Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:."

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR:. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, Zielona Góra, NIP , REGON zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Stanisława Suchowackiego a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907) o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi, które będą prowadzone w ramach realizacji inwestycji p.n. Jezioro Rąpino mała retencja 2. Szczegółowy opis inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonana przez: HYDEKOPROJEKT Projektowanie, nadzory Michał Wójciak ul. Agrestowa 61/10, Zielona Góra 3. Autorami dokumentacji projektowej są następujący projektanci: mgr inż. Michał Wójciak mgr inż. Tadeusz Kowalski 4. Wykonawca sprawować będzie nadzór inwestorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r,, Nr 243, poz z późn. zm.), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 5. Do ogólnych obowiązków wykonawcy należy: 1) Koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia , tekst jednolity Dz.U. Nr 156 poz z 2006r. Z póź. Zm), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z Wykonawcą o roboty budowlane;

2 2) Wspieranie ZAMAWIAJĄCEGO we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego; 3) Zapewnienie stałej wymiany informacji z ZAMAWIAJĄCYM oraz koordynacja swojej działalności z wymogami ZAMAWIAJĄCEGO. 6. Obowiązki na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych: 1) Zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysowa, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych, umową z Wykonawcą robót budowlanych; 2) 1.2 Wspieranie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego przez Wykonawcę robót. 7. Obowiązki na etapie prowadzenia robót budowlanych: 1) Uczestnictwo w protokólarnym przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy; 2) Ścisła współpraca z osobami sprawującymi nadzór autorski; 3) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (minimum 2 razy w tygodniu) oraz na potrzeby ZAMAWIAJĄCEGO i Wykonawcy robót; 4) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót i wymagań ZAMAWIAJĄCEGO; 5) W razie pilnej konieczności WYKONAWCA zobowiązany jest stawić się na plac budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji; 6) Podczas każdorazowego pobytu na budowie WYKONAWCA ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzającego pobyt na budowie; 7) Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstania opóźnień w realizacji; 8) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku; 9) Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z Wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie; 10) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy; 11) Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w przypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków; 12) W porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM każdorazowo zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych; 13) Reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji; 14) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, montowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania;

3 15) Zatwierdzenia wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót zastosowania; 16) Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczalnych do zastosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez Wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych, ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorskim; 17) Sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest Wykonawca robót; 18) Informowanie ZAMAWIAJĄCEGO z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 19) Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym harmonogramem rzeczowo finansowym; 20) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 21) Nadzorowania badań wbudowanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 22) Nakazywanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości po uprzedniej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO; 23) Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonywanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych ZAMAWIAJĄCEGO z Wykonawcą robót budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez Wykonawcę robót; 24) Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji; 25) Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót; 26) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót; 27) Nadzorowanie prowadzonych prób i rozruchów, weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych w celu ułatwienia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU obiektów eksploatacji; 28) Dokonywanie bez zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie tych czynności w dzienniku budowy; 29) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót i ZAMAWIAJĄCEGO o wykrytych wadach, określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 30) Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót; 31) Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru;

4 32) Poświadczenie terminu zakończenia robót; 33) Sprawdzanie i przekazywanie ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; 34) Doradzanie ZAMAWIAJĄCEMU w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych; 35) Powiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją ZAMAWIAJACEGO a stanem faktycznym na terenie budowy; 36) Rozlicznie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej Wykonawcy robót; 37) Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umowa przez Wykonawcę robót; 38) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej a następnie dostarczenie jej do ZAMAWIAJĄCEGO wraz z dokumentacja związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z ZAMAWIAJĄCYM; 39) Współdziałanie z Wykonawcą robót i ZAMAWIAJĄCYM w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 40) Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania; 41) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej do operatu kolaudacyjnego. 8. WYKONAWCA może wnioskować do zamawiającego o: 1) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 2) Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 3) Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria; 4) Zmianę w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót oraz zmianę terminu zakończenia robót w umowie z Wykonawcą robót; 5) Konieczność zlecania wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych; 9. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego WYKONAWCA jest upoważniony i zobowiązany do: 1) Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o wystąpieniu konieczności zamówień dodatkowych; 2) Przygotowania dla zamawiającego protokołu sporządzanego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robót, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis robót niezbędnych do zamówień dodatkowych; 3) Przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych;

5 4) Wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. Zamówienie dodatkowe udzielane będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 10. Na etapie zakończenia robót budowlanych WYKONAWCA jest zobowiązany do: 1) Uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzanie protokołu odbioru końcowego lub warunkowego; 2) Przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane; 3) Dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji; 4) Odbiór wykonywanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji; 5) Wspieranie ZAMAWIAJĄCEGO w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów. 11. Do obowiązków WYKONAWCY należy przygotowanie ZAMAWIAJĄCEMU następujących dokumentów: 1) Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO okresowych sprawozdań z realizacji robót budowlanych; 2) Po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU kompletną dokumentacje powykonawczą tzw. Operat kolaudacyjny zawierający między innymi takie dokumenty jak: - sprawozdanie techniczne końcowe, - protokoły z narad dot. budowy, - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, - dziennik budowy, - mapę powykonawczą, - zalecenia i polecenia WYKONAWCY wydane Wykonawcy robót budowlanych, - wykaz zmian w dokumentacji projektowej, - odbiory robót zamierzonych i dodatkowych, - aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp., - wynik badań zagęszczenia gruntu, - dokumentacja fotograficzna robót, - inne dokumenty dotyczące budowy, - rozlicznie finansowe robót budowlano-montażowych, 3) Rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego. 12. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i kontrolnych przeprowadzonych przez jednostki konsultujące inwestycje oraz w rozliczeniu finansowym inwestycji z jednostką udzielającą pomoc finansową ZAMAWIAJĄCEMU bez oddzielnego wynagrodzenia.

6 2 Czas trwania umowy 1. Termin trwania nadzoru inwestorskiego ustala się od dnia podpisania umowy z Wykonawcą i będzie trwał do planowanego zakończenia robót budowlanych tj. do dnia podpisania protokołów odbioru końcowego bez wad i usterek oraz uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 2. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski według potrzeb wynikających z postępu robót. 3. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do dziennika budowy. 4. Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór inwestorski do dnia podpisania protokołów odbioru końcowego bez wad i usterek oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 5. Nadzór pełniony będzie przez cały okres realizacji inwestycji, o której mowa w 1 pkt 1 umowy. 3 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego w wysokości wynikającej z formularza oferty:... zł brutto słownie... złotych brutto za cały okres obowiązywania. 2. Wynagrodzenie wynikające z formularza oferty nie może ulec zmianie. 3. W cenie ryczałtowej za jeden pobyt inspektora na budowie zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również koszty dojazdu na budowę, koszty za czynności wykonywane poza placem budowy, a będące konsekwencją uzgodnień poczynionych na budowie. 4. Rozliczenie za wykonane prace będące przedmiotem niniejszej umowy następować będzie raz na kwartał w oparciu o faktury złożone przez Wykonawcę. 5. Podstawą wystawienia faktury przez nadzór inwestorski będą protokoły odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych zaakceptowane przez zamawiającego. 6. Należności Wykonawcy będą regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy podany na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę dla Zamawiającego, po doręczeniu prawidłowo wystawionych faktur z załączonymi dokumentami potwierdzającymi sprawowanie nadzoru inwestorskiego. 7. Wykonawca będzie wystawiał faktury w terminie do 5 dnia pierwszego miesiąca, kolejnego kwartału. 8. Wykonawca za nadzór dokonany w czwartym kwartale wystawi fakturę do 16 grudnia. 9. Wykonawca za nadzory wykonane od stycznia do kwietnia wystawi fakturę zbiorczą obejmującą te pobyty w maju, do 5 dnia tego miesiąca. 10. Zamawiający będzie realizował faktury w terminie do 30 dni od dnia ich doręczenia wraz z protokołami odbioru. 11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7 12. Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 14. Strony umowy nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności bez zgody zamawiającego. 15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 4 Osoby reprezentujące strony umowy 1. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktu będzie:... tel...., faks..., Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu będzie: Anna Woćko Tel , faks , . 5 Zmiany postanowień umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 1) w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Jeżeli zmiana ta spowoduje wydłużenie terminu wykonania robót nie prowadzić to będzie do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za jeden pobyt projektanta na budowie, 2) w sytuacji wydłużenia, skrócenia lub wstrzymania czasu realizacji robót budowlanych skutkujących zmianą terminu realizacji umowy bez prawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 3) konieczności zmiany osób, które będą sprawować nadzór inwestorski z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (np. długotrwała choroba, śmierć, utrata uprawnień) 6. Ubezpieczenie OC 1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej. 2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1.

8 7. Podwykonawcy. 1. Wykonawca nie ma prawa podzlecać wykonania którejkolwiek części obowiązków wynikających z tej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca ponosi za działania lub zaniechania osób, którym podzlecił wykonanie części obowiązków pełną odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca nie ma prawa zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 3. Podwykonawcy powinni posiadać kwalifikacje do wykonania prac wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Odstąpienie od umowy i kary umowne 1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej Wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu czynności nadzoru inwestorskiego, o których mowa w 1 umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 3 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminów wskazanych w umowie lub uzgodnionych przez strony odpowiednio. 2. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia i żądania kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 3 pkt 1 umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 3 pkt 1 umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 5. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 9 Rozwiązanie umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

9 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, iż: 1) umowa wykonywana jest przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub z zapisami umowy, 2) Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 10 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej. 2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r,, nr 243, poz z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 4. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy: 1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) wykaz osób sprawujących nadzór inwestorski, 3) kopia oferty Wykonawcy bez załączników, 5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 2 egzemplarz dla Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

10 załącznik nr 2 do umowy nr z dnia.. WYKAZ OSÓB SPRAWUJĄCYCH NADZÓR INWESTORSKI Lp. Specjalność Imię i nazwisko 1. Nr uprawnień budowlanych Nr telefonu Kierownikiem Zespołu jest...

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo