Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20."

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp 1 Branża paliwowo - energetyczna 2 Branża metalowa 11 Branża budowlana 14 Branża spożywcza 20 Podsumowanie 25 1

3

4 Niniejszy Raport opisuje aktualny krajobraz gospodarczy miasta z perspektywy funkcjonujących w nim trzydziestu największych podmiotów gospodarczych. Dane prezentowane są w podziale na branże zdefiniowane jako priorytetowe. Część opisowa w skrótowy sposób przedstawia uwarunkowania sektorowe i jest istotna z perspektywy oglądu i zrozumienia aktualnej sytuacji oraz trendów rozwojowych jakie zachodząc w branżowym otoczeniu gospodarczym. Część druga przedstawia firmy wiodące w poszczególnych branżach wraz z opisem przedmiotu ich działalności. Podstawę analizy stanowiła baza danych globalnej wywiadowni gospodarczej Dun&Bradstreet, znana w Polsce pod marką Bisnode Client Finder oraz informacje publikowane przez poszczególne spółki. W Raporcie zostały uwzględnione firmy osiągające powyżej 30 milionów złotych rocznego dochodu. 1

5

6 Uwarunkowania branżowe Gospodarczy obraz miasta zdeterminowany jest przez bliską obecność złóż węgla brunatnego. Gospodarka Konina zdominowana jest przez powstały w latach sześćdziesiątych przemysł górniczy, energetyczny i hutniczy. Miasto bez względu na przyszły kierunek rozwoju, przynajmniej w średnioterminowej perspektywie, pozostanie głównie ośrodkiem przemysłu wydobywczego i opartej na nim branży konwencjonalnej energetyki. Polska jest krajem UE o jednej z najmniej zdywersyfikowanych struktur produkcji energii elektrycznej (ok. 86%-87% pochodzi ze spalania węgla), co wiąże się z faktem, iż zdecydowana większość zainstalowanych mocy w elektrowniach w Polsce jako paliwo wykorzystuje węgiel kamienny oraz brunatny. Elektrownie opalane węglem brunatnym są zakładami w pełni zintegrowanymi z odkrywkowymi kopalniami węgla brunatnego działającymi w ich pobliżu. Wiąże się to z brakiem opłacalności transportu węgla brunatnego na większe odległości z powodu dużej zawartości wody oraz relatywnie niskiej kaloryczności. Powstałe w latach i w końcu 2011 roku polskie elektrownie opalane węglem odpowiadają za około 26% mocy zainstalowanych w KSE i osiągają około 33% udziału w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Koniński Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin dostarcza ok. 7.1% wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej, a 3 spośród 4 elektrowni należących do Zespołu położone są na obszarze Konina. W przypadku elektrowni opalanych węglem brunatnym o długości życia instalacji decyduje zasobność złoża węgla brunatnego znajdującego się w pobliżu elektrowni. Z racji niskich kosztów produkcji, w przeliczeniu na jedną jednostkę energii, przy obecnym poziomie przydzielonych darmowych uprawnień do emisji CO 2 oraz ich cenie na rynku wtórnym nie planuje się wyłączania elektrowni przed wyczerpaniem zasobów surowca. Podmioty wytwarzające energię elektryczną z węgla brunatnego w najbliższej perspektywie będą prowadziły dalsze prace pozwalające zwiększyć sprawność bloków oraz zmniejszyć ilość wydzielanych gazów cieplarnianych. Rozwój technologii spalania węgla pozwala na zwiększenie efektywności spalania i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W Polsce nie ma obecnie źródła energii, które mogłoby zająć miejsce węgla kamiennego i brunatnego, zmieniając układ rynku oraz pozycję producentów energii konwencjonalnej. 2

7 Liderzy branży energetycznej w Koninie Sektor energetyczny został zdefiniowany jako priorytetowy w kontekście rozwoju miasta. Analiza największych podmiotów działających na rynku tę decyzję potwierdza. Jedna trzecia z dwudziestu ośmiu określonych jako liderzy gospodarki firm działających na terenie Konina reprezentuje właśnie tę branżę. Należą do niej także podmioty generujące największe obroty oraz zajmujące pozycję liderów krajowych. Co więcej, to sektor energetyczny dzięki ogromnym przychodom umożliwiającym dywersyfikację swojej działalności ma zasadniczy wpływ na rozwój innych branż gospodarczych miasta przede wszystkim branży budowlanej i metalowej, w której istotną rolę odgrywają także spółki zależne, powołane do życia przez największy podmiot gospodarczy Konina Grupę ZE PAK. Poniżej prezentujemy przegląd podmiotów reprezentujących branżę energetyczną. Uwaga: do sektora energetycznego zaliczamy także spółki o innym profilu działalności wchodzące w skład grupy kapitałowej ZE PAK, ze względu na potencjalne zdolności sieciowe. Grupa ZE PAK Grupa ZE PAK jest piątym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej, z udziałem wynoszącym około 7,1% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku. W tym samym okresie sprzedaż energii elektrycznej, uwzględniając odsprzedaż energii elektrycznej zakupionej na rynku hurtowym, stanowiła około 7,5% łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną na rynku w Polsce. Grupa ZE PAK to drugi w Polsce wytwórca energii elektrycznej z węgla brunatnego, z udziałem energii elektrycznej wytworzonej w oparciu o zasoby węgla brunatnego na poziomie około 94,2% (stan na koniec 2012 roku). W wyniku nabycia w lipcu 2012 od MSP roku 85% akcji dwóch kopalń (Kopalni Węgla Brunatnego Adamów i Kopalni Węgla Brunatnego Konin), będących łącznie drugim krajowym producentem węgla brunatnego i zaopatrujących w całości elektrownie Grupy ZE PAK w to paliwo, Spółka prowadzi pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne, którego działalność obejmuje wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Grupa ZE PAK jest obecnie jedynym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej, którego własne kopalnie zaspokajają całkowite zapotrzebowanie aktywów wytwórczych na podstawowe paliwo, co uniezależnia Grupę od zewnętrznych dostaw tego surowca i znacząco ogranicza ekspozycję na wahania cen surowców energetycznych. Zdecydowana większość generowanych przez Grupę ZE PAK przychodów ze sprzedaży pochodzi ze sprzedaży energii elektrycznej (wytworzonej przez Grupę oraz zakupionej w celu jej odsprzedania) i praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii, które w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku, stanowiły odpowiednio 84,9% i 4,8% całości przychodów ze sprzedaży. W tym samym roku 3,3% przychodów ze sprzedaży stanowiły przychody z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej. Dodatkowo, w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku, przychody ze sprzedaży ciepła oraz z umów o usługi budowlane, stanowiły, odpowiednio, 2% oraz 3,4% całości przychodów ze sprzedaży, pozostała działalność generowała 1,6% przychodów. Aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Są to: Elektrownia Pątnów II, wyposażona w pierwszy w Polsce blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Elektrownia Pątnów i Elektrownia Konin oraz Elektrownia Adamów. Dzięki przejęciu kopalń węgla brunatnego, Grupa ZE PAK 3

8 posiada zabezpieczony dostęp do węgla brunatnego dla swoich jednostek wytwórczych. Lokalizacja elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń pozwala na optymalizowanie zapasów i dostaw paliwa, koordynując wydobycie węgla bezpośrednio z zapotrzebowaniem. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku, obie kopalnie pokryły w całości zapotrzebowanie elektrowni na węgiel brunatny. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, łączna moc elektryczna brutto elektrowni Grupy ZE PAK wyniosła MWe, co stanowiło około 6,5% mocy zainstalowanej brutto w Polsce. Zgodnie ze strategią, zakładającą m.in. dywersyfikację paliw w oparciu o efektywne ekonomicznie i optymalne pod względem oddziaływania na środowisko technologie, w lipcu 2012 roku ZE PAK oddał do eksploatacji w Elektrowni Konin nowy kocioł opalany biomasą pochodzenia rolnego i leśnego o mocy 55 MWe. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku, elektrownie Grupy ZE PAK wytworzyły łącznie około 10,2 TWh energii elektrycznej netto, którą sprzedano stałym partnerom handlowym w ramach kontraktów bilateralnych oraz ramowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także na giełdach energii i na rynku bilansującym. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, łączna osiągalna moc cieplna brutto elektrowni ZE PAK wynosiła 451,8 MWt, a produkcja ciepła w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku wyniosła łącznie około 2.137,5 TJ netto. Ciepło wytworzone przez Elektrownię Konin było sprzedawane odbiorcom w mieście Konin, a ciepło wytworzone przez Elektrownię Adamów odbiorcom w mieście Turek, w pobliżu których znajdują się elektrownie i kopalnie, pokrywając niemal w całości zapotrzebowanie Konina, Turku i okolicznych miejscowości na ciepło. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku, przychody ze sprzedaży oraz EBITDA wynosiły, odpowiednio, tys. PLN oraz tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, wartość skonsolidowanych aktywów wyniosła łącznie tys. PLN. ZE PAK S.A. ul. Kazimierska Konin tel: www: Do Grupy kapitałowej ZE PAK SA należą następujące podmioty: PAK HOLDCO Sp. z o.o. (Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.) Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. jest spółką dedykowaną, która powstała w celu realizacji najważniejszej inwestycji ZE PAK SA budowy bloku energetycznego A o mocy 464 MW opalanego węglem brunatnym. W dniu 23 listopada 2007 roku została wykonana pierwsza synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Energetycznym. W grudniu 2007 roku przeprowadzono pozytywny test mocy maksymalnej osiągając moc 464 MW, a nawet przekraczając ją do 474 MW. PAK SERWIS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. ma ponad czterdziestoletnie doświadczenie w montażu, remontach i modernizacji urządzeń, instalacji energetycznych i przemysłowych. Zatrudnia 620 wysoko wykwalifikowanych pracowników kadry technicznej i inżynieryjnej. Spółka posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania specjalistycznych prac dozorowych oraz Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Oferta 4

9 spółki obejmuje: kompleksowe wykonawstwo prac remontowych, modernizacyjnych urządzeń energetycznych oraz przemysłowych wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych budownictwo przemysłowe i ogólne produkcję warsztatową PAK SERWIS Sp. z o.o. ul. Kazimierska Konin tel: www: EL PAK Sp. z o.o. Spółka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie: urządzeń i instalacji elektrycznych, automatyki przemysłowej, infrastruktury teleinformatycznej oraz pomiarów i diagnostyki. Od 2004 roku spółka posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000. Jej oferta jest adresowana głównie do klientów instytucjonalnych (działalność B2B) i obejmuje: Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów Pomiary szczelności układów próżniowych Badania i pomiary termograficzne Pomiary i badania urządzeń elektrycznych Serwis zabezpieczeń elektrycznych Sprawdzanie aparatury pomiarowej Montaż i serwis układów EAZ i układów sterowania rozdzielniami elektrycznymi Montaż i serwis instalacji oraz urządzeń elektrycznych Serwis i budowę sieci komputerowych i telekomunikacyjnych Serwis i budowę instalacji technicznej ochrony mienia Serwis i budowę układów sygnalizacji p-poż Montaż i serwis instalacji I urządzeń automatyki przemysłowej Serwis cyfrowych systemów automatyki przemysłowej Projektowanie w branży elektrycznej, AKPiA oraz w zakresie teleinformatyki i monitoringu Utrzymanie ruchu układów automatyki, instalacji i urządzeń elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa Konin tel: www: 5

10 PAK Centrum Usług Informatycznych Sp. z o.o. Spółka świadczy specjalistyczne usługi informatyczne. Celem jest działalności jest świadczenie usług na rzecz ZE PAK SA oraz należących do Grupy spółek zależnych. Obszar działalności firmy to: Działalność informatyczna w zakresie oprogramowania, baz danych, przetwarzania danych, reprodukcji komputerowych nośników informacji Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, maszyn biurowych i księgujących Sprzedaż sprzętu komputerowego, maszyn biurowych i księgujących, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PAK Centrum Usług Informatycznych Sp. z o.o. ul. Kazimierska 45, Konin tel.: fax: www: PAK Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. Spółka zawiązana przez Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA, wydzielona ze struktur ZE PAK SA i powstała na bazie laboratoriów chemicznych. Spółka zajmuje się świadczeniem wszelkich usług kontroli i analiz chemicznych dla ZE PAK SA, podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK SA oraz podmiotów trzecich. Prowadzi działalność na terenie trzech elektrowni wchodzących w skład ZE PAK SA. Spółka posiada Certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 949. Otrzymanie akredytacji potwierdza spełnienie przez jej laboratoria wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz ich kompetencje do wykonywania badań objętych zakresem akredytacji. Głównym przedmiotem działalności Spółki są badania i analizy techniczne: Badania środowiska pracy Badania biomasy Analiza fizyko-chemiczna wód i ścieków Analiza fizyko-chemiczna olejów Badania węgla Badania odpadów paleniskowych Badania paliw wtórnych Badania gipsu i mączki wapiennej 6

11 PAK Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. ul. Przemysłowa Konin tel: www: PAK Górnictwo Sp. z o.o. Przedmiotem działalności powstałej w 2008 roku spółki jest m.in. wydobywanie węgla brunatnego, węgla kamiennego, żwiru, piasku, działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. Celem powołania spółki jest zapewnienie bazy paliwowej dla jednostek wytwórczych Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Spółka posiada koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w obszarze Poniec-Krobia i Oczkowice. PAK Górnictwo Sp. z o.o. ul. Kazimierska Konin tel: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Kopalnia Konin wydobywa węgiel brunatny, najtańszy surowiec energetyczny, wykorzystywany do produkcji energii przez elektrownie Pątnów I, Pątnów II oraz Konin. KWB Konin rozpoczęła działalność w 1945 roku. W swojej historii uruchomiła dziesięć odkrywek; obecnie surowiec eksploatowany jest w trzech. Czynne odkrywki to: Jóźwin, Drzewce oraz Tomisławice, jedyna w Polsce odkrywka węgla brunatnego otwarta po wejściu do Unii Europejskiej. Kopalnia prowadzi działalność wydobywczą z poszanowaniem środowiska naturalnego wg najwyższych standardów obowiązujących w Polsce i UE. Stosowana metoda odkrywkowa wymaga zajmowania znacznych obszarów, jednak wszystkie tereny pogórnicze poddawane są rekultywacji, czyli zabiegom przywracającym ich wartości użytkowe i umożliwiającym dalsze zagospodarowanie. Odbywa się to zgodnie z projektami uzgadnianymi z lokalnymi samorządami i po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. ul. 600-lecia Kleczew tel www: 7

12 PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna z siedzibą w Turku jest kopalnią wieloodkrywkową z kilkudziesięcioletnią tradycją, zajmującą się wydobywaniem węgla brunatnego, której największym odbiorcą jest Elektrownia Adamów. Przedmiotem działalności Spółki jest wydobywanie węgla brunatnego i surowców towarzyszących. Spółka wydobywa węgiel brunatny metodą odkrywkową, po uprzednim zdjęciu nadkładu wykorzystując układ K-T-Z (Koparka Taśmociąg Zwałowarka). Obecnie węgiel brunatny wydobywany jest z dwóch odkrywek: Adamów i Koźmin. Kopalnia prowadzi działalność wydobywczą z poszanowaniem środowiska naturalnego wg najwyższych standardów obowiązujących w Polsce i UE. Spółka oferuje sprzedaż węgla brunatnego, iłów, piasku oraz głazów narzutowych. Spółka świadczy również usługi w zakresie transportu, wynajmu maszyn i pojazdów oraz usługi hotelarsko gastronomiczne. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. ul. Uniejowska Turek tel www: Elektrim Volt S.A. Spółka z siedzibą w Warszawie, prowadzi działalność głównie w zakresie obrotu energią elektryczną, dodatkowo realizując eksport i import urządzeń oraz aparatury elektroenergetycznej, rozwijając jednocześnie ich dostawy na rynku krajowym. Elektrim-Volt S.A. jest aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej w Polsce od 2000 roku. Oferta spółki przeznaczona jest dla odbiorców końcowych i spółek obrotu, w tym wydzielonych ze spółek dystrybucyjnych. Firma współpracuje z producentami oraz dystrybutorami energii elektrycznej, gwarantując pewność dostaw będąc uczestnikiem Rynku Bilansującego. Pracownicy Elektrim Volt S.A. posiadają licencje maklera giełd towarowych. Spółka uczestniczy w handlu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A., rynku energii elektrycznej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz na platformie brokerskiej TFS. Elektrim-Volt S.A. ul. Pańska 77/ Warszawa tel: www: 8

13 Energoinwest Spółka. z o.o. Przedsiębiorstwo Energoinwest zostało utworzone w 2003 roku przez Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o., należące do grupy kapitałowej ZE PAK. PAK Serwis jest 100% udziałowcem spółki. Energoinwest Serwis świadczy kompleksowe usługi inwestycyjne, modernizacyjne, remontowe i utrzymania ruchu dla sektora przemysłowego, w tym głównie dla przemysłu energetycznego, papierniczego, chemicznego i stoczniowego. Zakres usług obejmuje: Kotły energetyczne i ciepłownicze wszelkich typów oraz urządzenia współpracujące Układy młynowe i palniki Obrotowe podgrzewacze powietrza Wentylatory powietrza i spalin wraz z kanałami Elektrofiltry i inne urządzenia odpylające Urządzenia nawęglania i instalacje odżużlające Armatura przemysłowa i rurociągi przesyłowe Instalacje w przemyśle stoczniowym, w tym montaż rurociągów na statkach Instalacje urządzeń w przemyśle chemicznym Konstrukcje stalowych i innych elementów stalowych Energoinwest Spółka. z o.o. ul. Spółdzielców Konin tel: www: Pozostałe podmioty z branży energetycznej działające w Koninie MPEC-Konin Sp. z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest 100% własnością Gminy Konin. Obecność spółki wśród liderów gospodarczych Konina wynika z jej bardzo wysokiej, trzynastej pozycji w rankingu największych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie miasta. Jej obrót w 2012 roku wyniósł 52,76 mln zł (źródło: Bisnode). Spółka prowadzi działalność w następujących obszarach: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pojemników metalowych 9

14 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu hydraulicznego i grzejnego Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne MPEC-Konin Sp. z o. o. ul. Gajowa Konin tel: www: 10

15

16 Uwarunkowania branżowe Branża metalowa jest wysoce cyklicznym sektorem gospodarki dostarczającym komponentów i wyrobów gotowych praktycznie dla wszystkich pozostałych sektorów produkcji przemysłowej i budowlanej, w tym przede wszystkim dla przemysłu budowlanego, maszynowego, motoryzacyjnego, AGD oraz transportowego. Pod względem geograficznym, największe podmioty branży metali ulokowane są w centralnej i południowej części kraju. Znajdują się one w następujących okręgach przemysłowych: górnośląskim, warszawskim, krakowskim, bielskim, bydgosko-toruńskim oraz kieleckim. Konin na metalowej mapie Polski zajmuje unikalne miejsce dzięki Hucie Aluminium. Produkcja aluminium pierwotnego, wytworzonego bezpośrednio z boksytów, a nie w procesie przetopu złomu, odbywa się przy zastosowaniu jednego z dwóch procesów, w których surowcem wsadowym są boksyty. Charakteryzują się one bardzo wysoką energochłonnością (do produkcji jednej tony aluminium zużywa się nawet 28 razy więcej energii elektrycznej niż w przypadku produkcji stali). Wysokie ceny energii oraz ograniczony dostęp do boksytów (wyłącznie import) spowodowały, iż w 2008 r. w Polsce zaprzestano produkcji aluminium pierwotnego. Ostatnim zakładem była właśnie Huta Aluminium Konin. Obecnie aluminium produkowane jest w Polsce wyłącznie w procesie przetopu złomu aluminiowego. Producenci wyrobów z aluminium zaopatrują się w aluminium pierwotne głównie w Norwegii, Niemczech oraz Rosji (znaczenie ma tutaj miejsce występowania surowca oraz koszt energii). Głównymi konsumentami aluminium w ujęciu globalnym są tradycyjnie dwa segmenty transport i budownictwo. Odpowiadają one łącznie za ok. 50% całkowitej konsumpcji aluminium. Podział krajów na rozwinięte i rozwijające się powoduje jednak, iż pojawiają się różnice w poziomie wykorzystaniu aluminium w poszczególnych sektorach, co wynika bezpośrednio z tempa rozwoju i zaawansowania poszczególnych branż. Aluminium w gospodarkach rozwiniętych wykorzystywane jest przede wszystkim w transporcie, budownictwie i do produkcji opakowań, podczas gdy w krajach rozwijających się jest to głównie budownictwo, następnie transport i dobra konsumpcyjne. Blachy i taśmy aluminiowe powstają w procesie walcowania wlewków i gąsek aluminiowych, które rozpłaszcza się na zgniataczu i uzyskuje kęsiska, które w kolejnym stadium są walcowane na coraz cieńsze blachy w formie arkuszy, taśm i wstęg. Produkty walcowane na gorąco są efektem pierwszego etapu przetwarzania (procesowi rozpłaszczania towarzyszy wysoka temperatura). Produktem bardziej przetworzonym są blachy zimnowalcowane, które są efektem rozpłaszczenia blach gorącowalcowanych bez użycia temperatury. Jedynym producentem wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów w Polsce jest Zakład Huta Aluminium Konin. Huta posiada w tym segmencie ok. 52% krajowego rynku. Pozostała część zapotrzebowania na blachy aluminiowe pochodzi z importu. 11

17 Liderzy branży metalowej w Koninie W Koninie funkcjonują trzy podmioty spełniające kryteria lidera. Huta Aluminium Konin znajduje się w tym zestawieniu poza wszelkimi porównaniami, stanowiąc konkurencję sama dla siebie i kreując odrębną, istotną gałąź gospodarki miasta. Pozostałe firmy reprezentują segment producentów wyrobów metalowych i mimo wystarczających mocy produkcyjnych nie mogą stanowić podstawy do rozwoju całej branży. Huta Aluminium Konin Huta Aluminium Konin należy do Impexmetal S.A., a za jej pośrednictwem Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi około 30 firm krajowych i zagranicznych, operujących przede wszystkim w sektorze metali nieżelaznych. Spółka posiada 50-letnią tradycję w handlu zagranicznym metalami nieżelaznymi, ich półfabrykatami oraz łożyskami. Od połowy lat 70-tych prowadzi transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Od 24 czerwca 1997 roku akcje Impexmetal S.A. są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2005 roku Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Boryszew. Huta Aluminium Konin rozpoczęła swoja działalność od produkcji aluminium pierwotnego w 1966 roku. Wzrost popytu na produkty aluminiowe spowodował uruchomienie w 1972 roku produkcji wyrobów walcowanych. Większość produktów Huty Aluminium Konin używana jest w przemyśle motoryzacyjnym, opakowaniowym, elektrotechnice i budownictwie. Możliwości produkcyjne zakładu przekraczają 80 tys. ton wyrobów walcowanych rocznie. Huta oferuje szeroki zakres blach i taśm walcowanych na gorąco i na zimno z aluminium i stopów aluminium. W strukturach Huty działa także laboratorium badawczo-rozwojowe. Rok 2012 spółka zamknęła obrotem na poziomie 932,1 mln zł, co daje jej 4 pozycję wśród największych firm prowadzących działalność w Koninie. Impexmetal S.A. Huta Aluminium Konin ul. Hutnicza Konin tel: www: Kupsik Sp. z o.o. Firma Kupsik działa w branży metalowej nieprzerwanie od 1982 roku. W pierwszym roku istnienia firma zatrudniała 2 pracowników, obecnie załoga nasza liczy 115 osób. W roku 2007 siedziba firmy została przeniesiona do nowego kompleksu produkcyjnego o łącznej powierzchni 2,6 ha, gdzie znajdują się hala produkcyjna, linia do rozcinania wzdłużnego, magazyny oraz budynek administracyjny. W roku 2008 oddała do użytku własną galwanizernię. Główny produkt firmy stanowią profile, narożniki, zawieszki oraz inne akcesoria metalowe ze stali ocynkowanej, aluminiowej i nierdzewnej służącej do montażu kanałów wentylacyjnych. System opiera się na opatentowanych profilach MK20 i MK30 oraz na systemie "K", który zapewnia nowoczesny montaż wentylacji i klimatyzacji w obiektach użyteczności publicznej. 12

18 Firma jest także producentem okuć metalowych do produkcji plandek samochodowych, namiotów i bannerów reklamowych. Świadczy również usługi profilowania na życzenie klienta (profile okienne, podłogowe i inne). Rok 2012 firma zamknęła obrotem na poziomie 35,08 mln zł, co daje jej 25 pozycję wśród największych firm prowadzących działalność w Koninie. Kupsik Sp. z o.o. ul. Zakładowa Konin tel: www: Fugo-Odlew Sp. z o.o. Firma powstała na bazie zakładu odlewni, której początki sięgają roku Była to odlewnia ówczesnych Konińskich Zakładów Naprawczych, pracujących na potrzeby kopalni węgla brunatnego. Blisko pięćdziesięcioletnie doświadczenie w odlewnictwie pozwala na produkcję szerokiej gamy gatunków staliwa, w tym staliwa węglowego, niskostopowego, Hadfielda. Firma świadczy usługi obróbki cieplnej odlewów, odkuwek i konstrukcji spawanych. Zakład tworzy projekty na podstawie własnych opracowań technologicznych bądź opracowań klientów, zgodnie z obowiązującymi normami. Firma zaopatruje branżę górniczą, hutniczą, energetyczną, przemysł maszynowy, chemiczny i spożywczy. Jej specjalnością są: Ogniwa gąsienicowe i inne odlewy na potrzeby górnictwa odkrywkowego. Koła zębate i jezdne stosowane, między innymi, w urządzeniach dźwignicowych. Korpusy łożysk oraz inne części maszyn. Fugo-Odlew Sp. z o.o. ul. Przemysłowa Konin tel: www: 13

19 14

20

21 Uwarunkowania branżowe Konińska branża budowlana nie charakteryzuje się szczególną koncentracją, jak ma to miejsce w przypadku sektora energetycznego, a tworzące ją firmy reprezentują różne segmenty tego rynku. Liczebność konińskich firm budowlanych może być wskazówką do traktowania branży w szczególny sposób. I choć pozycja firm z branży budowlanej odzwierciedlona obrotami nie daje im zdecydowanej przewagi na tle innych branż określanych jako priorytetowe, to w przypadku kilku podmiotów jest znacząca. W większości przypadków obszar działania liderów branży nie ogranicza się tylko do miasta czy regionu, czyniąc z nich firmy ponadregionalne. Oznacza to, że są one podatne na wzrost i spadek koniunktury typowy dla wszystkich graczy rynkowych. W świetle raportu przeprowadzonego przez CEEC Research Budownictwo w Polsce w 2013 roku zarządzający firmami budowlanymi w Polsce ponownie obniżyli swoje prognozy co do dalszego wzrostu sektora i oczekują znaczących spadków polskiej produkcji budowlanej. Różnica pomiędzy poprzednimi oraz obecnymi prognozami jest znacząca. Zarządzający firmami nie oczekują powrotu na ścieżkę wzrostu również w 2014 roku. Najważniejsze wnioski dla polskiej branży budowlanej, a co za tym idzie i dla konińskich firm w nadchodzącym czasie przedstawiają się następująco: W 2013 roku nastąpi spadek prognoz co do dalszego wzrostu sektora. Ponad połowa firm spodziewa się spadku sprzedaży w 2013 roku. Będzie on dotyczył wszystkich sektorów branży. Zgodnie z aktualnymi prognozami zarządzających, spadki przewidywane są również w 2014 roku. Tylko nieco ponad jedna trzecia zarządzających wierzy, że w 2013 roku wyprzedzi konkurencję. Nastroje pod tym względem nieznacznie się polepszyły w stosunku do 2012 roku, wciąż jednak pozostają na niskim poziomie. Wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach budowlanych spadło kolejny rok z rzędu i osiągnęło średnio poziom 60%. Spadła również liczba firm, które mają większą liczbę zamówień niż rok wcześniej. W ocenie zarządzających przedsiębiorstwami budowlanymi najskuteczniejszym sposobem pozyskiwania nowych zamówień są przetargi. Ze względu na małą liczbę dostępnych zamówień na rynku, jedna trzecia firm (32%) jest skłonna zaakceptować kontrakt z zerową lub ujemną marżą. Większość uczestników badania wskazuje na istnienie barier ograniczających rozwój ich firm. Do głównych ograniczeń należy zaliczyć: wysokie koszty siły roboczej, silną konkurencję oraz biurokrację. W porównaniu z 2008 rokiem znaczącym czynnikiem ograniczającym wzrost staje się również niedostateczny popyt, szczególnie ze strony sektora publicznego. W związku z obawami co do dalszego rozwoju, wszyscy zarządzający, niezależnie od segmentu, chcą zintensyfikować działania mające na celu wzrost efektywności operacyjnej swoich firm. Priorytetami będą także: poprawa procesu zakupów oraz optymalizacja finansowa. 14

22 Liderzy branży budowlanej w Koninie Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis Sp. z o.o. Spółka powstała w 1999 roku na bazie służb remontowych i warsztatów mechanicznych Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., która jest właścicielem wszystkich udziałów w przedsiębiorstwie. Obrót spółki w 2012 roku wyniósł 219,78 mln zł plasując firmę na piątej pozycji pod względem obrotu wśród podmiotów działających w Koninie. PAK SERWIS Sp. z o.o. to ponad 45 lat doświadczeń w prowadzeniu działalności remontowomontażowej i budowlanej. W tym okresie spółka zdobyła doświadczenie w wielu działach przemysłu budownictwa oraz wypracowała własne technologie wykonawstwa w oparciu o nowe, pojawiające się na rynku urządzenia, materiały budowlane i specjalistyczny sprzęt. Obecnie przedsiębiorstwo występuje przede wszystkim jako główny realizator inwestycji, współpracując z bardzo dobrymi i uznanymi firmami wykonawstwa budowlano-montażowego, jak również z renomowanymi producentami i dostawcami materiałów i urządzeń inżynieryjnych. Firma oferuje usługi budowlane w zakresie: Generalnego wykonawstwa inwestycji Robót budowlano-montażowych Robót wykończeniowych Budowy obiektów administracyjnych. Adaptacji pomieszczeń przemysłowych Realizacji i modernizacji obiektów hydrotechnicznych oraz ich konserwację Prac drogowych i nawierzchniowych, budowy placów przyobiektowych i parkingów Demontażu żelbetów, obiektów budowlanych, włącznie z recyklingiem i utylizacją odpadów Naprawy konstrukcji żelbetowych Usług antykorozyjnych oraz piaskowania Projektowania obiektów użyteczności publicznej Budownictwa inżynieryjnego Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 158, Konin tel www: 15

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 85/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2014 roku PROJEKT

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 85/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2014 roku PROJEKT Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 85/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2014 roku PROJEKT Strategia opracowana pod kierunkiem Anny Kwaśniewskiej Małgorzaty Rychlińskiej Mirosławy Hetman Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w 2009 roku 1. Dane ogólne o emitencie Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w 2009 roku Nazwa Instal Kraków Spółka Akcyjna Skrócona nazwa Siedziba Numery telekomunikacyjne Instal Kraków

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE 2014 1 Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców C R A P O R T Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 1/93 2/93 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: WŁADZE SPÓŁKI... 5 I. SKŁAD OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM EMITENT Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba Adres Ceramika Nowa

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Dariusz Krawczyk Artur Osuchowski Maciej Tybura Rada Nadzorcza Dr Jan Kulczyk Piotr Augustyniak Tomasz Mikołajczak Mariusz Nowak Artur Olech Wojciech Stramski Siedziba Spółki ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta 5 Rozdział V Dane o działalności Emitenta ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta 5.1. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach 5.1.1. Profil działalności Emitenta Eurofaktor S.A. jest

Bardziej szczegółowo