SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax Nr postępowania: ZP-73/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie usług ochrony mienia oraz monitoringu obiektów IO w latach Wartość zamówienia przekracza kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Opracowanie W imieniu Komisji Przetargowej Zatwierdzam. (podpis)... (podpis kierownika zamawiającego) Skierniewice, dnia r.

2 Spis treści 1. Zamawiający Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podwykonawstwo Oferty częściowe Oferty wariantowe Zamówienia uzupełniające Termin wykonania zamówienia Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Załączniki

3 1. Zamawiający Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 Tel , Fax NIP REGON zwany dalej Zamawiającym godziny pracy: (od poniedziałku do piątku) 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia Uwaga! Obiekty Zamawiającego nie podlegają obowiązkowej ochronie z mocy Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie ochrony fizycznej mienia oraz monitoringu obiektów IO w latach , na posterunkach nr 1 do 8 i obiektach nr 1 do 4. Określenie przedmiotu zamówienia: Pojęciem ochrony fizycznej określa się stałą obecność pracownika ochrony w określonym czasie i wyznaczonym miejscu celem udaremnienia wejścia osobom nieupoważnionym, usiłującym dokonać zaboru lub zniszczenia powierzonego mienia a ponadto sygnalizowanie odpowiednim służbom uchybień i awarii związanych z bezpieczeństwem obiektu i osób przebywających na ochranianym terenie. Pełnienie służby ochrony mienia na polegać będzie na stałej obecności pracownika ochrony w określonym czasie, na wyznaczonym, w celu: udaremnienia wejścia osobom nieuprawnionym; zapobieżenia wszelkim próbom zaboru lub zniszczenia powierzonego do ochrony mienia; sygnalizowania odpowiednim służbom wszelkich awarii i nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu obiektu albo mienia, lub osób tam przebywających; wykonania różnych dodatkowych czynności lub prac, niezbędnych do właściwego funkcjonowania wszelkich obiektów na danym. Z uwagi na duży obszar ochranianego terenu, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - na każdym - wyposażył pracowników ochrony w służbowe środki łączności bezprzewodowej, które każdy pracownik musi mieć zawsze przy sobie podczas pełnienia służby. Numery kontaktowe należy podać Zamawiającemu przy pierwszym przejmowaniu posterunków. Koszty zakupu i używania środków łączności bezprzewodowej powinny być ujęte w cenie jednostkowej za 1-dną roboczogodzinę pełnienia służby. 3

4 W ramach niniejszego zamówienia wymagane jest udostępnienie przez Wykonawcę swojej sieci telekomunikacyjnej, monitorowanie sygnałów wyemitowanych przez lokalne systemy alarmowe a także ich przegląd i konserwacja z częstotliwością 2 razy na rok i przedłożenie Zamawiającemu protokołów z tych przeglądów. Wykonawca monitoringu jest zobowiązany: zapewnić monitorowanie sygnałów emitowanych przez lokalne systemy alarmowe zainstalowane w obiektach Zamawiającego; systematycznie sprawdzać poprawność działania zainstalowanych systemów alarmowych; przekazywać na bieżąco Zamawiającemu informacje o wszelkich nieprawidłowościach i awariach systemów; przyjąć i zweryfikować każdy sygnał alarmowy oraz w razie potrzeby wysłać w wymaganym czasie patrol interwencyjny do monitorowanego obiektu; wykonania czynności przeglądów i konserwacji urządzeń z częstotliwością 2 razy w roku wraz z przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji z tych przeglądów; niezwłocznie powiadomić policję i Zamawiającego w przypadku stwierdzonego napadu, kradzieży, dewastacji itp. zdarzenia; współdziałać z ubezpieczycielem majątku i Zamawiającym przy szacowaniu szkody. Uwaga! 1. Dla posterunków nr 1 8 oraz obiektów 2 i 4 wymagane jest przybycie grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż 10 minut, dla obiektów nr 1 i 3 wymagane jest przybycie grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 2. W dniu r. w godz do Zamawiający zapozna szczegółowo Wykonawcę z posterunkami i obiektami do monitorowania oraz z regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego. Posterunki Posterunek nr 1 - Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 Osada Pałacowa Posterunek nr 2 - Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17 Pole Doświadczalne OW Posterunek nr 3 - Skierniewice, ul. Rybickiego, obszar ok. 33 ha tzw. Dalekiego Pola Doświadczalnego OW Posterunek nr 4 - Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 siedziba OS Posterunek nr 5 - Skierniewice, ul. Pomologiczna 13 OS Posterunek nr 6 - Skierniewice, ul. Waryńskiego 14 siedziba ORO Posterunek nr 7 - Skierniewice, ul. Rybickiego 8 Sad Pomologiczny Posterunek nr 8 - Dąbrowice, Sad Doświadczalny. Obiekty do monitoringu Obiekt nr 1 - Nowy Dwór, Sad Ekologiczny Obiekt nr 2 - Skierniewice, ul. Kościuszki 2, Pr. Fitopatologii Roślin Warzywnych Obiekt nr 3 - Miedniewice, Pompownia na Rawce Obiekt nr 4 - Skierniewice, ul. Reymonta 18 CODKO. Szczegółowy zakres dla poszczególnych posterunków: Nazwa i adres Posterunek nr 1 Posterunek pn. Osada Pałacowa, Skierniewice ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 4

5 Czas ochrony Obsada Monitoring Zewnętrzny, obchodowy, wieloobiektowy, całoroczny W dni robocze służba ochrony jest pełniona: od godz do godz ilość godz. 16 W dni wolne od pracy tzn. w soboty, niedziele i święta, służba ochrony jest pełniona od godz do godz dnia następnego - ilość godzin 24. W godzinach pracy Instytutu posterunek nie wymaga ochrony, na portierni służbę pełni etatowy pracownik Instytutu. Jeden pracownik ochrony Dnia r., godz Do dodatkowych pracownika ochrony należy również przyjmowanie i wydawanie kluczy, nadzór nad kompletnością kluczy po godzinach pracy IO, otwieranie i przymykanie bramy, włączanie i wyłączanie oświetlenia terenu oraz doświetlania roślin, kontrola temperatury w szklarniach, otwieranie i zamykanie wietrzników szklarniowych, włączanie i wyłączanie systemu alarmowego w Pałacu oraz w innych miejscach, powiadamianie pracowników Instytutu w określonych sprawach. Monitoring antywłamaniowy budynku Pałacu poza godzinami pracy Instytutu. Nazwa i adres Czas ochrony Obsada Monitoring ---- Posterunek nr 2 Posterunek pn. Pole Doświadczalne Oddziału Warzywnictwa, Skierniewice ul. Rybickiego 15/17 (tel ). Zewnętrzny, obchodowy, wieloobiektowy, całoroczny W dni robocze Instytutu służba ochrony jest pełniona od godz do godz dnia następnego - ilość godz. 16 W dni wolne od pracy tzn. w soboty, niedziele i święta, służba ochrony jest pełniona od godz do godz dnia następnego - ilość godzin 24 W godzinach pracy Instytutu posterunek nie wymaga ochrony. Jeden pracownik ochrony Dnia r., godz Do dodatkowych pracownika ochrony należeć będzie: otwieranie i zamykanie bramy, nadzór nad kompletnością kluczy po godzinach pracy IO, włączanie i wyłączanie oświetlenia terenu oraz doświetlania roślin, kontrola temperatury wewnątrz szklarni i tuneli foliowych, otwieranie i zamykanie wietrzników, uruchamianie ogrzewania tuneli, dozorowanie poletek doświadczalnych na tzw. klinie, powiadamianie pracowników Instytutu w określonych sytuacjach. 5

6 Nazwa i adres Czas ochrony Obsada Monitoring --- Posterunek nr 3 Posterunek pn. Dalekie Pole Doświadczalne Oddziału Warzywnictwa, Skierniewice ul. Rybickiego, - obszar ok. 33 ha z doświadczeniami polowymi na pow. ok. 13 ha, wraz z budowlami, urządzeniami i sprzętem rolniczym Zewnętrzny, obchodowy, wieloobiektowy, sezonowy (okres wegetacji roślin - przypuszczalnie w okresie maj - październik) W dni robocze służba ochrony jest pełniona od godz do godz ilość godz. 16 W dni wolne od pracy tzn. w soboty, niedziele i święta, służba ochrony jest pełniona od godz do godz dnia następnego - ilość godzin 24 W godzinach pracy Instytutu posterunek nie wymaga ochrony. Jeden pracownik ochrony Na pisemne wezwanie (np. w miesiącu maju) Do dodatkowych pracownika ochrony należeć będzie: otwieranie i zamykanie bramy, nadzór nad kompletnością kluczy po godzinach pracy IO, płoszenie ptactwa, odstraszanie zwierzyny, włączanie i wyłączanie deszczowni, kontrola samochodów pracowników przyjeżdżających doglądać doświadczenia, powiadamianie pracowników O/Warzywnictwa w określonych sytuacjach. Na tym pożądane jest posiadanie przez pracownika ochrony odpowiedniego psa. Nazwa i adres Czas ochrony Obsada Monitoring Posterunek nr 4 Posterunek pn. siedziba Oddziału Sadownictwa, Skierniewice ul. Pomologiczna 18 Posterunek obejmuje następujące budynki: Budynek Główny, Zakład Agroinżynierii, magazynowe, warsztatowy, Pracownia Nawadniania zewnętrzny, wieloobiektowy, obchodowy, całoroczny W dni robocze Instytutu a także w dni wolne od pracy tzn. soboty, niedziele i święta w godz do godz dnia następnego ilość godz. 24 na dobę. Jeden pracownik ochrony r. o godz Do dodatkowych pracownika ochrony należeć będzie: przyjmowanie i wydawanie kluczy, nadzór nad kompletnością kluczy po godzinach pracy IO, otwieranie i zamykanie bram, włączanie i wyłączanie oświetlenia terenu, przekazywanie pilnych informacji, kontrola samochodów wjeżdżających na teren chroniony i wyjeżdżających w czasie objętym ochroną. Monitoring antywłamaniowy - Zakładu Agroinżynierii poza godzinami pracy Instytutu. 6

7 Nazwa i adres Czas ochrony Obsada Monitoring --- Posterunek nr 5 Posterunek pn. budynki Oddziału Sadownictwa, Skierniewice przy ul. Pomologicznej 13 Posterunek obejmuje następujące budynki: szklarnię nr 1, kompleks szklarniowy, budynek szklarniowy, budynek chłodni, kotłownię, budynek Pracowni Badania Bezpieczeństwa Żywności z serwerownią, zajezdnię wózków, szklarnie sezonowe, namioty foliowe zewnętrzny, obchodowy, wieloobiektowy, całoroczny W dni robocze Instytutu od godz do godz ilość godzin 16 W dni wolne od pracy soboty, niedziele i święta od godz do godz dnia następnego ilość godzin 24 W godzinach pracy Instytutu posterunek nie wymaga ochrony. Jeden pracownik ochrony r. o godz Otwieranie i zamykanie bram, furtek, nadzór nad kompletnością kluczy po godzinach pracy IO, włączanie i wyłączanie oświetlenia terenu oraz doświetlania roślin, kontrola temperatur wewnątrz szklarni i tuneli foliowych, uruchamianie ogrzewania tuneli foliowych. Przekazywanie ważnych informacji, kontrolowanie samochodów wjeżdżających na teren chroniony i wyjeżdżających w czasie objętym ochroną. Podczas obchodów szklarni nr 1 i kompleksu szklarniowego należy dokonywać przeglądu pod kątem wycieków z instalacji, pożaru, awarii elektrycznej lub uszkodzenia konstrukcji. Po zauważeniu usterki należy zaalarmować administratora budynku. Ponadto w okresie zimowym należy sprawdzać temperaturę na termometrach zamocowanych przy drzwiach do korytarzy i na zewnątrz oraz informować administratora o spadkach temperatur. Wymagana jest kontrola temperatury i dokonywanie wpisów do przekazanego rejestru temperatur w odstępach 4-5 godzinnych. Należy także informować administratora budynku o warstwie zalegającego na dachu szklarni śniegu. Nazwa i adres Czas ochrony Posterunek nr 6 Posterunek p.n. siedziba Oddziału Kwiaciarstwa, Skierniewice ul. Waryńskiego 14 Posterunek obejmuje następujące budynki: Pałacyk, budynki laboratoryjne, magazynowe, kotłownię, szklarnie, pola doświadczalne ok. 6 ha zewnętrzny, obchodowy, wieloobiektowy, całoroczny W dni robocze Instytutu w godz do godz ilość godzin 16 W dni wolne od pracy soboty, niedziele i święta od godz do godz dnia następnego 7

8 Obsada Monitoring --- ilość godzin 24 W godzinach pracy Instytutu posterunek nie wymaga ochrony. Jeden pracownik ochrony r. o godz Otwieranie i zamykanie bram, furtek, nadzór nad kompletnością kluczy po godzinach pracy IO, włączanie i wyłączanie oświetlenia terenu oraz doświetlania roślin, kontrola temperatur wewnątrz szklarni i tuneli foliowych, otwieranie i zamykanie wywietrzników szklarni, dozorowanie poletek doświadczalnych i innych obiektów na terenie Oddziału, kontrolowanie samochodów wjeżdżających na teren chroniony i wyjeżdżających w czasie objętym ochroną Nazwa i adres Czas ochrony Obsada Monitoring --- Posterunek nr 7 Posterunek p.n. Sad Pomologiczny, Skierniewice ul. Rybickiego 8-11 ha, obejmuje: budynki zaplecza, halę magazynową, tunele foliowe zewnętrzny, obchodowy, wieloobiektowy, całoroczny W dni robocze Instytutu od godz do godz ilość godzin 16 W dni wolne od pracy soboty, niedziele i święta od godz do 7.00 dnia następnego ilość godzin 24 W godzinach pracy Instytutu posterunek nie wymaga ochrony. Jeden pracownik ochrony r. o godz Zamykanie i otwieranie bram, nadzór nad kompletnością kluczy po godzinach pracy IO, płoszenie ptactwa, odstraszanie zwierzyny, otwieranie i zamykanie namiotów foliowych, dozorowanie sadu, obiektów biurowych, magazynowych i ogrodzeń, włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego, przekazywanie ważnych informacji, kontrola samochodów wjeżdżających na teren chroniony i wyjeżdżających w czasie objętym ochroną. Nazwa i adres Czas ochrony Posterunek nr 8 Posterunek p.n. Sad Doświadczalny w Dąbrowicach 74 ha, położony w odległości 5 km od Skierniewic, obejmuje: budynek administracyjny, przechowalnię owoców, garaże, budynek socjalny, budynek-pracownię zewnętrzny, obchodowy, wieloobiektowy, całoroczny W dni robocze Instytutu od godz do godz ilość godzin 16 W dni wolne od pracy soboty, niedziele i święta od godz do godz dnia następnego ilość godzin 24 W godzinach pracy Instytutu posterunek nie wymaga ochrony. 8

9 Obsada Monitoring Jeden pracownik ochrony r. o godz Otwieranie i zamykanie bramy, nadzór nad kompletnością kluczy po godzinach pracy IO, włączanie i wyłączanie oświetlenia terenu, płoszenie ptactwa, odstraszanie zwierzyny, dozorowanie sadu, ogrodzeń, przechowalni owoców, garaży, budynku socjalnego i budynku-pracowni w sadzie. Przekazywanie ważnych informacji, sprawdzanie samochodów wjeżdżających na teren chroniony i wyjeżdżających w czasie objętym ochroną. Monitoring antywłamaniowy dwóch budynków (przechowalnia, budynek administracyjny) poza godzinami pracy Instytutu. Obiekty do monitoringu Szczegółowy zakres dla poszczególnych obiektów: Nazwa i adres Obiekt nr 1 Obiekt p.n. Ekologiczny Sad Doświadczalny (4,5 ha) w Nowym Dworze, położony w odległości 15 km od Skierniewic zewnętrzny, jednoobiektowy, całoroczny Czas monitorigu monitorowanie przez całą dobę, również w dni wolne od pracy Obsada r. o godz Monitoring Obiekt chroniony wyłącznie w formie monitoringu antywłamaniowego. Wymagane jest przybycie grupy interwencyjnej do w czasie nie dłuższym niż 15 minut od wyemitowania sygnału alarmowego przez lokalny system alarmowy. Nazwa i adres Obiekt nr 2 Obiekt p.n. Pracownia Fitopatologii Roślin Warzywnych, Skierniewice, ul. Kościuszki 2 zewnętrzny, jednoobiektowy, całoroczny Monitorowanie: w dni robocze Instytutu od godz do godz ilość godzin 16 w dni wolne od pracy soboty, niedziele i święta od godz do godz dnia następnego ilość godzin 24 Obsada ---- Czas monitoringu r. o godz

10 Monitoring --- Obiekt chroniony wyłącznie w formie monitoringu - 1 szt. Wymagane jest przybycie grupy interwencyjnej do w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wyemitowania sygnału alarmowego przez istniejący system alarmowy (bezprzewodowy). Obiekt nr 3 Nazwa i adres Obiekt p.n. Pompownia na Rawce w Miedniewicach, położony w odległości 6 km od Skierniewic Zewnętrzny, jednoobiektowy, całoroczny Czas monitoringu Monitorowanie przez całą dobę, również w dni wolne od pracy Obsada r. o godz Monitoring --- Obiekt chroniony wyłącznie w formie monitoringu 1 szt. Wymagane jest przybycie grupy interwencyjnej do w czasie nie dłuższym niż 15 minut od wyemitowania sygnału alarmowego przez istniejący system alarmowy. Obiekt nr 4 Nazwa i adres Obiekt p.n. Skierniewice, ul. Reymonta 18 CODKO Zewnętrzny, jednoobiektowy, całoroczny Czas monitoringu Monitorowanie przez całą dobę, również w dni wolne od pracy Obsada r. o godz Obiekt chroniony wyłącznie w formie monitoringu antywłamaniowego. Monitoring Wymagane jest przybycie grupy interwencyjnej do w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wyemitowania sygnału alarmowego przez istniejący system alarmowy. Uwaga! Planowana ilość roboczogodzin w okresie realizacji umowy na posterunkach 1 do rocznie x 4 lata = ,- r-g. Na posterunkach 1 do 8 zainstalowane trzy monitoringi antywłamaniowe. Planowana ilość obiektów do monitorowania - 4. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Kod: Nazwa: Usługi ochroniarskie 10

11 Szczegółowy zakres praw i związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 4. Podwykonawstwo Zamawiający Wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om. 5. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 8. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: r r. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz z późn. zm.) realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz w formie zabezpieczenia technicznego; b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum dwie usługi ochrony w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (o wartości min ,- PLN brutto i o czasie min. 12 miesięcy każda), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 11

12 1) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które legitymują się aktualnymi licencjami pracowników ochrony fizycznej z licencją I-go stopnia (min. 9 osób), licencjami pracowników zabezpieczenia technicznego (min. 1 osoba), jednolicie umundurowanymi; 2) dysponuje lub będzie dysponował środkami łączności bezprzewodowej oraz min. 1-dną stacją monitorowania alarmów; 3) dysponuje lub będzie dysponował grupą interwencyjną działającą 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu, która jest zdolna do przybycia w czasie nie dłuższym niż 10 minut do posterunków nr 1 8 i obiektów monitorowanych nr 2 i 4 oraz w czasie nie dłuższym niż 15 minut do obiektów nr 1 i 3 od wyemitowania sygnału alarmowego; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności OC deliktowa i OC kontraktowa na kwotę minimum PLN każda. W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ww. ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 4. W przypadku składania ofert wspólnych warunki określone w pkt 1 ppkt a-d mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie. Pozostałe warunki musi spełnić każdy z Wykonawców. 5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty, opisane w części 10 specyfikacji. Niespełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazanie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 1.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 1; 1.2 Aktualna koncesja wydana przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz w formie zabezpieczenia technicznego (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz z późn. zm.); 1.3 Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 12

13 wiedzy i doświadczenia (minimum dwie usługi ochrony o wartości min ,- PLN brutto i o czasie min. 12 miesięcy każda) wzór stanowi załącznik nr 3; 1.4 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. - grupą interwencyjną działająca 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu, która jest zdolna do przybycia w czasie nie dłuższym niż 10 minut do posterunków nr 1 8 i obiektów nr 2 i 4 oraz w czasie nie dłuższym niż 15 minut do obiektów nr 1 i 3 od wyemitowania sygnału alarmowego - środkami łączności bezprzewodowej - stacją monitorowania alarmów wzór stanowi załącznik nr 5; 1.5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. - pracownikami ochrony fizycznej z licencją I-go stopnia i pracownikami zabezpieczenia technicznego, jednolicie umundurowani załącznik nr 4; 1.6 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.7 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia OC deliktowa i OC kontraktowa na kwotę minimum PLN każda. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi załącznik nr 2; 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.3 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4 Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 13

14 2.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potencjał innych podmiotów załączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, załączy także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ppkt 2.1 i Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w ppkt 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) ppkt 2.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. Dokumenty, o których mowa w pkt 1a, 1c i 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 7.1 Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 7.2 Wykonawcy ci składają jedną ofertę, przy czym: - dokumenty wymienione w pkt 2.1 i 2.2 potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy Wykonawca oddzielnie, - pozostałe dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie 7.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 8. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej 14

15 prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: - pisemnie na adres: Instytut Ogrodnictwa, Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 - faksem na nr: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Izabela Rutkowska lub Maria Kruszewska. 5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek o wyjaśnienie powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku. 7. Treść pytań kierowanych do Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami oraz ewentualne zmiany SIWZ będą zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ. 8. Zebrania z Wykonawcami nie przewiduje się. 12. Wymagania dotyczące wadium 1. Wadium w wysokości ,- zł, (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S.A. I O/Skierniewice nr Na przelewie należy umieścić informację: Wadium Usługi ochrony. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż przed terminem otwarcia ofert. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy wraz z ofertą złożyć oryginał dokumentu. 5. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty 15

16 Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. 13. Termin związania ofertą Okres związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z formularzem Oferta stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ bez dokonywania zmian w jego treści. 2. Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty wymienione w części 10 SIWZ, w tym formularze przygotowane przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 5. Ofertę sporządza się w języku polskim czytelnym pismem ręcznym, maszynowym lub w postaci wydruku komputerowego. 6. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zszyta lub spięta w sposób trwały i posiadała ponumerowane strony (kartki). 7. Ofertę (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 8. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski. 10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być umieszczone w odrębnym pliku z oznaczeniem POUFNE. 11. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego: Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa ul. Pomologiczna 18 pok Skierniewice oraz oznaczona: OFERTA Usługi ochrony mienia Nie otwierać przed dniem r., godz Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty musi zostać 16

17 złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały oznaczenie: Zmiana lub Wycofanie. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w Instytucie Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 pok. nr Termin składania ofert upływa dnia r., godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. Decydujące znaczenie dla oceny Zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r., godz w Instytucie Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 pok. nr 136. Otwarcie ofert jest jawne. 16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować łącznie (sumarycznie) wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz podatek VAT, w tym: 1. Łączną cenę za ochronę fizyczną należy obliczyć jako iloczyn planowanej łącznej ilości roboczogodzin i stawki jednostkowej brutto za 1 godzinę pracy jednego pracownika na jednym łącznie z kosztami przyjazdu grupy interwencyjnej. 2. Łączną cenę za monitoring antywłamaniowy w obrębie posterunków nr 1, 4 i 8 ( 3 szt monitoringu antywłamaniowego) należy obliczyć jako iloczyn planowanej ilości monitoringów i stawki jednostkowej brutto za 1 miesiąc monitoringu antywłamaniowego łącznie z kosztami przyjazdu grupy interwencyjnej a także przeglądu i konserwacji z częstotliwością 2 razy na rok przemnożonej przez 48 miesięcy. 3. Łączną cenę za monitoring w obrębie obiektów nr 1, 2, 3, 4 (4 szt monitoringu antywłamaniowego) należy obliczyć jako iloczyn planowanej ilości monitoringów i stawki jednostkowej brutto za 1 miesiąc monitoringu antywłamaniowego łącznie z kosztami przyjazdu grupy interwencyjnej a także przeglądu i konserwacji z częstotliwością 2 razy na rok przemnożonej przez 48 miesięcy. 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający będzie oceniał oferty w skali od 0 do 100 punktów w kryterium łączna cena. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę łączną, pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczonych matematycznie wg wzoru: cena najniższa ilość punktów = x 100 pkt x 100% cena badana Łączna cena oferty obejmuje sumę nw. cen ofertowych: 1. CENA za ochronę fizyczną. 17

18 2. CENA za monitoring antywłamaniowy w obrębie posterunków nr 1, 4 i CENA za monitoring obiektów nr 1, 2, 3, 4. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą. 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o przewidywanym terminie zawarcia umowy. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o terminie i miejscu podpisania umowy. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu: 1) kopie licencji pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego, 2) numery telefonów służbowych. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20. Wzór umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tej ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2) na treść ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, 18

19 3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 22. Załączniki - Formularz OFERTA - Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - Załącznik do SIWZ Wzór umowy 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-175 Warszawa Fax. (022) 318 54 11 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 2610 18/2010 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo