1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe"

Transkrypt

1

2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wody zimnej ciepłej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, wymiennikowi c.o., c.w.u. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącza wodociągowego, sieci ciepłowniczej w proj. budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w miejscowości Gorlice, dz. nr 714/16, 714/17, 714/19. Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Określenia podstawowe Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Inżynier/Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 1

3 Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagane uzgodnienia Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 2

4 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko Ochrona własności publicznej i prywatnej Nie dotyczy. 3

5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Nie dotyczy Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 4

6 warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia Wykopaliska Nie dotyczy 1.4. Zaplecze Zamawiającego Nie dotyczy 2.INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACYJNEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ 2.1. MATERIALY Materiały do wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie Inwestora. Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: a) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 65 mm b) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm c) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40 mm d) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm e) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm f) Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm g) Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm h) Izolacja rur otuliną Dn:15mm gr.13mm STABIL 5

7 i) Izolacja rur otuliną Dn:25mm gr. 13mm STABIL j) Izolacja rur otuliną Dn:32mm gr. 13mm STABIL k) Izolacja rur otuliną Dn:40mm gr. 13mm FRZ l) Izolacja rur otuliną Dn:50mm gr.13mm FRZ m) Izolacja rur otuliną Dn:65mm gr.13mm FRZ n) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm o) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm p) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm q) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 90 mm r) Izolacja rur otuliną Dn:20mm gr.13mm STABIL s) Izolacja rur otuliną Dn:25mm gr. 13mm STABIL t) Izolacja rur otuliną Dn:32mm gr.13mm STABIL u) Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły v) Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 40 mm w) Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm x) Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75 mm y) Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm z) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 50 mm aa)zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 40 mm bb)zawory wypływowe, czerpalne, Dn 20 mm cc)zawory z filtrem do baterii stojących i WC dd)bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm ee) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego ff) Półpostument porcelanowy do umywalek gg)ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt hh)wpust ściekowy podłogowy PVC 110 z kratką ze stali nierdzewnej ii) Bateria zmywakowa stojąca Dn 15 mm jj) Zlewozmywak 1-k z blachy stalowej nierdzewnej kk)syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm ll) Wanna prostokątka z tworzywa sztucznego, z obudową 1700x90 mm)bateria wannowa ścienna, Dn 15 mm nn)ustęp dla osób niepełnosprawnych KOŁO oo) Bateria dla niepełnosprawnych - umywalkowa stojąca pp)wanna prostokątka dla niepełnosprawnych z tworzywa sztucznego, z obudową qq)umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem rr) Brodzik dla niepełnospranych stal nierdzewna 90x90 6

8 ss) Bateria natryskowa i wannowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm dla niepełnosprawnych tt) Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160 uu)rury wywiewne, PCV, Fi 75/110 vv)zasuwa burzowa 110mm ww)czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110 mm xx)czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 75 mm yy)czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 50 mm zz)zawory napowietrzające 50mm aaa)zawory napowietrzające 110mm bbb)rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm ccc)rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm ddd)trójnik z PVC eee)rury ochronne, Dn 200 mm fff)rury ochronne, Dn 150 mm ggg)czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160 mm hhh)wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 15 mm c.w. i cyrkulacja iii)wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 15 mm z.w. jjj)zawór STROMAX 25mm MW kkk)zawór MTCV-B 20mm lll)układ CCR do regulacji zaworami MTCV mmm)zawór mieszający TVM-W 20mm nnn)studnia schładzająca z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane metodą studniarską, w gruncie kat. III-IV, Fi 800 mm, głębokość do 1,0 m ooo)zawory wypływowe, czerpalne, Dn 25 mm ppp)zlew żeliwny qqq)wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 32 mm rrr)zawór antyskażeniowy mm sss)filtr siatkowy 65mm 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 3.1. MATERIALY Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w fazie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: a) Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16mm - STABI 7

9 b) Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm - STABI c) Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 16mm d) Izolacja rur otuliną Dn:16mm gr.13mm STABIL e) Izolacja rur otuliną Dn:20mm gr.13mm STABIL f) Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - powrotny zespolony g) Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - powrotny zespolony do grzejników łazienkowych h) Grzejnik I-22/450/450 szt 15 i) Grzejnik I-22/450/600 szt 55 j) Grzejnik I-22/450/750 szt 16 k) Grzejnik I-22/450/900 szt 4 l) Grzejnik I-22/450/1050 szt 10 m) Grzejnik I-22/450/1200 szt 4 n) Grzejnik I-33/300/450 szt 1 o) Grzejnik I-11/450/600 szt 11 p) Grzejnik I-22/600/600 szt 1 q) Grzejnik I-11/450/900 szt 1 r) Grzejnik I-11/450/1200 szt 1 s) Grzejnik GŁ600/800 szt 1 t) Grzejnik GŁ600/560 szt 1 u) Grzejnik GŁ600x1740 szt 5 v) Grzejnik GŁ600x1570 szt 23 w) Grzejnik GŁ600x1300 szt 14 x) Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm y) Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 15 mm z) Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 25 mm aa)rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 32 mm bb)rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 50 mm cc)rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 65 mm dd)izolacja rur stalowych 15mm otuliną PUR gr.30mm ee) Izolacja rur stalowych 25mm otuliną PUR gr.30mm ff) Izolacja rur stalowych 32mm otuliną PUR gr.30mm gg)izolacja rur stalowych 50mm otuliną PUR gr.30mm hh)izolacja rur stalowych 65mm otuliną PUR gr.30mm ii) Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi mm jj) Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi mm kk)ciepłomierz kompaktowy 1/2" 8

10 ll) Zawór STROMAX 25mm szt 4 mm)zawór STROMAX 20mm szt 44 nn)zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 32 mm - kulowy szt 4 oo)zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 20 mm - kulowy szt 44 pp)filtr siatkowy 20mm szt 44 qq)szafka na zestawy wodomierzowe i ciepłomierze 1300x700x250 szt Instalacja gazowa Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji gazowej powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w fazie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: Przewody: a) Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm b) Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm c) Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm d) Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40 mm e) Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65 mm f) Kurki gazowe przelotowe, Fi 15 mm g) Kurki gazowe przelotowe, Fi 25 mm h) Kurki gazowe przelotowe, Fi 40 mm szt 3 i) Zwężka stalowa 25/15 złącze 44 j) Przejścia przez ściane 25mm + pianka 2*0,6m szt 56 k) Przejścia przez ściane 40mm + pianka 2*0,6m szt 4 l) Przejścia przez ściane 50mm + pianka 2*0,6m szt 12 m) Przejścia przez ściane 65mm + pianka 2*0,6m szt 9 n) Szafka gazowa naścienna 600x1400x200 szt 16 o) Szafka gazowa naścienna 280x250x130 szt 3 p) Gazomiez G4 szt 44 q) Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 25 mm kpl 44 r) Podejścia do kuchenek szt 44 s) Wentylator SILENT 300 szt 86 t) Kuchnie gazowe, połączenie na długi gwint, z piekarnikiem szt 44 9

11 5. Wymiennikowani c.o., c.w.u. Wykonanie węzła ciepłowniczego 5.1 Wymagania ogólne Węzeł ciepłowniczy powinien, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym go wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) zczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego* wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [I], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art, 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkowania, zgodnie z 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań tego rozporządzenia jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem.sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego lego węzła oraz we właściwym zakresie zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [l] (dla budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]) Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany w oparciu o uzgodnioną z dostawcą ciepła i zatwierdzoną dokumentacją techniczną Materiały i urządzenia stosowane w węzłach ciepłej wody użytkowej i mające z nią kontakt powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 10

12 5.1.7 Pomieszczenie węzła ciepłowniczego oraz jego podstawowe wyposażenie powinno odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN- B Przy stosowaniu węzłów prefabrykowanych (kompaktowych) o masie skoncentrowanej na małej powierzchni, należy uwzględnić dopuszczalne obciążenia jednostkowe na podłogę pomieszczenia węzła W przypadku ich przekroczenia, dokumentacja węzła powinna uwzględniać szczegółową lokalizację fundamentowania węzła kompaktowego Jeżeli występuje możliwość przekroczenia dopuszczalnych obciążeń na ciągu komunikacyjnym do pomieszczenia węzła w czasie transportu węzła prefabrykowanego, dokumentacja techniczna powinna podawać sposób jego wprowadzenia do pomieszczenia węzła 51.9 Gdy transport węzła kompaktowego, zasobnika wody ciepłej lub innych elementów wyposażenia ze względu ma masę lub gabaryty jest niemożliwy istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, należy przewidzieć w przegrodzie zewnętrznej pomieszczenia węzła specjalny luk montażowy Przewody doprowadzające i powrotne czynnika grzejnego do węzła ciepłowniczego jak również doprowadzające czynnik ogrzewany / węzła do instalacji ogrzewczych (centralnego ogrzewania, c.w.u. oraz ciepła technologicznego) powinny być wyposażone u armaturę odcinającą Zaleca się. żeby armatura odcinająca węzeł od źródła ciepła i instalacji odbiorczych znajdowała się w pomieszczeniu węzła Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane w węzłach ciepłowniczych zgodnie / wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B ; PN B-02416; PN-B przy ich usytuowaniu: w bezpośrednich węzłach ciepłowniczych instalacji ogrzewczych z redukcją parametrów temperaturowych i ciśnieniowych (węzły strumienicowe (hydroelewatorowe) i zmieszania pompowego) - na przewodzie zasilającym za urządzeniem redukcji parametrów czynnika grzejnego, w węzłach zmieszania pompowego także na przewodzie powrotnym węzła, węzłach ciepłowniczych wody ciepłej zawór bezpieczeństwu powinien być usytuowany na dopływie zimnej wody między wymiennikiem (podgrzewaczem) i zaworem zwrotnym w węzłach z zasobnikiem wody cieplej należy stosować: - albo drugi zawór bezpieczeństwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody cieplej - albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemności układu wody cieplej, umiejscowione obok zaworu bezpieczeństwa na dopływie wody zimnej między podgrzewaczem i zaworem zwrotnym, Nastaw zaworów bezpieczeństwa w węźle ciepłowniczym powinna być o 10% wyższa od ciśnienia roboczego przewidzianego dokumentacją 11

13 projektową w danym punkcie W przypadku zabezpieczenia instalacji i wymiennika instalacji ogrzewczej naczyniem wzbiorczym otwartym, rurociągi przelewowy i sygnalizacyjny powinny być odprowadzane nad zlew w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego Nad zlew powinny, byc także odprowadzone przewody odpowietrzające z instalacji centralnego ogrzewania odpowietrzanych centralnie Rurociągi spustowe od zaworów bezpieczeństwa oraz od zaworów spustowych n wyprowadzić nad podłogową kratkę ściekową, specjalną studzienkę lub zlew jeśli jest on umiejscowiony poniżej poziomu tych rurociągów Węzeł ciepłowniczy należy wyposażyć w ciepłomierz (układ pomiarowo rozliczeniowy) zliczający całkowitą ilość ciepła pobieraną przez węzeł z sieci ciepłowniczej. W węzłach wielofunkcyjnych dla rozdziału ilości ciepła na poszczególne funkcje węzła, wyposażenie w zakresie ciepłomierzy może być rozszerzone Jeżeli przepływ wody przez przepływomierz ciepłomierza dopuszczalny jest tylko w jednym kierunku, należy za tym elementem zastosować zawór zwrotny Filtr siatkowy należy także stosować przed przepływomierzem ciepłomierza z mechanicznym elementem pomiarowym Węzeł ciepłowniczy wody cieplej powinien być wyposażony w wodomierz na dopływie wody zimnej do wymiennika wody ciepłej W węźle ciepłowniczym oprócz wyposażenia w odmulniki zgodnie z normą przedmiotową PN-B-02423, na każdym odgałęzieniu węzła na którym znajduje się armatura regulacyjna sterowana automatycznie, należy stosować filtry siatkowe o gęstości siatki co najmniej 96 oczek/cm 2 o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga inaczej Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń węzła ciepłowniczego wykonane ze stali nieodpornych na korozję wymacają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne zgodnie z normą PN-H powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości Wg normy PN-H Tak przygotowane powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją przy użyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymalną temperaturę zabezpieczanych powierzchni, zgodną z projektem technicznym Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej um Staranność wykonania powłoki antykorozyjnej powinna odpowiadać 2 klasie staranności wykonania wg przedmiotowej normy PN-H Rurociągi i urządzenia węzła ciepłowniczego o podwyższonej temperaturze powierzchni oraz rurociągi wody zimnej w 12

14 obrębie węzła powinny być izolowane cieplnie Izolacja cieplna powinna być zgodna z projektem technicznym węzła i odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B Izolacją cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów poszczególnych urządzeń węzła na których znajduje się firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne bez naruszania izolacji, Zaleca się stosowanie w węźle ciepłowniczym instalacji ogrzewczej zbiornika bezciśnieniowego wody uzdatnionej do uzupełniania zładu tej instalacji. Pojemność zbiornika powinna odpowiadać pojemności całkowitej instalacji lub pojemności największej sekcji instalacji odcinanej armaturą na głównych rozdzielaczach (kolektorach) usytuowanych w węźle ciepłowniczym Węzeł ciepłowniczy zasilający instalację odbiorczą o odporności termicznej mniejszej od maksymalnej temperatury jaka może wystąpić w przypadkach awaryjnych powinien być wyposażony w automatyczny ogranicznik temperatury. Jego zadziałanie powinno w sposób trwały powodować odcięcie przepływu czynnika grzejnego do czasu interwencji i usunięcia przyczyny takiego stanu przez obsługę węzła W przypadku limitowania przepływu czynnika grzejnego w rozliczeniach za ciepło, węzeł ciepłowniczy powinien być wyposażony w automatyczny układ regulacji przepływu czynnika grzejnego z ogranicznikiem przepływu o konstrukcji umożliwiającej założenie plomby po zadaniu nastawy obliczeniowej Węzeł ciepłowniczy instalacji ogrzewczej powinien być wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury wody zasilającej instalację ogrzewczą u funkcji temperatury zewnętrznej. Konstrukcja układu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z siłownikiem) powinna umożliwiać ręczne ustawienie zaworu w dowolnym położeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii Węzeł ciepłowniczy wody cieplej powinien być wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej (stałowartościowy). Konstrukcja układu regulacyjnego powinna być wyposażona w automatyczną funkcję zwrotną w przypadku zaniku zasilania lub awarii (automatyczne zamknięcie zaworu). Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: a) Siłownik zaworu regulacyjnego układ 1 b) Zwężka stalowa 80/65 złącze 2 c) Naczynie przeponowe N80 szt 1 d) Naczynie przeponowe D18 szt 1 e) Szybkozłaczka do naczynia 25mm szt 1 13

15 f) Szybkozłaczka do naczynia 20mm szt 1 g) Podgrzewacz REFLEX LS2000 kpl 1 h) Licznik energii cieplnej Multical III z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Ultraflow II, Dn 50mm kpl 1 i) Licznik energii cieplnej Multical III ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Ultraflow II. Dn:32mm kpl 1 j) Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn 25 mm 2115 szt 2 k) Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn 25 mm 1915 szt 2 l) Osadniki żeliwne kołnierzowe, Fi 80 mm szt 1 m) Osadniki żeliwne kołnierzowe, Fi 65 mm szt 1 n) Filtr siatkowy 20mm szt 2 o) Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 50 mm SOCLA szt 1 p) Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 40 mm SOCLA szt 2 q) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 65 mm szt 2 r) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32 mm szt 1 s) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20 mm szt 2 t) Regulator ciśnienia D06F Dn1/2"Honeywell szt 2 u) Manometr do regulatora ciśnienia szt 2 v) Zbiorniki odpowietrzające 1,6dm3 szt 3 w) Zawór z końcowkami do spawania NAVAL 15mm szt 3 x) Zawór z końcowkami do spawania NAVAL 40mm szt 1 y) Zawór z końcowkami do spawania NAVAL 50mm szt 2 z) Zawór z końcowkami do spawania NAVAL 65mm szt 4 aa)zawór elektromagnetyczny BELZ Dn 1/2" otwarty pod prądem szt 2 bb)zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi 65 mm - kulowy szt 5 cc)zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 50 mm - kulowy szt 5 dd)zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 20 mm - kulowy szt 9 ee)zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 15 mm - kulowy szt 4 ff) Zawór 20mm ze spustem szt 8 gg)zawór MW 40mm szt 1 hh)zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm - spirotop szt 1 ii) Termometry techniczne proste o długości króćca mm szt 2 jj) Termomanometr WP ^C szt 4 kk)manometry z rurką syfonową (0-1,0MPa) szt 10 ll) Manometr M160 od 0 1,0 Mpa z urządzeniem stykowo - dźwigniowym EZ 9-2F, EM 9-2F szt 1 mm)filtr narurowy z wkładem i płukaniem wstecznym ręcznym 50mm szt 1 nn)filtr narurowy z wkładem i płukaniem wstecznym ręcznym 65mm szt 1 oo)wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 32 mm kpl 1 pp)wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 15 mm kpl 2 14

16 qq)rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 25 mm m 12 rr) Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 40 mm m 8 ss) Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 50 mm m 11 tt) Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 65 mm m 16 uu)rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 65 mm m 9 vv)rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm m 12 ww)izolacja rur stalowych 50mm otuliną FRZ gr.20mm m 12 xx)izolacja rur stalowych 65mm otuliną FRZ gr.20mm m 9 yy)izolacja rur stalowych 25mm otuliną PUR gr.30mm m 12 zz)izolacja rur stalowych 40mm otuliną PUR gr.30mm m 8 aaa)izolacja rur stalowych 50mm otuliną PUR gr.30mm m 11 bbb)izolacja rur stalowych 65mm otuliną PUR gr.30mm m 16 ccc)przejście p.poż dla rury 65mm szt 2 ddd)przejście p.poż dla rury 50mm szt 3 eee)drzwi stalowe pełne, ponad 2 m2 P.POŻ 30MIN (1 szt) m2 2 fff)tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie m Odprowadzenie ścieków sanitarnych Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: a) Rury PCV klasy S, łączone na uszczelki gumowe PCV klasy S (6 kg/cm 2 ) s/d = 0,03 SDR = 34 gdzie: - s- minimalna grubość ścianki - D- minimalna średnica zewnętrzna -SDR- stosunek średnicy D do grubości ścianki s b) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym km c) Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm m2 7.4 d) Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2 7.4 e) Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 7.4 f) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 15

17 odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III m g) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw (75 KM) m h) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m i) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m j) Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-V m k) Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV m l) Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3 8.6 m) Podsypka z materiałów sypkich, grubości 10 cm m n) Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25 cm m o) Studzienki kanalizacyjne typ TEGRA 600/160 + rura teleskopowa + pokrywa 12,5T szt 1 p) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 150 mm m 16.2 q) Przejście przez ścianę i uszczelnienie kitem trwale plastycznym szt 2 r) Rury ochronne, Dn 200 mm m 1.6 s) Uszczelnienie końców rur ochronnych,- PIANKĄ MONTAŻOWĄ szt 4 t) Rura ochronna AROTA 110mm L=3m m 6 u) Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm szt 3 7. Odprowadzenie wód opadowych Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: a) Rury PCV φ160 do 200 klasy S, łączone na uszczelki gumowe PCV klasy S (6 kg/cm 2 ) s/d = 0,03 SDR = 34 gdzie: - s- minimalna grubość ścianki - D- minimalna średnica zewnętrzna -SDR- stosunek średnicy D do grubości ścianki s 16

18 b) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym km c) Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm m d) Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m e) Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m f) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III m g) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m h) Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-V m i) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m j) Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV m k) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw (75 KM) m l) Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m m) Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm m n) Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25 cm m o) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm m 306 p) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm m 27 q) Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny m r) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych,145mm m 109 s) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn 145 mm, dodatek za transport technologiczny m 109 t) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm m 27 u) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 150 mm m 306 v) Przejście przez ścianę uszczelnienie kitem trwale plastycznym szt 4 w) Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 315mm, zamknięcie rurą pokrywą teleskopową typ lekki szt 27 17

19 x) Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 315mm, zamknięcie rurą teleskopową i kratką szt 1 y) Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425mm, zamknięcie pokrywą teleskopową typ lekki szt 2 z) Separator substancji ropopochodnych o przepływie do 3,0l/s szt 1 aa)rura ochronna AROTA 110mm L=3m x 1szt m 16 bb)czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160 mm szt Przyłącz wodociągowy Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim użytkownikiem sieci wodociągowej. Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym km b) Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm m c) Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m d) Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m e) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III m f) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw (75 KM) m g) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m h) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m i) Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-V m j) Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV 18

20 m k) Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m l) Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm m m) Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25 cm m n) Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm m 145 o) Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm m 21 p) Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą m 166 q) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110 mm złącze 12 r) Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200 m) Dn mm próba 1 s) Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm szt 1 t) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm szt 1 u) Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 32 mm + konsola kpl 1 v) Zawór antyskażeniowy 32mm 281 szt 1 w) Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów, rurociągi Fi 100 mm - WŁĄCZENIE SIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 100MM-ŻELIWO kpl 1 x) Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową montowane na rurociągach PVC i PE, Fi 63 mm kpl 1 y) Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową montowane na rurociągach PVC i PE, Fi 110mm kpl 1 z) Przejście przez ścianę i uszczelnienie kitem trwale plastycznym szt 1 aa)rury ochronne, Dn 300 mm m 17 bb)rury ochronne, Dn 80 mm m 0.6 cc)hydranty pożarowe, nadziemne Fi 80 mm - HYDRANT Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ZŁAMANIEM kpl 1 dd)uszczelnienie końców rur ochronnych,- PIANKĄ MONTAŻOWĄ szt 4 ee)rura ochronna AROTA 110mm L=3m m 9 ff) Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm szt 1 9. Przyłącz sieci ciepłowniczej Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały użyte do wykonania instalacji: 19

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

kategoria gruntu III-IV

kategoria gruntu III-IV POZ ST INSTALACJE SANITARNE CPV45232460-4 ILOSC JM CENA WARTOSC JEDN. 1 zewnętrzna kanalizacja sanitarna 1 1. 1 K001-0209 04 20,6080 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR: PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. ZAPLECZE SOCJAL.-SANITARNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO w NADLESNICTWIE CHOJNÓW DZIALKA nr ewid, 262 Nadlesnictwo CHOJNÓW Nadlesnictwo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach 1 Instalacja wody zimnej 1 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl. 24 d.1 0124-02 skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro- ciągach miedzianych 2 KNR 2-15 Wodomierze

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T. 50,00%R+ 50,00%S 10,00%R+ 10,00%S+ 10,00%Kp 23,00%(Suma)

P R Z E D M I A R R O B Ó T. 50,00%R+ 50,00%S 10,00%R+ 10,00%S+ 10,00%Kp 23,00%(Suma) P R Z E D M I A R R O B Ó T instalacja kanalizacji deszczowej Inwestor: GMINA NAWOJOWA NAWOJOWA 313 33-335 NAWOJOWA Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ m. NAWOJOWA dz.nr. 675/14 ;675/16

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Rozbudowa budynku hospicjum - instalacja centralnego ogrzewania Identyfikator kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA

Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA 1 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 1 02-01-0310-01-060 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770 PPU 18-400 Łomża Identyfikator: 2/10 Data utworzenia: 2009-11-30 Remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. [CPV:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót TRANSGRANICZE CENTRUM TURYSTYKI I WYMIANY MŁODZIEŻY

Przedmiar robót TRANSGRANICZE CENTRUM TURYSTYKI I WYMIANY MŁODZIEŻY Przedmiar robót Data: 2013-10-25 Budowa: Lokalizacja: Zarzecze, ul. Beskidzka 80, 34-325 Łodygowice Zamawiający: Zarzecze, ul. Beskidzka 80, 34-325 Łodygowice Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt:_Kanalizacja deszczowa. Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59. Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B 44-100 Gliwice

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt:_Kanalizacja deszczowa. Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59. Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B 44-100 Gliwice Strona 1 z 12 Instalprojekt ul. Świętojańska 5c/7 44-102 Gliwice tel.: 32 726 54 54 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt:_Kanalizacja deszczowa Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59 Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA PAWILONU HANDLOWEGO "SPOŁEM" W ZASOLU Identyfikator koorysu: 2523I Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN Wnioskodawca, Inwestor: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH PRZEBENDÓW 44 39-308 WADOWICE GÓRNE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA ZSILANIA AWARYJNEGO WODOCIĄGU DLA GMINY WADOWICE

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0 Z.G.N. w Dzielnicy Wola.st. Warszawy Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0 NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul Chłodna 29 INWESTOR : ZGN w Dzielnicy Wola.st.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami dojazdowymi ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul. Gwiezdna -0, Robotnicza 88-96, Płk. Dąbka, 5 INWESTOR : Elbląska

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POD NAZWĄ BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH W SZAMOTUŁACH Obiekt : Branża sanitarna Adres : ul.rzeczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I.

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. Str. 2 PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. SST-001 ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH... 3 I.1. Przedmiot SST... 3 I.2. Zakres robót... 3 I.3. Charakterystyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze Obiekt : Remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej

Bardziej szczegółowo

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynków socjalnych i technologicznych w Głogówku przy ul. Kąpielowej. Kod i nazwa Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4 Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy 5-47 Białystok ul. Lipowa 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI : Siemiatycze Stacja ul. Drohiczyńska INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24 tel. 58-777-57-12, tel/fax 58-532-21-65 e-mail: wodniki@wp.pl NIP 593-020-53-60 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Remont boiska sportowego w Bukowsku Obiekt: Zamawiający: Boisko sportowe w Bukowsku Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GŁUCHÓW - PASTWISKO na dz. nr ew.gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Data: 2007-07-31 Budowa: BUDYNEK SOCJALNY NR 1 Obiekt: Dz nr 1167, ul.fr.kaima 32-700 Bochnia Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K na wykonanie : przekładki wodociągu oraz przyłącza w ramach realizacji inwestycji pt; Budowa budynku Szkoły Podstawowej z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ Data: 2008-09-10 Budowa: Adaptacja budynku połozonego w Żywcu przy Al. Wolności 2 dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatoweg Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PRZYŁĄCZE WODNE - CPV 452313008 1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Izolacja termiczna - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar 1 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów. 1.1 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót 1. Element: RUROCIĄGI i ARMATURA 1.1. KNR 02-15-0403- Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom.65 o połączeniach spawanych na ścianach budynku [8.00] 8.00 1.2. KNR 02-15-0403-

Bardziej szczegółowo

- 1 - Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud

- 1 - Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do 1 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 1 20 2 Zestaw wodomierzowy ze studnią wodomierzową 21 25 3 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna 26 37 4 Zewnętrzna kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : DEMBIŃSKIEGO - BEMA - SOWIŃSKIEGO INWESTORSKI Obiekt : SOWIŃSKIEGO Data: 2016-04-20 Str. 1 1 SIEĆ CIEPLNA DEMBIŃSKIEGO-BEMA-SOWIŃSKIEGO ETAP II 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR 231-0814-02-00 IGM

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y I n w e s t o r : Nadleśnictwo Potrzebowice Potrzebowice 1, 64-700 Wieleń W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :...

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar robót PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY KRASIŃSKIEGO Z ULICĄ RZEŹNICZĄ W GORLICACH Wyciąg z kosztorysu podstawowego w zakresie pasa drogowego w km 0+000 - km 0+140 dla zadania j.w. opracowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Przedmiar robót Budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada - przebudowa/wymiana wodociągu na odcinku B1 - B4 w ramach zadania I 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul.

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul. SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Zadanie : Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. Starzyny Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV

ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV ANNA MAGNUCKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 36500000-6 PRZEDMIOT OPRACOWANIA : ŚCIANKA WSPINACZKOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y I n w e s t o r : Gmina Jutrosin ul.rynek 26,63-930 Jutrosin W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona tytułowa dla przedmiaru. Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona tytułowa dla przedmiaru. Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze Strona tytułowa dla przedmiaru PRZEDMIAR ROBÓT BranŜa kosztorysu: Sanitarna Inwestycja: Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze Adres: Kod CPV

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PRZEDMIAR ROBÓT - Zał. nr 1a do SIWZ

RAMOWY PRZEDMIAR ROBÓT - Zał. nr 1a do SIWZ RAMOWY PRZEDMIAR ROBÓT - Zał. nr 1a do SIWZ Obiekt Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Muzeum Zamkowe w Malborku ( Malbork i Kwidzyn ) Inwestor Muzeum Zamkowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor PRZEBUDOWA PODDASZA SEGMENTU F, H, I NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, DOSTOSOWANIE SEGMENTU F, H, I DO WYMOGÓW OCHRONY P.POś., ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN., C.O.,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gminna sieć wodociągowa Obiekt : Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nową sieć wodociągową do budynków we wsi Turów, Gm. Pęcław Adres : Pęcław, m.turów P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-07-28

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : SKŁADOWISKO ODPADÓW MIASTA POZNANIA W SUCHYM LESIE Obiekt : MODERNIZACJA ZESPOŁU WAG SAMOCHODOWYCH Adres : DZIAŁKA nr 245/5; OBR. MORASKO, DZIAŁKA 1052/1; 1052/4

Bardziej szczegółowo