TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents"

Transkrypt

1

2 TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH SPIS TREŚCI - Contents L e o n a s P o v i l a s, L i n g a i t i s, D a r i u s B a z a r a s An analysis of reverse and green logistics: theoretical aspects Analiza aspektów teoretycznych zielonej logistyki oraz logistyki zwrotów. S t a n i s ł a w P i a s e c k i Rola transportu w systemach logistycznych w warunkach konkurencji rynkowej The role of transportation in logistic systems in aspect of marketable competition. J ó z e f O k u l e w i c z System logistyczny i podmiotowość klienta w kontekście transportu The logistic system and a customer subjectivity with relation to transport. M a r i a n n a J a c y n a, A n d r z e j ś u r k o w s k i Wybrane aspekty doboru dostawcy pasaŝerskich usług transportowych The choice of transportation services suppliers in passenger traffic. T o m a s z A m b r o z i a k, R e n a t a P i ę t k a Metoda wyznaczania górnego ograniczenia dla całkowitej liczby odbiorców w problemach trasowania pojazdów z ograniczeniami czasowymi oraz ograniczoną liczbą pojazdów Vehicle routing problem with time windows and limited number of vehicles. Method of determining an upper bound for the total number of customers. M a r c i n H a j d u l Przebudowa systemu transportowego z wykorzystaniem narzędzi symulacyjnych oraz wielokryterialnego wspomagania decyzji Reconstruction of transport system using simulation tools and multicriteria decision support systems. T o m a s z A m b r o z i a k, J o l a n t a K. ś a k Metoda wyznaczania optymalnej lokalizacji lokalnych centrów logistycznych w wybranym obszarze usług logistycznych The method of determining optimal localization of logistic centers for selected range of logistic services. M a r i u s z W a s i a k Zastosowanie teorii masowej obsługi do analizy systemów logistycznych Application queuing theory for the logistics systems analysis. K r z y s z t o f C h w e s i u k Wybrane aspekty logistyki miejskiej The substance of the city logistics. Z b i g n i e w T a r a p a t a Nieklasyczne modele i metody planowania tras w systemach wspomagania planowania ruchu: analiza złoŝoności, efektywności i zastosowań Non-classical models and methods of route planning in traffic planning support systems: analysis of complexity, effectiveness and applications B a r b a r a M a Ŝ b i c K u l m a, K r z y s z t o f S ę p Zastosowanie algorytmu SBT jako metody minimalizacji taboru w przedsiębiorstwie transportowym The application of SBT algorithm as a method of minimizing transportation stock in transport company. A d a m K a d z i ń s k i, B a r t o s z M a j e w s k i Stochastyczny model stacji paliw płynnych funkcjonującej w systemie pojazdów transportu zbiorowego Stochastic model of fuel station functioning in a system of vehicles of collective transport W a l d e m a r P a r k i t n y Wykorzystanie programu symulującego procesy logistyczne do projektowania zmian w organizacji ruchu samochodów i zasad udostępniania miejsc na parkingu..... Availing oneself the program simulating logistic processes to projecting changes in car traffic organization and principles of rendering the places on parking accessible. 139

3 4 Spis treści T o m a s z A m b r o z i a k, D a r i u s z P y z a Metoda optymalizacji systemu obsługi technicznej... The method of optimizing the technical services system L e c h B u k o w s k i, J e r z y F e l i k s, M a r e k K a r k u l a, A d a m L i c h o t a ZałoŜenia hybrydowego systemu wspomagania decyzji w zakresie zaopatrzenia i transportu w systemach logistycznych The conception of hybrid system of decision making in range of supply and the transportation in logistic systems J a n u s z F i j a ł k o w s k i Pojemność buforów międzyoperacyjnych a liczba urządzeń technologicznych w projektowaniu magazynów - relacje ilościowe The meaning of inter-operational buffers capacity in correlation with the number of technological equipment in warehouses designing process quantitative relation. A n d r z e j R a t k i e w i c z, A d a m B i a l i k Formowanie jednostek ładunkowych z uwzględnieniem parametrów mechanicznych opakowań Load units shaping according to carton mechanical parameters K o n r a d L e w c z u k Efektywność dwustopniowych systemów komisjonowania ze względu na przepływ ładunków i informacji Efficiency analysis of two-step order picking systems for material and information handling M a r i u s z K o s t r z e w s k i Ocena procesów komisjonowania ze względu na czas realizacji zleceń.. Evaluation of order picking in terms of time of commission s realization

4 Spis treści 5 Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering 2 Department of Business Technology AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS The paper aims to review and discuss the major problems of reverse and green logistics. The main task is to analyze the development of the term green logistics as well as describing the current situation and role of environmentalism in today s world and particularly in logistics industry. The paper also aims to present and analyze the main strategies of green logistics, to describe the role of green logistics in transportation system and to analyze the relationships between green and reverse logistics. Since the environmental problems are particularly relevant nowadays, logistical system is no exception. Recently, the issue of green logistics or environmentally-friendly logistics has become one of the primary concerns for organizations and it is worth analyzing. In the present article, efforts are made to define a concept of reverse logistics and show its applicability to solving business problems. Key words: green logistic, reverse logistic, environmentalism. ANALIZA ASPEKTÓW TEORETYCZNYCH ZIELONEJ LOGISTYKI ORAZ LOGISTYKI ZWROTÓW STRESZCZENIE PoniŜszy referat ma na celu wyszczególnienie i omówienie głównych problemów tzw. logistyki zwrotów oraz tzw. zielonej logistyki w aspekcie opisu aktualnego stanu wiedzy na ten temat oraz ich dzisiejszej roli w ochronie środowiska i ich znaczeniu przemysłowym. Ponadto referat prezentuje główne załoŝenia strategii zielonej logistyki oraz jej rolę w systemach transportowych i powiązania z logistyką realizacji zwrotów. Słowa kluczowe: zielona logistyka, logistyka zwrotów, podejście do środowiska naturalnego.

5 6 Spis treści Stanisław Piasecki Polska Akademia Nauk Instytut Badań Systemowych ul. Newelska 6, Warszawa ROLA TRANSPORTU W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH W WARUNKACH KONKURENCJI RYNKOWEJ Referat dotyczy problemu obsługi transportowej klientów przedsiębiorstwa. W referacie przedstawiono w sposób sformalizowany działalność firmy o zakresie lokalnej z dostawą jej wyrobów do klienta, następnie rozwaŝono zagadnienie konkurencyjności rynkowej producenta przy równomiernej gęstości klientów na danym obszarze i uwzględnieniu kosztów transportu. Na koniec sformalizowano działalność firmy globalnej z dostawą wyrobów do domu (magazynu) klienta. Słowa kluczowe: system logistyczny, transport, koszty transportu. THE ROLE OF TRANSPORTATION IN LOGISTIC SYSTEMS IN ASPECT OF MARKETABLE COMPETITION Speech presents problem of transportation services for company customers. The company local activity consisting in delivering finished goods to customers was formally specified. In the next step author consider the problem of market competition and transportation costs for uniform density of clients distribution in the specified area. Finally author gives formal model for the company global activity with door to door deliveries. Key words: logistic system, transportation, transport, transport charges, freight.

6 Spis treści 7 Józef Okulewicz Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa e mail: SYSTEM LOGISTYCZNY I PODMIOTOWOŚĆ KLIENTA W KONTEKŚCIE TRANSPORTU Podejmowane w ostatnich latach próby zdefiniowania logistyki nie dały zadowalających rezultatów. Towarzyszyło temu poszerzanie obszaru kompetencji logistyków. W całościowym ujęciu logistyki naleŝałoby uwzględniać warunkowanie procesów i podmiotowość odbiorcy towarów. W konsekwencji tego podczas tworzenia systemu logistycznego naleŝy uwzględniać kryteria integralności systemu. W tym kontekście transport urasta do rangi waŝnego ogniwa przenoszącego podmiotowy stosunek logistyka do odbiorcy dostarczanych dóbr. W pracy zaproponowano trzy kryteria integralności i podano przykład skutków nieuwzględnienia ich w praktyce. Słowa kluczowe: logistyka, podmiotowość klienta, system logistyczny. THE LOGISTIC SYSTEM AND A CUSTOMER SUBJECTIVITY WITH RELATION TO TRANSPORT Defining logistics has brought indeterminated result in resent years. However during that time competency demands have grown over previous limits. Instead of supply chain management the broader view of logistics is considered. It takes in account conditioning of delivering goods and subjectivity of a customer. As a result the new way of system integrity assuring instead of system function analyzing is proposed in the paper. In this context a transport becomes an important mean of brinking to customer subjectivity treatment by logistician. The missing the integrity criterion by a well known manufacturer of cell phones may be shown as the illustration of presented considerations. Key words: logistics, customer subjectivity, logistic system.

7 8 Spis treści Marianna Jacyna, Andrzej śurkowski Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa WYBRANE ASPEKTY DOBORU DOSTAWCY PASAśERSKICH USŁUG PRZEWOZOWYCH W niniejszym artykule przedstawiono wybrane aspekty wyznaczania rozłoŝenia ruchu pasaŝerskiego uwzględniając preferencje nabywców usług transportowych. Przedmiotem badań są ustalone relacje w multimodalnym korytarzu transportowym. Dokonano identyfikacji czynników wpływających na preferencję nabywców usług pasaŝerskich, struktury korytarza transportowego. Przedstawiono metodykę wyznaczania współczynników wyboru środka transportu uwzględniając preferencję nabywców. Słowa kluczowe: rozłoŝenie ruchu pasaŝerskiego, dostawcy usług pasaŝerskich, nabywcy usług pasaŝerskich, preferencje nabywców usług pasaŝerskich. THE CHOICE OF TRANSPORTATION SERVICES SUPPLIERS IN PASSENGER TRAFFIC The article presents the selected aspects of distributing the traffic flow with according to customer preferences. The research subject are determined relations in multimodal transportation channel. Factors having an influence on buyers preferences and transportation channel structure were identified. Moreover author presents methodology of assigning the parameters for transportation equipment selection allowing for consumer preferences. Key words: passenger traffic flow distribution, transportation services supplier, transportation services buyer, transportation services buyer preferences.

8 Spis treści 9 Tomasz Ambroziak, Renata Piętka Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa e mail: METODA WYZNACZANIA GÓRNEGO OGRANICZENIA DLA CAŁKOWITEJ LICZBY ODBIORCÓW W PROBLEMACH TRASOWANIA POJAZDÓW Z OGRANICZENIAMI CZASOWYMI ORAZ OGRANICZONĄ LICZBĄ POJAZDÓW. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania górnego ograniczenia całkowitej liczby odbiorców moŝliwych do obsłuŝenia daną ograniczoną liczbą pojazdów w problemach trasowania pojazdów z ograniczeniami czasowymi oraz ograniczoną liczbą pojazdów. Słowa kluczowe: trasowanie pojazdów, transport, koszty transportu. VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS AND A LIMITED NUMBER OF VEHICLES. METOD OF DETERMINING AN UPPER BOUND FOR THE TOTAL NUMBER OF CUSTOMERS This paper introduces a variant of the vehicle routing problem with time windows where a limited number of vehicles is given. There is also presented the method of determining an upper bound for the total number of customers that can be served by a given fixed number of vehicles. Key words: vehicle route survey, vehicle routing, transport, transportation, transportation cost, freight.

9 10 Spis treści Marcin Hajdul Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, Poznań e mail: PRZEBUDOWA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI SYMULACYJNYCH ORAZ WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI System transportowy stanowi nieodłączny element sieci dystrybucji, generujący znaczne wartości w całkowitych kosztach logistycznych jakie ponosi przedsiębiorstwo. Dotychczas, wiele firm traktowało kwestie kosztowe obszaru transportu jako element stały, nie zastanawiając się nad moŝliwością ich optymalizacji. Jednak silna konkurencja wśród przedsiębiorstw róŝnej branŝy, rosnące ceny paliw oraz chęć zapewnienia coraz wyŝszej jakości świadczonych usług przy minimalizacji kosztów logistycznych spowodowały, iŝ firmy dostrzegły potrzebę organizacji optymalnego systemu transportowego dla konkretnej sieci dystrybucji. NaleŜy jednak pamiętać, iŝ zagadnienia związane z projektowaniem systemów transportowych naleŝą do jednych z najbardziej skomplikowanych problemów w logistyce, a na ich rozwiązanie składają się między innymi: wyznaczenie optymalnej ilości baz oraz magazynów wraz z ich lokalizacją, ustalenie wielkości oraz częstotliwości wysyłanych ładunków, ustalenie charakterystyki taboru własnego oraz obcego. Obecnie na rynku dostępnych jest szereg narzędzi umoŝliwiających optymalizację systemów transportowych, jednak często są to systemy drogie i zbyt rozbudowane. Celem poniŝszego artykułu jest przedstawienie moŝliwości przebudowy systemów transportowych w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu wybranych aplikacji i narzędzi symulacyjnych opracowanych w środowisku Excel, w połączeniu z wielokryterialnym wspomaganiem decyzji. W pierwszej części artykułu autor identyfikuje i weryfikuje funkcjonalności wybranych narzędzi symulacyjnych. Następnie, w oparciu o wybrane aplikacje i opracowane narzędzia opracowywane są róŝne warianty przebudowy systemów transportowych róŝniące się liczbą i lokalizacją baz transportowych, strukturą oraz własnością taboru (transport własny lub obcy). W celu wyboru najlepszego wariantu przebudowanego systemu transportowego autor proponuje zastosowanie wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz wykorzystanie metody Electre III. Słowa kluczowe: system transportowy, optymalizacja, symulacja systemów transportowych. RECONSTRUCTION OF TRANSPORT SYSTEM USING SIMULATION TOOLS AND MULTICRITERIA DECISION SUPPORT SYSTEMS Transport system is inherent part of the whole distribution network, which generates significant values in total logistics costs of the company. So far, a lot of enterprises treated costs generates by transport as a fixed element and they did not see the necessity to optimize it. However, strong competition among companies from different branches, increasing fuel prices and a willing to ensure highest quality of offered services connected with costs minimizing caused that companies realized a need for optimizing their internal transport processes. It is worth remembering, that modelling of transport systems is one of the most difficult problems in logistics. While solving that problem such aspects as optimal number of warehouses and its location, scale and frequency of sending cargoes, structure of the own or external fleet must be taken into consideration.

10 Spis treści 11 A number of IT tools which allows optimizing transport systems are currently available at the market. However, this tools are very expensive and too complex. In this connection the aim of this paper is to present a possibility of reconstructing transportation systems in enterprises using selected applications, simulation tools created in MS Excel environment connected with multicriteria decision support systems. In the first part of the paper author identify and verify functionality of selected simulation tools. Next, based on the chose applications and created simulation tool different variants of transport system was created. Author suggests using multicriteria decision support system to select the best variant for concrete company. In computational experiment author was using Electre III method. Key words: transportation system, optimizing, transportation system simulation.

11 12 Spis treści Tomasz Ambroziak, Jolanta K. śak Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa METODA WYZNACZANIA OPTYMALNEJ LOKALIZACJI LOKALNYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W WYBRANYM OBSZARZE USŁUG LOGISTYCZNYCH W artykule zaproponowano formalizację opisu zapotrzebowań, dostawców i odbiorców, formalizację zapisu charakterystyk sieci transportowej oraz charakterystyk środków transportowych i potencjalnych lokalnych centrów logistycznych. Przedstawiono podejście do modelowania usług transportowych w wybranym obszarze działania usług logistycznych polegające na wyznaczaniu optymalnego połoŝenia lokalnego centrum logistycznego. W tym celu sformułowano adekwatne do rozwaŝanej sytuacji zadanie optymalizacyjne. Rozwiązanie zadania optymalizacyjnego pozwala na taką lokalizację centrum, aby koszt obsługi logistycznej był minimalny. Słowa kluczowe: centrum logistyczne, sieć transportowa, modelowanie usług transportowych. THE METHOD OF DETERMINING OPTIMAL LOCALIZATION OF LOGISTIC CENTRES IN SELECTED RANGE OF LOGISTIC SERVICES In article authors present formal way of describing recipients and suppliers demands, characteristics of transportation system (transportation grid) and characteristics of means of conveyance and potential local logistic centers. Moreover article contains approach to modeling transportation services in selected parts of logistic services area. Presented approach base on determining the local logistic center optimal location. For this purpose authors formulate optimization task adequate to considered situation. A solution to the problem allows to find the logistic center location that minimizes costs of logistic services. Key words: logistic center, transportation system (transportation grid), transportation services simulation.

12 Spis treści 13 Mariusz Wasiak Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa e mail: ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO ANALIZY SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W artykule przedstawiono pewne podejście do analizy i oceny systemów logistycznych przy odwzorowaniu ich w ujęciu teorii masowej obsługi. W kolejnych punktach artykułu dokonano opisu modelu systemu logistycznego, odwzorowania miejsc obsługi strumieni ładunków, oraz przedstawiono istotę badań symulacyjnych, jakie mogą być realizowane dla systemów logistycznych. Dla zobrazowania proponowanego podejścia w artykule przedstawiono eksperyment obliczeniowy z wykorzystaniem programu SymProLog. Słowa kluczowe: system logistyczny, model systemu logistycznego, badania symulacyjne SL. APPLICATION QUEUING THEORY FOR THE LOGISTICS SYSTEMS ANALYSIS This paper presents a queuing theory approach to logistics systems design and evaluation. A general description of logistics systems model was presented first. In the next step author shows the idea of simulation research and presentation method for points of material flow service. For the best explanation of proposed approach, a computational experiment using SymProLog pack was included. Key words: logistic system, model of logistic system, logistic system simulation research.

13 14 Spis treści Krzysztof Chwesiuk Akademia Morska w Szczecinie Wydział InŜynieryjno-Ekonomiczny Transportu ul. Henryka PoboŜnego 11, Szczecin WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI MIEJSKIEJ Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy z zakresu logistyki miejskiej. Logistyka miejska nie ma jeszcze zbyt szerokiego zastosowania w polskich aglomeracjach. Podczas gdy w krajach Europy Zachodniej tworzy się juŝ trzecią jej generację opartą na społeczeństwie informacyjnym. W artykule zaprezentowane zostaną: koncepcja logistyki miejskiej i jej pojęcia oraz narzędzia logistyki miejskiej w kreowaniu zrównowaŝonego rozwoju miast. Słowa kluczowe: logistyka miejska, zrównowaŝony rozwój miast. THE SUBSTANCE OF THE CITY LOGISTICS The aim of this paper is a trial of the arrange of the knowledge in research and activities area of city logistics. In polish agglomerations is not application of the city logistics. In countries of the West European creation just of the third generation of the city logistics to base oneself on information society. In this paper is present a conception of the city logistics and their definitions and tool of the city logistics in to create of the equilibration development of the cities. Key words: city logistics, equilibration development of the cities.

14 Spis treści 15 Zbigniew Tarapata Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki ul. Kaliskiego 2, Warszawa 49 e mail: NIEKLASYCZNE MODELE I METODY PLANOWANIA TRAS W SYSTEMACH WSPOMAGANIA PLANOWANIA RUCHU: ANALIZA ZŁOśONOŚCI, EFEKTYWNOŚCI I ZASTOSOWAŃ W referacie przedstawiono nieklasyczne modele i metody planowania tras stosowane w systemach wspomagania planowania ruchu związanych z róŝnymi dziedzinami (systemami transportowymi, systemami nawigacji satelitarnej, systemami planowania podróŝy, sieciami komputerowymi, systemami wspomagania planowania przegrupowania wojsk). Zdefiniowano uogólniony model planu trasy. Przeanalizowano szczegółowo modele drogi najprostszej oraz drogi najkrótszej w sieci uwarunkowanej czasowo. Omówiono podstawowe metody planowania tras oraz ich własności. Dokonano analizy wyników eksperymentalnego badania złoŝoności obliczeniowej prezentowanych metod i ich przydatności w systemach planowania ruchu. Słowa kluczowe: planowanie tras, metody i modele planowania tras, system transportowy. NON-CLASSICAL MODELS AND METHODS OF ROUTE PLANNING IN TRAFFIC PLANNING SUPPORT SYSTEMS: ANALYSIS OF COMPLEXITY, EFFECTIVENESS AND APPLICATIONS In the paper non-classical models and methods of route planning used in traffic planning support systems connected with different domains such as: transport systems, auto-navigation systems, computer networks, military movement planning systems are presented. Generalized model of route plan is defined. Models of simplest path and shortest path in time-dependent networks are analyzed in detail. Basic methods of route planning and their properties are discussed. Analysis of experimental complexity of presented algorithms is done and evaluation of their usefulness in traffic planning systems is carried out. Key words: itinerary planning, methods and models of route planning, route planning, transportation system.

15 16 Spis treści Barbara MaŜbic-Kulma, Krzysztof Sęp Polska Akademia Nauk Instytut Badań Systemowych ul. Newelska 6, Warszawa ZASTOSOWANIE ALGORYTMU SBT JAKO METODY MINIMALIZACJI TABORU W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM RozwaŜając problemy kombinatoryczne, zwłaszcza pod kątem praktycznego zastosowania naleŝy wziąć pod uwagę złoŝoność algorytmów. W niniejszej pracy omówiono algorytm dokładny backtrackingowy, a takŝe przedstawiono algorytmy aproksymacyjne: Lovásza Johnsona Chvatala oraz SBT (suboptymalnej drogi w drzewie bactrackingowym) i jego modyfikacje. Przeprowadzono analizę porównawczą zaprezentowanych algorytmów oraz przedstawiono praktyczne ich zastosowanie. Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo transportowe, minimalizacja taboru, kombinatoryka. THE APPLICATION OF SBT ALGORITHM AS A METHOD OF MINIMIZING TRANSPORTATION STOCK IN TRANSPORT COMPANY Considering combinatorial problems, especially the practical use, the algorithm complexity should be taken into account. In this paper author describes Precise Backtracking Algorithm, Lovásza Johnsona Chvatala Approximational Algorithm and Algorithm SBT (Sub-optimal Track in Backtracking tree) with it s modifications. Presented algorithms were comparatively analyzed and the practical implementation was shown. Key words: transportation company, minimization of road stock, theory of combinations.

16 Spis treści 17 Adam Kadziński, Bartosz Majewski Politechnika Poznańska Instytut Silników Spalinowych i Transportu ul. Piotrowo 3, Poznań e mail: e mail: STOCHASTYCZNY MODEL STACJI PALIW PŁYNNYCH FUNKCJONUJĄCEJ W SYSTEMIE POJAZDÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO Przedstawiono system pojazdów operatora transportu zbiorowego z usytuowaną w nim stacją paliw płynnych. Stację paliw płynnych potraktowano jako system z losowym zapotrzebowaniem na zasoby generowanym w systemie pojazdów. Zaproponowano opis matematyczny procesów zachodzących na styku obu systemów. Zbudowany model matematyczny oprogramowano i stworzono komputerowy model symulacyjny. Zaprezentowano moŝliwości aplikacyjne modeli. Słowa kluczowe: operator transportu zbiorowego, system logistyczny paliw płynnych, model stochastyczny. STOCHASTIC MODEL OF FUEL STATION FUNCTIONING IN A SYSTEM OF VEHICLES OF COLLECTIVE TRANSPORT A system of vehicles of collective transport operator including a fuel station has been presented. The fuel station has been treated as a system with a random demand for resources generated in a system of vehicles. A mathematical model of processes occurring on the verge of both systems has been proposed. For the model which had been created appropriate software and computer simulation model have been worked out. Capabilities of the practical application of those models have been also discussed. Key words: collective transport operator, logistic system for liquid fuels, stochastic model.

17 18 Spis treści Waldemar Parkitny Politechnika Krakowska Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu ul. Warszawska 24, Kraków tel. (012) WYKORZYSTANIE PROGRAMU SYMULUJĄCEGO PROCESY LOGISTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU SAMOCHODÓW I ZASAD UDOSTĘPNIANIA MIEJSC NA PARKINGU Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych modelujących przepływ strumienia pojazdów przemieszczających się od punktów wjazdowych parkingu, złoŝonego z kilkudziesięciu połączonych ze sobą pól parkingowych, w kierunku obranych przez kierujących samochodami celów. Wybór celu był zdeterminowany potrzebami kierujących. W przypadku zajętości wybranych uprzednio miejsc postojowych, kierowcy zmuszeni byli do poszukiwania innych miejsc. Sytuacja taka powodowała często utrudnienia w ruchu, zmniejszenie płynności, a w konsekwencji przeciąŝenie najpopularniejszych pól parkingowych, przy jednoczesnym słabym wykorzystaniu pozostałych pól. Artykuł prezentuje moŝliwości bardziej racjonalnego wykorzystania dostępnych pól parkingowych i udroŝnienia dróg dojazdowych, po zastosowaniu systemu automatycznego przydziału miejsc i naprowadzania pojazdów, w zaleŝności od gabarytów pojazdów i preferencji kierowców. Dane do symulacji komputerowych otrzymano na podstawie przeprowadzonych wcześniej w terenie pomiarów natęŝenia ruchu i zajętości miejsc postojowych. Słowa kluczowe: modelowanie przepływu pojazdów, symulacja komputerowa. AVAILING ONESELF THE PROGRAM SIMULATING LOGISTIC PROCESSES TO PROJECTING CHANGES IN CAR TRAFFIC ORGANIZATION AND PRINCIPLES OF RENDERING THE PLACES ON PARKING ACCESSIBLE In this article are presented the results of computer simulations modelling the stream flow of vehicles shifting from entry points of parking, to drivers' destinations. The choice of destination was determined by drivers' needs. In case of occupation parking places chosen beforehand, drivers had to look for another ones. Such a situation have often caused difficulties in traffic, diminution of smoothness and, as a consequence, the most popular parking fields' surcharge with simultaneous poor use of other fields. The paper presents the possibilities of more sensible available parking fields' use and opening ways by using the system of automatic places allotment and vehicles direction according to vehicles' size and drivers' preferences. Data to computer simulation were achieved on the ground of traffic intensity and parking places occupation measurements made before. Key words: modeling the vehicle stream flow, computer simulation.

18 Spis treści 19 Tomasz Ambroziak, Dariusz Pyza Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa METODA OPTYMALIZACJI SYSTEMU OBSŁUGI TECHNICZNEJ Utrzymanie środków transportu w stanie wysokiej sprawności technicznej wymaga zagwarantowania szybkiej i sprawnej obsługi technicznej. W artykule przedstawiono charakterystykę środków transportu oraz parametry systemu obsługi technicznej. Sformułowano zadanie optymalizacyjne, w wyniku rozwiązania którego otrzymano optymalne parametry system obsługi technicznej. W artykule przedstawiono równieŝ przykład obliczeniowy. Słowa kluczowe: środek transportu, system obsługi technicznej, optymalizacja. THE METHOD OF OPTIMIZING THE TECHNICAL SERVICES SYSTEM In this paper, presented profile of means transport as well as system of technical service in report was introduced for needs of operator forwarding services. Optimization exercise was formulated, the optimum characterizing the system of technical service parameters in result of solution which were received. Presented example introduced. Key words: mean of transport, technical service system, optimization.

19 20 Spis treści Lech Bukowski, Jerzy Feliks, Marek Karkula, Adam Lichota Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania Katedra InŜynierii Systemów ul. Gramatyka 10, Kraków e mail: ZAŁOśENIA HYBRYDOWEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA DECYZJI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH Znane aktualnie systemy wspomagania decyzji w zakresie zaopatrzenia i transportu oparte są na modelach klasycznych, zbudowanych przy załoŝeniach dalece odbiegających od realiów panujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz na rynku. Istnieją wprawdzie rozwiązania, zwłaszcza w zakresie transportu [8], które wychodzą poza ograniczenia determinizmu i liniowości, lecz są to rozwiązania cząstkowe, a nie systemowe w ujęciu logistycznym. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w zakresie logistyki zaopatrzenia (dostawy i zapasy), gdzie aktualnie stosowane modele słuszne są przy załoŝeniu niezmienności m. in. zapotrzebowania, popytu (liniowe rozchody z magazynów), cen zakupu, kosztów gospodarki magazynowej i kosztów zamawiania. Kolejnym problemem jest sposób magazynowania zapasów paliwa, których wielkość minimalna w przypadku zakładu produkcyjnego jakim jest elektrociepłownia jest ustawowo określona. Dlatego w referacie zaproponowano koncepcję budowy narzędzia wspomagającego decyzje logistyczne w zakresie transportu i zaopatrzenia w postaci otwartego hybrydowego systemu ekspertowego, wykorzystującego najnowsze techniki modelowania złoŝonych nieliniowych procesów dyskretno-ciągłych o duŝej zmienności. Słowa kluczowe: modelowanie procesów logistycznych, prognozowanie, magazynowanie. THE CONCEPTION OF HYBRID SYSTEM OF DECISION MAKING IN RANGE OF SUPPLY AND THE TRANSPORTATION IN LOGISTIC SYSTEMS Many decision-making tasks are very complex, but the systems of aid of decision making which are build currently are based on classical models, and the assumptions which was accepted during building of this systems are running away from current realities. The solutions are existing in range of transportation which go out from limitation of linearity, but they are only partially solutions, not system solution in logistic conception. In the paper the conception of build a expert system, which is helping make logistic decisions in range of transportation and supply, in character of open hybrid system was proposed. The system was build using the newest techniques of modeling the complex and non - linear processes with use e.g. fuzzy logic. Fuzzy logic allows decision making with estimated values under incomplete and uncertain information. Key words: modeling of logistic process, forecasting, warehousing.

20 Spis treści 21 Janusz Fijałkowski Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa POJEMNOŚĆ BUFORÓW MIĘDZYOPERACYJNYCH A LICZBA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W PROJEKTOWANIU MAGAZYNÓW - RELACJE ILOŚCIOWE 1 Referat prezentuje zagadnienie racjonalizacji i optymalizacji procesu magazynowego ze względu na koszty jego realizacji w aspekcie pojemności buforów międzyoperacyjnych w procesie przepływu materiałów oraz uŝytych urządzeń (wózków). Słowa kluczowe: proces magazynowy, optymalizacja, koszty magazynowania. THE MEANING OF INTER-OPERATIONAL BUFFERS CAPACITY IN CORRELATION WITH THE NUMBER OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT IN WAREHOUSES DESIGNING PROCESS QUANTITATIVE RELATION The article presents the problem of rationalization and optimization storage process costs in aspect of inter-operational buffers capacity in material handling process and used equipment (forklift trucks). Key words: storage process, optimization, storage costs. 1 Treści referatu stanowią kontynuację tematu: PRZESTRZENIE BUFOROWE I ICH WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE W OPTYMALIZACJI SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH przygotowanego na VII Konferencję Logistyki Stosowanej Zakopane, w grudniu 2003 roku.

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO Logistyka i Transport KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI... Marianna JACYNA* Jolanta ŻAK** KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIENIA PROCESU MAGAZYNOWANIA W PRODUKCYJNYM MAGAZYNIE

USPRAWNIENIA PROCESU MAGAZYNOWANIA W PRODUKCYJNYM MAGAZYNIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 USPRAWNIENIA PROCESU MAGAZYNOWANIA W PRODUKCYJNYM MAGAZYNIE dostarczono: 2016 Streszczenie: koszty utrzymania, robocizny i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI I STEROWANIA

SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI I STEROWANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ I OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Rafał BRODZIAK SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych Methodology of Acquiring and Analyzing Results of Simulation

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers

CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers Summary BESTUFS II national seminar in Poland 5 th February 2008 CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

The method for selection and combining the means of transportation according to the Euro standards

The method for selection and combining the means of transportation according to the Euro standards Article citation info: TKACZYK S. The method for selection and combining the means of transportation according to the Euro standards. Combustion Engines. 2015, 162(3), 958-962. ISSN 2300-9896. Sławomir

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki, Kinga Tatar KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 1 Network Layer Identify the role of the Network Layer, as it describes communication from one end device to another end device Examine the most common

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1625 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zeszyt dwudziesty pierwszy SUB Góttingen 217 780 512 2005 A 3018 Gliwice 2004 SPIS TREŚCI 1. Józef BENDKOWSKI Zarządzanie operacyjne

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Ewa Staniewska Politechnika Częstochowska Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Wprowadzenie Dystrybucja jest jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu logistycznym, które ma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYDAJNOŚCI GNIAZDA MONTAŻU WRZECIENNIKA GŁÓWNEGO CENTRUM TOKARSKIEGO

BADANIE WYDAJNOŚCI GNIAZDA MONTAŻU WRZECIENNIKA GŁÓWNEGO CENTRUM TOKARSKIEGO KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 28 nr 4 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2008 OLAF CISZAK *, JAN ŻUREK ** BADANIE WYDAJNOŚCI GNIAZDA MONTAŻU WRZECIENNIKA GŁÓWNEGO CENTRUM TOKARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics. Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics. Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 013/014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM 1-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 205 Zbigniew ZDZIENNICKI, Andrzej MACIEJCZYK Politechnika Łódzka, Łódź ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ:

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ: ANALIZA SYSTEMOWA ANALIZA SYSTEMOWA: zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych, badanie wspomagające działania

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające. DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia

Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia PRACA DYPLOMOWA Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu łódzkiego w kontekście przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English Course syllabus Course name: Mathematical Basis of Logistics Study Programme group: i Cycle of studies: Study type: I cycle (bachelor) Full-time Study Programme name: Specialisation: ii Electivity: iii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

MULTI CRITERIA EVALUATION OF WIRELESS LOCAL AREA NETWORK DESIGNS

MULTI CRITERIA EVALUATION OF WIRELESS LOCAL AREA NETWORK DESIGNS STUDIA INFORMATICA 2015 Volume 36 Number 2 (120) Remigiusz OLEJNIK West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Faculty of Computer Science and Information Technology MULTI CRITERIA EVALUATION OF

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania piorunkiewicz@woiz.polsl.pl Filozofia zarządzania łańcuchem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-EKO-463 Rachunek kosztów logistyki przedsiębiorstw Costs Accounting

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE zeszyt dwudziesty drugi

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE zeszyt dwudziesty drugi POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1635 SUB Gottingen 7 217 776 558 2005 A 2622 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE zeszyt dwudziesty drugi Gliwice 2004 SPIS TREŚCI 1. W. BIAŁY, G. BOBKOWSKI: Wprowadzenie systemów

Bardziej szczegółowo

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY TYCHY, UL. STREFOWA DOSKONAŁA LOKALIZACJA DLA PRZEMYSŁU PERFECT LOCATION FOR INDUSTRY 56 000 m 2 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 56,000 sq m within Special Economic Zone SEGRO.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Poznań, 14 wrzesień 2010 Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Best practices for saving operational costs in transport and distribution Herman Wierenga Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistics Costs Accounting. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistics Costs Accounting. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistics Costs Accounting Subject

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo