UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA"

Transkrypt

1 UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA

2 Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wszystkich do udziału w Forum Rozwoju Mazowsza. Na jesieni każdego roku, na warszawskiej hali wystawienniczej, o swoich doświadczeniach w drodze po fundusze europejskie opowiadają sami beneficjenci unijnych dotacji. Forum Rozwoju Mazowsza to cykliczna impreza wystawowo konferencyjna wokół tematyki funduszy unijnych. To targi dla osób zainteresowanych europejską dotacją, prezentacje lokalnych inwestycji, warsztaty, konsultacje i panele informacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ego. Udział w imprezie to doskonała okazja do wymiany zdań i poglądów dla jej uczestników, a dla Jednostki okazja do pokazania efektu współpracy z wnioskodawcami w drodze po fundusze unijne. Podczas Forum przedstawiamy doświadczenia z dotychczasowych konkursów o unijną dotację, wskazujemy najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w realizacji projektów. W publikacji tej znalazły się opisy realizowanych ze środków RPO WM inwestycji, które beneficjenci zdecydowali się zaprezentować podczas tegorocznej edycji, tj. w ramach II Forum Rozwoju Mazowsza, organizowanego w dniach 5-6 października 2011r. w Warszawskim Centrum Expo XXI. Zapraszam do dzielenia się swoimi doświadczeniami z pozyskiwania unijnej dotacji, Wiesław Raboszuk Dyrektor ej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Każdego roku, podczas kolejnej edycji Forum chcemy poznać opinie innych samorządowców, przedsiębiorców i pozostałych grup beneficjentów, w kwestiach związanych z możliwościami korzystania z funduszy unijnych. Pozwoli to na zidentyfikowanie czynników wpływających na aktywne zainteresowanie możliwościami uzyskania dotacji z UE na inwestycje w regionie. Chcemy rozmawiać o dostrzeganych przez Państwa barierach i szansach na ich efektywne wykorzystanie.

3 Wdrażanie RPO na Mazowszu RPO WM jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej. Celem tego programu jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Program jest zarządzany na poziomie regionalnym, a Instytucją Zarządzającą RPO WM (IZ) jest Zarząd Województwa ego, w imieniu którego zadania wynikające z pełnienia roli IZ wykonuje Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ego. IZ powierzyła wdrażanie RPO WM ej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Regionalny Program Operacyjny Województwa ego (RPO WM) jest głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach Dotychczas, w efekcie przeprowadzonych naborów wpłynęło ponad 5 tys.wniosków o dofinansowanie. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspierają rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w sektorze MSP i pozwalają zwiększyć dostęp do Internetu. Środki europejski poprawiają standard i jakość infrastruktury pomocy społecznej, a mazowieckim gminom i powiatom umożliwiają przygotować tereny inwestycyjne pod działalność gospodarczą. Unijne wsparcie wpływa także na podniesienie atrakcyjności turystycznej Mazowsza. Dzieje się to dzięki dofinansowaniu inwestycji z zakresu budowy bazy noclegowej, rozwoju parków tematycznych, czy budowy ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych. Zgłoszone na konkursy projekty przyczynią się także do poprawy jakości wód i ich ochrony przed zanieczyszczeniami m.in. poprzez inwestycje w sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Wsparcie otrzymują projekty z zakresu modernizacji budynków oraz przestrzeni użyteczności publicznej, odnowy zdegradowanych obszarów miast (tereny powojskowe, poprzemysłowe). Lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, czy osoby prawne i fizyczne aktywnie ubiegają się o unijną pomoc na budowę nowych, modernizację istniejących obiektów dydaktycznych takich jak: przedszkola, szkoły, młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W ramach konkursów wsparcie przeznaczane jest także na zakup niezbędnego wyposażenia, czy rozbudowę przyszkolnej infrastruktury pomocniczej (laboratoria dydaktyczne, specjalistyczne pracownie, świetlice, infrastruktura sportowa, gabinety profilaktyki zdrowotnej). Już widać, jak rezultaty realizowanych projektów zaczynają przynosić wymierne efekty społeczno ekonomiczne dla mieszkańców naszego regionu. Do ej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpływają wnioski o dofinansowanie z całego województwa. Mamy podpisane setki umów z każdego subregionu Mazowsza. W klasyfikacji przodują beneficjenci z dawnych miast wojewódzkich, jednakże widoczna jest różnorodność inwestycji z udziałem środków europejskich na całej mapie województwa. RPO WM wspiera 7 obszarów gospodarki RPO WM ,50 (mln euro) (100,00%). Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu - 430,40 (23,50%). Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza - 205,18 (11,20%). Priorytet III Regionalny system transportowy - 538,46 (29,40%). Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - 197,80 (10,80%). Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu - 89,74 (4,90%). Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji - 150,18 (8,2 7%). Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego - 164,84 (9,00%). Priorytet VIII Pomoc techniczna - 54,95 (3,00%)

4 Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje zadania związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zajmuje się m.in.: naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, oceną formalną i merytoryczną wniosków, przygotowaniem i podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów, przekazywaniem płatności na rzecz Beneficjentów, monitoringiem rzeczowo-finansowym realizowanych projektów, kontrolą projektu u Beneficjenta prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych oraz szkoleń dla Beneficjentów. Gdzie szukać informacji? W siedzibie ej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (, ul. Jagiellońska 74) każdy może uzyskać potrzebne informacje o programach wdrażanych od konsultantów Punktu Kontaktowego. Zachęcamy również do korzystania ze strony internetowej ej Jednostki Wdrażania Programów Unijnychwww.mazowia.eu W regionach działają także Oddziały Zamiejscowe MJWPU: w Siedlcach, Ostrołęce, Płocku, iu i Ciechanowie, gdzie również funkcjonują Punkty Kontaktowe oraz prowadzone są seminaria i szkolenia dla Beneficjentów. Kraju na lata (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Celem tego programu jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Obsługą programu zajmuje się Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Mazowsza w tego program pozyska ponad 1,8 mld euro. PO KL największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez m.in. wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, aktywizację zawodową osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji. Obsługą programu zajmuje się Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Mazowsza w tego program pozyska ponad 907 mln euro. Dostępne środki unijne! Wszystkie dane na temat trwających i planowanych konkursów, w tym informacje - kto może aplikować i jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie, są szczegółowo określane w dokumentacji konkursowej, publikowanej na stronie na której znajdują się także informacje o bezpłatnych szkoleniach, m.in. z zasad pisania wniosku o unijna dotację. Ważne informacje! Mazowsze w ramach ZPORR na lata otrzymało środki w wysokości blisko 300 milionów euro, czyli ponad 1,2 mld zł. W kolejnej perspektywie finansowej na Mazowsze trafi znacznie więcej unijnych pieniędzy - 1,8 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ego (RPO WM) oraz ponad 900 mln euro w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. RPO WM jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej. Jest jednym z 16 programów regionalnych, które realizują Strategię Rozwoju

5 SPIS TREŚCI działania 1.1 działania 1.3 działania 1.4 działania 1.5 działania 1.7 działania 2.1 działania 2.2 działania 2.3 działania 3.1 działania 3.3 działania 4.1 działania 4.4 działania 5.2 działania 6.1 działania 6.2 działania 7.1 działania 7.2 działania 7.3 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Rozwój przedsiębiorczości Promocja gospodarcza Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Rozwój e-usług Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP Infrastruktura drogowa Lotniska i infrastruktura lotnicza Gospodarka wodno-ściekowa Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu Rewitalizacja miast Kultura Turystyka Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Infrastruktura służąca edukacji Infrastruktura służąca pomocy społecznej

6 10 Politechnika ska im. Kazimierza Pułaskiego działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie hali technologicznej obejmującej 7 specjalistycznych laboratoriów (chemii gospodarczej i kosmetyków, pracownia badań fizykochemicznych, mikrobiologiczne, oceny kosmetyków, tribologiczne, odzysku chromu, fotowoltaiki) oraz wyposażenie przygotowanego technicznie pod zabudowę laboratorium znajdującego się na Wydziale Mechanicznym Politechniki skiej (laboratorium technologiczne), na potrzeby dydaktyki i prowadzenia działań badawczo-rozwojowych przez Politechnikę ską (PRad). Inwestycja ta pozwoli na wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej PRad co wpłynie na wzrost efektywności prowadzonych prac badawczych, zwiększenie transferu innowacji do gospodarki, a w konsekwencji wzrost konkurencyjności Regionu. Inwestycja będzie utworzona na potrzeby badań B+R w obszarze 4 wiodących branż w Południowej części Mazowsza (chemicznej, energetycznej, metalowej i skórzanej), które charakteryzują się potrzebami w zakresie innowacji technicznej i technologicznej. Badania prowadzone będą w 4 grupach tematycznych: 1.Nowe materiały i technologie wytwarzania dla potrzeb przemysłu: kosmetycznego, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej; 2.Nowoczesne technologie produkcji narzędzi skrawających i badania materiałowe; 3.Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych małej mocy w zintegrowanych systemach zasilania pompowni wodociągowych ściekowych; 4.Recykling odpadów przemysłu garbarskiego. Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej Całkowita wartość projektu: PLN Kwota dofinansowania projektu: PLN 11 W ramach projektu realizowane będą następujące działania: -Budowa obiektu hali technologicznej; -Zakup specjalistycznej aparatury dla 8 laboratoriów; -Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych; -Wykorzystywanie laboratoriów i sprzętu na potrzeby dydaktyczne. W ramach realizacji projektu wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego dla 22 zamówień i podpisano 21 umów.

7 12 Gmina Teresin działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Realizowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Teresin w powiecie sochaczewskim. Przedmiotem inwestycji jest budowa I i II etapu odcinka drogi dojazdowej do terenów planowanych do wykorzystania pod działalność inwestycyjną. Budowa polega na wykonaniu robót ziemnych, pełnej konstrukcji nawierzchni: wiążącej i ścieralnej na całej szerokości projektowanej jezdni oraz podbudowy z kruszywa łamanego. W przyszłości, droga dojazdowa wraz z odcinkiem zaplanowanym do realizacji w kolejnym etapie, połączy dwie drogi krajowe DK 2 Poznań i DK 50, tzw. dużą obwodnicę Warszawy. Rezultatem realizacji projektu będzie droga o szerokości 2x3,50 m i długości mb z obustronnymi poboczami utwardzonymi szer. 1,25 m oraz poboczami gruntowymi szer. 0,5 m. Umożliwi ona dostęp do użytkowania ponad 500 ha działek inwestycyjnych, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowanej drogi. 69 ha objętych jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod przemysł, składy i usługi, 465,7 ha to tereny, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są w trakcie opracowania (projektowane przeznaczenie: przemysł, składy i usługi) i 43,5 ha obszary wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych, w tym pod obiekty produkcyjne i usługowe, składy i magazyny. Potencjał gospodarczy Gminy Teresin wynika przede wszystkim ze znakomitej lokalizacji wzdłuż krajowych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych na linii Wschód-Zachód (DK2) i Północ-Południe (DK50), wszechstronnego potencjału terenowego i ludzkiego do udostępnienia terenów inwestycyjnych, które są jednym z głównych elementów życia gospodarczego tej części Mazowsza. i przedsiębiorców prywatnych. Do najważniejszych zaliczyć należy: rozbudowę linii telekomunikacyjnej (2001), budowę głównego punktu zasilania w m. Teresin Gaj i modernizacja linii energetycznej wysokiego napięcia na terenie gminy Teresin ( ), modernizację Stacji Uzdatniania Wody Maurycew (2004), rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody Nowa Piasecznica ( ), budowa wodociągu Seroki Wieś, Seroki Parcel, Pawłowice, Ludwików, Lisice, Kawęczyn, Elżbietów, Zielonka, Granice (13,3 km sieci i 5,0 km przyłączy) , gazociąg średniego ciśnienia 0,5Mpaw Paprotni, w Teresinie, w Teresinie Gaju ( ), przebudowę drogi gminnej w miejscowości Elżbietów (2008), przebudowę Stacji Uzdatniania Wody Elter (realizacja zakończona, trwają czynności odbiorowe, inwestycja wspólna gminy Teresin i Tesco). Wysoką ocenę potencjału gospodarczego tego terenu potwierdzają dotychczasowe inwestycje dużych inwestorów (w rejonie inwestycji działają m.in. tak znaczące firmy jak: ProLogis Poland Management sp. Z o.o., Greiner Packaging sp. Z o.o., Tesco Polska sp. Z o.o., Viva Manufacturing Poland, LEAR Corporation, Bakoma S.A., Polskie Młyny ) oraz listy intencyjne podpisane przez potencjalnych inwestorów (Greiner Packaging, BW Polska Sp. z o.o., BWI Polska Sp. z o.o., OY Polska Sp. z o.o., KBP BWI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, BOCKER BWI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka komandytowa, DESEF BWI Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, GC INVESTMENTS Sp z o.o., Bakoma S.A.). Realizacja projektowanej inwestycji umożliwi rozszerzenie działalności istniejących dużych firm m.in. logistycznych, zatrudniających około 8000 osób z terenu Gminy i Powiatu Sochaczewskiego. Docelowo realizacja projektu przyczyni się do zatrudnienia ok osób z terenu Gminy i Powiatu, pośrednio wpłynie na zmniejszenie bezrobocia w regionie.wpłynie na spójność gospodarczą i przestrzenną gminy Teresin i powiatu sochaczewskiego. Planowana inwestycja w Gminie Teresin (powiat sochaczewski) ma również na celu poprawę spójności komunikacyjnej i przestrzennej Gminy. Projekt podlega dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ego na lata , Priorytetu 1, Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycjną w Gminie Teresin - etap I-wszy Całkowita wartość projektu: ,39 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,98 PLN Teresin 13 Obszar będący przedmiotem projektu uzyska połączenie z drogą krajową o znaczeniu międzynarodowym nr 2 i bocznicą kolejową trasy Poznań i Berlin Moskwa E20. Dodatkowym atutem będzie bliskość autostrady A2 (najbliższy zjazd oddalony o ok. 10 km). Atrakcyjność obszaru podnosi wielość i różnorodność inwestycji infrastrukturalnych poczynionych w ostatnich latach w tym obszarze, finansowanych zarówno przez gminę jak

8 14 Miasto Stołeczne działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Projekt Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczny kulturowym współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ego Wartość projektu 25,1 mln zł. 85% dofinansowanie ze środków unijnych 15% wkład z budżetu m.st. Warszawy Utworzone Centrum Przedsiębiorczości ma służyć jako instrument do pobudzania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Planowana instytucja będzie umiejscowiona w atrakcyjnym rejonie miasta przy ul. Smolnej 6 ( Powiśle). Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej 6 które będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości. Centrum będzie odgrywało kluczową rolę w aktywizacji i integracji środowiska małych i średnich przedsiębiorstw. Działania będą kierowane do ludzi wykazujących inicjatywę i chęć działania na własny rachunek oraz do przedsiębiorców rozwijających własną działalność gospodarczą. Powstanie Centrum będzie sprzyjać tworzeniu spójnej polityki wspierania przedsiębiorczości, pozwoli na zbudowanie porozumienia wszystkich instytucji zainteresowanych przedsiębiorczością. W Warszawie niezbędne jest funkcjonowanie instytucji, która będzie oferowała merytoryczne wsparcie działającym przedsiębiorcom oraz osobom zakładającym własną firmę, która będzie organizatorem różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz lokalnych przedsiębiorców oraz będzie zdolna do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Centrum Przedsiębiorczości będzie prowadzić działalność wielokierunkową, wykorzystując infrastrukturę powołanego w ramach Centrum Inkubatora Przedsiębiorczości oraz przestrzeni ogólno- -dostępnych dla przedsiębiorców. Projekt polega na budowie nowoczesnego i w pełni wyposażonego obiektu, będącego infrastrukturą wsparcia przedsiębiorczości. W budynku będzie znajdowała się: kawiarnia, sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe, pokoje użytkowane przez kilka instytucji otoczenia biznesu i podmioty pomagające nowym przedsiębiorcom oraz inkubator przedsiębiorczości (inkubator będzie dysponował powierzchnią ok. 500 m będzie to częściowo powierzchnia typu open-space oraz pokoje o różnej powierzchni). W Centrum skoncentrowane zostaną kompleksowe funkcje i usługi szkoleniowo-doradcze, np. usługi informacyjne, finansowe, prawne, księgowe, zarządcze i doradcze świadczone przedsiębiorcom, związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w tym między innymi dla firm typu spin-off, spin-out oraz strt-up. W ramach Centrum możliwy będzie wynajem powierzchni pokoi oraz biurek. Celem projektu jest odnowa zdegradowanych obszarów miejskich poprzez rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, ożywienie społeczno- gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej, także integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Ze względu na złożony charakter obszarów kryzysowych w Warszawie projekt został podzielony na zadania w ramach trzech aspektów: I. Aspekt ochrony zabytków: 1) Remont i konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie. 1) Zadanie polega na kompleksowym remoncie i konserwacji Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie cennego i unikalnego zabytku narodowego zlokalizowanego w samym centrum stolicy Polski. Inwestycja dotyczy obiektu będącego elementem historycznego Traktu Królewskiego, który wraz z zamkniętymi w obrębie muru obiektami Warszawskiej Starówki, został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. II. Aspekt poprawy jakości przestrzeni publicznej: Rewitalizacja przestrzeni ulicy Białostockiej oraz Modernizacja budynku przy ulicy Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy Teatrze Ochoty. III. Aspekt społeczno-kulturowy: Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze oraz Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu Centrum Złotego Wieku w dzielnicy Rembertów. 1) W wyniku realizacji projektu powstał budynek parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. W budynku mieści się dom dziennego pobytu dla emerytów i rencistów. Lokale użytkują też organizacje pozarządowe. Największa z sal przeznaczona jest do celów szkoleniowych i kulturalnych. Dokonana została również restauracja starej zieleni wokół obiektów kultury i w przestrzeni międzyblokowej. 2) Zadanie dotyczy rozbudowy i modernizacji budynku Domu Dziennego Pobytu znajdującego się w Dzielnicy Rembertów celem dostosowania istniejącego obiektu oraz jego otoczenia do potrzeb społecznych oraz zapewnienia standardów jakościowych obowiązujących w UE. Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6 Całkowita wartość projektu: PLN Kwota dofinansowania projektu: PLN 15

9 16 Gmina Olszewo-Borki działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw jest ważnym elementem rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego z płynącymi korzyściami dla jej mieszkańców. Głównym celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu o pow. 5,77ha pod prowadzenie działalności gospodarczej, który wykorzystuje atrakcyjne położenie oraz umożliwia wykorzystanie rezerw terenowych dla inwestycji. Teren przewidziany pod inwestycję stanowi wyrobiska po wydobyciu piasku kwarcowego na potrzeby zakładów wapienno-piaskowych i wymaga rekultywacji. Jego atrakcyjność związana jest z dobrą lokalizacją, przy ważnym szlaku komunikacyjnym drodze wojewódzkiej nr 544 oraz drodze krajowej 61 (odległość 4 km) Realizując powyższe zamierzenia Gmina Olszewo-Borki podjęła działania do zurbanizowania 5.77 ha terenu w miejscowości Nakły i Kruki. Nazwa planowanego do realizacji zadania brzmi BIAŁE KRUKI STREFA GOSPODARCZA Gminy Olszewo-Borki. Realizacja projektu obejmuje następujące działania: 1) zakup gruntu o powierzchni 2,15 ha, 2) doprowadzenie i rozprowadzenie sieci wodociągowej o dł. 3,7 km oraz sieci kanalizacyjnej o dł. 6,92 km 3) budowa przepompowni ścieków wraz z automatyką, 4) budowa dróg wewnętrznych o długości 1,10 km wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, które połączą strefę Białe Kruki z drogą wojewódzką nr 544, a dalej z drogą nr 61 5) budowa oświetlenia drogowego z montażem 40 słupów oświetleniowych, 6) zapewnienie dostawy gazu i energii elektrycznej. Gmina Olszewo-Borki w ramach przedmiotowego projektu dotychczas zrealizowała: a) zakupiono grunt o pow. 2,15 ha, b) budowę przepompowni ścieków wraz z automatyką, c) budowę 3,616 km sieci kanalizacji ciśnieniowo-grawitacyjnej z przeciskiem pod torami kolejowymi (trasa Ostrołęka-Olsztyn) d) budowę 39 przykanalików o łącznej długości 0,864 km. e) uzgodniono z Zakładem Gazowniczym Białystok Rejon Dystrybucji Gazu Ostrołęka rozprowadzenie sieci i dostawę gazu na obszarze inwestycyjnym, f) uzgodniono z Zakładem Energetycznym Teren S.A. Rejon Energetyczny Ostrołęka budowę sieci i dostawę energii elektrycznej na obszarze inwestycyjnym, g) przy terenie inwestycyjnym przebiega przewód światłowodowy, dający możliwość podłączenia abonentów telefonicznych i wykonania łączy internetowych, h) został zniwelowany teren objęty strefą, i) wyłoniono pierwszego inwestora w strefie, który rozpoczął już prace związane z budową nowego przedsiębiorstwa; j) doprowadzona została sieć wodociągowa i kanalizacyjna do strefy. Jako kolejny element przygotowywana jest realizacja fizycznej budowy oświetlenia oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych w strefie Białe Kruki. Planowany termin zakończenia realizacji całego projektu oraz uzyskanie efektu projektu to koniec października 2011 roku. Powstały teren Białe Kruki będzie jedynym terenem inwestycyjnym tak kompleksowo przygotowanym na trenie gminy Olszewo-Borki, a także powiatu ostrołęckiego. Zrealizowana inwestycja pozwoli na likwidację głównych barier dla rozwoju przedsiębiorstw w regionie tj. brak terenów inwestycyjnych kompleksowo uzbrojonych. Gmina Olszewo-Borki na realizację przedmiotowego projektu otrzymała dofinansowanie z EFRR w wysokości ,53 zł, ponadto ze środków samorządu województwa mazowieckiego otrzymała dofinansowanie ,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi ,12 zł, w tym koszty kwalifikowane ,80 zł. Priorytet VI Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Dodatkowo Gmina realizuje projekt w ramach Działania 6.1 Kultura Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przystań Wrota na Kurpie Projekt polegał na przeprowadzeniu niezbędnych prac renowacyjno - konserwatorskich w zabytkowym pałacu w msc. Przystań gm. Olszewo-Borki. Prace te polegały na odnowieniu schodów, tarasu, balkonu, schodów zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, drewniane licówki ścian zewnętrznych wraz z izolacją. Oprócz odnowienia obiektu z zewnątrz, poddano renowacji sale modrzewiową i salę białą. Po odnowieniu zakupiono wyposażenie sali modrzewiowej: stół, krzesła, szafy i oświetlenie odzwierciedlające charakter obiektu. Wprowadzono również akcent XXI wieku w formie komputera z dostępem do internetu. Prace remontowo konserwatorskie zakończyły się w 2010 r. Kolejnym etapem projektu była realizacja zagospodarowania terenu, polegająca na odnowieniu ogrodzenia od frontu obiektu oraz ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdu. Zagospodarowanie terenu obejmowało także rewaloryzację zabytkowego parku położonego na tyłach obiektu. W ramach rewaloryzacji usunięto drzewostan samosiewny, wykonano nowe nasadzenia roślin, nawodnienie i odtworzono alejki wraz z stylizowanymi ławeczkami. Prace związane z zagospodarowaniem terenu zakończyły się w czerwcu 2011 r. Całkowita wartość projektu: ,55 zł Wydatki kwalifikowane: ,76 zł Kwota dofinansowania: ,60 zł Procent dofinansowania: 73,5 Białe Kruki strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki Całkowita wartość projektu: ,12 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,53 PLN Olszewo - Borki 17

10 18 Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S. A. działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Część techniczna komora serwerowni o powierzchni całkowitej ok m2 z zapleczem technicznym obsługującym systemy klimatyzacji, zasilania i bezpieczeństwa dla serwerowni. Część socjalno-biurowa i magazynowa z pomieszczeniami dla obsługi technicznej infrastruktury Data Center. Projekt przewiduje stworzenie w ramach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego nowych obiektów kubaturowych, w których realizowane będą potrzeby obecnych i przyszłych inwestorów Parku. Przyczyni się to również do tworzenia modelowego partnerstwa kooperacyjnego pomiędzy przedsiębiorcami, w szczególności z sektora BPO/SSC oraz B+R, w tym również między małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Uzupełniając istniejącą infrastrukturę Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego projekt stanowić będzie pomost dla rozwoju komponentów technologicznego oraz naukowo-badawczego Parku oddziaływujących na gospodarkę regionalną i krajową. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa kompleksu obiektów Centrum Usług Biznesowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Laboratorium Centralnego wraz zagospodarowaniem terenu. Realizację projektu zaplanowano w formule zaprojektuj i wybuduj. A. CENTRUM USŁUG BIZNESOWYCH A.1. Kompleks Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie i budowę trójskrzydłowego obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej ok m2 o klasie budynku A z klimatyzacją wszystkich pomieszczeń, centralnym monitoringiem, holem recepcyjnym, salami konferencyjnymi, pomieszczeniami archiwalno-magazynowymi, salą typu open space, okablowaniem strukturalnym. Dla potrzeb części wspólnych obiektu zakupione zostanie wyposażenie [administracyjne i socjalne o okresie użytkowania powyższej 12 miesięcy, ewidencjonowane na majątku spółki, tj.: meble, wyposażenie herbaciarni i kuchni, wyposażenie socjalno-sanitarne]. Zakres obejmuje również zaprojektowanie i budowę sieci infrastruktury technicznej i przyłączy: wodnokanalizacyjnych, linii elektroenergetycznej, sieci cieplnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznych oraz zagospodarowanie terenów, tj. budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, parkingów, terenów zieleni urządzonej. Obiekt badawczy z funkcją administracyjną: budynek klasy A o powierzchni użytkowej ok m2 z klimatyzacją wszystkich pomieszczeń, centralnym monitoringiem, holem recepcyjnym, salami konferencyjnymi, okablowaniem strukturalnym. Dla potrzeb części wspólnych obiektu zakupione zostanie wyposażenie [administracyjne i socjalne o okresie użytkowania powyższej 12 miesięcy, ewidencjonowane na majątku spółki, tj.: meble, wyposażenie herbaciarni i kuchni, wyposażenie socjalno sanitarne]. Zakres obejmuje również zaprojektowanie i budowę sieci infrastruktury technicznej i przyłączy: wodnokanalizacyjnych, linii elektroenergetycznej, sieci cieplnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznych oraz zagospodarowanie terenu, tj. budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, parkingów, terenów zieleni urządzonej. B. LABORATORIUM CENTRALNE Kompleks obiektów Laboratorium Centralnego wraz zagospodarowaniem terenu W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie i budowę zespołu dwóch obiektów połączonych łącznikiem (obiekt laboratorium: o powierzchni użytkowej ok m2; obiekt administracyjny o powierzchni całkowitej ok m2). Dla potrzeb części wspólnych obiektu zakupione zostanie wyposażenie części wspólnych. Zadanie obejmuje również zaprojektowanie i budowę sieci infrastruktury technicznej i przyłączy: wodnokanalizacyjnych, linii elektroenergetycznej, sieci cieplnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznych oraz zagospodarowanie terenu, tj. budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, parkingów, terenów zieleni urządzonej. Cele główne projektu to dostarczenie właściwej infrastruktury dla potrzeb instytucji otoczenia biznesu oraz inwestorów z sektora BPO oraz skoncentrowanie rozproszonych funkcji i działań badawczo-rozwojowych partnerów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Ego realizacja pozwoli tworzyć i implementować nowoczesne rozwiązania w zakresie obsługi inwestorów korporacyjnych oraz indywidualnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Czu przedsiębiorstw działających na terenie miasta Płocka i regionu, w tym małych i średnich przedsiębiorców, oraz krajowej sieci instytucji w oparciu o system usług w standardzie Krajowego Sytemu Usług (KSU) oraz zgodnie ze standardami partnerów strategicznych i biznesowych z sektorów BPO, SSC i B+R. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I Całkowita wartość projektu: ,00 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,00 PLN 19 A.2. Kompleks Data Center wraz z zagospodarowaniem terenu W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie i budowę zespołu dwóch obiektów wolnostojących: Obiekt technologiczny - elektroniczny ośrodek obliczeniowy Data Center: budynek jednokondygnacyjny, składający się z dwóch części:

11 20 Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Celem projektu jest rozwój instrumentów finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej funduszu poręczeniowego, będącego instytucją otoczenia biznesu, działającego wyłącznie w regionie mazowieckim, przez dekapitalizowanie MFPK. W wyniku realizacji projektu zostaną stworzone warunki dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Projekt ma również na celu: Osiągniecie wysokiej skuteczności w zakresie wspierania finansowania sektora MSP w województwie mazowieckim poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kredytów i pożyczek, tym samym wzmocnienie ich możliwości rozwojowych i poprawę konkurencyjności na rynku. Stworzenie w województwie mazowieckim skutecznego narzędzia do wspierania i aktywizacji MŚP, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie ważnym instrumentem w rękach władz samorządowych stymulującym rozwój tego sektora. Poszerzenie palety instrumentów aktywnego zwalczania bezrobocia w województwie. Utworzenia bezpiecznego środowiska rozwoju przedsiębiorstw dla beneficjentów Funduszu. Zwiększenie atrakcyjności oferty Funduszu na rynku usług poręczeniowych. Zwiększenie bezpieczeństwa i wiarygodności Funduszu. Udzielanie pomocy organizacyjnej i nawiązywanie współpracy z funduszami lokalnymi. Utrzymanie pozycji lidera wśród funduszy poręczeniowych w kraju. Stworzenie trwałych podstaw funkcjonowania Funduszu Celem projektu jest umożliwienie tworzenia nowych i rozwoju funkcjonujących obecnie instrumentów finansowych ułatwiających dostęp przedsiębiorcom działającym na terenie woj. mazowieckiego do kredytów i pożyczek. Realizacja projektu zwiększy również dostępność kapitału zewnętrznego dla firm sektora MSP poprzez zwiększenie ilości udzielanych poręczeń, ich wysokości i zwiększenie ilości punktów w których będą udzielane poręczenia. Projekt obejmie swoim zasięgiem cały obszar województwa mazowieckiego, Fundusz będzie wspierał firmy sektora MSP również z terenów objętych największym bezrobociem. Pomogą w tym punkty poręczeniowe, które powstaną dopiero po dokapitalizowaniu Funduszu. Realizacja projektu polega na zwiększeniu potencjału finansowego Funduszu, co przełoży się to na ilość i wysokość uzyskanych kredytów i pożyczek przez mazowieckich przedsiębiorców. Poręczenia Funduszu umożliwiają udzielenie kredytu, lub podniesienie jego wartości. Poręczenie jest tylko częścią (70%) zabezpieczenia kredytu, więc wartość udzielonych kredytów będzie o 30% większa. Fundusz może swój kapitał angażować 3-krotnie, więc każda złotówka kapitału MFPK przekłada się na ok. 4 złote wzrostu sumy aktywów MSP w regionie. Z powyższego wynika, że do 2016r. przy pełnym wykorzystaniu zaangażowanego kapitału MFPK, nasze poręczenia będą przekładały się na wzrost aktywów MSP w regionie na ponad 1200 mln PLN (szacowana wielkość jest znacząco zaniżona z uwagi na nie ujęcie w niej poręczeń odblokowanych, które ponownie pracują na regionalnym rynku). Dofinansowanie przez MJWPU Funduszu (działanie 1.4 dotyczące dokapitalizowania dla funduszy poręczeniowych) odegra kluczową rolę w procesie udzielania poręczeń na Mazowszu. Fundusz będzie kładł duży nacisk na wspieranie działań innowacyjnych przedsiębiorstw, oraz przedsięwzięć innowacyjnych ukierunkowanych na rozwój infrastruktury, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego, oraz poprawę efektywności energetycznej. Dzięki zespołowi instrumentów prawnych i finansowych, projekt będzie spójny z polityką regionu. MFPK poprzez realizację niniejszego projektu będzie usuwał dysproporcję w rozwoju gospodarczym i społecznym w regionie województwa mazowieckiego (w szczególności dzięki planowanemu utworzeniu w 2011r. pięciu punktów/placówek) w dawnych miastach wojewódzkich, oraz zwiększenie liczby udzielanych poręczeń do blisko 1000 rocznie (w 2015r.). Podczas trwania projektu Fundusz planuje rozwinąć współpracę z bankami: poszerzyć ją o nowe produkty, oraz zawrzeć kolejne umowy z kilkoma nowymi bankami. Umożliwi to równomierne pokrycie ofertą Funduszu całego obszaru woj. mazowieckiego oraz skierowanie jej do wszystkich docelowych grup beneficjentów z sektora MSP, w tym podmiotów mikro. W czasie realizacji projektu Fundusz zamierza wprowadzić 3 nowe produkty poręczeniowe: - Poręczenia portfelowe(pp) - Szybka linia poręczeniowa (SLP) - Innowacje 2010 (Poręczenia projektów innowacyjnych) Rozwój instrumentów finansowych ego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu Całkowita wartość projektu: ,00 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,00 PLN 21

12 22 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany przez Marszałka Województwa ego, w listopadzie 2004 roku w celu wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu, tworzenia nowych miejsc pracy a tym samym ograniczenia bezrobocia. Fundusz powstał m.in. w celu kreowania i rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości sektora MSP, jako instytucja otoczenia biznesu, która realizuje zadania spójne ze Strategią Rozwoju Województwa ego. Misją Funduszu jest, między innymi, wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Mazowsza, poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego. Projekt Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotyczy działalności pożyczkowej prowadzonej przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Przedmiotem Projektu było dokapitalizowanie Funduszu w celu zwiększenia akcji pożyczkowej prowadzonej przez Fundusz na terenie województwa mazowieckiego. W ramach projektu Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 mln, które ma przeznaczyć na udzielenie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Mazowsza. W ramach realizowanego Projektu powstały dwa nowe produkty pożyczkowe : pożyczka Pierwszy Krok Plus dla podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy oraz Rozwój Plus dla podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność dłużej niż 12 miesięcy. Zasadniczą różnicą między nowymi produktami a produktami dotychczas oferowanymi przez Fundusz jest minimalna i maksymalna kwota pożyczki, które te progi są istotnie wyższe. W przypadku produktu Pierwszy Krok Plus minimalna kwota pożyczki wynosi zł, a maksymalna zł, w przypadku produktu Rozwój Plus odpowiednio zł i zł. Pożyczki udzielane są na okres do 60 miesięcy z możliwością ubiegania się o karencję w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Obecne oprocentowanie pożyczek jest już od 6,76 % maksymalnie do 8,76%. O pożyczkę w Funduszu mogą ubiegać się przedsiębiorcy którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć swoją działalność gospodarczą i mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zainwestowania środków własnych w realizację projektu. Udział własny wnioskodawcy w finansowaniu przedsięwzięcia może być wniesiony w ciągu 6 miesięcy od momentu uruchomienia pożyczki i nie może być niższy niż 5 % jej wartości. Każdy pożyczkobiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia pożyczki wekslem własnym in blanco. Ponadto w zależności od wartości pożyczki stosowane są następujące rodzaje zabezpieczeń: poręczenie osób trzecich, osoba poręczająca powinna posiadać stałe źródło dochodu, liczba poręczycieli jest zależna zarówno od ich dochodów jak i wartości ustanowionych innych zabezpieczeń, hipoteka, przewłaszczenie rzeczy ruchomych, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji, sądowy zastaw rejestrowy, przelew wierzytelności, poręczenie przez Fundusz Poręczeń Kredytowych - do 70 % wartości kapitału pożyczki. Oferta pożyczkowa Funduszu jest konkurencyjna w stosunku do oferty bankowej ze względu na : Możliwość uzyskania pożyczki bez tzw. historii kredytowej Akceptowanie przez Fundusz uproszczonych form księgowości stosowane przez MŚP Niskie oprocentowanie pożyczek tj od 6,76 % do 8,76% Ułatwienia w ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez bank O pożyczkę z Funduszu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy: - mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego - nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, co oznacza, że nie spełniają kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej - nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych (ZUS i Urząd Skarbowy) - nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego - nie zostali ukarani za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Poprzez dokapitalizowanie ego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., który jest wyspecjalizowany w obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw i prowadzi aktywną politykę sprzedażową, następuje rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu. Tym samym Projekt przyczynia się do realizacji celu głównego RPO WM, jakim jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Całkowita wartość projektu: PLN Kwota dofinansowania projektu: PLN 23

13 24 PIELECH M. Pielech Sp. z o.o. działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Celem przedsięwzięcia jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki zapewnieniu kompleksowej obsługi klienta opartej na innowacyjnych rozwiązaniach. W wyniku realizacji projektu, w przedsiębiorstwie zostaną wprowadzone nowe usługi i procesy z wykorzystaniem urządzeń najnowszej generacji. Ich zastosowanie pozwoli na zagwarantowanie kompleksowości usług, obniżenie cen i przyspieszenie realizacji usług, podnosząc jednocześnie poziom innowacyjności przedsiębiorstwa i kompetencje pracowników. W efekcie realizacja projektu pozwoli na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb klientów i w dużym stopniu wzmocni pozycję firmy na rynku lokalnym, zwiększając jednocześnie jej potencjał do świadczenia usług w skali całego regionu. Planowana inwestycja będzie polegała na: - wprowadzeniu nowych usług blacharsko-lakierniczych, świadczonych dotychczas na zasadzie zlecania ich wykonania podwykonawcom, - unowocześnieniu usług serwisowania samochodów poprzez zastosowanie innowacyjnych urządzeń do wyważania i montowania kół oraz zaawansowanej technologii geometrii cyfrowej, - utworzeniu nowych 7 stanowisk serwisowych - powiększeniu obszaru ekspozycji samochodów i punktu obsługi klienta salonu - wprowadzeniu niezależnej usługi mycia samochodów (dotychczas wykonywanej jedynie na zakończenie procesu naprawczego albo przeglądu samochodów). Projekt zakłada realizację następujących działań: - zakup urządzeń oraz technologii niezbędnych do wyposażenia blacharni i lakierni - zakup urządzenia do geometrii cyfrowej, wyważarki do kół oraz montażownicy do kół - zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia nowych 7 stanowisk serwisowych - budowę hali o powierzchni 1000 m2 - modernizację hali istniejącej obecnie - zakup oprogramowania Autostacja umożliwiającego kompleksowe zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie - zatrudnienie 11 osób satysfakcji dotychczasowych klientów, pozyskanie nowych klientów, zwiększenie zatrudnienia, skrócenie czasu wykonywanych usług, polepszenie warunków BHP, zwiększenie standardów ochrony środowiska, poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy i umocnienie jej pozycji na rynku, zwiększenie wiarygodności firmy wobec kontrahentów. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie dodatkowych efektów, co stanowi jego wartość dodaną: 1. Dyfuzja innowacyjności zastosowanie innowacyjnych technologii i urządzeń wpłynie pozytywnie na rozpowszechnienie innowacji w regionie 2. Pozytywny wpływ projektu na politykę równych szans - wzrost kompetencji pracowników wpłynie pozytywnie na umiejętności i szanse pracowników na krajowym rynku pracy; wytworzona infrastruktura zagwarantuje pełen dostęp dla osób niepełnosprawnych. 3. Efekt społeczny do którego będą się zaliczały: - mieszkańcy powiatu siedleckiego i powiatów okolicznych będą mogli korzystać z innowacyjnych technologii (takiego rodzaju usługi na chwilę obecną są w tym regionie niedostępne, a mieszkańcy którzy chcą z nich skorzystać zmuszeni są do dojazdu do Warszawy), tym samym powiat siedlecki będzie oferował usługi motoryzacyjne standardowe dla rynku europejskiego - podniesienie bezpieczeństwa na drogach. Usługi, które będzie oferowała firma PIELECH będą na najwyższym poziomie technologicznym, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo naprawianych aut - wzrost dochodowaści pracowników, podniesienie ich wartości rynkowej, wzrost potencjału kadrowego regionu, którego pracownicy zdobędą doświadczenie w pracy z innowacyjnymi urządzeniami - wpływ na likwidację tzw. szarej strefy, która nie jest w stanie obsługiwać nowoczesnych modeli aut, nowoczesnego ogumienia. Wnioskodawca posiada nieruchomość niezbędną do realizacji inwestycji. W celu realizacji projektu, wnioskodawca dokonał weryfikacji cen panujących na rynku, obejmującą zebranie ofert i rozpoznanie cen usług i materiałów budowlanych oraz kosztów zakupu planowanych urządzeń. Zostały podjęte działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę wnioskodawca posiada decyzję o warunkach zabudowy, która została wydana w dniu Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to luty Największe ryzyko na jakie narażona jest realizacja projektu związane jest z nieuzyskaniem dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Brak dotacji spowoduje odsunięcie inwestycji w czasie i jej realizację w ograniczonym zakresie. Zagrożeniem dla projektu jest także wzrost cen materiałów i usług budowlanych w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, przedsiębiorstwo pokryje różnicę wynikającą ze wzrostu środkami własnymi. Wzrost konkurencyjności firmy PIELECH poprzez poszerzenie usług i modernizację Całkowita wartość projektu: ,00 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,00 PLN 25 Efektem zastosowania proponowanych rozwiązań będzie: podniesienie poziomu technologicznego i organizacyjnego, podniesienie standardów jakości obsługi klienta, zwiększenie

14 26 Amaranth Sp. z o.o. działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Projekt został oparty na innowacyjnym materiale 60days i produktach z tego innowacyjnego materiału. Materiał 60 DAYS powstał na bazie odpadów z produkcji włókien lnianych, dzięki czemu nie eksploatuje nieodnawialnych zasobów naturalnych i minimalizuje zużycie cennej energii. Bio-degraduje się w 100%, ulega całkowitemu rozkładowi po 60 dniach od momentu wyrzucenia na pierwiastki nieszkodliwe dla środowiska, takie jak tlen, wodór, wchodząc w naturalny obieg biologiczny. Łączy w sobie cechy papieru i tkaniny. W odbiorze jest naturalny, ciepły i delikatny. Prezentowane produkty to efekt poszukiwań zastosowania dla nowoczesnego, ekologicznego materiału. Projekty podejmują kwestie kultury konsumpcyjnej oraz problem jedno/ wielorazowości, czasem wydłużając, a czasem skracając życie produktów. 60BAG to przyjazne środowisku, biodegradujące torby wielorazowe. Jako jedyne na rynku produkowane są z naturalnej włókniny lnianej. Są w pełni ekologiczne i nie potrzebują drogiego procesu recyklingu. Są bezkonkurencyjną alternatywą dla kolorowych toreb plastikowych oraz wielorazowych toreb polipropylenowych. Również są świetnym gadżetem reklamowym dla firm popierających postawy proekologiczne. Korzystanie z toreb 60BAG to najlepsza manifestacja przynależności do ekoświadomych producentów i konsumentów. Przedmioty często nie nadążają za szybko rosnącymi dziećmi. UHA to taboret pomyślany jako tymczasowy, przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Po swoim krótkim życiu może być wyrzucony bez negatywnych konsekwencji dla środowiska. Krzesełko pełni także funkcję schowka. Jest również zabawką samą w sobie. Forma kojarzy się ze zwierzątkiem, co zachęca do zabawy. UHA jest składane na płasko, co ułatwia transport oraz pozwala, na zaoszczędzenie miejsca w razie potrzeby przechowywania. NO daje się składować na płasko, dzięki czemu jest łatwe w przechowywaniu. LENIUSZKI to zabawki-maskotki, przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym od trzeciego do szóstego roku życia, zaprojektowane zostały jako doraźna pomoc w trudnych, stresujących dla nich sytuacjach. Ich rolą jest odwrócenie uwagi i uspokojenie dziecka dzięki formie oraz zastosowaniu aromaterapii. Włóknina lniana farbowana jest barwnikami naturalnymi, w zależności od zabawki: zieloną herbatą, kurkumą z rumiankiem lub łuskami cebuli. LE- NIUSZKI wypełnione są ziarnami fasoli, soi lub kukurydzy i ścinkami włókniny, resztkami pozostałymi po wykroju. Ścinki nasączone są olejkami eterycznymi o zapachu wanilii, pomarańczy i eukaliptusa. Po czasie, gdy maskotka ulegnie zużyciu, dziecko może włożyć ją do doniczki, zasypać ziemią, podlać, a z ziaren wyrośnie roślina nowe życie. W ten sposób LENIUSZEK może zamienić negatywny bodziec zużycia zabawki na pozytywny SAMOSIEWKA to opakowanie na pojedyncze nasiono z pełnym zestawem niezbędnym do wyhodowania rośliny w domowych warunkach: liofilizowaną (suchą) ziemią z odżywką. Wielkość opakowania zależy od głębokości, na jakiej muszą znaleźć się nasiona. Na opakowaniu zawarta jest prosta informacja o niezbędnej ilości wody, wymaganym nasłonecznieniu oraz kod kolorystyczny: zielony nadruk dla nasion roślin jadalnych, czarny dla nasion roślin ozdobnych. Aby wyrosła roślina, SAMOSIEWKĘwystarczy włożyć do doniczki i podlać. Na skutek działania wilgoci i kontaktu z ziemią opakowanie ulega biodegradacji. SAMO- SIEWKA może być rodzajem upominku (np. z nasionem polskiego dębu). WKŁADEK to rozwiązanie ułatwiające przesadzanie roślin w domu. Składa się z drenażu i wkładu wypełnionego odpowiednią mieszanką ziemi (np. uniwersalną, do kaktusów, do paproci). Każdy wkład opatrzony jest instrukcją ułatwiającą prawidłowe przesadzanie roślin. Używając WKŁADKA wykorzystujemy tylko tyle drenażu i ziemi, ile potrzebne jest do przesadzenia jednej rośliny, a cały proces przebiega czysto i sprawnie. Zaprojektowano pięć rozmiarów WKŁADKA do najczęściej występujących wielkości doniczek. Podsumowując: Torba 60BAG produkowana jest z roślinnych odpadów produkcyjnych (włókien lnu). Wyrzucona na śmietnik ulega biodegradacji w ciągu 60 dni. Pochodzi z Polski. 60BAG to atrakcyjna alternatywa dla foliowych torebek. Zasadniczą zaletą jest produkcja oparta na włóknach pochodzenia roślinnego. Torby wyglądają solidnie i estetycznie. Zostały już docenione na początku br. przez Green Dot Awards. Kiedy torba się zużyje, wystarczy ją wyrzucić, a biologia sama zajmie się recyklingiem. Po 60 dniach powinna ulec całkowitej biodegradacji. Rozwój przedsiębiorstwa Amaranth Sp. z o. o. Całkowita wartość projektu: ,19 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,595 PLN 27 GRONO to torba do transportu wina mieszcząca trzy lub pięć butelek. Pozwala bezpiecznie przenosić butelki ze sklepu do domu.ciężar rozmieszczony jest równomiernie, co wynika z symetrii układu kieszeni. Można łatwo wkładać i wyjmować butelki, a wewnętrzne blokady uniemożliwiają przypadkowe wysunięcie się zawartości w trakcie przenoszenia.gro-

15 28 PHU ADAGMA Sp. z o.o. działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Gmina Mochowo położona jest w północno-zachodniej części Województwa ego, w Powiecie Sierpeckim. Cały jej obszar leży na Nizinie ej, w dorzeczu rzek Sierpienicy i Skrwy Prawej.Gmina Mochowo graniczy: - z trzema innymi gminami Powiatu Sierpeckiego: Gozdowo, Szczutowo oraz gminą wiejską Sierpc,- z jedną gminą Powiatu Płockiego Brudzeń Duży,- z dwoma gminami Powiatu Lipnowskiego (Województwo Kujawsko pomorskie): Skępe i Tłuchowo. Powierzchnia Gminy Mochowo: ha (143,6 km2). Realizacja projektu nie wiązała się z utworzeniem nowej działalności lecz z rozwojem istniejącej działalności gospodarczej. W wyniku projektu nastąpiła rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa oraz inwestycje w innowacyjne maszyny i urządzenia polegające na zakupie dwóch linii. Jedna linia służy do produkcji sklejki i płyty druga do produkcji wsporników do palet. Spóła Adagma wybudowała 2 hale o łącznej powierzchni zabudowy 1700 m2. tówki budowlanej co w znaczny sposób zwiększy jakość wyrobów stosowanych w budownictwie. Projekt dla Spółki Adagma daje możliwość wdrożenia zupełnie innych procesów produkcyjnych w porównaniu do obecnie prowadzonej działalności. Będą to nowe technologie nie mające nic wspólnego z produkcją palet. Atutem projektu jest możliwość zagospodarowania drewna o lepszych i gorszych parametrach a przede wszystkim odpadów powstających w wyniku produkcji z drewna tj. trocin i zrębek przerób recyklingowy w pełnowartościowy produkt. Nowe produkty będą trafiały na rynek lokalny, regionalny i krajowy. Spółka też planuje dążenie do wprowadzenia eksportu dla nowych produktów powstałych w wyniku realizacji Projektu. Realizacja Projektu w zakresie ochrony środowiska zapewnia najbardziej optymalne wykorzystanie obrabianego surowca drzewnego. Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez innowacyjne inwestycje i dywersyfikacje produkcji Całkowita wartość projektu: ,02 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,00 PLN Ligowo 29 Zostały wykonane prace instalacyjne. Zakupiono Komorę suszarni o pow. 70m2. W ramach projektu dokonano również montażu maszyn i urządzeń w ciąg technologiczny, uruchomiono produkcję, ogrodzono i utwardzono obiekt wchodzący w skład inwestycji, zakupiono technologie produkcji wsporników do palet. Stopniowo i sukcesywnie wdraża Spółka 2 nowe technologie: - produkcja wsporników do palet - produkcja sklejki i płyty drewnianej Produkcja wsporników do palet jest bardzo przyszłościowym przedsięwzięciem i przyjaznym środowisku z uwagi na fakt że do produkcji wykorzystywane będą odpady powstające podczas obróbki drewna w postaci trocin i zrębek. Nowe produkty Spółki to płyta klejona z drewna z przeznaczeniem głównie do meblarstwa i budownictwa. Projekt zakłada wprowadzenie płyty o parametrach z przeznaczeniem do produkcji mebli, deski podłogowej i kantówki okienno drzwiowej. Druga kategoria płyty będzie mogła być wykorzystana do produkcji konstrukcji szkieletowych domów oraz kan- Projekt realizowany jest na terenie wiejskim i jest ogromna szansą dla okolicznych mieszkańców w zakresie zatrudnienia albowiem projekt zakłada zatrudnienie 20 osób zarówno kobiet i mężczyzn. Cała realizacja projektu wywarła wpływ na rozwój Regionu na jego obrzeżach i z całą pewnością jest to dążenie do spójności i konkurencyjności Regionu Mazowsza. Projekt ma ogromny wpływ na dążenie do zadowolenia klienta, wzrost naszej przedsiębiorczości, konkurencyjności i wpłynie na spójność Mazowsza a także na polepszenie warunków pracy na wsi i tworzeniu miejsc pracy na wsi. Projekt realizowany był mimo krótkiego czasu w sposób niesprawiający problemów dzięki bardzo zorganizowanej kadrze zarządzającej w Spółce i znakomitej współpracy między Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

16 30 Usługi Budowlano Antykorozyjne BUDROKOR Andrzej Alabrudziński To gwarantuje wysoką efektywność i oszczędności. działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Maksymalne wymiary lakierowanych elementów Dysponujemy możliwością obróbki chemicznej i malowania proszkowego elementów do 8000 mm długości, 1300 mm szerokości i 2200 mm wysokości. Realizacja projektu polegała na zakupie niezbędnych urządzeń do malarni proszkowej oraz do cięcia blachy. W ramach inwestycji dokonano następujące działania: - zakup urządzeń do malarni proszkowej w skład, której wchodzi: komora do procesów przygotowania powierzchni metodą wysokociśnieniową, suszarka do wygrzewania elementów po myciu, urządzenia aplikacyjne do napylania farby, kabiny malarskie, wózki z przesiewaczem umożliwiający obieg zamknięty farby proszkowej, piec do zapiekania farb proszkowych, układ transportu technologicznego z trawersą transportową. - zakup maszyn do cięcia blachy w skład, której wchodzą: MABI 3000E VARIO, MABI Clou, MABI 4QS, MABI 4B, MABI 16-S Malarnia proszkowa Dzięki dofinansowaniu mogliśmy uruchomić malarnię proszkową w której detale uzyskują estetyczny i dekoracyjny wygląd oraz zabezpieczenie antykorozyjne. Oferujemy szeroką gamę kolorów wg. katalogu RAL oraz kolory pozakatalogowe w różnych stopniach połysku (połysk, półpołysk, mat, półmat) oraz w różnym wykonaniu np. strukturalnym, z efektami specjalnymi. Wszystkie farby stosowane w naszej firmie posiadają certyfikaty ISO. Posiadamy farby epoksydowe, poliestrowo-epoksydowe, oraz poliestrowe. Farby proszkowe dają powłokę twardą, odporną na czynniki mechaniczne i chemiczne, na przegrzanie oraz na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Polityka cenowa Wartość wykonywanych usług określana jest w zależności od rodzaju i ilości dostarczonego materiału. W razie jakichkolwiek zapytań nasi pracownicy dokonają profesjonalnej wyceny i doradzą najlepszą technologię. Oferujemy również usługę czyszczenia strumieniowo - ściernego. Maksymalna długość elementu 12 m. czyszczenie powierzchni elementów metalowych z farby, rdzy i innych zanieczyszczeń przygotowanie konstrukcji pod malowanie, cynkowanie odnawianie starych elementów Przy współpracy z renomowanymi producentami materiałów antykorozyjnych, termoizolacyjnych i środków chemicznych dla budownictwa oferujemy również: wykonawstwo specjalistycznych powłok antykorozyjnych powierzchni stalowych, aluminiowych, ocynkowanych i betonowych, dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i spożywczego, prace związane z przygotowaniem powierzchni pod powłoki antykorozyjne (czyszczenie przez piaskowanie, piaskowanie na mokro, śrutowanie, mycie wysokociśnieniowe), roboty termoizolacyjne ciepło i zimnochronne w zakresie temperatur od o C do -260 o C oraz izolacje dźwiękochłonne, prefabrykacje płaszczy ochronnych na izolację rurociągów, zbiorników i aparatów, wykonawstwo izolacji wylewanych i natryskowych systemami poliuretanowymi (chłodnie, aparaty, rurociągi, dachy itp.) wykonawstwo powłok ogniochronnych, montaż i demontaż rusztowań systemowych ALLROUND LAYER, wykonywanie prac wysokościowych z wykorzystaniem rusztowań alpinistycznych, Zakup urządzeń do malarni proszkowej i cięcia laserem Całkowita wartość projektu: ,00 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,00 PLN Ligowo 31 Jakość Zastosowanie powłok proszkowych jest bardzo szerokie. Dzięki wysokiej wytrzymałości i odporności na zadrapania, wycieranie, a także warunki atmosferyczne i chemikalia, mogą być stosowane jako zabezpieczenie antykorozyjne. Odporność termiczna powłoki wynosi ok. 100 C. Właściwą jakość powłoki zapewnia automatyczna kontrola istotnych parametrów procesów technologicznych. Ekologia i efektywność Malowanie proszkowe jest technologią przyjazną środowisku i łatwą w stosowaniu. Farby proszkowe są niepalne, bezpieczne dla ludzi i środowiska, a odpady w pełni się odzyskuje. Prefabrykacja płaszczy ochronnych na izolację rurociągów, zbiorników i aparatów dzięki dofinansowaniu może się odbywać z użyciem specjalistycznych maszyn MABI co pozwala na precyzyjną i szybką obróbkę blach aluminiowych, ocynkowanych, nierdzewnych i powlekanych. Wycinane płaszcze ochronne izolacji dzięki tym maszyną mają niespotykaną dotąd jakość a szybki proces produkcji pozwala zaoszczędzić na kosztach przez co usługa jest konkurencyjna w porównaniu z innymi firmami.

17 32 HartMet Sp. z o.o. działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości dowy, wewnątrz której znajduje się izolacja cieplna, stanowiąca element komory grzewczej), generator endotermiczny z automatyczną regulacją punktu rosy (urządzenie zaopatruje piec w atmosferę ochronną potrzebną do przeprowadzenia w nim obróbki cieplnej; urządzenie po uruchomieniu automatycznie wytwarza i utrzymuje zadane parametry), system nadrzędny, który rejestruje parametry i kontroluje proces. Przedmiotem projektu była inwestycja w środki trwałe poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń niezbędnych w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Zakres rzeczowy projektu obejmował realizacje następujących działań: Zakup hydraulicznej prasy dokładnego wykrawania. Zakup hydraulicznej prasy dokładnego wykrawania umożliwił nam precyzyjne wycinanie części metalowych z bardzo dużą dokładnością położenia i kształtu wycinanych powierzchni. W ramach projektu zakupiona została wydajna, energooszczędna prasa hydrauliczna do wytłaczania elementów metalowych. Urządzenie cechuje się niskimi kosztami użytkowania a zarazem wysoką wydajnością. W wyniku realizacji projektu została wprowadzona nowa usługa dokładnego wykrawania taśm i blach o grubości 8-16 mm. W chwili obecnej jesteśmy pod tym kątem konkurencją na polskim rynku, jedynie tego typu usługi realizują koncerny motoryzacyjne, jednak realizują je w innej technologii i na własne wewnętrzne potrzeby. Koncepcja budowy urządzenia, system hydrauliczny oraz system sterowania Feintool-Moton-Control zaprojektowane są o przemysłowej produkcji. Konstrukcja prasy zapewnia dużą stabilność i długi okres użytkowania. Zakup linii do obróbki cieplnej. W ramach tego działania została zakupiona zaawansowana technologia do obróbki cieplnej o następującej specyfikacji technicznej podzespołów wchodzących w jej skład: system załadowczy, piec przelotowy muflowy ogrzewany elektrycznie z instalacją i sterowaniem atmosfery regulowanej (piec ten przeznaczony jest do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wykonywanych ze stali w atmosferach regulowanych i w zakresie temperatur 750 do 1000oC; piec jest przeznaczony do następujących procesów nawęglanie, węgloazotowanie wysokotemperaturowe, regeneracja węgla w stalach odwęglonych, jasne hartowanie), wanna hartownicza wraz z przenośnikiem, urządzenie myjące (urządzenie myjące jest przelotowe, oznacza to, że urządzenie stoi za wanną hartowniczą a przed piecem do odpuszczania; obsługa myjki jest całkowicie zautomatyzowana a parametry procesu są całkowicie programowane przed jego rozpoczęciem. piec do odpuszczania ( przeznaczony jest do obróbki cieplnej, zwłaszcza do odpuszczania w atmosferze powietrza w zakresie temperatur od 150oC do 600oC; piec składa się z obu- Dzięki temu systemowi możliwy jest podgląd parametrów urządzeń on-line, dokumentowanie procesów zgodnie z wymaganiami norm zapewnienia jakości poprzez prowadzenie komputerowej książki pracy pieca opartej na bazie danych dla wsadów oraz wydruk raportów z przebiegu procesu dla poszczególnych wsadów. Zakup wyposażenia laboratorium analitycznego do badań materiałowych. Laboratorium analityczne zostało doposażone o następujące urządzenia: prasa do inkludowania na gorąco, mająca zastosowanie do przygotowania próbek w celu badania twardości lub struktury, automatyczna, programowalna, jednotalerzowa szlifierko-polerka metalograficzna, służąca do przygotowania próbki do przeprowadzania badania struktury metalu oraz przeprowadzania pomiaru twardości HV, mikroskop metalograficzny, służący do porównania zgodności struktury materiału po wykonaniu obróbki cieplnej, cyfrowy twardościomierz Vickersa z oprogramowaniem, system automatycznego wykonania docisku metodą Vickersa i ich automatycznego pomiaru z funkcją automatycznego ustawiania ostrości i przetwarzania wyników pomiarowych. Zakupione technologie są bardzo innowacyjne potwierdzone przez dyplomowanego rzeczoznawcę w oparciu o opinie o innowacyjności wydanej przez specjalistyczne jednostki, np. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług technicznych w Białymstoku Efektami działalności innowacyjnej jest posiadanie przez firmę specjalistycznego i nowoczesnego parku maszynowego renomowanych firm światowych oraz wykwalifikowanej kadry menadżerskiej i techniczno inżynierskiej, a jakość produktów finalnych zagwarantowana jest również poprzez staranny dobór dostawców. W strategii firmy główny nacisk położono na innowacje i możliwość wykorzystywania nowoczesnych: technologii, produkcji, metod zarządzania, kanałów dystrybucyjnych, posiadania certyfikatów jakości, własnych rozwiązań technologicznych oraz dbania o środowisko naturalne Rozwój przedsiębiorstwa HartMet Sp. z o.o. poprzez inwestycje w innowacje Całkowita wartość projektu: ,00 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,00 PLN 33

18 34 Euroimplant S. A. działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Dzięki środkom uzyskanym na realizację Projektu możliwe było skompletowanie infrastruktury oraz opracowanie technologii umożliwiających wytwarzania substytutu skóry do celów medycznych. Dzięki technologii tej możliwe jest obecnie pobranie małego fragmentu skóry od osób (strażacy, górnicy, żołnierze, itp.) potencjalnie narażonych na różnego typu urazy (np. oparzenia), wyizolowanie z niego komórek, namnożenie ich a następnie zamrożenie i przechowywanie. Jest to rodzaj swoistej polisy ubezpieczeniowej w przypadku urazu możliwe będzie szybkie stworzenie aktywnego opatrunku zastępującego skórę chorego a przez to często ratującego mu życie bądź chroniącego od kalectwa czy oszpecenia. Projekt ten nie ogranicza się jednak tylko do takiej polisy dzięki stałej produkcji aktywnych biologicznie opatrunków możliwa będzie pomoc osobom przewlekle cierpiącym z powodu trudno gojących się owrzodzeń (np. stopa cukrzycowa) czy odleżyn i znaczące poprawienie ich komfortu życia. Dotychczasowa działalność wnioskodawcy dotyczy prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych, medycyny, inżynierii tkankowej, toksykologii in vitro. Celem tej działalności jest opracowywanie i wytwarzanie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej do celów terapeutycznych, badawczych, lub tez z przeznaczeniem dla przemysłu kosmetycznego. na budowie nowoczesnego obiektu laboratoryjno-produkcyjnego przysłuży się rozpoczęciu wytwarzania na skalę przemysłowa produktów, których prototypowe partie opracowane zostały w obecnie użytkowanym przez Spółkę laboratorium w Rybiu. Euroimplant dysponuje pomieszczeniami laboratoryjnymi o klasie czystości B i C, umożliwiającymi prace w systemie kampanijnym w klasie czystości A - w komorze laminarnej. Realizowana inwestycja wpłynie na rozbudowę przedsiębiorstwa o nowoczesny zakład wytwórczy z pomieszczeniami wyposażonymi w urządzenia zapewniające utrzymywanie klasy czystości A, co umożliwi wytwarzanie na szeroką skalę produktów wymagających zachowania warunków klinicznych w procesie wytwórczym. Nowoczesny zakład dostarczający na rynek wysoko zaawansowane produkty inżynierii tkankowej, będzie jedynym takim w Polsce. Nowoczesne laboratorium wytwórcze zapewni ponadto doskonałe warunki również dla prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej we własnym zakresie. Potwierdzeniem dodatkowych osiągnięć Euroimplant S.A. jest uzyskanie wielu nagród, m.in. tytułu Krajowego i Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2010, Certyfikatu Innowacyjności 2010 Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk dla 50 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, nagrody miesięcznika Uroda Najlepsze dla Urody 2010 oraz nagrody Inwestorów i Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Wdrożenie nowego produktu - Euroderm Całkowita wartość projektu: PLN Kwota dofinansowania projektu: PLN 35 Stosowana w pracach badawczych i dotychczasowym procesie wytwórczym technologia produkcji materiałów kolagenowych polega na warstwowym formowaniu kompozytu, co umożliwia uzyskanie biomateriału o zróżnicowanych właściwościach morfogenetycznych. Metody wytwarzania wielowarstwowego kompozytu kolagenowego i wzbogacania go cytokinami, molekułami adhezyjnymi oraz nanocząstkami stanowią unikalne know-how spółki są efektem wieloletnich badan prowadzonych przez pracowników Euroimplantu i zgodnie z dostępną wiedza nie są stosowane nigdzie indziej na świecie. Produkty spółki Euroimplant, uzyskane w związku z wdrożeniem opracowanych metod ich wytwarzania będą służyły głównie do leczenia ubytków skóry (oparzenia, chirurgia plastyczna), leczenia przewlekłych owrzodzeń skóry, odbudowy tkanki chrzestnej stawów, regeneracji obwodowej tkanki nerwowej. Firma Euroimplant jest beneficjentem także innych funduszy europejskich, m.in. funduszy PARP Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu Laboratoria Euroimplant, polegająca

19 36 GREGOR Grzegorz Krawczykowski działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Firma Gregor działa na rynku od 1993 roku. Na początku ograniczała się do dystrybucji importowanych słodyczy, a od 2003 roku jej działalność została rozszerzona o produkcję, która z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Dlatego dotychczasowy budynek stał się niewystarczający na jej potrzeby. Do priorytetowych zadań, jakie zrealizował przedsiębiorca w ramach projektu, należał zakup nieruchomości i adaptacja istniejącego obiektu budowlanego pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej (produkcji spożywczej). Pomogło to rozwiązać problem niewystarczającej powierzchni produkcyjnej, przez co firma miała ograniczone pole konkurowania z innymi przedsiębiorcami. Więcej pracy Przeniesienie zakładu do lokalu o dużo większej powierzchni pozwoliło na znaczne rozszerzenie asortymentu. Dzięki wprowadzeniu nowych produktów oraz konfekcjonowaniu już produkowanych, możliwa stała się decyzja o zwiększeniu zatrudnienia. Dofinansowanie, obok zakupu nieruchomości, przeznaczono także na zakup i instalację nowych maszyn. Poszerzyło to ofertę produktową firmy, która systematycznie wdraża nowe wyroby cukiernicze. Do najważniejszych problemów, z którymi borykała się firma GREGOR, należała niewystarczająca powierzchnia produkcyjna, co hamowało dalszy rozwój firmy i uniemożliwiało właściwe funkcjonowanie na rynku i konkurowanie z innymi firmami. Sytuacja ta powodowała brak możliwości konfekcjonowania oferowanych produktów, co niekorzystnie wpływało na szybkość dostaw do klientów, a także na konkurencyjność. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło unowocześnić park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, unowocześnić oferowany asortyment. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu inwestycyjnego wszystkie bieżące potrzeby przedsiębiorstwa zostały zaspokojone na najbliższe kilkanaście lat. Do priorytetowych zadań, jakie zrealizowano dzięki dofinansowaniu to zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja istniejącego obiektu budowlanego pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej - produkcja spożywcza, co doprowadzi do rozwiązania problemu związanego z niewystarczającą wielkością powierzchni produkcyjnej uniemożliwiającej właściwe funkcjonowanie na rynku, dalszy rozwój firmy a także ograniczone pole działania w kwestii konkurowania z innymi przedsiębiorcami. Efektem tego będzie podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, która po części zostanie zapewniona poprzez bardzo atrakcyjną lokalizację w bliskim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej - 30 km od Warszawy. Przeniesienie zakładu do lokalu o dużo większej powierzchni pozwoli na znaczne rozszerzenie asortymentu poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz konfekcjonowania już produkowanych, a to z kolei przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia. Z dotacji udało się zakupić i zainstalować nowe maszyny, które umożliwiąją rozszerzanie oferty produktowej poprzez systematyczne wdrażanie nieznanych dotąd wyrobów cukierniczych. Firma wprowadziła innowację produktową, dzięki czemu rozszerzon gamy oferowanych produktów, co wpłynęło na zwiększenie innowacyjności wytwórni GREGOR, prowadząc do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali regionu a nawet w skali kraju. Nowe produkty Dzięki przyznanej dotacji oraz wprowadzonym innowacjom i zainwestowaniu w sprzęt firma Gregor wypuściła na rynek nowe produkty, m.in.: 1. Lizaki UFOLAKI + 10 WITAMIN jest to pierwszy polski lizak pudrowy wzbogacany witaminami, gdzie 1 szt. zawiera 25 proc. RDA, czyli dziennego zapotrzebowania na witaminy. Konkurencyjny produkt pochodzi z Węgier. Zaletą polskiego wyrobu jest to, że nie zawiera sztucznych substancji słodzących i jest dwa razy większy od wyrobu konkurencji, a jest sprzedawany w zbliżonej cenie. 2. Cukierki o nie produkowanych w tutejszym zakładzie kształtach, np.: płaskich pastylek. 3. Oranżadki w proszku, pakowane w kolorowe, foliowe saszetki przyciągające oko konsumenta, co wyróżnia je spośród produktów dostępnych na rynku. 4. Kule Maksy nieznane dotąd na polskim rynku. Zbliżony konkurencyjny produkt wytwarzany jest w Irlandii. Zawiera gumę balonową, a wierzchnia warstwa ma smak coli. 5. Wata cukrowa występuje w pięciu smakach i trzech rodzajach opakowań. Słodycze pudrowe - smaczne i kolorowe Adaptacja wraz z nadbudową i rozbudową istniejącej hali oraz zakup maszyn na cele działalności gospodarczej - produkcja spożywcza Całkowita wartość projektu: ,51 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,65 PLN Grodzisk 37

20 38 Fabryka Kabli MADEX Sp. J. działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Fabryka Kabli MADEX specjalizuje się w produkcji miedzianych kabli telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Od wielu lat celem działania firmy jest oferowanie produktów najlepszej jakości po konkurencyjnych cenach przy zapewnieniu najbardziej dogodnego dla klienta terminu i miejsca dostawy. Firma realizuje te cele poprzez systematyczną modernizację parku maszynowego oraz wprowadzanie nowych technologii i materiałów. W ostatnich latach zaznacza się silny trend wzrostu szybkości transmisji danych i znaczenia usług związanych z transmisją danych dla użytkowników sieci telekomunikacyjnych. Miejsce tradycyjnych usług analogowych zajmuje stopniowo dostęp szerokopasmowy do Internetu, telewizja, gry sieciowe i inne usługi, wymagające łącza stałego o przepływności do abonenta co najmniej 10 Mbit/s. Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach przedmiotowego projektu są kolejnym etapem dostosowującym park maszynowy firmy do produkcji kabli wieloparowych, których wszystkie pary mogą być wykorzystywane do realizacji usług szerokopasmowych. Przedmiotem projektu jest: 1. Zakup i uruchomienie 4 szt. maszyn do skręcania par (elementu który decyduje o jakości transmisji sygnału wzdłuż toru kabla). Maszyny do skręcania par składają się z urządzeń zdawczych służących do odwijania skręcanych żył oraz skręcarki par. Dwie z zakupionych maszyn wyposażone zostały w podwójne urządzenia zdawcze z odkrętem będące najnowszym rozwiązaniem dostępnym obecnie na rynku. Zastosowanie odkrętu, który wspomaga odwijanie skręcanych żył zmniejsza w istotny sposób występowanie mechanicznych odkształceń izolacji żył, dzięki czemu parametry skręconych par są bardzo stabilne. Taka technologia daje możliwość produkcji kabli komputerowych do transmisji z prędkością powyżej 10Gbit/s w których stosowane są żyły izolowane polietylenem spienionym. Dodatkową korzyścią z zastosowania tych urządzeń jest zwiększenie wydajności maszyn w procesie skręcania par do kabli szerokopasmowych o 30%, dzięki zastosowaniu pierwszego skrętu żył na etapie ich zdawania. Do pozostałych 2 skręcarek zastosowane zostały urządzenia zdawcze pojedyncze z kompensatorami regulującymi naciąg odwijanych żył - rozwiązanie technologiczne stosowane dotychczas do produkcji kabli komputerowych do transmisji z prędkością 1Gbit/s., uzupełniające wdrożoną innowację. Dzięki takim rozwiązaniom, w przypadku wzrostu zapotrzebowania na nowe kategorie kabli w najbliższych latach, firma będzie mogła w stosunkowo krótkim czasie dostosować 2 skręcarki do ich produkcji poprzez zakup i montaż samych urządzeń zdawczych z odkrętem. Skręcarki par są wyposażone w sterowniki najnowszej generacji umożliwiające utrzymanie stabilnych parametrów pracy maszyny. Również kształt i konstrukcja liry, elementu obrotowego odpowiedzialnego za skręcanie żył izolowanych w parę został dopracowany przez producenta maszyn tak aby skręcany element podlegał jak najmniejszym przeciążeniom przy prędkościach rzędu 2500 obrotów na minutę. 2. Zakup i uruchomienie zestawu pomiarowego do kontroli parametrów transmisyjnych kabli w wysokich częstotliwościach Zakupiony system pomiarowy jest wyposażony w najnowszej generacji analizator sieciowy, który umożliwia kilkukrotne skrócenie czasu pomiaru parametrów w zakresie częstotliwości do 3GHz. System jest przystosowany do pomiaru Alien PS NEXT; Alien PS FEXT (Alien Crosstalk), nowych parametrów charakteryzujących możliwość realizacji transmisji z prędkością 10Gbit/s. Z tego tytułu stanowi on rozwiązanie innowacyjne w skali kraju. W 2008 roku w ramach prac badawczo-rozwojowych wykonaliśmy odcinki prototypowe kabli miejscowych szerokopasmowych do zastosowań wewnątrz budynków oraz kabli zewnętrznych. Uruchomienie produkcji tych kabli na skalę przemysłową wymagało uzupełnienia parku maszynowego firmy o maszyny będące przedmiotem projektu. W bieżącym roku opracowaliśmy nowe odmiany kabli w tej grupie wyrobów. W grupie kabli teleinformatycznych 4-ro parowych przygotowujemy uruchomienie produkcji kabli UTP kategorii 6A oraz S/FTP kategorii 7A.. Kable te mogą być wykorzystywane do transmisji z przepływnością binarną 10 Gb/s. Podstawowe korzyści jakie firma uzyskała dzięki realizacji projektu to: wdrożenie nowej oferty produktowej oraz oferty o lepszych parametrach jakościowych skrócenie czasu produkcji dzięki zwiększeniu wydajności skręcania par skrócenie czasu przeznaczonego na kontrolę finalną wieloparowych kabli teleinformatycznych zmniejszenie kosztów produkcji dzięki mniejszym odpadom wynikającym z zapewnienia stabilnej jakości produkowanych par skrócenie czasu realizacji dostaw. Podniesienie konkurencyjności Fabryki Kabli MADEX poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologii produkcji kabli do sieci szerokopasmowych Całkowita wartość projektu: PLN Kwota dofinansowania projektu: PLN 39

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Rzeszów, 09-04-2013r. 1 PUNKT KONSULTACYJNY KSU Świadczy bezpłatne usługi informacyjne: - jak, krok po kroku, założyć własną firmę;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy spółka z organiczoną odpowiedzialnością

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy spółka z organiczoną odpowiedzialnością Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Projekt 1 ISTOTNY Projekt 2 Projekt 3 Rozszerzenie działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja Poddziałanie 3.1.2 typ projektu - Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Mazowiecki Serwis Gospodarczy, Katarzyna Glezman 1 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r.

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. Michał Kopeć Departament Programów Europejskich II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. 1 Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas wspólne europejskie wsparcie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Program Jessica na Mazowszu Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Czym jest Jessica JESSICA wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich to inicjatywa Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo