SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S roboty instalacji sanitarnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórką budynku mieszkalnego. ul. Światowida 93 w Szczecinie ( dz. nr 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, oraz 2 z obrębu nr 92 N/O ) BranŜa: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ Opracował: mgr inŝ. Grzegorz Kecman Inwestor: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Boh. Getta Warszawskiego Szczecin 2

2 OPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1.Przedmiot opracowania ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania technologii kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 2 lokalami usługowymi w parterze, zlokalizowanego przy ul. Światowida w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Światowida 93 (działki nr 5/13, 5/14, 5/15, 5/16 oraz 2 z obrębu nr 92 N/O). 2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót technologii kotłowni gazowej pracującej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej. 3. Zakres robót objętych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji kotłowej, centralnego ogrzewania, instalacji wodnej w pomieszczeniu kotłowni. Kotłownia znajdować się będzie na parterze w budynku w wydzielonym pomieszczeniu. Parametry termiczne instalacji 80/60 ºC. Kotłownia opalana będzie gazem ziemnym GZ-50. Projektuje się dwa kotły Ŝeliwne o mocy kaŝdy 150 kw typu Vitoplex 200 SX2 z wentylatorowym palnikiem gazowym Vitoflame 100 typu Unit i regulatorem Vitotronic 300K np. firmy Viessmann lub równowaŝne. Kotły fabrycznie wyposaŝone są w automatykę pogodową. Kotły naleŝy zamówić w członach i zmontować w pomieszczeniu kotłowni. Dla celów centralnego ogrzewania budynku zaprojektowano zgodnie z projektem centralnego ogrzewania jeden obieg grzewczy z zaworem mieszającym. W celu zapewnienia minimalnego przepływu wody grzewczej przez kocioł zaprojektowano pompę baypasową włączaną poprzez termostat ATF nastawiony na temperaturę powrotu 40 ºC. 3

3 Kocioł zabezpieczyć membranowym zaworem bezpieczeństwa o średnicy dolotowej 1" i ciśnieniu otwarcia 3,0 bar. W celu zabezpieczenia instalacji c.o. naleŝy zastosować naczynie wzbiorcze typu 250N np. firmy REFLEX lub równowaŝne. Naczynie wzbiorcze połączyć z rurą bezpieczeństwa za pomocą złącza samoodcinającego DN 25. Rurę bezpieczeństwa prowadzić ze stałym spadkiem 5 o / oo w kierunku odwodnienia. Na rurze bezpieczeństwa zamontować manometr. Dla odprowadzenia spalin przewidziano czopuch dwuścienny ze stali kwasoodpornej o średnicy 200/250 mm, oraz komin dwuścienny o średnicy 250/300 mm. Komin naleŝy wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania. Spust kondensatu poprzez przewód odprowadzający skropliny do kratki kanalizacyjnej pomieszczenia kotłowni. Przed uruchomieniem układu naleŝy wykonać trzykrotne płukanie instalacji c.o. Do napełniania i uzupełniania wody w zładzie zaprojektowano zmiękczacz wody wraz z niezbędnym osprzętem. W celu uzyskania informacji dotyczącej ilości uzupełnianej wody w zładzie na przewodzie do uzupełniania zładu zaprojektowano wodomierz do wody zimnej. Przed wodomierzem naleŝy stosować odcinki proste bez przewęŝeń o min dł. 2 x DN i za wodomierzami o min dł. 5 x DN Trasa i średnice przewodów zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Instalacja grzewcza w kotłowni wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych przez spawanie. Wszystkie połączenia urządzeń i armatury wykonać jako rozłączne (śrubunkowe). Przewody układać ze spadkami umoŝliwiającymi odwodnienie i odpowietrzenie. W najwyŝszych punktach instalacji oraz w miejscach gdzie istnieje moŝliwość powstawania korków powietrznych naleŝy zamontować automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami kulowymi. Po wykonaniu instalacji naleŝy przeprowadzić płukanie i próbę szczelności. Po pozytywnym wyniku prób szczelności na rurociągach naleŝy wykonać izolacje termiczną o grubości wg wymogów PN-85/B Instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, przewodowych wg PN-80/H74219 łączonych przez spawanie. Przewody mocować do stropu lub ścian za pomocą kołków i uchwytów metalowych. Połączenie z armaturą i urządzeniami na gwint rozłączne (śrubunkowe). Gwintowane połączenia uszczelniać włóknem konopnym powleczonym pastą nie wysychającą do gazu. Przed kotłem zamontować zawór kulowy gazowy oraz filtr do gazu. W kotłowni przewidziano aktywny system wykrywania gazu. Przewód gazowy po oczyszczeniu pomalować dwukrotnie farbą podkładową, a następnie farbą olejną w kolorze Ŝółtym. 4

4 Przejścia wszystkich przewodów przez ściany naleŝy wykonać w rurze ochronnej stalowej, osadzonej na zaprawie cementowej. Średnica rury ochronnej powinna być o dwie dymensję większa od średnicy przewodów instalacyjnych. W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano umywalkę. Wentylacja w kotłowni grawitacyjna, nawiewno-wywiewna. Nawiew kanałem z blachy stalowej ocynkowanej. Kanał poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Czerpnie i kratkę wentylacyjną nawiewną zabezpieczyć siatką o gr. oczek max 1 cm. Wentylację wywiewną zaprojektowano trzema kanałami wentylacyjnymi Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Ponad stropem pomieszczenia pomocniczego kanał naleŝy zaizolować otuliną z wełny mineralnej z osłoną z folii aluminiowej, grubość izolacji 20 mm. Dodatkowo zaprojektowano wywiew kanałem z blachy stalowej ocynkowanej. Kanał poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Czerpnie i kratkę wentylacyjną wywiewną zabezpieczyć siatką o gr. oczek max 1 cm. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej przewidziano w dwóch podgrzewaczach typu Vitocell 100-V np. f-my Viessmann lub równowaŝny o pojemności 500 dm3. Podgrzewacze zabezpieczone będą zaworem bezpieczeństwa oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym. Przewody wody ciepłej zimnej i cyrkulacji naleŝy wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Przewody ciepłej wody i cyrkulacji naleŝy zaizolować termicznie zgodnie z w/w tabelą. Przewody wody zimnej naleŝy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej o grubości 9 mm. Dla zrównowaŝenia oporu przepływu przewody ciepłej wody w stosunku do przewodów cyrkulacji i zimnej wody naleŝy podłączyć do podgrzewacza za pomocą systemu Tichelmana (pierwszy podgrzewacz podłączony do ciepłej wody jest ostatnim podgrzewaczem podłączonym do cyrkulacji i zimnej wody), za pomocą systemu Tichelmana naleŝy takŝe podłączyć przewody zasilające węŝownice podgrzewacza. Kotłownia będzie bezobsługowa lecz wymagającą dozoru. 4. Określenia podstawowe. Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Próba szczelności badanie mające na celu sprawdzenie szczelności instalacji przed oddaniem do eksploatacji. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 5

5 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowę. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Roboty budowlano - montaŝowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej. 6. Materiały. Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieŝąco przy kaŝdej dostawie na budowę. Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niŝ określono w projekcie, naleŝy kaŝdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Projektantem i Inwestorem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montaŝowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację InŜyniera projektu. 6

6 7. Sprzęt. Wykonawca powinien posiadać sprzęt do połączeń rur, a takŝe sprzęt do wykonywania przekuć, bruzda i zamurowania otworów pod instalacje (młoty udarowe, wiertarki ), a takŝe samochód skrzyniowy do wywozu gruzu. Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i montaŝowych oraz instrukcja techniczna montaŝu dla poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 8. Transport. UŜywane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Transport materiałów nie moŝe w Ŝaden sposób zmieniać właściwości materiałów, podkształcać ich i powodować uszkodzenia. 9. Wykonanie robót. Wszystkie roboty budowlano-montaŝowe muszą być prowadzone zgodnie z: Umową, Projektem Budowlano Wykonawczym, Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących, Warunkami Technicznymi Wykonania Robót, Obowiązującymi przepisami prawa, Obowiązującymi normami i przepisami. Przed rozpoczęciem montaŝu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: 1. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, 2. elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaŝ instalacji odpowiadają załoŝeniom projektowym. 7

7 10. Kontrola jakości robót. Kontrola jakości robót powinna obejmować: kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta; kontrola wytrasowania miejsc montaŝu; kontrolę montaŝu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 11. Obmiar robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji oraz wg załączonego przedmiaru robót; 12. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŝliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŝy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŝ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŝy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 13. Podstawa płatności. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. Na cenę wykonanych i odebranych instalacji wewnętrznych powinny się składać następujące elementy : - dostawa materiałów, - roboty przygotowawcze, - montaŝ przewodów poszczególnych instalacji, - montaŝ armatury dla poszczególnych instalacji, - próby i badania szczelności poszczególnych instalacji, 8

8 - zagazowanie instalacji gazowej, próby instalacji centralnego ogrzewania. 14. Przepisy związane Normy i normatywy. Wszystkie roboty naleŝy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami Przepisy prawne. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. NajwaŜniejsze z nich to: Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno uŝytkowym(dz.u. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno uŝytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 9

9 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. LP NUMER NORMY NAZWA 1 PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 3 PN-74/H Rury stalowe ze szwem gwintowane 4 PN-83/M Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 5 PN-80/H Rury stalowe ze szwem przewodowe 6 PN-80/H Rury stalowe bez szwu 7 PN-77/H Próba szczelności 10 PN-9ZB Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 11 PN-85/C Kształtki kanalizacyjne z PCV 12 PN-85/C Rury kanalizacyjne z PCV 13 PN-92/B Przewody kanalizacyjne 14 PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 16 PN-EN :2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A 17 PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania 18 PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia 21 PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: MontaŜ i badania, instrukcje działania, uŝytkowania i eksploatacji 23 PN-76/B Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŝytkowej. Wymagania 24 PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 25 PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 26 PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 10

10 27 ISO6946:1999 cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa 28 PN-B Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3 29 PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 30 PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 31 PN-83/B zmiana Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania 32 PN EN 442-1: Grzejniki - Część l: Wymagania i warunki techniczne. 33 PN EN 442-2: Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań 34 PNN10204+A1: Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontrolnych. 35 PN EN ISO 6946: Elementy budowlane i części budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Sposób obliczeń 36 PN-B-01400: Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach. 37 PN-B-01421: Ciepłownictwo terminologia. 38 PN-B-01430L Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania Terminologia. 39 PN-B A1: Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 40 PN-B-02370: Kubatura budynków - Zasady obliczania. 41 PN-B-02402: Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 42 PN-B-02403: Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 43 PN-B-02413: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania. 44 PN-B-02414: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania. 45 PN-B-02415: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych Wymagania. 46 PN-B-02419: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych Badania. 47 PB-B-02420: Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych Wymagania. 48 PN-B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, Armatury i urządzeń - Wymagania i badania przy odbiorze. 11

11 49 PN-B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowegoi uŝyteczności publicznej Wymagania. 50 PN-C-04601: Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowegoi uŝyteczności publicznej Wymagania. 51 PN-H-83131/01: Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 52 PN-H-97053: Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania. 53 PN-M-34034: Ochrona przed korozją- Malowanie konstrukcji stalowych 54 PN-M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymaganiai badania. 55 PN-M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne 56 Ustawa z dnia r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268). 57 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690). 58 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu, rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 59 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie warunków technicznych uŝytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836). 60 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r. 61 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne DT-UC-90/WO. Urząd Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Przedmiotowe warunki techniczne. Kotły i rurociągi. Kotły wodne. 63 Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal". Warszawa Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa

12 65 Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kołodziejczyk. Arkady. Warszawa Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Ośrodek Informacji Technika". Instalacyjna w Budownictwie". Wydanie II. Warszawa Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania. Wydanie III. Ośrodek Informacji Technika Instalacyjna w Budownictwie". Warszawa Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŝywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 15. Wytyczne budowlane. - wykonać studzienkę schładzającą. - pod kocioł i podgrzewacz wykonać podest betonowy obramowany kątownikiem stalowym. - wykonać otwory pod kanały wentylacyjne, - osadzić kratkę wentylacji wywiewnej - zamontować drzwi o odporności ogniowej EI 30 wyposaŝone w samozamykacz otwierane pod naciskiem na zewnątrz kotłowni - ściany wyłoŝyć glazurą do wysokości 1.8m, pozostała część pomalować farbą emulsyjną wszystkie elementy budowlane wykonać zgodnie z wymogami ppoŝ, 16. Wytyczne p.poŝ.. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody zabezpieczyć p.poŝ w klasie EI 60 w zaleŝności od rodzaju rury poprzez zastosowanie obejm, opasek lub mas do zabezpieczeń p.poŝ.. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny mieć klasę odporności EI 30. W kotłowni zaprojektowano system sygnalizacyjno odcinający zabezpieczający przed niedopuszczalnym stęŝeniem gazu w kotłowni. Zgodnie z częścią graficzną opracowania poziome przewody kominowe przechodzące przez pomieszczenie pomocnicze poza kotłownią powinny być zabezpieczone izolacją p.poŝ o klasie odporności ogniowej EI 60 ( np. izolacją Conlit 150 A/F Pipe Section o gr. 30 mm f-my Rockwool). 13

13 Pionowy odcinek przewodu kominowego oraz wentylacyjnego przebiegający przez pomieszczenie pomocnicze powinien być obudowany ścianką z płyt gipsowo kartonowych o klasie odporności ogniowej EI 60. Drzwiczki rewizyjne do wyczystki powinny posiadać odporność ogniową EI Uwagi końcowe. - roboty naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych cz. III, - pomieszczenie kotłowni nie jest zagroŝone wybuchem, - kotłownia powinna być wyposaŝona w gaśnicę GP6 ABC, - przed oddaniem kotłowni do uŝytku wywiesić Instrukcję Alarmowania StraŜy na wypadek powstania poŝaru, schemat technologiczny oraz instrukcję obsługi kotłowni, - prace budowlane powinny być przeprowadzane pod nadzorem inspektora robót budowlanych, - wszelkie zmiany w projekcie wymagają uzgodnienia z projektantem. Opracował: mgr inŝ. Grzegorz Kecman 14

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU dla zadania Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo