AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS"

Transkrypt

1 Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering 2 Department of Business Technology AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS The paper aims to review and discuss the major problems of reverse and green logistics. The main task is to analyze the development of the term green logistics as well as describing the current situation and role of environmentalism in today s world and particularly in logistics industry. The paper also aims to present and analyze the main strategies of green logistics, to describe the role of green logistics in transportation system and to analyze the relationships between green and reverse logistics. Since the environmental problems are particularly relevant nowadays, logistical system is no exception. Recently, the issue of green logistics or environmentally-friendly logistics has become one of the primary concerns for organizations and it is worth analyzing. In the present article, efforts are made to define a concept of reverse logistics and show its applicability to solving business problems. Key words: green logistic, reverse logistic, environmentalism. ANALIZA ASPEKTÓW TEORETYCZNYCH ZIELONEJ LOGISTYKI ORAZ LOGISTYKI ZWROTÓW STRESZCZENIE Poniższy referat ma na celu wyszczególnienie i omówienie głównych problemów tzw. logistyki zwrotów oraz tzw. zielonej logistyki w aspekcie opisu aktualnego stanu wiedzy na ten temat oraz ich dzisiejszej roli w ochronie środowiska i ich znaczeniu przemysłowym. Ponadto referat prezentuje główne założenia strategii zielonej logistyki oraz jej rolę w systemach transportowych i powiązania z logistyką realizacji zwrotów. Słowa kluczowe: zielona logistyka, logistyka zwrotów, podejście do środowiska naturalnego.

2 Stanisław Piasecki Polska Akademia Nauk Instytut Badań Systemowych ul. Newelska 6, Warszawa ROLA TRANSPORTU W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH W WARUNKACH KONKURENCJI RYNKOWEJ Referat dotyczy problemu obsługi transportowej klientów przedsiębiorstwa. W referacie przedstawiono w sposób sformalizowany działalność firmy o zakresie lokalnej z dostawą jej wyrobów do klienta, następnie rozważono zagadnienie konkurencyjności rynkowej producenta przy równomiernej gęstości klientów na danym obszarze i uwzględnieniu kosztów transportu. Na koniec sformalizowano działalność firmy globalnej z dostawą wyrobów do domu (magazynu) klienta. Słowa kluczowe: system logistyczny, transport, koszty transportu. THE ROLE OF TRANSPORTATION IN LOGISTIC SYSTEMS IN ASPECT OF MARKETABLE COMPETITION Speech presents problem of transportation services for company customers. The company local activity consisting in delivering finished goods to customers was formally specified. In the next step author consider the problem of market competition and transportation costs for uniform density of clients distribution in the specified area. Finally author gives formal model for the company global activity with door to door deliveries. Key words: logistic system, transportation, transport, transport charges, freight.

3 Józef Okulewicz Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa e mail: SYSTEM LOGISTYCZNY I PODMIOTOWOŚĆ KLIENTA W KONTEKŚCIE TRANSPORTU Podejmowane w ostatnich latach próby zdefiniowania logistyki nie dały zadowalających rezultatów. Towarzyszyło temu poszerzanie obszaru kompetencji logistyków. W całościowym ujęciu logistyki należałoby uwzględniać warunkowanie procesów i podmiotowość odbiorcy towarów. W konsekwencji tego podczas tworzenia systemu logistycznego należy uwzględniać kryteria integralności systemu. W tym kontekście transport urasta do rangi ważnego ogniwa przenoszącego podmiotowy stosunek logistyka do odbiorcy dostarczanych dóbr. W pracy zaproponowano trzy kryteria integralności i podano przykład skutków nieuwzględnienia ich w praktyce. Słowa kluczowe: logistyka, podmiotowość klienta, system logistyczny. THE LOGISTIC SYSTEM AND A CUSTOMER SUBJECTIVITY WITH RELATION TO TRANSPORT Defining logistics has brought indeterminated result in resent years. However during that time competency demands have grown over previous limits. Instead of supply chain management the broader view of logistics is considered. It takes in account conditioning of delivering goods and subjectivity of a customer. As a result the new way of system integrity assuring instead of system function analyzing is proposed in the paper. In this context a transport becomes an important mean of brinking to customer subjectivity treatment by logistician. The missing the integrity criterion by a well known manufacturer of cell phones may be shown as the illustration of presented considerations. Key words: logistics, customer subjectivity, logistic system.

4 Marianna Jacyna, Andrzej Żurkowski Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa WYBRANE ASPEKTY DOBORU DOSTAWCY PASAŻERSKICH USŁUG PRZEWOZOWYCH W niniejszym artykule przedstawiono wybrane aspekty wyznaczania rozłożenia ruchu pasażerskiego uwzględniając preferencje nabywców usług transportowych. Przedmiotem badań są ustalone relacje w multimodalnym korytarzu transportowym. Dokonano identyfikacji czynników wpływających na preferencję nabywców usług pasażerskich, struktury korytarza transportowego. Przedstawiono metodykę wyznaczania współczynników wyboru środka transportu uwzględniając preferencję nabywców. Słowa kluczowe: rozłożenie ruchu pasażerskiego, dostawcy usług pasażerskich, nabywcy usług pasażerskich, preferencje nabywców usług pasażerskich. THE CHOICE OF TRANSPORTATION SERVICES SUPPLIERS IN PASSENGER TRAFFIC The article presents the selected aspects of distributing the traffic flow with according to customer preferences. The research subject are determined relations in multimodal transportation channel. Factors having an influence on buyers preferences and transportation channel structure were identified. Moreover author presents methodology of assigning the parameters for transportation equipment selection allowing for consumer preferences. Key words: passenger traffic flow distribution, transportation services supplier, transportation services buyer, transportation services buyer preferences.

5 Tomasz Ambroziak, Renata Piętka Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa e mail: METODA WYZNACZANIA GÓRNEGO OGRANICZENIA DLA CAŁKOWITEJ LICZBY ODBIORCÓW W PROBLEMACH TRASOWANIA POJAZDÓW Z OGRANICZENIAMI CZASOWYMI ORAZ OGRANICZONĄ LICZBĄ POJAZDÓW. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania górnego ograniczenia całkowitej liczby odbiorców możliwych do obsłużenia daną ograniczoną liczbą pojazdów w problemach trasowania pojazdów z ograniczeniami czasowymi oraz ograniczoną liczbą pojazdów. Słowa kluczowe: trasowanie pojazdów, transport, koszty transportu. VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS AND A LIMITED NUMBER OF VEHICLES. METOD OF DETERMINING AN UPPER BOUND FOR THE TOTAL NUMBER OF CUSTOMERS This paper introduces a variant of the vehicle routing problem with time windows where a limited number of vehicles is given. There is also presented the method of determining an upper bound for the total number of customers that can be served by a given fixed number of vehicles. Key words: vehicle route survey, vehicle routing, transport, transportation, transportation cost, freight.

6 Marcin Hajdul Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, Poznań e mail: PRZEBUDOWA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI SYMULACYJNYCH ORAZ WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI System transportowy stanowi nieodłączny element sieci dystrybucji, generujący znaczne wartości w całkowitych kosztach logistycznych jakie ponosi przedsiębiorstwo. Dotychczas, wiele firm traktowało kwestie kosztowe obszaru transportu jako element stały, nie zastanawiając się nad możliwością ich optymalizacji. Jednak silna konkurencja wśród przedsiębiorstw różnej branży, rosnące ceny paliw oraz chęć zapewnienia coraz wyższej jakości świadczonych usług przy minimalizacji kosztów logistycznych spowodowały, iż firmy dostrzegły potrzebę organizacji optymalnego systemu transportowego dla konkretnej sieci dystrybucji. Należy jednak pamiętać, iż zagadnienia związane z projektowaniem systemów transportowych należą do jednych z najbardziej skomplikowanych problemów w logistyce, a na ich rozwiązanie składają się między innymi: wyznaczenie optymalnej ilości baz oraz magazynów wraz z ich lokalizacją, ustalenie wielkości oraz częstotliwości wysyłanych ładunków, ustalenie charakterystyki taboru własnego oraz obcego. Obecnie na rynku dostępnych jest szereg narzędzi umożliwiających optymalizację systemów transportowych, jednak często są to systemy drogie i zbyt rozbudowane. Celem poniższego artykułu jest przedstawienie możliwości przebudowy systemów transportowych w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu wybranych aplikacji i narzędzi symulacyjnych opracowanych w środowisku Excel, w połączeniu z wielokryterialnym wspomaganiem decyzji. W pierwszej części artykułu autor identyfikuje i weryfikuje funkcjonalności wybranych narzędzi symulacyjnych. Następnie, w oparciu o wybrane aplikacje i opracowane narzędzia opracowywane są różne warianty przebudowy systemów transportowych różniące się liczbą i lokalizacją baz transportowych, strukturą oraz własnością taboru (transport własny lub obcy). W celu wyboru najlepszego wariantu przebudowanego systemu transportowego autor proponuje zastosowanie wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz wykorzystanie metody Electre III. Słowa kluczowe: system transportowy, optymalizacja, symulacja systemów transportowych. RECONSTRUCTION OF TRANSPORT SYSTEM USING SIMULATION TOOLS AND MULTICRITERIA DECISION SUPPORT SYSTEMS Transport system is inherent part of the whole distribution network, which generates significant values in total logistics costs of the company. So far, a lot of enterprises treated costs generates by transport as a fixed element and they did not see the necessity to optimize it. However, strong competition among companies from different branches, increasing fuel prices and a willing to ensure highest quality of offered services connected with costs minimizing caused that companies realized a need for optimizing their internal transport processes. It is worth remembering, that modelling of transport systems is one of the most difficult problems in logistics. While solving that problem such aspects as optimal number of warehouses and its location, scale and frequency of sending cargoes, structure of the own or external fleet must be taken into consideration. A number of IT tools which allows optimizing transport systems are currently available at the market. However, this tools are very expensive and too complex. In this connection the aim of this paper is to present a possibility of reconstructing transportation systems in enterprises using selected applications, simulation tools created in MS Excel environment connected with multicriteria decision support systems. In the first part of the paper author identify and verify functionality of selected simulation tools. Next, based on the chose applications and created simulation tool different variants of transport system was created. Author suggests using multicriteria decision support system to select the best variant for concrete company. In computational experiment author was using Electre III method. Key words: transportation system, optimizing, transportation system simulation.

7 Tomasz Ambroziak, Jolanta K. Żak Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa METODA WYZNACZANIA OPTYMALNEJ LOKALIZACJI LOKALNYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W WYBRANYM OBSZARZE USŁUG LOGISTYCZNYCH W artykule zaproponowano formalizację opisu zapotrzebowań, dostawców i odbiorców, formalizację zapisu charakterystyk sieci transportowej oraz charakterystyk środków transportowych i potencjalnych lokalnych centrów logistycznych. Przedstawiono podejście do modelowania usług transportowych w wybranym obszarze działania usług logistycznych polegające na wyznaczaniu optymalnego położenia lokalnego centrum logistycznego. W tym celu sformułowano adekwatne do rozważanej sytuacji zadanie optymalizacyjne. Rozwiązanie zadania optymalizacyjnego pozwala na taką lokalizację centrum, aby koszt obsługi logistycznej był minimalny. Słowa kluczowe: centrum logistyczne, sieć transportowa, modelowanie usług transportowych. THE METHOD OF DETERMINING OPTIMAL LOCALIZATION OF LOGISTIC CENTRES IN SELECTED RANGE OF LOGISTIC SERVICES In article authors present formal way of describing recipients and suppliers demands, characteristics of transportation system (transportation grid) and characteristics of means of conveyance and potential local logistic centers. Moreover article contains approach to modeling transportation services in selected parts of logistic services area. Presented approach base on determining the local logistic center optimal location. For this purpose authors formulate optimization task adequate to considered situation. A solution to the problem allows to find the logistic center location that minimizes costs of logistic services. Key words: logistic center, transportation system (transportation grid), transportation services simulation.

8 Mariusz Wasiak Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa e mail: ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO ANALIZY SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W artykule przedstawiono pewne podejście do analizy i oceny systemów logistycznych przy odwzorowaniu ich w ujęciu teorii masowej obsługi. W kolejnych punktach artykułu dokonano opisu modelu systemu logistycznego, odwzorowania miejsc obsługi strumieni ładunków, oraz przedstawiono istotę badań symulacyjnych, jakie mogą być realizowane dla systemów logistycznych. Dla zobrazowania proponowanego podejścia w artykule przedstawiono eksperyment obliczeniowy z wykorzystaniem programu SymProLog. Słowa kluczowe: system logistyczny, model systemu logistycznego, badania symulacyjne SL. APPLICATION QUEUING THEORY FOR THE LOGISTICS SYSTEMS ANALYSIS This paper presents a queuing theory approach to logistics systems design and evaluation. A general description of logistics systems model was presented first. In the next step author shows the idea of simulation research and presentation method for points of material flow service. For the best explanation of proposed approach, a computational experiment using SymProLog pack was included. Key words: logistic system, model of logistic system, logistic system simulation research.

9 Krzysztof Chwesiuk Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu ul. Henryka Pobożnego 11, Szczecin WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI MIEJSKIEJ Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy z zakresu logistyki miejskiej. Logistyka miejska nie ma jeszcze zbyt szerokiego zastosowania w polskich aglomeracjach. Podczas gdy w krajach Europy Zachodniej tworzy się już trzecią jej generację opartą na społeczeństwie informacyjnym. W artykule zaprezentowane zostaną: koncepcja logistyki miejskiej i jej pojęcia oraz narzędzia logistyki miejskiej w kreowaniu zrównoważonego rozwoju miast. Słowa kluczowe: logistyka miejska, zrównoważony rozwój miast. THE SUBSTANCE OF THE CITY LOGISTICS The aim of this paper is a trial of the arrange of the knowledge in research and activities area of city logistics. In polish agglomerations is not application of the city logistics. In countries of the West European creation just of the third generation of the city logistics to base oneself on information society. In this paper is present a conception of the city logistics and their definitions and tool of the city logistics in to create of the equilibration development of the cities. Key words: city logistics, equilibration development of the cities.

10 Zbigniew Tarapata Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki ul. Kaliskiego 2, Warszawa 49 e mail: NIEKLASYCZNE MODELE I METODY PLANOWANIA TRAS W SYSTEMACH WSPOMAGANIA PLANOWANIA RUCHU: ANALIZA ZŁOŻONOŚCI, EFEKTYWNOŚCI I ZASTOSOWAŃ W referacie przedstawiono nieklasyczne modele i metody planowania tras stosowane w systemach wspomagania planowania ruchu związanych z różnymi dziedzinami (systemami transportowymi, systemami nawigacji satelitarnej, systemami planowania podróży, sieciami komputerowymi, systemami wspomagania planowania przegrupowania wojsk). Zdefiniowano uogólniony model planu trasy. Przeanalizowano szczegółowo modele drogi najprostszej oraz drogi najkrótszej w sieci uwarunkowanej czasowo. Omówiono podstawowe metody planowania tras oraz ich własności. Dokonano analizy wyników eksperymentalnego badania złożoności obliczeniowej prezentowanych metod i ich przydatności w systemach planowania ruchu. Słowa kluczowe: planowanie tras, metody i modele planowania tras, system transportowy. NON-CLASSICAL MODELS AND METHODS OF ROUTE PLANNING IN TRAFFIC PLANNING SUPPORT SYSTEMS: ANALYSIS OF COMPLEXITY, EFFECTIVENESS AND APPLICATIONS In the paper non-classical models and methods of route planning used in traffic planning support systems connected with different domains such as: transport systems, auto-navigation systems, computer networks, military movement planning systems are presented. Generalized model of route plan is defined. Models of simplest path and shortest path in time-dependent networks are analyzed in detail. Basic methods of route planning and their properties are discussed. Analysis of experimental complexity of presented algorithms is done and evaluation of their usefulness in traffic planning systems is carried out. Key words: itinerary planning, methods and models of route planning, route planning, transportation system.

11 Barbara Mażbic-Kulma, Krzysztof Sęp Polska Akademia Nauk Instytut Badań Systemowych ul. Newelska 6, Warszawa ZASTOSOWANIE ALGORYTMU SBT JAKO METODY MINIMALIZACJI TABORU W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM Rozważając problemy kombinatoryczne, zwłaszcza pod kątem praktycznego zastosowania należy wziąć pod uwagę złożoność algorytmów. W niniejszej pracy omówiono algorytm dokładny backtrackingowy, a także przedstawiono algorytmy aproksymacyjne: Lovásza Johnsona Chvatala oraz SBT (suboptymalnej drogi w drzewie bactrackingowym) i jego modyfikacje. Przeprowadzono analizę porównawczą zaprezentowanych algorytmów oraz przedstawiono praktyczne ich zastosowanie. Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo transportowe, minimalizacja taboru, kombinatoryka. THE APPLICATION OF SBT ALGORITHM AS A METHOD OF MINIMIZING TRANSPORTATION STOCK IN TRANSPORT COMPANY Considering combinatorial problems, especially the practical use, the algorithm complexity should be taken into account. In this paper author describes Precise Backtracking Algorithm, Lovásza Johnsona Chvatala Approximational Algorithm and Algorithm SBT (Sub-optimal Track in Backtracking tree) with it s modifications. Presented algorithms were comparatively analyzed and the practical implementation was shown. Key words: transportation company, minimization of road stock, theory of combinations.

12 Adam Kadziński, Bartosz Majewski Politechnika Poznańska Instytut Silników Spalinowych i Transportu ul. Piotrowo 3, Poznań e mail: e mail: STOCHASTYCZNY MODEL STACJI PALIW PŁYNNYCH FUNKCJONUJĄCEJ W SYSTEMIE POJAZDÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO Przedstawiono system pojazdów operatora transportu zbiorowego z usytuowaną w nim stacją paliw płynnych. Stację paliw płynnych potraktowano jako system z losowym zapotrzebowaniem na zasoby generowanym w systemie pojazdów. Zaproponowano opis matematyczny procesów zachodzących na styku obu systemów. Zbudowany model matematyczny oprogramowano i stworzono komputerowy model symulacyjny. Zaprezentowano możliwości aplikacyjne modeli. Słowa kluczowe: operator transportu zbiorowego, system logistyczny paliw płynnych, model stochastyczny. STOCHASTIC MODEL OF FUEL STATION FUNCTIONING IN A SYSTEM OF VEHICLES OF COLLECTIVE TRANSPORT A system of vehicles of collective transport operator including a fuel station has been presented. The fuel station has been treated as a system with a random demand for resources generated in a system of vehicles. A mathematical model of processes occurring on the verge of both systems has been proposed. For the model which had been created appropriate software and computer simulation model have been worked out. Capabilities of the practical application of those models have been also discussed. Key words: collective transport operator, logistic system for liquid fuels, stochastic model.

13 Waldemar Parkitny Politechnika Krakowska Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu ul. Warszawska 24, Kraków tel. (012) WYKORZYSTANIE PROGRAMU SYMULUJĄCEGO PROCESY LOGISTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU SAMOCHODÓW I ZASAD UDOSTĘPNIANIA MIEJSC NA PARKINGU Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych modelujących przepływ strumienia pojazdów przemieszczających się od punktów wjazdowych parkingu, złożonego z kilkudziesięciu połączonych ze sobą pól parkingowych, w kierunku obranych przez kierujących samochodami celów. Wybór celu był zdeterminowany potrzebami kierujących. W przypadku zajętości wybranych uprzednio miejsc postojowych, kierowcy zmuszeni byli do poszukiwania innych miejsc. Sytuacja taka powodowała często utrudnienia w ruchu, zmniejszenie płynności, a w konsekwencji przeciążenie najpopularniejszych pól parkingowych, przy jednoczesnym słabym wykorzystaniu pozostałych pól. Artykuł prezentuje możliwości bardziej racjonalnego wykorzystania dostępnych pól parkingowych i udrożnienia dróg dojazdowych, po zastosowaniu systemu automatycznego przydziału miejsc i naprowadzania pojazdów, w zależności od gabarytów pojazdów i preferencji kierowców. Dane do symulacji komputerowych otrzymano na podstawie przeprowadzonych wcześniej w terenie pomiarów natężenia ruchu i zajętości miejsc postojowych. Słowa kluczowe: modelowanie przepływu pojazdów, symulacja komputerowa. AVAILING ONESELF THE PROGRAM SIMULATING LOGISTIC PROCESSES TO PROJECTING CHANGES IN CAR TRAFFIC ORGANIZATION AND PRINCIPLES OF RENDERING THE PLACES ON PARKING ACCESSIBLE In this article are presented the results of computer simulations modelling the stream flow of vehicles shifting from entry points of parking, to drivers' destinations. The choice of destination was determined by drivers' needs. In case of occupation parking places chosen beforehand, drivers had to look for another ones. Such a situation have often caused difficulties in traffic, diminution of smoothness and, as a consequence, the most popular parking fields' surcharge with simultaneous poor use of other fields. The paper presents the possibilities of more sensible available parking fields' use and opening ways by using the system of automatic places allotment and vehicles direction according to vehicles' size and drivers' preferences. Data to computer simulation were achieved on the ground of traffic intensity and parking places occupation measurements made before. Key words: modeling the vehicle stream flow, computer simulation.

14 Tomasz Ambroziak, Dariusz Pyza Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa METODA OPTYMALIZACJI SYSTEMU OBSŁUGI TECHNICZNEJ Utrzymanie środków transportu w stanie wysokiej sprawności technicznej wymaga zagwarantowania szybkiej i sprawnej obsługi technicznej. W artykule przedstawiono charakterystykę środków transportu oraz parametry systemu obsługi technicznej. Sformułowano zadanie optymalizacyjne, w wyniku rozwiązania którego otrzymano optymalne parametry system obsługi technicznej. W artykule przedstawiono również przykład obliczeniowy. Słowa kluczowe: środek transportu, system obsługi technicznej, optymalizacja. THE METHOD OF OPTIMIZING THE TECHNICAL SERVICES SYSTEM In this paper, presented profile of means transport as well as system of technical service in report was introduced for needs of operator forwarding services. Optimization exercise was formulated, the optimum characterizing the system of technical service parameters in result of solution which were received. Presented example introduced. Key words: mean of transport, technical service system, optimization.

15 Lech Bukowski, Jerzy Feliks, Marek Karkula, Adam Lichota Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Systemów ul. Gramatyka 10, Kraków e mail: ZAŁOŻENIA HYBRYDOWEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA DECYZJI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH Znane aktualnie systemy wspomagania decyzji w zakresie zaopatrzenia i transportu oparte są na modelach klasycznych, zbudowanych przy założeniach dalece odbiegających od realiów panujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz na rynku. Istnieją wprawdzie rozwiązania, zwłaszcza w zakresie transportu [8], które wychodzą poza ograniczenia determinizmu i liniowości, lecz są to rozwiązania cząstkowe, a nie systemowe w ujęciu logistycznym. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w zakresie logistyki zaopatrzenia (dostawy i zapasy), gdzie aktualnie stosowane modele słuszne są przy założeniu niezmienności m. in. zapotrzebowania, popytu (liniowe rozchody z magazynów), cen zakupu, kosztów gospodarki magazynowej i kosztów zamawiania. Kolejnym problemem jest sposób magazynowania zapasów paliwa, których wielkość minimalna w przypadku zakładu produkcyjnego jakim jest elektrociepłownia jest ustawowo określona. Dlatego w referacie zaproponowano koncepcję budowy narzędzia wspomagającego decyzje logistyczne w zakresie transportu i zaopatrzenia w postaci otwartego hybrydowego systemu ekspertowego, wykorzystującego najnowsze techniki modelowania złożonych nieliniowych procesów dyskretno-ciągłych o dużej zmienności. Słowa kluczowe: modelowanie procesów logistycznych, prognozowanie, magazynowanie. THE CONCEPTION OF HYBRID SYSTEM OF DECISION MAKING IN RANGE OF SUPPLY AND THE TRANSPORTATION IN LOGISTIC SYSTEMS Many decision-making tasks are very complex, but the systems of aid of decision making which are build currently are based on classical models, and the assumptions which was accepted during building of this systems are running away from current realities. The solutions are existing in range of transportation which go out from limitation of linearity, but they are only partially solutions, not system solution in logistic conception. In the paper the conception of build a expert system, which is helping make logistic decisions in range of transportation and supply, in character of open hybrid system was proposed. The system was build using the newest techniques of modeling the complex and non - linear processes with use e.g. fuzzy logic. Fuzzy logic allows decision making with estimated values under incomplete and uncertain information. Key words: modeling of logistic process, forecasting, warehousing.

16 Janusz Fijałkowski Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa POJEMNOŚĆ BUFORÓW MIĘDZYOPERACYJNYCH A LICZBA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W PROJEKTOWANIU MAGAZYNÓW - RELACJE ILOŚCIOWE 1 Referat prezentuje zagadnienie racjonalizacji i optymalizacji procesu magazynowego ze względu na koszty jego realizacji w aspekcie pojemności buforów międzyoperacyjnych w procesie przepływu materiałów oraz użytych urządzeń (wózków). Słowa kluczowe: proces magazynowy, optymalizacja, koszty magazynowania. THE MEANING OF INTER-OPERATIONAL BUFFERS CAPACITY IN CORRELATION WITH THE NUMBER OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT IN WAREHOUSES DESIGNING PROCESS QUANTITATIVE RELATION The article presents the problem of rationalization and optimization storage process costs in aspect of inter-operational buffers capacity in material handling process and used equipment (forklift trucks). Key words: storage process, optimization, storage costs. 1 Treści referatu stanowią kontynuację tematu: PRZESTRZENIE BUFOROWE I ICH WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE W OPTYMALIZACJI SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH przygotowanego na VII Konferencję Logistyki Stosowanej Zakopane, w grudniu 2003 roku.

17 Andrzej Ratkiewicz, Adam Bialik Politechnika Warszawska Wydział Transportu FORMOWANIE JEDNOSTEK ŁADUNKOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW MECHANICZNYCH OPAKOWAŃ W artykule przedstawiono pewne podejście do formowania jednostek ładunkowych polegające na traktowaniu skompletowanej jednostki ładunkowej jako przestrzennego układu wzajemnie oddziałujących na siebie brył. Następnie omówiono wybrany empiryczny model mechaniczny opakowania, wskazano jego wady i zalety. Następnie zaprezentowano własny model mechaniczny opakowania, po czym za pomocą tego modelu dokonano obliczeń wartości nacisków powierzchniowych opakowań. Słowa kluczowe: jednostka ładunkowa, model mechaniczny opakowania. LOAD UNITS SHAPING ACCORDING TO CARTON MECHANICAL PARAMETERS The article presents new approach to forming load units. Completed load unit can be consider as a spatial arrangement of mutually interacting solid structures. Firstly, the selected empirical model of package was described and its advantages and disadvantages were discussed. In the next step new mechanical model of carton package box has been proposed as a base for package-surface pressure calculations. Key words: load unit, mechanical model of carton package box.

18 Konrad Lewczuk Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa e mail: EFEKTYWNOŚĆ DWUSTOPNIOWYCH SYSTEMÓW KOMISJONOWANIA ZE WZGLĘDU NA PRZEPŁYW ŁADUNKÓW I INFORMACJI Referat ma na celu wykazanie wpływu zróżnicowania struktury jakościowej i ilościowej zadania logistycznego dla systemu komisjonowania (SK) na efektywność wybranych dwustopniowych SK zamówień. Efektywność działania SK została ustalona ze względu na przepływ ładunków oraz związanych z nimi informacji. Ocena zasadności zastosowania konkretnego systemu jest efektem zestawienia jego efektywności z niezbędnymi nakładami i kosztami jej uzyskania. SK dobrane zostały w sposób umożliwiający porównanie wariantów odmiennych technologicznie jak i organizacyjnie. Dla wybranych dwustopniowych SK ukształtowane zostały procesy przekształcające strumienie materiałów. Po obciążeniu ich przepływami wariantowymi ustalone zostały (w drodze wymiarowania) niezbędne przestrzenie, czasy, pracochłonności, liczby środków transportowych i pracowników oraz koszty, jakie należy ponieść. Słowa kluczowe: zadanie logistyczne, komisjonowanie. EFFICIENCY ANALYSIS OF TWO-STEP ORDER PICKING SYSTEMS FOR MATERIAL AND INFORMATION HANDLING The main point of the speech is to show the influence of diversification in qualitative and quantitative structure of logistic work task for efficiency of selected two-step Order Picking Systems (OPS). The efficiency of OPS has been determined according to material and information handling. The assessment for application of specific system has been made according to a compilation of its efficiency with necessary investment outlays and costs needed for its acquirement. Below OPS s has been assorted in special way allowing for comparison of variants technologically and organizationally different. For all selected two-step OPS, the transformation processes of material handling have been configured. After loading them with variants of material flow, necessary spaces, times, labor demands, required means of transportation and workers and total cost has been established. Key words: logistic task, order-picking.

19 Mariusz Kostrzewski OCENA PROCESÓW KOMISJONOWANIA ZE WZGLĘDU NA CZAS REALIZACJI ZLECEŃ W niniejszym artykule przedstawiono ocenę wariantów organizacji procesów komisjonowania ze względu na czas realizacji zleceń przy zróżnicowaniu wybranych parametrów projektowych strefy komisjonowania w magazynie. Celem jest wskazanie sub-optymalnego wariantu organizacji, mogącego znaleźć zastosowanie w praktyce. Słowa kluczowe: proces komisjonowania, magazyn, cykl transportowy. EVALUATION OF ORDER PICKING IN TERMS OF TIME OF COMMISSION S REALIZATION Paper shows comparison and evaluation of order picking organizing variants in terms of time of commission s realization. All is done with different project parameters of order picking zone in warehouses. The aim of paper is to show sub-optimal variant of order picking organizing which can be implemented in practice. Key words: order-picking process, warehouse, transportation cycle.

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH SPIS TREŚCI - Contents L e o n a s P o v i l a s, L i n g a i t i s, D a r i u s B a z a r a s An analysis of reverse and green logistics: theoretical aspects....................................................................

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych Methodology of Acquiring and Analyzing Results of Simulation

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers

CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers Summary BESTUFS II national seminar in Poland 5 th February 2008 CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

The method for selection and combining the means of transportation according to the Euro standards

The method for selection and combining the means of transportation according to the Euro standards Article citation info: TKACZYK S. The method for selection and combining the means of transportation according to the Euro standards. Combustion Engines. 2015, 162(3), 958-962. ISSN 2300-9896. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ:

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ: ANALIZA SYSTEMOWA ANALIZA SYSTEMOWA: zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych, badanie wspomagające działania

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1625 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zeszyt dwudziesty pierwszy SUB Góttingen 217 780 512 2005 A 3018 Gliwice 2004 SPIS TREŚCI 1. Józef BENDKOWSKI Zarządzanie operacyjne

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics. Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics. Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 013/014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Poznań, 14 wrzesień 2010 Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Best practices for saving operational costs in transport and distribution Herman Wierenga Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ŁAŃCUCHA DOSTAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W RELACJI PRODUCENT ODBIORCA

STRUKTURA ŁAŃCUCHA DOSTAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W RELACJI PRODUCENT ODBIORCA ogistyka i Transport STUKTUA ŁAŃCUCHA DOSTAW POJAZDÓW SAOCHODOWYCH W EACJI... arianna JACYNA* Dawid TUKOWSKI** STUKTUA ŁAŃCUCHA DOSTAW POJAZDÓW SAOCHODOWYCH W EACJI PODUCENT ODBIOCA finalny na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS

MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS Arkadiusz Gola 1), Marta Osak 2) MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS Streszczenie: Złożoność problemów techniczno-organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Zakład Logistyki i Systemów Transportowych

Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Monografie, książki i ich rozdziały Żak J., Modelowanie procesów transportowych metodą faz procesu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, z. 99,

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej MEANDRY LOGISTYKI Józef Okulewicz XVI Konferencja Logistyki Stosowanej Zakopane 2012 Krzysztof Rutkowski : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE zeszyt dwudziesty drugi

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE zeszyt dwudziesty drugi POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1635 SUB Gottingen 7 217 776 558 2005 A 2622 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE zeszyt dwudziesty drugi Gliwice 2004 SPIS TREŚCI 1. W. BIAŁY, G. BOBKOWSKI: Wprowadzenie systemów

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia

Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia PRACA DYPLOMOWA Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu łódzkiego w kontekście przebiegu

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja organizacji transportu w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa

Optymalizacja organizacji transportu w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Maria Tymińska Zakład Zarządzania UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania piorunkiewicz@woiz.polsl.pl Filozofia zarządzania łańcuchem

Bardziej szczegółowo

Early exit from a function as method of code optimization in the component environments

Early exit from a function as method of code optimization in the component environments Early exit from a function as method of code optimization in the component environments Wcześniejsze wychodzenie z funkcji jako metoda optymalizacji kodu w środowiskach komponentowych M. KNIOTEK kniotek@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo