Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN Prosto z mostu Cena sto³ecznoœci Pazernoœæ fiskusa przekracza granice bezczelnoœci, czyli hucpy, jak j¹ nazywano przed wojn¹. Nasze pañstwo ¹da od autobusów komunikacji miejskiej uiszczania op³aty elektronicznej, czyli tzw. e-myta. Naliczana jest ona na drogach krajowych, czyli ³¹cz¹cych województwa i pañstwa, zarz¹dzanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), i dotyczy samochodów o dopuszczalnej masie ca³kowitej wiêkszej ni 3,5 tony, oraz wszystkich autobusów - niezale nie od masy. Pañstwo polskie lekk¹ rêk¹ zwolni³o od tych op³at pojazdy nale ¹ce do swoich agend: wojska, policji, Biura Ochrony Rz¹du i temu podobnych, natomiast pojazdy nale ¹ce do samorz¹du musz¹ p³aciæ. Op³aty pobierane s¹ na kolejnych drogach, w miarê montowania elektronicznego systemu poboru. Tak w³aœnie siê stanie w Warszawie na nowo wyremontowanym siedmiokilometrowym odcinku Trasy Toruñskiej, a ju wkrótce na moœcie Grota i kolejnym odcinku Trasy AK. Poniesiemy w ten sposób konsekwencje tego, e przez miasto przechodz¹ drogi rangi krajowej. A dlaczego przechodz¹? Bo poborca op³at, czyli GDDKiA, nie wybudowa³ obwodnic zewnêtrznych i ruch krajowy musi biec przez œrodek miasta. Sprawa e-myta dla autobusów nie jest b³aha, docelowo chodzi o miliony z³otych, wyci¹gniête z bud etu miasta. Bêdzie to kolejna cena sto³ecznoœci Warszawy. Ponosimy ju konsekwencje lokalizacji centralnych instytucji rz¹dowych, których szefowie blokuj¹ nam ulice podczas przejazdów nie gorzej ni ich oponenci urz¹dzaj¹cy przemarsze i demolki, leczymy i uczymy przybyszy z ca³ego kraju, p³acimy wysokie podatki, p³acimy janosikowe... W Warszawie wprowadzenie op³at elektronicznych dla komunikacji miejskiej jest dodatkowo niebezpieczne, gdy pani prezydent bêdzie mia³a pretekst do kolejnych podwy ek. Mo e jednak tym razem w³adze miasta powalczy³yby o dobro mieszkañców? Podsuwam kilka pomys³ów. Budowa i remont drogi krajowej, prowadzone przez GDDKiA, powoduj¹ koszty dla miasta, zwi¹zane z organizacj¹ objazdów. W wyniku wybudowania drogi krajowej, wprost przeciwnie ni w przypadku drogi lokalnej, ceny okolicznych nieruchomoœci spadaj¹. U ytkowanie drogi krajowej wywo³uje dla miasta negatywne skutki: ha³as, zanieczyszczenia itp. Za to wszystko mo na wystawiæ rachunki w³aœcicielowi drogi krajowej, tak jak wystawia siê podobne rachunki zarz¹dzaj¹cemu lotniskiem. Czy wiedz¹ Pañstwo, jak zdefiniowano granice hucpy przed wojn¹? Wysoki s¹dzie, przy orzekaniu kary proszê wzi¹æ pod uwagê, e jestem pe³nym sierot¹ - powiedzia³ w ostatnim s³owie pewien ojco- i matkobójca. Maciej Bia³ecki Wspólnota Samorz¹dowa

2 Uwolnij siê od bólów g³owy Wiêkszoœci z nas, wiêcej ni raz, zdarzy³ siê ból g³owy. Przewa nie jest tak: ból jest ci¹g³y, albo pojawia siê falowo uniemo liwiaj¹c myœlenie, chodzenie i ogólnie funkcjonowanie. Na d³u sz¹ metê prowadzi do zniechêcenia, przemêczenia i ca³kowitego wyczerpania. Istnieje wiele mechanizmów powstawania tej nieprzyjemnej dolegliwoœci, jednak najwa niejszym elementem walki z bólem g³owy jest ustalenie przyczyny schorzenia. Ja w tym celu posi³kujê siê: l badaniem ywej kropli krwi, mikroskopem z ciemnym polem widzenia metod¹ wed³ug prof. Günther a Enderleina; l analiz¹ pierwiastkow¹ w³osów; l oraz widzê tu szerokie pole dla zastosowania cyfrowej termografii podczerwonej (badania na dzieñ dzisiejszy ma³o popularnego aczkolwiek daj¹cego szereg mo liwoœci). W tym artykule postaram siê przybli yæ Pañstwu problem, jakim s¹ bóle g³owy i zasugeruje pewne rodzaje kuracji jednak e proszê nie traktowaæ tego jak gotowego schematu. Nale y pamiêtaæ, e terapiê dobiera siê indywidualnie pod pacjenta wed³ug zasady widzê. Opisuj¹c poszczególne pod³o a dolegliwoœci przyjmê kryterium czêstotliwoœci wystêpowania w mojej praktyce, a nie kryterium zagro enia ycia. Wszystkim pacjentom przypominam, e osoba cierpi¹ca na chroniczne bóle g³owy powinna na w³asn¹ rêkê systematycznie kontrolowaæ ciœnienie krwi (RR). ODW TROBOWY BÓL G OWY Najczêœciej spotykanym mechanizmem powoduj¹cym ból g³owy, w mojej praktyce s¹ przeci¹ enia w¹troby spowodowane: * metalami ciê kimi; * lekami (zw³aszcza NLPZ niesteroidowymi lekami przeciw zapalnymi: Ketonal, Naproxen, Nurofen, Ibuprom itp.); * dodatkami i konserwantami chemicznymi stosowanymi w przemyœle spo ywczym; * toksycznymi zwi¹zkami powstaj¹cymi podczas rozwoju grzybów (np. w cyklu candida czy penicillium); * stresem powoduj¹cym nadmierne napiêcie czêœci sympatycznej uk³adu nerwowego, co w kaskadzie zdarzeñ, prowadzi do przeci¹ enia nerwu b³êdnego; * przez paso yty przede wszystkim mam tu na myœli lamblie. * Do najczêœciej wspó³istniej¹cych objawów zalicza siê: rozdra nienie (mog¹ce prowadziæ do zachowañ agresywnych) oraz dolegliwoœci oczne (szczypanie, ³zawienie, swêdzenie). * Zalecana terapia: * pr¹dy selektywne typu PS na okolice w¹troby jeœli u pacjenta wystêpuje przeciwwskazanie do wykonania zabiegów, zalecam: codziennie przed snem, kompresy rozgrzewaj¹ce (termofor, butelka z gor¹c¹ wod¹) na okolice w¹troby przez minimum 20 minut; * herbaty ó³ciopêdne: liœæ pokrzywy, herbata pu-erh, hibiskus itp. lub dla osób nieprzepadaj¹cych za zio³ami: dodatek dietetyczny, preparat Colonic plus lub tabletki LIV 52; * preparaty zawieraj¹ce stê ony wyci¹g z ostropestu plamistego (Silybum marianum), najlepiej w postaci kropli (np. Cardumax); * lewatywy ze œwie o zmielonej, dobrze parzonej kawy; * jeœli g³ównym mechanizmem jest przeci¹ enie metalami ciê kimi nale y przeprowadziæ ca³oœciow¹ detoksykacjê (suplementy + leczenie homeopatyczne); * jeœli g³ównym mechanizmem s¹ paso yty powinno siê zastosowaæ leczenie farmakologiczne lub homeopatyczne przy jednoczesnym wykonywaniu lewatyw z mleka i czosnku. ALERGICZNY BÓL G OWY Drugim, jeœli chodzi o czêstotliwoœci wystêpowania wœród moich pacjentów jest alergiczny ból g³owy. Pojawia siê na skutek nietolerancji g³ównie pokarmowych. Zauwa y³am tu bezpoœredni¹ zale noœæ ze wspó³istnieniem zespo³u nieszczelnego/ przeciekaj¹cego jelita. Poza tym wystêpuj¹cy w przebiegu alergii, przewlek³y katar oraz obrzêk zatok mo e prowadziæ do mikroniedotlenienia mózgu co w konsekwencji ma prawo powodowaæ ból g³owy. Zalecana terapia: * radykalna dieta eliminacyjna; * terapia izopatyczna (w wiêkszoœci przypadków, ju w II kroku wg Werthmann a: dieta + Fortakehl + Alkala N powoduje ca³kowite ust¹pienie dolegliwoœci bólowych); * jeœli przyczyna tkwi w zatokach to zalecam p³ukanki (izopatyczno-homeopatyczne), a jeœli zmiany na b³onie œluzowej s¹ znaczne nale y przeprowadziæ leczenie laryngologiczne. Jednoczeœnie przypominam, e wed³ug najnowszych zaleceñ laryngologów odchodzi siê od drena- u zatok za pomoc¹ punkcji na korzyœæ mikrochirurgii zatok i czynnoœciowej endoskopowej chirurgii zatok (FESS). NAPIÊCIOWY BÓL G OWY Napiêciowy ból g³owy bezpoœrednio zwi¹zany jest z kompensacj¹ stresu. Oznacza to, e wywo³uje go nadmiar myœli oraz t³umione uczucia (zarówno te negatywne jak i pozytywne). Zalecana terapia: æwiczenia relaksuj¹ce: joga, Ti-chi, p³ywanie minimum 2-3 razy w tygodniu; pr¹dy selektywne typu S lub PS; zio³a uspokajaj¹ce typu melisa itp., lub indywidualnie dobrane suplementy diety. ZMIANY W ODCINKU SZYJNYM KRÊGOS UPA Zwyrodnienia krêgos³upa zw³aszcza w odcinku szyjnym powsta³e na skutek urazów (np. wypadki komunikacyjne, upadki z wysokoœci itd.) b¹dÿ przeci¹ eñ (np. zawód wysokiego ryzyka lub z³e stanowisko pracy itd.) s¹ kolejn¹ przyczyn¹ uporczywych bólów g³owy. Bardzo istotne jest, aby przy podejrzeniu wy ej wymienionej etiologii wykonaæ choæby RTG, TK a najlepiej rezonans magnetyczny, w celu dok³adnego okreœlenia stopnia i miejsca uszkodzenia. Zalecenia (ju na wstêpnie nale y podkreœliæ, e terapia jest trudna i wymaga du o cierpliwoœci zarówno ze strony pacjenta, jak i osoby prowadz¹cej): * pr¹dy selektywne typu PS uwaga bardzo wa ne jest, aby pole przebiegu pr¹du obejmowa³o miejsce zmian w krêgos³upie. Mo na rozwa- yæ tu zastosowanie aparatu SELECTRONIC do jonoforezy z 1% Lidnocain¹, któr¹ mo na po³¹czyæ z Notakehl em lub Traumeel em, gdy dominuje stan zapalny; * akupunktura; * terapia neuralna (bardzo skuteczna, polega na ostrzykiwaniu okreœlonych punktów 1% Lidnocain¹), jednak- e znam niewielu specjalistów, którzy potrafi¹ poprawienie j¹ wykonaæ. ZWÊ ENIE NACZYÑ KRWIONOŒNYCH Obkurczenie têtnic mózgowych b¹dÿ szyjnych powoduj¹ce mikroniedotlenienie i niedo ywienie mózgu mo e przyczyniaæ siê do powstawania bólów g³owy. Podobnie dzieje siê, gdy naczynia krwionoœnie zwê one s¹ przez zalegaj¹ce w nich blaszki mia d ycowe. Zalecana terapia: * pr¹dy selektywne; * gdy w grê wchodz¹ zmiany mia d ycowe nale y w³¹czyæ do terapii preparaty: Mucokehl i Sanuvis. Poza wymienionymi wy ej jednostkami istnieje jeszcze szeregi innych schorzeñ mog¹cych powodowaæ bóle g³owy. Zaliczyæ mo na do nich: guzy i pseudoguzy mózgu, zwiêkszone ciœnienie zarówno obwodowe jak i œródczaszkowe i wiele innych. Dlatego bardzo istotn¹ rolê odgrywa tu diagnostyka. Nale y równie pamiêtaæ, e leczenie preparatami przeciwbólowymi jest tylko dzia³aniem objawowym nios¹cym za sob¹ szereg niekorzystnych powik³añ. OBLICZE KOBIETY Motyw kobiety to jeden z czêstych leitmotivów prac poetów, malarzy, kompozytorów. To temat, który od stuleci niezmiennie inspiruje artystów. Mistrz Fellini krêc¹c Miasto kobiet twierdzi³, e kobieta fascynuje go dlatego, e do koñca ycia nie przestaje byæ dzieckiem i pozostaje nieodgadniêt¹ nawet wtedy, gdy zmywa talerze. Kobieta, tak zatytu³owany jest cykl 5 obrazów o wymiarach 190 na 90 cm, które Katarzyna Ma³ek zaprezentowa³a 9 lutego na wernisa u wystawy malarskiej w Warszawie Ursusie, w Galerii Sztuki Wspó³czesnej AD- HOC. Prace m³odziutkiej, utalentowanej malarki ukazuj¹ bogactwo kobiecej osobowoœci. Jednoczeœnie s¹ prób¹ uchwycenia zmiennoœci kobiety w obrazach inspirowanych dzie³ami znanych artystów; Alfonsa Muchy, Gustawa Klimta, Stanis³awa Wyspiañskiego, Rubensa. S¹ to autoportrety ukazuj¹ce kobietê niebezpieczn¹ (femme fatal), kobietê delikatn¹, zmys³owo erotyczn¹, tajemnicz¹, a tak e kobietê matkê jako kobietê opiekuñcz¹. Kobiety na obrazach przedstawione s¹ w ca³oœci, a zaznaczona gra cia³a i towarzysz¹ce temu elementy tworz¹ odpowiedni nastrój odnosz¹cy siê do konkretnej postaci Na uwagê zas³uguje estetyka i delikatnoœæ, która dominuje w ciep³ych kolorystycznie obrazach, zaœ artystka pos³uguje siê technik¹ akrylu i tempery. Katarzyna Ma³ek (ur. 13 wrzeœnia 1984r.) Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie na kierunku misjologia oraz studiów licencjackich na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku malarstwa, ukoñczonych z wyró - nieniem dziekañskim za prace Pt. Oblicza Kobiety. Na wystawie obejrzeæ mo na prace ukazuj¹ce nie tyko zmiennoœæ kobiety, ale równie obrazy mokrade³ fascynuj¹cych autorkê wieloœci¹ barw i ró norodn¹ faktur¹. Na wystawê z³o y³o siê 30 obrazów, które mo na ogl¹daæ do koñca lutego. Julian Brachmañski XX -lecie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy W tym roku przypada XX rocznica usamodzielnienia siê Ursusa, który 1 styczna 1993 roku, po kilkuletnich staraniach, zosta³ wy- ³¹czony z Ochoty i sta³ siê samodzieln¹, wówczas ósm¹ warszawsk¹ dzielnic¹. W ramach obchodów Jubileuszu XX -lecia Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 28 lutego 2013 roku o godzinie 18, w Oœrodku Kultury ARSUS odbêdzie siê uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na któr¹ zostan¹ zaproszeni goœcie, m.in. byli cz³onkowie Rady i Zarz¹du Dzielnicy Ursus. Dr Henryk Linowski, pierwszy Burmistrz Ursusa, a zarazem inicjator i promotor uzyskania jego samodzielnoœci podzieli siê wspomnieniami i opowie o historii tego miejsca. Podczas uroczystoœci odbêdzie siê wernisa wystawy fotografii Ireneusz Barskiego pt.: Ursus wczoraj i dziœ oraz program artystyczny pt. Tu te zaczyna siê Warszawa. Na scenie wyst¹pi¹: Kapela podwórkowa z Targówka, zespó³ taneczny Sztajerek, oraz dzie- ciêcy zespó³ wokalny pod kierunkiem Anny Ka³u nej. Dalsze œwiêtowanie Jubileuszu XX-lecia Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przewidziane jest na okres letni. Odbêd¹ siê z tej okazji imprezy plenerowe. Przypadaj¹cej w czerwcu i ciesz¹cej siê co roku ogromn¹ popularnoœci¹ imprezie Dni Ursusa, w tym roku przyœwiecaæ bêdzie has³o Jubileusz XX-lecia Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Podczas XIX ju Dni Ursusa zostanie przeprowadzona m.in. gra miejska pt.: Mapa cennych wspomnieñ dzielnicy oraz wystawa plenerowa Ursus wczoraj i dziœ, która bêdzie prezentowana w ró - nych czêœciach dzielnicy. Agnieszka Wall Rzecznik prasowy dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

3 55-lecie Spó³dzielni RSM URSUS 14 lutego 2013 roku Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa URSUS ukoñczy³a 55-lat. Z tej okazji chcemy przypomnieæ naszym Czytelnikom historiê jednej z najwiêkszej na Mazowszu Spó³dzielni Mieszkaniowej w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Rys historyczny W roku 1946 zapad³a decyzja rz¹dowa, e w Pañstwowych Zak³adach In ynieryjnych (póÿniejsze Zak³ady Mechaniczne Ursus ), które po II-ej wojnie œwiatowej zajmowa- ³y siê remontem wojskowych samochodów, bêd¹ produkowa³y ci¹gniki rolnicze. Iloœæ produkowanych traktorów zwiêksza³a siê z roku na rok, nastêpowa³ dynamiczny rozwój fabryki, a wokó³ niej zaczê³y powstawaæ robotnicze osiedla mieszkaniowe. W 1950 roku Zarz¹d Osiedli Robotniczych przyst¹pi³ w ramach programu pañstwowego budownictwa mieszkaniowego do budowy osiedla robotniczego. Pierwsze budynki zosta³y zlokalizowane przy Placu Tysi¹clecia i maj¹ obecnie adres Bohaterów Warszawy 9 i 11. Na mocy rozporz¹dzenia premiera Józefa Cyrankiewicza z dnia 3 maja 1952 roku z piêciu osiedli (Go³¹bki, Grabkowo, Czechowice, Szamoty i Skorosze), powsta³o miasto Czechowice, a w roku 1954 zmieniono jego nazwê na Ursus, licz¹cy wówczas ok. 11,5 tys. mieszkañców. Po 1956 roku upad³a w Polsce koncepcja budowy mieszkañ, które realizowane by³y wy³¹cznie za poœrednictwem pañstwa polskiego. Dopuszczono do udzia³u w rynku mieszkaniowym nowe podmioty tak zaczê³y powstawaæ na wzór powsta³ej w 1890 roku w Poznaniu - spó³dzielnie mieszkaniowe. Geneza RSM Ursus 25 stycznia 1958 roku uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia Za³o ycieli powo³ano do ycia Robotnicz¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Ursus I. Cz³onkami Za³o ycielami Spó³dzielni byli: Henryka Gawêda, Andrzej Fogt, Jerzy Górski, Mieczy- czej. Ale by³o coœ, czego nie mo na zmierzyæ adn¹ miar¹ m³odzieñczy entuzjazm ( cz³onkowie za³o yciele mieli po ok lat) i chêæ uzyskania w³asnego mieszkania na progu doros³ego ycia Wielu z Nich do y³o ostatnich chwil w wybudowanych wówczas mieszkaniach. Osiedle Kolorowa Na pocz¹tku lat 60. Spó³dzielnia kupi³a za gotówkê 10,5 ha gruntu, na którym wzniesiono pierwsze osiedle. Fot.:Emil Broniarek Od lewej: Wojciech Przybylski,Stanis³aw Sarnowski, Henryka Gawêda,Stefan Haber, podczas ods³oniêcia kamienia z okazji 50-lecia RSM Ówczesna g³ówna ksiêgowa Spó³dzielni p. Henryka Gawêda wielokrotnie wspomina³a, jak z dusz¹ na ramieniu pobiera³a z Banku, Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ogromn¹ na owe czasy gotówkê na zakup gruntu i w asyœcie cz³onków zarz¹du udawa³a siê do Pañstwowego Biura Notarialnego, by sfinalizowaæ transakcjê. Wybudowano wtedy 39 budyn- Osiedle NiedŸwiadek Budowa osiedla NiedŸwiadek rozpoczê³a siê z wielka pomp¹. W uroczystoœci wmurowania kamienia wêgielnego wziê³y udzia³ ówczesne najwy sze w³adze wojewódzkie i powiatowe. Trybuna Mazowiecka pisa³a: W sobotê 23 listopada 1968 roku rozpoczynaj¹ca siê budowa nowego osiedla NiedŸwiadek stanowiæ bêdzie jedn¹ z najwiêkszych inwestycji spó³dzielczych na Mazowszu. Bêdzie to w³aœciwie ca³a nowoczesna dzielnica miasta, obliczona na mieszkañców, która zajmie ponad 61 ha. Dziœ ma³o kto pamiêta o tej historycznej chwili, a osiedle NiedŸwiadek ze znajduj¹cymi siê na nim ³¹cznie 112 budynkami mieszkalnymi, u ytkowymi i zespo³ami gara y (razem m2 powierzchni u ytkowej) na trwa³e wros³o w obraz dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Osiedle Sobieskiego w Piastowie Trudnoœci z pozyskaniem w drugiej po³owie lat 70 ubieg³ego stulecia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Ursusie sk³oni³y Zarz¹d RSM Ursus do szukania terenów inwestycyjnych w Piastowie. W dniu r. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Cz³onków RSM Ursus podjê³o uchwa³ê o po³¹czeniu RSM Ursus ze Spó³dzielnia Mieszkaniowa Piastowianka w Piastowie. Zasoby Spó³dzielni powiêkszy³y siê o 33 budynki o powierzchni u ytkowej m2, w tym o 27 budynków mieszkalnych o powierzchni m2. Mimo prowadzenia intensywnych prac inwestycyjnych maria nie trwa³ zbyt d³ugo - w dniu r. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Cz³onków RSM Ursus w Warszawie uzna³o celowoœæ podzia³u RSM Ursus i podjê³o uchwa³ê w sprawie podzia³u RSM Ursus, wydzielenia siê osiedla Piastów i utworzenia przez nie nowej Spó³dzielni p.n. Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Piastowie. RSM Ursus przekaza³a nowo powsta³ej Spó³dzielni 85 budynków o powierzchni m2, w tym 66 budynków mieszkalnych o powierzchni m2. Po dokonanym podziale w zasobach RSM Ursus pozosta³ w Piastowie teren, na którym realizowano budowê 4-ech budynków mieszkalnych o powierzchni m2, w których obecnie mieszka 550 osób, w tym 178 cz³onków Spó³dzielni. Tak oto powsta³o osiedle Sobieskiego - najm³odsze i najmniejsze kameralne osiedle zarz¹dzane przez RSM Ursus w Warszawie. Dzia³alnoœæ spo³ecznowychowawcza Od pocz¹tku dzia³ania RSM Ursus w statucie Spó³dzielni - obok dzia³alnoœci inwestycyjno- eksploatacyjnej - wpisana by³a dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcza w celu stworzenia mieszkañcom Spó³dzielni mo liwoœci aktywnego spêdzania wolnego czasu. Jednak e dopiero w 1963 roku Spó³dzielnia urzeczywistni³a swoje kilkuletnie d¹ enie do zorganizowania w Spó³dzielni ycia kulturalnego i wychowawczego. W adaptowanych pomieszczeniach piwnicznych budynku nr 79 (obecnie bud. przy ul. Wapowskiego 2 w Warszawie ) urz¹dzona zosta³a œwietlica dzieciêca i klub m³odzie owy. Stale i systematycznie rozszerzana dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcza wymaga³a odpowiedniego zaplecza lokalowego i kadrowego, dlatego te RSM Ursus w 1969 roku wybudowa³a i przekaza³a do u ytku Oœrodek Spo³eczno-Kulturalny o pow. 500m2, mieszcz¹cy siê w pawilonie przy ul. Wawelskiej 10 w Warszawie (obecnie ul. Sosnkowskiego 11). W 1974 r. dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcza swoim zasiêgiem objê³a równie osiedle NiedŸwiadek. Dzia³alnoœæ ta prowadzona by³a na pocz¹tku w pomieszczeniach adaptowanych i wypo yczanych na ten cel. Dopiero gdy wybudowano pawilon przy ul. Keniga (obecnie Keniga 14) na jego piêtrze rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Klub Osiedlowy Miœ. W 1977r., po powstaniu osiedla Piastów dzia³alnoœci¹ spo³eczno-wychowawcz¹ zajmowa³y siê dwa kluby dzia³aj¹ce na terenie tego osiedla, tj. klub Novus przy ul. Warszawskiej i klub Relaks przy ul. Reja. Na podstawie porozumienia z dnia r. zawartego pomiêdzy Zarz¹dem RSM Ursus a Urzêdem Dzielnicy Warszawa- Ochota dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcza zosta³a ze struktury organizacyjnej RSM Ursus i zosta- ³a w³¹czona do struktury organizacyjnej Oœrodka Kultury Ochota. Cz³onkowie Spó³dzielni z alem rozstali siê z w³asnymi osiedlowymi klubami Obecnie Spó³dzielnia RSM Ursus liczy ok cz³onków, a w trzech spó³dzielczych osiedlach zamieszkuje ok. 22,5 tys. osób. Po 55-ciu latach dzia³alnoœci, mimo dokonanego w 1990 roku podzia³u spó³dzielni jest ona jedn¹ z wiêkszych Spó³dzielni na Mazowszu. Powtarzaj¹ce siê od kilku lat bardzo dobre wyniki finansowe spó³dzielni daj¹ jej mieszkañcom gwarancjê spokojnego i bezpiecznego zamieszkiwania w spó³dzielczych budynkach. opr. Julian Brachmañski Fot.: I. Barski s³aw Tomczyk, Stefan Haber, Stanis³aw Nag³owski, Wac³aw Korzeb, Stefan Ko³odziejczyk, Zdzis³aw Kardaœ, Jerzy Borowy, Wies³aw Ma³ecki, Stanis³aw Sarnowski. Spó³dzielnia 14 lutego 1958 roku zosta³a wpisana do Rejestru S¹dowego i rozpoczê³a sw¹ dzia- ³alnoœæ na rzecz pracowników Zak³adów Mechanicznych Ursus. Praca cz³onków za³o ycieli w owym czasie nie by³a ³atwa. Brakowa³o wszystkiego pocz¹wszy od papieru do pisania, lokalu do przyjmowania interesantów, a skoñczywszy na pomieszczeniach do pracy Zarz¹du i Rady Nadzor- ków mieszkalnych oraz Spó³dzielczy Dom Handlowy i popularny w Ursusie Okr¹glak, z kawiarni¹ i restauracj¹ na parterze. W osiedlu Kolorowa zamieszka³o ok osób. 14 maja 2008 roku na osiedlu Kolorowa, nieopodal historycznie nabytego na w³asnoœæ pod koniec lat piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia pierwszego gruntu pod budowê nowych mieszkañ ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ jubileuszowi 50-lecia RSM URSUS. Uroczystoœæ ta mia³a na celu uhonorowanie Cz³onków Za³o ycieli. Widok Osiedla NiedŸwiadek 3

4 Angora, nr 7 z 17 lutego 2013 roku Kupione auto oddasz komornikowi Pojazd nabyty w dobrej wierze od d³u nika, wobec którego toczy siê postêpowanie egzekucyjne, mo na skonfiskowaæ. Czy nabywca ma szanse dowiedzieæ siê zawczasu, o takiej wadzie prawnej auta? NIE Gazety i Internet s¹ pe³ne fachowych porad, jak kupiæ auto i nie daæ siê oszukaæ. Jak sprawdziæ, czy licznik nie by³ cofany, numery przebijane i czy karoseria stanowi oryginalna ca³oœæ. Z sieci mo na œci¹gn¹æ wzorcow¹ umowê kupna-sprzeda y, dowiemy siê te jak zarejestrowaæ auto, jaki zap³aciæ podatek i jak sprawdziæ czy nie zosta³o skradzione. Potencjalny nabywca nie mo e siê jednak ustrzec przed tym, e sprzedawca zataiæ fakt, e samochód jest przeznaczony do licytacji komorniczej. Gdy d³u nik oszuka W standardowej umowie kupna-sprzeda y zbywaj¹cy oœwiadcza, e auto nie posiada wad prawnych, co nale y rozumieæ, e ma pe³ne prawo do dysponowania oferowanym przedmiotem. Z tak¹ wad¹ mamy do czynienia nie tylko wtedy, gdy samochód jest skradziony, ale np.: gdy zosta³ zajêty przez komornika. Takiego auta d³u nik nie mo e sprzedawaæ, ale zdarzaj¹ siê nieuczciwi, którzy to zatajaj¹ (zrywaj¹c przy tym z auta naklejki z pieczêci¹ komornika). W takim przypadku, gdy po sfinalizowaniu umowy nieœwiadomy niczego klient zjawi siê z kompletem dokumentów w wydziale komunikacji by zarejestrowaæ auto, czeka go przykra niespodzianka. Dopiero wtedy dowiaduje siê, e samochodu zarejestrowaæ nie mo e. - Kilkakrotnie mia³am sytuacjê, w której dokona³am zajêcia pojazdu, o czym d³u nik wiedzia³;. A jak przysz³o do licytacji, okaza³o siê e przedmiot zosta³ zbyty przyznaje Agnieszka Powichrowska, rzecznik Warszawskiej Izby Komorniczej. - Niestety, zgodnie z art. 848 Kodeksu postêpowania cywilnego wówczas ignoruje siê fakt zbycia i komornik zajmuje ruchomoœæ potwierdza. Przepis ten stanowi, e rozporz¹dzenie ruchomoœci¹ dokonane po zajêciu nie ma wp³ywu na dalszy bieg postêpowania, a postêpowanie egzekucyjne z zajêtej ruchomoœci mo e byæ prowadzone równie przeciwko nabywcy. Co wiêcej, regulacja ta nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze. Jednak, jak zaznacza Joanna Dêbek z Ministerstwa Sprawiedliwoœci, sytuacja prawna osoby, która naby³a zajêt¹ ruchomoœæ, jest lepsza, gdy nast¹pi³o to w dobrej wierze. - O dobrej wierze nabywcy decyduje brak wiedzy o dokonanym zajêciu. Taka osoba jest uprawniona do z³o enia powództwa o zwolnienie ruchomoœci spod egzekucji (art. 841 k.p.c) wyjaœnia Dêbek. Powództwo to, co do zasady mo na wnieœæ w ci¹gu miesi¹ca od dnia dowiedzenia siê o naruszeniu prawa. - S¹d oceni, czy ze wzglêdu na dobr¹ wiarê nabywcy dosz³o do nabycia przez niego w³asnoœci rzeczy, a tym samym zdecyduje zwolnieniu ruchomoœci spod egzekucji. Taka osoba mo e równie w ka dej chwili z³o yæ wniosek o zabezpieczenie powództwa, którego uwzglêdnienie spowoduje wstrzymanie egzekucji z tej ruchomoœci t³umacz¹ w resorcie sprawiedliwoœci. Inna mo liwoœci¹ jest dochodzenie zwrotu pieniêdzy od d³u nika sprzedawcy w postêpowaniu cywilnym. Sprzedaj¹c auto i nie informuj¹c o wadach prawnych, sprzedaj¹cy pope³ni³ te oszustwo, za co zgodnie z art. 286 Kodeksu karnego grozi kara od 6 miesiêcy do 8 lat pozbawienia wolnoœci. ( )W postêpowaniu karnym pokrzywdzony, a do rozpoczêcia przewodu s¹dowego, mo e te z³o yæ powództwo cywilne przeciwko oskar onemu. Wówczas w jednym postêpowaniu rozstrzyga siê zarówno w zakresie prawa karnego, jak i cywilnego, czyli s¹d mo e orzec sankcjê karn¹ i nakazaæ oskar onemu zwrot pieniêdzy za samochód t³umaczy prof. Girdwoyñ, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego. Taka droga jest tañsza i szybsza, jednak nie zawsze s¹dy karne chc¹ siê na ni¹ zgodziæ. kupuj¹cy nie ma ochrony O ile potencjalny nabywca nieruchomoœci mo e w ka dej chwili sprawdziæ w ksiêgach wieczystych czy dana nieruchomoœæ jest obci¹ ona (w wielu przypadkach mo na to zrobiæ w sieci, podaj¹c numer ksiêgi), to takich mo liwoœci nie ma kupuj¹cy ruchomoœci. Jak przyznaje Agnieszka Powichrowska, w istniej¹cym stanie prawnym nabywca musi siê zdaæ na oœwiadczenie sprzedaj¹cego, e samochód nie jest przedmiotem postêpowania komorniczego. - Niestety, kupuj¹cy nie ma mo liwoœci zweryfikowania tego oœwiadczenia w adnym istniej¹cym zbiorze danych. A przecie samochód mo e byæ wart zarówno tysi¹c z³otych jak i milion. Dlatego dobrze by³oby tak¹ mo liwoœæ stworzyæ postuluje komorniczka. - Mo na oczywiœcie skorzystaæ z serwisu na stronie gdzie w zak³adce Licytacje s¹ informacje na temat planowanych licytacji ruchomoœci, niemniej dane o licytacjach poszczególnych ruchomoœci pojawiaj¹ siê tam najwczeœniej po kilku tygodniach od zajêcia. Wynika to z przepisów daj¹cych stronom postêpowania mo liwoœæ zaskar enia decyzji o zajêciu t³umaczy Robert Damski rzecznik Krajowej Rady Komorniczej. Dlatego Rada ju w 2011 roku postulowa³a w piœmie do Ministra Sprawiedliwoœci zmianê przepisów dotycz¹cych egzekucji ruchomoœci. Zdaniem KRK konieczne jest wprowadzenie sposobu dokonywania zajêæ ruchomoœci, które s¹ wpisane do rejestrów. ( ) Piotr Szymaniak Chwila relaksu Jedzie mê czyzna w tramwaju i myœli: - ona - zo³za, przyjaciele - oszuœci, szef - sadysta i idiota, praca - beznadziejna, ycie - do du... A anio³ stoi za jego plecamii zapisuj¹c to wszystko, myœli: - Ale dziwne yczenie i to codziennie, ale có moge zrobiæ, muszê je spe³niæ... - Jak doszlo do wypadku? - Panie doktorze, ona mnie rzuci³a! - Ale czy to jest powód, eby skakaæ z trzeciego piêtra? - Nie rozumie Pan. Mówiê, ona mnie rzuci³a, a nie zostawi³a! - Synu, jak mama mówi, e masz coœ zrobiæ, to masz coœ zrobiæ! - Dlaczego tato? - Nie wiem. Ja zawsze to robiê. Wróci³ m¹ z wêdkowania i mówi do ony: - Ty wiesz, nawet nie s¹dzi- ³em, e mam takich sk¹pych kolegów! Jak jechaliœmy nad rzekê, to siê dogadaliœmy, e ten, który z³owi pierwsz¹ rybkê, stawia wódkê, a drugi zak¹skê. Siedzimy, patrzê, a Micha³a sp³awik poszed³ pod wodê. A on nic!u Mariana te - jak szarpnê³o, to a siê wêdka zgiê³a. A ten siedzi i jakby nic nie widzia³... - No, a ty mia³eœ branie? - Nie ma g³upich, ja nawet przynêty nie za³o y³em. Dziadek wchodzi do pokoju wnuka, który siedzi przy komputerze. - Co tam szukasz wnusiu? - ony, dziadku - artuje ch³opak. - Wnusiu, kobiety nale y poznaæ w tradycyjny sposób. - A jak ty poderwa³eœ babciê? - pyta zaciekawiony wnuk. - Normalnie, wygra³em j¹ w karty - odpowiada dziadek. - Wiêc chce siê Pan o eniæ z moj¹ córk¹? - Tak. - I powiada Pan, e jest uczciwym cz³owiekiem? - Tak. - To w takim razie, z czego bêdziecie yæ? W przedziele poci¹gu siedz¹ naprzeciwko siebie mama z synkiem Jasiem i jakiœ facet. Jasiu wykonuje te same ruchy co facet. Facet po pewnym czasie nie wytrzymuje i mówi: - Czy mo e Pani coœ powiedzieæ synowi, aby mnie nie przedrzeÿnia³? - Jasiu, nie zachowuj siê jak idiota! CIEKAWOSTKI ZE ŒWIATA Napoje ze s³odzikiem dzikiem czêœciej zapada³y na trwa³y prawie rok. gorsze od napoi z tê chorobê. Naukowcy stwierdzili, e nie mo na wykluczyæ, Najpierw Adelsdon sugerowa³, cukrem ze kasyna powstan¹ pod Barcelon¹. Kiedy jednak miasto zre- i sztuczne s³odziki maj¹ Picie napoi w wersji light wp³yw na zachorowanie na bardziej grozi organizowi w zachorowaniu na cukrzycê typy 2 zygnowa³o z oferty, amerykañski magnat w³aœciciel kasy w cukrzycê. Autorzy badania zastrzegaj¹ jednak, e jego wyniki Madrytem. Las Vegas opowiedzia³ siê za ni spo ywanie tych napoi s³odzonych zwyk³ym cukrem. powinny zostaæ potwierdzone Jego reprezentant poinformowa³, ze Eurovegas powstanie w Francuscy naukowcy doszli do przez dalsze testy. (Wiadomoœci Jedynki z 7 lutego) Alcorcon. Prawdopodobnie jest takiego wniosku po przebadaniu ponad 66 tysiêcy kobiet. Lekarze z Narodowego Instytutu i badañ Medycznych obser- powstanie pod ambitny projekt na œwiecie Europejskie Las Vegas to najwa niejszy i najbardziej uwa a burmistrz Alcorcon. wowali ich zwyczaje ywieniowe i stan zdrowia przez ponad W Alcorcon pod Madrytem Madrytem Kasyna, hotele, centra kongresowe, i pola golfowe zajm¹ lat. powstanie Eurovegas europejskie centrum hazardu i rozrywki. ha. Przy ich budowie i eksploatacji prace ma znaleÿæ 220 ty- Dotychczas panowa³o przekonanie, e napoje s³odzone Pomys³odawca jest amerykañski siêcy osób. Budowa rozpocznie cukrem zwiêkszaj¹ ryzyko cukrzycy. Okaza³o siê jednak, e wa kompleksu bêdzie kosztowamagnat Sheldon Adelsdon. Budo- siê jeszcze w tym roku. (Serwis informacyjny Trójki, 8 kobiety pij¹ce napoje ze s³o- ³a 17 miliardów euro. Negocjacje luty)

5 ZAPAD WYROK W SPRAWIE OCZYSZCZALNI, BUDYNKU BIUROWEGO I NEUTRALIZATORA 31 stycznia br. zapad³ wyrok, który jeszcze nie jest prawomocny, ale przy najmniej znana jest ocena sytuacji przez I instancjê. Sprawa zosta³a wytoczona z powództwa Energetyki Ursus przeciwko spó³kom z grupy kapita³owej Celtic Property Developments S.A. i podmiotom, które wg twierdzeñ Energetyki Ursus z ni¹ wspó³pracowa³y. OCZYSZCZALNIA W czerwcu zesz³ego roku pracownicy Energetyki Ursus napotkali trudnoœci w dostêpie do oczyszczalni nale ¹cej do spó³ki z grupy Celtic, która niegdyœ by³a u ytkowana przez Energetykê Ursus na podstawie umowy dzier- awy. Po dok³adnej analizie okaza³o siê, i w 2010 roku Celtic wypowiedzia³ umowê dzier awy Energetyce Ursus z uwagi na fakt, i ta odmówi³a p³acenia czynszu na poziomie rynkowym. Energetyka Ursus nie zastosowa³a siê do wypowiedzenia umowy i nie opuœci³a nieruchomoœci zajmuj¹c j¹ bezumownie. Przez ca³y ten okres bezumownego korzystania z oczyszczalni, Energetyka Ursus nie p³aci³a czynszu. W toku postêpowania s¹d przes³ucha³ œwiadków (w tym nowego operatora oczyszczalni) oraz strony. Do procesu przy³¹czy³ siê równie nowy w³aœciciel oczyszczalni, firma Maddy Investments Sp. z o.o. S¹d w swoim wyroku uzna³ twierdzenia nowego w³aœcicielowa oczyszczalni i oddali³ powództwo Energetyki Ursus. Zatem Energetyka Ursus w œwietle wyroku s¹dowego nie mo e liczyæ na ponowne zarz¹dzanie oczyszczalni¹. BUDYNEK BIUROWY W marca zesz³ego roku pracownicy Energetyki Ursus napotkali trudnoœci w dostêpie do budynku biurowego nale ¹cego do spó³ki z grupy Celtic, który by³ u ytkowany przez Energetykê Ursus. I tutaj podobnie, po dok³adnej analizie okaza³o siê, i w 2010 roku Celtic wypowiedzia³ umowê dzier awy Energetyce Ursus, która odmówi³a p³acenia czynszu na poziomie rynkowym i nie zastosowa³a siê do wypowiedzenia i nie opuœci³a budynku. Przez ca³y ten okres bezumownego korzystania z tego budynku Energetyka Ursus nie p³aci³a czynszu twierdz¹c, e jest to budynek techniczny i, e znajduj¹ siê w nim instalacje konieczne do dostaw ciep³a mieszkañcom, st¹d nie mo e go wydaæ jego w³aœcicielowi. Do procesu przy³¹czy³ siê równie nowy w³aœciciel nieruchomoœci, firma Maddy Investments Sp. z o.o. W toku postêpowania s¹dowego z powództwa Energetyki Ursus o naruszenie posiadania okaza³o siê, e w budynku tym nie ma adnych instalacji koniecznych do przesy³u ciep³a mieszkañcom Ursusa, a sama stacja energetyczna znajduje siê w osobnej czêœci budynku z oddzielnym wejœciem, do którego Energetyka Ursus mia³a i ma ca³odobowy dostêp. Zreszt¹, do dnia dzisiejszego ciep³o jest nadal dostarczane i wszystko na terenie dzielnicy dzia³a pomimo tego i budynek nie jest w posiadaniu Energetyki Ursus ju od prawie roku. St¹d zadziwiaj¹ce jest dalsze orzeczenie s¹du, który jednak nakazuje oddaæ w posiadanie budynek biurowy Energetyce Ursus wg obecnego stanu. Po takim wydaniu w³aœcicielowi bêdzie przys³ugiwa³o za³o enie sprawy Energetyce Ursus o wydanie tej e nieruchomoœci z innego powództwa! Oczywiœcie w³aœcicielowi bêdzie przys³ugiwa³o równie naliczanie czynszu Energetyce Ursus za ponowne korzystanie z budynku nie bêd¹cego jej w³asnoœci¹ - w ubieg³ym roku ju s¹d nakaza³ Energetyce Ursus zap³atê z tytu³u bezumownego zajmowania tego budynku biurowego ponad 600 tys. z³otych. Z tego co nam wiadomo, do dnia dzisiejszego Prezes Energetyki Ursus Bogdan Bigus nie zg³osi³ siê po budynek biurowy. Prawdopodobnie jest œwiadom sytuacji, e w³aœciciel budynku szybko za³o y sprawê Energetyce Ursus o wydanie budynku bezumownie zajmowanego przez Energetykê Ursus - któr¹ trudno, aby nie wygra³ w œwietle zgromadzonych faktów, a na dodatek Energetyka Ursus bêdzie musia³a zap³aciæ za kontynuowanie bezumownego zajmowania powierzchni biurowej. Ci¹g dalszy wyroku i artyku³u na str. 6 5

6 ZAPAD WYROK W SPRAWIE OCZYSZCZALNI, BUDYNKU BIUROWEGO I NEUTRALIZATORA dok. ze str. 5 NEUTRALIZATOR Pod koniec 2011 roku pracownicy Energetyki Ursus napotkali trudnoœci w dostêpie do neutralizatora nale ¹cego do spó³ki z grupy Celtic, który by³ u ytkowany przez Energetykê Ursus. Równie tutaj, po dok³adnej analizie okaza³o siê, i w 2010 roku Celtic wypowiedzia³ umowê dzier awy Energetyce Ursus, która odmówi³a p³acenia czynszu na poziomie rynkowym i nie zastosowa³a siê do wypowiedzenia i nie opuœci³a terenu. W maju 2012 roku na podstawie nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego neutralizator zosta³ rozebrany wobec jego katastrofalnego stanu technicznego, st¹d dalsze kontynuowanie sprawy by³o raczej bezprzedmiotowe. Do procesu przy³¹czy³ siê równie nowy w³aœciciel nieruchomoœci, firma Maddy Investments Sp. z o.o. S¹d w swoim wyroku potwierdzi³, e neutralizator zosta³ rozebrany i nie nakaza³ jego odbudowy. Co mo e wydawaæ siê kuriozalne, s¹d jednak nakaza³ wydanie Energetyce Ursus terenu (czyli trawy), gdzie by³ posadowiony neutralizator. Po takim wydaniu w³aœcicielowi bêdzie przys³ugiwa³o za³o enie sprawy Energetyce Ursus o wydanie tego kawa³ka terenu z innego powództwa! Oczywiœcie w³aœcicielowi bêdzie przys³ugiwa³o równie naliczanie czynszu Energetyce Ursus za ponowne korzystanie z terenu nie bêd¹cego jego w³asnoœci¹. Wyrok ten jest równie o tyle zadziwiaj¹cy, e Energetyka Ursus, jako podmiot nie maj¹cy prawa do tego terenu po neutralizatorze nie bêdzie mog³a nic tam zrobiæ, a w przypadku jego wydania bêdzie musia³a p³aciæ czynsz. Bez prawa do terenu, Energetyka Ursus nie bêdzie mog³a nawet wybudowaæ ogrodzenia, nie wspominaj¹c ju o samym neutralizatorze. Do dnia dzisiejszego Prezes Energetyki Ursus Bogdan Bigus nie zg³osi³ siê w celu wydania tego terenu. Prawdopodobnie jest œwiadom sytuacji, e nowy w³aœciciel szybko za³o y sprawê Energetyce Ursus o wydanie tych kilkuset metrów kwadratowych terenu - któr¹ trudno, aby nie wygra³ w œwietle zgromadzonych faktów, a na dodatek Energetyka Ursus bêdzie musia³a zap³aciæ za bezumowne zajmowanie terenu. O rozwoju sytuacji bêdziemy Pañstwa oczywiœcie informowaæ. Eliza Szeptycka Oœrodek Kultury ARSUS zaprasza: l 04.03, godz (SALA KLUBO- WA).Warsztaty poetyckie w klubie Literackim Metafora. Program Kobieta w poezji poezja kobiet. Prowadzi Tadeusz Maryniak (ZLP O/Warszawa). Wstêp wolny. l 05.03, godz (sala widowiskowa). Bajka edukacyjna dla dzieci pt. O Florce, która chcia³a zostaæ pi³karzem. Tematem spektaklu jest bezpieczeñstwo z osob¹ obc¹. Program przygotowany przez Funkcjonariuszy Stra y Miejskiej Wydzia- ³u Profilaktyki w ramach projektu Rodzina Jednoœci¹. Wstêp wolny. l 08.03, godz (sala widowiskowa). Koncert B D MOJ MI OŒCI w wykonaniu Bogus³awa Morki (tenor), Agnieszki Makówki (mezzosopran), Agnieszki Koz³owskiej (sopran) oraz zespo³u muzycznego Allegro pod dyrekcj¹ Andrzeja P³onczyñskiego. Prowadzenie Laura ¹cz. W programie najpiêkniejsze arie operowe i operetkowe, przeboje z najwiêkszych musicali i tematy filmowe. Cena Biletu 60,-z³. l 09.03, godz (galeria Ad-Hoc ) Wernisa wystawy malarstwa Wiktora Gardoliñskiego pt. Sk¹pana w s³oñcu. Ekspozycja czynna do 02 kwietnia. Wstêp wolny. l 10.03, godz (sala widowiskowa). Bajka dla dzieci (3 8 lat) pt. CALI- NECZKA w ramach cyklu Niedzielne Spo- tkania z Teatrem.Cena biletu 10,-z³. Calineczka - opowieœæ, oparta na motywach baœni Andersena, o maleñkiej dziewczynce, która szukaj¹c przyjació³, poznawa³a dobre i z³e strony ludzkiej natury. Bajka uczy jak radziæ sobie w trudnych sytuacjach i jak przezwyciê aæ konflikty. l 12.03, godz (sala widowiskowa). Bajka edukacyjna dla dzieci pt. O Florce, która chcia³a zostaæ pi³karzem. Tematem spektaklu jest bezpieczeñstwo z osob¹ obc¹. Program przygotowany przez Funkcjonariuszy Stra y Miejskiej Wydzia- ³u Profilaktyki w ramach projektu Rodzina Jednoœci¹. Wstêp wolny. l 12.03, godz (sala kameralna) Klub Dyskusyjny Myœli Politycznej w Ursusie wyk³ad Ewy Szakolickiej (Federacja Organizacji Kresowych) pt. Ludobójstwo nacjonalistów ukraiñskich 70. Rocznica wydarzeñ. Projekcja filmu dokumentalnego. Prowadzi Zofia Ilnicka-Gutkowska. Wstêp wolny. l 13.03, godz (sala widowiskowa)ii M³odzie owy Festiwal Teatralny eliminacje. l 15.03, godz (sala kameralna) Salonik Sztuk Arsus program AN- TONI MUZYKANT w ramach obchodów 20. lecia Dzielnicy Ursus. Premiera amatorskiego filmu dokumentalnego Antoni Muzykant, re. i scenariusz Bart³omiej Pacuda. Rozmowa o dzia³alnoœci artystycznej Antoniego Kani. Koncert w wykonaniu: Sebastiana Wiel¹dka ney, dudy, pierdziele, baba ryba, lira korbowa; Bartka Pa³ygi wiolonczela, basy i inne wygibasy, œpiew stepowy; Macieja Cierliñskiego skrzypce diadelskie, lira korbowa, fujara postna. Wstêp wolny. l 17.03, godz ; (sala widowiskowa), Wystêp kabaretu NEO-NÓW- KA z zespo³em arówki w najnowszym prapremierowym programie. Na ywo Gawliñski, urek i Bielecki. Cena biletu 60,-z³. l 21.03, godz (sala klubowa),wieczór poetycki twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddzia³ yrardów. Prowadzi Janina Wielogurska.Wstêp wolny. l 21.03, godz (sala kameralna),wystêp kabaretu Pó³ serio Wandy Stañczak w programie satyrycznym Jajko czy kura? Wstêp wolny. l , godz (sala kameralna), Dzielnicowe eliminacje uczestników 36. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Prowadzi Bo ena Iwaniukowicz. l 26.03, godz (sala widowiskowa)premierowy spektakl M³odzie owego Teatru ARGONAUCI z okazji Miêdzynarodowego Dnia Teatru. Re yseria i scenografia Anna Emanuela Rakoczy. Wstêp wolny. Z A P R A S Z A M Y Sprzeda biletów OK. Arsus w dniach: pon., œr., pt. w godz oraz wt., czw. w godz od poniedzia³ku do pi¹tku, tel (zamówienia indywidualne i zbiorowe ).

7 ZBURZ STADION NARODOWY? Od 24 wszystkie polskie koalicje rz¹dowe zgodnie mówi¹ o wolnym rynku i œwiêtym prawie w³asnoœci, a mimo to nawet nie kiwnê³y palcem, eby oddaæ maj¹tki ukradzione prawowitym w³aœcicielom w czasach PRL-u. Argument by³ zawsze taki sam: pañstwa na to nie staæ. Nie przeszkadza to jednak, eby wspó³czesne polskie elity finansowe bogaci³y siê kosztem milionów obywateli, w³adza przyznawa³a sobie wysokie pensje i nagrody, rozwija³a siê gigantyczna armia biurokratycznych darmozjadów. 22 stycznia S¹d Najwy szy w sk³adzie siedmiu sêdziów wyda³ wyrok, który daje nadziejê tysi¹com spadkobierców dawnych w³aœcicieli. S¹d uzna³, e w³aœcicielom, którym odebrano nieruchomoœci na podstawie tzw. dekretu Bieruta, nale y siê pe³ne odszkodowanie. Sprawa dotyczy³a gruntu przy ulicy Miodowej, w samym centrum stolicy, gdzie sta³ dom zniszczony podczas wojny. Na podstawie dekretu Bieruta ziemia przesz³a na w³asnoœæ miasta. Zgodnie z ówczesnymi regulacjami w³aœciciele wyst¹pili o przyznanie im prawa odpowiadaj¹cego obecnemu u ytkowaniu wieczystemu. Jednak Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nie wyrazi³o na to zgody. W 1949r. dzia³ka zosta³a przydzielona spó³dzielni mieszkaniowej, w której posiadaniu znajduje siê do tej pory. Po wieloletniej batalii s¹dowej sprawa trafi³a do S¹du Najwy szego, który przyzna³ ka demu z dwóch spadkobierców dawnych w³aœcicieli po 3 miliony 350 tys. z³ odszkodowania. Rozmowa z TDEUSZEM KOSSEM, wiceprezesem Zrzeszenia W³aœcicieli Nieruchomoœci Warszawskich - Jak wiele nieruchomoœci bêdzie musia³a oddaæ Warszawa spadkobiercom prawowitych w³aœcicieli? - Dekret Bieruta zabra³ grubo ponad 20 tysiêcy nieruchomoœci. W trybie art. 7 tego dekretu z³o ono 17 tys. wniosków w sprawie ich zwrotu (dekret nie przewidywa³ prawa w³asnoœci, tylko u ytkowanie wieczyste). Do tej pory oddano oko³o 2500 nieruchomoœci. W przypadku 12 tys., w³aœciciele ju rozpoczêli procedurê zwrotu w trybie admi- nistracyjnym (po potwierdzeniu niewa noœci decyzji o przejêciu ich w³asnoœci na Skarb Pañstwa). W tej liczbie s¹ zarówno grunty z przedwojennymi kamienicami, puste place, jak i place zabudowane przez powojenne budownictwo, g³ównie spó³dzielnie mieszkaniowe. Z tych 12 tys. nieruchomoœci 10 tys. mo na by oddaæ w³aœcicielom od zaraz. Ale nie oznacza³oby to, e Skarb Pañstwa unikn¹³by wyp³acenia odszkodowania nawet za te istniej¹ce budynki, gdy wiêkszoœæ zrabowanych kamienic jest w strasznym stanie, a w momencie nacjonalizacji by³y to przewa nie nowe i zadbane budynki. Gdy miasto oddaje tak¹ star¹ i zdewastowan¹ kamienicê, to zazwyczaj po tygodniu zjawia siê inspekcja nadzoru budowlanego i wystawia nakaz natychmiastowego przyst¹pienia do remontu budynku. Jak mo na nazwaæ tego typu procedurê, to ju pozostawiam Czytelnikom. Gdyby, tak jak postulowaliœmy, przeprowadzono reprywatyzacjê w 1989 roku, to kosztowa- ³aby ona jedn¹ dziesi¹ta tego, co gmina i pañstwo bêd¹ musia³y zap³aciæ w najbli szych latach. To by³ jeden z najciê - szych grzechów premiera Mazowieckiego. Proszê zobaczyæ, jak zachowa³ siê prezydent Havel! Jego pierwsze trzy decyzje to: lustracja, dekomunizacja i reprywatyzacja. - Ile zatem pana zdaniem bêdzie kosztowa³a reprywatyzacja w Warszawie? - Ponad 20 miliardów z³otych. - Sk¹d miasto weÿmie na to pieni¹dze? - W zesz³ym roku w Warszawie zas¹dzono kwoty odszkodowañ na sumê 370 milionów z³otych. W tej chwili miasto ma oko³o 600 milionów d³ugu zas¹dzonego przez s¹dy z tytu³u odszkodowañ, a na ca³¹ reprywatyzacjê na ten rok zaplanowano 40 milionów z³otych. Tymczasem wykupienie roszczeñ tylko pod budowê Muzeum Sztuki Nowoczesnej bêdzie kosztowa³o wiêcej ni 50 milionów. Myœlê, e nied³ugo ratusz zaczn¹ odwiedzaæ komornicy. Ale czêœæ roszczeñ bêdzie musia³ pokryæ Skarb Pañstwa. - Sta³ siê pan w stolicy symbolem walki o swoj¹ w³asnoœæ. - Przed wojn¹ mój dziadek mia³ dzia³kê na rogu Œwiêtokrzyskiej i Zielnej (dziœ jest to plac Defilad) o powierzchni 1680 metrów kwadratowych, na której sta³a trzykondygnacyjna, czterooficynowa kamienica. Podczas wojny kamienica zosta³a zniszczona i w 1946r. dziadek przyst¹pi³ do jej odbudowy. Doszed³ do drugiego piêtra, gdy zjawili siê funkcjonariusze UB. Dziadka aresztowali, a dom zrównali z ziemi¹ za pomoc¹ staliñców, wielkich spychaczy na czo³gowych podwoziach. Wniosek o odzyskanie gruntu na placu Defilad z³o y³em na pocz¹tku 1994 roku, 12 paÿdziernika 1998 roku wygra³em sprawê w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym, który nakaza³ prezydentowi Warszawy zwróciæ nieruchomoœæ w czasie 30 dni. Poniewa by³em dzia³aczem spo³ecznym, doradc¹ marsza³ka Sejmu Macieja P³u yñskiego, wiêc bez problemów zosta³em przyjêty przez ówczesnego prezydenta Warszawy Marcina Œwiêcickiego, który znaj¹c wyrok i US UGI HYDRAULICZNE Tel , patrz¹c mi w oczy powiedzia³: Kaktus wyroœnie mi na rêku, jak to panu oddam. Poniewa wyczerpa- ³em drogê s¹dow¹ w Polsce, wiêc wyst¹pi³em ze skarg¹ do Strasburga. Na rozpatrzenie sprawy czeka- ³em 6 lat i 8 miesiêcy. Wygra³em i dodatkowo przyznano mi te kilka tysiêcy euro w ramach zadoœæuczynienia. Dopiero wówczas w 2007 roku sta³em siê w³aœcicielem dzia³ki. Z tym e zamiast 1680 metrów oddano mi 1300, gdy by³em na tyle naiwny, e da³em miastu za darmo 380 metrów pod budowê metra. I co zrobi³o miasto? Gdy na swojej dzia³ce postawi³em reklamê, to oskar yli mnie o samowolê budowlan¹. Nikt w ratuszu nie pamiêta³, e podarowa³em im prezent wart kilka milionów z³otych! - Jaka jest wartoœæ gruntu w rejonie placu Defilad? - Moja dzia³ka wyceniona jest na 16 tys. z³ za metr. - Co mo na zbudowaæ na 1300 metrach? - Mo na postawiæ 30 piêtrowy biurowiec, - A je eli miasto nie wyrazi zgody na tak¹ inwestycjê? - To bêdzie mia³o proces o utracone korzyœci. Moja rodzina mia³a te dzia³kê przy Ogrodowej (samo centrum miasta) o powierzchni 1800 metrów kwadratowych z piêciokondygnacyjn¹ kamienic¹, pod któr¹ by³y piwnice (1500 metrów kwadratowych), gdzie znajdowa³ siê sk³ad win. Teraz stoi tam bardzo drogi blok mieszkalny. Na razie mam stwierdzenie niewa noœci przejêcia gruntu na Skarb Pañstwa. Po wczorajszym wyroku S¹du Najwy szego wznowiê proces o odszkodowanie. - Walczy³ Pan o swoje 14 lat, tymczasem ró ni tajemniczy biznesmeni, którzy skupowali wierzytelnoœci od prywatnych w³aœcicieli, potrafili odzyskiwaæ wykupione za bezcen nieruchomoœci w b³yskawicznym tempie. - Szczególnie bulwersuj¹ca by³a sprawa B³êkitnego Pa³acu. Jan Zamoyski, ostatni ordynat, senator III RP, z którym zreszt¹ by³em spowinowacony i siê przyjaÿni³em, bezskutecznie stara³ siê o zwrot maj¹tku. Gdy jednak za 3 miliony sprzeda³ wierzytelnoœæ panu G., ten w kilka miesiêcy odzyska³ pa³ac, którego komercyjna wartoœæ wynosi oko³o 100 milionów. Nie wiem, dlaczego prokuratura nie zbada³a, czy w tej sprawie nie dosz³o do z³amania prawa. - Jeszcze wiêcej emocji wywo³uje sprawa zwrotu Wilanowa. - Pa³ac w Wilanowie obok pa³acu w añcucie, pa³acu w Kórniku i jeszcze kilku równie znamienitych zabytków, jest na liœcie obiektów, które nie bêd¹ oddane. Rodzina Branickich odzyska³a ju dzia³ki na Ursynowie, Okêciu, ale Wilanów to obiekt bezcenny, który gdyby zosta³ wystawiony na sprzeda, kosztowa³by ponad pó³ miliarda z³otych, a mo e jeszcze wiêcej. - Mimo prawomocnych wyroków urzêdnicy nadal nie wydaj¹ nieruchomoœci prawowitym w³aœcicielom. - Pani Joanna Beller, spadkobierczyni w³aœcicieli pa³acu biskupa So³tyka, znajduj¹cego siê przy Miodowej (dziœ mieœci siê tam ZUS), odzyska³a pa³ac prawomocnym wyrokiem. Mimo to prawo nie jest respektowane i nieruchomoœæ nie zosta³a jej wydana. Gra toczy siê o milionów z³otych, gdy na tak¹ sumê wyceniony jest obiekt. W lepszej sytuacji s¹ spadkobiercy Potockich, bo odzyskali po³o ony tak e przy Miodok. na str. 8 7

8 ZBURZ STADION NARODOWY? dok. ze str. 7 dowej dawny pa³ac Branickich, z którego ju wyprowadza siê Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy. Rynkowa wartoœæ tego zabytku to ponad 50 milionów z³otych. Kilka reprezentacyjnych kamienic odzyskano przy Alejach Jerozolimskich, niektóre ju nawet zosta³y sprzedane (ceny wahaj¹ siê w okolicy 30 milionów z³otych). - Ca³y czas tocz¹ siê boje o kilka niezwykle spektakularnych nieruchomoœci. - Rodzina ksi¹ ¹t Czetweryñskich od lat stara siê o rekompensatê za plac, na którym dziœ stoi ambasada amerykañska. Jego wartoœæ to oko³o 50 milionów z³otych. Jeszcze nie zosta³a zakoñczona sprawa gruntów pod czêœci¹ Z³otych Tarasów, które kiedyœ nale a³y do rodziny aków, a których wartoœæ szacowano na 10 milionów z³otych. Ale znacznie wiêksze pieni¹dze wchodz¹ w grê w sprawie ziemi, na której postawiono Stadion Narodowy. Kiedyœ znajdowa³o siê tam dwudziestohektarowe gospodarstwo z dworkiem nale ¹ce do rodziny Chowañczaków. Myœlê, e wartoœæ tego placu to 2 miliardy z³otych. Zadziwiaj¹ce, e stadion zbudowano na obcym gruncie, w z³ej wierze (ju toczy³o JU W TWOJEJ OKOLICY AGENCJA PZU S.A. Ubezpieczenia OC,AC,NNW Ubezpieczenia DOMÓW, MIESZKAÑ, DZIA EK Ubezpieczenia TURYSTYCZNE Ubezpieczenia jednostkowe i zbiorowe Ubezpieczenia dla FIRM I MA YCH PRZEDSIÊBIORSTW Ubezpieczenia od ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ inne ZNI KI siê postêpowanie o zwrot ziemi) i teoretycznie w³aœciciele mogliby siê domagaæ zburzenia stadionu! Myœlê jednak, gdyby rodzinie Chowañczaków zaproponowano pó³ miliarda z³otych odszkodowani, Tel.: W-wa Ursus ul. PLUTONU TORPEDY 41 I piêtro nad Bankiem PKO BP pon.-œr.: 13-18, wt.-czw.-pt.: ( ewentualnie w innych godzinach po uzgodnieniu telefonicznym) to by siê zgodzili, ale je eli w³adza bêdzie nadal wykazywa³a siê tak¹ arogancj¹ i lekcewa eniem prawa, to bêdzie j¹ to kosztowa³o coraz wiêksze pieni¹dze. - Wielkim grzechem w³adz Warszawy po 1989r. by³o to, sprzedawa³a nie swoje kamienice nowym w³aœcicielom nawet wówczas, gdy prawowici z³o yli ju wniosek o zwrot maj¹tku. - Takich sytuacji by³o sporo. Sprzedawano nawet pojedyncze mieszkania w domach, o które ju toczy³o siê postêpowanie. Oczywiœcie sprzedawano swoim. - Kilka lat temu amerykañscy ydzi wycenili utracony i pozostawiony w kraju maj¹tek obywateli polskich ydowskiego pochodzenia na 30 miliardów dolarów. Miros³aw Szyprowski, przewodnicz¹cy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Rewindykacyjnych, wyliczy³, e w rzeczywistoœci to 25 miliardów z³otych, z czego tylko 3 miliardy przypadaj¹ na yj¹cych spadkobierców. Jak to wygl¹da w Warszawie? - Nasze Stowarzyszenie Ruszy³a egzekucja zaleg³ego abonamentu W ci¹gu dwóch lat ponadstukrotnie wzros³a skutecznoœæ Poczty Polskiej w œci¹ganiu zaleg³ego abonamentu rtv. D³u nicy zaczêli dostawaæ pisma informuj¹ce o tym, e egzekucj¹ nale noœci mo e zaj¹æ siê skarbówka.przestraszyli siê i zaczêli p³aciæ - Skarbówka to dobry straszak - przyznaje Tomasz Borowski z Poczty Polskiej. Zyskaliœmy skuteczne narzêdzie, którego wczeœniej nie by³o - stwierdza w Dzienniku Polskim. Jak wylicza gazeta, w 2010 r. poczcie uda³o siê odzyskaæ zaledwie 9,4 tys. z³, przy ³¹cznej kwocie zaleg³oœci siêgaj¹cej 2 mld z³. Rok póÿniej efekt windykacji by³ niewiele lepszy. Ale w po³owie 2012 r. ruszy³a lawina egzekucji i w krótkim czasie uda³o siê pocztowcom odzyskaæ ponad milion z³otych. I chocia zaleg³oœci w tym czasie przekroczy³y 2,3 mld z³, to nale- y siê spodziewaæ, e kolejne wezwania do zap³aty zwiêksz¹ sumê odzyskanych nale noœci. Przy tej dynamice windykacji k³opoty mog¹ mieæ niebawem dos³ownie wszyscy niep³ac¹cy, czyli wiêkszoœæ z 6,9 mln zarejestrowanych abonentów - przewiduje Dziennik Polski. Jest i ³y ka dziegciu - system ewidentnie wy ywa siê na eme- rytach. A jedna trzecia tytu³ów egzekucyjnych jest wystawiona na nich. Wynika to z tego, e w wypadku osób pobieraj¹cych œwiadczenie z ZUS naj³atwiej œci¹gn¹æ zaleg³oœci. Dziennik Polski przytacza drastyczny przyk³ad emerytki, która dosta³a wezwanie do zap³aty na kwotê 1404 z³, podczas gdy miesiêcznie od pañstwa dostaje 1100 z³. To wezwanie do zap³aty za lata Pani Kazimiera przesta³a p³aciæ abonament w 2008 r. po s³owach premiera Donalda Tuska, który w wywiadzie dla Wprost obowi¹zek abonamentowy okreœli³ mianem archaicznego haraczu i zapowiedzia³ starania w jego zniesieniu. KRRiT jest zdania, e premier nie namawia³ do zaprzestania p³acenia abonamentu, ale przyznaje, e po jego s³owach odnotowano drastyczny spadek op³at. Za gwa³townym wzrostem œci¹galnoœci abonamentu odpowiada zesz³oroczne orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego, który og³osi³, e Poczta Polska ma prawo prowadziæ postêpowanie egzekucyjne w administracji. Ustalono, e na podstawie wystawionych przez ni¹ tytu³ów wykonawczych egzekucj¹ zajm¹ siê urzêdy. W efekcie, jeœli po otrzymaniu wezwania nie zap³acimy, mo e nas³any na nas zostaæ nas³any komornik, który zajmie pensjê, emeryturê czy pieni¹dze na koncie w banku. (pap) stoi na stanowisku, e je eli spadkobiercy dawnych w³aœcicieli nieruchomoœci s¹ cudzoziemcami, to postêpowanie spadkowe i udokumentowanie praw do tego maj¹tku musi toczyæ siê przed polskim s¹dem. Je eli yj¹ spadkobiercy przedwojennych w³aœcicieli ydowskiego pochodzenia, to oczywiœcie powinni odzyskaæ swoje kamienice lub dostaæ za nie pe³ne odszkodowanie. Na krakowskim Kazimierzu, gdzie nie obowi¹zywa³ dekret Bieruta, przed kilku laty pojawi³ siê prawni z Izraela z pe³nomocnictwami, e jest przedstawicielem w³aœciciela nieruchomoœci. Odzyska³ kamienicê, ale potem okaza- ³o siê, e w³aœciciel mia³ 140 lat. Je eli nie mo na ustaliæ spadkobierców, gdy Niemcy wymordowali ca³¹ rodzinê, to zgodnie z polskim prawem te nieruchomoœci powinny przejœæ na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, a nie na w³asnoœæ gmin ydowskich, jak chc¹ tego przedstawiciele gmin ydowskich. - W Sejmie coraz g³oœniej mówi siê o przygotowywanej ustawie reprywatyzacyjnej. - Z tego co wiem Platforma Obywatelska szykuje ustawê reprywatyzacyjn¹, która zamiast odszkodowañ bêdzie wyp³acaæ rekompêsatê w papierach wartoœciowych samorz¹du warszawskiego. Prawdopodobnie zaoferuj¹ tylko 20 proc. realnej wartoœci utraconej niruchomoœci. Wszystko na to wskazuje, e Dekret Bieruta te papiery bêd¹ ca³kowicie bezwartoœciowe. Rz¹d bêdzie d¹ y³ do tego, eby parlament uchwali³ ustawê reprywatyzacyjn¹ jeszcze w tym roku. Mam nadziejê, e ogromna wiêkszoœæ spadkobierców okradzionych w³aœcicieli nie da siê na to namówiæ i wybierze drogê postêpowania s¹dowego, nawet gdyby ona mia³a potrwaæ kilka lat. - Wierzy pan w obiektywizm polskich s¹dów? - Ostatnie wyroki polskich s¹dów daj¹ tak¹ nadziejê. Dzieje siê tak, gdy coraz wiêcej sêdziów to ludzie wykszta³ceni ju po 1989r., którzy z komun¹ nie maj¹ nic wspólnego. Rozmawia³: Kszysztof Ró- ycki, przedruk: Angora nr Dekret o w³asnoœci i u ytkowaniu gruntów na obszarze miasta sto³ecznego Warszawy, wydany 26 paÿdziernika 1945 r. przez Krajow¹ Radê Narodow¹ (której przewodnicz¹cym by³ Boles³aw Bierut). Na mocy dekretu wszystkie grunty znajduj¹ce siê w przedwojennych granicach miasta przechodzi³y na w³asnoœæ gminy miasta sto³ecznego Warszawy, to jest blisko 95 proc. wszystkich nieruchomoœci (oko³o 24 tys. budynków i 40 tys. parceli). Wed³ug dzisiejszych cen ich wartoœæ szacuje siê od 50 do ponad 100 miliardów z³otych.

9 Elektroniczne zwolnienia lekarskie Od 1 stycznia 2015 r. lekarze obowi¹zkowo bêd¹ wystawiaæ elektroniczne zwolnienia. Otrzymaj¹ je Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i firma chorego pracownika. Ma to te ograniczyæ wyp³aty zasi³ków chorobowych. Rz¹d planuje rewolucyjne zmiany dotycz¹ce zasad wystawiania i przekazywania online elektronicznych potwierdzeñ niezdolnoœci do pracy. Przekonuje, e takie rozwi¹zanie spowoduje oszczêdnoœci nie tylko zwi¹zane z likwidacj¹ papierowych bloczków zwolnieñ ZUS ZLA, lecz tak e ograniczy wyp³atê œwiadczeñ osobom zdrowym korzystaj¹cym z lewych zwolnieñ. Czas na zmiany Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przygotowa³o za³o enia do projektu nowelizacji ustawy 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z póÿn. zm.). Zmiany spowoduj¹, e dowodem stwierdzaj¹cym czasow¹ niezdolnoœæ do pracy z powodu choroby przy ustalaniu prawa do zasi³ków i ich wysokoœci bêdzie zaœwiadczenie lekarskie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego. Takie e-zwolnienie bêdzie wystawiane ju w czasie wizyty chorego u lekarza. Nowe rozwi¹zania nie zwiêksz¹ obowi¹zków medyków, bowiem wystawiaj¹c taki dokument, bêd¹ mieæ dostêp do danych chorego, jego p³atników sk³adek, a tak- e rodziny. Te ostatnie s¹ niezbêdne w przypadku koniecznoœci sprawowania osobistej opieki nad jej cz³onkiem. Tak- e lekarz swoje dane bêdzie wprowadza³ bezpoœrednio z dok. na str. 10 Czo³em, panie generale! A. Heda-Szary patronem ulicy w Kaniach Msz¹ œw. odprawion¹ 17 lutego 2013 r. w koœciele w Otrêbusach zosta³y zainaugurowane uroczystoœci nazwania jednej z ulic w Kaniach imieniem legendarnego genera³a Antoniego Hedy-Szarego. Genera³ Heda by³ o³nierzem Rzeczpospolitej, dowódc¹ oddzia³ów partyzanckich Armii Krajowej w Górach Œwiêtokrzyskich. Dla wielu mieszkañców Kañ i Otrêbus przez ponad 40 lat by³ po prostu s¹siadem. Za sw¹ dzia³alnoœæ partyzanck¹, a w póÿniejszych latach antykomunistyczn¹ i niepodleg³oœciow¹ by³ kilkakrotnie odznaczany m.in. krzy em Virtuti Militari, Krzy em Walecznych, Krzy em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. W³adze gminy Brwinów w 2005 r. przyzna³y mu tytu³ Honorowego Obywatela Gminy Brwinów. W niedzielnej mszy œw. w koœciele parafialnym w Otrêbusach uczestniczy³y poczty sztandarowe: gminy Brwinów oraz gimnazjum im. 36 pp Legii Akademickiej z Zespo- ³u Szkó³ w Otrêbusach. Za zmar³ego przed piêcioma laty genera³a Antoniego Hedê- Szarego, d³ugoletniego parafianina parafii pw. NMP Matki Koœcio³a, modlili siê wspólnie proboszcz Boles³aw Bolek oraz wikary Tomasz Bieñkowski. Po mszy odby³ siê koncert pieœni partyzanckich i patriotycznych zorganizowany przez fundacjê Akademia Profil. By³ on okazj¹ do przypomnienia sylwetki genera³a. Czytano fragmenty wspomnieñ Szarego ; mówi³ te o nim burmistrz Arkadiusz Kosiñski. Muzycy wystêpuj¹cy w czteroosobowym sk³adzie: skrzypce - Ma³gorzata Szarlik- WoŸniak, akordeon - Robert Lipka, gitara - Maciej Kierzkowski, œpiew Rafa³ Grozdew zostali ciep³o przyjêci i nagrodzeni gromkimi brawami. Koncert by³ sfinansowany z dotacji gminy Brwinów w ramach wspierania dzia³alnoœci po ytku publicznego. Po zakoñczeniu uroczystoœci w Otrêbusach przybyli goœcie udali siê do Kañ na skrzy- owanie ulic Juliusza S³owackiego oraz gen. Antoniego Hedy-Szarego. Nowa ulica znajduje siê w s¹siedztwie domu, który genera³ wybudowa³ w latach 60. Wœród goœci byli m.in. genera³ Ryszard Matrzak, prezes Œwiatowej Federacji Polskich Kombatantów oraz Andrzej Melak, prezes Komitetu Dotacja na za³o enie w³asnej firmy mo e zostaæ przyznana przez urz¹d pracy w maksymalnej wysokoœci równej szeœciokrotnoœci przeciêtnego wynagrodzenia ( obecnie to ponad 21 tys. z³). Po zmianach zostanie zast¹piona nisko oprocentowan¹ po yczk¹ (1 proc.) z Banku Gospodarstwa Krajowego. W przypadku bezrobotnych, którzy chc¹ za³o yæ w³asny biznes wyniesie ona nawet 70 tys. z³. Po yczkê trzeba bêdzie sp³aciæ w ci¹gu 7 lat ( w razie przejœciowych trudnoœci bêdzie mo na zawiesiæ sp³atê na rok ). Pracodawcy, którzy mogli staraæ siê o wsparcie na zakup sprzêtu na urz¹dzenie nowego miejsca pracy dostan¹, podobnie jak dzisiaj - 21 tys. z³, ale do oddania w ci¹gu trzech lat. W tym roku na dofinansowanie przewidziano 900 mln z³. Bud et na po yczki wyniesie jedynie 100 mln z³. Zaosz- Katyñskiego. Mimo lutowego zimna rodzina, kombatanci, reprezentanci brwinowskiego samorz¹du, dziennikarze lokalnych mediów, goœcie z Pruszkowa, Brwinowa oraz s¹siedzi genera³a - mieszkañcy Kañ zebrali siê, by upamiêtniæ Szarego. Tablicê z nazw¹ ulicy, do której przytwierdzona jest informacja z yciorysem bohatera ods³oni³y córki genera³a: Maria Hamilton i Teresa Heda-Snopkiewicz z pomoc¹ burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosiñskiego. Inicjatorem nadania nowej nazwy ulicy by³ mieszkaniec Kañ i s¹siad genera³a Wies³aw Adamiak. Bezrobotny dostanie po yczkê W tym roku po raz ostatni bezrobotni dostan¹ dotacjê z urzêdu pracy na za³o enie firmy. Resort pracy planuje zmiany. Po ich wprowadzeniu bezrobotny dostanie nawet 70 tys. z³ po yczki, któr¹ sp³aci w ci¹gu 7 lat - informuje Rzeczpospolita. czêdzone pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na ró ne formy wsparcia: - Granty na telepracê w wysokoœci 20 tys. z³, dla pracodawcy, który zatrudni rodzica dziecka do szóstego roku ycia, lub osobê pobieraj¹c¹ œwiadczenie pielêgnacyjne. - Zwolnienie ze sk³adek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych w przypadku zatrudnienia bezrobotnego do 35. roku ycia. - Refundacjê sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego (przez pierwsze 6 miesiêcy) za bezrobotnego, który zosta³ zatrudniony w pierwszej pracy. - Dofinansowanie wynagrodzenie osoby d³ugotrwale bezrobotnej powy ej 50. roku ycia ( 30 procent minimalnej pensji przez rok, w przypadku 60-latków - 2 lata). Zatrudnienie bezrobotnego bêdzie musia³o trwaæ po dok. na str. 10 9

10 ZUS game over? Rozmowa z profesorem Robertem Gwiazdorskim, prezydentem Centrum im. Adama Smitha w latach przewodnicz¹cym rady nadzorczej ZUS - Wed³ug prognoz w przysz³ym roku na œwiadczenia wyp³acane przez ZUS Funduszowi Ubezpieczeñ Spo- ³ecznych zabraknie ponad 67 miliardów z³, a w latach ta kwota mo e urosn¹æ do 375 miliardów. - Gdy by³em przewodnicz¹cym rady nadzorczej, to powiedzia³em e w 2014 roku w ZUS-ie zaczn¹ siê k³opoty, ale nikt nie chcia³ mnie s³uchaæ. - Przecie ZUS nie zbankrutuje. - ZUS, tak jak pañstwo, nie mo e zbankrutowaæ, co najwy ej og³osiæ niewyp³acalnoœæ. Póki to nie nast¹pi, przy obecnym systemie minister Rostowski bêdzie musia³ ZUS-owi coraz wiêcej po yczaæ. Gdyby udzieli³ zak³adowi dotacji to ta kwota zwiêksza³aby d³ug publiczny, a tak po ycza, chocia wiadomo, e ZUS tych pieniêdzy nigdy nie odda. Jednak w Exelu pana ministra zamiast d³ugu jest zobowi¹zanie. - Jest lepsze rozwi¹zanie? - Obni enie kosztów pracy. Wówczas wiêcej osób bêdzie pracowa³o, a wiêc i p³aci³o sk³adkê. Oczywiœcie, bêdzie ona ni sza, ale i tak pieniêdzy bêdzie wiêcej, bo dzia³a prawo Laffara. Co prawda profesorowie: Balcerowicz, Belka, Bugaj, Osiatyñski mówi¹, e krzywa Laffera to iluzja, ale mimo to dzia³a. Wiêkszoœæ makroekonomistów nigdy nie prowadzi³a adnego biznesu. Dlatego musz¹ oni udowadniaæ œwiatu, e s¹ u yteczni. Jest nawet taki dowcip, e makroekonomisci istniej¹ tylko, dlatego, eby ktoœ myli³ siê czêœciej ni synoptycy. - Jednak rz¹d nie zamierza obni aæ kosztów pracy, a nawet poszed³ w przeciwn¹ stronê, zwiêkszaj¹c sk³adkê rentow¹. - Wysokoœæ sk³adki rentowej nie wp³ywa zbytnio na koszty pracodawcy. Ale oczywiœcie uwa aliœmy, e jej podwy szenie by³o wielkim b³êdem wynikaj¹cym z faktu, e rz¹d nie rozumie istoty procesów gospodarczych. - Nie tak dawno wyd³u ono wiek emerytalny do 67 lat. Czy to nie poprawi sytuacji? dok. ze str. 9 systemu informatycznego ZUS. Dodatkowo bêdzie wpisywaæ kod choroby, stan pacjenta oraz okres niezdolnoœci do pracy. Wystawione w ten sposób zaœwiadczenie automatycznie zostanie przekazane na elektroniczn¹ skrzynkê ZUS. Bêdzie te mo liwe przygotowanie papierowego zwolnienia jako kopii tego z sieci. Ale to ju bêdzie musia³o byæ podpisane przez lekarza i dodatkowo opatrzone piecz¹tk¹. Ró ne firmy Elektroniczne zwolnienia bêd¹ otrzymywaæ tak e pracodawcy zatrudniaj¹cy chorego pracownika. ZUS taki dokument zapisze bezpoœred- - Jestem przekonany, e nied³ugo wiek emerytalny zostanie znowu podniesiony. Premier Szwecji powiedzia³ w ubieg³ym roku, e jego rodacy bêd¹ musieli pracowaæ do 75 roku ycia. My te zapewne pójdziemy tym œladem. Kierunek ju ponad 130 lat temu wytyczy³ Kanclerz Bismarck. Na pocz¹tku wprowadzonej przez niego reformy wiek emerytalny wynosi³ 70 lat. Po osi¹gniêciu tego wieku dostawa³o siê, jak na ówczesne czasy, bardzo wysok¹ emeryturê. Problem by³ tylko w tym, e œrednia ycia niemieckich mê czyzn wynosi³a wówczas 48 lat. Obecny, solidarnoœciowy system emerytalny mo na by uratowaæ, gdyby w Polsce rodzi³o siê wiêcej dzieci. Ale na to siê nie zanosi. - Jak d³ugo mo e on jeszcze wytrzymaæ? - Chyba niezbyt d³ugo. Obecna struktura emerytalna i obecne przywileje s¹ nie do utrzymania. Gdy dojdziemy do takiej sytuacji, w jakiej Polska by³a pod koniec lat osiemdziesi¹tych, gdy na wszystko brakowa³o pieniêdzy, to znajdzie siê wówczas nowy Wilczek i nowy Rakowski, którzy przeprowadz¹ reformy. - Reforma, to s³owo wywo- ³uj¹ce w Polsce grozê, gdy prawie zawsze oznacza pogorszenie sytuacji obywateli. - Nie mam w¹tpliwoœci, e za jakiœ czas emerytury wyp³acane przez ZUS bêd¹ ni - sze ni dziœ. W Kanadzie i Nowej Zelandii, mamy proste, równe dla wszystkich emerytury pañstwowe. Tak e w Wielkiej Brytanii rz¹d w³aœnie zdecydowa³ siê na uproszczenie systemu emerytalnego. - W stosunku do tamtejszych zarobków te emerytury pañstwowe s¹ naprawdê niskie. - Bo œwiadczenia spo³eczne musz¹ byæ niskie. - Wed³ug GUS-u œrednia p³aca w Polsce wynosi 4 tysi¹ce z³otych brutto. Ile zatem wynosi³aby emerytura pañstwowa? - Wed³ug wyliczeñ Centrum im. Adama Smitha ok. 950 z³otych. Bezrobotny dostanie po yczkê ustaniu refundacji, zwolnienia lub dofinansowania. Pó³ roku w przypadku pierwszej pracy bezrobotnego i 50-latka, oraz rok w przypadku 60-latka. Zmiany w udzielaniu bezzwrotnych dotacji na za³o enie firmy to czêœæ projekty reformy urzêdów pracy. Zak³ada ona m.in, stworzenie nowego modelu obs³ugi bezrobotnych, którzy ju na wstêpie bêd¹ kwalifikowani do jednej z trzech kategorii. W pierwszej znajd¹ siê osoby samodzielne, którym urzêdnik bêdzie móg³ od razu przedstawiæ oferty pracy. Druga grupa to osoby wymagaj¹ce wsparcia Elektroniczne zwolnienia lekarskie - Brutto? - W naszym projekcie nie ma podatku dochodowego, a ju na pewno nie na emerytury. Pomys³, eby emeryci p³acili od swojego œwiadczenia podatek, jest przyk³adem kretynizmu ekonomicznego. Pañstwo najpierw œci¹ga podatki nazywane sk³adkami emerytalnymi, nastêpnie wylicza wielkoœæ emerytur, na co wydaje wielkie pieni¹dze, nastêpnie wylicza wysokoœæ podatku, co równie kosztuje, a na jego œci¹ganie tak e wydaje pieni¹dze. To jest absurd w krystalicznej postaci. W naszym projekcie opartym na systemie anglosaskim, cz³owiekowi, który osi¹gn¹³by wiek emerytalny, automatycznie przelewa³oby na jego konto z bud etu (a nie ze sk³adek ) œwiadczenie (w takiej samej wysokoœci dla wszystkich). Wówczas w ZUS-ie nie musia³by pracowaæ 5000 osób a tylko Prócz tego ca³kowicie sypie siê nam II filar. - W demokratycznym pañstwie nie da siê prowadziæ systemu kapita³owego, gdzie jedna czwarta obywateli i jednoczeœnie wyborców pobiera renty i emerytury. Wiedziano o tym, ju przed 1999 roku, a mimo to zdecydowano siê na Otwarte Fundusze Emerytalne. Zreszt¹ ten system dok. na str. 11 dok. ze str. 9 nio na profilu informatycznym p³atnika sk³adek. Firmy nieposiadaj¹ce go nadal bêd¹ otrzymywaæ, tak jak to jest obecnie, papierow¹ kopiê zaœwiadczenia lekarskiego bezpoœrednio od pracownika. W praktyce oznacza to, e e-zwolnieñ nie bêd¹ otrzymywaæ p³atnicy sk³adek, którzy nigdy nie rozliczali ich za wiêcej ni piêæ osób. I to w³aœnie pracownicy tych ma³ych firm nadal bêd¹ mieæ siedem dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Wprowadzenie mo liwoœci przekazywania online zwolnieñ bezpoœrednio do firm u³atwi ycie osobom faktycznie chorym. Rodziny takich osób nie bêd¹ musia³y siê zwalniaæ z pracy tylko dlatego, eby zwolnienie dotar³o do kadr w ci¹gu 7 dni wyjaœnia Ma³gorzata Krzysztoszek, dyrektor departamentu ekspertyz ekonomicznych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jednoczeœnie zwraca uwagê, e dostarczenie elektronicznego zwolnienia ograniczy koszty administracyjne bezpoœrednio w firmie. Nie bêdzie bowiem trzeba rêcznie wprowadzaæ zwolnienia lekarskiego do systemu firmy dodaje Ma³gorzata Krzysztoszek. Gazeta prawna arówkowy spisek Czy zastanawialiœcie siê kiedyœ, dlaczego wiêkszoœæ wspó³czesnych produktów psuje siê tu po up³yniêciu terminu gwarancji? Czy dopuszczacie tak¹ myœl, e byæ mo e yjemy w œwiecie zaprojektowanej awaryjnoœci? Istnieje wiele dowodów na to, e celowym jest projektowanie produktów w taki sposób, aby po krótkim czasie u ytkowania nadawa³y siê do wymiany na nowszy model Telefony, pralki, lodówki, telewizory To sprzêty, bez których nie da siê dziœ funkcjonowaæ. Kilkanaœcie lat temu gdy kupowa³o siê telewizor mo na by³o mieæ pewnoœæ, e pos³u y przynajmniej dekadê. Podobnie by³o z innymi urz¹dzeniami. Dziœ zwykle zu ywaj¹ siê zaraz po up³ywie terminu gwarancji i wymuszaj¹ na nas zakup kolejnych, czêstokroæ dro szych produktów. Punktem wyjœcia dla artyku³u jest ponad 50-minutowy materia³ wideo ujawniaj¹cy zmowê producentów arówek, która mia³a miejsce na pocz¹tku XX wieku. Producenci odkryli wówczas, e wytwarzanie super trwa³ych produktów, zwyczajnie nie le y w ich interesie.w wyniku zmowy ograniczono trwa³oœæ arówki z 3000 godzin ywotnoœci do zaledwie 1000 godzin. Twórcy filmu docieraj¹ do dokumentów jasno stwierdzaj¹cych istnienie arówkowego kartelu. Autorzy filmu wyodrêbnili trzy elementy, które napêdzaj¹ wzrost wspó³czesnych gospodarek produkcyjnych, nale y je w tym miejscu przytoczyæ. Wskazali na reklamê, zaprojektowan¹ awaryjnoœæ poprzez np. podniesienie kwalifikacji. Te osoby w urzêdzie pracy otrzymaj¹ oferty szkoleñ i sta y. Trzeci¹ grupê stanowi¹ d³ugotrwale bezrobotni, wobec których resort planuje d³ugofalowe dzia³ania obejmuj¹cych 20 godzin tygodniowo przez minimum 2 miesi¹ce. Jeœli odmówi udzia³u - zostanie pozbawiony na 9 miesiêcy prawa do zasi³ków z pomocy spo³ecznej. Gazeta prawna Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: , oraz ogólnie dostêpne kredyty. Dziêki takim uwarunkowaniom czujemy ci¹g³¹ potrzebê kupowania nowych, lepszych produktów i mo emy konsumowaæ coraz wiêcej i wiêcej Anglicy dla okreœlenia problemu u yli terminu planned obsolescence, czyli planowane postarzanie produktów. Choæ opinia publiczna dopiero teraz poznaje tajniki tego mechanizmu, to sama idea planowanego postarzania powsta³a ju w latach 20-tych minionego wieku. Powstanie GIE DA OŒWIATOWA W PRUSZKOWIE Urz¹d Miejski w Pruszkowie Biuro Promocji i Kultury Miasta organizuje 15 marca 2013 roku w godzinach od do w hali sportowej Znicz w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 XV Pruszkowsk¹ Gie³dê Oœwiatow¹, której celem jest przedstawienie ofert szkó³ œrednich i gimnazjów m³odzie y koñcz¹cej szko³y podstawowe i gimnazja. Program XV Pruszkowskiej Gie³dy Oœwiatowej przygotowania techniczne i organizacja stoisk udostêpnienie Gie³dy uczestnikom wyst¹pienie Prezydenta Miasta Pruszkowa i wrêczenie nagród za najciekawsz¹ prezentacjê szko³y prezentacje mikrofonowe szkó³ zakoñczenie XV Pruszkowskiej Gie³dy Oœwiatowej. Informacje Biuro Promocji i Kultury Miasta tel.: (22) , spo³eczeñstwa konsumenckiego wraz z masow¹ produkcj¹ wykreowa³y jedno podstawowe za³o enie: cz³owiek ma byæ przede wszystkim konsumentem, który bêdzie wci¹ kupowaæ, kupowaæ i kupowaæ. Podobno o wiele bardziej skomplikowane od wynalezienia arówki by³o jej zaplanowane zepsucie do tego stopnia, aby wypala³a siê po niewielkim zakresie godzin. I tak ulepszona arówka wesz³a do masowej produkcji (podobnie uszlachetniono rzekomo nylon oryginalny by³ nie do dok. na str. 11 Zespó³ redakcyjny: Eliza Szeptycka - tel. kom.: , Julian Brachmañski tel. kom.: , Zdzis³aw Oskwarek tel., Tomasz Jêdrzejewski - tel.: Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od , lub telefonicznie pod ka dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!!!

11 Pañstwo dwukrotnie zarabia na fotoradarach Na drogowych piratach zarobi nie tylko minister finansów. G³ównym dostawc¹ urz¹dzeñ jest spó³ka kontrolowana przez pañstwo. W tym roku bud et chce zrobiæ na zbyt szybko je d ¹cych kierowcach a 1,5 mld z³ te szacunki zmrozi³y krew w y³ach wielu kierowców. W niektórych mediach rozpoczê³a siê krucjata przeciwko ministrom: transportu i finansów. Okazuje siê, e na kontroli rozpêdzonych kierowców zarabiaj¹ nie tylko fiskus i samorz¹dy. To tak e niez³y biznes dla wielu firm, m. In. Zuradu, który nale y do pañstwowej grupy Bumar Elektronika. - Do tej pory Zdrad sprzeda³ ponad 300 stacjonarnych fotoradarów. Ostatnio wygra³ przetarg na dostawê kolejnych oko³o 100 sztuk i przygotowuje siê do dostawy nastêpnej setki. Jednak to dla nas tyko niszowa dzia³alnoœæ, podstawowym biznesem s¹ dostawy dla wojska mówi Ryszard Kardasz, prezes Bemaru Elektronika. - Kiedyœ Zdrad sprzedawa³ tysi¹ce sztuk, teraz nie ma na nie zamówieñ informuje Ryszard Kardasz. Na szczêœcie dla Zaradu ruszaj¹ kontrakty na fotoradary stacjonarne. Inspekcja Transportu Drogowego (ITD.) chce w tym roku zamontowaæ 300 urz¹dzeñ, a docelowo plany mog¹ siê zwiêkszyæ o 100 sztuk. Drogowa instytucja podpisa³a z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowê dotycz¹c¹ unijnego dofinansowania zakupu 400 fotoradarów stacjonarnych, 20 urz¹dzeñ mobilnych i budowy centrum zbierania i przechowywania danych. Koszt inwestycji to 188 mln z³. Bruksela dorzuci 103 mln z³. Nie tylko skarbonki Polskie fotoradary, proste i tanie, przez ich przeciwników s¹ nazywane maszynk¹ do zarabiania pieniêdzy przez pañstwo i samorz¹dy. Resort transportu ma tak e w¹tpliwoœci, czy fotoradary stoj¹ we w³aœciwych miejscach, w których zagro one jest bezpieczeñstwo pieszych i kierowców. Postanowi³ wiêc zmieniæ prawo, dziêki któremu nie bêd¹ one li tylko skarbonk¹. Projektowane przepisy ( ) powinny wyeliminowaæ lokalizacje urz¹dzeñ ( ), w których ich u ytkowanie ma znamiona wy³¹cznie komercyjne napisano w uzasadnieniu projektu rozporz¹dzenia. Zgodnie z nim ITD. Oraz samorz¹dy bêd¹ musia³y udowodniæ, e postawione przez nich fotoradary s³u ¹ bezpieczeñstwu. Maj¹c na uwadze oczekiwania spo³eczne dotycz¹c3e prawid³owoœci lokalizowania stacjonarnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych, projektowane przepisy wprowadzaj¹ ( ) cykliczny (40 miesiêcy) okres weryfikacji zasadnoœci lokalizacji tych urz¹dzeñ czytamy w projekcie. Do koñca marca ITD. Oraz samorz¹dy musza przedstawiæ wniosek o zasadnoœæ lokalizacji wraz z analiz¹ stanu bezpieczeñstwa ruch drogowego (potwierdzaj¹, e radar stoi we w³aœciwym miejscu) dla urz¹dzeñ zamontowanych przed 28 czerwca 2011r. PóŸniej podobne procedury trzeba bêdzie stosowaæ dla radarów co 40 miesiêcy. Le- eli analizy nie potwierdz¹ zasadnoœci lokalizacji, radar trzeba zdemontowaæ (koszt 5 15tys. z³) i zamontowaæ w innym miejscu (10 25 tys. z³). Katarzyna Kapczyñska Puls Biznesu nr 12 (17 I).Przedruk: Angora nr 4 (27 I 13) Przegl¹d prasy Przed Trybuna³ Sprawiedliwoœci pozwa³a Polskê. Komisja Europejska za brak skutecznego rozwi¹zania problemu zanieczyszczenia wody azotanami. Mieliœmy na to czas do 2004 r. Resort prowadzi intensywne prace legislacyjne stwierdzi³ Pawe³ Mikusek, rzecznik Ministerstwa Œrodowiska. Za rok powstanie pierwszy w Polsce oœrodek dla najniebezpieczniejszych przestêpców. Bêdzie podlega³ Ministerstwu Zdrowia dowiedzia³o siê radio TOK FM. W najbli szych latach przyjmie oko³o 20 osób z poœród morderców, których przed 1989 rokiem skazano na karê œmierci, a potem zamieniono j¹ na 25 lat wiêzienia. W 2014 zaczn¹ opuszczaæ wiêzienie pierwsi z nich. Lekarze protestuj¹ przeciw traktowaniu oœrodków jako szpitali psychiatrycznych, nazywaj¹c rozwi¹zanie internowaniem. Poziom 23,4 procent osi¹gnê³a w grudniu 2012r. stopa bezrobocia. Urzêdy pracy zarejestrowa³y blisko 2,136 miliona bezrobotnych. W najbli szym czasie mo e skoczyæ do 14 proc. wynika z prognoz Ministerstwa Pracy. Obrona cywilna w Polsce nie spe³nia adnych zadañ, jakie nak³adaj¹ na ni¹ ustawy stwierdza Najwy sza Izba Kontroli. Odkryliœmy przypadki, gdy raporty dotycz¹ce dzia³ania obrony cywilnej nie pokrywaj¹ siê z rzeczywistoœci¹ powiedzia³ Dziennikowi Polskiemu Marek Bieñkowski, dyrektor Departamentu Porz¹dku i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego NIK. Informowano np. o strukturach, które nie istnia³y, o szkoleniach, które siê nie odby³y, do systemu wpisywano przedsiêbiorców, którzy odm dawna nie dzia³ali na polskim rynku. Bêdzie ambasada Polski w U³an Bator w Mongolii obieca³ Bronis³aw Komorowski po spotkaniu prezydentem tego kraju Cachiagijnem Elbegdord em. Efektem wizyty jest, jak na razie, porozumienie o wspó³pracy Polskiej Akademii Nauk i Mongolskiej Akademii Nauk w najbli - szych latach. arówkowy spisek ZUS game over? dok. ze str. 10 porwania, wiêc znów nie wart wdro enia na rynek!). Idea planowanego postarzania produktów nie jest obca adnej wiêkszej wspó³czesnej korporacji. Przyk³adem mo e byæ firma Apple. Bateria pierwotnie umieszczona w odtwarzaczu ipod nano 1G by³a obliczona na krótk¹ ywotnoœæ. Projektanci jednak tak bardzo przedobrzyli, e czêœæ baterii przegrzewa³a siê, a w kilku przypadkach dosz³o nawet do po- arów (!). W konsekwencji wysokiej awaryjnoœci rz¹d japoñski wytoczy³ firmie proces, który trwa³ prawie dwa lata. Ostatecznie Apple ugiê³o siê i wymieni³o baterie na nowe. Jedna z koncepcji odnosz¹ca siê do zaplanowanej awaryjnoœci nosi nazwê teorii wybitej szyby. Mówi ona miêdzy innymi o tym, e w ten czy inny sposób wt³oczymy swoje pieni¹dze do gospodarki, nawet jeœli nie wydamy ich na wymianê zepsutej arówki. Ca³e zjawisko ma rzecz jasna swoich zwolenników jak i przeciwników. Zwolennicy strategi planowanego postarzania podkreœlaj¹ korzystn¹ rolê tego procesu dla rozwoju gospodarki. Nieustanna potrzeba wymiany sprzêtu powoduje, e wci¹ jest zapotrzebowanie na produkcjê. Cytowany przez The Economist guru marketingu, Philip Kotler uwa a, e ( ) proces ten jest dla konsumentów korzystny. Prowadzi on do poprawy jakoœci œwiadczonych us³ug i wzrostu konkurencyjnoœci. Dziêki temu procesowi spo³eczeñstwo ma w miarê równomiernie wzrastaæ technologicznie. Przys³owiowy spisek arówkowy ma te swoj¹ drug¹, ciemn¹ stronê. W trakcie produkcji w sposób oczywisty zu ywane s¹ zasoby ziemi, które kiedyœ siê wyczerpi¹. Ponadto niszczone jest œrodowisko naturalne, a w fabrykach czêsto zatrudnia siê nieletnich Wspó³czeœnie tworzenie solidnych, niezawodnych produktów jest po prostu dla producentów nieop³acalne. To smutna, ale prawdziwa teza. Ma³o który koncern utrzyma³by siê dziœ na rynku, gdyby jego produkty by³y wydajne kilkanaœcie lat (jak np. pralka automatyczna radzieckiej produkcji, znana jako Wiatka). Œwiat jest na tyle du y, eby zaspokoiæ potrzeby wszystkich. Ale zawsze bêdzie za ma³y, by zaspokoiæ chciw¹ jednostkê. Czy zgadzacie siê z tym stwierdzeniem? ród³o: Kod W³adzy Sprzedam gruz betonowy - kruszony, cena 25z³ netto lokalizacja O arów Mazowiecki. tel dok. ze str. 10 nie sprawdzi³ siê nawet w Argentynie i Chile, gdzie s¹ o wiele m³odsze ni u nas spo- ³eczeñstwa. Dlatego moim zdaniem rz¹d wycofa siê z OFE w przysz³ym roku. - Podniesie siê krzyk miêdzynarodowych instytucji finansowych, które s¹ w³aœcicielami Powszechnych Towarzystw Emerytalnych zarz¹dzaj¹cymi OFE. - Przez 13 lat OFE zarobi³y 20 miliardów z³otych, a uwzglêdniaj¹c inflacje tak naprawdê nie przynios³y Polakom zysku. Premier Orban siê nie ba³ i dlatego teraz jest os¹dzany od czci i wiary. Wêgrzy dali przyk³ad, jak powinno siê to zrobiæ. Zlikwidowali OFE, a w³aœciwie powiedzieli ludziom, e maja wybór: mog¹ zostaæ przy systemie kapita³owym, ale podatnicy nie bêd¹ gwarantowali minimalnej emerytury, a jak chc¹ mieæ gwarantowan¹ minimalna emeryturê, to musz¹ wróciæ do systemu pañstwowego. 98 Procent Wêgrów wróci³o. Co prawda w Polsce niektórzy konstytucjonaliœci pisali brednie, e zmiany w OFE by³yby sprzeczne z konstytucj¹, ale moja hipoteza jest taka, e by³y to opinie na zlecenie. Obecny system jest chory, co widaæ go³ym okiem. W ZUS-ie i OFE nie ma fizycznie adnych pieniêdzy. My p³acimy sk³adkê do ZUS-u, ten oddaje ja do OFE, które wykupuj¹ obligacje Skarbu Pañstwa, Skarb Pañstwa oddaje pieni¹dze do ZUS, a ZUS wyp³aca emerytury. To idiotyczne. Gdyby zlikwidowano OFE, to ZUS mia³by od razu mniejszy deficyt. - Czy III filar mo e poprawiæ sytuacjê ekonomiczna polskich emerytur? - A sk¹d ludzie maja braæ pieni¹dze na III filar, skoro pañstwo zabiera prawie po- ³owê wartoœci ich pracy? eby pracownikowi mo na by³o wyp³aciæ netto 2400 z³otych, to pracodawca musi wydaæ A co maj¹ zrobiæ ludzie, którzy zarabiali wielokrotnoœæ œredniej krajowej i odk³adali do ZUS-u i OFE wiêcej ni inni? - Nic. Nasz projekt, dotyczylby tylko tych m³odych ludzi, którzy dopiero wchodz¹ na rynek pracy. Pañstwo musi wype³niaæ swoje zobowi¹zania. Przynajmniej dopóty, dopóki bêdzie je na to staæ, co mo e nie potrwaæ zbyt d³ugo. Rozmawia³: Krzysztof Rózycki Angora nr 4 27 stycznia 2013 r. 11

12

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE ORGANÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE ORGANÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OŚWADCZENE O STANE MAJĄTKOWYM OSÓB PEŁNĄCYCH FUNKCJE ORGANÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ja, niżej podpisanyla) ^.. ^ f e ^ g j f e S g M ^ (imiona i nazwisko) (w przypadłe kobiet Dodać nazwisko Danipncjrurodzony(a)..,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 3 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych ( garaży ) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25.05.2016 r. OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 16/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 lutego 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo