MEDIA KOMUNIKACYJNE W INTELIGENTNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH (ISE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDIA KOMUNIKACYJNE W INTELIGENTNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH (ISE)"

Transkrypt

1 Radosław Dymek 3Services Factory S.A. MEDIA KOMUNIKACYJNE W INTELIGENTNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH (ISE) WPROWADZENIE Jedną z funkcji Inteligentnych Sieci Energetycznych (ISE) jest integracja zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników poczynając od wytwórców po odbiorców energii, gazu i ciepła. Integracja działao jest możliwa poprzez inteligentny system pomiarowy (ang. Smart Metering) pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych. Media komunikacyjne są niezbędnym łącznikiem Infrastruktury Sieci Domowej (ISD, ang. HAN - Home Area Network) tj. zestawu urządzeo zainstalowanych w domu, wzajemnie komunikujących się ze sobą, służących między innymi do zarządzania zużyciem energii, do przydomowej produkcji energii, a innymi sieciami w tym w szczególności z sieciami Smart Metering. Media komunikacyjne wykorzystywane są w następujących obszarach: - metrologii (zbieranie danych, przetwarzanie danych), - telekomunikacji i sieciach komputerowych (przesyłanie danych), - technologiach informatycznych (przetwarzanie, składowanie i prezentacja danych) Transmisja danych pomiędzy ISD a systemem pomiarowym może byd realizowana poprzez media przewodowe i bezprzewodowe. Do przewodowych mediów komunikacyjnych, które mają zastosowanie w sieciach rozległych należą: - Kabel analogowy (telefonia stacjonarna) technologie DSL, - Kable energetyczne technologia PLC, - Kabel światłowodowy, w tym technologia PON. 1. BEZPRZEWODOWE MEDIA KOMUNIKACYJNE Łącznośd bezprzewodowa (radiowa) jest realizowana poprzez technologie: - WiMAX, - telefonii komórkowej (GSM), zgodnie ze standardami: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, LTE. WiMAX - (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Technologia bezprzewodowego dostępu do sieci teleinformatycznych. Medium transmisyjnym wykorzystywanym przez WiMAX są fale radiowe, sama technologia zaś została zaprojektowana pod kątem wysokiej wydajności w przesyłaniu informacji na duże odległości. 1

2 Maksymalna teoretyczna przepustowośd łącza WiMAX wynosi około 75Mbit/sek, w praktyce osiągnięcie tego wyniku możliwe jest jedynie na dystansie między nadajnikiem a odbiornikiem nieprzekraczającym 10 kilometrów, dodatkowo najbliższa przeszkoda terenowa powinna byd umieszczona minimum kilkadziesiąt metrów od nadajnika i nie może przesłaniad obszaru wokół toru optycznego między nadajnikiem a odbiornikiem zwanego strefą Fresnela. w praktyce tego typu warunki są trudne do spełnienia. W przeciwieostwie do innych technologii radiowych, w szczególności Wi-Fi, WiMAX wykorzystuje do działania licencjonowane pasmo radiowe (od 2 do 11GHz), dzięki czemu nadawca zobowiązany jest jedynie uzyskad zezwolenie na nadawanie sygnału, nie musi natomiast przeprowadzad skomplikowanej procedury prawnej w celu uzyskania licencji na nadawanie w paśmie niedostępnym dla nadawców prywatnych. Zalety: - Wysoka przepustowośd transmisji (spadająca wraz z odległością od nadajnika), - Duży zasięg. Maksymalny zasięg nadajnika wynosi nawet kilkadziesiąt kilometrów, ale jeśli w promieniu jego działania znajdują się przeszkody terenowe przecinające strefę Fresnela, zasięg spada do 10 i mniej kilometrów, - Protokoły kontroli danych umożliwiają przesyłanie informacji nawet w sytuacjach, gdzie odbiornik jest w stanie odebrad jedynie sygnał odbity od przeszkody terenowej. w takiej sytuacji pakiet danych zostanie przetransmitowany bez błędów, jednak problemem jest prędkośd transmisji spadająca poniżej 1 Mbit/sek. z tego powodu WiMAX nadaje się do pracy np. w warunkach gęstej, wysokiej zabudowy miejskiej, gdzie trudno zapewnid czysty tor optyczny i nienaruszoną strefę Fresnela. - Wysoki koszt urządzeo: modemów, nadajników i odbiorników, - Koniecznośd budowy masztów nadawczych, do których najczęściej doprowadzone są światłowody, - Stosunkowo wąski zakres zastosowao projekt WiMAXa miał na celu stworzenie metody uzyskania wysokiej transmisji danych w warunkach, w których inne technologie się nie sprawdzały lub ich funkcjonowanie było mocno utrudnione, - W polskich realiach prędkości transmisji uzyskiwane na łączach WiMAX nie przekraczają kilku Mbit/sek, - Z uwagi na niewielkie zainteresowanie operatorów sieciowych i telefonicznych uruchomione instalacje tego systemu korzystają często z urządzeo przeznaczonych dla innych standardów, co utrudnia pełne skorzystanie z możliwości WiMAX. GPRS - (ang. General Packet Radio Service) jest technologią bezprzewodowego przesyłu danych stosowaną w sieciach telefonii komórkowej, opierającą się o metodę pakietową. Głównym założeniem leżącym u podstaw GPRS jest podział transmitowanych danych na odrębne pakiety, zamiast transmisji ciągłej. 2

3 Funkcjonowanie transmisji pakietowej jest zbliżone do działania komputerowej sieci LAN wykorzystującej protokół dostępu do medium CSMA/CD. w przypadku GPRS medium transmisyjnym są fale radiowe nadawane i odbierane przez stację bazową (BTS). Po włączeniu do sieci i nawiązaniu połączenia telefon otrzymuje swój unikatowy identyfikator TFI (Temporary Flow Indentity), który jest wykorzystywany do sygnowania pakietów. Jeśli urządzenie ma zamiar nadad własne dane, najpierw muszą one zostad podzielone na pakiety. Każdy z pakietów otrzymuje znacznik określający jego kolejnośd, dzięki czemu urządzenie odbiorcze będzie w stanie odtworzyd odebrane dane. Nadajnik wysyła dane w momencie pojawienia się wolnej szczeliny czasowej, a kanał komunikacyjny otwiera się wyłącznie na czas transmisji, zwalniając go dla potrzeb innych urządzeo. Ewentualny konflikt pomiędzy dwoma lub większą liczbą urządzeo nie spowoduje utraty danych, a jedynie może wpłynąd na efektywną przepustowośd łącza. Na bazie technologii GPRS można utworzyd medium transmisyjne umożliwiające połączenia wykorzystujące takie protokoły jak TCP/IP, PPP lub X.25. Dzięki protokołowi TCP/IP, użytkownicy mogą uzyskad dostęp do internetu. Protokół PPP jest zazwyczaj wykorzystywany do emulacji modemu przez telefon komórkowy funkcja taka pozwala na podłączenie telefonu do komputera i umożliwienie tunelowania protokołu IP w sieci GSM, zapewniając tym samym dostęp do internetu z komputera. Zalety: - Obniżenie kosztów korzystania z połączenia pracującego w technologii GPRS dane przesyłane w postaci pakietów powodują, że nie ma konieczności utrzymywania stale otwartego połączenia, niezależnie od ilości danych oczekujących na transmisję lub ich braku. Łączne zostaje nawiązane tylko w momencie pojawienia się kolejnego pakietu danych do przesłania, po zakooczeniu transmisji połączenie jest przerywane. Takie rozwiązanie umożliwia naliczanie opłat za ilośd przesłanych danych, a nie za czas trwania połączenia, - Obniżenie wymagao dotyczących przepustowości sieci komórkowej. z punktu widzenia operatora użytkownik korzystający z łączności sieciowej nie zajmuje przez cały czas połączenia dostępnego pasma, ale zwalnia je po wysłaniu, bądź odebraniu kolejnego pakietu, - Możliwośd wykorzystania istniejącej już infrastruktury technicznej sieci GSM, bez konieczności dokonywania jej modernizacji lub tworzenia nowej sieci od podstaw. - Niewielka prędkośd transmisji danych - ok. 80 kbit/s, - Czarne dziury (miejsca gdzie nie dociera sygnał GSM), - Limity transmisji danych, - W przypadku gdy trzeba się połączyd z numerem karty SIM od strony internetu, potrzebny jest APN (statyczny adres IP dla numeru karty SIM). 3

4 EDGE (ang. Enhanced Data rates for GSM Evolution) Rozwiązanie na bazie technologii GPRS, wprowadzającego wyższe prędkości transmisji danych oraz usprawniającego niektóre dotychczas stosowane rozwiązania. UMTS - (ang. Universal Mobile Telecommunications System) - standard telefonii komórkowej trzeciej generacji. w systemie GSM na jakośd transmisji danych nie ma wpływu odległośd pomiędzy dwoma użytkownikami koocowymi. w przypadku UMTS standard przewiduje wprowadzenie czterech zróżnicowanych stref sieci telefonicznej, uzyskiwane prędkości transmisji będą różniły się w zależności od lokalizacji użytkowników w strefach. Użytkownicy znajdujący się w jednej strefie mają możliwośd wymiany danych z maksymalną możliwą prędkością przesyłu. Najmniejszą strefę sieci UMTS stanowi tzw. pikokomórka (ang. Picocell) o średnicy kilkudziesięciu metrów. Użytkownicy znajdujący się w pojedynczej pikokomórce mają do dyspozycji maksymalną przepustowośd oferowaną przez standard UMTS, czyli ok. 2 Mbit/sek. Kolejna strefa to mikrokomórka (ang. Microcell). Jej średnica wynosi około kilkuset metrów (w zależności od istniejących przeszkód terenowych) i może obejmowad dowolną liczbę pikokomórek. Użytkownicy znajdujący się w zasięgu mikrokomórki mają do dyspozycji pasmo o przepustowości z zakresu kbit/sek. Następna strefa to makrokomórka (ang. Macrocell), jej średnica wynosi kilka kilometrów. Maksymalna prędkośd transmisji w zasięgu makrokomórki wynosi 384 kbit/sek. i w przypadku tej strefy nie ma znaczenia, czy użytkownik podczas wymiany danych wejdzie w obszar pikokomórki swojego rozmówcy, maksymalna przepustowośd łącza nie ulegnie zmianie. Największa strefa zdefiniowania przez UMTS nosi nazwę komórki światowej (ang. World cell), jej zadaniem jest umożliwienie współdziałania abonentom różnych sieci komórkowych, stworzonych przez różnych operatorów, często w różnych krajach lub nawet odrębnych kontynentach. Komunikacja w komórkach światowych będzie dostępna również dla posiadaczy urządzeo pracujących w poprzednich standardach, np. GSM, nieobsługujących UMTS. w takiej sytuacji każda wymiana danych pomiędzy użytkownikami (nawet jeśli tylko jeden będzie korzystał z urządzenia poprzedniej generacji) będzie traktowana jako transmisja w komórce światowej, nawet jeśli będą znajdowali się w zasięgu pojedynczej pikokomórki. Standard UMTS definiuje trzy zakresy transmisji danych. Pierwszy z nich, kanał 35MHz wykorzystywany jest do komunikacji pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w zasięgu pojedynczej pikokomórki, oferując przepustowośd do 2Mbit/sek. Do wymiany danych pomiędzy abonentami znajdującymi się w zasięgu mikro- lub makrokomórek służą dwa kanały niesymetryczne 30 MHz (np. transmisja danych w jedną stronę) lub symetryczne na częstotliwości 60 MHz (np. na potrzeby rozmowy telefonicznej). Zalety: - Obszary makrokomórek z reguły pokrywają się częściowo, tworząc tym samym wysoki stopieo nadmiarowości. Cecha taka pozwala na bardzo sprawne przełączanie stacji 4

5 bazowej w razie awarii jednej z nich odpowiednia makrokomórka staje się nieaktywna, a jej obszar przejmują inne, najbliższe stacje, - Łatwośd lokalizacji aparatu dzięki strukturze komórkowej możliwe staje się określenie położenia urządzenia z dokładnością do pojedynczej pikokomórki, czyli około kilkudziesięciu metrów. - Podatnośd na zakłócenia z zewnątrz co wpływa na zmniejszenie przepustowości, - Czarne dziury (miejsca gdzie nie dociera sygnał GSM), - Limity transmisji danych, - W przypadku gdy trzeba się połączyd z numerem karty SIM od strony internetu, potrzebny jest APN (statyczny adres IP dla numeru karty SIM). HSDPA - (ang. High Speed Downlink Packet Access) jest rozszerzeniem technologii UMTS (potocznie określany jako 3.5G - telefonia generacji 3.5). w klasycznym standardzie UMTS wykorzystującym technologię WCDMA maksymalne prędkości transmisji danych wynoszą 2 Mbit/sek (tylko w obrębie pikokomórki), a realnie spotykane w praktyce to 384 kbit/sek. Rozszerzenie HSDPA wykorzystuje te same pasma częstotliwości, co UMTS, a do wykorzystania nowej funkcjonalności w przeważającej większości przypadków konieczne jest tylko przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania urządzeo kontrolujących pracę sieci telefonii komórkowej, np. w stacjach bazowych i ich kontrolerach. Różnice pomiędzy HSDPA a UMTS to: - inny rodzaj modulacji, co umożliwia uzyskanie znacznie wyższych prędkości przesyłu danych, kosztem odporności na zakłócenia i zjawiska fizyczne, jak np. interferencja, czy odbicie, - Wprowadzenie odrębnego kanału sygnałowego do przesyłu danych pakietowych w jedną stronę, tzn. od stacji bazowej do odbiorcy. Wynikiem wprowadzenia standardu HSDPA był wzrost maksymalnej możliwej do uzyskania prędkości przesyłu danych w sieci telefonii komórkowej z 384 kbit/sek oferowanych przez technologię UMTS do teoretycznej wartości 21.6 Mbit/sek. Jednak w optymalnych warunkach można uzyskad w praktyce transfer danych z prędkością 7.2 Mbit/sek, a typowe przepustowości łącza podczas transmisji wynoszą od 1.8 do 3.6 Mbit/sek. LTE - (ang. Long Term Evolution) jest standardem telefonii komórkowej, mającym stanowid następcę standardów 3G. Głównym założeniem nowego standardu jest położenie nacisku na funkcjonalnośd mobilnego dostępu szerokopasmowego. LTE zostało oficjalnie zatwierdzone w 2008 roku, wersje komercyjne systemu zostały uruchomione w 2010 roku, natomiast pełne zaistnienie na rynku telefonii komórkowej jest planowane na lata

6 Zalety: - Zwiększenie maksymalnej przepustowości łącz oraz zmniejszenie opóźnieo w przesyłaniu informacji. Przeprowadzone testy praktyczne wykazały, że w środowisku miejskim możliwe jest uzyskanie prędkości transmisji danych 175 Mbit/s, w trudnych warunkach terenowych 100 Mbit/s, - Uproszczenie procedur zarządzania infrastrukturą sieciową i połączeniami. Standard LTE może korzystad z już istniejących instalacji i łączy komórkowych (w niektórych przypadkach w mniej lub bardziej okrojonej wersji), a technologia ta umożliwia również przeprowadzenie łatwej modernizacji celem dostosowania do pełnego zasobu usług i funkcji oferowanych przez LTE, - obsługa do 200 użytkowników w pojedynczej komórce (ang. Cell) sieci, w promieniu 5-ciu kilometrów, - Możliwośd zapewnienia wysokiej przepustowości użytkownikom poruszających się z wysoką prędkością. - Limity narzucone na ilośd transmitowanych danych, - Prędkośd transmisji zależy od odległości od stacji bazowych, - Obecnie zasięgiem LTE objętych jest ok. 22 proc powierzchni kraju, - Objęcie zasięgiem całego kraju planowane jest po roku PRZEWODOWE MEDIA KOMUNIKACYJNE DSL - (ang. Digital Subscriber Line) - technologia umożliwiająca transmisję danych cyfrowych o maksymalnej przepustowości do 40Mbit/s przy wykorzystaniu klasycznych, analogowych linii telefonicznych. Jako medium transmisyjne pomiędzy dwoma odległymi od siebie urządzeniami służy analogowa linia telefoniczna. Do obu kooców linii podłączone są urządzenia DSL (modemy), a do modemów komputery lub urządzenia, za pomocą typowego sieciowego przewodu wielożyłowego (skrętka). Modem DSL odbiera od komputera informacje w postaci cyfrowej, następnie przekształca je na postad cyfrową i przesyła linią telefoniczną do drugiego z modemów. Modem odbiorcy ponownie dokonuje konwersji sygnałów, tym razem na informację w postaci cyfrowej i przekazuje do komputera. Pomiędzy modemem a linią telefoniczną musi znajdowad się urządzenie o nazwie splitter (filtr analogowy), który rozdziela sygnał na sygnał o częstotliwości poniżej 5kHZ i kieruje go do telefonu oraz sygnał o wyższej częstotliwości do modemu DSL. Technologie z rodziny DSL to: 1. ADSL - (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) łącze asymetryczne. Jest wykorzystywane przy tworzeniu połączeo klienckich z internetem, jego cechą jest większa maksymalna przepustowośd w stronę klienta niż w stronę serwera (internetu). Najczęściej spotykane przepustowości ADSL to od 8 do 24 Mbit/s do użytkownika i od 128 kbit/s do 1 Mbit/s od użytkownika. 6

7 2. SDSL - (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) łącze symetryczne. Stosunkowo rzadko stosowane podczas budowy sieci dostępu do internetu, jego cechą jest jednakowa przepustowośd w obie strony, najczęściej wynosząca 1.5 lub 2 Mbit/s. 3. HDSL - (ang. High data rate Digital Subscriber Line) technologia korzystająca ze znacznie szerszego zakresu częstotliwości od 5 do 300 KHz. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie przepustowości do 784 kbit/s na jednej parze przewodów miedzianych, a maksymalna przepustowośd łącza jest bezpośrednio zależna tylko od liczby par przewodów. Wadą technologii HDSL jest znaczne pogarszanie się jakości i przepustowości łącza wraz ze wzrostem długości okablowania, maksymalny zasięg jednego segmentu może wynosid do 4000 metrów. 4. VDSL - (ang. Very High Speed Digital Subscriber Line) technologia umożliwiająca uzyskanie przepustowości do 52Mbit/s w jedną stronę lub 26Mbit/s w obie przy użyciu jednej tylko pary przewodów miedzianych. Jej zasadniczą wadą jest maksymalny zasięg pojedynczego segmentu okablowania, który nie może przekroczyd 300 metrów. Technologia VDSL jest w związku z tym wykorzystywana najczęściej do budowy lokalnej infrastruktury dostępu do sieci komputerowej. Zalety: - szybkie, stałe łącze - stosunkowo duża dostępnośd instalacji - mała awaryjnośd - sprawdzona, tania technologia - modemy DSL do przesyłu informacji wykorzystują pasmo częstotliwości powyżej 5KHz, niewykorzystywane podczas normalnych rozmów telefonicznych - asymetryczne łącze ogranicza szybkośd wysyłania danych PLC - (ang. Power Line Communication) - metoda transmisji danych, polegające na przesyłaniu równolegle z napięciem zasilającym 230 V o częstotliwości 50 Hz sygnału z danymi o wyższej częstotliwości (pasmo od 1,6kHz do 148,5 khz). Aktualnie występują dwa standardy definiujące sieci wykorzystujące PLC: CENELEC dzielący pasmo częstotliwości na cztery grupy 9 khz- 95 khz- 125 khz- 140 khz- 148,5 khz, oraz ETSI TS pracujący na częstotliwościach 1,6-10 khz na zewnątrz oraz khz wewnątrz budynków. Drugi standard (ETSI TS ) charakteryzuje się większą przepustowością ze względu na szersze pasmo częstotliwości. W stacji transformatorowej, do której jest doprowadzony sygnał informatyczny za pomocą światłowodu, kabla, radiolinii lub drogą satelitarną, umieszczany jest tzw. kontroler zewnętrzny (Outdoor Master). Nakłada on na przyłączoną do niego sied elektryczną niskiego napięcia o częstotliwości 50 Hz dodatkowy sygnał wielkiej częstotliwości, który jest dalej przesyłany do koocowego abonenta. Jest to tzw. system zewnętrzny. Sygnał ten dochodzi następnie do kontrolera wewnętrznego (OAP/IC) umieszczonego w złączu elektrycznym przy budynku, skąd dalej jest przesyłany do wszystkich gniazd sieciowych zainstalowanych 7

8 u użytkowników. Moduł odbiorczy oddziela sygnał w paśmie nadawczym z napięcia zasilającego. Wyizolowanie sygnału użytecznego z pasma nadawczego odbywa się za pomocą filtrów wąskopasmowych. Ta częśd instalacji tworzy system wewnętrzny. Oba połączone systemy tworzą komórkę PLC (Power Cell). Technologia PLC zapewnia prędkośd przesyłu do 4,5 Mbps w obrębie jednej komórki. Prędkośd ta może się znacznie zmniejszyd w wyniku zakłóceo pochodzących z sieci. Moc transmitowanego sygnału jest niewielka od 40 nw do 20 mw. Zasięg transmisji PLC jest stosunkowo mały, zazwyczaj do 250 m. Technologia ta znalazła zastosowanie w systemach AMR (Automatic Meter Reading System Zdalnego Odczytu). Liczniki pracujące w większym systemie wysyłają informacje po liniach energetycznych do komunikatora PLC, który następnie po zmagazynowaniu danych wysyła je za pomocą światłowodu, kabla, radiolinii lub drogą satelitarną do stanowiska dyspozytorskiego. Zalety: - wykorzystanie linii energetycznych do transmisji danych, - możliwośd podpięcia wielu urządzeo (głównie odbiorników energii). - koniecznośd dostarczania danych do stacji transformatorowych przy pomocy innego medium (transmitowany sygnał nie przechodzi poza transformator), - Prędkośd transmisji może drastycznie spaśd w wyniku zakłóceo występujących w sieci, - Transmisja PLC może powodowad zakłócanie odbiorników radiowych. ŚWIATŁOWÓD - rodzaj medium transmisyjnego, w którym do przekazywania informacji służy sygnał świetlny. Rolę klasycznych przewodów miedzianych w kablu światłowodowym przejmują włókna szklane, półprzewodnikowe lub plastikowe o grubości od 0.4 mikrometra, otoczone nieprzezroczystym płaszczem z tworzywa sztucznego. w pojedynczym kablu światłowodowym może znajdowad do kilkuset (288 i więcej) pojedynczych włókiem. Zasada działania światłowodu opiera się na zjawisku przenoszenia impulsu świetlnego generowanego przez laserowe źródło światła, z wykorzystaniem zjawisk falowych, takich jak np. odbicie. Światłowody ze względu na ich tzw. strukturę modową (mod - składowa "porcja" promieniowania świetlnego) dzielimy na: - Jednodomowe - w pojedynczym włóknie światłowodu transmitowana jest pojedyncza wiązka światła o określonej długości fali. Zaletą światłowodu jednomodowego jest brak zjawisk wpływających na osłabienie czy też rozmycie sygnału, - Wielomodowe - w pojedynczym włóknie transmitowane jest wiele wiązek światła o tej różnej długości fali. Ze względu na sposób zachodzenia zmian współczynnika załamania dzielimy na skokowe i gradientowe. Ze względu na strukturę światłowody dzielimy na: włókniste, warstwowe, paskowe. 8

9 Zalety: - Duży zasięg dzięki bardzo niskiej tłumienności sygnału, rzędu 0.2 db/km, możliwe jest przesyłanie danych bez obniżenia przepustowości łącza na odległości do 100 km w pojedynczym segmencie okablowania, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeo wzmacniających, - Bardzo wysoka przepustowośd uzyskiwana na długich dystansach, do 100 Gbit/s przy standardowym typie okablowania światłowodowego. Przewody wykonane w technologii xwdm stosującej zwielokrotnienie sygnału przesyłanego w pojedynczym włóknie mogą osiągnąd przepustowośd do 1 Tbit/sek, - Niewrażliwośd na warunki zewnętrzne, takie jak pole elektromagnetyczne (brak generacji zakłóceo elektromagnetycznych, brak prądów błądzących, brak różnic potencjałów), zakłócenia akustyczne, przepięcia w instalacjach energetycznych itp., - Brak emisji energii do otoczenia, co znacznie redukuje straty sygnału, - Bezpieczeostwo transmisji - podsłuch sygnału transmitowanego przez światłowód jest praktycznie niemożliwy bez ingerencji w przewód, - Duża trwałośd, rzędu 25 lat, - Niski stopieo awaryjności i wysoka niezawodnośd transmisji. - Wrażliwośd na uszkodzenia mechaniczne (odsłoniętych przewodów), - Mała elastycznośd kabla (promieo skrętu w zależności od grubości kabla rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów), - koniecznośd ścisłego przestrzegania zasad konstruowania segmentów okablowania, łączenia przewodów, wykonywania wtyczek i połączeo. FTTH - (ang. Technologia FTTH (Fiber to the Home) opiera się na pasywnej sieci optycznej PON - Passive Optical Network) i wykorzystuje architekturę punkt-wielopunkt tak aby za pomocą jednego włókna światłowodowego dostarczyd usługi Triple-Play (telewizja, internet, telefon) do abonenta a jednocześnie eliminuje urządzenia aktywne (wymagające zasilania) na trasie od POP do abonenta. Zalety sieci PON (poza innymi zaletami sieci światłowodowych): Najbardziej ekonomiczna technologia do budowy sieci światłowodowej nowej generacji - Działa na odległościach do 20km (ograniczenie wynika z budżetu mocy urządzeo aktywnych), - Duża żywotnośd technologii (brak urządzeo aktywnych). 3. LTE CZY FTTH? Łącznośd radiowa (w tym LTE) wymaga budowy i rozbudowy infrastruktury szkieletowodystrybucyjnej (tzw. FTTS - fiber to the site) opartej na łączach światłowodowych. Wynika to nie tyle z parametrów pojedynczego łącza dostępowego LTE co pojemności całej sieci. Wzrost pasma udostępnianego użytkownikowi, w sytuacji kiedy na tym łączu 9

10 uruchamiane są nowe usługi np. IPTV (telewizja przez internet) powoduje znaczny wzrostu ruchu w sieci. To z kolei powoduje zwiększanie wymaganej gęstości stacji bazowych. w takim wypadku, w obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia takie działania mogą byd z jednej strony bardzo trudne, z drugiej bardzo kosztowne. Bardziej opłacalna będzie budowa FTTH. Wydaje się, ze LTE może stanowid alternatywę dla łączy ADSL umożliwiających transmisję na poziomie do kilkunastu, kilkudziesięciu Mbit/s. Dotyczy to szczególnie niebyt gęsto zaludnionych obszarów na których operator nie posiada własnej infrastruktury. w przypadku obszarów gęsto zurbanizowanych, o wysokiej gęstości zaludnienia i łączy o wyższych przepływnościach wydaje się, że pozycja FTTH jest niezagrożona. 4. WYMOGI UE i REGULACJE PRAWNE Jedna z przyjętych strategii Komisji Europejskiej (w ramach programu Europa 2020) - Agenda Cyfrowa zakłada, że w roku 2013 każdy obywatel UE będzie mied dostęp do internetu. Do 2020 roku musi to byd dostęp o prędkości co najmniej 30 Mbps, przy czym w przypadku co najmniej połowy gospodarstw domowych ma to byd powyżej 100 Mbps. Pod koniec 2011r, internet docierał do 58 proc. domów i mieszkao w Polsce, a w 70 proc. przypadków jego przepustowośd nie przekraczała 2 Mb/s. Aby zrealizowad cele zadane przez Agendę Cyfrową, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opracowało rozwiązania prawne, które są aktualnie (wrzesieo 2012r) przedstawione do oceny przez Komisję Europejską. Zgodnie z nimi w 2013 roku każdy nowo wybudowany budynek wielorodzinny będzie musiał mied zamontowaną instalację światłowodową. Podobnie ma byd w obiektach użyteczności publicznej związanych z oświatą. w teorii już dziś w oddawanych inwestycjach deweloperskich powinny byd montowane światłowodowe instalacje telekomunikacyjne. w praktyce jednak w wielu wypadkach korzysta się jeszcze z kabli miedzianych (ze względu na cenę), co powinno się zmienid, gdy zaczną obowiązywad nowe przepisy. Przyśpieszenie działao przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wynika m.innymi z krytycznego raportu Najwyższej Izby Kontroli, który dokonał kontroli realizacji Agendy. W ramach realizacji Agendy, Telekomunikacja Polska w porozumieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej buduje i modernizuje 1,2 mln linii szerokopasmowego dostępu do sieci. Inwestycja kosztująca ok. 3 mld zł, zakooczyd się ma na początku przyszłego roku. Do kooca grudnia 2011 roku TPSA wykonała już ponad 70 proc. projektu, czyli 858 tys. linii. w pozostałych na ten rok liniach łącza muszą mied prędkośd minimum 30 Mbps. Również inne działania, w tym wspierane przez programy unijne, dotyczący budowy w Polsce szerokopasmowego internetu mają zostad uruchomione najpóźniej wiosną 2013r, kiedy zostaną ogłoszone przetargi na budowę sieci w pięciu województwach Polski Wschodniej, w Wielkopolsce, w województwach lubuskim i pomorskim. 10

11 PODSUMOWANIE Szukając najlepszego medium telekomunikacyjnego do zastosowania w ISE, można stwierdzid, że każda z przedstawionych technologii jest wystarczająca do transmisji danych z urządzeo inteligentnych do centrów rozliczeniowych. a na wybory użytkowników wpłynie głównie cena oraz dostępnośd mediów. Najwygodniejsze wydaje się zastosowanie technologii PLC dla odbiorników energii elektrycznej ze względu na integrację z siecią zasilającą, a tam gdzie sied energetyczna nie będzie modernizowana, technologie radiowe (GSM) są w pełni wystarczające do przesyłania danych pomiarowych. Jednak użytkownik ISE oprócz samej transmisji danych pomiarowych do systemów rozliczeniowych będzie chciał mied możliwośd ich przeglądania, analizy (w tym danych historycznych), sterowania systemami wykorzystującymi energię i je produkującymi czy monitoringu urządzeo, który może zostad zrealizowany w pełni poprzez dostęp do internetu. Ponadto, jeśli spojrzed na potrzeby użytkowników szerzej, można stwierdzid, że potrzeby telekomunikacyjne nowoczesnego budynku, domu czy osiedla są znacznie większe i obejmują: - Multimedia: telewizję kablową, dostęp do Internetu, anteny zbiorcze, - Media i pomiary: automatykę domową/osiedlową, systemy pomiarowe, sterowanie oświetleniem, - Ochronę: monitoring CCTV, systemy alarmowe, kontrolę dostępu, systemy p. pożarowe, systemy wjazdowe, domofony. Wobec tego wymagania, które będą (i są) stawiane przed medium teletransmisyjnym to: 1. Uniwersalnośd - Wydaje się, że najbardziej uniwersalnym medium transmisyjnym jest światłowód, który znalazł szerokie zastosowanie w takich dziedzinach jak: - Telekomunikacja - szczególnie do transmisji danych w postaci cyfrowej, w sieciach telefonicznych do wykonywania niezawodnych, odpornych na błędy połączeo między centralami a abonentami, - Energetyka - światłowody mogą byd prowadzone przez tereny elektrowni lub podstacji energetycznych bez żadnego uszczerbku dla transmitowanych sygnałów. Możliwe jest dołączenie światłowodu do kabli przewodzących prąd lub wykonanie kabla energetycznego zawierającego włókna światłowodowe, - Telewizja kablowa i telewizja internetowa, - Do transmisji sygnałów wizyjnych przy zdalnej ochronie, - Wewnętrzne przekazywanie danych - okablowanie samolotów, statków, automatyka przemysłowa (istotną zaletą w zastosowaniach na statkach i w samolotach jest zmniejszone ryzyko iskrzenia i pożaru). Światłowody mogą zastąpid praktycznie każde okablowanie od UTP po kabel koncentryczny, dzięki czemu w jednym włóknie można przesyład wiele usług. 2. Przepustowośd - Przepustowośd łącza w przypadku połączenia radiowego i kabla miedzianego zmniejsza się w zależności od odległości od nadajnika. 11

12 W łączu światłowodowym przepustowośd praktycznie się nie zmienia i osiąga wielkości, które są technicznie niemożliwe w przypadku połączeo radiowych lub w najnowszych technologiach LTE. 3. Zasięg - Przy połączeniu radiowym możemy podłączyd urządzenie oddalone kilka, kilkanaście km od punktu dostępowego. Przy połączeniu kablem miedzianym odległośd ta spada do 10km. w przypadku światłowodów dla technologii GPON wynosi 20 km a tradycyjnych 100 km. 4. Odpornośd na zakłócenia i bezpieczeostwo - Jedynie transmisja przez łącza światłowodowe jest niewrażliwa na warunki zewnętrzne, takie jak pole elektromagnetyczne a także nie generuje zakłóceo elektromagnetycznych, prądów błądzących, różnicy potencjałów. Nie wpływają na nią zakłócenia akustyczne, przepięcia w instalacjach energetycznych bez względu na odległośd przesyłania danych. Transmisji danych światłowodami nie można podsłuchad. LITERATURA: [1] [2] [3] [4] Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, [5] Groszewski.W., Koncentrator do zdalnego odczytu danych z liczników energii elektrycznej, Gliwice 2008 [6] FIBRAIN Fiber Optic Solutions, ELMAT, Fiber To The Home 2012/

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa Światłowody Telekomunikacja światłowodowa Cechy transmisji światłowodowej Tłumiennośd światłowodu (około 0,20dB/km) Przepustowośd nawet 6,875 Tb/s (2000 r.) Standardy - 10/20/40 Gb/s Odpornośd na działanie

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezprzewodowa

Transmisja bezprzewodowa Sieci komputerowe Wykład 6: Media optyczne Transmisja bezprzewodowa Wykład prowadzony przez dr inż. Mirosława Hajdera dla studentów 3 roku informatyki, opracowany przez Joannę Pliś i Piotra Lasotę, 3 FD.

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Grupa Technitel Siedziba w Łodzi Oddział Warszawa Oddział Kraków Firma Technitel została stworzona przez osoby posiadające bogate doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

UKE- Okręgowe Izby Urbanistów - KIGEiT

UKE- Okręgowe Izby Urbanistów - KIGEiT Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny praktyczne wskazówki przy tworzeniu dokumentów planistycznych. Kontynuacja warsztatów centralnych. Wrocław Gdańsk Katowice - Warszawa kwiecień 2011 UKE-

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania możliwości komunikacyjnych na przykładzie odczytu danych z liczników

Bardziej szczegółowo

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające Lekcja 16 Temat: Linie zasilające Fider w technice radiowej, w systemach nadawczych i odbiorczych jest to fizyczne okablowanie przenoszące sygnał radiowy z nadajnika do anteny lub z anteny do odbiornika,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI 2 3 512 KB danych 4 Rozmiar 1440 na 14 000 punktów! 10 obiektów flash 14 MB danych 5 Ewolucja telewizji 6 icore 2 Duo, 2 GB

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH AGENDA PROJEKT Cel projektu Podmioty projektu SIED ŚWAITŁOWODOWA

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Media transmisyjne w sieciach komputerowych Media transmisyjne w sieciach komputerowych Andrzej Grzywak Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Rys. 1. kable i przewody miedziane światłowody sieć energetyczna (technologia PLC) sieci

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Test z Urządzenia Techniki Komputerowej - klasa II FI

Test z Urządzenia Techniki Komputerowej - klasa II FI Poprawne odpowiedzi wpisz do karty odpowiedzi i wyślij na maila. 1. Który z parametrów dysku twardego ma wpływ na czas dostępu do danych? A. Szybkośd obrotu talerzy. B. Pojemnośd. C. Kontroler. D. Ilośd

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid AGH 16 kwietnia 2015 Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach PMP. Ustawa o wspieraniu usług szerokopasmowych w telekomunikacji

Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach PMP. Ustawa o wspieraniu usług szerokopasmowych w telekomunikacji Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach PMP Ustawa o wspieraniu usług szerokopasmowych w telekomunikacji Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Twoje zasoby obsługiwane zdalnie w zasięgu ręki Rodzina produktów Arctic oferuje bezpieczną i ekonomiczną łączność

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi telekomunikacyjne świadczone na szerokopasmowej sieci stacjonarnej. Wrocław, 14.03.2013

Nowoczesne usługi telekomunikacyjne świadczone na szerokopasmowej sieci stacjonarnej. Wrocław, 14.03.2013 Nowoczesne usługi telekomunikacyjne świadczone na szerokopasmowej sieci stacjonarnej Wrocław, 14.03.2013 1 ADSL - ewolucja sieci miedzianej (kat.3). ADSL (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetryczna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

FTTA Fiber To The Antenna

FTTA Fiber To The Antenna mgr inż. Paweł Cisło dobrodziejstw transmisji danych w ruchu mobilnie. Możliwość ściągnięcia albumu muzycznego lub programu telewizyjnego i to w rozdzielczości HD w kilkanaście sekund i to na urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu Transmisja danych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych zdobywa coraz większą popularność. Mobilny Internet to dostęp do sieci oferowany przez operatorów komórkowych na terenie Polski. Plus, Era

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Podstawy transmisji sygnałów

Podstawy transmisji sygnałów Podstawy transmisji sygnałów 1 Sygnał elektromagnetyczny Jest funkcją czasu Może być również wyrażony jako funkcja częstotliwości Sygnał składa się ze składowych o róznych częstotliwościach 2 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

GEPON Światłowód do domu

GEPON Światłowód do domu GEPON Światłowód do domu Rafał Kościelniak rafal.koscielniak@salumanus.com Agenda GEPON Światłowód do domu - Omówienie technologii - Zalety systemów GEPON - Prezentacja urządzeń - Przykładowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29. Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego. 1.Wstęp Modułowy repeater światłowodowy umożliwia połączenie pięciu segmentów sieci Ethernet. Posiada cztery wymienne porty, które mogą zawierać

Bardziej szczegółowo

WiMAX2 nowy standard sieci radiowych

WiMAX2 nowy standard sieci radiowych Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec 2010 WiMAX2, czyli standard 802.16m Rynek usług telekomunikacyjnych, jak żaden inny, podlega systematycznej, dynamicznej ewolucji, obecnie jeszcze

Bardziej szczegółowo

NOWA TECHNOLOGIA SZYBKOŚCI

NOWA TECHNOLOGIA SZYBKOŚCI NOWA TECHNOLOGIA SZYBKOŚCI Przewodnik po Internecie LTE Testuj z nami najnowocześniejszy Internet LTE! Bądź pierwszy i testuj Internet LTE! Witamy w akcji Zapisz się na Internet LTE Dziękujemy za zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN PORADNIKI Architektura bezprzewodowego systemu WAN Bezprzewodowy WAN W tej części podam bliższy opis systemów bezprzewodowych WAN. Tu opiszę architekturę systemu, plany czasowe i charakterystyki. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311 [37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[37]-02-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych SYNDIS-ENERGIA System bilansowania mediów energetycznych 1 SYNDIS-ENERGIA: to kompleksowe oprogramowanie typu EMS, ukierunkowane na akwizycję danych pomiarowych oraz analizy i rozliczania mediów energetycznych:

Bardziej szczegółowo

Budowa bezprzewodowych regionalnych sieci szerokopasmowych

Budowa bezprzewodowych regionalnych sieci szerokopasmowych KNWS 2010 177 Budowa bezprzewodowych regionalnych sieci szerokopasmowych Arkadiusz Kurek Streszczenie: W artykule opisane zostały główne aspekty związane z określeniem zapotrzebowania, przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

System UMTS - usługi (1)

System UMTS - usługi (1) System UMTS - usługi (1) Universal Mobile Telecommunications Sytstem Usługa Przepływność (kbit/s) Telefonia 8-32 Dane w pasmie akust. 2,4-64 Dźwięk Hi-Fi 940 Wideotelefonia 46-384 SMS 1,2-9,6 E-mail 1,2-64

Bardziej szczegółowo

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Piotr Gocłowski 21.05.2013 Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa GSM Global system

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

ZWUG Intergaz Sp. z o.o. Tarnowskie Góry 42-600 ul. Nakielska 42/44; tel. (032)285-82-42; fax. (032)285-24-65 ISO 9001.

ZWUG Intergaz Sp. z o.o. Tarnowskie Góry 42-600 ul. Nakielska 42/44; tel. (032)285-82-42; fax. (032)285-24-65 ISO 9001. Opcjia ENCODER W drugiej połowie lat 90 tych XX wieku producenci liczników zaczęli dostrzegać konieczność oferowania takich wyrobów aby uŝytkownik był w jak najmniejszym stopniu zaangaŝowany przy pozyskaniu,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa Beskid Cafe Hufcowa Kawiarenka Internetowa Co to jest kawiarenka internetowa? Jest to kilka komputerów znajdujących się w jednym pomieszczeniu połączonych w sieć komputerową, która jest podłączona do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl Mini Słownik Terminów Telekomunikacyjnych Adres IP unikalny w skali świata numer, jaki posiada każdy komputer podłączony do Internetu. ADSL Bajt Billing Bit (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) technologia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kurowski Bartosz Lewandowski Cezary Mazurek Ariel Oleksiak Michał Witkowski

Krzysztof Kurowski Bartosz Lewandowski Cezary Mazurek Ariel Oleksiak Michał Witkowski SMOA Devices system monitorowania i zarządzania energią w lokalnych i rozległych sieciach oraz systemach komputerowych Krzysztof Kurowski Bartosz Lewandowski Cezary Mazurek Ariel Oleksiak Michał Witkowski

Bardziej szczegółowo

Od autora... 5 1. Telefonia internetowa podstawy... 7. 2. Telefonia internetowa realizacja...33. 3. Telefonia internetowa praktyka...

Od autora... 5 1. Telefonia internetowa podstawy... 7. 2. Telefonia internetowa realizacja...33. 3. Telefonia internetowa praktyka... Od autora... 5 1. Telefonia internetowa podstawy... 7 Dlaczego telefonia internetowa?... 7 Skąd pomysł na rozmowy przez Internet?... 14 Rozmowa przez Internet a tradycyjny telefon... 17 Jaka ma być przyszłość?...

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne instalacje budynkowe. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski

Nowoczesne instalacje budynkowe. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski Nowoczesne instalacje budynkowe. Prezentacja firmy DIPOL Marcin Buczak Łukasz Bukowski Od lutego 2013 r. obowiązują nowe przepisy W przypadku nowo budowanych budynków wielorodzinnych, nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet

Najszybszy bezprzewodowy Internet Najszybszy bezprzewodowy Internet Poczuj się wolny, gdziekolwiek jesteś blue connect Najszybszy bezprzewodowy Internet Teraz możesz cieszyć się najszybszym bezprzewodowym Internetem bez limitu przesyłanych

Bardziej szczegółowo

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Bezprzewodowa komunikacja GSM w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemów z funkcjami SMART METERING

Wdrażanie systemów z funkcjami SMART METERING Zaawansowane Systemy Pomiarowe w Elektroenergetyce i Gazownictwie Warszawa 2010 Metody komunikacji w systemie SYNDIS ENERGIA dla wielkoobszarowej obsługi liczników energii elektrycznej Wiesław Gil Tomasz

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w Regulaminach usług: Biznesowy VPN, Miejski Ethernet, Ethernet VPN, IP VPN, Dostęp do Internetu Frame Relay, Transmisji Danych Frame Relay/ATM. Wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe Rodzaje nośników Piotr Kolanek Najważniejsze technologie Specyfikacja IEEE 802.3 przedstawia m.in.: 10 Base-2 kabel koncentryczny cienki (10Mb/s) 100 Base

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH Lublin 06.07.2007 r. SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH URZĄDZEŃ BITSTREAM Copyright 2007 BITSTREAM 06.07.2007 1/8 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2. Moc nadajnika optycznego... 3. Długość fali optycznej...

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE )

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 3 grudnia 2015 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo