TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents"

Transkrypt

1

2 TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH SPIS TREŚCI - Contents L e o n a s P o v i l a s, L i n g a i t i s, D a r i u s B a z a r a s An analysis of reverse and green logistics: theoretical aspects Analiza aspektów teoretycznych zielonej logistyki oraz logistyki zwrotów. S t a n i s ł a w P i a s e c k i Rola transportu w systemach logistycznych w warunkach konkurencji rynkowej The role of transportation in logistic systems in aspect of marketable competition. J ó z e f O k u l e w i c z System logistyczny i podmiotowość klienta w kontekście transportu The logistic system and a customer subjectivity with relation to transport. M a r i a n n a J a c y n a, A n d r z e j ś u r k o w s k i Wybrane aspekty doboru dostawcy pasaŝerskich usług transportowych The choice of transportation services suppliers in passenger traffic. T o m a s z A m b r o z i a k, R e n a t a P i ę t k a Metoda wyznaczania górnego ograniczenia dla całkowitej liczby odbiorców w problemach trasowania pojazdów z ograniczeniami czasowymi oraz ograniczoną liczbą pojazdów Vehicle routing problem with time windows and limited number of vehicles. Method of determining an upper bound for the total number of customers. M a r c i n H a j d u l Przebudowa systemu transportowego z wykorzystaniem narzędzi symulacyjnych oraz wielokryterialnego wspomagania decyzji Reconstruction of transport system using simulation tools and multicriteria decision support systems. T o m a s z A m b r o z i a k, J o l a n t a K. ś a k Metoda wyznaczania optymalnej lokalizacji lokalnych centrów logistycznych w wybranym obszarze usług logistycznych The method of determining optimal localization of logistic centers for selected range of logistic services. M a r i u s z W a s i a k Zastosowanie teorii masowej obsługi do analizy systemów logistycznych Application queuing theory for the logistics systems analysis. K r z y s z t o f C h w e s i u k Wybrane aspekty logistyki miejskiej The substance of the city logistics. Z b i g n i e w T a r a p a t a Nieklasyczne modele i metody planowania tras w systemach wspomagania planowania ruchu: analiza złoŝoności, efektywności i zastosowań Non-classical models and methods of route planning in traffic planning support systems: analysis of complexity, effectiveness and applications B a r b a r a M a Ŝ b i c K u l m a, K r z y s z t o f S ę p Zastosowanie algorytmu SBT jako metody minimalizacji taboru w przedsiębiorstwie transportowym The application of SBT algorithm as a method of minimizing transportation stock in transport company. A d a m K a d z i ń s k i, B a r t o s z M a j e w s k i Stochastyczny model stacji paliw płynnych funkcjonującej w systemie pojazdów transportu zbiorowego Stochastic model of fuel station functioning in a system of vehicles of collective transport W a l d e m a r P a r k i t n y Wykorzystanie programu symulującego procesy logistyczne do projektowania zmian w organizacji ruchu samochodów i zasad udostępniania miejsc na parkingu..... Availing oneself the program simulating logistic processes to projecting changes in car traffic organization and principles of rendering the places on parking accessible. 139

3 4 Spis treści T o m a s z A m b r o z i a k, D a r i u s z P y z a Metoda optymalizacji systemu obsługi technicznej... The method of optimizing the technical services system L e c h B u k o w s k i, J e r z y F e l i k s, M a r e k K a r k u l a, A d a m L i c h o t a ZałoŜenia hybrydowego systemu wspomagania decyzji w zakresie zaopatrzenia i transportu w systemach logistycznych The conception of hybrid system of decision making in range of supply and the transportation in logistic systems J a n u s z F i j a ł k o w s k i Pojemność buforów międzyoperacyjnych a liczba urządzeń technologicznych w projektowaniu magazynów - relacje ilościowe The meaning of inter-operational buffers capacity in correlation with the number of technological equipment in warehouses designing process quantitative relation. A n d r z e j R a t k i e w i c z, A d a m B i a l i k Formowanie jednostek ładunkowych z uwzględnieniem parametrów mechanicznych opakowań Load units shaping according to carton mechanical parameters K o n r a d L e w c z u k Efektywność dwustopniowych systemów komisjonowania ze względu na przepływ ładunków i informacji Efficiency analysis of two-step order picking systems for material and information handling M a r i u s z K o s t r z e w s k i Ocena procesów komisjonowania ze względu na czas realizacji zleceń.. Evaluation of order picking in terms of time of commission s realization

4 Spis treści 5 Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering 2 Department of Business Technology AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS The paper aims to review and discuss the major problems of reverse and green logistics. The main task is to analyze the development of the term green logistics as well as describing the current situation and role of environmentalism in today s world and particularly in logistics industry. The paper also aims to present and analyze the main strategies of green logistics, to describe the role of green logistics in transportation system and to analyze the relationships between green and reverse logistics. Since the environmental problems are particularly relevant nowadays, logistical system is no exception. Recently, the issue of green logistics or environmentally-friendly logistics has become one of the primary concerns for organizations and it is worth analyzing. In the present article, efforts are made to define a concept of reverse logistics and show its applicability to solving business problems. Key words: green logistic, reverse logistic, environmentalism. ANALIZA ASPEKTÓW TEORETYCZNYCH ZIELONEJ LOGISTYKI ORAZ LOGISTYKI ZWROTÓW STRESZCZENIE PoniŜszy referat ma na celu wyszczególnienie i omówienie głównych problemów tzw. logistyki zwrotów oraz tzw. zielonej logistyki w aspekcie opisu aktualnego stanu wiedzy na ten temat oraz ich dzisiejszej roli w ochronie środowiska i ich znaczeniu przemysłowym. Ponadto referat prezentuje główne załoŝenia strategii zielonej logistyki oraz jej rolę w systemach transportowych i powiązania z logistyką realizacji zwrotów. Słowa kluczowe: zielona logistyka, logistyka zwrotów, podejście do środowiska naturalnego.

5 6 Spis treści Stanisław Piasecki Polska Akademia Nauk Instytut Badań Systemowych ul. Newelska 6, Warszawa ROLA TRANSPORTU W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH W WARUNKACH KONKURENCJI RYNKOWEJ Referat dotyczy problemu obsługi transportowej klientów przedsiębiorstwa. W referacie przedstawiono w sposób sformalizowany działalność firmy o zakresie lokalnej z dostawą jej wyrobów do klienta, następnie rozwaŝono zagadnienie konkurencyjności rynkowej producenta przy równomiernej gęstości klientów na danym obszarze i uwzględnieniu kosztów transportu. Na koniec sformalizowano działalność firmy globalnej z dostawą wyrobów do domu (magazynu) klienta. Słowa kluczowe: system logistyczny, transport, koszty transportu. THE ROLE OF TRANSPORTATION IN LOGISTIC SYSTEMS IN ASPECT OF MARKETABLE COMPETITION Speech presents problem of transportation services for company customers. The company local activity consisting in delivering finished goods to customers was formally specified. In the next step author consider the problem of market competition and transportation costs for uniform density of clients distribution in the specified area. Finally author gives formal model for the company global activity with door to door deliveries. Key words: logistic system, transportation, transport, transport charges, freight.

6 Spis treści 7 Józef Okulewicz Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa e mail: SYSTEM LOGISTYCZNY I PODMIOTOWOŚĆ KLIENTA W KONTEKŚCIE TRANSPORTU Podejmowane w ostatnich latach próby zdefiniowania logistyki nie dały zadowalających rezultatów. Towarzyszyło temu poszerzanie obszaru kompetencji logistyków. W całościowym ujęciu logistyki naleŝałoby uwzględniać warunkowanie procesów i podmiotowość odbiorcy towarów. W konsekwencji tego podczas tworzenia systemu logistycznego naleŝy uwzględniać kryteria integralności systemu. W tym kontekście transport urasta do rangi waŝnego ogniwa przenoszącego podmiotowy stosunek logistyka do odbiorcy dostarczanych dóbr. W pracy zaproponowano trzy kryteria integralności i podano przykład skutków nieuwzględnienia ich w praktyce. Słowa kluczowe: logistyka, podmiotowość klienta, system logistyczny. THE LOGISTIC SYSTEM AND A CUSTOMER SUBJECTIVITY WITH RELATION TO TRANSPORT Defining logistics has brought indeterminated result in resent years. However during that time competency demands have grown over previous limits. Instead of supply chain management the broader view of logistics is considered. It takes in account conditioning of delivering goods and subjectivity of a customer. As a result the new way of system integrity assuring instead of system function analyzing is proposed in the paper. In this context a transport becomes an important mean of brinking to customer subjectivity treatment by logistician. The missing the integrity criterion by a well known manufacturer of cell phones may be shown as the illustration of presented considerations. Key words: logistics, customer subjectivity, logistic system.

7 8 Spis treści Marianna Jacyna, Andrzej śurkowski Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa WYBRANE ASPEKTY DOBORU DOSTAWCY PASAśERSKICH USŁUG PRZEWOZOWYCH W niniejszym artykule przedstawiono wybrane aspekty wyznaczania rozłoŝenia ruchu pasaŝerskiego uwzględniając preferencje nabywców usług transportowych. Przedmiotem badań są ustalone relacje w multimodalnym korytarzu transportowym. Dokonano identyfikacji czynników wpływających na preferencję nabywców usług pasaŝerskich, struktury korytarza transportowego. Przedstawiono metodykę wyznaczania współczynników wyboru środka transportu uwzględniając preferencję nabywców. Słowa kluczowe: rozłoŝenie ruchu pasaŝerskiego, dostawcy usług pasaŝerskich, nabywcy usług pasaŝerskich, preferencje nabywców usług pasaŝerskich. THE CHOICE OF TRANSPORTATION SERVICES SUPPLIERS IN PASSENGER TRAFFIC The article presents the selected aspects of distributing the traffic flow with according to customer preferences. The research subject are determined relations in multimodal transportation channel. Factors having an influence on buyers preferences and transportation channel structure were identified. Moreover author presents methodology of assigning the parameters for transportation equipment selection allowing for consumer preferences. Key words: passenger traffic flow distribution, transportation services supplier, transportation services buyer, transportation services buyer preferences.

8 Spis treści 9 Tomasz Ambroziak, Renata Piętka Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa e mail: METODA WYZNACZANIA GÓRNEGO OGRANICZENIA DLA CAŁKOWITEJ LICZBY ODBIORCÓW W PROBLEMACH TRASOWANIA POJAZDÓW Z OGRANICZENIAMI CZASOWYMI ORAZ OGRANICZONĄ LICZBĄ POJAZDÓW. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania górnego ograniczenia całkowitej liczby odbiorców moŝliwych do obsłuŝenia daną ograniczoną liczbą pojazdów w problemach trasowania pojazdów z ograniczeniami czasowymi oraz ograniczoną liczbą pojazdów. Słowa kluczowe: trasowanie pojazdów, transport, koszty transportu. VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS AND A LIMITED NUMBER OF VEHICLES. METOD OF DETERMINING AN UPPER BOUND FOR THE TOTAL NUMBER OF CUSTOMERS This paper introduces a variant of the vehicle routing problem with time windows where a limited number of vehicles is given. There is also presented the method of determining an upper bound for the total number of customers that can be served by a given fixed number of vehicles. Key words: vehicle route survey, vehicle routing, transport, transportation, transportation cost, freight.

9 10 Spis treści Marcin Hajdul Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, Poznań e mail: PRZEBUDOWA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI SYMULACYJNYCH ORAZ WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI System transportowy stanowi nieodłączny element sieci dystrybucji, generujący znaczne wartości w całkowitych kosztach logistycznych jakie ponosi przedsiębiorstwo. Dotychczas, wiele firm traktowało kwestie kosztowe obszaru transportu jako element stały, nie zastanawiając się nad moŝliwością ich optymalizacji. Jednak silna konkurencja wśród przedsiębiorstw róŝnej branŝy, rosnące ceny paliw oraz chęć zapewnienia coraz wyŝszej jakości świadczonych usług przy minimalizacji kosztów logistycznych spowodowały, iŝ firmy dostrzegły potrzebę organizacji optymalnego systemu transportowego dla konkretnej sieci dystrybucji. NaleŜy jednak pamiętać, iŝ zagadnienia związane z projektowaniem systemów transportowych naleŝą do jednych z najbardziej skomplikowanych problemów w logistyce, a na ich rozwiązanie składają się między innymi: wyznaczenie optymalnej ilości baz oraz magazynów wraz z ich lokalizacją, ustalenie wielkości oraz częstotliwości wysyłanych ładunków, ustalenie charakterystyki taboru własnego oraz obcego. Obecnie na rynku dostępnych jest szereg narzędzi umoŝliwiających optymalizację systemów transportowych, jednak często są to systemy drogie i zbyt rozbudowane. Celem poniŝszego artykułu jest przedstawienie moŝliwości przebudowy systemów transportowych w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu wybranych aplikacji i narzędzi symulacyjnych opracowanych w środowisku Excel, w połączeniu z wielokryterialnym wspomaganiem decyzji. W pierwszej części artykułu autor identyfikuje i weryfikuje funkcjonalności wybranych narzędzi symulacyjnych. Następnie, w oparciu o wybrane aplikacje i opracowane narzędzia opracowywane są róŝne warianty przebudowy systemów transportowych róŝniące się liczbą i lokalizacją baz transportowych, strukturą oraz własnością taboru (transport własny lub obcy). W celu wyboru najlepszego wariantu przebudowanego systemu transportowego autor proponuje zastosowanie wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz wykorzystanie metody Electre III. Słowa kluczowe: system transportowy, optymalizacja, symulacja systemów transportowych. RECONSTRUCTION OF TRANSPORT SYSTEM USING SIMULATION TOOLS AND MULTICRITERIA DECISION SUPPORT SYSTEMS Transport system is inherent part of the whole distribution network, which generates significant values in total logistics costs of the company. So far, a lot of enterprises treated costs generates by transport as a fixed element and they did not see the necessity to optimize it. However, strong competition among companies from different branches, increasing fuel prices and a willing to ensure highest quality of offered services connected with costs minimizing caused that companies realized a need for optimizing their internal transport processes. It is worth remembering, that modelling of transport systems is one of the most difficult problems in logistics. While solving that problem such aspects as optimal number of warehouses and its location, scale and frequency of sending cargoes, structure of the own or external fleet must be taken into consideration.

10 Spis treści 11 A number of IT tools which allows optimizing transport systems are currently available at the market. However, this tools are very expensive and too complex. In this connection the aim of this paper is to present a possibility of reconstructing transportation systems in enterprises using selected applications, simulation tools created in MS Excel environment connected with multicriteria decision support systems. In the first part of the paper author identify and verify functionality of selected simulation tools. Next, based on the chose applications and created simulation tool different variants of transport system was created. Author suggests using multicriteria decision support system to select the best variant for concrete company. In computational experiment author was using Electre III method. Key words: transportation system, optimizing, transportation system simulation.

11 12 Spis treści Tomasz Ambroziak, Jolanta K. śak Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa METODA WYZNACZANIA OPTYMALNEJ LOKALIZACJI LOKALNYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W WYBRANYM OBSZARZE USŁUG LOGISTYCZNYCH W artykule zaproponowano formalizację opisu zapotrzebowań, dostawców i odbiorców, formalizację zapisu charakterystyk sieci transportowej oraz charakterystyk środków transportowych i potencjalnych lokalnych centrów logistycznych. Przedstawiono podejście do modelowania usług transportowych w wybranym obszarze działania usług logistycznych polegające na wyznaczaniu optymalnego połoŝenia lokalnego centrum logistycznego. W tym celu sformułowano adekwatne do rozwaŝanej sytuacji zadanie optymalizacyjne. Rozwiązanie zadania optymalizacyjnego pozwala na taką lokalizację centrum, aby koszt obsługi logistycznej był minimalny. Słowa kluczowe: centrum logistyczne, sieć transportowa, modelowanie usług transportowych. THE METHOD OF DETERMINING OPTIMAL LOCALIZATION OF LOGISTIC CENTRES IN SELECTED RANGE OF LOGISTIC SERVICES In article authors present formal way of describing recipients and suppliers demands, characteristics of transportation system (transportation grid) and characteristics of means of conveyance and potential local logistic centers. Moreover article contains approach to modeling transportation services in selected parts of logistic services area. Presented approach base on determining the local logistic center optimal location. For this purpose authors formulate optimization task adequate to considered situation. A solution to the problem allows to find the logistic center location that minimizes costs of logistic services. Key words: logistic center, transportation system (transportation grid), transportation services simulation.

12 Spis treści 13 Mariusz Wasiak Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa e mail: ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO ANALIZY SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W artykule przedstawiono pewne podejście do analizy i oceny systemów logistycznych przy odwzorowaniu ich w ujęciu teorii masowej obsługi. W kolejnych punktach artykułu dokonano opisu modelu systemu logistycznego, odwzorowania miejsc obsługi strumieni ładunków, oraz przedstawiono istotę badań symulacyjnych, jakie mogą być realizowane dla systemów logistycznych. Dla zobrazowania proponowanego podejścia w artykule przedstawiono eksperyment obliczeniowy z wykorzystaniem programu SymProLog. Słowa kluczowe: system logistyczny, model systemu logistycznego, badania symulacyjne SL. APPLICATION QUEUING THEORY FOR THE LOGISTICS SYSTEMS ANALYSIS This paper presents a queuing theory approach to logistics systems design and evaluation. A general description of logistics systems model was presented first. In the next step author shows the idea of simulation research and presentation method for points of material flow service. For the best explanation of proposed approach, a computational experiment using SymProLog pack was included. Key words: logistic system, model of logistic system, logistic system simulation research.

13 14 Spis treści Krzysztof Chwesiuk Akademia Morska w Szczecinie Wydział InŜynieryjno-Ekonomiczny Transportu ul. Henryka PoboŜnego 11, Szczecin WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI MIEJSKIEJ Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy z zakresu logistyki miejskiej. Logistyka miejska nie ma jeszcze zbyt szerokiego zastosowania w polskich aglomeracjach. Podczas gdy w krajach Europy Zachodniej tworzy się juŝ trzecią jej generację opartą na społeczeństwie informacyjnym. W artykule zaprezentowane zostaną: koncepcja logistyki miejskiej i jej pojęcia oraz narzędzia logistyki miejskiej w kreowaniu zrównowaŝonego rozwoju miast. Słowa kluczowe: logistyka miejska, zrównowaŝony rozwój miast. THE SUBSTANCE OF THE CITY LOGISTICS The aim of this paper is a trial of the arrange of the knowledge in research and activities area of city logistics. In polish agglomerations is not application of the city logistics. In countries of the West European creation just of the third generation of the city logistics to base oneself on information society. In this paper is present a conception of the city logistics and their definitions and tool of the city logistics in to create of the equilibration development of the cities. Key words: city logistics, equilibration development of the cities.

14 Spis treści 15 Zbigniew Tarapata Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki ul. Kaliskiego 2, Warszawa 49 e mail: NIEKLASYCZNE MODELE I METODY PLANOWANIA TRAS W SYSTEMACH WSPOMAGANIA PLANOWANIA RUCHU: ANALIZA ZŁOśONOŚCI, EFEKTYWNOŚCI I ZASTOSOWAŃ W referacie przedstawiono nieklasyczne modele i metody planowania tras stosowane w systemach wspomagania planowania ruchu związanych z róŝnymi dziedzinami (systemami transportowymi, systemami nawigacji satelitarnej, systemami planowania podróŝy, sieciami komputerowymi, systemami wspomagania planowania przegrupowania wojsk). Zdefiniowano uogólniony model planu trasy. Przeanalizowano szczegółowo modele drogi najprostszej oraz drogi najkrótszej w sieci uwarunkowanej czasowo. Omówiono podstawowe metody planowania tras oraz ich własności. Dokonano analizy wyników eksperymentalnego badania złoŝoności obliczeniowej prezentowanych metod i ich przydatności w systemach planowania ruchu. Słowa kluczowe: planowanie tras, metody i modele planowania tras, system transportowy. NON-CLASSICAL MODELS AND METHODS OF ROUTE PLANNING IN TRAFFIC PLANNING SUPPORT SYSTEMS: ANALYSIS OF COMPLEXITY, EFFECTIVENESS AND APPLICATIONS In the paper non-classical models and methods of route planning used in traffic planning support systems connected with different domains such as: transport systems, auto-navigation systems, computer networks, military movement planning systems are presented. Generalized model of route plan is defined. Models of simplest path and shortest path in time-dependent networks are analyzed in detail. Basic methods of route planning and their properties are discussed. Analysis of experimental complexity of presented algorithms is done and evaluation of their usefulness in traffic planning systems is carried out. Key words: itinerary planning, methods and models of route planning, route planning, transportation system.

15 16 Spis treści Barbara MaŜbic-Kulma, Krzysztof Sęp Polska Akademia Nauk Instytut Badań Systemowych ul. Newelska 6, Warszawa ZASTOSOWANIE ALGORYTMU SBT JAKO METODY MINIMALIZACJI TABORU W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM RozwaŜając problemy kombinatoryczne, zwłaszcza pod kątem praktycznego zastosowania naleŝy wziąć pod uwagę złoŝoność algorytmów. W niniejszej pracy omówiono algorytm dokładny backtrackingowy, a takŝe przedstawiono algorytmy aproksymacyjne: Lovásza Johnsona Chvatala oraz SBT (suboptymalnej drogi w drzewie bactrackingowym) i jego modyfikacje. Przeprowadzono analizę porównawczą zaprezentowanych algorytmów oraz przedstawiono praktyczne ich zastosowanie. Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo transportowe, minimalizacja taboru, kombinatoryka. THE APPLICATION OF SBT ALGORITHM AS A METHOD OF MINIMIZING TRANSPORTATION STOCK IN TRANSPORT COMPANY Considering combinatorial problems, especially the practical use, the algorithm complexity should be taken into account. In this paper author describes Precise Backtracking Algorithm, Lovásza Johnsona Chvatala Approximational Algorithm and Algorithm SBT (Sub-optimal Track in Backtracking tree) with it s modifications. Presented algorithms were comparatively analyzed and the practical implementation was shown. Key words: transportation company, minimization of road stock, theory of combinations.

16 Spis treści 17 Adam Kadziński, Bartosz Majewski Politechnika Poznańska Instytut Silników Spalinowych i Transportu ul. Piotrowo 3, Poznań e mail: e mail: STOCHASTYCZNY MODEL STACJI PALIW PŁYNNYCH FUNKCJONUJĄCEJ W SYSTEMIE POJAZDÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO Przedstawiono system pojazdów operatora transportu zbiorowego z usytuowaną w nim stacją paliw płynnych. Stację paliw płynnych potraktowano jako system z losowym zapotrzebowaniem na zasoby generowanym w systemie pojazdów. Zaproponowano opis matematyczny procesów zachodzących na styku obu systemów. Zbudowany model matematyczny oprogramowano i stworzono komputerowy model symulacyjny. Zaprezentowano moŝliwości aplikacyjne modeli. Słowa kluczowe: operator transportu zbiorowego, system logistyczny paliw płynnych, model stochastyczny. STOCHASTIC MODEL OF FUEL STATION FUNCTIONING IN A SYSTEM OF VEHICLES OF COLLECTIVE TRANSPORT A system of vehicles of collective transport operator including a fuel station has been presented. The fuel station has been treated as a system with a random demand for resources generated in a system of vehicles. A mathematical model of processes occurring on the verge of both systems has been proposed. For the model which had been created appropriate software and computer simulation model have been worked out. Capabilities of the practical application of those models have been also discussed. Key words: collective transport operator, logistic system for liquid fuels, stochastic model.

17 18 Spis treści Waldemar Parkitny Politechnika Krakowska Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu ul. Warszawska 24, Kraków tel. (012) WYKORZYSTANIE PROGRAMU SYMULUJĄCEGO PROCESY LOGISTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU SAMOCHODÓW I ZASAD UDOSTĘPNIANIA MIEJSC NA PARKINGU Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych modelujących przepływ strumienia pojazdów przemieszczających się od punktów wjazdowych parkingu, złoŝonego z kilkudziesięciu połączonych ze sobą pól parkingowych, w kierunku obranych przez kierujących samochodami celów. Wybór celu był zdeterminowany potrzebami kierujących. W przypadku zajętości wybranych uprzednio miejsc postojowych, kierowcy zmuszeni byli do poszukiwania innych miejsc. Sytuacja taka powodowała często utrudnienia w ruchu, zmniejszenie płynności, a w konsekwencji przeciąŝenie najpopularniejszych pól parkingowych, przy jednoczesnym słabym wykorzystaniu pozostałych pól. Artykuł prezentuje moŝliwości bardziej racjonalnego wykorzystania dostępnych pól parkingowych i udroŝnienia dróg dojazdowych, po zastosowaniu systemu automatycznego przydziału miejsc i naprowadzania pojazdów, w zaleŝności od gabarytów pojazdów i preferencji kierowców. Dane do symulacji komputerowych otrzymano na podstawie przeprowadzonych wcześniej w terenie pomiarów natęŝenia ruchu i zajętości miejsc postojowych. Słowa kluczowe: modelowanie przepływu pojazdów, symulacja komputerowa. AVAILING ONESELF THE PROGRAM SIMULATING LOGISTIC PROCESSES TO PROJECTING CHANGES IN CAR TRAFFIC ORGANIZATION AND PRINCIPLES OF RENDERING THE PLACES ON PARKING ACCESSIBLE In this article are presented the results of computer simulations modelling the stream flow of vehicles shifting from entry points of parking, to drivers' destinations. The choice of destination was determined by drivers' needs. In case of occupation parking places chosen beforehand, drivers had to look for another ones. Such a situation have often caused difficulties in traffic, diminution of smoothness and, as a consequence, the most popular parking fields' surcharge with simultaneous poor use of other fields. The paper presents the possibilities of more sensible available parking fields' use and opening ways by using the system of automatic places allotment and vehicles direction according to vehicles' size and drivers' preferences. Data to computer simulation were achieved on the ground of traffic intensity and parking places occupation measurements made before. Key words: modeling the vehicle stream flow, computer simulation.

18 Spis treści 19 Tomasz Ambroziak, Dariusz Pyza Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa METODA OPTYMALIZACJI SYSTEMU OBSŁUGI TECHNICZNEJ Utrzymanie środków transportu w stanie wysokiej sprawności technicznej wymaga zagwarantowania szybkiej i sprawnej obsługi technicznej. W artykule przedstawiono charakterystykę środków transportu oraz parametry systemu obsługi technicznej. Sformułowano zadanie optymalizacyjne, w wyniku rozwiązania którego otrzymano optymalne parametry system obsługi technicznej. W artykule przedstawiono równieŝ przykład obliczeniowy. Słowa kluczowe: środek transportu, system obsługi technicznej, optymalizacja. THE METHOD OF OPTIMIZING THE TECHNICAL SERVICES SYSTEM In this paper, presented profile of means transport as well as system of technical service in report was introduced for needs of operator forwarding services. Optimization exercise was formulated, the optimum characterizing the system of technical service parameters in result of solution which were received. Presented example introduced. Key words: mean of transport, technical service system, optimization.

19 20 Spis treści Lech Bukowski, Jerzy Feliks, Marek Karkula, Adam Lichota Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania Katedra InŜynierii Systemów ul. Gramatyka 10, Kraków e mail: ZAŁOśENIA HYBRYDOWEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA DECYZJI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH Znane aktualnie systemy wspomagania decyzji w zakresie zaopatrzenia i transportu oparte są na modelach klasycznych, zbudowanych przy załoŝeniach dalece odbiegających od realiów panujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz na rynku. Istnieją wprawdzie rozwiązania, zwłaszcza w zakresie transportu [8], które wychodzą poza ograniczenia determinizmu i liniowości, lecz są to rozwiązania cząstkowe, a nie systemowe w ujęciu logistycznym. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w zakresie logistyki zaopatrzenia (dostawy i zapasy), gdzie aktualnie stosowane modele słuszne są przy załoŝeniu niezmienności m. in. zapotrzebowania, popytu (liniowe rozchody z magazynów), cen zakupu, kosztów gospodarki magazynowej i kosztów zamawiania. Kolejnym problemem jest sposób magazynowania zapasów paliwa, których wielkość minimalna w przypadku zakładu produkcyjnego jakim jest elektrociepłownia jest ustawowo określona. Dlatego w referacie zaproponowano koncepcję budowy narzędzia wspomagającego decyzje logistyczne w zakresie transportu i zaopatrzenia w postaci otwartego hybrydowego systemu ekspertowego, wykorzystującego najnowsze techniki modelowania złoŝonych nieliniowych procesów dyskretno-ciągłych o duŝej zmienności. Słowa kluczowe: modelowanie procesów logistycznych, prognozowanie, magazynowanie. THE CONCEPTION OF HYBRID SYSTEM OF DECISION MAKING IN RANGE OF SUPPLY AND THE TRANSPORTATION IN LOGISTIC SYSTEMS Many decision-making tasks are very complex, but the systems of aid of decision making which are build currently are based on classical models, and the assumptions which was accepted during building of this systems are running away from current realities. The solutions are existing in range of transportation which go out from limitation of linearity, but they are only partially solutions, not system solution in logistic conception. In the paper the conception of build a expert system, which is helping make logistic decisions in range of transportation and supply, in character of open hybrid system was proposed. The system was build using the newest techniques of modeling the complex and non - linear processes with use e.g. fuzzy logic. Fuzzy logic allows decision making with estimated values under incomplete and uncertain information. Key words: modeling of logistic process, forecasting, warehousing.

20 Spis treści 21 Janusz Fijałkowski Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa POJEMNOŚĆ BUFORÓW MIĘDZYOPERACYJNYCH A LICZBA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W PROJEKTOWANIU MAGAZYNÓW - RELACJE ILOŚCIOWE 1 Referat prezentuje zagadnienie racjonalizacji i optymalizacji procesu magazynowego ze względu na koszty jego realizacji w aspekcie pojemności buforów międzyoperacyjnych w procesie przepływu materiałów oraz uŝytych urządzeń (wózków). Słowa kluczowe: proces magazynowy, optymalizacja, koszty magazynowania. THE MEANING OF INTER-OPERATIONAL BUFFERS CAPACITY IN CORRELATION WITH THE NUMBER OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT IN WAREHOUSES DESIGNING PROCESS QUANTITATIVE RELATION The article presents the problem of rationalization and optimization storage process costs in aspect of inter-operational buffers capacity in material handling process and used equipment (forklift trucks). Key words: storage process, optimization, storage costs. 1 Treści referatu stanowią kontynuację tematu: PRZESTRZENIE BUFOROWE I ICH WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE W OPTYMALIZACJI SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH przygotowanego na VII Konferencję Logistyki Stosowanej Zakopane, w grudniu 2003 roku.

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii WŁASNOŚCI TESTU WARUNKOWEJ ZDOLNOŚCI PROGNOSTYCZNEJ W SKOŃCZONYCH PRÓBACH W pracy rozważane są własności

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (3/2013) July-September S T R E S Z C Z E N I A Mehmet Aldonat BEYZATLAR 1 Yeşim Rabia KUŞTEPELĐ 2 HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND

Bardziej szczegółowo

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... III Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG Optimal combinatorial replacement policy under a given maintenance

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Zhong HAN, Jianmin GAO, Liudong XING, Fumin CHEN Optymalna alokacja zasobów zapewniająca bezpieczeństwo w złożonych rozproszonych systemach elektromechanicznych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 11/2013 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy Contents

Spis rzeczy Contents Spis rzeczy Contents Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu, Piotr Kami ski Kryteria akceptowalno ci ryzyka w egludze morskiej... 7 Risk Acceptance Criteria in Maritime Navigation K a r o l A n d r

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA V O L U M E 16 N U M B E R 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY STRESZCZENIA OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW:

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW: STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW: TIMESHARING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH KONCEPCJA OCENY POZIOMÓW RYZYKA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI I SPOSOBY JEGO UWZGLĘDNIANIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE AUTORYZOWANYM SERWISEM CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH LOGISTIC MANAGEMENT OF AN AUTHORIZED SERVICE FOR AGRICULTURAL TRACTORS AND MACHINES W artykule

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem Spis treści Contents Jerzy Merkisz, Wł adysł aw Kozak, Jarosł aw Markowski, Maciej Bajerlein The influence of air dissolved in diesel fuel on the toxic exhaust gas elements emission... 5 Wpływ powietrza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 9/2012 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Marian Chudy (redaktor naczelny)

Bardziej szczegółowo