WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562) z późniejszymi zmianami z dnia 13 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 130 poz. 906), z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 3 poz. 9), z dnia 25 września 2008 r. (Dz.U. Nr 178 poz. 1097), z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 58 poz. 475), z dnia 29 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 83 poz. 694), z dnia 26 sierpnia 2009 r. oraz na podstawie Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, umoŝliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów, bieŝące ocenianie i semestralne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych po kaŝdym semestrze i warunki ich poprawiania, w związku z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe nie przewiduje się zwolnień z przedmiotów i zaliczeń ich na podstawie ocen uzyskanych w innej szkole. 1

2 4. Oceny dzielą się na: bieŝące określają poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania, okresowe (semestralne) określają ogólny poziom wiedzy i umiejętności ucznia, które uczeń musi opanować (wynikają z programu nauczania na dany semestr). 5. Nauczyciele na początku kaŝdego roku szkolnego/semestru informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 6. Nauczyciele informują o warunkach i trybie uzyskania wyŝszej niŝ przewidywana semestralnej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 7. Oceny są jawne dla ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia, powinno być dokonywane systematycznie w róŝnych formach. 2. Opanowanie wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach wg następującej skali: Stopień Skrót literowy Wartość liczbowa celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny cel bdb db dst dop ndst Wystawiając oceny bieŝące dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 3. W szkołach policealnych nie wystawia się oceny z zachowania. 4. W szkole policealnej uczeń promowany jest po kaŝdym semestrze i oceny klasyfikacyjne ustala się wg skali podanej w 2 pkt. 2 2

3 3 Ogólne kryteria ocen: 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: a) opanował bardzo dobrze wiedzę i umiejętności w danym semestrze dla danego przedmiotu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, b) potrafi biegle w oparciu o zdobyte wiadomości rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z programu nauczania w danym semestrze, proponuje rozwiązania nietypowe, c) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne osiągnięcia. 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, który został określony programem nauczania przedmiotu w danym roku, oraz swobodnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, zdobytą wiedzę potrafi zastosować do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania oraz poprawnie stosuje je, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne 4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe na poziomie umoŝliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności. 5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w przyswajaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają moŝliwości uzyskiwania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje zadania typowe korzystając z pomocy nauczyciela. Zadania zawierają niewielki stopień trudności. 6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danego przedmiotu, a braki w wiadomościach i umiejętnościach, uniemoŝliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. Uczeń nie jest w stanie wykonać i rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 7. Punktem wyjścia sformułowanych niŝej zasad są uzgodnione w zespołach przedmiotowe systemy oceniania, w których sformułowano cele edukacyjne, wymagania programowe oraz narzędzia pomiaru dydaktycznego z kryteriami ocen. a) Na kierunkach technik elektroradiolog i technik farmaceutyczny wyróŝniono grupy przedmiotów zawodowych tzw. wiodących dla danego kierunku kształcenia, dla których minimum wymagań na ocenę pozytywną ustalono na poziomie 46% oraz przedmioty tzw. uzupełniające z odpowiednio niŝszym progiem wymagań na ocenę pozytywną dopuszczającą tj. 41%. Na pozostałych kierunkach przyjęto jednakową skalę wymagań dla wszystkich przedmiotów a ich minimum na ocenę pozytywną ustalono na poziomie 41%. 3

4 b) Aby zapewnić systematyczność oceniania pierwsze oceny cząstkowe powinny pojawić się najpóźniej w połowie semestru. c) Minimalna ilość ocen z danego przedmiotu powinna odpowiadać ilości ustalonych w zespołach przedmiotowych form sprawdzania, z jednoczesnym zastrzeŝeniem, Ŝe nie moŝe być ich mniej niŝ dwie w przypadku, gdy tygodniowy wymiar godzin nauczania wynosi jedną godzinę oraz nie mniej niŝ trzy, gdy wymiar ten jest większy niŝ jedna godzina. d) W przypadku nie uczestniczenia w którejś z ustalonych procedur oceniania z powodu nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma obowiązek poddania się ocenie w formie i terminie uzgodnionych z nauczycielem, lecz nie później niŝ 2 3 tygodnie od dnia powrotu na zajęcia. Nie zgłoszenie się ucznia w tak ustalonym terminie jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej. e) W przypadku nie przystąpienia do ustalonej procedury oceniania z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, nauczyciel ma prawo poddać ucznia ocenianiu na pierwszych zajęciach, na których uczeń jest obecny. f) Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy oceny niedostatecznej cząstkowej w trybie uzgodnionym z nauczycielem, lecz nie później niŝ 2 3 tygodnie od daty jej wystawienia. Poprawiona ocena zostaje odnotowana w dzienniku obok poprawianej i nauczyciel na podstawie obu tych ocen określa jedną. g) O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej naleŝy poinformować ucznia na tydzień przed terminem rady pedagogicznej, w przypadku oceny niedostatecznej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rady klasyfikacyjnej. Podstawy wystawiania oceny niedostatecznej zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania. 8. Ustala się procentowy udział punktów ze sprawdzianów: 0 40 % ocena niedostateczna 1 41 (lub 46 ) 50 % ocena dopuszczająca % ocena dostateczna % ocena dobra % ocena bardzo dobra / celująca 5 / Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, w przypadku ocen z zajęć realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń ocenę wspólną dla przedmiotu wystawia wykładowca w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym ćwiczenia. 2. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala kierownik praktyk w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna moŝe być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 4

5 4. Do egzaminu poprawkowego moŝe przystąpić uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych. Nie wnioskuje o jeden egzamin poprawkowy, w przypadku dwóch uczeń składa pisemny wniosek do rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna na drodze głosowania podejmuje uchwałę w tej sprawie. 5. W szkole policealnej uczeń moŝe zdawać egzamin poprawkowy takŝe po semestrze programowo najwyŝszym. Termin egzaminu poprawkowego nie powinien być późniejszy niŝ pierwsze dwa tygodnie praktyk, w terminie ustalonym przez radę pedagogiczną. Na kierunku technik usług kosmetycznych wyznaczony termin egzaminu powinien umoŝliwiać ukończenie szkoły, przed przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 6. Uczeń uzyskuje promocję na semestr wyŝszy po zdaniu egzaminu poprawkowego Egzamin poprawkowy z przedmiotów teoretycznych składa się z części pisemnej oraz ustnej, egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń ma formę zadań praktycznych. 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w formie uchwały. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktycznowychowawcze kończą się w styczniu po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niŝ do końca lutego. 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, moŝe przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niŝ do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu nie później niŝ do końca marca. 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystępuje do egzaminu poprawkowego (lub klasyfikacyjnego) ma obowiązek poinformować o tym fakcie szkołę nie później niŝ 2 godziny przed ustalonym terminem egzaminu telefonicznie lub dostarczając zwolnienie lekarskie. Jeśli uczeń nie powiadomi szkoły w odpowiednim czasie, jest to podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej. 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący. c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 5

6 6. Nauczyciel egzaminujący moŝe być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, Ŝe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza semestr. a) powtarzać moŝna tylko raz ten sam semestr w czasie pobytu w studium (z wyjątkiem przypadków długotrwałego, ciągłego zwolnienia lekarskiego lub ciąŝy), b) przy powtórnym nie zaliczeniu semestru uczeń zostaje skreślony z listy uczniów W Medycznym Studium Zawodowym ze względu na specyfikę zawodów, w którym kształceni są uczniowie nie przewiduje się rocznych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. Uczeń moŝe być zwolniony tylko okresowo z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z zaświadczeniem lekarskim (specjalisty), dostarczonym na druku szkoły (załącznik nr 2 do Statutu Szkoły). Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do odbywania zajęć z wychowania fizycznego musi być dostarczone dyrektorowi szkoły w terminie 14 dni od daty jego wystawienia. Zwolnienie lekarskie dostarczone po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywane przez dyrektora szkoły. W odniesieniu do uczniów kierunku technik masaŝysta czasowe zwolnienie z wychowania fizycznego moŝe dotyczyć tylko sytuacji wyjątkowych (złamania, urazy, zabieg operacyjny). W innych sytuacjach niezdolność do zajęć z wychowania fizycznego jest przeciwwskazaniem do kontynuowania nauki w szkole. Lekarz wyraŝa opinię o zdolności ucznia do kontynuowania nauki. 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego zamiast oceny w arkuszu ocen i w indeksie naleŝy wpisać: zwolniony. 6

7 7 1. JeŜeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, Ŝe poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemoŝliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki (z powodu nieobecności usprawiedliwionej w semestrze programowo wyŝszym), szkoła powinna w miarę moŝliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 2. Uczeń moŝe być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeŝeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na teoretycznych zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w danym przedmiocie, 25% na ćwiczeniach lub 10% na zajęciach praktycznych oraz praktykach zawodowych. W przypadku nieklasyfikowania z więcej niŝ dwóch przedmiotów rada pedagogiczna proponuje powtarzanie semestru. W przypadku zakończenia kształcenia na którymś z kierunków, jeśli nie ma moŝliwości kontynuowania nauki, moŝe uzupełnić kształcenie w innej szkole o tym samym profilu. W przypadku, gdy uczeń przystępuje do więcej niŝ dwóch egzaminów klasyfikacyjnych i nie ukończy ich z wynikiem pozytywnym, ma prawo przystąpić maksymalnie do dwóch egzaminów poprawkowych. Uczeń nie wnioskuje o jeden egzamin poprawkowy, a w przypadku dwóch składa pisemny wniosek do rady pedagogicznej o wyraŝenie zgody na dwa egzaminy poprawkowe. Rada podejmuje decyzję w tej sprawie w formie uchwały. 3. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel prowadzący moŝe wyrazić zgodę na odrabianie zajęć tylko w porozumieniu z dyrektorem lub kierownikiem szkolenia praktycznego. 4. O zgodzie na egzamin klasyfikacyjny i jego terminie uczeń jest powiadamiany po posiedzeniu rady pedagogicznej klasyfikacyjnej. 5. Egzamin klasyfikacyjny z: a) zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, w których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń ma formę zadań praktycznych, b) egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują wykłady i ćwiczenia ma formę zadań teoretycznych i praktycznych. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu jego części. 6. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna moŝe wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku nie wyraŝenia zgody przez radę pedagogiczną na egzamin klasyfikacyjny, uczeń powtarza semestr. 7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być podany do wiadomości ucznia, przy czym nie moŝe to być termin późniejszy niŝ pierwszy tydzień zajęć po feriach zimowych lub ostatni tydzień ferii letnich lub w terminie poprzedzającym egzamin zakończenia zajęć edukacyjnych, po których absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej 7

8 nieobecności z zajęć praktycznych i praktyk szkoła organizuje w miarę moŝliwości zajęcia umoŝliwiające uzupełnienie programu nauczania. JeŜeli nie ma moŝliwości zorganizowania zajęć umoŝliwiających uzupełnienie programu nauczania z ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, rada pedagogiczna na prośbę ucznia wyraŝa zgodę na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego zarówno w formie zadań praktycznych jak i teoretycznych. W takim przypadku uznaje się, Ŝe uczeń musi uzupełnić umiejętności praktyczne we własnym zakresie. 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 9. Po przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala ocenę wg skali wymienionej w 2 pkt Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 11. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna moŝe być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z Uczeń moŝe wystąpić w terminie 5 dni od daty niezdanego egzaminu klasyfikacyjnego z pisemną prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego do dyrektora szkoły. Dyrektor powołuje komisję egzaminacyjną działającą w składzie i na zasadach określonych w 5 pkt Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego, który powinien się odbyć nie później niŝ do końca września, a w szkole, w której zajęcia kończą się w styczniu nie później niŝ do końca marca. Od oceny ustalonej przez komisję egzaminu poprawkowego odwołanie nie przysługuje. Uczeń ma prawo powtarzać semestr Uczeń moŝe zgłosić zastrzeŝenie do dyrektora szkoły, jeŝeli uzna, Ŝe semestralna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, Ŝe semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 8

9 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.2 uzgadnia się z uczniem. 4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne moŝe być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim w przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, Ŝe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem z tej szkoły. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie moŝe być niŝsza od wcześniej ustalonej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która moŝe być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną. Do protokołu dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, które stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia. 5. Uczeń otrzymuje wyróŝnienie za wyniki w nauce, jeśli uzyska średnią ocen z całego semestru 4,75. Kończy naukę w studium z wyróŝnieniem, jeŝeli średnia ocen za cały okres nauki wynosi 4, Zajęcia dodatkowe są oceniane przez nauczyciela wg skali ocen określonych w 2 pkt Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określa: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.(dz.u. Nr 83 poz. 562), zmiany z dnia 13 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 130 poz. 906) i z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 3 poz. 9), z dnia 25 września 2008 r. (Dz.U. Nr 178 poz. 1097), z dnia 31 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 58 poz. 475), z dnia 29 maja 2009 r.(dz. U. Nr 83 poz. 694), z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 141 poz. 1150). 2. Szkoła prowadzi następującą dokumentację przebiegu nauczania ucznia: księgę uczniów, dziennik lekcyjny, arkusze ocen, 9

10 indeksy, protokoły z zebrań rady pedagogicznej, dokumentację egzaminów poprawkowych, dokumentację egzaminów klasyfikacyjnych. 3. Czas przechowywania tych dokumentów oraz ich wzory określają odrębne przepisy. 4. Oceny ustalone w wyniku klasyfikacji semestralnej naleŝy odnotować w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu. 5. Oceny semestralne z zajęć edukacyjnych oraz przeprowadzonych egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych wpisują pismem ręcznym do dziennika nauczyciele przedmiotów. W arkuszu ocen oceny wpisuje wychowawca klasy. 6. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księgach ewidencji, w księdze uczniów, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upowaŝniona na piśmie do dokonania sprostowania. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (indeks, dziennik lekcyjny) dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upowaŝniona na piśmie do dokonania sprostowania. (Rozp. MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr.23, poz. 225) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zmianami w Rozp. MEN z dnia 16 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr. 116, poz. 977)) w Medycznym Studium Zawodowym w Poznaniu został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 24 czerwca 2010 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Poznaniu został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski w dniu 24 czerwca 2010 r. 10

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. Załącznik nr 3 OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Statut ZSR im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Załącznik nr 4a do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH SZKOŁY ZAOCZNE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH SZKOŁY ZAOCZNE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. WINCENTEGO WITOSA w OSTRÓDZIE I Przepisy ogólne 1. 1. Ocenianiu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Załącznik nr 17 do Statutu ZST WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Podstawa prawna: 1) art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Szkół Zaocznych dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski 2008 1 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. H. KOŁŁĄTAJA W MYSZKOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Policealnym Studium Zawodowym dla Dorosłych kształcącym w systemie zaocznym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku Płock, 2010 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych załącznik nr 2 Podstawy prawne: REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU 1. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami DZ.U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach dla dorosłych

Ocenianie w szkołach dla dorosłych Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno Ocenianie w szkołach dla dorosłych wyciąg z tekstu jednolitego Statutu Zespołu Szkół z dnia 9 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLSYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLSYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 9 do Statutu ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLSYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego słuchaczy Medycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Stowarzyszenia Wychowawców. w Gorzowie im. Piotra Jerzego Frassatiego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Stowarzyszenia Wychowawców. w Gorzowie im. Piotra Jerzego Frassatiego Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Gorzowie im. Piotra Jerzego Frassatiego Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania Ocenianie w szkole

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH Załącznik nr 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie. dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych. Szkolny System Oceniania

Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie. dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych. Szkolny System Oceniania Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie 1 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego uczniów Medycznej Szkoły

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Fizyka i astronomia poziom podstawowy Dla klas : II gimnazjum III gimnazjum Marcin Lewicki 1) Poniższy Przedmiotowy System Oceniania został oparty na : Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku Tekst ujednolicony Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

i Promowania Słuchaczy I. Ocenianie

i Promowania Słuchaczy I. Ocenianie Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 8 Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Słuchaczy X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Poznaniu Podstawę niniejszego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania. 18 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r wraz ze zmianami ( Dz. Ust. Nr 83 2007 r.) w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. Cele oceniania. II. Skala ocen i obszary oceniania.

I. Cele oceniania. II. Skala ocen i obszary oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: PRODUKCJA I POZYSKIWANIE SUROWCÓW śywnościowych W KLASIE I -TECHNIK AGROBIZNESU Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania I. Cele oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Techniczna w Chojnicach. Wewnątrzszkolny system oceniania

Szkoła Techniczna w Chojnicach. Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania.

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania. 1 Zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych I. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA 2009 SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody są zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie opracowała wewnątrzszkolny system oceniania, który opiera się na następujących ustaleniach: Ocenianie

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ul. Wrocławska 30A, 59-400 Jawor tel./fax: 0-prefiks-76-870-30-88 www.pckzjawor.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 24 STO w Warszawie Wewnątrzszkolny system oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 24 STO w Warszawie obejmuje ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. / Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz 2572, Nr 273,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży fot. archiwum tekst: Monika Rękawek Zbliżający się nieuchronnie koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo