SINEMA SERVER WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SINEMA SERVER WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 SINEMA SERVER WPROWADZENIE 1

2 SINEMA Server jest oprogramowaniem przeznaczonym do monitorowania i zarz dzania rozleg infrastruktur sieciow. SINEMA Server umo liwia monitorowanie wszystkich aktywnych urz dze w sieci, urz dze komunikacji bezprzewodowej, sterowników PLC, SINEMA Server pozwala diagnozowa stany alarmowe na urz dzeniach oddalonych., pobieranie informacji o stanie oraz zaawansowanych statystykach pracy urz dzenia. Informacje te pobierane s za pomoc protoko u SNMP lub w razie, gdy urz dzenie nie wspiera SNMP wykorzystywany jest protokó DCP. Sinema Server wspiera tak e urz dzenia, które wykorzystuj protoko y: ICMP, DCP, ARP, LLDP, MIB. Po przez zaimplementowane protoko y oprogramowanie to pomaga u ytkownikowi na monitorowanie pracy sieci, ograniczenie liczby awarii oraz zmniejszenie czasu naprawy sieci. Uruchamianie. Sinema Server mo na uruchomi za pomoc : Z wykorzystaniem Sinema Server. Uruchomienie bezpo rednio programu jest mo liwe, je eli zosta o uprzednio skonfigurowane. Uruchomi go mo na Start > Wszystkie programy > Siemens Automation > Sinema Server > Start Sinema Server. Z wykorzystaniem Sinema Server Monitor. Opcja ta umo liwia uruchamianie/zatrzymywanie aplikacji. Umo liwia równie monitorowanie stanu pracy oprogramowania. SINEMA Server Monitor panel dost pne opcje: Rys.1..Panel monitora 2

3 Start Webclick uruchamia przegl dark internetow w celu zalogowania si do systemu SINEMA Server. Opcja jest niedost pna dopóki nie zostanie uruchomiony SINEMA Server. Start SINEMA Server uruchamia aplikacj. Stop SINEMA Server zatrzymuje aplikacj i procesy. Restore system backup przywraca ustawienia do poprzedniej wersji. Start system backup uruchamia zapami tywanie ustawie i zachowuje je w piku o rozszerzeniu zip. Config Otwiera okno konfiguracji, która umo liwia wybór portów oraz utworzenie nowych certyfikatów dla po czenia https. Status wy wietla aktualny status pracy aplikacji. Exit zamyka SINEMA Server Monitor. Konfiguracja portów. Za pomoc okna konfiguracji mo liwe jest dobranie portów, na których ma pracowa aplikacja SINEMA Server. Domy lnym portem dla po czenia http jest port 80, dla po czenia szyfrowanego jest to port 443. Logowanie do sytemu. Po uruchomieniu SINEMA Server mo na za pomoc przegl darki internetowej lub za pomoc panelu monitora zalogowa si do SINEMA Server. Dost p do aplikacji jest mo liwy z lokalnej maszyny b ze stacji klienckiej po przez wpisanie w przegl darce adresu IP komputera. Dost p lokalny po przez wpisanie: lub dla po czenia szyfrowanego https://localhost. Je eli zosta y zmienione domy lne porty to nale y po dwukropku poda odpowiedni numer portu. Po za adowaniu strony SINEMA Server w lewym górnym rogu widnieje okno, w którym nale y poda login i has o. Rys.2..Panel logowania 3

4 Domy lnie w systemie s trzy grupy u ytkowników: Grupa Administrator Coordinator Operator Login/has o Login: Administrator Has o: SinemaA Login: Coordinator Has o: SinemaP Login: Operator Has o: SinemaS Powy sze grupy u ytkowników ró ni si uprawnieniami w systemie. Wykrywanie urz dze. Oprogramowanie SINEMA Server jest w stanie wykrywa automatycznie urz dzenia znajduj ce si w sieci. Opcja ta umo liwia wykrywanie, jak i monitorowanie zarówno urz dze zarz dzanych jak i niezarz dzalnych. Przed rozpocz ciem skanowania zaleca si okre lenie czasu i zakresu przeprowadzonego skanowania w Common scan settings znajduj ce si w Admin > Network settings > Device > Device detection. W domy lnych ustawieniach SINEMA Server na podstawie konfiguracji karty sieciowej okre la zakres skanowania. W celu skanowania sieci nale y post powa wed ug nast puj cych kroków: Przej do Admin > Network settings > Device detection. W zak adce Device detection nale y okre li parametry skanowania DCP, rodzaj oraz zakres skanowania. W zak adce skanowani nale y okre li cz stotliwo skanowania, DCP timeout, ICMP timeout oraz ustawienia SNMP. W celu rozpocz cia skanowania przyciskamy Start scan. Sie zostanie przeskanowana na podstawie wprowadzonych ustawie w Admin > Network settings > Device detection. Status skanowania mo na zobaczy po prawej stronie. Po zako czeniu skanowania wszystkie wykryte urz dzenia oraz ich status wy wietlone s w zak adce Network > Devices. 4

5 Wykrywanie topologii sieciowej. Uzupe nieniem skanowania sieciowego jest rozpoznanie i wy wietlenie topologii sieci. Umo liwia równie monitorowanie stanu portów w urz dzeniach, relacji po cze. Skanowana topologia sieci odbywa si na podstawie informacji z protoko u SNMP. Je eli urz dzenia wspieraj SNMP, stan po cze jest przekazywany dla urz dze ze wsparciem LLDP MIB. W przypadku, gdy urz dzenia nie wspieraj protoko u SNMP lub protokó SMNP jest wy czony, stan po cze b dzie przekazany z urz dze s siednich. Je eli s siaduj ce urz dzenia wspieraj LLDP/bridge to urz dzenie zostanie rozpoznane. W widoku topologii urz dzenie zostanie przedstawione z licz po cze, któr uda o si rozpozna. W przypadku, gdy urz dzenie nie wspiera protoko u SNMP i stan wraz z liczb po cze nie mo e by zidentyfikowany na podstawie danych ze stacji s siednich, urz dzenie zostanie wy wietlone z jednym portem. Wyszukiwanie urz dzenia. W oknie Serach for device mo liwe jest wyszukanie urz dzenia w sieci na podstawie: Adresu IP, adresu MAC, maski podsieci, typu urz dzenia, producenta, nazwy urz dzenia Rys.3..Dostepne urz dzenia aktywne. 5

6 Okno g ówne SINEMA Server ówne okno SINEMA Server przedstawia ostatnie zaistnia e venty wraz z graficznym przedstawieniem klasyfikacji tych wydarzenia. W g ównym oknie zawarte s informacje dotycz ce statystyk sieciowych i pracy komputera/serwera, na którym uruchomiony jest SINEMA Server. Rys.4..Monitoring w Sinema Server A Nag ówek z wyborem j zyka. B Drugi poziom nag ówka. C Menu D Okno g ówne. A Nag ówek z wyborem j zyka. Z dost pnych mamy Angielski i Niemiecki. B Drugi poziom nag ówka zawiera opcje logowania, przyciski nawigacji, opcje od wie ania, status urz dze sieciowych. 6

7 C Menu pozwala w atwy i szybki sposób porusza si pomi dzy zak adkami aplikacji. Home zak adka zawiera pi ostatnich wydarze oraz statystyki sytemu. Network zak adka zawiera informacje dotycz ce podgl du i zarz dzania urz dzeniami sieciowymi. Devices zak adka zawiera pogrupowane w kategorie informacje o urz dzeniach. Events zak adka zawiera informacje o wydarzeniach zg aszanych prze urz dzenia. Reports zak adka zawiera inwentarz oraz raporty o parametrach i dost pno ci urz dze. Admin zak adka zawiera ustawienia u ytkowników, grup u ytkowników i ustawienia urz dze. QuickLinks zak adka zawiera linki od ulubionych stron. Help zawiera informacje o stronie. Monitorowanie urz dze sieciowych. W zak adce Network > devices mo liwe jest monitorowanie wszystkich urz dze sieciowych w raz z komputerem, na którym uruchomiony jest SINEMA Server. Podgl d szczegó owy. W zak adce Network > Actual Topology przedstawia szczegó y topologii sieciowej i dost pne urz dzenia oraz stan ich portów. Rys.5..Widok dost pnych urz dze i po cze 7

8 Status urz dzenia. Status monitorowanego urz dzenia jest przedstawiony, jako ikona urz dzenia zawieraj ca nazw, jego adres IP oraz graficzn reprezentacje dostepnych portów. Stan urz dzenia 1 Ikona urz dzenia. 2 Status urz dzenia. 3 Informacje o urz dzeniu. 4 Informacje tekstowe. 5 Stan portów. Tworzenie w asnych map. W zak adce Network > User Maps mo liwe jest stworzenie b podgl danie stworzonych przez u ytkownika topologii sieciowych. Opcja ta zosta a stworzona w celu u atwienia zarz dzania bardzo du ymi topologiami sieciowym. Narz dzie to umo liwia tworzenie widoków z ma ych grup urz dze sieciowych. Rys.6.Tworzenie w asnych widoków relacji Nale y pami ta, e po aktywacji mapy jakakolwiek edycja urz dze lub po cze jest niemo liwa. 8

9 Elementy okna edytora map. Okno edycji podzielone jest na pi ró nych kategorii. Rys.7..Widok topologii 1 Widok urz dze. Jest g ównym oknem zawieraj cym wszystkie dodane urz dzenia oraz po czenia pomi dzy nimi. 2 Pasek narz dzi. Zawiera ró ne opcje edycji widoku okna g ównego. 3 Lista urz dze. Lista ta jest domy lnie schowana. Zawiera urz dzenia wykryte podczas skanowania sieci, jak równie wszystkie dodane r cznie. 4 Katalog urz dze zawiera predefiniowane typy urz dze, które nie mog zosta rozpoznane przez SINEMA Server. Katalog ten podzielony jest na trzy podkatalogi: urz dzenia sieciowe, PLC i inne. 5 Widok z góry topologii. Prezentuje zdj cie aktualnej topologii z oddalenia. 9

10 Status urz dzenia. Status urz dzenia: Opis Urz dzenie niewidoczne; Status: Nieznay Urz dzenie widoczne; Status: SNMP/DCP dost pne. Urz dzenie widoczne; Status: SNMP/DCP niedost pne. Urz dzenie widoczne, niedost pne. Oznaczenia portów Stan portu Aktywny Kolor wype nienia/ kolor ramki Aktywny oczekuje Nieaktywny oczekuj cy Z aktywnym po czeniem Z nieaktywnym po czeniem Nieaktywny Z aktywnym po czeniem Z nieaktywnym po czeniem Niewiadomy 10

11 Rodzaj po cze. Rodzaj po czenia jest zale ny od interfejsu urz dzenia, które jest wykorzystywane do po czenia. Po czenie bezprzewodowe, optyczne, elektryczne posiadaj swoj reprezentacj w widoku topologii. Rodzaj po czenia Opis Po czenie bezprzewodowe. Po czenie optyczne. Po czenie przewodowe. Stan po cze. Po czenia dla sieci przewodowej: Dla po cze w sieci LAN, kolor wype nienia jest zale ny od stanu portów po obu stronach. Stan portu 1 Stan portu 2 Kolor po czenia Zielony Zielony Zielony Zielony Czerwony Czerwony Zielony Jasno szary(nieznany) Zielony Zielony Jasno niebieski(izolowane) Jasno niebieski(izolowane) Czerwony Zielony Czerwony Czerwony Czerwony Czerwony Czerwony Jasno szary(nieznany) Czerwony Czerwony Jasno niebieski(izolowane) Czerwony Jasno szary(nieznany) Zielony Zielony Jasno szary(nieznany) Czerwony Czerwony Jasno szary(nieznany) Jasno szary(nieznany) Jasno szary(nieznany) Jasno szary(nieznany) Jasno niebieski(izolowane) Jasno niebieski(izolowane) Jasno niebieski(izolowane) Zielony Zielony Jasno niebieski(izolowane) Czerwony Czerwony Jasno niebieski(izolowane) Jasno szary(nieznany) Zielony 11

12 Po czenia dla sieci bezprzewodowej. Po czenie uznawane jest za aktywne, je eli przynajmniej urz dzenie z jednej strony jest aktywne. Kolor po czenia jest zale ny od stanu (kolorów) portów po obu stronach. ty i ciemno szary s zarezerwowane dla po cze z niew ciwym portem. Pozosta e nieaktywne porty pomi dzy stacj klienck i punktem dost powym zaznaczone s na szaro. Port 1 Port 2 Kolor po czenia Monitorowanie. W zak adce Network > Devices > All mo liwe jest monitorowanie wszystkich dost pnych urz dze w sieci. W g ównym oknie widoczne s wszystkie urz dzenia pod czone do stacji zarz dzaj cej posortowane w tabeli wraz z adresami IP, statusem, typem urz dze, nazw urz dzenia, nazw producenta, adresem MAC urz dzenia. Rys.8..Wykaz urz dze 12

13 Szczegó owy podgl d: W programie SINEMA Server mo liwe jest równie szczegó owy podgl d stanu urz dzenia po przej ciu na stronie Network > Devices. Szczegó owy widok jest podzielony na zestaw zak adek, które znacznie u atwiaj podgl d parametrów i zarz dzanie urz dzeniem. Rys.1.Dane urzadzenia W górnej cz ci znajduj si dwie ikony odpowiedzialne za odczytywanie parametrów: Ikona Opis Web server. Force read SNMP data from device. Web Server - przycisk ten powoduje otwarcie przegl darki internetowej i przej cie na stron urz dzenia. Force read SNMP data from device przycisk ten inicjuje odczyt danych z urz dzenia za pomoc protoko u SNMP. 13

14 Device Status zawiera szczegó owe informacje na temat stanu urz dzenia, po czonej sieci. Informacje te s podzielone na poszczególne tabele. Device description zawiera szczegó owe informacje na temat urz dzenia (numer katalogowy, wersja), adres IP, wspierane protoko y. Device settings zawiera szczegó owe informacje na temat SNMP, protoko u Profinet, serwera Radius. LAN port zawiera szczegó owe informacje na temat wszystkich portów urz dzenia (stan portu, szybko transmisji) WLAN interface zawiera szczegó owe informacje na temat interfejsów bezprzewodowych stacji klienckiej b punktu dost powego takie jak: adresy MAC stacji klienckich, si sygna u, jako sygna u. Events zawiera szczegó owe informacje zg aszane przez sie. Ka de wydarzeni zawiera informacje o rodzaju wydarzenia, czasie wyst pienia, szczegó owych informacji, adresie nadawcy. Event reaction zawiera szczegó owe informacje na temat zadeklarowanych w asnych reakcji na wydarzenie w systemie. Wymaga to dodatkowo ustawienia konta pocztowego w systemie. SNMP settings zawiera szczegó owe informacje na temat ustawie protoko u SNMP wymaganego do wykrywania i monitorowania stanu urz dze w sieci. Domy lne parametry dla protoko u SNMP: Parametr Domy lna warto Zakres Version 1 1, 2C, 3 Read community string Public public Timeout 2000 ms ms Retries Port

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika www.tenda.cn

Podręcznik użytkownika www.tenda.cn Podręcznik użytkownika www.tenda.cn Bezprzewodowy adapter USB 11N Spis tre ci ROZDZIA 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Funkcje produktu... 4 1.2 Zastosowanie urz dzenia... 5 1.3 Opis wska nika... 6 1.4 Zawarto

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Cz sto zadawane pytania

Cz sto zadawane pytania Cz sto zadawane pytania W tym dokumencie znajduj si odpowiedzi na wi kszo z pyta zadawanych przez u ytkowników ESPI. Je li pojawi si pytanie, na które brak tu odpowiedzi, prosimy je zawrze w zwyk ej wiadomo

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE 59 SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Pawe NIEDZIEJKO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Telekomunikacji 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-6682-9 Copyright 2011 Packt Publishing. First published in the English language

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo