Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze Krakowa zamierzaj¹ zlokalizowaæ grzebowisko i spalarniê zwierz¹t w rejonie Baryczy. Mieszkañcy Wieliczki nie zgadzaj¹ siê na to rozwi¹zanie. Nad utworzeniem na terenie Krakowa grzebowiska dla zwierz¹t urzêdnicy pracuj¹ ju od trzech lat. Pierwotna wersja zak³ada³a lokalizacjê przy ul. Hallera w Kosocicach lecz okoliczni mieszkañcy nie zgodzili siê na takie s¹siedztwo. Kolejny wybór pad³ na ul. Wêgrzeck¹, za lini¹ kolejow¹ na wysokoœci cmentarza Batowickiego w Krakowie. Tam projektu nie uda³o siê zrealizowaæ ze wzglêdu na bezpoœredni¹ bliskoœæ torów kolejowych i k³opoty z dojazdem. Niedawno miasto znalaz³o kolejn¹ propozycjê lokalizacji grzebowiska - na obszarze oko³o dwóch hektarów w rejonie ul. Krzemienieckiej na terenie Soboniowic. W nowej koncepcji utworzenia grzebowiska znalaz³ siê tak e zapis o wybudowaniu na jego terenie spalarni martwych zwierz¹t. Teren, na którym planowane jest uruchomienie grzebowiska, od dwóch lat objêty jest planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony na us³ugi zwi¹zane z Rok za³o enia 1977 Gabinet okulistyczny Komputerowe badanie wzroku Badanie pola widzenia Soczewki kontaktowe Realizacja recept gospodarowaniem odpadami. Miasto zaplanowa³o te seriê spotkañ z radnymi dzielnicy Swoszowice i mieszkañcami, by przekonaæ ich do inwestycji. Takie spotkanie w po³owie stycznia Rada Dzielnicy Swoszowice mia³a z przedstawicielami krakowskiego Urzêdu i tam zosta³a przedstawiona koncepcja lokalizacji grzebowiska i spalarni zwierz¹t w Baryczy. Wiadomoœæ o planach w³adz Krakowa dotar³a do Wieliczki poczt¹ pantoflow¹ i choæ dalszy ci¹g na str. 2» PRACOWNIA OPTYCZNA Roman Bro ek Dyplomowany Optyk Badanie wzroku dla kierowców Us³ugi na recepty ubezpieczalni Naprawy okularów Du y wybór opraw i szkie³ firm krajowych i zagranicznych Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 3 tel./fax: (012) , tel. (012) Kraków, ul. Teligi 24, Dom Handlowy CORA czynne: pn-pt 9-17, sob 9-13 STACJA KASACJI I DEMONTA U POJAZDÓW W CZERNICHOWIE OFERUJEMY RÓWNIE SPRZEDA WÊGLA wraz z dostaw¹ na miejsce. Czynne: pn.-pt. 7-17, sob Czernichów 190 Tel. (12) Tel. kom Zabierzów, ul. Kolejowa 38 Tel. (012)

2 2 Luty 2012 Nr 2 WIELICZKA Bezp³atne poradnictwo prawne i obywatelskie Poradnictwo prawne i obywatelskie odgrywa coraz wiêksz¹ rolê w kszta³towaniu siê spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce. Przed rozpoczêciem dzia³alnoœci organizacji œwiadcz¹cych us³ugi bezp³atnego poradnictwa w ramach realizowanych projektów dostêp do wiedzy prawnej dla zwyk³ych obywateli by³ bardzo ograniczony. Podstawow¹ przeszkod¹ by³a, i nadal jest, wysoka odp³atnoœæ za tego rodzaju us³ugi, na które wiêkszoœci spo³eczeñstwa zwyczajnie nie staæ. Pójœcie do adwokata lub radcy prawnego wci¹ dla wielu z nas jest rozwi¹zaniem wykraczaj¹cym poza mo liwoœci skromnego zazwyczaj, bud etu. Taka sytuacja powoduje brak dostêpu do prawnych mo liwoœci rozwi¹zania swojego problemu dla osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji yciowej. Podstawowe prawo do dochodzenia swoich racji np. przed s¹dem, jest w ten sposób bardzo ograniczone. Brak znajomoœci swoich praw, ale tak e i obowi¹zków jest przyczyn¹ wielu problemów, w które zapêtlaj¹ siê obywatele. Wiêkszoœæ z nich, nie umiej¹c sobie poradziæ, skazana jest na trwanie w impasie. Dzia³aj¹ce od d³u szego ju czasu w Polsce programy pozwalaj¹ organizacjom tworzyæ oœrodki bezp³atnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Oœrodki te staj¹ siê miejscem, gdzie ka dy zainteresowany mo e porozmawiaæ z prawnikiem oraz uzyskaæ informacjê o najlepszych dla siebie rozwi¹zaniach swojej trudnej sytuacji yciowej. Prawnicy i doradcy udzielaj¹ tak e pomocy przy napisaniu pisma do odpowiedniej instytucji, informuj¹ o mo liwych œcie kach postêpowania oraz o urzêdach i instytucjach w³aœciwych do za³atwienia danej sprawy. Bezp³atne poradnictwo ma równie znaczenie w procesie edukacji i budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dla funkcjonowania zdrowego spo³eczeñstwa niezbêdne jest uœwiadamianie obywateli o mo liwoœciach partycypowania w yciu publicznym oraz wp³ywania na otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ. Programy bezp³atnego poradnictwa skierowane s¹ w zwi¹zku z tym przede wszystkim do osób ze œrodowisk defaworyzowanych i okreœlanych jako wykluczone. Zaktywizowanie tych ludzi daje bowiem szansê na powstanie œwiadomego spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wa ne jest wiêc by umo liwiæ potrzebuj¹cym osobom dostêp do bezp³atnego poradnictwa oraz zachêcaæ je do korzystania z us³ug prawników i doradców. Spalarni zwierz¹t Wieliczka mówi NIE! dokoñczenie ze str. 1» nie ma jeszcze adnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie, w mieœcie zawrza³o. Organizowana jest akcja protestacyjna, s¹ zbierane podpisy pod petycj¹ sprzeciwiaj¹c¹ siê takiej lokalizacji. Sprawa jest tak emocjonuj¹ca tak e dlatego, e choæ proponowana lokalizacja to peryferie Krakowa, do centrum Wieliczki jest tylko 3 km. Szczególnie mieszkañcy osiedla Krzyszkowice s¹ zaniepokojeni planami Krakowa i zdecydowani na zablokowanie inwestycji. Radny miejski i przewodnicz¹cy Rady Osiedla Krzyszkowice Damian Konieczny jest przekonany, e ten pomys³ jest nie do przyjêcia dla miasta. W Soboniowicach i Kosocicach równie zawi¹za³y siê komitety protestacyjne, które wspó³pracuj¹ z wielickimi radnymi. Wszêdzie zbierane s¹ podpisy pod protestem. Inwestycja jest planowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, na dzia³ce gminnej mówi Damian Konieczny. Na razie nie znamy jeszcze szczegó³ów, mam nadziejê, e w przysz³ym tygodniu dowiemy siê wiêcej. Jesteœmy zdecydowanie na nie s¹siedztwo Baryczy niesie ju ze sob¹ wystarczaj¹c¹ iloœæ niedogodnoœci dla mieszkañców. Krzyszkowice w bardzo szybkim tempie siê rozrastaj¹, przybywa nam mieszkañców. Zaraz za granic¹ Krakowa s¹ domy, powstaj¹ osiedla, jest infrastruktura sportowa, przedszkola. Nie mamy adnej gwarancji, e taki obiekt bêdzie bezpieczny dla okolicznych mieszkañców. Obawiamy siê zagro enia epidemiologicznego, zagro- enia wód gruntowych, pogorszenia siê jakoœci powietrza, i ja osobiœcie nie wierzê, eby oddzia³ywanie na œrodowisko zatrzyma³o siê w granicach administracyjnych Krakowa. Dlatego prosimy w³adze Krakowa o spotkanie i przedstawienie dok³adnych planów. Nasz du y niepokój budzi tak e to, e, jak s³yszymy, inwestycja jest szacowana na oko³o milion z³otych za takie pieni¹dze nie da siê stworzyæ bezpiecznej dla œrodowiska infrastruktury. Do Wieliczki przyje d a milion turystów rocznie, w ubieg³ym roku powsta³o Uzdrowisko Kopalni Soli Wieliczka, miasto stara siê o status uzdrowiska, w Swoszowicach dzia³a uzdrowisko to nie jest miejsce na tak¹ inwestycjê. Nie wiemy te jakie zwierzêta maj¹ byæ spopielane w planowanej spalarni czy nie zostanie wykorzystana do spalania du ych lub chorych zwierz¹t. A po zapachach z Baryczy wiemy doskonale, e wiatry wiej¹ w nasz¹ stronê. Po stronie Krakowa równie zawi¹za³ siê komitet protestacyjny, którego dzia³anie koordynuje Piotr Bania mieszkaj¹cy w Kosocicach. Bardzo zaniepokojeni dzia³aniami Urzêdu Miasta Krakowa s¹ mieszkañcy dzielnicy Swoszowice, których przedstawiciele Urzêdu próbuj¹ przekonaæ do tej inwestycji na si³ê. Mieszkañcy na pierwsze sygna³y o planach powstania spalarni i grzebowiska w ich s¹siedztwie zareagowali b³yskawicznie. Je eli zacznie siê procedura administracyjna, my mieszkañcy nie mamy ju nic do powodzenia, nie jesteœmy stron¹ w sprawie mówi Piotr Bania. Nie przekonuj¹ mnie wyliczenia ekonomiczne przedstawiane przez przedstawicieli Urzêdu, wiemy te, e na zapachy nie ma norm. Znamy problemy mieszkañców Go³czy czy Niepo³omic, gdzie takie spalarnie istniej¹. Postawa Rady Dzielnicy Swoszowice i urzêdników jest dla nas zupe³nie niezrozumia³a i jesteœmy przekonani, e musimy sami broniæ w³asnych interesów i wartoœci naszej ziemi. Umiejscowienia takiej infrastruktury w zabudowanym terenie i s¹siedztwie osiedli domów jednorodzinnych nie da siê obroniæ racjonalnie. Po ewentualnym przyznaniu inwestorowi koncesji na dzia³alnoœæ przez 30 lat nie bêdziemy mogli ju zrobiæ nic. W piœmie z urzêdu otrzymujemy informacjê e inwestycja nie jest uci¹ liwa dla mieszkañców osiedla na terenie Uwaga. Czad! Mimo ostrze eñ Policji i Stra y Po arnej mno ¹ siê zatrucia tlenkiem wêgla. W ostatnich dniach na terenie powiatu odnotowano kolejne przypadki. Jeden z nich zakoñczy³ siê tragicznie. W poniedzia³ek, 13 lutego oko³o godz. 23:00 policja zosta³a powiadomiona, e w Su³kowie dosz³o prawdopodobnie do podtrucia oœmioosobowej rodziny tlenkiem wêgla. Pomiary i ustalenia dokonane na miejscu potwierdzi³y podwy szone stê enie tlenku wêgla w pomieszczeniach. Na szczêœcie u przebywaj¹cych tam osób nie stwierdzono objawów zatrucia zagra aj¹cych yciu. Wstêpnie przyjêto, e mog³y byæ nieprawid³owoœci w przewodach kominowych b¹dÿ instalacji wentylacyjnej. Ostateczn¹ przyczynê wyjaœni ekspertyza przeprowadzona przez bieg³ego specjalistê. którego to ma byæ i przyleg³ych, a w innym miejscu czytamy e urz¹d do³o y³ starañ w szukaniu takiego miejsca aby ta lokalizacja by³a jak najmniej uci¹ liwa dla mieszkañców Krakowa! to chyba nie jesteœmy uwa ani za mieszkañców Krakowa - tylko dlaczego podatek od nieruchomoœci p³acimy w Krakowie? W pi¹tek, 10 lutego, w godzinach popo³udniowych w Wieliczce 26-letnia kobieta prawdopodobnie zatru³a siê podczas k¹pieli tlenkiem wêgla. Oko³o godz. 17:00, jeden z domowników wróci³ z pracy. Po pewnym czasie zorientowa³ siê, e na parterze domu ktoœ siê k¹pie w ³azience. S³ychaæ by³o lej¹c¹ siê wodê, natomiast nikt nie odpowiada³ na pukanie. Drzwi do ³azienki by³y zamkniête. Zaniepokojony sytuacj¹ mê czyzna postanowi³ dostaæ siê do œrodka. Wybi³ m³otkiem otwór w drzwiach. Wewn¹trz znajdowa³a siê nieprzytomna kobieta. Wezwane na miejsce pogotowie zabra³o j¹ do szpitala. Niestety dziewczyna zmar³a w trakcie transportu. Wstêpnie przyjêto, e przyczyn¹ zatrucia by³o podwy szone stê enie tlenku wêgla oraz gazu ziemnego. Ostateczn¹ przyczynê zgonu pomo e ustaliæ sekcja zw³ok. Wielicki Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw Wzorem lat ubieg³ych na terenie powiatu wielickiego w dniach od 20 lutego do 25 lutego 2012 roku realizowana bêdzie kampania Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw. Z za³o enia szczytnym celem wskazanego przedsiêwziêcia jest zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa oraz instytucji pañstwowych i samorz¹dowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestêpstwem. Istotnym przes³aniem prowadzonych w tym czasie dzia³añ, winno byæ uœwiadomienie osób pokrzywdzonych, e mog¹ liczyæ na wsparcie i pomoc nie tylko podczas tego tygodnia, ale równie na co dzieñ. Dy ury odbêd¹ siê w godzinach 9: w budynku UMIG Wieliczka przy ul. Pocztowej 1, w sali 12C. Dy urowaæ bêd¹ przedstawiciele policji, stra y miejskiej, Miejsko Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Zespo³u ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepe³nosprawnych UMIG, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Zespo³u Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie jak równie pracownicy S¹du Rejonowego w Wieliczce. Porady s¹ bezp³atne. Warto przypomnieæ, e w ubieg³ym roku z takiej formy pomocy skorzysta³o trzydzieœci osób. Dok³adny wykaz dy urów mo na znaleÿæ na stronie internetowej G³osu: Mieszkañcy osiedli Krzyszkowice, Koœciuszki, Przysz³oœæ, Szymanowskiego, Sienkiewicza, Asnyka i Wincentego Pola rozpoczêli zbiórkê podpisów przeciwko projektowi powstania grzebowiska i spalarni zwierz¹t. Zapowiadaj¹ gotowoœæ do bardziej drastycznych dzia- ³añ ³¹cznie z blokad¹ dróg.

3 Nr 2 Luty WIELICZKA Centrum pobytowe - Wieliczka Przedstawiciele Wieliczki odebrali certyfikaty potwierdzaj¹ce jej "grê" na EURO lutego, burmistrz Artur Kozio³ wraz z zastêpc¹ ds. Strategii i Rozwoju Zatrzymany za kradzie kabla Kilka dni temu wielicka policja zatrzyma³a 24-letniego wieliczanina na kradzie y kabla telefonicznego. W pi¹tek, 10 lutego oko³o godz. 19:00 policja otrzyma³a informacjê, e III Zawody Narciarskie w Podstolicach 26 lutego odbêd¹ siê ju kolejne zawody dla dzieci i m³odzie y na stoku w Podstolicach. Zawody Smoka Wawelskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka odbêd¹ siê na stoku w Podstolicach w niedzielê 26 lutego o godzinie w rejonie miejscowoœci Siercza mog³o dojœæ do kradzie y kabla telefonicznego. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Po chwili policjanci zauwa yli m³odego mê czyznê, który Zapisy na zawody przyjmowane s¹ pod numerem lub mailowo: Zapisaæ mo na siê jeszcze na godzinê przed rozpoczêciem zawodów. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objêli Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz Starosta Wielicki. ukaszem Sadkiewiczem uczestniczyli w Oficjalnej Prezentacji Centrów Pobytowych w Polsce wybranych przez Narodowe Federacje Dru yn Finalistów Turnieju UEFA EURO 2012 oraz Kwater G³ównych UEFA w Miastach Gospodarzach EURO 2012, która odby³a siê w Warszawie. Prezentacja po³¹czona by³a z ceremoni¹ wrêczenia okolicznoœciowych plateau UEFA EURO 2012 dla przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, hoteli i centrów treningowych. Okolicznoœciowe plateau UEFA EURO 2012 dla Wieliczki odebrali: w imieniu miasta centrum pobytowego: Artur Kozio³ burmistrz Wieliczki, a w imieniu hotelu Turówka bazy noclegowej reprezentacji w³oskiej: Pawe³ Trojan Prezes Zarz¹du oraz Andrzej Nawrocki Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy. na widok radiowozu zacz¹³ uciekaæ odrzucaj¹c wczeœniej przedmiot, który wygl¹dem przypomina³ zwiniêty kabel. Mê czyzna zosta³ zatrzymany. Przyzna³ siê do kilkunastu kradzie y kabla na terenie Wieliczki. Tylko w styczniu i w lutym br. dokona³ oœmiu takich kradzie y. W sumie us³ysza³ jedenaœcie zarzutów kradzie y kabla telefonicznego. Wstêpnie koszty skradzionego kabla wraz z kosztami odtworzenia sieci szacowane s¹ na ponad 10tys.z³. Zatrzymany dobrowolnie podda³ siê karze. Jest mieszkañcem Wieliczki. Utrzymuje siê z prac dorywczych i zbierania z³omu. Jak wyjaœni³ kradziony kabel sprzedawa³ jako z³om miedziany. S³ynna superniania w bibliotece! W pi¹tek 10 lutego w wielickiej bibliotece odby³o siê pierwsze spotkanie z cyklu Jestem i bêdê SUPER rodzicem warsztaty doskonalenia sztuki rodzicielstwa. Pierwszym goœciem by³a Dorota Zawadzka pedagog, psycholog znana z telewizyjnego programu Superniania, autorka ksi¹ ek i poradników dla rodziców, które mog¹ byæ pomocne w wychowaniu m¹drych i szczêœliwych dzieci. Spotkanie rozpoczê³o siê w odnowionym Dziale dla Dzieci i M³odzie y. W czasie spotkania rodzice mogli dowiedzieæ siê, jak wychowaæ szczêœliwe i m¹dre dziecko. Mogli zapytaæ, co zrobiæ, gdy ich dziecko nie chce jeœæ, spaæ, mogli te podyskutowaæ. Spotkaniu towarzyszy³a luÿna i sympatyczna atmosfera. Ciep³o, optymizm, ogromna wiedza Doroty Zawadzkiej sprawi³y, e rodzice nie bali siê zadawaæ pytañ. Wiedza na temat wychowania przekazana z du ym poczuciem humoru na pewno pomo e wielickim rodzicom i ich dzieciom. W czasie, gdy rodzice kszta³cili siê z Superniani¹ dzieci odkrywa³y zalety nowego miejsca przeznaczonego tylko dla nich. Do dyspozycji mia³y ksi¹ ki, klocki, misie, zabawki edukacyjne, namiot, tunel, komputer, kolorowe poduszki i dywany oraz huœtawkê. Bibliotekarze zorganizowali dla najm³odszych szereg zabaw i atrakcji. Nowy k¹cik dla dzieci ma zachêcaæ najm³odszych do czytania, które jest fundamentalne w wychowaniu dzieci o czym ju na samym pocz¹tku wspomnia³a Dorota Zawadzka. Spotkanie z Dorot¹ Zawadzk¹ by³o pierwszym z cyklu Jestem i bêdê SUPER rodzicem warsztaty doskonalenia sztuki rodzicielstwa, który bêdziemy prowadziæ w tym roku. W bibliotece powsta³a nowa przestrzeñ dla edukacji, rozwoju kultury i zainteresowañ najm³odszych. Dzia³ dla dzieci ma byæ miejscem spotkañ rodziców z dzieæmi. Ma s³u yæ rozwojowi dzieci oraz rodziców.

4 4 Luty 2012 Nr 2 WIELICZKA Szkolne oszczêdnoœci W gminie Wieliczka trwa reorganizacja placówek oœwiatowych. W³adze, szukaj¹c oszczêdnoœci, chc¹ wprowadziæ racjonalizacjê zatrudnienia w szko³ach i przedszkolach. Kto widzia³ czarne BMW W powiecie wielickim wybuch³a panika, gdy podawane z ust do ust informacje o próbach porwañ i tajemniczych zbrodniach obieg³y okolicê. Historia rozpoczê³a swoje ycie od domniemanej próby porwania dziewczyny we wsi Grajów. Tajemnicze, czarne BMW mia³o kr¹ yæ po okolicy i stwarzaæ zagro enie zw³aszcza dla m³odszych mieszkanek okolicznych miejscowoœci. Jak gminna wieœæ nios³a, ofiary okrutnych przestêpców s³u y³y jako dawcy organów, a ich cia³a znajdowano potem w ró nych miejscach. Plotka zatacza³a coraz szersze krêgi, a do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zaczê³o dzwoniæ coraz wiêcej przera onych mieszkañców. Oficer Prasowy KPP w Wieliczce nadkom. Barbara Zamojska ze zdziwieniem opowiada o us³yszanych historiach. W miarê up³ywu czasu ludzie do nas dzwonili, relacjonuj¹c coraz bardziej makabryczne opowieœci. Wszyscy pytali, czy to prawda, czy z³apano sprawcê. Na Facebooku podawano miejsca, gdzie rzekomo zosta³y znalezione kolejne zmasakrowane zw³oki ofiar i panika ogarnê³a ca³¹ okolicê. Ludzie w obawie przed zbrodniarzami zaczêli planowaæ powroty do domu tak, aby stanowi³y jak najmniejsze zagro enie. Rozmawia³am z pani¹, która planowa³a zakup nieruchomoœci w Wieliczce ale po tych informacjach zaczê³a siê zastanawiaæ nad Informacja na temat rozpowszechnionych plotek i spekulacji dotycz¹cych porwañ, gwa³tów i innych podobnych zdarzeñ na terenie powiatu wielickiego W zwi¹zku z licznymi zapytaniami dotycz¹cymi rozpowszechnionych wœród mieszkañców plotek na temat porwañ, gwa³tów i podobnych zdarzeñ na terenie powiatu wielickiego, pragnê poinformowaæ, e do wielickiej policji dotar³y dwa zg³oszenia dotycz¹ce zdarzeñ z dnia 11 grudnia ub.r, które to prawdopodobnie da³y pocz¹tek wszelkim spekulacjom. Wynika z nich, e w Byszycach oraz w Gorzkowie dwóch mê czyzn /oko³o 50 lat, a drugi lat/ zaczepiali 15- latkê oraz 16-latkê. Zatrzymywali samochód, pytali dziewczêta o kogoœ kto rzekomo mia³ mieszkaæ w pobli u, potem usi³owali wci¹gn¹æ je do samochodu. Policja natychmiast w chwili zg³oszenia, tj. 11.grudnia ub. r. podjê³a czynnoœci sprawdzaj¹ce. Trudno ustaliæ jakie napastnicy mieli zamiary. Policja nie wyklucza, e móg³ to byæ g³upi kawa³ b¹dÿ próba pobicia. W rejony te skierowano czêstsze patrole policyjne. Wiêcej podobnych zg³oszeñ nie by³o. Niestety rozszerzaj¹ce siê plotki szczególnie wœród m³odych osób spowodowa³y, e kilkunastoletnie dziewczyny w ka dym mê czyÿnie jad¹cym czarnym samochodem dostrzegaj¹ potencjalnego porywacza. Informuj¹ policjê, e stoj¹cy na przystanku mê czyzna, rozmawia przez telefon, spogl¹da na ni¹ ukradkiem i na pewno zamierza j¹ porwaæ. Policja reaguje na ka de zg³oszenie. Natychmiast szczegó³owo sprawdza i weryfikuje ka d¹ informacjê. Policja dementuje wszelkie informacje na temat rzekomych uprowadzeñ, gwa³tów jak równie porwañ po³¹czonych z pobraniem narz¹dów. Nie odnotowano adnego z wymienionych zdarzeñ na terenie powiatu wielickiego. Sprawdzono tak e czy w s¹siednich powiatach podobne zg³oszenia mia³y miejsce gdy takie informacje dociera³y na policjê. Nigdzie nie odnotowano podobnego zdarzenia. Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce podinsp. Krzysztof Kühl Na oœwiatê gmina Wieliczka planuje wydaæ w 2012 roku oko³o 60 mln z³otych. Kryzys i znaczne zad³u enie gminy sk³aniaj¹ do szukania oszczêdnoœci, a tak znacznej pozycji w bud ecie po stronie wydatków bie ¹cych na pewno warto siê przyjrzeæ. W³adze miasta zleci³y firmie zewnêtrznej przeprowadzenie audytu w gminnych placówkach oœwiatowych, wyniki analiz bêd¹ znane 20 lutego. Mimo wczeœniejszych przymiarek w gminie nie zostanie zlikwidowana adna szko³a, a pomys³ reorganizacji polega na ³¹czeniu placówek oœwiatowych w Zespo³y Szkó³. W Golkowicach i Wêgrzcach Wielkich maj¹ zostaæ po³¹czone szko³y podstawowe i gimnazja, w KoŸmicach Wielkich Urz¹d planuje stworzyæ jedn¹ jednostkê ze szko³y podstawowej, gimnazjum i przedszkola, a w Œledziejowicach po³¹czyæ szko³ê podstawow¹ z przedszkolem. Najbardziej kontrowersyjny jest dla lokalnej spo³ecznoœci plan po³¹czenia placówek w KoŸmicach Wielkich, gdzie gmina chce utworzyæ zespó³ gimnazjalno-szkolno-przedszkolny. Przeciwko takiemu rozwi¹zaniu protestuj¹ wszyscy: Rada Rodziców SP, Rady Pedagogiczne gimnazjum i przedszkola, a tak e bezpieczeñstwem w tej okolicy. mówi nadkomisarz Barbara Zamojska. Pod koniec stycznia wielicka policja wyda³a oœwiadczenie, w którym dementowa³a rozsiewane plotki i stopniowo telefony w komendzie przesta³y dzwoniæ. To jednak nie znaczy, e historia ca³kiem ucich³a co jakiœ czas ktoœ sobie przypomina makabryczne opowieœci i dopowiada dalszy ci¹g. Z ró nych stron dochodz¹ g³osy, e podobno policja aresztowa³a sprawcê wraz z jego siostrzeñcem. Ta historia, jako ywo, przypomina najbardziej tajemnicza polsk¹ legendê okresu PRL-U czarna wo³ga, która straszy³a dziatwê szkoln¹ w latach 70. Pasa erowie samochodu mieli porywaæ dzieci, eby sprzedawaæ ich krew, m.in. bogatym Niemcom chorym na bia³aczkê. W ró nych wariantach wo³g¹ podró- owa³y zakonnice i ksiê a, ydzi, SB, a nawet wampiry. W niektórych wersjach nale a³o siê baæ tylko takiej wo³gi, która mia³a firanki albo bia³y pasek na drzwiach. Inni wspominali o bia³ych oponach. S¹ to przyk³ady typowych miejskich legend, które rozprzestrzeniaj¹ siê z szybkoœci¹ b³yskawicy i emocjonuj¹ lokalne spo³ecznoœci. Historie te maj¹ pewne wspólne cechy: zdarzy³a siê niedawno, jej bohaterem jest opowiadaj¹cy, jego krewny czy znajomy lub - czêœciej - znajomy znajomego, opowiadana jest jako prawdziwa, rozprzestrzenia siê spontanicznie a w trakcie przekazywania ulega modyfikacjom, potwierdza lêki i obawy przez z³em czyhaj¹cym wokó³. Wbrew nazwie sceneri¹ miejskiej legendy nie musi byæ miasto, dobrze czuje siê te w gminach i powiatach. Legendy miejskie maj¹ wiele wspólnego z listami ³añcuszkami, bywa, e historia przekazywana z ust do ust trafia na papier czy - obecnie czêœciej - do Internetu, z sakramentalnym dopiskiem rozeœlij wszystkim znajomym. Rada So³ecka. 7 lutego odby³o siê w KoŸmicach Wielkich zebranie wiejskie, gdzie pomys³u utworzenia zespo³u w miejsce trzech, odrêbnych placówek mia³ broniæ sekretarz gminy- Adam Panuœ. Sekretarz nikogo nie przekona³, a 9 lutego na dziennik podawczy Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty wp³yn¹³ protest pracowników koÿmickiego gimnazjum i przedszkola oraz Rady So³eckiej KoŸmic Wielkich. Pismo to, zosta³o przekazane tak e do wiadomoœci Burmistrza i Rady Miejskiej....W³adze gminy nie przedstawi³y nam adnych konkretnych powodów swojej decyzji i jasnych kryteriów wytypowania naszej placówki do po³¹czenia w zespó³ z innymi. Na pewno nie przemawiaj¹ za t¹ decyzj¹ wzglêdy finansowe, gdy wszystkie te placówki nale ¹ do najmniej dotowanych przez gminê, a szko³a podstawowa jest jedyn¹ z 32 placówek, do której gmina nie dop³aca, poniewa subwencja jest wy - sza od kosztów utrzymania. Przedszkole jako jedyne w gminie wypracowuje subwencje. Jest wiele innych ma³ych placówek w gminie na tym samym poziomie edukacyjnym, które mo na po³¹czyæ w zespo³y: s¹ w nich klasy mniej ni 10-osobowe, a dop³ata gminy znacznie przekracza 30% ich finansowania. Nasza szko³a jest najwiêkszym wiejskim gimnazjum w gminie Wieliczka. Równie szko³a podstawowa i przedszkole nale ¹ do du ych placówek pisz¹ pracownicy gimnazjum w liœcie protestacyjnym skierowanym do Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty. Propozycje uwa aj¹ za niesprawiedliwe i zapowiadaj¹ce negatywne zmiany w funkcjonowaniu edukacji w so³ectwie. Kolejnym pomys³em na obni enie kosztów oœwiaty w gminie jest pomys³ reorganizacji pracy szkolnych œwietlic. Burmistrz sugeruje dyrektorom szkó³ likwidacjê etatów wychowawców œwietlic, a opiekê nad dzieæmi chce przekazaæ innym nauczycielom w ramach tak zwanych godzin karcianych. W gminie Wieliczka funkcjonuje 16 œwietlic, w których zatrudnionych jest 14 nauczycieli na pe³nych etatach. Je eli w wyniku audytu finansowego i personalnego oka e siê, e dana szko³a ma za wysokie zatrudnienie, gmina nie wyklucza likwidacji etatów wychowawców œwietlic. Ten pomys³ równie nie spotka³ siê z yczliwym przyjêciem œrodowiska nauczycielskiego, poniewa prowadzi do sprawowania opieki œwietlicowej tylko przez zmieniaj¹cych siê nauczycieli. Takie rozwi¹zanie jest, zdaniem nauczycieli, niezgodne z rozporz¹dzeniem MENiS i szkodliwe dla dzieci. Zastêpca burmistrza ds. Spo³ecznych Urszula Rusecka wyjaœnia: W ostatnich latach, decyzje Ministra Edukacji zwiêkszaj¹ce wydatki na oœwiatê oraz nak³adaj¹ce nowe zadania bez równoczesnego podniesienia poziomu subwencji oœwiatowej dla gmin, postawi³y samorz¹dy przed koniecznoœci¹ dokonania racjonalizacji wydatków na oœwiatê. Niemo liw¹ do utrzymania dla samorz¹dów tendencj¹ jest sta³y wzrost wydatków na oœwiatê przy równoczesnym ni u demograficznym i malej¹cej iloœci uczniów w szko³ach. Samorz¹dy szukaj¹ ró nych mo liwoœci rozwi¹zania tej trudnej sytuacji. Jest to problem wszystkich samorz¹dów w Polsce. W Gminie Wieliczka chcemy unikn¹æ koniecznoœci zamykania szkó³, chcemy utrzymaæ dostêpnoœæ do istniej¹cej sieci szkó³. Od kilku miesiêcy prowadzone s¹ z dyrektorami szkó³ rozmowy w kwestii racjonalizacji wydatków na funkcjonowanie szkó³. Obecnie we wszystkich placówkach oœwiatowych prowadzony jest audyt, sprawdzane s¹ arkusze organizacyjne szkó³. Pod koniec lutego bêdziemy znaæ wyniki audytu, które pozwol¹ wyci¹gn¹æ wnioski i wskazaæ obszary, gdzie mo liwe bêd¹ oszczêdnoœci. Jednoczeœnie trwaj¹ prace maj¹ce na celu powo³anie Zespo³ów Szkó³, tam gdzie obiekty znajduj¹ siê w jednym budynku lub na jednej parceli. Pozwoli to na efektywniejsze zarz¹dzanie obiektem przez jednego gospodarza. Przygotowywany jest projekt uchwa³y intencyjnej, przewiduj¹cej powstanie 4 zespo³ów szkó³ w: KoŸmicach Wielkich, Wêgrzcach Wielkich, Œledziejowicach i Golkowicach. W dalszej kolejnoœci projekt taki bêdzie poddany opinii Rad Pedagogicznych w szko³ach oraz poddany opinii Kuratora. Równoczeœnie te prowadzone s¹ dzia³ania, by od nowego roku szkolnego wprowadziæ wspólny system ksiêgowoœci szkó³. Podstawowym za³o eniem trwaj¹cych prac nad reorganizacj¹ szkó³ w Gminie Wieliczka jest takie jej przeprowadzenie, by skutki nie dotyka³y bezpoœrednio uczniów i by zachowana zosta³a dotychczasowa sieæ szkó³.

5 Nr 2 Luty WIELICZKA Stan wojenny. Pamiêtamy po 30 latach 171 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie 29 lutego (œroda) br. o godz w sali widowiskowej Magistrat Urzêdu Miasta i Gminy Wieliczka, w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1 odbêdzie siê 171 spotkanie z cyklu Wieliczka- Wieliczanie pt. Stan wojenny roku Pamiêtamy po 30 latach. W nocie na zaproszeniu czytamy: W nocy z 12/13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim na obszarze PRL wprowadzi³a stan wojenny. Na ulice miast wprowadzi³a pó³ miliona o³nierzy i milicjantów, tysi¹ce pojazdów bojowych. Zatrzymano i aresztowano ok osób wg. wczeœniej przygotowanych list m.in. dzia³aczy NSZZ Solidarnoœæ. Moc¹ nowego ustawodawstwa ograniczono podstawowe prawa obywatelskie. Reakcj¹ spo³eczeñstwa na stan wojenny by³y strajki w zak³adach i demonstracje uliczne t³umione przy pomocy jednostek ZOMO. W³adze zastosowa³y represje i szykany: pobicia, aresztowania zamordowano ok. 100 osób, zwolnienia z pracy, pacyfikacje zak³adów r. stan wojenny zosta³ zawieszony, a r. odwo- ³any przy zachowaniu czêœci represyjnego ustawodawstwa. Spotkanie rozpocznie siê koncertem Chóru Mieszanego Camerata pod dyrekcj¹ Izabeli Szoty. Chór w tym roku obchodzi 15 lat dzia³alnoœci. Oprawê plastyczn¹ spotkania tworzyæ bêdzie wystawa udostêpniona przez Instytut Pamiêci Narodowej w Krakowie pt. Stan wojenny spojrzenie po 20 latach. Na wstêpie spotkania zostan¹ zaprezentowane nowoœci wydawnicze: album pt. W noc grudniow¹ nas zabrali... Internowana Solidarnoœæ Ma³opolski" wydany przez Stowarzyszenie Maj 77, Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (2011 r.); z serii wydawniczej Biblioteczka Wielicka, zeszyt 115 pt. 170 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie z serii: Pasje wieliczan (1) pt. Henryk Kozubski, malarz-amator, spo³ecznik; Józef Janczewski, literat, poeta, recenzent, prozaik, malarz opracowany przez Jadwigê Dudê, wydany przez Powiatow¹ i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Wieliczce. Prelekcje wyg³osz¹: dr Cecylia Kuta, historyk z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Krakowie Stan wojenny w Ma³opolsce. Internowani ; Ryszard Majdzik ze Stowarzyszenia Maj 77 w Krakowie W noc grudniow¹ nas zabrali... Internowana Solidarnoœæ Ma³opolski"; Lech Ko³odziejczyk, uczestnik strajku protestacyjnego w Hucie im. W. Lenina 13, r. - Tajna drukarnia w Wieliczce w latach ; Piotr Marzec, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ Kopalni Soli Wieliczka w latach internowany w Za³ê u od do r.; Magdalena Go³da, absolwentka Gimnazjum w Dobranowicach prezentacja pracy na konkurs og³oszony przez IPN w 2011 r. pt. Wojna z narodem 30 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Represje, opór, ycie codzienne, skutki oraz reakcje miêdzynarodowe. Wieliczka-Wieliczanie w czasie stanu wojennego. Po prelekcjach bêdzie dyskusja i wspomnienia a po nich prezentacja filmu Niewidzialni drukarze. Organizatorami spotkania s¹: Dzia³ Regionalny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, Stowarzyszenie Klub Przyjació³ Wieliczki, Instytut Pamiêci Narodowej (IPN) Oddzia³ w Krakowie, Niezale ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoœæ Kopalni Soli Wieliczka, Stowarzyszenie Maj 77 w Krakowie, Stowarzyszenie Muzyczne Camerata, Urz¹d Miasta i Gminy Wieliczka, Akademickie Ko³o Wieliczan i Ko³o M³odych Mi³oœników Starej Wieliczki. Spotkanie organizuje i prowadzi do udzia³u w nim zaprasza wieliczan a wœród nich cz³onków NSZZ Solidarnoœæ Jadwiga Duda, kierownik Dzia³u Regionalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, prezes Stowarzyszenia Klub Przyjació³ Wieliczki, tel: , Zachêcam do zebrania pami¹tek, pisania wspomnieñ i przekazywania ich do Dzia³u Regionalnego wielickiej ksi¹ nicy. Jadwiga Duda 301 tak e dla Wieliczki Autobus 301 zatrzymuje siê nareszcie na przystankach w gminie Wieliczka. Aby doprowadziæ do tego szczêœliwego zakoñczenia trzeba by³o roku negocjacji, które doprowadzi³y do podpisania umowy pomiêdzy Gminy Wieliczka z Gmin¹ Niepo³omice oraz Dzieñ Babci i Dziadka 26 stycznia 2012r. w sali teatralnej koœcio³a w Pawlikowicach odby³y siê wystêpy uczniów z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uroczystoœæ zosta³a zorganizowana przez nauczycieli, uczniów i rodziców ze Szko³y Podstawowej w Mietniowie. Dyrektor szko³y Robert Bêbas powita³ licznie przyby³ych goœci i z³o y³ babciom i dziadkom yczenia z okazji ich œwiêta oraz zaprosi³ na program artystyczny w wykonaniu najm³odszych uczniów szko³y. Program przygotowany przez nauczyciel i uczniów oparty zosta³ na tradycyjnych tañcach i piosenkach regionu krakowskiego. Dzieci inscenizowa³y, jak dawniej toczy³o siê ycie przy Sukiennicach na Krakowskim Rynku, œpiewaj¹c stare krakowskie piosenki oraz przedstawiaj¹c regionalne tañce. Wyst¹pi³a równie najm³odsza grupa Ma³ych Mietniowiaków. Zarz¹dem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Teraz autobus zatrzymuje siê tak e na przystankach: Wieliczka CPN, Zabawa, Ma³a Wieœ, Su³ków. Cztery dodatkowe przystanki 301 bêd¹ kosztowa³y gminê Wieliczka 125 tys. z³ rocznie. Uroku dodawa³a barwna scenografia z namalowanymi Sukiennicami i krakowskimi kamieniczkami. Scena mieni³a siê ró nymi barwami kolorowych strojów ma³ych artystów. W czasie przedstawienia babcie i dziadkowie mogli us³yszeæ równie piosenki i wiersze skierowane bezpoœrednio do nich, a mówi¹ce o tym jak s¹ potrzebni, cudowni i kochani przez wnuków. Rodzice przygotowali salê teatraln¹ na przyjêcie kilkuset babæ i dziadków oraz zadbali o s³odki poczêstunek. Na zakoñczenie przedstawienia babcie i dziadkowie otrzymali w prezencie rêcznie wykonane kwiaty od krakowskich kwiaciarek, w role których wcieli³y siê uczennice. Przedstawienie zosta³o bardzo yczliwie przyjête przez babcie i dziadków.

6 6 Luty 2012 Nr 2 GDÓW 3 kilogramy amfetaminy Krakowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Wieliczki udaremnili transakcjê dealersk¹ na du a skalê. W pierwszych dniach lutego krakowscy policjanci uzyskali informacjê, e w jednym z domów jednorodzinnych w Gdowie ma dojœæ do du ej transakcji narkotykowej. 3-go lutego br. po godz. 20:00 na tê posesjê podjecha³y dwa samochody, z których wysiad³o 3 mê czyzn. Absolutnie nie spodziewali siê obecnoœci policjantów - rzucili siê natychmiast do ucieczki. Po krótkim poœcigu zostali jednak zatrzymani (s¹ to mieszkañcy Krakowa, Grajowa oraz Gorzkowa wieku i 37 lat) Wewn¹trz domu policjanci zatrzymali jeszcze dwóch mê czyzn braci w wieku 18 i 23 lata. W trakcie przeszukania samochodu, którym przyjecha³ jeden z mê czyzn, znaleziono dwa woreczki strunowe oraz reklamówkê ze spor¹ iloœci¹ bia³ego INFORMACJE BISKUPICE Wska miejsce, w którym mieszkasz Gmina Biskupice apeluje do mieszkañców aby rozliczali podatki w miejscu zamieszkania. Urz¹d gminy Biskupice zorganizowa³ akcjê informacyjn¹ dla nowych mieszkañców swojej gminy. Jej celem proszku. Narkotyki schowane by³y na dnie opakowania karmy dla psów i przysypane t¹ karm¹. Przeprowadzone badania potwierdzi³y, e jest to amfetamina w iloœci prawie 3 kilogramów. Policja przeszukuj¹c mieszkania zatrzymanych, u jednego z nich znalaz³a kolejne woreczki strunowe z bia³ym proszkiem o wadze 8,195g. Dwóch z zatrzymanych by³o ju poprzednio karanych za kradzie e samochodów, jazdê samochodem pomimo zakazu s¹dowego, kradzie paliwa i pos³ugiwanie siê kradzionymi tablicami rejestracyjnymi. Trzem zatrzymanym przedstawiono zarzuty. Zarzut posiadania w celu wprowadzenia do obrotu znacznej iloœæ narkotyków us³ysza³ 25-latek, który przebywa w areszcie tymczasowym. Dwaj pozostali us³yszeli zarzuty posiadania narkotyków /23 i 24 lata/. Zastosowano wobec nich dozór i porêczenie maj¹tkowe. Wszystko wskazuje na to, e policjanci udaremnili transakcjê miêdzy hurtownikiem a mniejszymi dealerami. 25-latek, który przywióz³ amfetaminê mia³ j¹ im sprzedaæ, a pozostali dalej rozprowadzaæ w terenie. Policjanci wyjaœniaj¹ sk¹d pochodz¹ narkotyki. jest zainteresowanie mieszkañców rozwojem miejsca, w którym mieszkaj¹. Dyrektor Wydzia³u Organizacyjnego, Nadzoru i Spraw Obywatelskich Roman Wcis³o, który jest organizatorem tej akcji, jest przekonany, e mo e ona przynieœæ gminie konkretne wp³ywy. - Rocznie wydajemy oko³o 100 pozwoleñ na budowê mówi Roman Wcis³o, domy buduj¹ u nas w 90% osoby, które maj¹ zameldowanie w Krakowie. Dopóki dom nie zostanie odebrany i wci¹gniêty do ewidencji, ludzie mieszkaj¹ tutaj nie p³ac¹c podatku od nieruchomoœci, a swoje dochody rozliczaj¹ w krakowskim urzêdzie skarbowym. Od gminy oczekuj¹ budowy dróg i chodników, odœnie ania, oœwietlenia ulic, posy³aj¹ dzieci do lokalnych szkó³ i przedszkoli nie uczestnicz¹c w rozwoju miejsca ich zamieszkania. Chcemy uœwiadomiæ mieszkañcom, e mo na to w bardzo prosty sposób zmieniæ. Nasza gmina, jest gmin¹ rolnicz¹, z niewielkim bud etem. Ka dy dodatkowy przychód jest dla nas wa ny, poniewa s¹ to pieni¹dze, które mo emy przeznaczyæ na inwestycje. Z podatku dochodowego rozliczanego przez podatnika w lokalnym Urzêdzie Skarbowym ponad 37% wraca do gminy. To daje konkretne kwoty. Tak¹ akcjê przeprowadzono w Zabierzowie, gdzie swoje domy wybudowali zamo ni mieszkañcy Krakowa. W ci¹gu piêciu lat przynios³o to gminie przychód w wysokoœci 5 mln z³otych my nie liczymy na takie kwoty, ale je eli nasz bud et zasili³oby dodatkowe 100 tys. to te jest dla nas wa ne. Wed³ug naszego rozeznania w ka dym z dwunastu so³ectw gminy Narciarze wol¹ s³owackie Tatry Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie szeœciu powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, myœlenickiego, wielickiego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie lub zadzwoniæ pod numer: SPRZEDAM Sprzedam gospodarstwo 1,92 dom stodola murowana wtym 63ar budowlanego w Jankowce miedzy wieliczka a dobczycami kolo drogi asfltowej.kom kom Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlanom w Maszkienicach. 25 arów budowlanych a 42 orne. Cena do uzgodnienia!!! tel: Sprzedam dzialke w miejscowosci Sadek w powiecie limanowskim dzialka 20 ar uzbrojona droga do dzialki asfalt kontakt pod numerem Sprzedam dzia³kê 2ha, w tym ok.2/3 budowlanej w N.Wiœniczu. Tel Sprzedam drewniany dom z lat 50-tych wraz z zabudowaniami gospodarczymi na dzia³ce 19 ar oraz 1 ha pola i 13 ar lasu. Dom znajduje siê na granicy puszczy niepo³omickiej w bezpoœrednim s¹siedztwie stawu i lasu(powiat Bocheñski). Dom w stanie œrednim do remontu. Cena z³. Tel dokoñczenie na str. 7» powsta³o oko³o 30 nowych domów, gdyby wszyscy zdecydowali siê na rozliczanie w wielickim Urzêdzie Skarbowym, to w ci¹gu kilku lat mo e to daæ gminie oko³o miliona z³otych. Urzêdnicy opracowali i wydrukowali 400 ulotek informacyjnych, które so³tysi maj¹ dostarczyæ mieszkañcom. Apel zosta³ umieszczony równie na stronie internetowej gminy, gdzie mieszkañcy mog¹ siê dowiedzieæ jak prosta jest to procedura. Przy wype³nianiu PITu wystarczy wpisaæ w czêœci A - Urz¹d Skarbowy w Wielicze, ul. Zamkowa 2, Wieliczka, w czêœci B - adres zamieszkania, GMINA BISKUPICE. Je eli pracownika rozlicza pracodawca wystarczy podaæ mu w³aœciwe informacje. Coraz wiêcej Polaków zmêczonych s³ab¹ infrastruktur¹ narciarsk¹ w rodzimych kurortach decyduje siê na narty za granic¹. To w³aœnie d³ugie i liczne trasy zjazdowe, przepustowoœæ wyci¹gów ponad osób na godzinê oraz liczne atrakcje apres-ski przyci¹gaj¹ polskich turystów na s³owack¹ stronê Tatr, do Tatrzañskiej omnicy, Strbskego Plesa i Starego Smokowca. Po pierwsze infrastruktura Jeszcze tej zimy wszyscy, którzy zdecyduj¹ siê na pobyt w Tatrzañskiej omnicy, znajduj¹cej siê tylko 40 minut jazdy samochodem z Zakopanego, bêd¹ mogli skorzystaæ z jednej z najnowoczeœniejszych kolejek krzese³kowych na œwiecie. Ta 8-osobowa kanapa z czarn¹ tapicerk¹ i charakterystycznymi, niebieskimi os³onami posiada specjalny system Kidstop, dziêki któremu rodzice podczas wjazdu na górê mog¹ czuæ siê spokojni o bezpieczeñstwo swoich niecierpliwych pociech. Otwarcie kolejki jest tak e powi¹zane z udostêpnieniem nowych tras narciarskich niebieskiej i czerwonej o d³ugoœci 2,7 kilometra na Bukowej Górze. Warto tak e wspomnieæ, e od zesz- ³ego sezonu w Tatrzañskiej omnicy dzia³a kolej krzese³kowa 6-osobowa zaopatrzona w podgrzewane siedzenia i posiadaj¹ca nowoczesny system bezpieczeñstwa RPD (zapewniaj¹cy odpornoœæ na podmuchy wiatru). Dziêki tym dwóm inwestycjom w przeci¹gu roku przepustowoœæ tego oœrodka narciarskiego zwiêkszy³a siê o po³owê, co ca³kowicie wyeliminowa³o kolejki do wyci¹gów. Obecnie wyci¹gi w ca³ych s³owackich Tatrach Wysokich mog¹ wwieÿæ na stoki osób w przeci¹gu godziny! Warto wspomnieæ o innych udogodnieniach, które z pewnoœci¹ uciesz¹ wszystkich narciarzy planuj¹cych wypoczynek w Tatrzañskiej omnicy jest to np. nowy, ogromny i co najwa niejsze bezp³atny parking, który powsta³ w bezpoœredniej bliskoœci nowej kolejki krzese³kowej. Dziêki niemu narciarze i snowboardziœci raz na zawsze bêd¹ mogli zapomnieæ o forsownym przemieszczaniu siê ze sprzêtem. W przysz³ym roku zaplanowana jest tak e modernizacja kolejnego oœrodka narciarskiego znajduj¹cego siê nieopodal Tatrzañskiej omnicy - Strbskego Plesa, który jest tak e objêty wspólnym skipassem. Powstanie tam nowoczesny wyci¹g oraz zostan¹ zmodernizowane trasy narciarskie. Strbske Pleso dziêki unikalnemu po³o eniu i specyficznemu mikroklimatowi stanie siê kolejn¹ pere³k¹ narciarstwa w s³owackich Tatrach Wysokich. Po drugie konkurencyjne ceny Wielomilionowe inwestycje w rozwój infrastruktury to nie jedyny sposób na przyci¹gniêcie na S³owacjê ogromnych rzeszy narciarzy z ca³ej Europy. S³owackie Tatry Wysokie oferuj¹ wszystkim goœciom jeden, ³¹czony karnet umo liwiaj¹cy korzystanie z wielu tras, o ró nym stopniu trudnoœci, w kilku oœrodkach. Kilkudniowy skipass zakupiony w Tatrzañskiej omnicy, czy Jasnej pod Chopokiem uprawnia tak e do œnie nego szaleñstwa na stokach Strbskiego Plesa (Jezioro Szczyrbskie) oraz w Starym Smokowcu. Cena takiego skipassu, wynosz¹ca w szczycie sezonu oko³o 120z³, jest atrakcyjna w stosunku do d³ugoœci tras z jakich mo emy korzystaæ jest ich ponad 58 km! Jeden dzieñ to za ma³o Aby móc w pe³ni wykorzystaæ potencja³, jaki oferuje s³owacki region Wysokich Tatr, warto wybraæ siê na kilkudniowy wyjazd narciarski. Tylko wtedy bêdziemy mogli w pe³ni skorzystaæ z licznych tras zjazdowych i uroków tego regionu. Kilkudniowy pobyt to równie ni sze ceny. W zale noœci od zasobnoœci portfeli oraz wymagañ, mo na wybieraæ spoœród bogatej oferty bazy noclegowej. Do dyspozycji goœci s¹ klimatyczne pensjonaty w cenie od 10 Euro za dobê, a 6 dniowy pobyt ze skipassem mo na kupiæ ju za 151 Euro - co jest niezwykle konkurencyjne w porównaniu z polsk¹ ofert¹ wyjazdów narciarskich lub wyjazdami w Alpy. Osoby, które pragn¹ odrobiny luksusu mog¹ zatrzymaæ siê w legendarnym Grandhotelu Praha w Tatrzañskiej omnicy, który zosta³ zbudowany w 1905 roku i przeszed³ w tym roku gruntown¹ modernizacjê. Hotel ten, oprócz unikalnego stylu, ³¹cz¹cego elementy secesyjne z modernistycznymi formami, oferuje wyj¹tkowe, odnowione tak e w tym roku centrum Welness&Spa z basenem zewnêtrznym, gdzie wypoczywaj¹c w gor¹cej wodzie mo na podziwiaæ panoramê Tatr. W zale noœci od potrzeb, gustów oraz mo liwoœci finansowych, region s³owackich Wysokich Tatr umo liwia ka demu spêdzenie niezapomnianego wypoczynku narciarskiego, pocz¹wszy od uczniów i studentów, rodzin z dzieæmi, czy osób poszukuj¹cych luksusu i spokoju. Aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat poszczególnych atrakcji wystarczy wejœæ na stronê vt.sk, grandhotelpraha.sk lub nartyslowacja.pl. S³owackie Wysokie Tatry zapraszaj¹!

7 Nr 2 Luty WIELICZKA Odsprzedam pizzeriê z wyposa eniem w Nowym Targu.Pytania pod numerem telefonu Sprzedam dzialke rolno-budowlana o pow. 46 arów. czesc budowlana stanowi prawie 9 arów, w drugim zaszeregowaniu. cena 72 tys z³. telefon lub Dom wolnostojacy w Brzesku na dzialce 25ar. Rok budowy 2010 stan czesciowo wykonczony tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 14 arów w centrum Zembrzyc przy g³ównej ulicy. Media: pr¹d, woda, kanalizacja, dwa dojazdy drog¹ asfaltow¹. Tel Dom w Dobczycach o powierzchni 150 metrów kwadratowych, na dzia³ce oœmio arowej.dostêpne wszystkie media, budynek wykonany z ceg³y Porotherm, kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 5,5 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym, kompleksu gara y lub obiektu handlowo-us³ugowego. Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ok. 10a w okolicach Szczyrzyca, cena do uzgodnienia, tel Dzia³ki rolne i budowlane nad zalewem Œwinna Porêba Sprzedam.Dojazd droga asfaltowa,pr¹d i woda w granicach dzia³ek.sprzedaj¹cy w³aœciciel.tel CHCESZ siê budowaæ w piêknej okolicy,to dzwoñ na numer 14/ lub ,poniewa posiadam dzia³ki budowlane,piêknie po³o one,bez zagro eñ i nie obci¹ one,posiadam równie piec co 3m,30-38 KW.do 400m2 powierzchni grzewczej.sprzedam,zapraszam. Samodzielne mieszkanie pokój z kuchni¹ i ³azienk¹ w Tokarni w centrum prywatny dom,wynajmê w dobrej cenie od marca Do sprzedania atrakcyjna dzia³ka 1,28 ha w Go³yszynie(³adne i równe pole orne). Cena do uzgodnienia. tel: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Myœlenicach przy ul œredniawskiego udzia³y ok 50% z dzia³ki 14 ar z domem drewnianym z cena ok 50 tys. tel Kupie dzia³kê ok. 20ar lub wiêksz¹ w Chrzanowie, Trzebini LIBI - sprzedam miejsce z grobowcem (piwnica) na cmentarzu parafialnym przy ul. Oœwiêcimskiej, nad krzy em. Tel USZEW. Nieu ytki 1,28 ha czêœciowo zalesione, Uszewgranice z Hronowem SPRZEDAM. Telefon BRZESKO. Ogrody Dzia³kowe /RELAX\\ Brzesko ul. Browarna /blisko centrum\\. Dzia³ka rekreacyjna, atrakcyjne miejsce, ZADBANA. SPRZEDAM. Telefon SPRZEDAM DZIA KÊ Sprzedam bardzo atrakcyjn¹ dzia³kê budowlano-roln¹: - powierzchnia 21 arów - po³o ona przy ulicy Niwy w Wadowicach - dojazd do dzia³ki drog¹ asfaltow¹ - pr¹d i gaz na s¹siedniej dzia³ce Telefon: Sprzedam dzia³kê ok.35 arów z zabudowaniami w Regulicach. Pr¹d, gaz, woda w dzia³ce, kanalizacja. Dojazd drog¹ asfaltow¹. Tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 3,06 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym lub obiektu handlowo-us³ugowego. Doskona³a lokalizacja. 100 m. od Sanepidu i Starostwa Powiatowego.Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê ok.35 arów z zabudowaniami w Regulicach. Pr¹?d, gaz, woda w dzia³ce, kanalizacja. Dojazd drog¹ asfaltow¹?. Tel Sprzedam dzia³kê o powierzchni 0,36 ha, po³o on¹ w Kopalinach k. Bochni przy drodze gminnej. Cena 7500 z³ za ar. Tel: Witam:) Mam do sprzedania dzia³kê budowlana w piêknej okolicy ko³o Bochni. Na dzia³ce znajduj¹ siê wszystkie media Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 8 arów w Bochni przy ul. Krzy aki. Tel ) Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 40ar. W tym jest 15ar budowlane 14ar orne 11ar lasu 2) dzia³kê roln¹ 47ar 3) dzia³kê budowlan¹ 15ar Krzyszkowice ko³o Myœlenic tel GNOJNIK Sprzedam murowany dom wraz z budynkami gospodarczymi, znajduj¹cymi siê na dzia³ce 42 arowej ogrodzonej. Tel: Sprzedam piekn¹ dzia³kê budowlan¹ 12 arow w Bodzanowie 7km od Wieliczki w strone Bochni. Cena /ar. DO UZGODNIENIA TEL ALWERNIA, osiedle Chemików 22B, SPRZEDAM dzia³kê 0,0134 ha pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w centrum kompleksu handlowego osiedla. Media. W³aœciciel. Tel CHRZANÓW centrum - dzia³ka 5,5 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym, kompleksu gara y lub obiektu handlowo-us³ugowego. Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê us³ugow¹ 27m x 30m. Cena 72 tys. Gorenice 10 km od Krzeszowic i Olkusza. Tel Dzia³ka us³ugowa 9a z budynkiem mieszkalnym i nowym budynkiem 150 m2 gospodarczym. W budynku gara na samochody ciê arowe. Cena 165 tys. Gorenice 10 km od Krzeszowic i Olkusza. Tel G³os Wielicki ul. Romanowicza Kraków wielicki Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Wielicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Wielicki, ul. Romanowicza 4, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione OKAZJA!!! Sprzedam dom jednorodzinny w Brzesku, wraz z dzia³k¹ 18,80 ara oraz wolnostoj¹cym budynkiem gara owo-gospodarczym. Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem u ytkowym, murowany o pow. u ytk. 140 m2. DOSKONA A LOKALIZACJA - bezpoœrednio przy ul.solskiego. Wysoki standard wykoñczenia budynku - wraz z wyposa eniem. Dzia³ka zagospodarowana ma³¹ architektur¹ oraz zieleni¹. Dwie bramy wjazdowe bezpoœrednio z drogi. Mo liwoœæ rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu u ytkowania pod w³asn¹ dzia³alnoœæ, lub zabudowy wolnej przestrzeni dzia³ki. Do Centrum MIASTA - 500m. 3 niezale ne Ÿród³a ogrzewania: gaz/wêgiel/kominek. CENA z³ - DO UZGODNIENIA. Kontakt lub Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ bezpoœrednio przy drodze Maków-Sucha, 42 ary - 95z³/mkw Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlano-us³ugow¹ przy drodze krajowej nr28 Maków -Sucha - 23 ary - 108z³/mkw. tel Sprzedam 3 dzia³ki w Niepo³omicach-centrum ul. Akacjowa. Dzia³ki budowlane 9.5ar,11ar i 10ar. cena z³ za ar. tel K AJ. Sprzedam dzia³kê bodowlano-roln¹ 33 ary. Tel: Sprzedam mieszkanie w Wolbromiu przy ul. Wiejskiej. 48m2: 2 pokoje,kuchnia, ³azienka,ubikacja, du y przedpokój, balkon, piwnica. Mieszkanie po³o one na parterze. Cena 120tys.z³. Kontakt: Chrzanów - osiedle Stella, sprzedam murowany GARA 19 m2 w zabudowie szeregowej. Wjazd od strony osiedla. Pr¹d,kana³. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane po 10,5 ar. 2 st,w piêknie po³o onej okolicy w równym terenie bez adnych zagro eñ i obci¹ eñ z dobrym dojazdem w Lipnicy Murowanej cena do uzgodnienia tel lub zapraszam. Dzia³ka budowlana 20,5 ar.sprzedam,w Lipnicy Murowanej piêknie po³o one,równy teren nie zalewowe,nie osuwiskowe,bez obci¹ eñ,blisko szko³a,rynek,sklepy,cena do uzgodnienia tel zapraszam. Sprzedam dom i dzia³ki w Okocimiu Tel Sprzedam dzia³ki rolne i leœne po³o one w miejscowoœci Osielec. Miejscowoœæ po³o ona jest miêdzy miastami Maków Podhalañski i Jordanów, w województwie ma³opolskim. Dzia³ek jest czternaœcie, w tym po³owa stanowi las poroœniêty sosnami, a pozosta³a czêœæ to tzw. pola. Dzia³ki nie s¹ skupione w jednym miejscu. ¹czna ich powierzchnia wynosi 1,35h. Oferta sprzeda y dotyczy ca³oœci. Cena 80tyœ.z³ Tel Sprzedam dzia³ke budowlana uzbrojona 10AR/6km OD MYŒLENIC!!znajduje sie w centrum miejscowosci przy drodze asfaltowej z dojazdem do dzia³ki,na rownym terenie,w okolo sa inne domy.blisko jest las,rzeka,sklep,szko³a i przystanek..cena do negocjacji 105tys. Dom w Brzesku ca³kowicie umeblowany, do zamieszkania od zaraz, o powierzchni 190 m2, w bardzo atrakcyjnej czêœci miasta (blisko centrum, terenów rekreacyjnych i zjazdu z autostrady), na dzia³ce 7 arów. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam nowy dom w okolicy Brzeska.Z piêknym ogrodem i budynkiem gospodarczym.dom posiada wszystkie media,jest przestronny z zamieszka³ym poddaszem,zewn¹trz nowa elewacja.dom stoi na dzia³ce 50a.tel;(14) Sprzedam nowy dom w okolicy Brzeska.Z piêknym ogrodem i budynkiem gospodarczym.dom posiada wszystkie media,jest przestronny z zamieszka³ym poddaszem,zewn¹trz nowa elewacja.dom stoi na dzia³ce 50a.tel;(14) GNOJNIK-Sprzadam!! dom mieszkalny,wraz z budynkiem gara owo gospodarczym. Dom ten jest jednorodzinny, wolnostoj¹cy,podpiwniczony, parterowy,z wykoñczonym podaszem. Stoj¹cy na dzia³ce o powierzchni 50a. Po³o ony w malowniczej okolicy w pobli u:drogi do Nowego S¹cza.Dom jest gotowy do zamieszkania. tel:788,024, Sprzedam dzia³ki rolne w Stryszawie; 9 i 22 ary z widokiem na Pasmo Ja³owieckie, z mo liwoœci¹ dojazdu i przekwalifikowania na dzia³ki budowlane. Cena do uzgodnienia pod nr tel.(33) Sprzedam dzia³ki budowlane,w parku krajobrazowym,w Lipnicy Murowanej 2 szt.po oko³o 20 ar.lub 4 szt. po oko³o 10 ar.dzia³ki s¹ nie zalewowe i nie osuwiskowe, w równym terenie, nie obci¹ one hipotecznie,piêkna okolica, oko³o 500m od rynku, cena do uzgodnienia zapraszam. Posiadam równie piec do CO 3m o pow.grzewczej 400m,z 12 letni¹ gwarancj¹, po 4-rech sezonach posiada dmuchawê niedrogo, sprzedam tel.14/ lub Zapraszam WYNAJMÊ Witam szukam mieszkania do wynajecia. Minimum 2 pokoje kuchnia i ³azienka. Pilne podaje numer kontaktowy lub Wynajmê-Wydzier awiê na czas nieokreœlony stajniê z dwoma mieszkaniami,stodo³ê,gara e,³¹ka 2 ha ziemi ko³o domu na chów zwierz¹t-koni itp.w m.pos DZA-GÓRKA JAKLIÑSKA 11 gm.koniusza pow.proszowicki woj.ma³opolskie.tel CHRZANÓW ul. Jagielloñska - DO WYNAJÊCIA 30 m2 na parterze z przeznaczeniem na MAGAZYN,sk³ad, itp. Tel CHRZANÓW, ul. SZPITALNA/TOPOLOWA (100 m. od budowanego ronda) - do wynajêcia niezabudowany PLAC 1300 m2 do adapatcji pod dzia³alnoœæ: auto komis,centrum ogrodnicze, architektura drewniana, sk³ad drzewny,itp. Na dzia³ce pr¹d (si³a), woda, kanalizacja do korzystania od zaraz - licznik, wodomierz. Ogrodzony, bezpoœredni zjazd z ul. Szpitalnej. Wyj¹tkowa lokalizacja, maksymalne natê enie ruchu pojazdów. W³aœciciel, Tel , Wieliczka-lokal handlowy do wynajecia.pow lokalu 140 m kw.plus parking.lokal.jest przystosowany do prowadzenia wszelkiej dzialalnosci gospodarczej.posiada biuro,szatnie, wc,magazynek,sale sprzedazy.wc przystosowane dla niepelnosprawnych.tel DO WYNAJÊCIA cztery lokale u ytkowe w Bochni, ul. Rynek 11: 1. pow. 80,13 m2 2. pow. 41,62 m2 3. pow. 42,47 m2 4. pow. 43,01 m2. Kontakt: CHRZANÓW ul. Jagielloñska - DO WYNAJÊCIA lub sprzeda y 30 m2 na parterze z przeznaczeniem na MAGAZYN,sk³ad, itp. Tel GDÓW Do wynajêcia firmie lub osobie prywatnej ca³e pietro domu, 2 pokoje umeblowane, kuchnia, spi arnia, ³azienka, przedpokój, osobne wejœcie, osobne liczniki, internet radiowy. Tel: Wynajmê lub sprzedam mieszkanie w Zatorze od zaraz. tel Wynajmê mieszkanie 1 pokojowe w Brzesku za przystêpn¹ cenê lub w zamian za opiekê. Tel: CHRZANÓW centrum - WYNAJMÊ pod reklamê lub SPRZEDAM dzia³kê 3,06 ara pod budowê domu jednorodzinnego z gara em dwustanowiskowym lub obiektu handlowo-us³ugowego. Doskona³a lokalizacja. 100 m. od Sanepidu i Starostwa Powiatowego.Media na dzia³ce. W³aœciciel. Tel CHRZANÓW ul. Jagielloñska - DO WYNAJÊCIA 30 m2 na parterze z przeznaczeniem na MAGAZYN,sk³ad, itp. Tel Samodzielne mieszkanie pokój z aneksem kuchennym i ³azienk¹ w Tokarni w centrum prywatny dom,wynajmê w dobrej cenie od lutego Brzesko centrum do wynajêcja lokal us³ugowy 70m2 z parkingiem oraz lokale biurowe 36 i 20m2 na piêtrze. Kontakt Do wynajêcia powierzchnie biurowe, magazynowe, place przy ul. Partyzantów 12A (dawny RUCH) w Bochni. Kontakt: , Wynajmê lokal w centrum Chrzanowa, 65m2, parking, Ul. 29 Listopada, informacje pod nr Lokal 50 m2 w centrum Brzeska, wszystkie media, na parterze, wejœcie od ulicy, du e witryny. Wynajmê niedrogo. Tel.: Samodzielne mieszkanie,osobne wejœcie, du y pokój z mo liwoœci¹ podzia³u, kuchnia, ³azienka,,przedpokój, udzia³ w kosztach opa³u/w okresie grzewczym/poddasze/tylko latem/700z³ plus media.cena do negocjacji. Osieczany k/myœlenic tel Do wynajêcia lokal w centrum Brzeska 65m2. Tel KUPIÊ Kupiê dzia³kê w okolicy Szczyrku, Bielsko-Bia³ej, z domkiem w granicach z³ Tel: Kupiê ogródek dzia³kowy w Krakowie lub Wieliczka lub w Bochni. Tel: CHRZANÓW - kupiê GARA na osiedlu Pó³noc/Trzebiñska/Wyszyñskiego. Tel Kupiê mieszkanie 1 lub 2 pokojowe w nowym budownictwie za przystêpn¹ cenê w Brzesku. tel: Kupiê dzia³kê przy drodze asfaltowej. Interesuje mnie droga wylotowa z Wieliczki. Budowlana/komercyjna/rolna. tel

8 8 Luty 2012 Nr 2 INFORMACJE

9 Nr 2 Luty INFORMACJE

10 10 Luty 2012 Nr 2 REKLAMA! Y RAT RT SPO N TRA HDS! TIS GRA wielicki DZIA REKLAMY US UGI KOPARKO - ADOWARK ROBOTY ZIEMNE ZADZWOÑ tel TEL

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo