą PN-H powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości Wg normy PN-H Tak przygotowane powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją przy użyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymalną temperaturę zabezpieczanych powierzchni, zgodną z projektem technicznym Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej um Staranność wykonania powłoki antykorozyjnej powinna odpowiadać 2 klasie staranności wykonania wg przedmiotowej normy PN-H Rurociągi i urządzenia węzła ciepłowniczego o podwyższonej temperaturze powierzchni oraz rurociągi wody zimnej w 12

14 obrębie węzła powinny być izolowane cieplnie Izolacja cieplna powinna być zgodna z projektem technicznym węzła i odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B Izolacją cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów poszczególnych urządzeń węzła na których znajduje się firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne bez naruszania izolacji, Zaleca się stosowanie w węźle ciepłowniczym instalacji ogrzewczej zbiornika bezciśnieniowego wody uzdatnionej do uzupełniania zładu tej instalacji. Pojemność zbiornika powinna odpowiadać pojemności całkowitej instalacji lub pojemności największej sekcji instalacji odcinanej armaturą na głównych rozdzielaczach (kolektorach) usytuowanych w węźle ciepłowniczym Węzeł ciepłowniczy zasilający instalację odbiorczą o odporności termicznej mniejszej od maksymalnej temperatury jaka może wystąpić w przypadkach awaryjnych powinien być wyposażony w automatyczny ogranicznik temperatury. Jego zadziałanie powinno w sposób trwały powodować odcięcie przepływu czynnika grzejnego do czasu interwencji i usunięcia przyczyny takiego stanu przez obsługę węzła W przypadku limitowania przepływu czynnika grzejnego w rozliczeniach za ciepło, węzeł ciepłowniczy powinien być wyposażony w automatyczny układ regulacji przepływu czynnika grzejnego z ogranicznikiem przepływu o konstrukcji umożliwiającej założenie plomby po zadaniu nastawy obliczeniowej Węzeł ciepłowniczy instalacji ogrzewczej powinien być wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury wody zasilającej instalację ogrzewczą u funkcji temperatury zewnętrznej. Konstrukcja układu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z siłownikiem) powinna umożliwiać ręczne ustawienie zaworu w dowolnym położeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii Węzeł ciepłowniczy wody cieplej powinien być wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej (stałowartościowy). Konstrukcja układu regulacyjnego powinna być wyposażona w automatyczną funkcję zwrotną w przypadku zaniku zasilania lub awarii (automatyczne zamknięcie zaworu). Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: a) Siłownik zaworu regulacyjnego układ 1 b) Zwężka stalowa 80/65 złącze 2 c) Naczynie przeponowe N80 szt 1 d) Naczynie przeponowe D18 szt 1 e) Szybkozłaczka do naczynia 25mm szt 1 13

15 f) Szybkozłaczka do naczynia 20mm szt 1 g) Podgrzewacz REFLEX LS2000 kpl 1 h) Licznik energii cieplnej Multical III z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Ultraflow II, Dn 50mm kpl 1 i) Licznik energii cieplnej Multical III ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Ultraflow II. Dn:32mm kpl 1 j) Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn 25 mm 2115 szt 2 k) Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn 25 mm 1915 szt 2 l) Osadniki żeliwne kołnierzowe, Fi 80 mm szt 1 m) Osadniki żeliwne kołnierzowe, Fi 65 mm szt 1 n) Filtr siatkowy 20mm szt 2 o) Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 50 mm SOCLA szt 1 p) Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 40 mm SOCLA szt 2 q) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 65 mm szt 2 r) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32 mm szt 1 s) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20 mm szt 2 t) Regulator ciśnienia D06F Dn1/2"Honeywell szt 2 u) Manometr do regulatora ciśnienia szt 2 v) Zbiorniki odpowietrzające 1,6dm3 szt 3 w) Zawór z końcowkami do spawania NAVAL 15mm szt 3 x) Zawór z końcowkami do spawania NAVAL 40mm szt 1 y) Zawór z końcowkami do spawania NAVAL 50mm szt 2 z) Zawór z końcowkami do spawania NAVAL 65mm szt 4 aa)zawór elektromagnetyczny BELZ Dn 1/2" otwarty pod prądem szt 2 bb)zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi 65 mm - kulowy szt 5 cc)zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 50 mm - kulowy szt 5 dd)zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 20 mm - kulowy szt 9 ee)zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 15 mm - kulowy szt 4 ff) Zawór 20mm ze spustem szt 8 gg)zawór MW 40mm szt 1 hh)zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm - spirotop szt 1 ii) Termometry techniczne proste o długości króćca mm szt 2 jj) Termomanometr WP ^C szt 4 kk)manometry z rurką syfonową (0-1,0MPa) szt 10 ll) Manometr M160 od 0 1,0 Mpa z urządzeniem stykowo - dźwigniowym EZ 9-2F, EM 9-2F szt 1 mm)filtr narurowy z wkładem i płukaniem wstecznym ręcznym 50mm szt 1 nn)filtr narurowy z wkładem i płukaniem wstecznym ręcznym 65mm szt 1 oo)wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 32 mm kpl 1 pp)wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 15 mm kpl 2 14

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 w MŁAWIE. ul. Zuzanny Morawskiej

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 EGZEMPLARZ NR 2. Autor opracowania: inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 Opracowanie do zgłoszenia robót Drogowa Stadium Branża Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kopernika na odcinku od ul.

Bardziej szczegółowo