Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS"

Transkrypt

1 Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS

2 NEW LOKS Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) KOORDYNACJA PROJEKTU Uniwersytet Gdański Wydział Chemii oraz Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii

3 NEW LOKS To potencjał: Finansowy Sprzętowy Kadrowy

4 Zasoby finansowe Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości mln złotych Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

5 Kadra INTiBS 18 pracowników naukowych i technicznych 6 pracowników administracyjnych Uniwersytet Gdański 8 pracowników naukowych i doktorantów 2 pracowników administracyjnych Uniwersytet Wrocławski 10 pracowników naukowych i doktorantów 2 pracowników administracyjnych - Kilkaset publikacji naukowych - Kilka patentów -Kilka medali na m. narodowych wystawach i nagród ministerialnych

6 Dorobek INTiBS Tematyka badawcza Instytutu obejmuje badania fizykochemiczne struktury ciała stałego oraz jej wpływu na właściwości fizyczne, chemiczne i spektroskopowe. INTiBS PAN jest jednym z ważniejszych w Europie centrów badań nad materiałami. liczne projekty badawcze, zgłoszenia patentowe i patenty, publikacje naukowe, jak również współpraca międzynarodowa.

7 Doświadczenia INTiBS cd. dyfraktometria rentgenowska monokryształów i proszków Badania spektroskopii Ramanowskiej i IR Mikroskopia elektronowa (transmisyjna, skaningowa) Pomiary widm absorpcji, w. odbiciowych, luminescencyjnej w zakresie VUV, UV-Vis- IR.

8 INTiBS doświadczenie cd. doświadczenie w określeniu właściwości spektroskopowych materiałów luminescencyjnych i laserowych pracujących w obszarze widzialnym syntezie materiałów fluorkowych (kryształów), nanomateriałów oraz ceramik, Rozwijano nowoczesne technologie takie jak lasery na ciele stałym pompowane diodą laserową. We współpracy z Instytutem w Lublinie wytworzono własne włókna światłowodowe domieszkowane jonami ziem rzadkich. Zakład OPTEL, dzięki współpracy z INTiBS produkuje i sprzedaje lasery na ciele stałym pompowane diodą laserową.

9 Wybrane Granty INTiBS 1. Nanokompozytowe materiały krystaliczne związków ziem rzadkich jako cienkowarstwowe luminofory dla źródeł światła 2. "Studia i właściwości spektroskopowe szkieł otrzymanych w procesie zol-żel domieszkowane przez jony ziem rzadkich. 3. "Studia mechanizmów i procesów transferu energii dla jonów aktynowców i ziem rzadkich na przykładzie U3+, Pr3+ w kryształach centro nie centrosymetrycznych. 4. "Nowoczesne Luminofory, proszki i materiały ceramiczne dla zastosowań w radiografii cyfrowej. 5. "Nanomateriały krystaliczne domieszkowane jonami ziem rzadkich 6. "Studia fenomenów down-conversion i opracowanie luminoforów o wydajności kwantowej wyższej niż 100%. 7. Właściwości optyczne i laserowe nano-proszków, ceramik i kryształów perowskitów typu LaAlO3 domieszkowanych jonami ziem rzadkich, 8. Luminofory zwiększające wydajność ogniw słonecznych

10 U Wr - doświadczenie synteza materiałów luminescencyjnych tj. mikrorozmiarowych proszków, monokryształów, szkieł i szkieł ceramicznych (z wytrąceniami krystalicznymi w matrycy szklanej), jak i w otrzymywaniu proszków nanorozmiarowych i niskim poziomie aglomeracji ziaren. badaniach strukturalno-spektroskopowych. syntezy luminescencyjnych związków kompleksowych, gł. z efektem antenowym, który pozwala na uzyskiwanie wysokich wydajności w układach pełnokoncentracyjnych.

11 Wybrane granty UW 1. Nanoceramiczne scyntylatory dla rentgenowskiej i nuklearnej diagnostyki medycznej, 2. Opracowanie technologii wytwarzania nanostrukturalnych ortowanadanów(v) lantanowców konwertorów promieniowania podczerwonego, ultrafioletowego i rentgenowskiego na widzialne, 3. Opracowanie technologii wytwarzania wydajnych konwerterów promieniowania podczerwonego na widzialne na bazie ABO37 (A=Y,Lu; B=Nb,Ta) aktywowanych Er, Ho, Tm, Yb i ich charakterystyka spektroskopowo strukturalna 4. Nanokrystaliczne luminofory dla wysokorozdzielczych ekranów wzmacniających sygnał w cyfrowej, planarnej diagnostyce medycznej 5. Optymalizacja składu i technologii wytwarzania luminoforu o długotrwałej fosforescencji LuO:Tb,M (M=Ca, Sr, Ba, Sc) 6. Optycznie przezroczyste polikrystaliczne spieki LuO:Eu i LuO2:Tb jako nowoczesne detektory promieniowania rentgenowskiego 7. Zbadanie zjawiska down-konwersji (quantum-cutting) i otrzymywanie luminoforów o wydajności kwantowej większej niż 100% 8. Badania transferu energii między jonami uranu a jonami lantanowców i metalami przejściowymi w matrycach halogenkowych 9. Nowoczesne luminofory, proszki i przezroczyste materiały ceramiczne do zastosowań w radiografii cyfrowej 10. Nanostructured phosphors for scintillator and laser applications.

12 Doswiadczenie UG Spektroskopia luminoforów w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych w komorach z kowadłami diamentowymi Modelowanie procesów bezpromienistej konwersji wewnętrznej Modele prawdopodobieństw przejść międzykonfiguracyjnych 4f n-1 5d 1-4f n w jonach ziem rzadkich oraz przejść d-d w jonach metali przejściowych Opracowanie kwantowo mechanicznego modelu ekscytonu związanego z jonami ziem rzadkich w kryształach

13 Wybrane Granty UG 1. Badanie przejść d-f w jonach ziem rzadkich w wybranych kryształach dielektryków metodami spektroskopii wysokociśnieniowej, 2. Własności przejść d f w jonach ziem rzadkich w matrycach stałych, 3. Badanie transferu energii pomiędzy jonami Tb i Ce w fosforach typu YAG: Tb, Ce, Gd metodą czasowo-rozdzielczej spektroskopii wysokociśnieniowej. 4. Badanie procesów relaksacyjnych oraz luminescencji anomalnej w wybranych kryształach domieszkowanych jonami ziem rzadkich,

14 Zasoby Sprzętowe NEW-LOKS 1. Dyfraktometry 2. Mikroskopy elektronowe 3. Aparatura do pomiarów widm Ramanowskich i Podczerwieni 4. Aparatura do pomiarów widm Elektronowych 5. Aparatura do syntezy nanoproszków, cienkich warstw, hodowli kryształów

15 Wybrane zasoby sprzętowe INTIBS Proszkowy dyfraktometr rentgenowski DRON-3 do analiz fazowych; Piec Morris Reseach do syntez wysokociśnieniowych w obecności tlenu lub innych gazów, maksymalna temperatura 1400 K, maksymalne ciśnienie 1000 bar; Spektrometr impulsowy magnetycznego rezonansu jądrowego NMR; Magnetic Property Measurement, System firmy Quantum Design: magnetometr DC wyposażony w czujnik SQUID: pole magnetyczne do 5.5 T, zakres temperatur K; Kalorymetr adiabatyczny własnej konstrukcji do badań próbek proszkowych (zakres temperatur K); Spektrometr fourierowski Bruker IFS-88 na podczerwień Spektrometr Ramana firmy Jobin-Yvon Ramanor U-1000 (zakres pracy: cm-1; zakres temparatur: K; rozdzielczość: 0.15 cm-1); Spektrometr Ramana DFS-24 (zakres pracy: cm-1; zakres temperatur: K); Spektrometr zakresu podczerwieni M80 Specord (zakres spektralny: cm-1; zakres temperatur K);

16 Zasoby sprzętowe INTIBS cd. Spektrofotometr absorpcyjny Cary 2300 UV-VIS-NIR (zakres spektralny: nm; rozdzielczość 0.07 nm dla zakresu widzialnego i nadfioletu oraz 0.35 nm dla podczerwieni; zakres temperatur: K); Kalorymetr skaningowy Perkin-Elmer DSC-7 z wyposażeniem (CCA-7) na zakres niskich temperatur ( K); 2 monokrystaliczne dyfraktometry czterokołowe KM-4 wyposażone w przystawki wysoko- i niskotemperaturowe ( K), jeden z nich wyposażony w rentgenowski detektor 2-wymiarowym CCD; Monokrystaliczny dyfraktometr czterokołowy KM-4 przystosowany do precyzyjnych pomiarów parametrów sieci metodą Bonda w zakresie temperatur K; Dyfraktometr proszkowy STOE wyposażony w licznik pozycyjny. Służy do szybkich analiz fazowych; - Dyfraktometr proszkowy Siemens D5000 z helową przystawką niskotemperaturową, - - Transmisyjny mikroskop elektronowy Philips CM-20 Super Twin: napięcie przyspieszające 200 kv, liniowa zdolność rozdzielcza 0.14 nm; - Transmisyjny mikroskop elektronowy Tesla BC 500: napięcie przyspieszające 90 kv, zdolność rozdzielcza 1 nm, zakres temperatur do 1100 K; - Sorptometr Sorptomatic 1900 Fisons Instruments do pomiarów powierzchni

17 Wybr. zasoby sprzęt. UWr

18 Wybr. zasoby sprzęt. U Gd

19

20 Cele projektu opracowaniem nowoczesnych luminoforów, do oświetleń i koncentratorów słonecznych energooszczędnych, tanich, przyjaznych dla środowiska o widmie emisji zbliżonym do widma światła słonecznego, poprawiających wydajność ogniw słonecznych

21 ZADANIA 1. Wytworzenie luminoforów o wydajności kwantowej większej niż 100%. 2. Wytworzenie wydajnych energetycznie luminoforów o wysokim CRI. 3. Wytworzenie luminoforów o efekcie antenowym. 4. Wytworzenie luminoforów do poprawy wydajności energetycznej ogniw słonecznych. 5. Zakończenie i ocena realizacji projektu.

22 Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Lp. Nazwa etapu / nr kwartału 1 Modelowanie luminoforów fluorkowych - Uniw. Gdańsk 2 Przygotowanie i synteza luminoforów fluorkowych INTiBS PAN 3 Analiza strukturalna luminoforów fluorkowych INTiBS PAN 4 Diagnostyka metodami spektroskopii wysokociśnieniowej luminoforów fluorkowych - Uniw. Gdańsk 5 Analiza właściwości emisyjnych i absorpcyjnych luminoforów fluorkowych - INTiBS PAN 6. Wyselekcjonowanie materiałów o parametrach spełniających podstawowe wymagania luminoforów fluorkowych Uniw. Gdańsk, INTiBS PAN, Uniw. Wrocław 7. Modelowanie luminoforów tlenkowych o szerokopasmowej emisji w zakresie widzialnym - Uniw. Gdańsk 8. Przygotowanie i synteza luminoforów luminoforów tlenkowych o szerokopasmowej emisji w zakresie widzialnym - Uniw. Wroclaw 9. Analiza strukturalna luminoforów tlenkowych o szerokopasmowej emisji w zakresie widzialnym INTiBS PAN 10. Diagnostyka metodami spektroskopii wysokociśnieniowej luminoforów tlenkowych o szerokopasmowej emisji w zakresie widzialnym - Uniw. Gdańsk 11. Analiza właściwości emisyjnych i absorpcyjnych luminoforów tlenkowych o szerokopasmowej emisji w zakresie widzialnym INTiBS PAN 12. Wyselekcjonowanie najbardziej wydajnych luminoforów o szerokopasmowej emisji w zakresie widzialnym - Uniw. Gdańsk, INTiBS PAN, Uniw. Wrocław 13. Modelowanie luminoforów organicznych o efekcie antenowym domieszkowanych lantanowcami Uniw. Gdańsk 14. Przygotowanie i synteza materiałów luminoforów organicznych o efekcie antenowym domieszkowanych lantanowcami Uniw. Wrocław 15. Analiza strukturalna luminoforów luminoforów organicznych o efekcie antenowym domieszkowanych lantanowcami INTiBS PAN, 16. Analiza właściwości emisyjnych i absorpcyjnych luminoforów organicznych o efekcie antenowym domieszkowanych lantanowcami INTiBS PAN, 17. Wybór luminoforów organicznych o efekcie antenowym domieszkowanych lantanowcami posiadających najlepsze właściwości emisyjne- Uniw. Gdańsk, INTiBS PAN, Uniw. Wrocław 18. Modelowanie luminoforów o wąskopasmowej emisji w zakresie ev - Uniw. Gdańsk 19. Przygotowanie i synteza luminoforów o wąskopasmowej emisji w zakresie ev - Uniw. Wrocław 20. Analiza strukturalna luminoforów o wąskopasmowej emisji w zakresie ev - INTiBS PAN 21. Diagnostyka metodami spektroskopii wysokociśnieniowej luminoforów o wąskopasmowej emisji w zakresie ev - Uniw. Gdańsk 22. Analiza właściwości emisyjnych i absorpcyjnych luminoforów o wąskopasmowej emisji

23 Zespół projektowy 1) Koordynator projektu (INTiBS) doc. dr hab. Przemysław Dereń 1) Lider ds. wdrażania projektu (Uniwersytet Gdański) prof. dr hab. Marek Grinberg 1) Lider ds. wdrażania projektu (Uniwersytet Wrocławski) prof. dr hab. Eugeniusz Zych Specjalista ds. monitoringu Wnioskodawcy i podmiotów współpracujących mgr Joanna Lorenc Specjalista ds. finansowych Wnioskodawcy i podmiotów współpracujących - mgr Paweł Sip Specjalista ds. promocji mgr Andrzej Koczarski

24 Wyjątek ze studium wykonalności Wnioskodawca i podmioty współpracujące zapewnią dostęp do wszystkich kluczowych danych realizacji projektu. Uzyskane wyniki będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom nieodpłatnie. Zakłada się, iż Wnioskodawca rozszerzy współpracę z przedsiębiorstwami, powstającymi Parkami Naukowo- Technologicznymi, Inkubatorami oraz Centrami Transferu Technologii w celu rozpowszechniania rezultatów projektu.

25 Dodatkowo Wnioskodawca i podmioty współpracujące zaoferuje specjalistyczną pomoc przedsiębiorcom wdrażającym opracowaną technologię - wzmacniając współpracę jednostek naukowych z przemysłem. Rozpowszechnienie wyników w kraju i zagranicą Planowane jest podpisanie umów współpracy z przedsiębiorstwami wyrażającymi chęć wdrożenia wyników projektu Informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz przedstawione na konferencjach i targach branżowych, które przyciągają potencjalnych odbiorców.

26 Promocja NEW LOKS, Współpraca z Przemysłem utworzenie interaktywnej strony internetowej projektu W ramach projektu dopuszcza się także tworzenie zdalnych miejsc pracy wykorzystujących możliwości Internetu i sieci telekomunikacyjnych. utworzenie internetowej bazy materiałów opracowywanych w laboratoriach. Celem tego działania jest ułatwienie współpracy z przemysłem i naukowcami oraz wprowadzenie nowych możliwości zarządzania opracowanymi technologiami. Informacje zawarte w bazie będą obejmowały metody wytwarzania materiałów oraz ich właściwości. wyniki badań mogą być przekazywane w wersji elektronicznej, Wnioskodawca planuje wykorzystanie istniejących baz danych. zbieranie danych, ich analiza, jak również archiwizacja będzie prowadzona w profesjonalny sposób. Uzyskane wyniki będą gromadzone, a następnie przetwarzane statystycznie i graficznie przy użyciu specjalistycznego oprogramowania organizację spotkań i konferencji dla grupy docelowej

27

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Oferta rozwiązań naukowych dla biznesu i innych partnerów InnoDoktorant, VI edycja Imię i nazwisko Tomasz Przybyliński Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

obejmujących zadania pojedyncze i prowadzić do opracowania i doprowadzenia do postaci nadającej się wdrożenia konkretną technologię lub urządzenie.

obejmujących zadania pojedyncze i prowadzić do opracowania i doprowadzenia do postaci nadającej się wdrożenia konkretną technologię lub urządzenie. Założenia i cele do osiągnięcia w PBZ: Elementy i moduły optoelektroniczne do zastosowań w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska i technice wojskowej 1. Wstęp W grudniu 2001r. wysiłkiem wielu specjalistów

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia Redakcja Halina Podbielska Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Książka powstała pod auspicjami Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim N o 3(4)/2011 KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? Badania na Uniwersytecie Śląskim W sporcie nie liczą się KOBIETY? Zaskakująca analiza polskiej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko

Bardziej szczegółowo