EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARKI ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZAWARTYMI W ODPADACH KOMUNALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARKI ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZAWARTYMI W ODPADACH KOMUNALNYCH"

Transkrypt

1 VI MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ODPADAMI VI-TH INTERNATIONAL WASTE FORUM EFFICIENCY OF WASTE MANAGEMENT POZNAŃ LICHEŃ STARY, MAJ/CZERWIEC 2005 Ryszard SZPADT, Iwona MAĆKÓW, Marta SEBASTIAN Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław Institute of Environment Protection Engineering Wrocław University of Technology Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARKI ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZAWARTYMI W ODPADACH KOMUNALNYCH EFFECTIVITY OF MANAGEMENT OF PACKAGING WASTES CONTAINED IN MUNICIPAL WASTE Presented are results of studies on composition of packaging wastes generated in households in towns. On the basis of measured and estimated data an attempt of balancing packaging waste management in Poland was undertaken. Analysed is effectivity of separate collection of domestic wastes in comparison to collection of wastes from infrastructural sources. Presented are also detailed data on composition of packaging glass and plastics. 1. Wstęp Wzrost zużycia opakowań w Polsce (w ślad za innymi krajami UE) powoduje, że wzrasta także ich udział w odpadach komunalnych oraz w odpadach wytwarzanych w obiektach handlowych, usługowych i w zakładach przemysłowych. Wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (w skrócie KPGO [1]), w roku 1991 na polski rynek zostało wprowadzonych ok. 1,8 mln Mg opakowań, a w 1998 roku już ponad 3,2 mln Mg, co oznacza wzrost o ok. 1,7 mln Mg w ciągu 7 lat. KPGO zakłada wzrost ilości wprowadzanych na rynek opakowań o ok. 5-6 % rocznie do roku Opakowania są stosowane we wszystkich działach gospodarki, co powoduje znaczne rozproszenie przestrzenne powstających z nich odpadów opakowaniowych. Źródła wytwarzania odpadów opakowaniowych nie są w pełni zbilansowane pod względem ilościowym i jakościowym, o czym świadczą choćby rozbieżności pomiędzy założeniami KPGO, informacjami Ministerstwa Środowiska o ilościach odpadów wprowadzonych na rynek [2], a danymi pochodzącymi z analiz przeprowadzonych w ramach opracowania EKO-

2 2 R.SZPADT, I.MAĆKÓW, M.SEBASTIAN PAK [3]. Prognozy wg EKO-PAK (3,818 mln Mg) zakładają o ok. 20 % niższe ilości opakowań do roku 2007 niż prognozy zawarte w KPGO (4,774 mln Mg). W niniejszym artykule podjęto próbę wstępnego zbilansowania ilości i rodzajów odpadów opakowaniowych zawartych w komunalnych odpadach domowych z terenów miejskich i wiejskich. Podstawę do tego bilansu stanowią wyniki badań składu odpadów domowych przeprowadzonych we Wrocławiu w 2004 roku, które porównano ponadto z wynikami badań odpadów komunalnych w Krakowie w 2003 roku. Badania odpadów we Wrocławiu są wykonywane od wiosny 2004 roku jako element projektu finansowanego przez Komisję Europejską w 5 th Framework Programme, zatytułowanego The Use of Life Cycle Assessment Tool for the Development of Integrated Waste Management Strategies for Cities and Regions with Rapid Growing Economies [4]. Badania w Krakowie zostały przeprowadzone przez Miasto Kraków oraz Instytut Nafty i Gazu w ramach innego projektu zatytułowanego Development of a Methodological Tool to Enhance the Precision & Comparability of Solid Waste Analysis Data [5]. 2. Ilość i skład odpadów opakowaniowych oraz komunalnych wytwarzanych w miastach wg KPGO [1] Odpady komunalne wytwarzane w miastach pochodzą z różnych źródeł, ich udziały w całkowitej ilości odpadów przedstawiono w tabeli 1. Tabela 2 zawiera skład odpadów komunalnych z obiektów infrastrukturalnych, natomiast prognozy ilości oraz składu odpadów opakowaniowych zawartych w odpadach wytwarzanych na terenach miejskich przedstawiono w tabeli 3. Tabela 1. Źródła pochodzenia miejskich odpadów komunalnych (kg /M a) [1] Table 1. Sources of municipal waste generation (kg/cap. year) [1] Źródła odpadów Odpady z gospodarstw domowych Odpady z obiektów infrastrukturalnych Odpady wielkogabarytowe 20 25,5 Odpady z budowy, remontów i demontażu Odpady zielone (z parków) Odpady z oczyszczania ulic i placów 15 15,5 Komunalne odpady niebezpieczne 3 3 Razem W odpadach z obiektów infrastrukturalnych dominujący jest udział opakowań z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych. W planie gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiącym element KPGO, całą ilość odpadów opakowaniowych (za wyjątkiem odpadów z materiałów naturalnych) przydzielono do odpadów komunalnych, różnicując tylko zawartości odpadów opakowaniowych w odpadach z terenów miejskich i wiejskich. To zaliczenie odpadów opakowaniowych do komunalnych ma charakter

3 EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIIOWYMI... 3 czysto teoretyczny, gdyż odpady te tylko w stanie zmieszanym z pozostałymi odpadami mogą wystąpić w zmieszanych odpadach komunalnych o kodzie Odpady opakowaniowe zbierane selektywnie, niezależnie od źródeł, są zaliczane do odpowiednich rodzajów w grupie 15, a więc nie są one klasyfikowane jako komunalne. Zatem, zbilansowane w KPGO w odpadach komunalnych odpady opakowaniowe mają charakter całkowitego potencjału odpadów opakowaniowych, jakie mogłyby wystąpić w odpadach domowych i od innych wytwórców, gdyby były one w całości usuwane jako odpady komunalne. W dalszej części referatu stosowane będzie rozróżnienie całkowitej ilości odpadów opakowaniowych (np. przeliczone na mieszkańca miasta lub terenów wiejskich, obejmujące odpady opakowaniowe z wszystkich źródeł) oraz zawartości odpadów opakowaniowych w odpadach domowych. Tabela 2. Skład materiałowy odpadów z obiektów infrastrukturalnych [1] Table 2. Material composition of wastes from infrastructural sources [1] Materiały kg/ Ma % masy Papier i tektura Tworzywa sztuczne Szkło Metale żelazne i nieżelazne 6 5 Tekstylia 3,6 3 Organiczne roślinne Mineralne 6 5 Frakcja drobna 8,4 7 Razem Tabela 3. Prognozy zawartości odpadów opakowaniowych w odpadach z miast [1] Table 3. Projections of packaging waste contents in municipal waste [1] Materiał kg/ma % ok kg/ma % ok kg/ma % ok kg/ma % ok Papier i tektura 41,5 9,80 50,6 10,84 54,0 11,16 65,8 12,5 Tworzywa szt. 15,5 3,66 18,9 4,05 20,2 4,17 24,6 4,67 Szkło 28,1 6,63 32,4 6,94 33,9 7,0 39,0 7,41 Blacha stalowa 4,6 1,08 5,1 1,09 5,3 1,1 5,9 1,12 Aluminium 1,3 0,31 1,5 0,32 1,5 0,31 1,7 0,32 Wielomateriałowe 4,7 1,10 5,4 1,16 5,6 1,16 6,7 1,27 Razem 95,7 22,58 113,9 24,4 120,5 24,9 143,7 27,29 uwaga: ok odpady komunalne

4 4 R.SZPADT, I.MAĆKÓW, M.SEBASTIAN Można zatem wyróżnić trzy zasadnicze źródła wytwarzania odpadów opakowaniowych: gospodarstwa domowe głównie odpady opakowań jednostkowych, jako zbierane selektywnie odpady grupy 15 oraz w zmieszanych odpadach komunalnych, obiekty infrastruktury handlowej magazyny, hurtownie, sklepy, supermarkety głównie odpady opakowań zbiorczych i transportowych grupy 15, obiekty z infrastruktury przemysłowej głównie opakowania zbiorcze grupy 15. Zebranie i przekazanie do recyklingu lub innego odzysku czystych i jednorodnych odpadów z infrastruktury handlowej oraz przemysłowej jest stosunkowo łatwe i tanie. Są to odpady o dużych wymiarach i określonej wartości handlowej. Poprzez odpowiednie działania techniczno-organizacyjne na poziomie każdego wytwórcy tych odpadów, bez większego nakładu środków i energii, można zebrać selektywnie poszczególne rodzaje odpadów, w szczególności dotyczy to opakowań z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych. Zależnie od materiału, koszt pozyskania odpadów z obiektów infrastrukturalnych jest ok. 2-6 krotnie niższy niż koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych [3]. Do odpadów znacznie rozproszonych, wytwarzanych przede wszystkim w gospodarstwach domowych należą jednostkowe opakowania szklane, z tworzyw sztucznych, wielomateriałowe, z metali żelaznych i nieżelaznych, w mniejszym stopniu także opakowania z papieru i tektury. Opakowania szklane, wielomateriałowe i metalowe występują prawie wyłącznie jako opakowania jednostkowe, a ich selektywne zbieranie możliwe jest głównie poprzez aktywne zaangażowanie gospodarstw domowych 3. Wyniki badań odpadów domowych i zawartości w nich odpadów opakowaniowych Badania domowych odpadów komunalnych wykonano we Wrocławiu zgodnie z metodologią S.W.A. Tool (sortowanie odpadów przez 2 sita 40 mm i 10 mm), którą zmodyfikowano przez dodanie sita 100 mm, dzięki czemu frakcję > 40 mm podzielono na dwie frakcje mm i > 100 mm. W niniejszym referacie prezentowane są wyniki badań wykonanych w dwóch seriach wiosennej i letniej 2004 r.. W każdej serii sortowano odpady z 3 środowisk miejskich, tj. nowej zabudowy wielorodzinnej (środowisko 1), zabudowy mieszanej centrum miasta (środowisko 2) oraz zabudowy peryferyjnej (środowisko 3). Odpady z każdego środowiska dzielono na 4 frakcje: > 100 mm, mm, mm oraz < 10 mm. Frakcje > 100 mm i mm dzielono na 11 kategorii głównych i 34 podgrupy, frakcję mm tylko na 11 kategorii. Szczegółowy schemat metodyki badań zawiera inny referat [6]. Średnia zawartość frakcji > 100 mm wynosiła 33,5 % (zakres %), a frakcji mm ok. 32,5 % (32-33 %) masy odpadów domowych. Łącznie frakcje te stanowiły ok. 66 % masy odpadów domowych, uśrednionych dla obszaru całego miasta. Odpady opakowaniowe przydatne do odzysku są zawarte przede wszystkim we frakcji > 100

5 EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIIOWYMI... 5 mm, w mniejszym stopniu we frakcji mm. Średnie zawartości odpadów opakowaniowych w obydwu frakcjach odpadów we Wrocławiu zawiera tabela 4. We frakcji > 100 mm odpady opakowaniowe stanowią łącznie ok. 38 % jej masy, we frakcji mm nieco poniżej 30 % jej masy. W stosunku do całkowitej masy odpadów domowych (łącznie z frakcjami poniżej 40 mm) udziały odpadów opakowaniowych wynoszą odpowiednio 12,7 oraz 9,6 %, łącznie 22,3 %. We frakcji > 100 mm wyraźnie wyższe są zawartości papieru, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, niż we frakcji mm, zbliżone są zawartości szkła w obydwu frakcjach. Tabela 4. Średnie zawartości odpadów opakowaniowych we frakcjach i > 100 mm [4] Table 4. Average contents of packaging wastes in fractions and > 100 mm [4] Materiał % masy frakcji Frakcja > 100 mm % całej masy odpadów dom. % masy frakcji Frakcja mm % całej masy odpadów dom. Papier / tektura 7,43 2,50 3,08 1,00 Tworzywa sztuczne 10,97 3,67 6,95 2,26 Szkło 14,74 4,94 15,89 5,16 Blacha stalowa 1,09 0,37 1,26 0,41 Aluminium 0,63 0,21 1,22 0,40 Wielomaterialowe 3,02 1,01 1,22 0,40 Razem 37,88 12,70 29,62 9,63 Opakowania wysortowane mechanicznie ze zmieszanych odpadów komunalnych mają wyższą jakość w przypadku frakcji > 100 mm niż mm. Te ostatnie są bardziej wilgotne i zawierają więcej frakcji biologicznie rozkładalnych (odpadów kuchennych i ogrodowych) stanowiących zanieczyszczenie. W praktyce, sortując mechanicznie odpady zmieszane (przyjmując 80 mm jako średnicę podziału), we frakcji >80 mm można liczyć na wydzielenie (w stosunku do całej masy odpadów) ok. 2 % papieru, ok. 4 % tworzyw sztucznych, ok. 5 % szkła, ok. 0,3 % opakowań stalowych, ok. 0,2 % opakowań nieżelaznych oraz ok. 1 % opakowań wielomateriałowych. Łącznie stanowi to ok. 12,5 % masy odpadów, w czynnych sortowniach zmieszanych odpadów komunalnych, wysortowana ilość odpadów nie przekracza na ogół ok. 10 % ich masy. Odpady opakowaniowe zawarte w odpadach domowych powinny być przede wszystkim zbierane selektywnie, jednak dotychczasowy stopień selektywnego zbierania jest bardzo niski. Na Dolnym Śląsku, w 2002 roku zebrano selektywnie w gminach tylko ok Mg odpadów opakowaniowych, natomiast w 2003 roku ok Mg tych odpadów. W stosunku do potencjalnej całkowitej wytworzonej ilości odpadów opakowaniowych stanowi to ok. 0,9-2,6 %. Na podstawie wyników badań we Wrocławiu [4] i w Krakowie [5] obliczono jednostkowe ilości odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych (wydzielone z frakcji > 40 mm) w odpadach domowych przypadające na mieszkańca i podano w tabeli 5. Z tego zestawienia wynika, że w odpadach domowych wyższe są zawartości papieru i

6 6 R.SZPADT, I.MAĆKÓW, M.SEBASTIAN tektury, tworzyw sztucznych oraz odpadów wielomateriałowych pochodzenia nieopakowaniowego niż opakowaniowego. Odpady opakowaniowe zawierają natomiast zdecydowanie więcej szkła (ok. 8-krotnie), a także metali żelaznych i nieżelaznych. Porównanie danych z tabeli 5 z danymi z tabeli 3 wskazuje, że prognozowane w KPGO ilości odpadów opakowaniowych zawartych w odpadach komunalnych są znacznie wyższe od ilości zmierzonych w odpadach domowych, co oznacza, że znaczna część odpadów opakowaniowych zawarta jest w odpadach obiektów infrastrukturalnych. Skład materiałowy tych odpadów zawiera tabela 2. Tabela 5. Zawartości odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych w domowych odpadach komunalnych we Wrocławiu [4]] oraz w Krakowie [5 ] Table 5. Contents of packaging and non-packaging wastes in domestic municipal wastes in Wrocław [4 ] and Kraków [5 ] Materiał Wrocław, 278 kg/ma Kraków, 238 kg/ma Średnio % kg/ma % kg/ma % kg/ma Odpady opakowaniowe Papier, tektura 3,43 9,53 2,70 6,43 3,1 8,0 Tw. sztuczne 5,88 16,34 5,00 11,90 5,4 14,1 Szkło 10,14 28,19 9,50 22,60 9,8 25,4 Blacha stalowa 0,76 2,11 1,50 3,57 1,1 2,8 Aluminium 0,60 1,67 0,20 0,40 0,40 1,0 Wielomateriałowe 1,38 3,84 1,20 2,86 1,3 3,4 Razem 22,19 61,68 20,10 47,84 21,1 54,7 Odpady nieopakowaniowe Papier, tektura 4,98 13,80 7,60 18,09 6,3 16,0 Tw. sztuczne 4,99 13,87 7,10 16,9 6,1 15,4 Szkło 1,80 5,00 0,60 1,43 1,2 3,2 Metale żelazne 0,49 1,36 0,00 0,00 0,3 0,7 Metale nieżelazne 0,09 0,25 0,10 0,24 0,1 0,3 Wielomateriałowe 1,20 3,34 1,90 4,52 1,6 3,9 Razem 13,55 37,62 17,30 41,18 15,6 39,5 Ogółem 35,74 99,30 37,40 89,02 36,7 94,2 4. Próba bilansu odpadów opakowaniowych W tabeli 6 przedstawiono porównanie zawartości poszczególnych materiałów w odpadach opakowaniowych i nieopakowaniowych ze źródeł domowych i infrastrukturalnych z prognozowanymi całkowitymi zawartościami poszczególnych

7 EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIIOWYMI... 7 materiałów w odpadach komunalnych z miast wg KPGO. Porównanie tych danych pokazuje, że prognozowane ilości papieru, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych są znacznie wyższe od ilości zmierzonych. Pomimo tych rozbieżności, podjęto próbę weryfikacji bilansów odpadów opakowaniowych zawartych w KPGO. Tabela 6. Bilans materiałowy odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych w 2003 r. w odpadach z terenu miasta Table 6. Material balance of packaging and non-packaging waste in 2003 in waste generated in towns Papier Tw.szt Szkło Met. żel., blacha Met. nżel. aluminium Wielomater. Materiał Odpady łącznie [1] Odpady domowe średnio Odpady infrastr. [1] Razem domowe i infrastr. Różnica kol.3- kol.8 kg/ma kg/ma kg/ma kg/ma kg/ma kg/ma kg/ma opak. 50,6 8,0 81,0 nieopak. 30,4 16,0 opak. 18,9 14,1 69,4 nieopak. 50,5 15,4 opak. 32,4 25,4 34,6 nieopak. 2,2 3,2 opak. 5,1 2,8 18,3 nieopak. 13,2 0,7 opak. 1,5 1,0 1,5 nieopak. - 0,3 opak. 5,4 3,4 5,4 nieopak. - 3,9 24,0 36,0 60,0 21,0 29,5 36,0 65,5 3,9 28,6 12,0 40,6-6,0 3,5 1,3 6,0 10,8 9,0 7,3-7,3-1,9 Razem 210,2 94,2 90,0 184,2 26,0 Na podstawie danych tabeli 6 oraz danych z KPGO dla opakowań z terenów wiejskich skorygowanych w oparciu o wyniki badań odpadów opakowaniowych zawartych w odpadach domowych z terenów miejskich obliczono udziały odpadów domowych i infrastrukturalnych w odpadach opakowaniowych z miast i wsi. Całkowitą ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych skorygowano na podstawie bilansu zawartego w opracowaniu EKO-PAK [3]. W tabelach 7 i 8 przedstawiono bilanse wytworzonych odpadów opakowaniowych w 2003 r. na terenach miejskich i wiejskich, a w tabeli 9 prognozę wzrostu ilości odpadów w roku 2007 (na podstawie prognozy EKO-PAK). Dane z tych tabel pokazują, że zwłaszcza w przypadku opakowań szklanych, a także tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i aluminiowych głównymi wytwórcami odpadów są gospodarstwa domowe. Wydaje się jednak, że ilości opakowań szklanych z obiektów infrastrukturalnych, a także całkowite są zaniżone, gdyz z innych szacunków wynika, że odpady szklane z gospodarstw domowych stanowią ok % masy szklanych odpadów opakowaniowych z wszystkich źródeł.

8 8 R.SZPADT, I.MAĆKÓW, M.SEBASTIAN Tabela 7. Jednostkowe ilości odpadów opakowaniowych domowych i infrastrukturalnych Table 7. Specific amounts of packaging wastes from households and infrastructure Materiał Odpady opakowaniowe z miast kg/ma Odpady opakowaniowe ze wsi kg/ma domowe infrastrukt. ogółem domowe infrastrukt. ogółem Papier, tektura 8 29,5 37,5 2,6 19,4 22,0 Tw. sztuczne 14,1 3,7 17,8 5,2 3,3 8,5 Szkło 25,4 1,8 27,2 15,7 1,0 16,7 Blacha stalowa 2,8 1,2 4,0 0,9 0,8 1,7 Aluminium 1,0 0,2 1,2 0,3 0,8 1,1 Wielomateriałowe 3,1 2,1 5,2 1,1-1,1 Razem 54,4 38,5 92,9 25,8 25,3 51,1 Tabela 8. Całkowite ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych w miastach w 2003 r. Table 8. Total generation of packaging wastes in towns in 2003 Materiał Domowe, tys. Mg/a Miasta Wsie Razem Polska EKO-PAK tys. Mg/a Infrastrukturalne tys. Mg/a recykling tys.mg/a Papier 191,2 38,2 229, ,6 463,2 Tw. sztuczne 337,0 76,4 413, ,6 55,0 Szkło 607,1 230,8 837, ,1 143,0 Blacha stal. 66,9 13,2 80, ,9 9,6 Aluminium 23,9 4,4 28, ,7 9,0 Wielomater. 74,1 16,2 90, ,7 11,2 Wymagany odzysk tys.mg/a Razem 1300,2 379,2 1679, ,6 691,0 950,0 Tabela 9. Prognozowane ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych w miastach w 2007 Table 9. Projection of total generation of packaging wastes in towns in 2007 Materiał Domowe, tys. Mg/a Miasta Wsie Razem Polska EKO-PAK tys. Mg/a Infrastrukturalne tys. Mg/a recykling tys.mg/a Wymagany odzysk tys.mg/a Papier 215,7 43,1 258, ,2 660 Tw. sztuczne 380,1 86,2 466, ,7 155 Szkło ,2 919, ,8 392,4 Blacha stal. 71,3 14,1 85, ,6 25,8 Aluminium 25,5 4,7 30, ,8 19,2 Razem 1358,6 401,3 1759, ,1 1252,4 1576,5

9 EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIIOWYMI... 9 Bez rozwoju selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych nie będzie możliwe osiągnięcie wymaganych poziomów ich odzysku i recyklingu w roku 2007, a w przypadku szkła, prawdopodobnie już w roku Dotychczasowy recykling odpadów opakowaniowych realizowany jest przede wszystkim przy pomocy odpadów z obiektów infrastrukturalnych [3]. W tabeli 8 w ostatniej kolumnie podano wymagany stopień odzysku opakowań przyjęto tu zgodny z Traktatem Akcesyjnym poziom 32 % odzysku opakowań przed przystąpieniem Polski do UE. Ten poziom dotyczy wprawdzie całego kraju, jednak powinien być on osiągany solidarnie przez wszystkie regiony. Przykładowe dane dotyczące udziału gmin z Dolnego Śląska w selektywnym zbieraniu odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych zawiera tabela 10. Wynika z niej, że zebrane selektywnie odpady opakowaniowe stanowiły niecałe 5 % potencjalnej zawartości tych odpadów w odpadach domowych. W stosunku do całkowitej ilości odpadów opakowaniowych z wszystkich źródeł stanowi to ok. 2,6 %, a w wymaganej ilości odpadów do recyklingu na rok 2003, obliczonej proporcjonalnie do liczby mieszkańców województwa (ok. 7,7 % kraju) na poziomie ok. 53,2 tys. Mg/a, stanowi ok. 12 %. Oznacza to, że średnio ok. 88 % wymaganego recyklingu uzyskano w wyniku selektywnego zbierania odpadów infrastrukturalnych. Tabela 10. Ilości domowych odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie w 2003 r. w województwie dolnośląskim [7] Table 10. Amounts of domestic packaging wastes collected separately in 2003 in voivoidship of Lower Silesia [7] Materiał Potencjał - domowe, tys. Mg/a Zebrane Miasta Wsie Razem tys.mg/a % potenc. Papier 17,1 2,2 19,3 2,61 13,5 Tw. sztuczne 30,2 4,4 34,6 1,03 3,0 Szkło 54,4 13,2 67,6 2,69 4,0 Blacha stalowa 6,0 0,8 6,8 0,005 0,07 Aluminium 2,1 0,25 2,35 0,005 0,21 Wielomateriałowe 6,6 0,9 7,5 0,03 0,40 Razem 116,4 21,75 138,15 6,365 4,6 5. Charakterystyka wybranych odpadów opakowaniowych W szczegółowych badaniach odpadów komunalnych we Wrocławiu wyróżniono 34 podkategorie, a wśród nich 11 podkategorii odpadów opakowaniowych. Przykładowe zawartości podkategorii odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych w odpadach domowych zawiera tabela 11. Z danych w niej zawartych wynika, że wśród odpadów opakowań szklanych dominują bezbarwne butelki i słoiki. Wśród opakowań z tworzyw sztucznych, udziały poszczególnych ich rodzajów rozkładają się dość równomiernie.

10 10 R.SZPADT, I.MAĆKÓW, M.SEBASTIAN W odpadach z okresu letniego stwierdzono wyraźnie wyższe zawartości opakowań z tworzyw sztucznych w porównaniu do okresu wiosennego. Tabela 12 zawiera porównanie udziałów poszczególnych tworzyw sztucznych w opakowaniach oraz w zmieszanych odpadach domowych z jednej serii pomiarowej. Analiza rodzajów tworzyw sztucznych, z których wykonane zostały opakowania obecne w odpadach domowych wykazała, że dominują dwa tworzywa PET (47,8 %) oraz PP (31,2 %). Rozkład zużycia tworzyw sztucznych do produkcji opakowań jest nieco inny, gdyż dominuje PE (41,8 %), a PET i PP zużywane są w ilościach o ok. połowę mniejszych niż PE. Jest prawdopodobne, że odpady PE są odzyskiwane głównie z odpadów wytwarzanych w obiektach infrastrukturalnych. Selektywnie zbierane z gospodarstw domowych są natomiast głównie butelki PET. Tabela 11. Skład opakowaniowego szkła i tworzyw sztucznych w odpadach domowych Table 11. Composition of packaging glass and plastics in domestic wastes Rodzaje odpadów Wiosna, % masy odpadów Lato, % masy odpadów Szkło opakowaniowe Butelki i słoiki bezbarwne 8,20 6,50 Butelki i słoiki brązowe 1,10 1,40 Inne opakowania 1,10 1,80 Tworzywa sztuczne opakowaniowe Woreczki 1,00 1,80 Butelki i słoiki 1,80 2,80 Inne opakowania 1,80 2,60 Tabela 12. Porównanie składu opakowań oraz odpadów opakowaniowych z tw. sztucznych Table 12. Comparison of composition of plastic packagings and packaging wastes Rodzaje tworzyw Opakowania w odpadach domowych, % Folie Inne Średnio Opakowania % PP 54,3 24,5 31,2 19,7 PS 11,0 11,6 11,3 14,8 PE 32,1 2,9 9,1 41,8 PET - 61,0 47,8 21,3 Inne 2,6-0,6 2,4

11 EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIIOWYMI Wnioski Dotychczasowy stan wiedzy dotyczący charakterystyki ilościowej i jakościowej odpadów opakowaniowych zawartych w odpadach komunalnych domowych oraz w odpadach z obiektów infrastruktury handlowej i przemysłowej jest fragmentaryczny i nie pozwala na szczegółowe zbilansowanie zasobów poszczególnych materiałów zawartych w tych odpadach. Brak jest także pełnego zbilansowania wszystkich odpadów opakowaniowych wytwarzanych w kraju, a dostępne dane mają charakter szacunkowy. Badania przeprowadzone we Wrocławiu i w Krakowie pozwoliły na wstępną ocenę ilości i rodzajów odpadów opakowaniowych występujących w domowych odpadach komunalnych i weryfikację założeń zawartych w KPGO. Ze względu na znaczące udziały, zwłaszcza opakowań ze szkła, a także tworzyw sztucznych oraz aluminium w odpadach domowych, bez intensyfikacji ich selektywnego zbierania na terenach miast oraz osiedli wiejskich nie będzie możliwe uzyskanie wymaganych poziomów ich recyklingu do roku 2007 (w przypadku szkła prawdopodobnie już w roku 2005). Bibliografia [1] Uchwała Rady Ministrów nr 219 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami, M.P., Nr 11, poz [2] Sprawozdanie o wielkościach wprowadzonych na rynek opakowań i produktów oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w 2003 r. [3] Poskrobko B., Piontek W., Sidorczuk E., Raport o gospodarce odpadami opakowaniowymi w Polsce w 2003 roku. Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK, Warszawa, [4] The Use of Life Cycle Assessment Tool for the Development of Integrated Waste Management Strategies for Cities and Regions with Rapid Growing Economies. EVK4-CT LCA-IWM, Interim report, [5] Development of a Methodological Tool to Enhance the Precision & Comparability of Solid Waste Analysis Data. D5-D6 Demonstration Part Cracow. Final Raport Waste Analysis in Cracow. European Commission, [6] Maćków I., Małysa H., Sebastian M., Szpadt R., Zmienność składu i właściwości odpadów komunalnych m. Wrocławia w latach Mat. VI Forum Gospodarki Odpadami, Licheń, maj 2005.

12 12 R.SZPADT, I.MAĆKÓW, M.SEBASTIAN [7] Informacja o wielkościach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminy, poniesionych wydatkach oraz środkach przekazanych przez wojewódzkie fundusze za rok Formularz OŚ-OP 3b. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław, Niniejszy artykuł powstał częściowo w ramach projektu oznaczonego kodem EVK4-CT LCA-IWM, zatytułowanego: The Use of Life Cycle Assessment Tool for the Development of Integrated Waste Management Strategies for Cities and Regions with Rapid Growing Economies finansowanego przez EC 5 th Framework Programme. Pomimo, że projekt ten jest finansowany przez Komisję Europejską, treść tego referatu wyraża stanowisko partnerów uczestniczących w realizacji projektu i niekoniecznie jest zgodna z opinią UE.

ZMIENNOŚĆ SKŁADU I WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH MIASTA WROCŁAWIA W LATACH 1992-2004

ZMIENNOŚĆ SKŁADU I WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH MIASTA WROCŁAWIA W LATACH 1992-2004 VI MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ODPADAMI VI-TH INTERNATIONAL WASTE FORUM EFFICIENCY OF WASTE MANAGEMENT POZNAŃ LICHEŃ STARY, MAJ/CZERWIEC 2005 Iwona MAĆKÓW, Henryk

Bardziej szczegółowo

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory 5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011 2019 z podziałem na sektory Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona z podziałem na 6 sektorów miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 wynikająca z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego

Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego Badania prowadzone przez: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ROT Recycling Odpady

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ODZYSK PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA W INSTALACJACH MBP

ODZYSK PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA W INSTALACJACH MBP Andrzej JĘDRCZAK Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski ODZYSK PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA W INSTALACJACH MBP 1. Wprowadzenie Dyrektywa ramowa wprowadza w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych

Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, prof. UZ ul. Stroma 2B/5 65-442 Zielona Góra dr inż. Ryszard Szpadt ul. Malinowa 7 55-002 Kamieniec Wrocławski Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Oznaczanie składu morfologicznego Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Pobieranie i przygotowywanie próbek Przedmiot procedury - metoda oznaczania składu morfologicznego odpadów

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ULEGAJĄCYMI BIODEGRADACJI

PROBLEMY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ULEGAJĄCYMI BIODEGRADACJI PROBLEMY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ULEGAJĄCYMI BIODEGRADACJI Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska ryszard.szpadt@pwr.wroc.pl 1. Wprowadzenie Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 214 SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

BADANIE MORFOLOGII ODPADÓW NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD7 W DZIERŻONIOWIE

BADANIE MORFOLOGII ODPADÓW NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD7 W DZIERŻONIOWIE ; tel: (042) 63747 71; fax: (042) 637 55 67, e-mail: obrem@ikki.pl; http://www.ikki.pl/obrem NIP: 724-00-05, REGON: 000145282, Konto: BANK PKO S.A. II O/Łódź 9612403028111100002822 1726 BADANIE MORFOLOGII

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odpadów. komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Rodzaj odpadów. komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA GMIN. Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi?

PRZEWODNIK DLA GMIN. Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi? PRZEWODNIK DLA GMIN Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi? Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) 20 01 02 Szkło 90,7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 276,8. Opakowania z tworzyw sztucznych

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) 20 01 02 Szkło 90,7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 276,8. Opakowania z tworzyw sztucznych KOREKTA - SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 20 ROK Marszałek Województwa Małopolskiego 30-07 Kraków, ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie.

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Stan dzisiejszy oraz plany na przyszłość w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Emilian Stańczyszyn

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1071 UCHWAŁA NR XVII.109.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn I. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami

Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami Emilia den Boer Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechnika Wrocławska XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Kompleksowa gospodarka odpadami;

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Rodzaj. odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Rodzaj. odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2014 r. Ozimek, 2015 r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce.

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Warszawa, 4 listopada 2014 DYREKTYWA 94/62/EC (opakowaniowa)

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok Mielno, kwiecień 2016 r. 1 I. Podstawa prawna Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Miejsca przekazywania komunalnych, ilość i sposób ich Miejsca niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych przez podmioty odbierające je od właścicieli nieruchomości w 2014

Bardziej szczegółowo

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych Rola Samorządu Województwa Małopolskiego w tworzeniu nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych Kinga Dulemba Główny specjalista ds. gospodarki odpadami Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZWOLNIONY Z KOMISJI PRAWNICZEJ RCL I PRZEKAZANY DO NOTYFIKACJI

PROJEKT ZWOLNIONY Z KOMISJI PRAWNICZEJ RCL I PRZEKAZANY DO NOTYFIKACJI PROJEKT ZWOLNIONY Z KOMISJI PRAWNICZEJ RCL I PRZEKAZANY DO NOTYFIKACJI Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia...2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON Portal

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 1298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 1298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 1298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej

Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej czerwiec 2011 rok Gospodarowanie odpadami WYTWÓRCY ODPADÓW ODZYSK I

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

GMINA TRZEBINIA ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINA TRZEBINIA ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY GOSPODARKA KOMUNALNA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2) MAŁOPOLSKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

M-09. Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. za 2014 r.

M-09. Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. za 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych. miastach Polski.

Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych. miastach Polski. Artykuł ukazał się w czasopiśmie Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 1/2006 Lidia Sieja IETU Katowice Kossutha 6 Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski.

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

The assessment of functioning municipal waste landfill in Paszczyna near Rzeszów

The assessment of functioning municipal waste landfill in Paszczyna near Rzeszów Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ISSN 1733-4381, vol. 15, issue 2 (2013), p. 51-58 http://awmep.org The assessment of functioning municipal waste landfill in Paszczyna near Rzeszów Justyna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wydział Środowiska Zielona Góra 25.03.2014 r. Dział II odebrane odpady i

Bardziej szczegółowo