BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004

2 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: Wpisz w przeglàdarce Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç. KROK 1 W tym miejscu wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np: Kowalski KROK 2 W tym polu wpisz numer swojej karty, który znajdziesz TU KROK 3 WciÊnij przycisk DALEJ Zak adki tematyczne mo na rozwinàç klikajàc myszkà, po rozwini ciu zak adki temat wybieramy klikni ciem Do materia ów dotyczàcych konkretnej marki mo na wejêç klikajàc na jej logo eby skoƒczyç przeglàdanie strony, kliknij przycisk WYLOGUJ znajdujàcy si w prawym górnym rogu strony INFOLINIA +48 (22) MARIUSZ NAWROCKI W GODZ. 8-16

3 SPIS TREÂCI INFORMACJE Z BRAN Y ANALIZA RYNKU SAMOCHODÓW I OPON W POLSCE 1. Rekordowa sprzeda samochodów 6 LISTA 500 WED UG RZECZPOSPOLITEJ 1. Lista 500 wizytówka gospodarki 7 2. Motoryzacja ma si lepiej. D u szy sznur samochodów 7 3. Wi ksze obroty, mniejsze inwestycje 7 4. Handel nie zawsze zyskowny 8 PRAWO W PIGU CE 1. 0,5% od umowy spó ki nowa ustawa o podatku od czynnoêci cywilnoprawnych 9 2. Przekszta cenie spó dzielczego prawa lokatorskiego do lokalu na prawo w asnoêciowe 9 3. VAT kontrowersje 9 4. Opodatkowanie licencji i sublicencji Jaka stawka zrycza towanego podatku od najmu Podatek VAT od ka dej zaliczki Nowa ustawa o podatku VAT Polski przedsi biorca w Niemczech Zmiany w prawie o zamówieniach publicznych Podatek od odsetek Numer VAT UE Prokurent w Spó ce z o.o Zasady ustalania wymiaru urlopu i wynagrodzenia za czas urlopu VAT od rat leasingowych na starych zasadach Wewn trzne dowody ksi gowe Jak nie p aciç cudzych d ugów OC posiadaczy pojazdów Okresy zatrudnienia b dà sumowane Wa ne zmiany w polskich zg oszeniach celnych Wydatki zwiàzane z podwy szeniem kapita u zak adowego Jak zabezpieczyç kontrakt Odprawa mo e byç wyp acana wielokrotnie Czego nie wolno zamieêciç w umowach o prac VAT w Unii Europejskiej Rzetelna ksi gowoêç Mo liwoêci ustalenia majàtku d u nika Dwa systemy prawa konkurencji Rozporzàdzenia wykonawcze do ustawy o VAT Kontrola zwolnieƒ lekarskich Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach Dawny i nowy pracodawca odpowiadajà solidarnie Terminy zwrotu nadwy ki VAT po 1 maja 2004 roku Europejskie marki i pochodzenie Zasada solidarnoêci (wspó pracy) Intrastat unijne obowiàzki statystyczne przedsi biorców 18 Orzeczenia Naczelnego Sàdu Administracyjnego i Sàdu Najwy szego 1. Rekompensata kosztów jako strata z dzia alnoêci gospodarczej Umowa na dwoje, faktura na jedno Ustalanie istnienia stosunku pracy OdpowiedzialnoÊç cz onków zarzàdu za niep acenie ZUS-u Pomy ka obcià a tak e bank Dwie umowy, ale czy dwa wynagrodzenia Gdy niezdolny do pracy odzyskuje si y Umowa pomi dzy cz onkiem zarzàdu i ustanowionymi przez niego pe nomocnikami Przy kontynuacji zatrudnienia odprawa nie przys uguje 20 3

4 WYPADKI PRZY PRACY 1. Poj cie wypadku przy pracy System kompensacji szkód Wy àczenie prawa do Êwiadczenia Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy 22 PODATEK OD TOWARÓW I US UG NAJWA NIEJSZE ZMIANY 1. Zmiany w definicjach Przedmiot opodatkowania Podatnicy Obowiàzek podatkowy Miejsce Êwiadczenia Podstawa opodatkowania Stawki podatku Dokumenty potwierdzajàce dostaw wewnàtrzwspólnotowà i sprzeda wysy kowà Odliczenie podatku naliczonego Rejestracja, dokumentacja Procedury szczególne 28 OGÓLNE ZASADY ZABEZPIECZENIA SPO ECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ 29 UMOWA O PRAC CZY SAMOZATRUDNIENIE 31 Biuletyn ten zosta przygotowany przy wspó pracy prawników Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu Telefon (61) , 4

5 INFORMACJE Z BRAN Y 1. Kolejny miesiàc dzia a polska strona internetowa Goodyeara dost pna pod adresem Serwis zawiera informacje o firmie oraz oponach do samochodów osobowych, 4 x 4 i dostawczych, które mo na nabyç na polskim rynku. Strona ma przede wszystkim charakter praktyczny. Kierowcy zainteresowani produktami Goodyeara znajdà tam atwo najbli szy serwis opon, w którym mo na kupiç ogumienie tej marki. A nim pojawià si w serwisie, mogà zobaczyç zdj cie interesujàcych ich opon i przeczytaç krótkie informacje na temat ka dej z nich. Pomocne sà te zestawienia cech opon i korzyêci oraz tabele z rozmiarami ogumienia. Najcz Êciej odwiedzanà cz Êcià serwisu, oprócz modu u poêwi conego najnowszej oponie Goodyear HydraGrip, jest Przewodnik po oponach. Zawiera on porady, jak prawid owo u ytkowaç opony, informuje, jak czytaç dane zamieszczone na boku ogumienia. Mo na tam równie znaleêç bardzo przydatny zestaw odpowiedzi na najcz Êciej zadawane pytania. Data: 12 maja 2004 r. èród o: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. 2. Goodyear uruchomi stron internetowà poêwi conà rodzinie opon Assurance, dost pnej na rynku amerykaƒskim. Strona internetowa zawiera kilka sekcji dla u ytkowników opon, w tym wyszukiwark rozmiarów, lokator serwisów opon, ogólne informacje na temat technologii zastosowanych w Goodyear Assurance oraz mo liwoêç wst pnego zamówienia ogumienia przed wizytà w serwisie. Dodatkowo internauci mogà Êciàgnàç na swój komputer elektroniczne gad ety zwiàzane z oponami Assurance: tapety i wygaszacz ekranu. (...) Dodamy wkrótce kolejne sekcje do strony Goodyear Assurance, m.in. udost pnimy kierowcom modu, w którym b dà mogli przekazywaç swoje uwagi na temat zachowania opon Assurance, powiedzia a Jeanne Sherman, odpowiedzialna za wprowadzanie nowych produktów w Ameryce Pó nocnej. Przygotowujemy te sekcj, gdzie znajdà si wypowiedzi naukowców, którzy opracowali Goodyear Assurance. Data: 11 maja 2004 r. èród o: Tire Business. 5

6 ANALIZA RYNKU SAMOCHODÓW I OPON W POLSCE 1. Rekordowa sprzeda samochodów W kwietniu o blisko 45% wzros a sprzeda nowych samochodów osobowych w Polsce, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego wynika z danych firmy Samar, zajmujàcej si obserwowaniem rynku motoryzacyjnego w Polsce. Wojciech Drzewiecki z firmy Samar powiedzia, e w kwietniu sprzeda nowych aut wynios a blisko 46 tysi cy. Porównanie sprzeda y samochodów , , ,6 29,1 25,1 30,3 27,6 31,0 0 Styczeƒ Luty Marzec Kwiecieƒ 150 Porównanie sprzeda y samochodów: narastajàco za cztery pierwsze miesiàce , ,2 97,3 111,3 0 14,4% 29,0% Ostatnio tyle samochodów sprzedano w czerwcu 2000 r. Zdaniem Drzewieckiego na kwietniowe zakupy z o y y si dwa czynniki. Pierwszy to obawy klientów o podwy ki cen po naszym wejêciu do Unii Europejskiej, które wed ug eksperta sà jak najbardziej uzasadnione, chocia nie nast pujà skokowo. Jest to proces, który trwa ju od d u szego czasu doda. Drugim czynnikiem, który wp ynà na wzrost sprzeda y samochodów w kwietniu, jest zmiana przepisów o podatku VAT. Nowe rozwiàzania, które ostatnio wesz y w ycie, sà niekorzystne dla przedsi biorców, bo z ich punktu widzenia koszt zakupu auta znaczàco wzrós wyjaêni Drzewiecki. W sumie od poczàtku tego roku w Polsce sprzedano ponad 143 tysiàce nowych samochodów osobowych, czyli blisko o 30% wi cej ni w tym samym czasie roku poprzedniego. Data: 10 maja 2004 r. èród o: Informacyjna Agencja Radiowa, (mj). 6

7 LISTA 500 WED UG RZECZPOSPOLITEJ 1. Lista 500 wizytówka gospodarki Nie tylko statystyki GUS, ale równie wyniki 500 najwi kszych przedsi biorstw wskazujà, e w polskiej gospodarce ju w ubieg ym roku powróci a dobra koniunktura. Blisko po owa firm zanotowa a w ubieg ym roku wzrost przychodów ze sprzeda y o 10 i wi cej procent. Prawie co piàte z obecnych na LiÊcie 500 przedsi biorstw mo e si pochwaliç dynamikà wzrostu przekraczajàcà 30 procent w skali roku! To to istny boom gospodarczy. Wzrastajà nie tylko przychody, ale tak e zyski. W porównaniu z rokiem 2002 wynik finansowy netto firm z Listy 500 (tylko tych, które poda y pe ne dane za dwa ostatnie lata) powi kszy si ponad dwukrotnie. Cieszy to nie tylko ich w aêcicieli, ale zapewne tak e fiskusa. Mniej wi cej co drugà z otówk, jakà zebra w ubieg ym roku bud et paƒstwa w postaci podatku dochodowego od firm (CIT), dostarczy y przedsi biorstwa z naszej Listy. Na LiÊcie 500 coraz bardziej widoczne sà firmy nale àce do zagranicznych w aêcicieli. Dok adnie po owa to przedsi biorstwa z przewagà kapita u zagranicznego. (...) Przedsi biorstwa zagraniczne majà szczególnie dobre wyniki. Warto te zwróciç uwag na ich du y wk ad wbrew upowszechnianym stereotypom do bud etu. Z 7,8 mld z otych podatku dochodowego, jaki zap aci y w ubieg ym roku firmy znajdujàce si na LiÊcie 500, ponad 4,5 mld z otych pochodzi o od nale àcych do zagranicznego kapita u. To jedna trzecia àcznych ubieg orocznych wp ywów z CIT. (...) Drugim (po sektorze zagranicznym) p atnikiem podatku CIT wêród firm obecnych na LiÊcie 500 by sektor publiczny. Podatek dochodowy zap aci o 91 przedsi biorstw nale àcych do paƒstwa bàdê do paƒstwowych osób prawnych. Zasili y one bud et sumà ponad 2,9 mld z otych. Z punktu widzenia fiskusa firmy te sà wi c o wiele mniej efektywne ni firmy zagraniczne. Firmy nale àce do krajowego kapita u prywatnego (jest ich na liêcie tylko o kilka mniej ni firm nale àcych bezpoêrednio lub poêrednio do paƒstwa) zap aci y w ubieg ym roku nieco mniej ni 1 mld z otych. Pami taç jednak trzeba, e sà to na ogó znacznie mniejsze przedsi biorstwa od firm paƒstwowych lub z udzia em kapita u zagranicznego. (...) 2. Motoryzacja ma si lepiej. D u szy sznur samochodów WÊród 30 firm z bran y motoryzacyjnej, których dane publikujemy na tegorocznej LiÊcie 500, a 21 zaj o pozycj lepszà ni przed rokiem. Tylko Daewoo-FSO i VW Motor Polska mia y przychody mniejsze ni rok wczeêniej. W wi kszoêci przedsi biorstw wzros o zatrudnienie i poprawi y si wyniki finansowe. Towarzyszy o temu jednak zmniejszenie wartoêci inwestycji w spó kach Êrednio o 40 proc. Wed ug danych firmy Samar w 2003 r. sprzedano w Polsce 358,5 tysi cy aut osobowych po Êredniej cenie 50 tysi cy z. Oznacza to, e na nowe samochody kupione w Polsce wydano prawie 18 mld z. Polskie fabryki w 2003 r. wyeksportowa y blisko 350 tysi cy samochodów. Produkcja i sprzeda nowych aut to zatem najwi ksza cz Êç rynku motoryzacyjnego, bo wed ug danych firmy Inter Cars rynek cz Êci samochodowych w Polsce ma wartoêç ok 1,4 mld euro, czyli 6,6 mld z. W tej kwocie ok. 40 proc. przypada na nowe cz Êci sprzedawane przez producentów, a 873 mln euro na pozosta e zakupy na rynku wtórnym. Nieoszacowany pozostaje rynek us ug motoryzacyjnych, g ównie z powodu du ego rozdrobnienia firm. Przyjmujàc jednak, e tylko po ow àcznych kosztów napraw aut stanowià cz Êci zamienne, wartoêç us ug serwisowych mo na szacowaç na 6,6 mld z. 3. Wi ksze obroty, mniejsze inwestycje Wyniki netto 26 firm z naszej listy, które poda y dane, si gajà 850 mln z i sà o 88 proc. wy sze ni rok wczeêniej. Suma ta nie uwzgl dnia jednak straty ponoszonej przez ostatnie lata przez Daewoo-FSO, bo spó ka nie informuje o wynikach. Przychody ze sprzeda y eraƒskiej spó ki spad y w 2003 r. do 717 mln z, czyli o 7 proc. w porównaniu z 2002 r. Daewoo-FSO jest te jednà z trzech firm, które wykaza y spadek liczby zatrudnionych o 3 proc. Wi ksze zmiany b dà widoczne na przysz orocznej liêcie, bo w tym roku spó ka rozpocz a proces zwolnieƒ grupowych, który obejmie jednà czwartà za ogi. Zaskoczeniem mo e byç spadek liczby pracowników w firmie Fiat GM Powertrain w Bielsku-Bia ej, która od marca ubieg ego roku intensywnie rozwija produkcj silników diesla. Jak wyjaêni Marek Ramczewski, rzecznik spó ki, wykazany spadek o 6 proc. wynika ze specyficznego rozwiàzania przyj tego przez firm i jest pozorny, bo ju od 2 stycznia zwi kszy a ona zatrudnienie o 372 osoby, które nie mia y jednak tych anga y na koniec 2003 roku. Spadek zatrudnienia o 2 proc. wykaza a spó ka Dressta ze Stalowej Woli, producent maszyn budowlanych, a o 1 proc. zredukowa a za og spó ka Man-Star Trucks. Spada, niestety, tak e wartoêç inwestycji w firmach. W 2003 r. nak ady inwestycyjne w 26 firmach z bran y motoryzacyjnej zamkn y si kwotà 2 mld 652 mln z. Ârednia dla firmy na poziomie 102 mln z jest mniejsza o 40 proc. ni w 2002 r., gdy na inwestycje wydano àcznie 2 mld 520 mln z, a by y to dane tylko z po owy spó ek z bran y. Trzeba jednak przyznaç, e w 10 firmach, których dane mo na porównaç, dosz o do zwi kszenia inwestycji, a tylko w pi ciu nak ady na rozwój zosta y zmniejszone. Rekordowy wzrost inwestycji o 267 mln z wykaza zak ad Volkswagena w Poznaniu, który wyda na rozwój 784 mln z. Najwi kszy wzrost przychodów w 2003 r. 7

8 wykaza y firmy eksportujàce swoje wyroby. Liderem jest wspomniany Fiat GM Powertrain, który zanotowa wzrost obrotów o 254 proc., do 1,3 mld z, i przesunà si z ósmej do trzeciej pi çdziesiàtki najwi kszych firm. Ma to jednak zwiàzek z tym, e w 2003 r. spó ka rozpocz a seryjnà produkcj silników diesla, w które zaopatruje dwa du e koncerny samochodowe Fiata i General Motors. Po o ony niedaleko Fiat Auto Poland wykaza wzrost przychodów o 2 mld z (do 6 mld 440,8 mln z ), z czego na eksport wys ano samochody za 4,2 mld z, niemal dwukrotnie wi cej ni w 2002 r. Motorem eksportu w 2003 r. okaza si nowy model miejskiego auta Fiat Panda. W efekcie spó ka zwi kszy a zysk netto o 21 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do 109 mln z. Wynik ten by równy zyskowi brutto, bo spó ka korzysta z tarczy podatkowej, jakà da a jej strata netto 290 mln z w 2001 r. Drugie miejsce wêród najwi kszych producentów zajmuje fabryka silników VW Motor Polska w Polkowicach, która spad a z 19. na 29. miejsce. W 2003 r. jej przychody by y o prawie 59 mln z ni sze, ale zysk netto zwi kszy si o 100 mln z. Niemal dok adnie taka sama by a skala wzrostu zysku brutto. Popraw wyników nale y wiàzaç raczej ze spadkiem (z 336 do 62 mln z ) nak adów inwestycyjnych i zwi kszonym o 75 mln z zyskiem spó ki na dzia alnoêci operacyjnej. 4. Handel nie zawsze zyskowny A o 62 proc. zwi kszy y si w ubieg ym roku przychody Toyoty Motor Poland, spó ki handlujàcej samochodami japoƒskiego koncernu. Toyota wykaza a najwi kszy wzrost obrotów wêród firm zajmujàcych si sprzeda à importowanych cz Êci. Wynik Toyoty jest zwiàzany ze wzrostem sprzeda y tych samochodów na rynku polskim o 52 proc., do 35,9 tys. sztuk. Na drugim miejscu pod wzgl dem dynamiki znalaz a si Honda Poland, która zwi kszy a przychody o 54 proc. Honda sprzeda a o 80 proc. mniej, bo tylko 7,3 tys. pojazdów, ale w porównaniu z wynikami 2002 r. by o to o 49 proc. wi cej. Maciej Majewski, dyrektor handlowy Hondy Poland, podkreêla, e sta o si tak mimo wzrostu cen samochodów Êrednio o 16 proc. W efekcie spó ka nieznacznie zwi kszy a poziom zysku netto do 39,8 mln z. Dynamika wzrostu obrotów w pozosta ych spó kach nie przekracza a 30 proc., a adna z nich nie mo e si te pochwaliç takim zwi kszeniem sprzeda y samochodów jak Toyota i Honda. Wysokà dynamikà przychodów wykazali si równie dostawcy cz Êci i podzespo ów samochodowych. Wa brzyski Ronal, produkujàcy felgi samochodowe, zwi kszy przychody o 55 proc., do 533 mln z, a jego zysk netto wzrós blisko czterokrotnie, do 15,7 mln z. Spó ka Inter Cars, najwi ksza w Polsce hurtownia cz Êci zamiennych do samochodów, wykaza a wzrost obrotów o 42 proc., do 423 mln z, ale ubieg y rok by pierwszym, w którym firma wykaza a spadek zysku netto. Wyniós on 9,6 mln z i by o 1,5 mln z mniejszy ni rok wczeêniej. Jak wyjaêni Robert Kierzek z zarzàdu spó ki, by to efekt silnych wahaƒ kursu euro, bo spó ka importuje znacznà liczb oferowanych cz Êci. Krzysztof Bieƒ Data: 16 kwietnia 2004 r. èród o: Rzeczpospolita 8

9 PRAWO W PIGU CE 1. 0,5% od umowy spó ki nowa ustawa o podatku od czynnoêci cywilnoprawnych Wprowadzenie wraz z nowelizacjà Ustawy o podatku od czynnoêci cywilnoprawnych (ustawa z dnia r., Dz. U. z 2004 r., nr 6 poz. 42) jednej stawki podatkowej 0,5% od umowy spó ki oraz od zmiany umowy spó ki nie oznacza, e po zmianie podatki te b dà ni sze. Faktycznie bowiem podatek ni szy b dà p acili jedynie ci przedsi biorcy, którzy b dà zak adali spó ki o kapitale zak adowym nie przekraczajàcym z, oraz ci, którzy b dà dokonywali podwy szenia kapita u zak adowego o kwot nie wy szà ni z. W pozosta ych przypadkach kwota podatku od umowy spó ki b dzie wy sza ni kwota obliczona zgodnie z poprzednià degresywnà skalà. Ucià liwoêç t rekompensuje rozwiàzanie art. 6 ust. 9 ustawy, które przewiduje mo liwoêç odliczenia od podstawy opodatkowania okreêlonych wydatków poniesionych przez przedsi biorc w zwiàzku z utworzeniem spó ki lub podwy szeniem kapita u zak adowego. Dotyczy to np. wynagrodzenia notariusza czy op aty sàdowej zwiàzanej z wpisem spó ki do rejestru. Innà wa nà dla przedsi biorców zmianà jest zwolnienie od podatku umów po yczek udzielanych spó ce kapita owej przez jej wspólnika lub akcjonariusza. Zmiany wprowadzone nowà ustawà wejdà w ycie z dniem przystàpienia Polski do Unii. Joanna Dudek, Rzeczpospolita, r. 2. Przekszta cenie spó dzielczego prawa lokatorskiego do lokalu na prawo w asnoêciowe Je eli przekszta cenie spó dzielczego prawa lokatorskiego do lokalu na prawo w asnoêciowe nastàpi przed 1 maja br. zainteresowany nie b dzie musia zap aciç podatku od towarów i us ug. Aby skorzystaç z tego zwolnienia, lokal trzeba zasiedliç do koƒca kwietnia. Zgodnie z nowà ustawà VAT-owi b dzie podlega o przekszta cenie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spó dzielcze w asnoêciowe prawo do takiego lokalu, podobnie jak ustanowienie obu tych praw. Je eli jednak uprzednie ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nastàpi o przed 1 maja 2004 r., b dzie mo na uniknàç p acenia podatku. Podobne zwolnienie z VAT dotyczyç b dzie wk adów i op at spó dzielczych wniesionych przed 1 maja br. Pawe Rochowicz, Gazeta Prawna, r. 3. VAT kontrowersje r. uchwalona zosta a przez Sejm nowa ustawa o VAT, a w dniu Senat przyjà do niej poprawki. Nowe regulacje dotyczàce podatku VAT budzà wiele uzasadnionych kontrowersji i sà g oêno krytykowane. Jednym z goràcych tematów jest uregulowanie art. 90 ust. 1 pkt 3 ustawy, który odbiera przedsi biorcom prawo do odliczania 22% VAT zap aconego w cenie kupowanych benzyn, ropy naftowej i gazu. Uchwalajàc 20 lutego br. ustaw usuni to jednoczeênie zapis art. 88 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy utrzymujàcy prawo do odliczenia VAT w przypadku paliw tankowanych przez pojazdy ci arowe. Rozwiàzania te komentowane sà przez niektórych jako fatalny b àd parlamentarzystów. Zdaniem analityków brak odliczeƒ spowoduje wzrost kosztów transportu nawet o 20%, a to mo e sk oniç wielu przedsi biorców do zakupów paliw w szarej strefie. Nowa ustawa przewiduje kolejne krytykowane rozwiàzanie 22% podatek VAT na Internet dla u ytkowników indywidualnych nie prowadzàcych dzia alnoêci gospodarczej. Senatorowie przyj li poprawk do ustawy, która zak ada, e podatkiem VAT b dà ob o one zlecenia, umowy o dzie o i agencyjne zawierane jedynie przez osoby prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà. Oznacza to, e osoby fizyczne pracujàce na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzie o nie b dà p aci y podatku dochodowego od podatku VAT dotyczy to dziennikarzy, lekarzy, prawników, twórców, cz onków zarzàdów i rad nadzorczych oraz wszystkich innych osób bioràcych zlecenia lub wykonujàcych dzie a. Senatorowie przyj li równie poprawk, zgodnie z którà przy zakupie samochodów osobowych b dzie mo na odliczyç 50% VAT-u, ale nie wi cej ni 5 tys. z wczeêniej Sejm umo liwi odliczanie ca ego VAT-u. Senat odrzuci poprawki wprowadzajàce do ustawy definicj budownictwa spo ecznego, które by oby obj te 7% stawkà VAT. Nie zgodzi si te na ustalenie tej preferencji dla materia ów budowlanych, co oznacza, e od r. trzeba b dzie p aciç w ich cenie 22% podatku. Poprawki Senatu trafià jeszcze pod obrady Sejmu. Opinia publiczna, równie parlamentarzyêci, w tym autorzy niefortunnych zapisów, liczà w dalszym ciàgu na zmiany nieudolnych przepisów. Ostateczne g osowanie nad ustawà planowane jest na koniec marca br. Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Portal onet.pl z r. 9

10 4. Opodatkowanie licencji i sublicencji Wraz z wejêciem w ycie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o policji oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeƒ (Dz.U. z 2002 r. nr 19, poz. 185) po raz pierwszy zosta y opodatkowane podatkiem VAT licencje i sublicencje. Ustawa nowelizujàca zawiera a jednak przepis przejêciowy (art. 2), zgodnie z którym nowe przepisy nie mia y byç stosowane w okresie 2 lat od dnia wejêcia w ycie ustawy do licencji i sublicencji udzielonych na podstawie umów zawartych przed dniem wejêcia w ycie ustawy. Dwuletni termin mija r., co oznacza, e od 27 marca br. równie licencje i sublicencje udzielone na podstawie umów zawartych przed r. podlegajà opodatkowaniu zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i us ug oraz o podatku akcyzowym. Rzeczpospolita, r. 5. Jaka stawka zrycza towanego podatku od najmu W art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne okreêlono stawk zrycza towanego podatku od najmu. Zgodnie z nim, je eli wysokoêç przychodów w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiàcej równowartoêci 4000 euro, to rycza t od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z umowy najmu. Art. 4 ust. 2 ww. ustawy stanowi o sposobie przeliczania kursu euro na z ote. Zgodnie z nim kwoty wyra one w euro przelicza si na walut polskà wed ug Êredniego kursu euro og aszanego przez NBP, obowiàzujàcego w dniu 1 paêdziernika roku poprzedzajàcego rok podatkowy. W tym roku kwota uprawniajàca do zastosowania stawki 8,5% wynosi z i w sytuacji, gdy w ciàgu roku przychód z najmu przekroczy wspomniany limit, to od nadwy ki ponad t kwot nale y zap aciç podatek wynoszàcy 20% przychodów. Gazeta Prawna, r. 6. Podatek VAT od ka dej zaliczki Jedna z podstawowych zmian, przewidziana w nowej ustawie o VAT, wprowadza inny moment powstania obowiàzku w podatku od towarów i us ug, w przypadku otrzymania przez podatnika cz Êci nale noêci przed wydaniem towaru lub wykonaniem us ugi. Art. 20 projektu nowej ustawy stanowi, i obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà wydania towaru lub wykonania us ugi, przy czym wydanie towaru i wykonanie us ugi jest okreêlone szeroko. Mianowicie, przez dostaw towaru nowa ustawa rozumie, co do zasady, przeniesienie prawa do rozporzàdzania towarami jak w aêciciel, a przez Êwiadczenie us ug ka de Êwiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajàcej osobowoêci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Art. 20 ust. 11 projektu nowej ustawy o VAT przewiduje, e w przypadku gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem us ugi otrzymano cz Êç nale noêci, w szczególnoêci: przedp at, zaliczk, zadatek, rat, obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà jej otrzymania w tej cz Êci. Bogdan Âwiàder, Gazeta Prawna, r. 7. Nowa ustawa o podatku VAT DziÊ w nocy Sejm uchwali nowà ustaw o podatku VAT. Zgodnie z nià Internet b dzie zwolniony z podatku. Jednak zdaniem rzàdu i cz Êci ekspertów uregulowanie takie jest niezgodne w wymogami unijnymi i b dzie wymaga o akceptacji Komisji Europejskiej. Ponadto zerowy VAT obejmie komputery, drukarki, skanery, urzàdzenia do transmisji danych cyfrowych oraz urzàdzenia komputerowe do pism Braille'a. Pos owie przeg osowali tak e ograniczenie w odliczaniu VAT przez nabywców samochodów osobowych przeznaczonych do dzia alnoêci gospodarczej i w zwiàzku z tym maksymalne odliczenie wyniesie 50% VAT naliczonego przy zakupie, jednak nie wi cej ni 5000 z. Ustalono 7% stawk VAT na ubrania dla niemowlàt i buty dzieci ce, sprz t dla jednostek ochrony przeciwpo arowej przeznaczony na cele tej ochrony, a tak e na wyroby r kodzie a ludowego posiadajàce atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej. Nie b dzie natomiast proponowanej 7% stawki VAT na sanki, y wy, narty, rowerki i meble dla dzieci, tu nadal 22% VAT. Z grupy podatników VAT wy àczono osoby wykonujàce dzia alnoêç osobiêcie, na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzie o, je eli nie robià tego w ramach dzia alnoêci gospodarczej. Zwolnienie od VAT przyznano tak e twórcom i artystom wykonawcom wynagradzanym w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Anna Grabowska, Rzeczpospolita, r. (wersja online) 10

11 8. Polski przedsi biorca w Niemczech Obowiàzujàce przepisy prawa niemieckiego, w tym ustawa Gewerbeordnung (prawo dzia alnoêci gospodarczej), dajà obcokrajowcom mo liwoêç podj cia w Niemczech dzia alnoêci gospodarczej na w asny rachunek (samozatrudnienie). Warunkiem podj cia takiej dzia alnoêci jest uznanie przez miejscowe w adze kwalifikacji przedsi biorcy oraz uznanie, e dochody z dzia alnoêci pozwolà mu na samodzielne utrzymanie. Jednak e proces zwiàzany z wydawaniem zezwoleƒ na uruchomienie dzia alnoêci (polski odpowiednik wpisu do ewidencji dzia alnoêci gospodarczej prowadzony przez gminy) jest sformalizowany i d ugi. Pierwszà czynnoêcià jest uzyskanie w konsulacie niemieckim w Polsce zezwolenia na pobyt w Niemczech z prawem do prowadzenia dzia alnoêci zarobkowej na w asny rachunek. Rozpocz cie dzia alnoêci gospodarczej wymaga zg oszenia we w aêciwym dla siedziby firmy urz dzie gminy lub dzielnicy. Kolejnym etapem jest powiadomienie urz du finansowego i urz du pracy, które nadajà odpowiednie numery ewidencyjne. Wed ug pracowników Ambasady RP w Berlinie od r. do rozpocz cia dzia alnoêci gospodarczej na w asny rachunek zezwolenie na pobyt nie b dzie ju potrzebne, a pozosta ych formalnoêci zwiàzanych z rejestracjà firmy b dzie mo na dokonaç w urz dzie, na terenie którego b dzie prowadzona dzia alnoêç gospodarcza. Na u atwienia procesu rejestracji dzia alnoêci na terenie Niemiec liczy wielu polskich obywateli chcàcych rozpoczàç dzia alnoêç poza granicami kraju. Jan Jacek Olszewski, Rzeczpospolita, r. 9. Zmiany w prawie o zamówieniach publicznych Od r. do kwoty 5586 z zwi kszony zosta wpis przy odwo aniu si do arbitra u od decyzji w post powaniu o udzielenie zamówienia dotychczas wpis wynosi 5423 z. Podwy ka wynika z nowej ustawy bud etowej, a konkretnie z ustalonej w niej, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o kszta towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud etowej, kwoty bazowej. Od 2 marca odwo anie mo na z o yç w stosunku do wszystkich post powaƒ o udzielenie zamówienia. Nowe prawo zamówieƒ publicznych znosi bowiem barier wartoêci 30 tys. euro, od której mo na by o sk adaç protest, skarg i odwo anie. Rzeczpospolita, r. 10. Podatek od odsetek Kodeks cywilny rozró nia odsetki umowne i odsetki za zw ok. Tymczasem w ustawach podatkowych taki podzia nie wyst puje. Zgodnie z zasadà kasowà niezap acone odsetki nie stanowià ani przychodu, ani kosztu podatkowego. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 pdop do przychodów nie zalicza si kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych, odsetek od nale noêci. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 pdop nie uwa a si za koszt uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zap aconych odsetek od zobowiàzaƒ, po yczek i kredytów. Naliczone i zap acone odsetki od tych zobowiàzaƒ, po yczek i kredytów sà w rozumieniu przepisów kosztami uzyskania przychodu. Odsetki za zw ok, podobnie jak odsetki umowne, sà opodatkowane dopiero w chwili ich otrzymania i w tym momencie mogà zostaç uznane za koszty uzyskania przychodu. Zazwyczaj w przypadku umorzenia zobowiàzania powstaje przychód dla d u nika, jednak e zgodnie z potwierdzonym przez Ministerstwo Finansów poglàdem (PB 3/ /HS/98) umorzenie odsetek od zobowiàzania g ównego jest podatkowo oboj tne. Kwestie odsetek za zw ok uregulowano w Ustawie z r. o terminach zap aty w transakcjach handlowych. Na jej podstawie wierzycielowi w okreêlonych sytuacjach przys ugujà odsetki z mocy prawa, bez wzywania do ich zap aty. Nienaliczenie przez d u nika odsetek, które powstajà z mocy ustawy, wià e si z niebezpieczeƒstwem uznania przez urzàd skarbowy, e d u nik zap aci za towar mniej ni powinien. Jednym ze sposobów na unikni cie tej pu apki podatkowej jest umorzenie odsetek przez wierzyciela, w dacie zap aty kwoty zobowiàzania. Stella Brzeszczyƒska, Monitor Podatkowy, 3/2004 r. 11. Numer VAT UE Przedsi biorcy, którzy z dniem wstàpienia Polski do UE b dà chcieli handlowaç z paƒstwami Wspólnoty, b dà musieli uzyskaç numer VAT UE. Firmy, które nie uzyskajà tego numeru nie b dà mog y korzystaç ze stawki zerowej w przypadku dostaw wewnàtrzunijnych, a mo liwe jest tak e, e w niektórych sytuacjach zap acà podatek nawet dwa razy. W zwiàzku z tym ka dy, kto chce uzyskaç unijny numer VAT, musi z o yç w swoim urz dzie skarbowym zg oszenie w postaci druku VAT-R (mo na go Êciàgnàç ze stron internetowych Ministerstwa Finansów) i zaznaczyç, i b dzie dokonywaç wewnàtrzwspólnotowej dostawy, nabycia towarów, importowaç od podatników z krajów UE us ugi transportu czy poêrednictwa. Procedura zg oszeniowa b dzie mog a si rozpoczàç po dniu wejêcia w ycie ustawy o VAT, czyli na poczàtku kwietnia 2004 r. Zauwa yç jednak nale y, i wi kszoêç przedsi biorców nie b dzie mia a obowiàzku zg oszenia, albowiem Ci, którzy byli podatnikami zgodnie z dotychczasowymi przepisami, zostanà zarejestrowani 11

12 automatycznie, je eli zg osili oni zamiar sk adania deklaracji VAT jako podatnik VAT czynny, natomiast w przypadku braku takiej informacji - jako podatnik VAT zwolniony. Pami taç jednak nale y, i zasada automatyzmu nie dotyczy tych podatników, którzy nie b dà sk adaç deklaracji przez 6 kolejnych miesi cy oraz oddzia ów osób prawnych, poniewa z dniem r. przestanà one byç odr bnymi podatnikami. Anna Grabowska, Rzeczpospolita, r. 12. Prokurent w Spó ce z o.o. Ustawà z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw prokura zosta a w àczona do Kodeksu cywilnego. Art k.c. stanowi, i prokura jest pe nomocnictwem udzielonym przez przedsi biorc podlegajàcego obowiàzkowi wpisu do rejestru przedsi biorców, które obejmuje umocowanie do czynnoêci sàdowych i pozasàdowych, jakie sà zwiàzane z prowadzeniem przedsi biorstwa. W zwiàzku z powy szym prokura mo e byç tak e ustanowiona w spó ce z ograniczonà odpowiedzialnoêcià i zgodnie z art k.s.h. wymagana jest do tego zgoda wszystkich cz onków zarzàdu spó ki. Przepis ten jest bezwzgl dnie obowiàzujàcym i oczywiste jest, i nie mo e on byç zmieniony umowà spó ki. Je eli nawet sàd zarejestrowa by takà umow spó ki, w której przewidziano, i prokurentów powo uje zgromadzenie wspólników, to postanowienie takie jest bezskuteczne i sàd nie powinien zarejestrowaç tak powo anego prokurenta. Prokura powinna byç udzielona na piêmie pod rygorem niewa noêci. Prawo odwo ania prokury przys uguje ka demu cz onkowi zarzàdu samodzielnie i tu tak e zgromadzenie wspólników nie ma w tym zakresie kompetencji. Prokura jest pe nomocnictwem o ustawowym zakresie umocowania, które nie mo e byç zmienione przez zarzàd czy inny organ spó ki. W zwiàzku z tym prokurent mo e sk adaç oêwiadczenia woli we wszystkich sprawach dotyczàcych przedsi biorstwa, z wyjàtkiem: zbycia przedsi biorstwa, dokonania czynnoêci prawnej, na podstawie której nast puje oddanie przedsi biorstwa do czasowego korzystania oraz zbywania i obcià ania nieruchomoêci przedsi biorstwa. W praktyce prokurent jest najcz Êciej pracownikiem spó ki i otrzymuje w zwiàzku z tym wynagrodzenie na podstawie umowy o prac. W wynagrodzeniu tym zawarte jest zazwyczaj wynagrodzenie z tytu u wykonywania funkcji prokurenta. Prokurenta mo e tak e wiàzaç ze spó kà umowa-zlecenie i w takim przypadku zarzàd spó ki decyduje o jego wynagrodzeniu. Biuletyn Informacyjny dla S u b Ekonomiczno-Finansowych, nr 8, r. 13. Zasady ustalania wymiaru urlopu i wynagrodzenia za czas urlopu Nowelizacja Kodeksu pracy, która wesz a w ycie z dniem r., wprowadzi a zmiany w zasadach obliczania wymiaru urlopu przys ugujàcego pracownikowi, a tak e w zasadach obliczania wynagrodzenia za okres urlopu. W zwiàzku z dokonanymi zmianami urlopu udziela si pracownikowi na te dni, które sà dla niego dniami pracy zgodnie z obowiàzujàcym go rozk adem czasu pracy. Urlopu udziela si w wymiarze godzinowym odpowiadajàcym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepe nym wymiarze czasu pracy ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. Pami taç tak e nale y, i w zasadzie za czas urlopu przys uguje pracownikowi wynagrodzenie takie, jakie by otrzyma, gdyby w tym czasie pracowa. Jednak zmienne sk adniki wynagrodzenia mogà byç obliczane na podstawie przeci tnego wynagrodzenia z okresu trzech miesi cy poprzedzajàcych miesiàc rozpocz cia urlopu. W sytuacji znacznego wahania wysokoêci wynagrodzenia okres ten mo e byç przed u ony do 12 miesi cy. Dorota Twardo, Gazeta Prawna, r. 14. VAT od rat leasingowych na starych zasadach Na zawarcie korzystnej umowy leasingu samochodu z kratkà pozosta o niewiele czasu. Z brzmienia art. 154 nowej ustawy o VAT wynika, e dotychczasowe zasady odliczenia VAT od rat leasingowych b dà dotyczyç tych umów leasingu, które zostanà zawarte do momentu rozpocz cia obowiàzywania pierwszych przepisów nowej ustawy. Oznacza to, e w przypadku umowy zawartej jeszcze teraz b dzie mo na odliczyç 100% VAT od rat leasingowych. Z art.176 nowej ustawy o VAT wynika, e wchodzi ona w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia (niektóre przepisy wchodzà w ycie póêniej). Oznacza to, e aby umowa leasingu samochodu z kratkà mog a byç rozliczana jak dotychczas, musi byç zawarta przed up ywem 14 dni od dnia og oszenia ustawy. Nale y mieç na uwadze, e nowa ustawa o VAT mo e wejêç w ycie jeszcze przed r. Przy zawieraniu ww. umów leasingowych nale y równie pami taç, e aby umowa taka nie zosta a obj ta nowymi przepisami, musi byç do dnia r. zarejestrowana we w aêciwym urz dzie skarbowym. Anna KoleÊnik, Rzeczpospolita, r. 12

13 15. Wewn trzne dowody ksi gowe Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksi gi przychodów i rozchodów, dotyczàcych niektórych kosztów (wydatków), nie wszystkie wydatki zapisywane w podatkowej ksi dze przychodów i rozchodów muszà byç udokumentowane fakturà, albowiem w niektórych przypadkach wystarczajà dowody wewn trzne. Dowody wewn trzne to dokumenty sporzàdzone przez podatnika w celu zarejestrowania operacji gospodarczej nie udokumentowanej innym dowodem zewn trznym. Dowody wewn trzne powinny byç zaopatrzone datà i podpisem osób, które bezpoêrednio dokona y wydatków, a ponadto powinny one okreêlaç przy zakupie nazw towaru oraz iloêç, cen jednostkowà i wartoêç, a w innej sytuacji przedmiot operacji gospodarczych i wysokoêç kosztu. Na podstawie takiego dowodu podatnik dokonuje raz dziennie zapisu w podatkowej ksi dze przychodów i rozchodów. Zapisu tego dokonuje po zakoƒczeniu dnia, nie póêniej ni przed rozpocz ciem dzia alnoêci w dniu nast pnym w przypadku, gdy prowadzi on ksi g na bie àco. W sytuacji gdy podatnik zapomni o wystawieniu dowodu wewn trznego i zapisze w ksi dze samà kwot dziennej sprzeda y, to dzia anie takie nale y uznaç za nieprawid owe i ksi ga taka mo e byç uznana przez urz dnika organu podatkowego za wadliwà. Ewa Matyszewska, Gazeta Prawna, r. 16. Jak nie p aciç cudzych d ugów W wielu sytuacjach mo emy byç nara eni na p acenie cudzych d ugów i w zwiàzku z tym warto wiedzieç, jak mo emy si przed tym obroniç. Od d ugów ma onka mo na si uwolniç podpisujàc przed Êlubem intercyz, czyli umow, w której przyszli ma onkowie okreêlajà stosunki majàtkowe. W przypadku dziedziczenia spadku mo e si natomiast okazaç, e otrzymujemy w spadku d ugi. W zwiàzku z tym warto wiedzieç, i w sytuacji przej cia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialnoêç za d ugi spadkowe tylko do wartoêci ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Ponadto w sytuacji, kiedy chcemy nabyç nieruchomoêç, nale y zapoznaç si z ksi gami wieczystymi, aby uniknàç odpowiedzialnoêci za zobowiàzania sprzedajàcego. Ewa Bednarek, Gazeta Prawna, r. 17. OC posiadaczy pojazdów Od r. obowiàzujà nowe przepisy w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Majà one zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po dniu r., ale firmy ubezpieczeniowe zadeklarowa y, e ze wzgl du na interes swoich klientów b dà je stosowa y tak e do umów zawartych przed tym terminem. Umow obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów musi zawrzeç ka dy posiadacz pojazdu mechanicznego i jak na razie ubezpieczenie to obejmuje zdarzenia powsta e na terytorium RP. Po przystàpieniu Polski do UE b dzie ono obejmowaç tak e, na zasadzie wzajemnoêci, zdarzenia powsta e na terytorium innych paƒstw, które podpisa y porozumienie w ramach tzw. Zielonej Karty. W zwiàzku z powy szym nie b dzie ju potrzebne dodatkowe ubezpieczenie Zielonej Karty w sytuacji wyjazdu za granic. W razie zajêcia wypadku ubezpieczeniowego zak ad ubezpieczeƒ wyp aca odszkodowanie w granicach odpowiedzialnoêci cywilnej posiadacza lub kierujàcego pojazdem mechanicznym. Maksymalnà wysokoêç tego odszkodowania okreêla suma gwarancyjna. Pami taç tak e nale y, i zak adowi ubezpieczeƒ przys uguje prawo dochodzenia od kierujàcego pojazdem mechanicznym zwrotu wyp aconego odszkodowania, gdy kierujàcy: wyrzàdzi szkod umyêlnie lub w stanie po u yciu alkoholu albo pod wp ywem Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia aniu narkomanii; wszed w posiadanie pojazdu wskutek pope nienia przest pstwa; nie posiada uprawnieƒ do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjàtkiem przypadków, gdy chodzi o o ratowanie ycia ludzkiego lub mienia albo o poêcig za osobà, podj ty bezpoêrednio po pope nieniu przez nià przest pstwa; zbieg z miejsca zdarzenia. Marek Kobylaƒski, Gazeta Prawna, r. 18. Okresy zatrudnienia b dà sumowane Po dniu r. b dzie mo na sumowaç okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia uzyskane przez Polaków w ró nych paƒstwach cz onkowskich UE jeszcze przed przystàpieniem naszego kraju do Wspólnoty. Sumowanie takie jest generalnà regu à Rozporzàdzenia nr 1408/71 w sprawie zastosowania systemu zabezpieczenia spo ecznego do pracowników, osób pracujàcych na w asny rachunek oraz do cz onków ich rodzin przemieszczajàcych si w obr bie Wspólnoty. Rozwiàzania tego aktu b dà obowiàzywaç Polsk ju od dnia r. Izabela Rakowska, Gazeta Prawna, marca 2004 r. 13

14 19. Wa ne zmiany w polskich zg oszeniach celnych Nowelizacja Kodeksu celnego dostosowujàca polskie prawo celne do przepisów unijnych wymusi a zmiany w przepisach wykonawczych. W zwiàzku z tym rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia r. zmieni o uregulowania zawarte w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie deklaracji skróconych i zg oszeƒ celnych. Wprowadzone zmiany dotyczà m.in. sytuacji sk adania zg oszenia celnego przed przedstawieniem towaru organowi celnemu. Je eli organ celny wyrazi takà zgod, to nale y do àczyç nast pujàce dokumenty: - w przypadku dopuszczenia do obrotu, sk adu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolà, odprawy czasowej kserokopi karty nr 6 tego zg oszenia; - w przypadku wywozu i tranzytu lub uszlachetniania biernego i tranzytu kserokopi karty nr 1 dokumentu SAD. Dokumenty, które sà niezb dne do obj cia towaru procedurà celnà, nale y z o yç najpóêniej w chwili przedstawienia towarów. W krajach UE popularne jest zg oszenie elektroniczne, które i u nas zapewne zyska na znaczeniu. Jednym z warunków mo liwoêci dokonania takiego zg oszenia jest zgoda organu celnego, aby dokumenty wymagane do obj cia towarów procedurà celnà nie by y przedstawiane wraz ze zg oszeniem. Zgodnie ze znowelizowanym rozporzàdzeniem dokumenty te przechowuje si do chwili zwolnienia towarów. Natomiast po zwolnieniu powinny byç one przechowywane do dyspozycji organów celnych przez osob uprawnionà do korzystania z procedury celnej. Bogus aw Âledê, Gazeta Prawna, r. 20. Wydatki zwiàzane z podwy szeniem kapita u zak adowego Zgodnie z art k.s.h. podwy szenie kapita u zak adowego nast puje na mocy dotychczasowych postanowieƒ umowy spó ki przewidujàcych maksymalnà wysokoêç kapita u zak adowego i termin podwy szenia albo poprzez zmian umowy spó ki. Oczywistym jest, i w zwiàzku z podwy szeniem kapita u zak adowego pojawiajà si koszty (op aty notarialne, koszty sàdowe). W zwiàzku z powy szym, aby móc uznaç poniesione wydatki za koszty uzyskania przychodów, nale y okreêliç ich zwiàzek z uzyskanymi przychodami. Podsumowujàc, stwierdziç nale y, i poniesione przez spó k wydatki zwiàzane z podwy szeniem kapita u zak adowego stanowià koszty uzyskania przychodów, gdy wià à si z funkcjonowaniem spó ki, realizacjà celów gospodarczych i z osiàgni tymi przychodami, a nie sà wy àczone katalogiem zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej. Biuletyn Informacyjny dla S u b Ekonomiczno-Finansowych, nr 9, r. 21 Jak zabezpieczyç kontrakt Kary umowne zastrze one w umowie stanowià dodatkowe zabezpieczenie jej prawid owej realizacji, a ponadto u atwiajà dochodzenie przed sàdem ewentualnej szkody powsta ej wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowiàzania. Zastrze enie kary umownej nast puje poprzez zamieszczenie w treêci umowy zapisu, zgodnie z którym naprawienie szkody wynik ej z niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowiàzania niepieni nego nastàpi przez zap at okreêlonej sumy pieni nej. Ponadto kary umowne stosowane sà tak e na wypadek jednostronnego odstàpienia przez jednà ze stron od realizacji zawartej umowy. W sytuacji zastrze enia kary umownej osobie uprawnionej nale y si przewidziana kara umowna w wysokoêci okreêlonej w umowie, bez wzgl du na rzeczywistà wysokoêç poniesionej szkody. Ponadto zamieszczenie w umowie zapisu o karze umownej wp ywa na u atwienie dochodzenia zap aty odszkodowania na drodze sàdowej. Zastrze enie to powoduje bowiem zwolnienie strony dochodzàcej naprawienia szkody od obowiàzku udowodnienia faktu poniesienia szkody, jej rozmiaru oraz zwiàzku przyczynowo-skutkowego mi dzy zdarzeniem wywo ujàcym szkod a nià. W sytuacji, gdy kara umowna zosta a zastrze ona, obowiàzek strony, która dochodzi jej zap aty, obejmuje tylko udowodnienie, e rzeczywiêcie wystàpi o zdarzenie b dàce podstawà obowiàzku uiszczenia kary. Pami taç jednak nale y, i w razie braku odmiennego zastrze enia umownego, w przypadku zastrze enia kary umownej, àdanie odszkodowania przewy szajàcego wysokoêç przewidzianej kary umownej jest niedopuszczalne. Ryszard Sadlik, Gazeta Prawna, r. 22. Odprawa mo e byç wyp acana wielokrotnie Ustawa z dnia r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczàcych pracowników, która obowiàzuje od dnia r. nie zawiera (w przeciwieƒstwie do dotychczas obowiàzujàcej ustawy regulujàcej zasady przeprowadzania zwolnieƒ grupowych) katalogu sytuacji pozbawiajàcych pracownika prawa do odprawy. W zwiàzku z tym pracownik tracàcy prac z przyczyn i w trybie w ustawie przewidzianym ma zawsze prawo do odprawy pieni nej, bez wzgl du na to, czy kiedyê takà odpraw otrzyma, czy te nie. Ma gorzata Jankowska, Gazeta Prawna, r. 14

15 23. Czego nie wolno zamieêciç w umowach o prac Kodeks pracy wymienia elementy, które powinny si znaleêç w ka dej umowie o prac. Jego przepisy nie wykluczajà jednak mo liwoêci wprowadzenia do treêci umowy innych dodatkowych elementów, które nie sà wprost uregulowane w przepisach prawa pracy, a które mogà mieç znaczenie dla stron zawieranej umowy. W zwiàzku z powy szym ka da umowa o prac powinna obligatoryjnie okreêlaç strony umowy, jej rodzaj, dat zawarcia, warunki pracy i p acy, a w szczególnoêci rodzaj pracy; miejsce jej wykonywania; wynagrodzenie za prac odpowiadajàce rodzajowi pracy, ze wskazaniem sk adników wynagrodzenia; wymiar czasu pracy oraz termin jej rozpocz cia. Wymienione elementy stanowià niezb dne minimum. Oczywistym jest bowiem, i rodzaje niektórych dzia alnoêci zawodowych narzucajà wprowadzenie do umowy o prac elementów dodatkowych, które nie sà niezb dne przy wykonywaniu innych prac. W zwiàzku z powy szym do umowy o prac wprowadziç mo na dodatkowe elementy, klauzule lub zastrze enia. Pami taç jednak nale y, i do niedozwolonych klauzul umownych nale à te, które naruszajà podstawowe zasady prawa pracy, a wi c np. wszelkie klauzule uszczuplajàce uprawnienia pracownicze zagwarantowane przepisami prawa pracy. Danuta Klucz, Gazeta Prawna, r. 24. VAT w Unii Europejskiej Ka dy podatnik VAT, który po 1 maja b dzie chcia zajmowaç si handlem ze Wspólnotà, b dzie obowiàzany do zarejestrowania si jako podatnik VAT UE. 5 kwietnia br. ukaza o si rozporzàdzenie, które dotyczy rejestracji nowego numeru identyfikacyjnego, a 13 kwietnia wejdà w ycie przepisy oraz rozporzàdzenie okreêlajàce wzory formularzy rejestracyjnych. Ministerstwo Finansów zapewnia, e ka dy przedsi biorca, który zg osi si po numer rejestracyjny w zakresie podatku VAT, otrzyma go najpóêniej do 1 maja br. Wnioski rejestracyjne b dà przyjmowa y urz dy skarbowe na specjalnych formularzach, dost pnych tak e na internetowych stronach Ministerstwa Finansów. Rejestracja umo liwi stosowanie zerowej stawki VAT przy dostawach towarów do krajów UE i jednorazowe opodatkowanie towarów stamtàd przywo onych. Poni ej podajemy Paƒstwu linki do formularzy dost pnych na stronach internetowych Ministerstwa (formularze dost pne w formacie pdf): 1. Zg oszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i us ug VAT-R 2. Zg oszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i us ug VAT-R/UE 3. Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT VAT 5 4. Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE VAT 5UE 5. Zg oszenie o zaprzestaniu wykonywania czynnoêci podlegajàcych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us ug VAT-Z Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Puls Biznesu, r. 25. Rzetelna ksi gowoêç Podatnik, który prowadzi podatkowà ksi g przychodów i rozchodów oraz dodatkowe ewidencje, musi przestrzegaç terminów, w jakich powinien dokonaç stosownych zapisów. Ich nieterminowe dokonanie mo e spowodowaç, i ksi ga zostanie uznana za nierzetelnà i wadliwà. Ponadto podatnikowi, który nie wywiàzuje si ze swoich obowiàzków, gro à sankcje przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym. W zwiàzku z powy szym podatnik, który prowadzi ksi g samodzielnie bez prowadzenia dodatkowej ewidencji, powinien dokonaç zapisu dotyczàcego zakupu materia ów podstawowych niezw ocznie po otrzymaniu tych materia ów, najpóêniej przed przekazaniem ich do magazynu, przerobu czy sprzeda y. Natomiast wpisów pozosta ych wydatków podatnik musi dokonywaç raz dziennie po zakoƒczeniu dnia, nie póêniej ni przed rozpocz ciem dzia alnoêci w dniu nast pnym. Natomiast podatnik, który prowadzi ksi g samodzielnie wraz z ewidencjà sprzeda y, zapisów dotyczàcych przychodów powinien dokonywaç w ksi dze raz w miesiàcu, na koniec miesiàca, najpóêniej do 20 dnia ka dego miesiàca za miesiàc poprzedni. Identyczna regu a obowiàzuje przy zapisywaniu kosztów. Ponadto podatnicy, którzy prowadzà rejestr kupna i sprzeda y wartoêci dewizowych, muszà zapisywaç przychód i rozchód tych wartoêci w prowadzonej ewidencji w przypadku operacji ewidencjonowania bezpoêrednio po jej zrealizowaniu. Natomiast raz w miesiàcu, na koniec miesiàca, a konkretnie najpóêniej do 20 dnia ka dego miesiàca za miesiàc poprzedni, powinien byç zapisywany przychód i rozchód wartoêci dewizowych w podatkowej ksi dze przychodów i rozchodów. Ewa Matyszewska, Gazeta Prawna, r. 26. Mo liwoêci ustalenia majàtku d u nika Stan majàtku d u nika mo na ustaliç w ró norodny sposób. Informacji o jego kondycji finansowej mo na szukaç np. w rejestrach urz dowych (ksi gi wieczyste, ewidencja gruntów, rejestr zastawów i inne), jak równie w instytucjach gromadzàcych takie dane, np.: w Rejestrze D u ników Niewyp acalnych przy KRS czy prywatnych Biurach Informacji Gospodarczej. Istnieje równie mo liwoêç zlecenia przeprowadzenia wywiadu gospodarczego prywatnej firmie (tzw. Wywiadownia Gospodarcza), jak równie samemu detektywowi. Nale y pami taç, e us ugi wywiadowni to nie tylko raport, ale równie monitoring ryzyka zwiàzanego z danym kontrahentem, np. ryzyka niewyp acalnoêci. Pewne 15

16 mo liwoêci poznania zasobnoêci d u nika daje równie procedura cywilna. D u nik jest zobowiàzany do wyjawienia swojego majàtku w dwóch sytuacjach gdy wierzycielowi uda si wykazaç, e na skutek prowadzonej egzekucji nie odzyska wszystkiego, co mu si nale y oraz gdy wierzyciel zdo a uprawdopodobniç, e nie uzyska pe nego zaspokojenia swej nale noêci ze znanego mu majàtku albo z przypadajàcych d u nikowi bie àcych Êwiadczeƒ periodycznych za okres szeêciu miesi cy (art. 130 w zw. z art k.p.c.). Post powanie wyjawiajàce ma ten minus, e aby je wszczàç, trzeba mieç w r ku wyrok albo nakaz zap aty oznacza to, e trzeba przebrnàç przez ca à procedur sàdowà. Rzeczpospolita, r. 27. Dwa systemy prawa konkurencji Z dniem przystàpienia Polski do UE przedsi biorców prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà b dà obowiàzywa y równoczeênie dwa systemy prawa konkurencji, a mianowicie ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów i regu y konkurencji zawarte w Traktacie o WE. Od dnia r. zacznie obowiàzywaç Rozporzàdzenie nr 1/2003/WE z r. w sprawie wprowadzenia w ycie przepisów o konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu o WE. Przepisy te wprowadzajà istotne zmiany w sposobie stosowania wspólnotowego prawa konkurencji. Od maja nadzór nad przestrzeganiem przepisów krajowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów b dzie nale a wy àcznie do prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Przepisy wspólnotowego prawa konkurencji b dà natomiast egzekwowane przez Komisj Europejskà oraz prezesa UOKiK. Zauwa yç jednak nale y, i ka dy z tych organów b dzie dzia a w innym trybie Komisja Europejska na podstawie Rozporzàdzenia nr 1/2003/WE, a prezes UOKiK zgodnie z przepisami polskiej ustawy. Ma gorzata Krasnod bska-tomkiel, Gazeta Prawna, r. 28. Rozporzàdzenia wykonawcze do ustawy o VAT Od r. obowiàzujà trzy wykonawcze rozporzàdzenia Ministra Finansów do ustawy o VAT (dotyczà one: zg oszenia rejestracyjnego, identyfikacji na potrzeby transakcji wewnàtrzwspólnotowych oraz kaucji sk adanych przez firmy, które po 1 maja b dà handlowaç z paƒstwami UE). Z rozporzàdzenia w sprawie okreêlenia podatników nie majàcych obowiàzku sk adania zg oszenia rejestracyjnego (Dz. U. nr 58, poz. 558) wynika, e druku VAT-R nie muszà sk adaç podatnicy nie majàcy siedziby lub sta ego miejsca zamieszkania albo prowadzenia dzia alnoêci w Polsce dotyczy tylko wykonujàcych us ugi transportowe i pomocnicze do nich, zwiàzane bezpoêrednio z importem, których wartoêç zosta a w àczona do podstawy opodatkowania. Zwolnieni z obowiàzku rejestracyjnego sà równie Êwiadczàcy us ugi na rzecz podatników wykonujàcych np. wolne zawody, przedsi biorcy dokonujàcy dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, jak równie podatnicy, którzy w paƒstwie cz onkowskim UE z o yli zg oszenie informujàce o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT od us ug elektronicznych. Rozporzàdzenie w sprawie potwierdzania zidentyfikowania podmiotu na potrzeby transakcji wewnàtrzwspólnotowych (...), (Dz. U. nr 58, poz. 559), dotyczy sprawdzania numerów identyfikacyjnych unijnych kontrahentów zarejestrowanych poza naszym krajem. Wniosek w tej sprawie nale y sk adaç do biura wymiany informacji o VAT przy Ministerstwie Finansów. Trzecie rozporzàdzenie dotyczy okreêlenia trybu przyjmowania kaucji oraz (...) form zabezpieczenia majàtkowego (Dz. U. nr 58, poz. 560). Wynika z niego, e zabezpieczenie majàtkowe mo e mieç form równie obligacji skarbowych. Kaucja wynosi 250 tys. z i powinna zostaç wp acona gotówkà lub przelana na rachunek pomocniczy urz du skarbowego w aêciwego terytorialnie dla sk adajàcego kaucj. Anna Grabowska, Rzeczpospolita, r. 29. Kontrola zwolnieƒ lekarskich Pracodawca, który ma wàtpliwoêci co do prawid owoêci orzeczenia o czasowej niezdolnoêci do pracy z powodu choroby jego pracownika oraz wystawienia zaêwiadczenia lekarskiego, mo e wystàpiç do ZUS o przeprowadzenie kontroli. Wówczas lekarz orzecznik ZUS mo e przeprowadziç badanie lekarskie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego pobytu; skierowaç ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS; za àdaç od wystawiajàcego zaêwiadczenie lekarskie udost pnienia dokumentacji medycznej dotyczàcej ubezpieczonego, stanowiàcej podstaw wydania zaêwiadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaênieƒ i informacji; zleciç wykonanie badaƒ pomocniczych w wyznaczonym terminie. W rezultacie tak przeprowadzonej kontroli mo e nastàpiç wstrzymanie albo skrócenie wyp aty wynagrodzenia za okres choroby albo zasi ku chorobowego. Monika Bugaj-Wojciechowska, Gazeta Prawna, r. 16

17 30. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach Raz do roku zamawiajàcy muszà przes aç do Urz du Zamówieƒ Publicznych sprawozdanie o udzielonych zamówieniach r. wesz o w ycie rozporzàdzenie prezesa Rady Ministrów, które precyzuje, jakie dane powinny si w nim znajdowaç rozporzàdzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach (Dz. U. nr 50 z 2004 r., poz. 479). Wzór dokumentu, który muszà wype niç zamawiajàcy, jest udost pniany na stronach internetowych Sprawozdanie powinno zawieraç: nazw zamawiajàcego, adres, numer NIP i REGON, liczb udzielonych zamówieƒ i ich àcznà wartoêç w podziale na rodzaje i tryby zamówieƒ, sposób wykonania zamówieƒ, których wartoêç przekracza 10 mln euro dla robót budowlanych oraz 5 mln euro dla dostaw i us ug. Rzeczpospolita, r. 31. Dawny i nowy pracodawca odpowiadajà solidarnie Zgodnie z art Kodeksu pracy za zobowiàzania wynikajàce ze stosunku pracy, powsta e przed przejêciem cz Êci zak adu pracy na innego pracodawc, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadajà solidarnie. Cz Êcià zak adu pracy jest taki zespó sk adników majàtkowych zak adu, który mo e byç potraktowany jako odr bna placówka zatrudnienia dla pracowników wykonujàcych w niej prac. OdpowiedzialnoÊç solidarnà regulujà przepisy Kodeksu cywilnego i zgodnie z art k.c. kilku d u ników mo e byç zobowiàzanych w ten sposób, e wierzyciel mo e àdaç ca oêci lub cz Êci Êwiadczenia od wszystkich d u ników àcznie, od kilku z nich lub od ka dego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z d u ników zwalnia pozosta ych. Zauwa yç nale y, i zastrze enie solidarnej odpowiedzialnoêci pracodawców jest korzystne dla pracownika, gdy w razie przejêcia cz Êci zak adu pracy na nowego pracodawc pracownik mo e dochodziç zap aty swoich nale noêci zarówno od dotychczasowego, jak i od nowego pracodawcy. Pami taç jednak nale y, i solidarna odpowiedzialnoêç pracodawców dotyczy tylko pracowników tej przej tej cz Êci zak adu. Ryszard Sadlik, Gazeta Prawna, r. 32. Terminy zwrotu nadwy ki VAT po 1 maja 2004 roku Zgodnie z nowà ustawà o VAT ka dy podatnik b dzie mia prawo ubiegaç si o zwrot nadwy ki VAT naliczonego nad nale nym na w asny rachunek bankowy. Od 1 maja b dà obowiàzywaç trzy terminy zwrotu nadwy ki VAT: 180, 60 i 25 dni. Podatnicy, którzy wykazali zwrot nadwy ki VAT naliczonego nad nale nym w deklaracji za kwiecieƒ lub za pierwszy (przed u ony do koƒca kwietnia) kwarta 2004 r., otrzymajà jej zwrot wed ug nowych zasad. W terminie 60 dni podatnik b dzie móg odzyskaç t samà w zasadzie co dziê kwot nadwy ki. Nie b dzie ona mog a przekroczyç sumy kwot podatku naliczonego przy zakupie Êrodków trwa ych i wartoêci niematerialnych i prawnych podlegajàcych amortyzacji oraz 22% obrotu opodatkowanego stawkami ni szymi ni podstawowa. Wyd u ony do 180 dni termin zwrotu VAT dotyczy nowych podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE, którzy nie wp acili wymaganej przez ustaw kaucji (art. 97 ust. 5). B dzie mo na ubiegaç si o zwrot w przyspieszonym terminie nawet w ciàgu 25 dni od z o enia deklaracji. Szczegó owe zasady ubiegania si o zwrot nadwy ki VAT znajdujà si w tabeli za àczonej do artyku u A. KoleÊnik zamieszczonego w dodatku Dobra Firma z dnia r. Anna KoleÊnik, Rzeczpospolita, r. 33. Europejskie marki i pochodzenie Od dnia r. w Polsce zacznie obowiàzywaç wspólnotowy system ochrony w asnoêci przemys owej. W zwiàzku z tym prawo wspólnotowe regulujàce t kwesti stanie si cz Êcià prawa polskiego i zastrze one wspólnotowe znaki towarowe automatycznie uzyskajà w Polsce ochron. Okazaç si jednak mo e, i w Polsce i Unii funkcjonujà takie same marki i w zwiàzku z tym przedsi biorcy, którzy zarejestrowali swój znak przed 1 maja, b dà mogli zakazaç u ywania znaku wspólnotowego na terenie Polski, pod warunkiem, e rejestracj uzyskali w dobrej wierze. Hanna Fedorowicz, Rzeczpospolita, r. 17

18 34. Zasada solidarnoêci (wspó pracy) W wyroku z dnia r. (sygn. akt C-453/03) Europejski Trybuna SprawiedliwoÊci stwierdzi, i wyra ona w art. 10 TWE zasada solidarnoêci zobowiàzuje organ administracji (na wniosek strony) do uchylenia bàdê zmiany ostatecznej decyzji tak, aby uwzgl dniona zosta a dokonana przez ETS po wydaniu decyzji administracyjnej wyk adnia przepisu znajdujàcego zastosowanie, gdy: - wg prawa krajowego organ administracyjny ma kompetencje do uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, - decyzja sta a si ostateczna na skutek wyroku sàdu krajowego orzekajàcego w ostatniej instancji, - w Êwietle nast pnie wydanego rozstrzygni cia ETS, wyrok sàdu krajowego oparto na niew aêciwej wyk adni prawa wspólnotowego, dokonanej bez skierowania pytania o wydanie orzeczenia wst pnego w trybie art. 234 zd. 3 TWE, - osoba, której decyzja dotyczy, zwróci a si do organu administracji niezw ocznie po powzi ciu informacji o rozstrzygni ciu ETS. Jaros aw Sroka, Micha Markowicz, Gazeta Prawna, r. 35. Intrastat unijne obowiàzki statystyczne przedsi biorców Od 1 maja polskich przedsi biorców utrzymujàcych kontakty handlowe z paƒstwami Unii Europejskiej mo e objàç unijny Intrastat system statystyki obrotów towarowych pomi dzy paƒstwami cz onkowskimi Unii Europejskiej. Obowiàzek dostarczania informacji wymaganych przez system Intrastat dotyczy firm b dàcych podatnikiem podatku VAT, których obroty przekraczajà tzw. próg asymilacji lub próg specyficzny. Próg asymilacji dla przywozu wynosi 300 tys. z, a dla wywozu 500 tys. z ; próg specyficzny dla przywozu wynosi 16 mln z i 28 mln z dla wywozu. Deklaracj Intrastat nale y sk adaç od maja 2004 r. Przyjmowaniem i kontrolà deklaracji Intrastat zajmowaç si b dzie S u ba Celna. Komplet informacji na temat systemu Intrastat znajduje si na stronie internetowej S u by Celnej (www.clo.gov.pl) oraz na stronach GUS (www.stat.gov.pl). Relacja z czatu, notowa Jan Jacek Olszewski, Rzeczpospolita z 13 i r. 18

19 Orzeczenia Naczelnego Sàdu Administracyjnego i Sàdu Najwy szego 1. Rekompensata kosztów jako strata z dzia alnoêci gospodarczej Osiàgni cie przychodu wià e si z koniecznoêcià poniesienia pewnych kosztów, które jednak nie zawsze od razu przynoszà oczekiwane efekty. Przedsi biorcy rozpoczynajàcy dzia alnoêç z regu y ponoszà wydatki na uruchomienie firmy, nie uzyskujàc na poczàtku adnych przychodów. Urz dy skarbowe cz sto opierajà si na poglàdzie, e poniesione koszty nie mogà byç uznane za koszty uzyskania przychodów w danym roku obrotowym, je eli przedsi biorca nie wykazuje jednoczeênie w danym roku przychodu. Jednak e, co wynika z orzecznictwa, mo liwe jest przyj cie stanowiska korzystnego dla podatników. W wyroku z r. (I SA/ d 488/99) sàd stwierdzi bowiem, e wydatki poniesione w danym roku przedsi biorca mo e zaliczyç do kosztów firmy, jeêli mogà si przyczyniç do uzyskania przychodu w przysz oêci. Powy sze oznacza, e koszty poniesione po za o eniu firmy, nawet jeêli w danym roku nie zdà y uzyskaç przychodu, mo e przedsi biorca zrekompensowaç sobie w latach nast pnych jako straty z dzia alnoêci gospodarczej. Rzeczpospolita, r. 2. Umowa na dwoje, faktura na jedno W wyroku z dnia r. (sygn. akt FPK 83/04) Naczelny Sàd Administracyjny stwierdzi, i podatnik VAT, który naby lokal na zasadzie wspólnoêci ma eƒskiej wraz z ma onkiem, który takim podatnikiem nie jest, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast faktura VAT wystawiona tylko na tego jednego podatnika nie mo e byç przeszkodà do takiego odliczenia. Micha Kosiarski, Gazeta Prawna, r. 3. Ustalanie istnienia stosunku pracy W dniu r. w sprawie o sygnaturze I PK 393/03 Sàd Najwy szy Izba Pracy, Ubezpieczeƒ Spo ecznych i Spraw Publicznych zwa y, i ustalenie przez sàd pracy pracowniczego charakteru zatrudnienia pracowników zaanga owanych na podstawie cywilnych kontraktów nie zmienia faktu, i mogli byç oni wczeêniej zwolnieni na zasadach tych umów. Za wadliwe natomiast mo na by by o uznaç takie wypowiedzenie umowy wówczas, gdyby nastàpi o ono po uznaniu przez sàd cywilnego kontraktu za umow pracowniczà. Marek Domagalski, Rzeczpospolita, r. 4. OdpowiedzialnoÊç cz onków zarzàdu za niep acenie ZUS-u Sàd Najwy szy potwierdzi (sygn. III CK 351/02), e cz onkowie zarzàdu odpowiadajà na podstawie art. 298 Kodeksu handlowego (odpowiednik art. 299 Kodeksu spó ek handlowych) wobec ZUS za niezap acone przez spó k z o.o. jako p atnika sk adki na ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne jej pracowników. Jest to odpowiedzialnoêç osobista i solidarna. Przes anki uwolnienia si od tej odpowiedzialnoêci przewiduje art. 299 k.s.h. 2. Rzeczpospolita, r. 5. Pomy ka obcià a tak e bank W precedensowym wyroku z dnia r. (sygn. akt IV CK 158/03) Sàd Najwy szy stwierdzi, i bank jest odpowiedzialny za b dne przekazanie pieni dzy, je eli w aêciciel rachunku prawid owo wskaza na blankiecie polecenia przelewu nazw odbiorcy, natomiast b dnie poda numer jego rachunku bankowego. OdpowiedzialnoÊç ta jest jednak ograniczona, albowiem w aêciciel przyczyni si do powstania szkody. Izabela Lewandowska, Rzeczpospolita, marca 2004 r. 6. Dwie umowy, ale czy dwa wynagrodzenia Przepisy Kodeksu pracy nie zawierajà postanowienia, zgodnie z którym pracownik i pracodawca nie mogliby zawrzeç ze sobà równolegle dwóch umów o prac, które wiàza yby ich w tym samym czasie. W zwiàzku z tym w wyroku z dnia r. (sygn. akt I PK 134/02) Sàd Najwy szy orzek, i istnienie dwóch równoleg ych umów o prac, które sà zawarte z tym samym pracownikiem jest dozwolone, nie mo e to jednak uzasadniaç roszczenia pracownika o podwójne wynagrodzenie w sytuacji, gdy obowiàzki wynikajàce ze wspó istniejàcych umów sà to same. Wiktor Cajsel, Gazeta Prawna, r. 19

20 7. Gdy niezdolny do pracy odzyskuje si y W wyroku z dnia r. (sygn. akt: I PKN 357/00) Sàd Najwy szy orzek, i odzyskanie przez pracownika zdolnoêci do pracy, pozbawiajàce pracodawc prawa do rozwiàzania umowy o prac bez wypowiedzenia zgodnie z art Kodeksu pracy, musi dotyczyç pracy, co do której uprzednio orzeczono niezdolnoêç jej wykonywania, a nie innej pracy, wzgl dnie tej samej pracy, ale w innych warunkach. Tomasz Zalewski, Gazeta Prawna, r. 8. Umowa pomi dzy cz onkiem zarzàdu i ustanowionymi przez niego pe nomocnikami W sprawie o sygnaturze II CK 125/03 Sàd Najwy szy stwierdzi, i umowa, którà zawar cz onek zarzàdu spó ki akcyjnej jako osoba fizyczna z pe nomocnikami dzia ajàcymi po drugiej stronie, ale ustanowionymi przez niego, jest umowà z samym sobà. SN zwa y, i taka czynnoêç prawna jest niewa na i jest to niewa noêç nieusuwalna. Marta Pionkowska, Gazeta Prawna, r. 9. Przy kontynuacji zatrudnienia odprawa nie przys uguje W wyroku z dnia r. (I PKN 113/02) Sàd Najwy szy orzek, i pracownik, który po przejêciu zak adu pracy na innego pracodawc (art. 231 k.p.) mimo prawid owego pouczenia o mo liwoêci rozwiàzania umowy o prac za 7-dniowym uprzedzeniem kontynuuje zatrudnienie nie zachowuje prawa do odszkodowania równego okresowi wypowiedzenia ani odprawy na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych. Wiktor Cajsel, Gazeta Prawna, r. 20

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 211 16442 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia stanowisk urz dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s u bowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. 1914 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okreêlenia niektórych wzorów oêwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 478 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 478 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 kwietnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4435 Poz. 478 478 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za prac i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych

Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 155 7988 Poz. 1110 1110 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Lp. Za àcznik nr 4 MINIMALNA SUMA GWARANCYJNA UBEZPIECZENIA OC PRZEDSI BIORCÓW PROWADZÑCYCH DZIA ALNOÂå LOTNICZÑ W ZAKRESIE OBS UGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac (Dz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 POROZUMIENIE

Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 POROZUMIENIE Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 1010 POROZUMIENIE mi dzy Rzeczàpospolità Polskà a Wielkà Arabskà Libijskà D amahirijà Ludowo-Socjalistycznà w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach.

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach. 1) Nale y wype niç wszystkie rubryki wniosku. Je eli wnioskodawcy dana rubryka nie dotyczy nale y wpisaç nie dotyczy. Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych;

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych; 2 DZIENNIK URZĘDOWY KG PSP str. 253 37 Decyzja nr 127 Komendanta G ównego Paƒstwowej Stra y Po arnej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia Êrodków publicznych w Komendzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo