Tworzenie serwisów internetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie serwisów internetowych"

Transkrypt

1 Tworzenie serwisów internetowych Dr in. Marek Mi osz (c) M.Mi osz 1

2 Plan (1) Serwisy i aplikacje internetowe typologia i problemy Przegl d technologii Cykl ycia aplikacji internetowej Metodyka WSDM (ang. Web Site Design Method) Architektury aplikacji internetowych: MVC (ang. Model-View-Controller) PCMEF (ang. Presentation-Control-Mediator-Entity- Foundation) XWA (ang. extensible Web Architecture) J zyk WebML TSI (c) M.Mi osz 2/90

3 Plan (2) - Wybrane aspekty serwisów internetowych U yteczno serwisu i jej uzyskiwanie Pozycjonowanie serwis ów Bezpiecze stwo aplikacji internetowych Szkielety aplikacji Systemy zarz dzania tre ci CMS (ang. Content Management Systems) Multimedia w serwisach internetowych Wzorce projektowe TSI (c) M.Mi osz 3/90

4 Serwisy internetowe (WWW) Proste, statyczne prezentacyjne Problemy z zarz dzaniem tre ci (znajomo narz dzi), ograniczony odbiorca, trudno ci w pozyskaniu informacji, brak sprz enia zwrotnego Dynamiczne z mo liwo ci personalizacji Zarz dzanie tre ci przez specjalny interfejs, tre umieszczana w bazie danych, mo liwo wyszukiwania i dostarczania spersonalizowanej tre ci Aplikacje internetowe Wprowadzanie danych przez u ytkownika i prezentowanie tych danych innym u ytkownikom TSI (c) M.Mi osz 4/90

5 Obszary zastosow a Prezentacja firm i os ób (blogi) Serwisy informacyjne portale horyzontalne, wertykalne, wewn trzne Serwisy komunikacyjne (fora dyskusyjne) Aplikacje biznesowe (i nie tylko) og ólnie dost pne (np. rezerwacja/zakup, e -biznes) Aplikacje intranetowe (klasyczne aplikacje wewn trzfirmowe, wykorzystuj ce technologie internetowe) TSI (c) M.Mi osz 5/90

6 Wyzwania w tworzeniu serwisów internetowych Zapewnienie atwo ci piel gnacji i utrzymywalno ci serwisu Integracja ró nych róde danych i aplikacji (nawet tych jeszcze nieistniej cych;-)) Umo liwienie efektywnej wsp ó pracy osób o ró nych specjalizacjach (np. grafik ów, programistów, autorów tre ci, adminów) Uproszczenie implementacji rozbudowanych interakcji u ytkownika z systemem TSI (c) M.Mi osz 6/90

7 Zasada 4P w aplikacjach Prawdziwe (dostarcza w a ciwe informacje) Personalizowane (w a ciwym ludziom) Przejrzyste (we w a ciwy sposób) Punktualnie (we w a ciwym czasie) Szczególnie wa na dla aplikacji internetowych TSI (c) M.Mi osz 7/90

8 Inne problemy Standaryzacja Przeno no oprogramowania Ró norodno u ytkowników Szybko czy (opó nienia) Du e chwilowe obci enia i wspó bie no Zapewnienie wysokiej dost pno ci Zapewnienie bezpiecze stwa danych i u ytkowników wobec anonimowo ci klientów TSI (c) M.Mi osz 8/90

9 Wzrost zagro e bezpiecze stwa aplikacji Powszechna dost pno aplikacji Anonimowi klienci Przeno no oprogramowania Stosowanie standard ów (ogólnie znanych) Wysoki poziom abstrakcji danych Jawno kodu (HTML, JavaScript) Skomplikowane j zyki programowania oraz konfiguracje wykonawcze (np. MySQL serwer + PHP parser + Apache + pliki HTML, CSS i inne) TSI (c) M.Mi osz 9/90

10 Sk adniki architektury WWW Klient HTTP (przegl darka WWW) Serwer HTTP (serwer WWW) Protokó HTTP 1. danie HTTP Zasoby Klient HTTP 2. Odpowied HTTP Zasób Serwer HTTP TSI (c) M.Mi osz 10/90

11 Zadania klienta HTTP Inicjowanie po czenia HTTP (poprzez URL) Pobieranie danych z serwera Prezentacja danych (interfejsu) Interakcja z u ytkownikiem Buforowanie danych z serwera (kontrola spójno ci z serwerem) Szyfrowanie-deszyfrowanie (HTTPS) TSI (c) M.Mi osz 11/90

12 Zadania serwera HTTP Obs uga da HTTP Rejestracja da Uwierzytelnienie i kontrola dost pu Szyfrowanie-deszyfrowanie transmisji Wybór wersji j zykowej wysy anych dokumentów (wg. danych z dania HTTP) TSI (c) M.Mi osz 12/90

13 Protokó HTTP (warstwa aplikacji) HTTP Hypertext Transfer Protocol Wykorzystuje TCP (warstwa transportowa) Znakowe polecenia i komunikaty Transfer danych tekstowych i binarnych Model: danie odpowied (pull-based) Bezstanowo Bezsesyjno URI (nowa) lub URL (stara ma nazw hosta): [<path/resource>[?<query>]] TSI (c) M.Mi osz 13/90

14 URL / URI Uniform Resource Locator (Identifier) Standard: i rfc2396.txt Standard: wy cznie znaki alfanumeryczne i kilka specjalnych (; /? & = + $, ) Znaki niedozwolone: Spoza ASCII Steruj ce: ENTER, Esc, Null Znaki niebezpieczne: <> ^ ~ [ ] { } \ Kodowanie procentowe (URL Encoding): %cc (ccyfra heksadecymalna), np. %20 SPACE (ASCII kod: 32), a % koduje si jako %25 TSI (c) M.Mi osz 14/90

15 Zasób statyczny a dynamiczny Statyczny gotowy do pobrania plik umieszczony w systemie plików serwera HTTP Dokument dynamiczny generowany przez oprogramowanie wsp ó pracuj ce z serwerem HTTP Dokumenty z o one wymagaj wielu plików (zawieraj w sobie informacje nt. w czonych elementów i ich formatowania) Aplikacje WWW TSI (c) M.Mi osz 15/90

16 Aplikacja internetow a Kod wykonywany na serwerze, rezultat dostarczany do serwera HTTP Manipulowanie danymi przez klienta Wspó praca z serwerem bazy danych i innych us ug Dane pobierane przy pomocy formularzy HTML i przesy ane metod GET lub POST Bogate aplikacje internetowe RIA (ang. Rich Internet Application) TSI (c) M.Mi osz 16/90

17 RIA RIA to aplikacje internetowe, których wygl d i funkcjonalno zbli one s do tradycyjnych programów komputerowych RIA przenosi przetwarzanie danych potrzebnych do utworzenia interfejsu u ytkownika do klienta, aczkolwiek cze danych przechowuje na serwerze Uruchamia si w przegl darce internetowej Nie wymaga instalacji Pracuje w bezpiecznym rodowisku, tzw. piaskownicy (ang. Sandbox) Technologie: Java, JavaScript/AJAX, Flash, ActiveX TSI (c) M.Mi osz 17/90

18 Aplikacja internetow a typowa architektura Zasoby lokalne Wtyczki Przegl darka.ini Klient Strony statyczne Multimedia Programy BD Serwer WWW Serwer aplikacji Serwer BD.ini.ini.ini Serwer Aplikacja Inne serwery.ini TSI (c) M.Mi osz 18/90

19 Serwer aplikacji Platforma uruchomieniowa aplikacji WWW Obs uga komunikacji z warstw serwera WWW i BD (niekiedy wbudowany serwer WWW) Dostarcza us ug systemowych: Utrzymanie sesji Rejestracja da Autoryzacja dost pu Przyk ady: BEA Weblogic, JBOSS, IBM WebSphere, Tomcat, Sun Java WebServer TSI (c) M.Mi osz 19/90

20 Architektura logiczna aplikacji Podzia aplikacji na warstwy Modele: Monolityczny 2 warstwowy: Prezentacja + Logika biznesowa MVC: Model Widok Sterownik TSI (c) M.Mi osz 20/90

21 Zalety aplikacji internetow ych Niski koszt strony klienckiej Standardowo konfiguracji klienta Wygoda administrowania aplikacjami atwo u ytkowania Niedost pno kodu (nawet skompilowanego) TSI (c) M.Mi osz 21/90

22 Wady aplikacji internetow ych Trudno wytwarzania (ró norodno technologii, j zyków) Trudno w konfiguracji wielu warstw Uproszczony interfejs (ale RIA) Koszt serwerów Obni enie bezpiecze stwa danych TSI (c) M.Mi osz 22/90

23 HTML podstawa warstwy klienta J zyk znaczników (tekstowy) Modyfikowany i rozwijany: XHTML (HTML4), XML Rozszerzenia: CSS, XSL extensible Stylesheet Language (cz ciowa separacja formy i tre ci) Standaryzacja: W3Consortium Dokument: plik HTML + za czniki (pobierane na danie przegl darki) TSI (c) M.Mi osz 23/90

24 Formularz HTML Fragment dokumentu HTML Zawiera typowe kontrolki Jedyny mechanizm przekazania danych od klienta do aplikacji internetowej (nazwy elementów i ich warto ci) TSI (c) M.Mi osz 24/90

25 Kontrolki formularza (przypomnienie) type= <nazwa> w znaczniku <input> Nazwy: text, radio, password, checkbox, file Przyciski: submit i reset Inne znaczniki: <textarea rows= n cols= m > <select> w po czeniu z <option> <hidden> Atrybuty: name (obowi zkowy), value, size, readonly (yes no), checked (yes no), multiple (yes no) TSI (c) M.Mi osz 25/90

26 Wys anie danych z formularza Atrybut action - URI odbiorcy Atrybut method metoda wysy ania danych: GET: dane kodowane w adresie URL (znakowe, ograniczenie d ugo ci. np. do 2000 zn.; zale ne od przegl darki, zakaz niektórych znaków, kodowanie %) POST: dane w ciele komunikatu HTTP TSI (c) M.Mi osz 26/90

27 JavaScript Prosty, obiektowy j zyk skryptowy wykonywany przez klienta HTTP Wspierane przez przegl darki (ale nie w komórkach, palmtopach, przegl darkach tekstowych) Wprowadzony przez Netscape Communic., ró ne dialekty (ECMAScript, standard 1997) Zastosowanie: RIA, walidacja danych z formularzy, interakcyjno Zanurzony (osadzony) w HTMLu <script> <noscript>... </noscript> - dla przegl darek nie obs uguj cych TSI (c) M.Mi osz 27/90

28 Osadzenie JavaScriptu Znaczniki: <script>... </script> Funkcje (wielokrotnie dost pne) w sekcji <head> Kod jednorazowy wewn trz <body> Do czanie zewn trznych plików *.js (URL): <script src= host.pl/nazwa.js /> Powi zanie funkcji ze zdarzeniami tam gdzie zdarzenia TSI (c) M.Mi osz 28/90

29 Document Object Model - DOM Opis reprezentacji dokumentu HTML/XML w postaci drzewa elementów Opisuje te przegl dark TSI (c) M.Mi osz 29/90

30 DOM Standard W3C Interfejs do manipulowania elementami dokumentu (po za adowaniu dokumentu tworz si obiekty w hierarchii), stanem przegl darki i okna Specyfikuje zdarzenia (s te w przegl darkach niekompatybilne zdarzenia) pochodz ce od: Myszy (onclick, ondblclick, onmousedown,...) Klawiatury (onkeypress, onkeydown, onkeyup) Obiektów i ramek (onload, onabort, onerror, onresize, onscroll) Formularzy (onselect, onchange, onsubmit,...) TSI (c) M.Mi osz 30/90

31 Obiekt window Okno przegl darki Tworzony automatycznie Metody: open(), close() alert(), confirm(),prompt() setinterval(), settimeout() print() scrollto(), scrollby(), resizeto(), resizeby() TSI (c) M.Mi osz 31/90

32 Obiekty komponenty window document umo liwia manipulacj ca ym dokumentem (open(), clear(), write(), close()) jak i jego elementami (wygl d, zachowanie) location aktualny adres URL (assign(), reload(), replace()) history tablica odwiedzonych URL (back(), forward(), go()) navigator reprezentuje klienta HTTP (javaenabled()) Zawieraj te atrybuty dost pne dla programów JavaScript TSI (c) M.Mi osz 32/90

33 JavaScript - zastosowania Weryfikacja (walidacja) danych w formularzach HTML Otwieranie nowych okien (w tym komunikatów) Nawigacja za pomoc przycisków Reakcja na zdarzenia interfejsu Budowa rozwijanych menu Wada: ujawnienie kodu TSI (c) M.Mi osz 33/90

34 Aplety Java Programy w Java wykonywane przez klienta HTTP (posta pó skompilowana) Wymagaj wirtualnej maszyny Java (JVM) wtyczka (ang. Plug-in) do przegl darki TSI (c) M.Mi osz 34/90

35 Wady apletów Java Wymagaj JVM Opó nienia w wykonaniu ( adowanie VMJ) Transfer programu do klienta HTTP Ograniczony dost p do rodowiska klienta (ze wzgl dów bezpiecze stwa) brak mo liwo ci czytania, tworzenia, zapisu sprawdzania istnienia plik ów/katalogów, nawi zywania komunikacji, nas uchiwania, uruchamiania lokalnych program ów itp. TSI (c) M.Mi osz 35/90

36 Zalety apletów Java Pó skompilowany kod jest przenaszalny Wi kszo przegl darek wspiera Wielokrotne u ycie nie wymaga transmisji danych (kod przechowywane w pami ci podr cznej) Odci enie serwera HTTP ale doci enie klienta (wzrost skalowalno ci rozwi za ) TSI (c) M.Mi osz 36/90

37 RIA w apletach Java Bogaty interfejs zawieraj cy: tradycyjne elementy (pola tekstowe, listy rozwijane, przyciski itd.), ale te panele, wska niki post pu, kalendarze, zegary, suwaki, liczniki, macierze element ów itp. Biblioteki gotowych kontrolek: AW T (ang. Abstract Windowing Toolkit), Swing i SW T TSI (c) M.Mi osz 37/90

38 Protokó HTTP Transport dokument ów, da i danych Tekstowy Wykorzystuje TCP, port 80 Ka dorazowo po spe nieniu dania (wys ania pojedynczego zasobu) po czenie jest zamykane -> bezstanowo, bezsesyjno -> utrudnienie w tworzeniu transakcyjnych serwis ów internetowych TSI (c) M.Mi osz 38/90

39 Struktura dania HTTP Wiersz pocz tkowy zawiera polecenie typu: GET ścieżka/plik.html HTTP/1.1 Pola nag ówkowe (jedno w jednym wierszu): Zawieraj metadane: <nazwa pola>: <warto pola> Dok adna lista: RFC2068 Host, User-Agent, Accept, Accept- Charset, Accept-Language, Authorization, If-Modified-Since, Referer itd. TSI (c) M.Mi osz 39/90

40 Inne polecenia dania HEAD - pobiera informacje o zasobie, stosowane do sprawdzania dost pno ci zasobu PUT - przyj cie danych w postaci pliku przesy anych od klienta do serwera POST - przyj cie danych przesy anych od klienta do serwera (np. wysy anie zawarto ci formularzy, przekszta conych do ASCII URL Encoding) DELETE - danie usuni cia zasobu, dost pne dla uprawnionych u ytkowników OPTIONS - informacje o opcjach i wymaganiach istniej cych w kanale komunikacyjnym TRACE - diagnostyka, analiza kana u komunikacyjnego CONNECT - danie przeznaczone dla serwerów proxy pe ni cych funkcje tunelowania TSI (c) M.Mi osz 40/90

41 Struktura odpow iedzi HTTP Wiersz pocz tkowy zawiera kod zwrotny: HTTP/ OK Inne kody: 404 (Not Found), 500 (Server Error) pe na lista w RFC2068 lub Pola nag ówkowe (jedno w jednym wierszu): Date: <data> Server: <nazwa> Last-Modified: <data> i inne Content-Length: <ilo bajtów> 1** - kody informacyjne 2** - kody poprawne 3** - kody przekierowania 4** - b d klienta 5** - b d serwera Content-Type: <format wg. MIME> Cia o odpowiedzi (po pustym wierszu: CR/LF) - zawarto zasobu, pojedynczego pliku serwera TSI (c) M.Mi osz 41/90

42 Formaty zasobów Specyfikacja MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) definiuje sposób opisu formatów plików RFC1521 Pocz tkowo zdefiniowany dla poczty elektronicznej Format: <typ dok>/<podtyp> Przyk ady: text/html text/css audio/mpeg image/gif image/jpeg video/mpeg video/quicktime application/pdf application/zip TSI (c) M.Mi osz 42/90

43 Autoryzacja dost pu Basic Authentication Kod odpowiedzi serwera HTTP: 401 Authorization Required Przegl darka pobiera <Nazw > i <has o>, czy w a cuch i do cza do pola nag ówków zakodowany a cuch: Authorization: Basic jakisciagznakowascii Kodowanie: Base64 (b.proste, podzia na 6b, przedstawienie w postaci ASCII z tablicy, znane i odwracalne) TSI (c) M.Mi osz 43/90

44 Cookies (1) Czym s? Pliki tekstowe przechowywane u klienta HTTP (konieczno udost pnienia opcji zapisu) W pami ci (czas ycia = -1) Przechowuj (nazwa+warto ) dane: Nazwa ciasteczka Domena Czas ycia Inne (aplikacja) TSI (c) M.Mi osz 44/90

45 Cookies (2) Zapis na danie serwera: Set-Cookie: nazwa=wartość; expires=data; path=ścieżka; domain=domena Przyk ady: eprawniktrackingd1ca ad8e676db26cc 6d1463e5eprawnik.pl/prawo/ * finfolasturl/file/pagecarrierchart.html%3f31500%2c0%2c / m ain/ *fmenulas turlhttp%3a// /j xmenu.html%3f0%2c7%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0% 2C / main/ * TSI (c) M.Mi osz 45/90

46 Sesje z Cookie 1. danie HTTP 2. Odpowied HTTP z Set-Cookie: Id= Id=123 Klient 4. danie HTTP z Cookie: Id= danie HTTP z Cookie: Id= danie HTTP z Cookie: Id=123 Serwer HTTP Dysk TSI (c) M.Mi osz 46/90

47 Buforowanie dokumentów Klient HTTP buforuje dokumenty na dysku lokalnym Problem przy powtórnym pobraniu: czy aktualny? Kontrola spójno ci bufora: Czas wa no ci (Expires: <data>) Data ostatniej modyfikacji (w daniu: If-Modified- Since: <data>; odpowied : 304 Not Modified) Identyfikator wersji (w daniu: If-None-Match: <wersja>; odpowied : 304 Not Modified) TSI (c) M.Mi osz 47/90

48 Utrzymanie po czenia Cz sto pojedyncze danie musi by realizowane w postaci ca ej serii da HTTP (z o one dokumenty) HTTP 1.1 wprowadza podtrzymanie po czenia sieciowego (ang. Persistent Connection) przez klienta HTTP domy lnie. W HTTP/1.0 rozszerzenie o pole: Keep-Alive (np. Keep-Alive: timeout=15, max=100) Silne zagro enie atakami typu: DoS (ang. Denial of Service) TSI (c) M.Mi osz 48/90

49 HTTP Proxy Aplikacja po rednicz ca w komunikacji pomi dzy klientem HTTP a serwerem HTTP Cel: Zapora ogniowa (Firewall) Buforowanie dokumentów Udost pnienie Internetu u ytkownikom sieci lokalnej Typy: Przezroczyste (Transparent HTTP Proxy) nie modyfikuj komunikatów i odpowiedzi Nieprzezroczyste modyfikuj pola, adresy, lub zawarto ci dania/odpowiedzi (np. usuwaj wybrane s owa, t umacz ) TSI (c) M.Mi osz 49/90

50

51 HTTP - bezpiecze stwo Jawny tekst Komendy, parametry, zmienne Cookie i dokumenty czytelny tekst Has a kodowane w znany, prymit ywny sposób (odwracalny, bez zmiennych kluczy) Mo liwo : przej cia, zmiany w locie, podszycia si TSI (c) M.Mi osz 50/90

52 HTTPS bezpieczny protok ó HTTPS szyfrowany protok ó Wykorzystuje warstw SSL (szyfrowanie, kontrola integralno ci i uwierzytelnienie serwera, a tak e klienta jak trzeba) Klucz powinien by uwierzytelniony (przez urz d certyfikacji zdefiniowany w kliencie HTTP) Uwierzytelnienie klienta przez serwer -> danie przes ania serwerowi certyfikatu TSI (c) M.Mi osz 51/90

53

54 Sesja HTTPS Je li certyfikat z y, czyli: -Niezgodna nazwa serwera z pozyskan DNS -Wystawca certyfikatu nieznany -Data wa no ci up yn a TSI (c) M.Mi osz 52/90

55 Lokalne proxy (Local Proxy) Dzia a lokalnie na stacji klienta jako serwer HTTP po rednicz cy pomi dzy klientem a serwerem zdalnym Adres i port proxy nale y skonfigurowa w przegl darce Przechwytuje i modyfikuje ruch w locie Najbardziej znany: (zablokowane), ale Odysseus (dost pny min. TSI (c) M.Mi osz 53/90

56 Jak dzia a lokalne proxy? HTTP HTTPS (1) Brak szyfrowania Przegl darka Klient Lokalne proxy HTTP HTTPS(2) Mo liwo podgl du i modyfikacji w locie Serwer TSI (c) M.Mi osz 54/90

57

58 Zastosowanie lokalnego proxy Analiza komunikacji pomi dzy klientem a serwerem Badanie aplikacji internetowych pod k tem w ama ;-) W amywanie si, ataki na aplikacje, narz dzia hakerów itd. TSI (c) M.Mi osz 55/90

59 Standaryzacja HTTP RFC2068: Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 RFC1738: Uniform Resource Locators RFC1521: MIME Part One RFC3548: The Base16, Base32 and Base64 Data Encoding RFC2165: HTTP State Management Machanism TSI (c) M.Mi osz 56/90

60 Technologie server-side CGI Common Gateway Interface (uruchamianie skrypt ów zwykle w Perlu, Phyton, PHP czy VB, polece SO) ASP - Active Server Pages (MS, VB Script lub C#); obecnie ASP.NET JSP Java Server Pages Java EE (Java Servlet, EJB) Oracle 10 PHP TSI (c) M.Mi osz 57/90

61 Typy technologii server-side Technologie serwletów (programy generuj ce kompletny dokument): CGI Java EE Technologie szablonów (wplecenie polece w istniej cy dokument; na etapie wykonania: osadzanie w statycznym dokumencie rezultatów wykonania kodu): JSP PHP ASP.NET TSI (c) M.Mi osz 58/90

62 Typowe problemy aplikacji Stanowo i interaktywno interfejsu u ytkownika Nawigacja pomi dzy stronami Walidacja danych Bezpiecze stwo Obs uga wielu j zyków Obs uga ró nych typów urz dze ko cowych Pozostaj istotne w technologiach server-side TSI (c) M.Mi osz 59/90

63 Specyfikacja CGI Common Gateway Interface - najstarsza specyfikacja aplikacji od strony serwera Serwer HTTP na danie klienta mo e uruchomi aplikacj jako nowy proces SO Aplikacja CGI tworzy kod HTML, kt óry jest przekazywany do klienta Aplikacja CGI mo e komunikowa si z innymi aplikacjami, ale to nie jest standaryzowane TSI (c) M.Mi osz 60/90

64 Architektura i dzia anie CGI TSI (c) M.Mi osz 61/90

65 Programy CGI Dowolny j zyk programowania (C, Pascal, Perl, skrypt UNIX czy BAT) Serwer HTTP uruchamia program CGI jako nowy proces w SO (po zako czeniu zamyka proces) Parametry wej ciowe: Zmienne rodowiskowe (predefiniowany zestaw) Wej cie standardowe (systemowe) Dokument wynikowy zwracany jest poprzez standardowy wyj cie systemowe Niska wydajno (za ka dym razem nowy proces; a co je li 1000?) próba poprawienia: FastCGI Niskie bezpiecze stwo mo liwo uruchomienia polece SO TSI (c) M.Mi osz 62/90

66 Zmienne rodowiskowe Kilkana cie predefiniowanych Odczyt zadanie programisty Dost pne w ka dym j zyku programowania Przyk adowe: SERVER_SOFTWARE (nazwa i nr wersji serwera) SERVER_NAME (nazwa serwera lub IP) REQUEST_METHOD (GET lub POST) QUERY_STRING ( a cuch z URL, od?) REMOTE_ADDR (IP klient a) TSI (c) M.Mi osz 63/90

67 Tworzenie nag ówka HTTP przez program CGI Program CGI generuje kompletny nag ówek odpowiedzi HTTP: Typ: Non-Parsed Headers Nazwa pliku CGI zaczyna si od: nph- Nag ówek dodaje serwer HTTP. Program mo e jedynie przekaza pola (i ich warto ci): Content-type (format dokumentu wynikowego w MIME, np. text/html) Location (adres URL dla przekierowania dania) Status (kod zwrotny odpowiedzi, np. 200 lub 404 lub 401) TSI (c) M.Mi osz 64/90

68 Parametry dania HTTP a CGI Rozkaz GET: zmienna QUERY_STRING Rozkaz POST: Standardowe wej cie Posta : Jeden a cuch (zgodny z URL Encoding) Konieczne jest programowe wyodr bnienie parametrów i ich warto ci name=milosz+marek&year=1958&time=18%3 A30 TSI (c) M.Mi osz 65/90

69 z.pl/obrazki/content/abs/a bs2005/ob/3i.jpg&img refurl=http ://www.gim5grudz.pl/articles.php %3Fid%3D115&h=556&w =800&sz=105&hl=pl&start=39&tbnid=YgM 4my9RcLUEfM: &tbnh=99&tbnw=143&prev=/images%3fq%3dmi%25c5% 2582osz%2Bmarek%2BECDL%26start%3D20%26gbv%3D 2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpl%26sa%3DN

70 Serwlety Java Dystrybucja: Java Platform, Enterprise Edition (Java EE, poprzednia nazwa: J2EE) Serwlet: aplikacja Java wykonywana po stronie serwera Wymagane specjalne rodowisko uruchomieniowe Serwery Java EE: JBOSS, IBM WebSphere, Jakarta/Apache Tomcat, Oracle Application Server, Sun Java W eb Server, Borland Visibroker TSI (c) M.Mi osz 66/90

71 Architektura serwletów Java TSI (c) M.Mi osz 67/90

72 Tworzenie serwletu Java Do czenie bibliotek (obowi zkowo: javax.servlet.http.* oraz java.io.*) Klasa (w pliku) dziedzicz ca od klasy: javax.servlet.http.httpservlet np. public class My extends HttpServlet { Zaimplementowane metody: doget() (wywo ywana przy GET) dopost() (wywo ywana przy POST) init() (przy adowaniu serwleta, zwykle adowanie konfiguracji, po czenie z BD) destroy() (przy usuwaniu) TSI (c) M.Mi osz 68/90

73 Cykl ycia serwletu Java 1. Klient przekazuje danie do serwera HTTP 2. Serwer HTTP kieruje danie do serwera aplikacji Java EE 3. Serwer aplikacji pobiera klas serwletu z dysku i tworzy jej obiekt (tzw. obiekt serwletu) 4. Serwer aplikacji wywo uje metod init() (je li by a zdefiniowana) 5. Serwer aplikacji wywo uje metod doget() a jej rezultat przekazuje do serwera HTTP Serwlet pozostaje w pami ci. Kolejne dania omijaj pkt. 3 i 4. W chwili zatrzymywania serwera aplikacji wykonywana jest metoda destroy() TSI (c) M.Mi osz 69/90

74 W a ciwo ci doget() (1) doget() otrzymuje dwa obiektowe argumenty (request i response) wraz z zestawem metod niezb dnych do przekazywania danych Cz interfejsu obiektu request zachowuje kompatybilno ze zmiennymi CGI: request.getservername() request.getremoteaddr()... TSI (c) M.Mi osz 70/90

75 W a ciwo ci doget() (2) Obiekt request posiada tak e metody odczytu parametr ów dania HTTP: request.getparameter() request.getparameternames() request.getparametervalues() request.getcookies() TSI (c) M.Mi osz 71/90

76 W a ciwo ci doget() (3) Obiekt response posiada metody umo liwiaj ce tworzenie nag ówka odpowiedzi: addheader(n,v), addcookie(c), senderror(v), sendredirect(url) i wiele innych Dost pne s te metody tworzenia cia a odpowiedzi oraz do czania plików Metody doget() i dopost() maj taki sam interfejs Mo na je implementowa tak samo lub ró nie TSI (c) M.Mi osz 72/90

77 Java EE obs uga Cookies Obiekty request i response posiadaj metody obs ugi Cookie W Java EE zdefiniowana jest klasa Cookie (javax.servlet.http.cookie) Obiekty w klasie Cookie maj niezb dne metody obs ugi ciasteczek TSI (c) M.Mi osz 73/90

78 Java EE emulacja sesji HTTP bezstanowy HTTPSession mechanizm emulacji sesji: przydzia identyfikatora sesji (w nag ówku) wpis w tablic sesji: identyfikator sesji i stan (obiekty) obs uga dania: na podstawie id sesji Java EE udost pnia serwletowi stan sesji (obiekty z tablicy) Bezpiecze stwo usuni cie wpisu z tablicy (serwlet programowo, wg czasu, wg braku nieaktywno ci) zakaz dost pu do innych sesji HTTPSession dostarcza wiele metod zarz dzania sesj TSI (c) M.Mi osz 74/90

79 Technologie szablon ów Wplecenie polece j zyka programowania w istniej cy dokument HTML Na etapie wykonania: Polecenia wykonuje rodowisko (parser) Rezultaty wykonania s osadzane w dokumencie HTML Dokument jest przekazywany do serwera HTTP i dalej do klienta jako dokument statyczny Typowe technologie: SSI (Server Side Includes) ASP i ASP.NET (Active Server Pages) JSP (Java Server Pages) PHP TSI (c) M.Mi osz 75/90

80 SSI istota technologii Najprostsza i stara technologia Istota: w czone w kod HTML proste dyrektywy, uruchamiane na serwerze i zast powane wynikiem Sk adnia: <!--#dyrektywa parametr=wartość...--> Dyrektywy: include (w czenie pliku) exec (uruchomienie programu) echo (wy wietlenie warto ci zmiennej rodowiskowej) Konieczno konfiguracji serwera HTTP i rozró nialno plików do parsowania (np. *.shtml) Technologia niebezpieczna (exec) TSI (c) M.Mi osz 76/90

81 ASP istota technologii Wprowadzona przez Microsoft w IIS Interpretowane po stronie serwera wstawki w kodzie (VBScript - domy lnie, JScript) Wstawki programowe odwo uj si do predefiniowanych obiektów: Application ASPError Request Response Server Session TSI (c) M.Mi osz 77/90

82 ASP sk adnia i stosow alno ASP wprowadzi o sk adni ze znakiem %: <%...%> (zagnie d enie kodu) <%=...%> (zwrócenie warto ci wyra enia) (ró ne dyrektywy) Typowe rozszerzenie plik ów: *.asp Obecnie nie rozwijana zast piona przez ASP.NET (bardziej nowoczesna) TSI (c) M.Mi osz 78/90

83 ASP - przyk ad language= VBScript %> <HTML><BODY> <% response.write( Ala ma ) %> <%= kota %> </BODY></HTML> TSI (c) M.Mi osz 79/90

84 <HTML><BODY> Ala ma <%=request.querystring( zwierz )%>a </BODY></HTML> <HTML><BODY> Ala ma kota </BODY></HTML>

85 Platforma Microsoft.NET.NET Framework tworzenie i uruchamianie aplikacji desktopowych, internetowych i Web Services Podstawowe zalety: Kompilacja do kodu po redniego (ang. Microsoft Intermediate Language MSIL) rodowisko uruchomieniowe (ang. Common Language Runtime CLR) Microsoft Visual Studio (zintegrowane rodowisko programistyczne IDE; programowanie wizualnozdarzeniowe) TSI (c) M.Mi osz 80/90

86 Struktura Microsoft.NET TSI (c) M.Mi osz 81/90

87 ASP.NET czy: Dynamiczne strony www Web Services Zalety: Mo liwo wykorzystania ze wszystkich j zyków obs ugiwanych przez CLR Kod kompilowalny (szybko, wykrywanie b dów) Web Forms programowanie wizualno- zdarzeniowe w aplikacjach internetowych Separacja HTML i kodu programu (ang. Code Behind schowanie kodu) TSI (c) M.Mi osz 82/90

88

89 ASP.NET - architektura Przechowywanie stanu sesji - bezpiecze stwo Buforowanie stron - wydajno TSI (c) M.Mi osz 83/90

90 ASP.NET - j zyki programowania C# (C sharp) wzorowany na C++ i Java preferowany w.net; brak wska ników, wzorców i wielodziedziczenia; s : interfejsy, przestrzenie nazw (te same nazwy k las w ró nych przestrzeniach), przeci anie operatorów (jak w C++), mo liwo definiowania kilku klas w jednym pliku Visual Basic.NET do atwy i produktywny obiektowy, zbli ony sk adniowo do VB TSI (c) M.Mi osz 84/90

91 JSP Java Server Pages Technologia szablon ów czenia kodu HTML (XML) z kodem Java Rozszerzenie technologii serwletów Obecnie: JSP 2.1 cz Java EE 5 Platform Zasady podobne do ASP TSI (c) M.Mi osz 85/90

92 dyrektywa deklaracje page language= java %> <HTML><BODY> <jsp: akcja serwera.../> <%! Double zmienna=10; %> <% polecenie skryptlet; polecenie;%> <%= wyra enie %>

93 Schemat dzia ania JSP TSI (c) M.Mi osz 86/90

94 Technologia szablon ów Szablon <HTML>... Witaj ${imie}!... </HTML> Kod Java {... ctx.put( imie, Marek );... } Silnik szablonów Wynik <HTML>... Witaj Marek!... </HTML> Open source dla JSP: Velocity project Apache Jakarta FreeMarker WebMacro TSI (c) M.Mi osz 87/90

Zagro enia aplikacji internetowych. Dr in. Marek Mi osz

Zagro enia aplikacji internetowych. Dr in. Marek Mi osz Zagro enia aplikacji internetowych Dr in. Marek Mi osz Plan Aplikacja internetowa Proste zagro enia Ukryte parametry na stronie Manipulacje parametrami (doklejanie, zmiana cie ki) Wstrzykiwanie (ang. Injection)

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: JavaScript for PHP Developers Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-246-8217-1 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of JavaScript for PHP Developers, ISBN

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE 59 SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Pawe NIEDZIEJKO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Telekomunikacji 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p do trzeciego wydania...17. Cz I

Spis tre ci. Wst p do trzeciego wydania...17. Cz I Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wydanie III Autorzy: Jeffrey Zeldman, Ethan Marcotte T³umaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-246-2658-8 Tytu³ orygina³u: Designing with Web Standards (3rd

Bardziej szczegółowo

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 WYKORZYSTANIE PRZEGL DARKI VGLFL DO POZYSKIWANIA I OPRACOWANIA DANYCH ZE RÓDE HETEROGENICZNYCH VGLFL VIEWER FOR

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Java EE 6 Development with NetBeans.

First published in the English language under the title Java EE 6 Development with NetBeans. Tytuł oryginału: Java EE 6 Development with NetBeans 7 Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-8936-1 Copyright 2011 Packt Publishing First published in the English language under the title Java EE

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP Wykład 4 Protokół HTTP wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Protokół HTTP 1 Plan wykładu Wprowadzenie do protokołu HTTP Struktura komunikatów żądania i odpowiedzi Specyfikacja MIME Uwierzytelnianie metodą

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM dr in. Marian Wrzesie, Piotr Ryszawa, Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM Zaprezentowano implementacj systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo