Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A.

2

3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa 7 4. Składka ubezpieczeniowa 8 5. Okres i okres odpowiedzialności 8 6. Sumy / gwarancyjne 9 7. Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich ryzyk Ogólne obowiązki Ubezpieczającego Postępowanie w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Zasady ustalania wysokości szkody, wypłaty odszkodowania lub świadczenia, zwrotu kosztów wspólne dla wszystkich ryzyk Skargi i zażalenia Regres ubezpieczeniowy Odstąpienie od umowy Zawiadomienia i oświadczenia 15 Rozdział II. Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu Przedmiot kosztów leczenia, ratownictwa i transportu Zakres kosztów leczenia Zakres kosztów ratownictwa Zakres kosztów transportu 16 Rozdział III. Ubezpieczenie pomocy w podróży Przedmiot i zakres pomocy w podróży Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa w ubezpieczeniu kosztów leczenia, ratownictwa i transportu oraz ubezpieczeniu pomocy w podróży Zasady ustalania i wypłata świadczenia z kosztów leczenia, ratownictwa i transportu oraz pomocy w podróży 20 Rozdział IV. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Przedmiot następstw nieszczęśliwych wypadków Suma w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków Postępowanie w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego z następstw nieszczęśliwych wypadków Zasady ustalania i wypłata świadczenia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków 22 Rozdział V. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży służbowej osoby delegowanej Przedmiot kosztów rezygnacji z podróży służbowej osoby delegowanej Zakres kosztów rezygnacji z podróży służbowej osoby delegowanej Suma w ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży służbowej osoby delegowanej Postępowanie w przypadku rezygnacji z podróży służbowej osoby delegowanej 25 Rozdział VI. Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży służbowej w zakresie kosztów podróży osoby zastępującej osobę delegowaną Przedmiot kosztów przerwania podróży służbowej w zakresie kosztów podróży osoby zastępującej osobę delegowaną Suma w ubezpieczeniu kosztów przerwania podróży służbowej w zakresie kosztów podróży osoby zastępującej osobę delegowaną Postępowanie w przypadku powstania kosztów przerwania podróży służbowej w zakresie kosztów podróży osoby zastępującej osobę delegowaną 26 Rozdział VII. Ubezpieczenie bagażu podróżnego Przedmiot i zakres bagażu podróżnego Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego Suma w ubezpieczeniu bagażu podróżnego 27 1

4 37. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu bagażu podróżnego Postępowanie w razie zajścia zdarzenia z bagażu podróżnego Zasady ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniu bagażu podróżnego 29 Rozdział VIII. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot odpowiedzialności cywilnej Zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Postępowanie w razie zaistnienia szkody z odpowiedzialności cywilnej Zasady ustalania i wypłaty świadczenia/odszkodowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 31 Rozdział IX. Postanowienia końcowe 32 Klauzula nr 1 Ubezpieczenie ryzyka porwania Ubezpieczonego 33 Klauzula nr 2 Ochrona ubezpieczeniowa w strefie wysokiego ryzyka lub w strefie wojny 34 Klauzula nr 3 Ubezpieczenie ochrony prawnej 35 2

5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Business Travel World, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem, zawiera z Ubezpieczającym umowę w zakresie opisanym w OWU. 2. Na podstawie niniejszych OWU umowa może być zawarta w wariancie Standard, Standard Plus lub VIP. 1) Umowa w wariancie Standard obejmuje: a) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, b) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard, c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 2) Umowa w wariancie Standard Plus obejmuje: a) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, b) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard Plus, c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, d) ubezpieczenie bagażu podróżnego, e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 3) Umowa w wariancie VIP obejmuje: a) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, b) pomocy w podróży w wersji VIP, c) następstw nieszczęśliwych wypadków, d) ubezpieczenie bagażu podróżnego, e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 3. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, pomocy w podróży, następstw nieszczęśliwych wypadków, może być rozszerzona odpowiednio o ryzyka określone w niniejszych OWU, powstałe w związku z: 1) uprawianiem turystyki kwalifikowanej, 2) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, 3) uprawianiem sportów ekstremalnych, 4) wyczynowym uprawianiem sportów, 5) następstwami chorób przewlekłych, 6) wykonywaniem pracy fizycznej. 4. W przypadku zawarcia umowy w wariancie Standard Plus lub VIP, Ubezpieczający za dopłatą dodatkowej składki, może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem ust. 5, w zakresie: 1) kosztów rezygnacji z podróży służbowej osoby delegowanej, 2) kosztów przerwania podróży służbowej w zakresie kosztów podróży osoby zastępującej osobę delegowaną. 5. Na podstawie niniejszych OWU i załączonych Klauzul, pod warunkiem uzyskania przez Ubezpieczającego indywidualnej zgody Towarzystwa i zapłaty dodatkowej składki, umowa w wariancie Standard Plus lub VIP może zostać rozszerzona o: 1) Klauzulę nr 1: Ubezpieczenie ryzyka porwania Ubezpieczonego, 2) Klauzulę nr 2: Ochronę ubezpieczeniową w strefie wysokiego ryzyka lub w strefie wojny, 3) Klauzulę nr 3: Ubezpieczenie ochrony prawnej. 6. Za porozumieniem Stron do umowy mogą być wprowadzone 3

6 4 postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, z zastrzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Definicje 1. bagaż podróżny rzeczy należące do Ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu podczas podróży, zwyczajowo przeznaczone do jego osobistego użytku oraz rzeczy zakupione podczas podróży, prezenty i pamiątki; 2. Centrum Pomocy jednostka organizacyjna wskazana przez Towarzystwo, której Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 3. choroba nowotworowa schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście tkanki danego narządu; schorzenie może mieć charakter przewlekły, może mieć również objawy ostre, pojawiające się nagle; 4. choroba przewlekła zdiagnozowana przed zawarciem umowy choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy; 5. choroba psychiczna zdiagnozowana przed zawarciem umowy choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachorowania (kod ICD: F00-F99), a także depresja i nerwica; 6. choroba tropikalna choroba wywołana przez organizmy patogenne charakterystyczne dla stref podzwrotnikowych i równikowych; 7. ekspedycja zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym bądź naukowym; 8. koszty ratownictwa i poszukiwań niezbędne koszty ratownictwa i poszukiwań, dokonane przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu w czasie podróży; 9. kradzież z włamaniem zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku; 10. kraj stałego miejsca zamieszkania kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje na stałe, na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub obywatelstwa; 11. leczenie ambulatoryjne udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa otwartego (w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny), w którym, przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów, centrów i ośrodków rehabilitacyjnych oraz szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych; 12. leczenie stomatologiczne zachowawcze leczenie próchnicy, leczenie zmian martwiczych, leczenie kanałowe, wymiana uszkodzonych wypełnień, leczenie chorób dziąseł, parodontoza, usuwanie kamienia; 13. leczenie szpitalne leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co najmniej 24 godziny, który przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia. Pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów, centrów i ośrodków rehabilitacyjnych oraz szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych; 14. miejsce zamieszkania miejscowość, w której Ubezpieczony zamieszkuje lub przebywa z zamiarem stałego pobytu; 15. nagłe zachorowanie powstały w sposób nagły, niezależny od woli Ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku, z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie podroży; 16. następstwo choroby przewlekłej powstałe w sposób nagły, nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży;

7 17. nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł; 18. osoba bliska współmałżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, dziadkowie; 19. osoba delegowana osoba fizyczna wskazana przez Ubezpieczającego do odbycia podróży służbowej; 20. osoba towarzysząca osoba odbywająca podróż z Ubezpieczonym i wskazana przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu zaleconego przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą, celem sprowadzenia do kraju; 21. podróż przemieszczanie się lub pobyt poza Rzeczpospolitą Polską i krajem stałego miejsca zamieszkania z tym zastrzeżeniem, że podróż może mieć charakter zarówno służbowy, jak i prywatny; początek podróży w rozumieniu niniejszych OWU następuje z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania przez Ubezpieczonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania, koniec natomiast z chwilą powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania; 22. podróż służbowa podróż poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania, w celu wykonania przez osobę delegowaną zobowiązań wynikających z zawartej pomiędzy Ubezpieczającym a osobą delegowaną umowy; 23. poważna szkoda w mieniu szkoda w mieniu, powstała wskutek wystąpienia zdarzeń losowych takich jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, zalanie, wywrócenie się drzewa lub masztu, trzęsienie ziemi albo kradzieży lub kradzieży z włamaniem lub rozboju, a zdarzenie to miało miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powodująca konieczność natychmiastowego dokonania przez Ubezpieczonego czynności administracyjnych lub prawnych; 24. rabunek zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bądź z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności; 25. sporty ekstremalne dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka: sporty powietrzne, skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, żeglarstwo powyżej 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi, skoki bungee, jumping, trekking powyżej 3000 m.n.p.m; 26. sporty wysokiego ryzyka jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, jazda na quadach, kitesurfing, windsurfing, surfing, jazda na nartach wodnych i skuterach wodnych, paintball; 27. strefa wojny obszar objęty wojną, stanem wojennym, stanem nadzwyczajnym; podstawą zakwalifikowania przez Towarzystwo danego obszaru do strefy wojny jest umieszczenie go na liście Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ) na stronie internetowej MSZ w ostrzeżeniach dla podróżujących; 28. strefa wysokiego ryzyka obszar, na którym panują, z różnym rozmiarem i natężeniem, warunki zbliżone do wojennych, rewolucje, rozruchy społeczne, zamieszki, zamachy terrorystyczne, lub obszary dotknięte przez klęski żywiołowe, trzęsienia lub osunięcia się ziemi a także obszary, na których panują wszelkiego rodzaju epidemie; podstawą zakwalifikowania przez Towarzystwo danego obszaru do strefy wysokiego ryzyka jest umieszczenie ich na liście Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ) na stronie internetowej MSZ w ostrzeżeniach dla podróżujących; 29. szkoda osobowa szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia; 30. szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu rzeczy lub utracie rzeczy; 31. Towarzystwo Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą w Polsce, ul. Gwiaździsta 62, Wrocław, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla 5

8 Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości zł; 32. trwały uszczerbek na zdrowiu uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury i funkcji narządu lub kończyny; 33. Ubezpieczający osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 34. Ubezpieczony 1) w zakresie: a) kosztów rezygnacji z podróży służbowej osoby delegowanej, b) kosztów przerwania podróży służbowej w zakresie kosztów podróży osoby zastępującej osobę delegowaną, Ubezpieczający, z zastrzeżeniem 1 ust. 5.; 2) w zakresie: a) kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, b) pomocy w podróży, c) następstw nieszczęśliwych wypadków, d) bagażu podróżnego, e) odpowiedzialności cywilnej, zgłoszona do osoba delegowana; 35. uprawianie turystyki kwalifikowanej wypoczynek połączony z rekreacją i aktywnością sportową, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, a także poznania atrakcji turystycznych, na oznakowanych szlakach, trasach zjazdowych, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym, uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych; do kategorii turystyki kwalifikowanej należy: uprawianie narciarstwa, jazda na snowboardzie, jazda na rowerze, pływanie żaglówką, kajakiem i rowerem wodnym, jazda na wielbłądzie, uczestnictwo w jeep- -safari, wędkarstwo, wędrówki po górach do 3000 m.n.p.m. bez użycia sprzętu wspinaczkowego, zabezpieczającego i asekuracyjnego, żeglarstwo do 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi; 36. Uprawniony osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia Uprawnionego lub gdy Uprawniony nie żył w dniu zgonu Ubezpieczonego albo gdy Uprawniony utracił prawo do świadczenia, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi, 2) dzieciom w równych częściach wobec braku współmałżonka, 3) rodzicom w równych częściach wobec braku współmałżonka i dzieci, 4) rodzeństwu w równych częściach wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców, 5) spadkobiercom ustawowym wobec braku osób wymienionych powyżej; 37. wyczynowe uprawianie sportu uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak również udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach; 38. wykonywanie pracy fizycznej podjęcie przez Ubezpieczonego za granicą czynności lub działań, za które zwyczajowo otrzymuje się wynagrodzenie i które jednocześnie zwiększają ryzyko powstania szkody a także czynności niezarobkowych (np. wolontariat i praktyki zawodowe), zwiększających ryzyko zajścia zdarzenia; wykonywanie pracy fizycznej nie obejmuje pojęcia wykonywania niebezpiecznej pracy fizycznej; 39. wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej przez wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej rozumie się wykonywanie prac lub czynności: 1) z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi, maszyny drogowe, 6

9 2) z użyciem substancji chemicznych, m. in. farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych oraz gazów spalinowych, gorących olei technicznych lub płynów technicznych, materiałów wybuchowych, 3) na wysokościach, 4) remontowo budowlanych, 5) w rolnictwie, 6) w hutnictwie, 7) pod ziemią. 3. Umowa 1. Umowę zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego. 2. Wniosek powinien zawierać następujące dane: 1) dane Ubezpieczającego (odpowiednio: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby/prowadzenia działalności, NIP, REGON, KRS), 2) dane osoby delegowanej (Ubezpieczonego): a) w przypadku umowy imiennej imię, nazwisko, adres zamieszkania, PE- SEL, albo b) w przypadku umowy bezimiennej informacje o liczbie dni świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie trwania umowy oraz maksymalną liczbę osób zatrudnionych lub delegowanych, przebywających jednocześnie w podróży służbowej, 3) okres, 4) zakres i /gwarancyjne, 5) liczba zadeklarowanych dni ochrony ubezpieczeniowej. 3. Ubezpieczający zawiera umowę na rachunek osoby delegowanej (ubezpieczenie na cudzy rachunek), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 4. Umowa na cudzy rachunek może być zawarta: 1) imiennie (umowa imienna) ze wskazaniem osób delegowanych, 2) bezimiennie (umowa bezimienna) bez imiennego wskazania osób delegowanych, z określeniem liczby osób i dni świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie trwania umowy. Imienne wskazanie osób delegowanych dokonywane jest najpóźniej w dzień rozpoczęcia podróży. 5. W przypadku umowy imiennej osoby delegowane objęte są ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa podczas wszystkich podróży w okresie, pod warunkiem, że jednorazowa podróż nie trwa dłużej niż 60 dni. 6. W przypadku umów bezimiennych Ubezpieczeni objęci są jednakowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej oraz jednakową sumą. Jeśli nie umówiono się inaczej, obowiązkiem Ubezpieczającego jest, najpóźniej w dniu wyjazdu Ubezpieczonego, doręczyć Towarzystwu dane osoby delegowanej (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) oraz cel i czas trwania podróży. 7. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od Towarzystwa. 8. Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU. 9. Zawarcie umowy potwierdza się polisą lub polisą i certyfikatem ubezpieczeniowym w formie Karty Business Travel World. Polisa i certyfikat zawierają: 1) imię i nazwisko Ubezpieczonego oraz firmę Ubezpieczającego (umowa imienna) albo firmę Ubezpieczającego (umowa bezimienna), 2) okres trwania, 3) sumę /gwarancyjną, 4) wariant, 5) wysokość składki (w polisie). 10. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z 1 ust. 4 ochroną ubezpieczeniową objęte są zgłoszone do osoby delegowane w zakresie: 1) kosztów leczenia, ratownictwa, transportu, 2) pomocy w podróży, 3) następstw nieszczęśliwych wypadków, 4) bagażu podróżnego, 5) odpowiedzialności cywilnej, 7

10 oraz Ubezpieczający w zakresie: 6) ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży służbowej osoby delegowanej, 7) kosztów przerwania podróży służbowej w zakresie kosztów podróży osoby zastępującej osobę delegowaną. 11. Umowa może zostać zawarta również za pośrednictwem internetu lub przez telefon. W takim przypadku umowa uznana jest za zawartą w dniu złożenia wniosku za pośrednictwem internetu lub przez telefon na zasadach określonych w dniu wypełnienia tego wniosku Składka ubezpieczeniowa 1. Zobowiązanym do zapłaty składki jest Ubezpieczający. 2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Towarzystwu wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność Towarzystwa może ono podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu. 3. Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie taryf obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od: 1) wariantu, 2) zakresu, 3) / gwarancyjnej, 4) długości okresu odpowiedzialności. 4. Składka powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy, chyba że strony umówią się inaczej. 5. Stawka składki ustalana jest w euro i przeliczana na złote, na podstawie średniego kursu 1 EUR ustalonego przez NBP w dniu zawarcia umowy. 6. Minimalna składka z tytułu wynosi równowartość w złotych 15 EUR. 7. W przypadku umów z określonym limitem dni świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, składka kalkulowana jest na podstawie deklarowanej przez Ubezpieczającego liczby osobodni. W razie przekroczenia zadeklarowanego limitu, w terminie najpóźniej 30 dni od końca okresu, Ubezpieczający zobowiązany jest dokonać dopłaty składki należnej na rzecz Towarzystwa na podstawie zgłoszonych podróży, zgodnie z zapisami 3 ust Odstąpienie od umowy nie pozbawia Towarzystwa prawa żądania zapłaty składki za okres, w którym Towarzystwo świadczyło ochronę ubezpieczeniową. 5. Okres i okres odpowiedzialności 1. Okres wskazuje się w umowie. 2. Okres dla umowy imiennej może wynosić 6 albo 12 miesięcy dla umowy bezimiennej 12 miesięcy. W przypadku umowy bezimiennej okres każdorazowo wygasa z chwilą wyczerpania osobodni limitu dni ochrony ubezpieczeniowej chyba, że strony umówią się inaczej. 3. Minimalny limit okresu odpowiedzialności dla umowy bezimiennej wynosi 75 osobodni. 4. Okres odpowiedzialności Towarzystwa rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia zapłaty składki ubezpieczeniowej, chyba, że strony umówią się inaczej. 5. Odpowiedzialność Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 6 8 rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży, a kończy z chwilą zakończenia podróży. 6. W przypadku: 1) kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, 2) pomocy w podróży, 3) odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność Towarzystwa nie obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i kraju stałego miejsca zamieszkania. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się każdorazowo z chwilą przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania przy wyjeździe, a kończy się w momencie przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania przy wjeździe, z zastrzeżeniem ust W przypadku Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży służbowej okres

11 odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia zakupu biletów podróży i noclegów na podróż służbową dla osoby delegowanej, a kończy się w dniu rozpoczęcia podróży służbowej, z zastrzeżeniem ust Okres odpowiedzialności wygasa: 1) wraz z powrotem Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej nie później jednak niż z upływem ostatniego dnia okresu, 2) z dniem wyczerpania, gwarancyjnej, 3) z dniem odstąpienia Ubezpieczającego od umowy, 4) z upływem okresu określonego w umowie, 5) z dniem śmierci Ubezpieczonego, 6) z dniem rozwiązania umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 9. W przypadku zawarcia umowy na rachunek Ubezpieczonego przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie 5 dni (karencja), licząc od dnia następnego po zawarciu umowy i opłaceniu składki; składka kalkulowana jest za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. 6. Sumy / gwarancyjne 1. Suma stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa na jedno i wszystkie zdarzenia w stosunku do każdego Ubezpieczonego w okresie. 2. Suma jest stała i nie podlega zmianie w trakcie trwania okresu, z zastrzeżeniem ust W razie wypłaty świadczenia suma ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę zrealizowanego świadczenia. 4. Jeśli kwota za usługi wykonywane przez Centrum Pomocy przekracza sumę lub limit, Ubezpieczony bądź upoważniona przez niego osoba, aby uzyskać świadczenie, może dopłacić brakującą kwotę za usługę przed jej przeprowadzeniem, gotówką lub przelewem. W razie braku zapłaty Centrum Pomocy może wykonać usługę do wysokości. 5. Sumy oraz górne limity odpowiedzialności w poszczególnych wariantach prezentuje poniższa tabela: Zakres 1. Koszty leczenia, ratownictwa i transportu () Koszty hospitalizacji Koszty leczenia ambulatoryjnego Koszty przedwczesnego porodu Leczenie stomatologiczne Wariant Standard Suma /suma gwarancyjna Wariant Standard Plus Wariant VIP EUR EUR EUR EUR EUR ; w przypadku USA, Kanady, Japonii i Australii do wysokości równowartości w złotych EUR ; w przypadku USA, Kanady, Japonii i Australii do wysokości równowartości w złotych EUR ; w przypadku USA, Kanady, Japonii i Australii do wysokości równowartości w złotych EUR 200 EUR 300 EUR 350 EUR 9

12 Naprawa lub zakup okularów oraz naprawa protez bezpośrednio po wypadku Komora dekompresyjna 200 EUR 400 EUR 600 EUR Koszty ratownictwa EUR EUR EUR Organizacja i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala Organizacja i pokrycie kosztów transportu między placówkami medycznymi Organizacja i pokrycie kosztów transportu do miejsca zakwaterowania podczas podróży Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do RP Organizacja i pokrycie kosztów transportu zwłok lub pogrzebu za granicą Udzielenie gwarancji pokrycia kosztów hospitalizacji Organizacja i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia 2. Pomoc w podróży Assistance (A) Całodobowy dyżur Centrum Pomocy tak tak tak Organizacja pomocy medycznej tak tak tak EUR EUR EUR 7dni, maksymalnie 100 EUR dziennie 7dni, maksymalnie 100 EUR dziennie 7dni, maksymalnie 100 EUR dziennie EUR EUR EUR Dostarczenie leków tak tak tak Telefoniczna informacja prawna tak tak tak Organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego nie dotyczy 500 EUR 500 EUR 10

13 Organizacja i pokrycie kosztów rekonwalescencji Organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji Utrata środków płatniczych (zwrotna pomoc finansowa do wysokości równowartości 500 EUR), dokumentów podróży i bagażu nie dotyczy 7dni, maksymalnie 100 EUR dziennie 7dni, maksymalnie 100 EUR dziennie nie dotyczy 500 EUR 500 EUR nie dotyczy tak tak Przerwanie podróży nie dotyczy EUR EUR Udzielenie zwrotnego poręczenia nie dotyczy nie dotyczy EUR majątkowego Opóźnienie lotu nie dotyczy nie dotyczy 250 EUR Następstwa 3. nieszczęśliwych EUR EUR EUR wypadków (NNW) Uszczerbek na zdrowiu EUR EUR EUR Śmierć Ubezpieczonego EUR EUR EUR Koszty rezygnacji z podróży służbowej osoby 4. delegowanej nie dotyczy EUR EUR (za opłatą dodatkowej składki) 5. Koszty przerwania podróży służbowej w zakresie kosztów podróży osoby zastępującej nie dotyczy EUR EUR osobę delegowaną (za opłatą dodatkowej składki) 6. Bagaż podróżny (BP) nie dotyczy 500 EUR EUR Opóźnienie kosztów związanych z dostarczeniem nie dotyczy 200 EUR 200 EUR bagażu podróżnego (OBP) 7. Odpowiedzialność cywilna (OC) nie dotyczy EUR EUR Szkody w mieniu nie dotyczy 20% gwarancyjnej 20% gwarancyjnej Szkody na osobie nie dotyczy 100% gwarancyjnej 100% gwarancyjnej 7. Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich ryzyk 1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 1) usiłowania popełnienia bądź popełnienia przez Ubezpieczonego samookaleczenia, samobójstwa lub przestępstwa, 2) działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub wyrządzonych umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, 3) chorób psychicznych, depresji, wad wrodzonych, chorób tropikalnych, 4) stanu wojennego, blokad dróg, akcji protestacyjnych, stanu wyjątkowego, 11

14 zamieszek wewnętrznych, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautu, sabotażu, 5) trzęsienia ziemi, 6) konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania wszelkiego objętego ochroną ubezpieczeniową mienia przez władzę administracyjną, 7) działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, działania promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 8) udziału Ubezpieczonego w zakładach, przestępstwach albo bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej, 9) działania w stanie po spożyciu alkoholu albo po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 10) prowadzenia pojazdów bez posiadanych prawem uprawnień, 11) jazd próbnych, rajdów oraz wyścigów samochodowych, 12) podróżowania statkami powietrznymi, z wyłączeniem przelotów w charakterze pasażera, o ile lot wykonywany był zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 13) udziału Ubezpieczonego w aktach terrorystycznych, powstałych również na skutek stanu wojennego, stanu wyjątkowego. 2. Jeżeli podczas podróży w tym podróży służbowej Ubezpieczony zostaje niespodziewanie dotknięty zdarzeniami wojennymi, aktami terrorystycznymi lub wojny domowej, powyższa ochrona wygasa z końcem 5 dnia od rozpoczęcia wojny, aktów terrorystycznych lub wojny domowej na terytorium kraju, w którym przebywa Ubezpieczony; Towarzystwo nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeśli podróż odbywa się do kraju, na którego terytorium działania wojenne już trwają, z zastrzeżeniem 1 ust. 5 w zakresie Klauzuli nr 2, a także gdy Ubezpieczony bierze aktywny udział w wojnie, aktach terroru lub wojnie domowej. 3. Jeśli zakres kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, pomocy w podróży, następstw nieszczęśliwych wypadków nie został rozszerzony, to zgodnie z 1 ust. 3 Towarzystwo nie odpowiada również za szkody będące następstwem: 1) uprawiania turystyki kwalifikowanej, 2) uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 3) uprawiania sportów ekstremalnych, 4) wyczynowego uprawiania sportów, 5) następstw chorób przewlekłych, 6) wykonywania pracy fizycznej. 4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w zakresie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, pomocy w podróży, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, za zdarzenia w czasie podróży do stref wysokiego ryzyka lub stref wojny chyba, że ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona w zakresie Klauzuli nr 2, z zastrzeżeniem 1 ust Odpowiedzialność Towarzystwa nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne. 6. Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenie pomocy w podróży i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i kraju stałego miejsca zamieszkania Ogólne obowiązki Ubezpieczającego 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało przed zawarciem umowy. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu. 2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Towarzystwu w formie pisemnej wszelkie zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody. 3. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązki określone w OWU spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

15 4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 2 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 1 2 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 9. Postępowanie w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 1. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie, zgłosić do Centrum Pomocy zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową: telefonicznie lub faxem; jeśli świadczenie Towarzystwa polega na pokryciu lub zwrocie kosztów, Ubezpieczony powinien uzyskać informację o akceptacji pokrycia lub zwrotu kosztów przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie; w razie braku możliwości zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową bezpośrednio przez Ubezpieczonego, zgłoszenie może być dokonane przez osobę występującą w jego imieniu; 2) podać informacje potrzebne do udzielenia pomocy bądź przekazania informacji, a w szczególności: imię i nazwisko, a także dane dotyczące miejsca pobytu, umożliwiające Centrum Pomocy skontaktowanie się z Ubezpieczonym; 3) stosować się do zaleceń Centrum Pomocy oraz Towarzystwa; 4) starać się o złagodzenie skutków zdarzenia; 5) umożliwić lekarzom Centrum Pomocy dostęp do wszystkich informacji medycznych mających związek ze zgłoszonym zdarzeniem ubezpieczeniowym; 6) umożliwić Centrum Pomocy lub Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień; 7) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 8) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 2. Jeżeli Ubezpieczony albo osoba występująca w jego imieniu, z przyczyn niezależnych od siebie, w tym z powodu zdarzenia losowego i siły wyższej, nie skontaktowała się uprzednio z Centrum Pomocy zobowiązana jest w terminie 5 dni od daty zaistnienia zdarzenia powiadomić Centrum Pomocy o zaistniałych kosztach i przesłać dokumentację potwierdzającą zasadność roszczeń, z zastrzeżeniem ust W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1) i ust. 2, Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 4. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1 pkt 7), Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 5. Ubezpieczony zobowiązany jest na żądanie Centrum Pomocy okazać dokument tożsamości oraz podać wszelkie informacje, które potrzebne są do realizacji usług lub świadczeń wynikających z zakresu umowy. 6. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie Towarzystwu przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu, dokumentacji medycznej, w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy i wysokości tego świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego. 10. Zasady ustalania wysokości szkody, wypłaty odszkodowania lub świadczenia, zwrotu kosztów wspólne dla wszystkich ryzyk 1. Towarzystwo wypłaca świadczenie lub odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego z umowy, w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu likwidacyjnym, zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Towarzystwo dokonuje wypłaty świadczenia lub odszkodowania w terminie 30 13

16 dni od daty zgłoszenia szkody, po uprzednim ustaleniu stanu faktycznego związanego z zajściem szkody, zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania. 3. Jeśli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia wypłaca się w terminie przewidzianym w ust Wysokość odpowiedzialności Towarzystwa określa suma /gwarancyjna określona w złotych polskich lub walucie zagranicznej i przeliczonych na walutę polską według średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy. 5. Jeżeli wysokość roszczenia została określona na podstawie rachunków lub dokumentów wystawionych w walucie zagranicznej, a odszkodowanie ma zostać wypłacone w walucie polskiej, przelicza się je na walutę polską według średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu wypłaty świadczenia/odszkodowania. 6. Zwrot poniesionych kosztów stanowiących przedmiot roszczenia, w tym kosztów leczenia, transportu i repatriacji, następuje wyłącznie na podstawie oryginałów rachunków pod rygorem odmowy uznania roszczenia. 7. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczących okoliczności lub skutków zdarzenia lub uchylania się od udzielenia wyjaśnień może spowodować utratę prawa do wypłaty świadczenia lub odszkodowania, jeśli miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub jeżeli służyło wyłudzeniu świadczenia lub odszkodowania Skargi i zażalenia 1. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do składania skarg i zażaleń w formie pisemnej do Towarzystwa na adres Towarzystwa: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław. Skargi oraz zażalenia rozpatrywane są przez Zarząd Towarzystwa w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Towarzystwa na skargę Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w piśmie do Towarzystwa. W przypadku nie rozpatrzenia skargi Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w terminie przez Towarzystwo, Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub Uprawniony zostanie poinformowany przez Towarzystwo o przyczynie opóźnienia oraz spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 3. Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 4. W przypadku zakończenia postępowania likwidacyjnego oświadczeniem o odmowie wypłaty odszkodowania lub oświadczeniem o wypłacie odszkodowania co do wysokości której Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza się, przysługuje im prawo złożenia odwołania do Zarządu Towarzystwa w terminie 30 dni od daty doręczenia oświadczenia o odmowie wypłaty lub daty wypłaty odszkodowania. 5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, rozpatrywane jest w terminie 30 dni od daty jego doręczenia do siedziby Towarzystwa. 12. Regres ubezpieczeniowy 1. Z dniem zapłaty świadczenia lub odszkodowania przechodzi na Towarzystwo przysługujące Ubezpieczającemu roszczenie od osoby trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody, do wysokości wypłaconego przez Towarzystwo odszkodowania (roszczenie regresowe). 2. Jeżeli Towarzystwo pokryło tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń, co do pozostałej części szkody przed roszczeniem Towarzystwa. 3. Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczającego, o których mowa w ust. 1 przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym

17 gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność, chyba, że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 4. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pomocy Towarzystwu przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę dostarczając niezbędnych informacji i dokumentów. 5. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu wyrządzonych szkód bez zgody Towarzystwa, może ono odmówić wypłaty świadczenia lub odszkodowania odpowiednio w całości lub części lub zażądać zwrotu wypłaconego świadczenia lub odszkodowania. 13. Odstąpienie od umowy 1. Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie: 1) 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli Ubezpieczający jest osoba fizyczną, 2) 7 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą. 2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, przez który Towarzystwo ponosiło odpowiedzialność. 3. Z tytułu wypowiedzenia umowy Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 14. Zawiadomienia i oświadczenia 1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez strony i podmioty stosunku powstałego na podstawie niniejszych OWU, powinny być składane na piśmie, za wyjątkiem kontaktów za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej z Centrum Pomocy lub Biurem Obsługi Klienta Towarzystwa. 2. Strony powinny informować się o każdej zmianie adresów korespondencyjnych. Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony powinien poinformować Towarzystwo o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich i Uprawnionych podanych we wniosku o zawarcie umowy : 1) składając w formie pisemnej bezpośrednio do Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 3 wniosek o zmianie danych osobowych, 2) w formie mailowej za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Towarzystwa: Złożenie oświadczenia o zmianie danych w formie mailowej może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu mailowego Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego w Biurze Obsługi Klienta. Zarejestrowanie adresu mailowego Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, możliwe jest wyłącznie telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 (71) (dla telefonów komórkowych i połączeń z zagranicy), koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. 3. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Towarzystwa mające związek z umową wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego i Towarzystwo oraz wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia. 4. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z umową kierowane do Towarzystwa wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego i Towarzystwo oraz wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia. Rozdział II. Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu 15. Przedmiot kosztów leczenia, ratownictwa i transportu Przedmiotem są koszty leczenia, ratownictwa i transportu Ubezpieczonego, który uległ w trakcie podróży nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi, w zakresie określonym w niniejszych OWU. 15

18 16. Zakres kosztów leczenia Ubezpieczenie obejmuje powstałe podczas podróży wydatki, z zastrzeżeniem 6 ust. 4 i 7, poniesione na: 1) wymagane i zalecone przez lekarza leczenie (badania, zabiegi, operacje, hospitalizacja); 2) leczenie ambulatoryjne obejmujące badania i pomoc medyczną, analizy, zabiegi, wizyty lekarskie (w tym dojazd lekarza do miejsca, w którym znajduje się Ubezpieczony) oraz zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych; koszty leczenia ambulatoryjnego na terenie USA, Kanady, Japonii i Australii są ograniczone do wysokości równowartości w złotych EUR; 3) koszty poniesione w związku z przedwczesnym porodem, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży, obejmują koszty opieki medycznej matki i noworodka łącznie w ramach ; 4) leczenie stomatologiczne, do wysokości równowartości w złotych 200 EUR w wariancie Standard, 300 EUR w wariancie Standard Plus, 350 EUR w wariancie VIP, na wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności jedynie w przypadku nagłych stanów zapalnych (w obrębie zęba dotychczas nie leczonego) lub konieczności pomocy medycznej wskutek urazu doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; odpowiedzialnością ubezpieczeniową objęte jest tylko doraźne zaopatrzenie zęba z wyłączeniem późniejszego wypełnienia kanałów lub odbudowy korony; 5) naprawę lub zakup okularów oraz naprawę protez bezpośrednio po wypadku, jeśli ich uszkodzenie jest następstwem nieszczęśliwego wypadku określonego w 2 pkt. 17 maksymalnie do wysokości równowartości w złotych 200 EUR w wariancie Standard, 400 EUR w wariancie Standard Plus, 600 EUR w wariancie VIP, w zależności od wybranego wariantu określonego w 6 ust. 5; 6) komorę dekompresyjną w medycznie uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem wykupienia rozszerzonego o uprawianie sportów wysokiego ryzyka. 17. Zakres kosztów ratownictwa 1. Ubezpieczenie kosztów ratownictwa obejmuje powstałe podczas podróży koszty działania służb ratownictwa poniesione na: 1) poszukiwania w górach, na obszarach zbiorników wodnych, w obszarach leśnych lub pustynnych, 2) udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 3) transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia, punktu opieki medycznej przy użyciu specjalistycznych środków transportu (sani, helikoptera, toboganu, motorówki). 2. Za czas poszukiwań uznaje się okres od zgłoszenia zaginięcia do odnalezienia lub zaprzestania akcji poszukiwawczej. 3. Doraźna pomoc medyczna świadczona jest w związku z akcją poszukiwawczą od chwili odnalezienia Ubezpieczonego do czasu przewiezienia Ubezpieczonego do najbliższego szpitala. 4. Suma stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa i określona jest, zgodnie z 6 ust. 4, w wysokości równowartości w złotych EUR. 18. Zakres kosztów transportu 1. Ubezpieczenie kosztów transportu obejmuje powstałe podczas podróży koszty poniesione na: 1) organizację i transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala; Centrum Pomocy dokonuje wyboru szpitala, rezerwuje miejsce oraz organizuje dowóz do szpitala, jeżeli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego; 2) organizację i transport Ubezpieczonego między placówkami medycznymi, jeżeli placówka medyczna, w której jest on hospitalizowany, nie 16

19 zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza Centrum Pomocy; 3) organizację i transport Ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania podczas podróży po udzieleniu pomocy medycznej, jeżeli lekarz Centrum Pomocy tak zaleci; 4) organizację i transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu stałego miejsca zamieszkania lub pochówek Ubezpieczonego w miejscu podróży, w przypadku, gdy Ubezpieczony zmarł w czasie podroży; Towarzystwo refunduje koszty sprowadzenia zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczypospolitej Polskiej, miejsca stałego zamieszkania lub koszty pochówku w miejscu podróży do wysokości kosztów sprowadzenia zwłok do Rzeczypospolitej Polskiej, jakie poniosłoby Towarzystwo, zlecając wykonanie polskiemu przedsiębiorstwu zajmującemu się repatriacją zwłok z zagranicy, jednakże koszty nie mogą przekroczyć kosztów leczenia, określonej w umowie ; koszty zakupu trumny przewozowej za granicą, jeżeli miejscowe przepisy dotyczące transportu tego wymagają, akceptowane są przez Towarzystwo do wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych EUR; 5) organizację i transport powrotny Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania lub placówki medycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczony nie może skorzystać z uprzednio przewidzianego środka lokomocji; o możliwości przewiezienia Ubezpieczonego decyduje lekarz Centrum Pomocy wraz z lekarzem prowadzącym leczenie; transport Ubezpieczonego dokonywany jest po udzieleniu pomocy medycznej umożliwiającej kontynuowanie leczenia w Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem transportu; jeżeli lekarz Centrum Pomocy uzna transport za możliwy, a Ubezpieczony nie wyrazi zgody na transport do Rzeczypospolitej Polskiej, to dalsze świadczenia ubezpieczeniowe Ubezpieczonemu nie przysługują. 2. Jeśli transport powrotny do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania nie jest możliwy ze względu na przeciwwskazania lekarskie Towarzystwo pokryje koszty pobytu w szpitalu do czasu, w którym stan zdrowia umożliwi przetransportowanie Ubezpieczonego, maksymalnie do wysokości. 3. Koszty transportu pokrywane są do wysokości kosztów leczenia. Rozdział III. Ubezpieczenie pomocy w podróży 19. Przedmiot i zakres pomocy w podróży 1. Przedmiotem jest organizacja i pokrycie kosztów usług świadczeń udzielonych Ubezpieczonemu przez Towarzystwo, za pośrednictwem Centrum Pomocy w trakcie jego podróży w zakresie określonym w niniejszych OWU. Koszty usług i świadczeń pokrywane są do wysokości limitów wskazanych w niniejszych OWU. 2. Wariant Standard obejmuje następujące świadczenia: 1) całodobowy dyżur Centrum Pomocy pod numerem telefonu i faxu, znajdującym się na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ; 2) organizacja pomocy medycznej; Centrum Pomocy na podstawie informacji przekazanych przez Ubezpieczonego organizuje pomoc medyczną, polegającą na zorganizowaniu wizyty lekarskiej; 3) udzielenie gwarancji pokrycia kosztów hospitalizacji; Centrum Pomocy udziela placówce medycznej gwarancji pokrycia kosztów hospitalizacji do wysokości i przejmuje rozliczenia z jednostką medyczną prowadzącą leczenie; 4) organizacja i pokrycie kosztów transportu określonego w 18; 5) organizacja podróży osoby towarzyszącej, niezbędnej do sprowadzenia Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania pod warunkiem zalecenia przez lekarza prowadzącego leczenie 17

20 chorego za granicą lub lekarza Centrum Pomocy, maksymalnie do wysokości równowartości w złotych EUR; 6) zakwaterowanie i wyżywienie osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu, niezbędnej do załatwienia spraw związanych z powrotem Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprawowania opieki nad Ubezpieczonym do czasu powrotu lub transportu do Rzeczypospolitej Polskiej, pokrycie kosztów za okres nie dłuższy niż 7 dni, maksymalnie do równowartości w złotych 100 EUR dziennie; 7) organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia; zorganizowanie i pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania osoby wskazanej do wizyty przez Ubezpieczonego w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez okres dłuższy niż 7 dni; w ramach kosztów wizyty Towarzystwo pokryje koszty transportu w obie strony (bilet kolejowy lub autobusowy, a w przypadku takiej podróży trwającej powyżej 10 godzin bilet lotniczy); koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby wezwanej do towarzyszenia Towarzystwo pokryje za okres maksymalnie 7 dni i w równowartości w złotych 100 EUR dziennie; maksymalna wysokość odpowiedzialności z tytułu wizyty osoby wezwanej nie może jednak przekroczyć równowartości w złotych EUR; 8) organizacja dostarczenia leków; w razie zagubienia przez Ubezpieczonego leków podczas podróży, Centrum Pomocy dostarczy niezbędne leki lub leki zastępcze mające zastąpić leki, które zaginęły w trakcie podróży odbywającej się w okresie, jednakże Ubezpieczony zobowiązany jest w terminie 14 dni po powrocie z podróży pokryć koszty ich zakupu; 9) telefoniczna informacja prawna; na podstawie informacji telefonicznych uzyskanych od Ubezpieczonego, Centrum Pomocy zapewni informację o prawach i sposobie postępowania w sytuacji wejścia w konflikt z prawem podczas podróży, wskaże adresy i telefony do tłumacza lub najbliższych kancelarii prawnych. 3. Wariant Standard Plus obejmuje ujęte w ust. 2 świadczenia w wariancie Standard oraz następujące świadczenia: 1) organizacja i pokrycie kosztów zastępstwa kierowcy; Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty wynajęcia osoby posiadającej prawo jazdy, która przewiezie Ubezpieczonego i/lub osoby towarzyszące w podróży, jeśli w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, stan zdrowia Ubezpieczonego, potwierdzony przez lekarza nie pozwala na prowadzenie samochodu, a osoba towarzysząca nie posiada odpowiednich do tego uprawnień; Towarzystwo pokryje uzasadnione koszty wynajęcia kierowcy zastępczego do wysokości równowartości w złotych 500 EUR; pokrycie kosztów wynajęcia kierowcy zastępczego zwalnia Towarzystwo z pokrycia kosztów transportu powrotnego Ubezpieczonego; 2) organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego w celu rekonwalescencji; jeśli transport Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji zgodnie z zaleceniami lekarzy, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji przez okres nie dłuższy niż 7 dni, maksymalnie do wysokości równowartości w złotych 100 EUR dziennie; 3) organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji; Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie przewidzianej podróży, maksymalnie do wysokości równowartości w złotych 500 EUR; 4) udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych, dokumentów podróży, bagażu: a) w razie utraty środków płatniczych wskutek kradzieży lub rabunku, Centrum Pomocy zapewni Ubezpieczonemu pomoc w skontaktowaniu się z bankiem prowadzącym rachunek Ubezpieczonego; jeśli nawiązanie kontaktu z bankiem nie jest możliwe, w ciągu 24 godzin, Towarzystwo udzieli osobie Ubezpieczonej pożyczki do wysokości równowartości 18

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa 7 4.

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL WORLD TU EUROPA SA SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL WORLD TU EUROPA SA SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL WORLD TU EUROPA SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ... 2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 3 3. UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Informacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL WORLD TU EUROPA SA SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL WORLD TU EUROPA SA SPIS TREŚCI 1 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL WORLD TU EUROPA SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ...5 01. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 02. DEFINICJE... 5 03. UMOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU EUROPA SA SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU EUROPA SA SPIS TREŚCI 1 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU EUROPA SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ...4 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 2. DEFINICJE... 4 3. UMOWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części grupowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Artroskopii i Rehabilitacji TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Artroskopii i Rehabilitacji TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Artroskopii i Rehabilitacji TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Artroskopii i Rehabilitacji TU Europa S.A. SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Nr Umowy Ubezpieczenia 2/Z/2008 Nr polisy RBT2/Z/08 1 Spis Treści Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ski i Sport TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ski i Sport TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ski i Sport TU Europa S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA...

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ... 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI 1 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ...5 01. POSTANOWIENIA OGÓLNE...5 02. DEFINICJE... 5 03. UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA innowacyjni profesjonalni skuteczni Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU Europa S.A. Spis Treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Informacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SKI&SPORT TU Europa SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SKI&SPORT TU Europa SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SKI&SPORT TU Europa SA innowacyjni profesjonalni skuteczni Ogólne Warunki Ubezpieczenia SKI&SPORT TU Europa SA SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL TRAVEL SPORT Ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę w opcji TRAVEL SPORT jest pakietem ubezpieczeń przeznaczonym dla osób wyjeżdżających w celach: turystycznych, prywatnych, które będą uprawiać

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Kontynenty

Szczególne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Kontynenty indywidualne podróże na terenie RP ubezpieczenie rezygnacji z rezerwacji hotelowej indeks UTRPH/15/12/17 Spis treści Postanowienia wstępne... 1

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA. 1. Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA. 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Polacy przebywający w innych krajach UE uzyskują bezpłatną pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA

WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Warunki ubezpieczenia pomocy w podróży, zwane dalej Warunkami ubezpieczenia lub WU, regulują zasady, na jakich Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia Następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu Nowa Hestia Podróże Charakterystyka produktu Zakres i sumy ubezpieczenia Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant pełny Koszty leczenia i Assistance 100.000 200.000 500.000 NNW OC w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Informacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych

Bardziej szczegółowo