Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20."

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp 1 Branża paliwowo - energetyczna 2 Branża metalowa 11 Branża budowlana 14 Branża spożywcza 20 Podsumowanie 25 1

3

4 Niniejszy Raport opisuje aktualny krajobraz gospodarczy miasta z perspektywy funkcjonujących w nim trzydziestu największych podmiotów gospodarczych. Dane prezentowane są w podziale na branże zdefiniowane jako priorytetowe. Część opisowa w skrótowy sposób przedstawia uwarunkowania sektorowe i jest istotna z perspektywy oglądu i zrozumienia aktualnej sytuacji oraz trendów rozwojowych jakie zachodząc w branżowym otoczeniu gospodarczym. Część druga przedstawia firmy wiodące w poszczególnych branżach wraz z opisem przedmiotu ich działalności. Podstawę analizy stanowiła baza danych globalnej wywiadowni gospodarczej Dun&Bradstreet, znana w Polsce pod marką Bisnode Client Finder oraz informacje publikowane przez poszczególne spółki. W Raporcie zostały uwzględnione firmy osiągające powyżej 30 milionów złotych rocznego dochodu. 1

5

6 Uwarunkowania branżowe Gospodarczy obraz miasta zdeterminowany jest przez bliską obecność złóż węgla brunatnego. Gospodarka Konina zdominowana jest przez powstały w latach sześćdziesiątych przemysł górniczy, energetyczny i hutniczy. Miasto bez względu na przyszły kierunek rozwoju, przynajmniej w średnioterminowej perspektywie, pozostanie głównie ośrodkiem przemysłu wydobywczego i opartej na nim branży konwencjonalnej energetyki. Polska jest krajem UE o jednej z najmniej zdywersyfikowanych struktur produkcji energii elektrycznej (ok. 86%-87% pochodzi ze spalania węgla), co wiąże się z faktem, iż zdecydowana większość zainstalowanych mocy w elektrowniach w Polsce jako paliwo wykorzystuje węgiel kamienny oraz brunatny. Elektrownie opalane węglem brunatnym są zakładami w pełni zintegrowanymi z odkrywkowymi kopalniami węgla brunatnego działającymi w ich pobliżu. Wiąże się to z brakiem opłacalności transportu węgla brunatnego na większe odległości z powodu dużej zawartości wody oraz relatywnie niskiej kaloryczności. Powstałe w latach i w końcu 2011 roku polskie elektrownie opalane węglem odpowiadają za około 26% mocy zainstalowanych w KSE i osiągają około 33% udziału w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Koniński Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin dostarcza ok. 7.1% wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej, a 3 spośród 4 elektrowni należących do Zespołu położone są na obszarze Konina. W przypadku elektrowni opalanych węglem brunatnym o długości życia instalacji decyduje zasobność złoża węgla brunatnego znajdującego się w pobliżu elektrowni. Z racji niskich kosztów produkcji, w przeliczeniu na jedną jednostkę energii, przy obecnym poziomie przydzielonych darmowych uprawnień do emisji CO 2 oraz ich cenie na rynku wtórnym nie planuje się wyłączania elektrowni przed wyczerpaniem zasobów surowca. Podmioty wytwarzające energię elektryczną z węgla brunatnego w najbliższej perspektywie będą prowadziły dalsze prace pozwalające zwiększyć sprawność bloków oraz zmniejszyć ilość wydzielanych gazów cieplarnianych. Rozwój technologii spalania węgla pozwala na zwiększenie efektywności spalania i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W Polsce nie ma obecnie źródła energii, które mogłoby zająć miejsce węgla kamiennego i brunatnego, zmieniając układ rynku oraz pozycję producentów energii konwencjonalnej. 2

7 Liderzy branży energetycznej w Koninie Sektor energetyczny został zdefiniowany jako priorytetowy w kontekście rozwoju miasta. Analiza największych podmiotów działających na rynku tę decyzję potwierdza. Jedna trzecia z dwudziestu ośmiu określonych jako liderzy gospodarki firm działających na terenie Konina reprezentuje właśnie tę branżę. Należą do niej także podmioty generujące największe obroty oraz zajmujące pozycję liderów krajowych. Co więcej, to sektor energetyczny dzięki ogromnym przychodom umożliwiającym dywersyfikację swojej działalności ma zasadniczy wpływ na rozwój innych branż gospodarczych miasta przede wszystkim branży budowlanej i metalowej, w której istotną rolę odgrywają także spółki zależne, powołane do życia przez największy podmiot gospodarczy Konina Grupę ZE PAK. Poniżej prezentujemy przegląd podmiotów reprezentujących branżę energetyczną. Uwaga: do sektora energetycznego zaliczamy także spółki o innym profilu działalności wchodzące w skład grupy kapitałowej ZE PAK, ze względu na potencjalne zdolności sieciowe. Grupa ZE PAK Grupa ZE PAK jest piątym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej, z udziałem wynoszącym około 7,1% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku. W tym samym okresie sprzedaż energii elektrycznej, uwzględniając odsprzedaż energii elektrycznej zakupionej na rynku hurtowym, stanowiła około 7,5% łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną na rynku w Polsce. Grupa ZE PAK to drugi w Polsce wytwórca energii elektrycznej z węgla brunatnego, z udziałem energii elektrycznej wytworzonej w oparciu o zasoby węgla brunatnego na poziomie około 94,2% (stan na koniec 2012 roku). W wyniku nabycia w lipcu 2012 od MSP roku 85% akcji dwóch kopalń (Kopalni Węgla Brunatnego Adamów i Kopalni Węgla Brunatnego Konin), będących łącznie drugim krajowym producentem węgla brunatnego i zaopatrujących w całości elektrownie Grupy ZE PAK w to paliwo, Spółka prowadzi pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne, którego działalność obejmuje wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Grupa ZE PAK jest obecnie jedynym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej, którego własne kopalnie zaspokajają całkowite zapotrzebowanie aktywów wytwórczych na podstawowe paliwo, co uniezależnia Grupę od zewnętrznych dostaw tego surowca i znacząco ogranicza ekspozycję na wahania cen surowców energetycznych. Zdecydowana większość generowanych przez Grupę ZE PAK przychodów ze sprzedaży pochodzi ze sprzedaży energii elektrycznej (wytworzonej przez Grupę oraz zakupionej w celu jej odsprzedania) i praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii, które w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku, stanowiły odpowiednio 84,9% i 4,8% całości przychodów ze sprzedaży. W tym samym roku 3,3% przychodów ze sprzedaży stanowiły przychody z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej. Dodatkowo, w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku, przychody ze sprzedaży ciepła oraz z umów o usługi budowlane, stanowiły, odpowiednio, 2% oraz 3,4% całości przychodów ze sprzedaży, pozostała działalność generowała 1,6% przychodów. Aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Są to: Elektrownia Pątnów II, wyposażona w pierwszy w Polsce blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Elektrownia Pątnów i Elektrownia Konin oraz Elektrownia Adamów. Dzięki przejęciu kopalń węgla brunatnego, Grupa ZE PAK 3

8 posiada zabezpieczony dostęp do węgla brunatnego dla swoich jednostek wytwórczych. Lokalizacja elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń pozwala na optymalizowanie zapasów i dostaw paliwa, koordynując wydobycie węgla bezpośrednio z zapotrzebowaniem. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku, obie kopalnie pokryły w całości zapotrzebowanie elektrowni na węgiel brunatny. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, łączna moc elektryczna brutto elektrowni Grupy ZE PAK wyniosła MWe, co stanowiło około 6,5% mocy zainstalowanej brutto w Polsce. Zgodnie ze strategią, zakładającą m.in. dywersyfikację paliw w oparciu o efektywne ekonomicznie i optymalne pod względem oddziaływania na środowisko technologie, w lipcu 2012 roku ZE PAK oddał do eksploatacji w Elektrowni Konin nowy kocioł opalany biomasą pochodzenia rolnego i leśnego o mocy 55 MWe. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku, elektrownie Grupy ZE PAK wytworzyły łącznie około 10,2 TWh energii elektrycznej netto, którą sprzedano stałym partnerom handlowym w ramach kontraktów bilateralnych oraz ramowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także na giełdach energii i na rynku bilansującym. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, łączna osiągalna moc cieplna brutto elektrowni ZE PAK wynosiła 451,8 MWt, a produkcja ciepła w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku wyniosła łącznie około 2.137,5 TJ netto. Ciepło wytworzone przez Elektrownię Konin było sprzedawane odbiorcom w mieście Konin, a ciepło wytworzone przez Elektrownię Adamów odbiorcom w mieście Turek, w pobliżu których znajdują się elektrownie i kopalnie, pokrywając niemal w całości zapotrzebowanie Konina, Turku i okolicznych miejscowości na ciepło. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku, przychody ze sprzedaży oraz EBITDA wynosiły, odpowiednio, tys. PLN oraz tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, wartość skonsolidowanych aktywów wyniosła łącznie tys. PLN. ZE PAK S.A. ul. Kazimierska Konin tel: www: Do Grupy kapitałowej ZE PAK SA należą następujące podmioty: PAK HOLDCO Sp. z o.o. (Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.) Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. jest spółką dedykowaną, która powstała w celu realizacji najważniejszej inwestycji ZE PAK SA budowy bloku energetycznego A o mocy 464 MW opalanego węglem brunatnym. W dniu 23 listopada 2007 roku została wykonana pierwsza synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Energetycznym. W grudniu 2007 roku przeprowadzono pozytywny test mocy maksymalnej osiągając moc 464 MW, a nawet przekraczając ją do 474 MW. PAK SERWIS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. ma ponad czterdziestoletnie doświadczenie w montażu, remontach i modernizacji urządzeń, instalacji energetycznych i przemysłowych. Zatrudnia 620 wysoko wykwalifikowanych pracowników kadry technicznej i inżynieryjnej. Spółka posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania specjalistycznych prac dozorowych oraz Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Oferta 4

9 spółki obejmuje: kompleksowe wykonawstwo prac remontowych, modernizacyjnych urządzeń energetycznych oraz przemysłowych wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych budownictwo przemysłowe i ogólne produkcję warsztatową PAK SERWIS Sp. z o.o. ul. Kazimierska Konin tel: www: EL PAK Sp. z o.o. Spółka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie: urządzeń i instalacji elektrycznych, automatyki przemysłowej, infrastruktury teleinformatycznej oraz pomiarów i diagnostyki. Od 2004 roku spółka posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000. Jej oferta jest adresowana głównie do klientów instytucjonalnych (działalność B2B) i obejmuje: Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów Pomiary szczelności układów próżniowych Badania i pomiary termograficzne Pomiary i badania urządzeń elektrycznych Serwis zabezpieczeń elektrycznych Sprawdzanie aparatury pomiarowej Montaż i serwis układów EAZ i układów sterowania rozdzielniami elektrycznymi Montaż i serwis instalacji oraz urządzeń elektrycznych Serwis i budowę sieci komputerowych i telekomunikacyjnych Serwis i budowę instalacji technicznej ochrony mienia Serwis i budowę układów sygnalizacji p-poż Montaż i serwis instalacji I urządzeń automatyki przemysłowej Serwis cyfrowych systemów automatyki przemysłowej Projektowanie w branży elektrycznej, AKPiA oraz w zakresie teleinformatyki i monitoringu Utrzymanie ruchu układów automatyki, instalacji i urządzeń elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa Konin tel: www: 5

10 PAK Centrum Usług Informatycznych Sp. z o.o. Spółka świadczy specjalistyczne usługi informatyczne. Celem jest działalności jest świadczenie usług na rzecz ZE PAK SA oraz należących do Grupy spółek zależnych. Obszar działalności firmy to: Działalność informatyczna w zakresie oprogramowania, baz danych, przetwarzania danych, reprodukcji komputerowych nośników informacji Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, maszyn biurowych i księgujących Sprzedaż sprzętu komputerowego, maszyn biurowych i księgujących, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PAK Centrum Usług Informatycznych Sp. z o.o. ul. Kazimierska 45, Konin tel.: fax: www: PAK Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. Spółka zawiązana przez Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA, wydzielona ze struktur ZE PAK SA i powstała na bazie laboratoriów chemicznych. Spółka zajmuje się świadczeniem wszelkich usług kontroli i analiz chemicznych dla ZE PAK SA, podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK SA oraz podmiotów trzecich. Prowadzi działalność na terenie trzech elektrowni wchodzących w skład ZE PAK SA. Spółka posiada Certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 949. Otrzymanie akredytacji potwierdza spełnienie przez jej laboratoria wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz ich kompetencje do wykonywania badań objętych zakresem akredytacji. Głównym przedmiotem działalności Spółki są badania i analizy techniczne: Badania środowiska pracy Badania biomasy Analiza fizyko-chemiczna wód i ścieków Analiza fizyko-chemiczna olejów Badania węgla Badania odpadów paleniskowych Badania paliw wtórnych Badania gipsu i mączki wapiennej 6

11 PAK Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. ul. Przemysłowa Konin tel: www: PAK Górnictwo Sp. z o.o. Przedmiotem działalności powstałej w 2008 roku spółki jest m.in. wydobywanie węgla brunatnego, węgla kamiennego, żwiru, piasku, działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. Celem powołania spółki jest zapewnienie bazy paliwowej dla jednostek wytwórczych Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Spółka posiada koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w obszarze Poniec-Krobia i Oczkowice. PAK Górnictwo Sp. z o.o. ul. Kazimierska Konin tel: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Kopalnia Konin wydobywa węgiel brunatny, najtańszy surowiec energetyczny, wykorzystywany do produkcji energii przez elektrownie Pątnów I, Pątnów II oraz Konin. KWB Konin rozpoczęła działalność w 1945 roku. W swojej historii uruchomiła dziesięć odkrywek; obecnie surowiec eksploatowany jest w trzech. Czynne odkrywki to: Jóźwin, Drzewce oraz Tomisławice, jedyna w Polsce odkrywka węgla brunatnego otwarta po wejściu do Unii Europejskiej. Kopalnia prowadzi działalność wydobywczą z poszanowaniem środowiska naturalnego wg najwyższych standardów obowiązujących w Polsce i UE. Stosowana metoda odkrywkowa wymaga zajmowania znacznych obszarów, jednak wszystkie tereny pogórnicze poddawane są rekultywacji, czyli zabiegom przywracającym ich wartości użytkowe i umożliwiającym dalsze zagospodarowanie. Odbywa się to zgodnie z projektami uzgadnianymi z lokalnymi samorządami i po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. ul. 600-lecia Kleczew tel www: 7

12 PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna z siedzibą w Turku jest kopalnią wieloodkrywkową z kilkudziesięcioletnią tradycją, zajmującą się wydobywaniem węgla brunatnego, której największym odbiorcą jest Elektrownia Adamów. Przedmiotem działalności Spółki jest wydobywanie węgla brunatnego i surowców towarzyszących. Spółka wydobywa węgiel brunatny metodą odkrywkową, po uprzednim zdjęciu nadkładu wykorzystując układ K-T-Z (Koparka Taśmociąg Zwałowarka). Obecnie węgiel brunatny wydobywany jest z dwóch odkrywek: Adamów i Koźmin. Kopalnia prowadzi działalność wydobywczą z poszanowaniem środowiska naturalnego wg najwyższych standardów obowiązujących w Polsce i UE. Spółka oferuje sprzedaż węgla brunatnego, iłów, piasku oraz głazów narzutowych. Spółka świadczy również usługi w zakresie transportu, wynajmu maszyn i pojazdów oraz usługi hotelarsko gastronomiczne. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. ul. Uniejowska Turek tel www: Elektrim Volt S.A. Spółka z siedzibą w Warszawie, prowadzi działalność głównie w zakresie obrotu energią elektryczną, dodatkowo realizując eksport i import urządzeń oraz aparatury elektroenergetycznej, rozwijając jednocześnie ich dostawy na rynku krajowym. Elektrim-Volt S.A. jest aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej w Polsce od 2000 roku. Oferta spółki przeznaczona jest dla odbiorców końcowych i spółek obrotu, w tym wydzielonych ze spółek dystrybucyjnych. Firma współpracuje z producentami oraz dystrybutorami energii elektrycznej, gwarantując pewność dostaw będąc uczestnikiem Rynku Bilansującego. Pracownicy Elektrim Volt S.A. posiadają licencje maklera giełd towarowych. Spółka uczestniczy w handlu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A., rynku energii elektrycznej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz na platformie brokerskiej TFS. Elektrim-Volt S.A. ul. Pańska 77/ Warszawa tel: www: 8

13 Energoinwest Spółka. z o.o. Przedsiębiorstwo Energoinwest zostało utworzone w 2003 roku przez Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o., należące do grupy kapitałowej ZE PAK. PAK Serwis jest 100% udziałowcem spółki. Energoinwest Serwis świadczy kompleksowe usługi inwestycyjne, modernizacyjne, remontowe i utrzymania ruchu dla sektora przemysłowego, w tym głównie dla przemysłu energetycznego, papierniczego, chemicznego i stoczniowego. Zakres usług obejmuje: Kotły energetyczne i ciepłownicze wszelkich typów oraz urządzenia współpracujące Układy młynowe i palniki Obrotowe podgrzewacze powietrza Wentylatory powietrza i spalin wraz z kanałami Elektrofiltry i inne urządzenia odpylające Urządzenia nawęglania i instalacje odżużlające Armatura przemysłowa i rurociągi przesyłowe Instalacje w przemyśle stoczniowym, w tym montaż rurociągów na statkach Instalacje urządzeń w przemyśle chemicznym Konstrukcje stalowych i innych elementów stalowych Energoinwest Spółka. z o.o. ul. Spółdzielców Konin tel: www: Pozostałe podmioty z branży energetycznej działające w Koninie MPEC-Konin Sp. z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest 100% własnością Gminy Konin. Obecność spółki wśród liderów gospodarczych Konina wynika z jej bardzo wysokiej, trzynastej pozycji w rankingu największych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie miasta. Jej obrót w 2012 roku wyniósł 52,76 mln zł (źródło: Bisnode). Spółka prowadzi działalność w następujących obszarach: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pojemników metalowych 9

14 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu hydraulicznego i grzejnego Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne MPEC-Konin Sp. z o. o. ul. Gajowa Konin tel: www: 10

15

16 Uwarunkowania branżowe Branża metalowa jest wysoce cyklicznym sektorem gospodarki dostarczającym komponentów i wyrobów gotowych praktycznie dla wszystkich pozostałych sektorów produkcji przemysłowej i budowlanej, w tym przede wszystkim dla przemysłu budowlanego, maszynowego, motoryzacyjnego, AGD oraz transportowego. Pod względem geograficznym, największe podmioty branży metali ulokowane są w centralnej i południowej części kraju. Znajdują się one w następujących okręgach przemysłowych: górnośląskim, warszawskim, krakowskim, bielskim, bydgosko-toruńskim oraz kieleckim. Konin na metalowej mapie Polski zajmuje unikalne miejsce dzięki Hucie Aluminium. Produkcja aluminium pierwotnego, wytworzonego bezpośrednio z boksytów, a nie w procesie przetopu złomu, odbywa się przy zastosowaniu jednego z dwóch procesów, w których surowcem wsadowym są boksyty. Charakteryzują się one bardzo wysoką energochłonnością (do produkcji jednej tony aluminium zużywa się nawet 28 razy więcej energii elektrycznej niż w przypadku produkcji stali). Wysokie ceny energii oraz ograniczony dostęp do boksytów (wyłącznie import) spowodowały, iż w 2008 r. w Polsce zaprzestano produkcji aluminium pierwotnego. Ostatnim zakładem była właśnie Huta Aluminium Konin. Obecnie aluminium produkowane jest w Polsce wyłącznie w procesie przetopu złomu aluminiowego. Producenci wyrobów z aluminium zaopatrują się w aluminium pierwotne głównie w Norwegii, Niemczech oraz Rosji (znaczenie ma tutaj miejsce występowania surowca oraz koszt energii). Głównymi konsumentami aluminium w ujęciu globalnym są tradycyjnie dwa segmenty transport i budownictwo. Odpowiadają one łącznie za ok. 50% całkowitej konsumpcji aluminium. Podział krajów na rozwinięte i rozwijające się powoduje jednak, iż pojawiają się różnice w poziomie wykorzystaniu aluminium w poszczególnych sektorach, co wynika bezpośrednio z tempa rozwoju i zaawansowania poszczególnych branż. Aluminium w gospodarkach rozwiniętych wykorzystywane jest przede wszystkim w transporcie, budownictwie i do produkcji opakowań, podczas gdy w krajach rozwijających się jest to głównie budownictwo, następnie transport i dobra konsumpcyjne. Blachy i taśmy aluminiowe powstają w procesie walcowania wlewków i gąsek aluminiowych, które rozpłaszcza się na zgniataczu i uzyskuje kęsiska, które w kolejnym stadium są walcowane na coraz cieńsze blachy w formie arkuszy, taśm i wstęg. Produkty walcowane na gorąco są efektem pierwszego etapu przetwarzania (procesowi rozpłaszczania towarzyszy wysoka temperatura). Produktem bardziej przetworzonym są blachy zimnowalcowane, które są efektem rozpłaszczenia blach gorącowalcowanych bez użycia temperatury. Jedynym producentem wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów w Polsce jest Zakład Huta Aluminium Konin. Huta posiada w tym segmencie ok. 52% krajowego rynku. Pozostała część zapotrzebowania na blachy aluminiowe pochodzi z importu. 11

17 Liderzy branży metalowej w Koninie W Koninie funkcjonują trzy podmioty spełniające kryteria lidera. Huta Aluminium Konin znajduje się w tym zestawieniu poza wszelkimi porównaniami, stanowiąc konkurencję sama dla siebie i kreując odrębną, istotną gałąź gospodarki miasta. Pozostałe firmy reprezentują segment producentów wyrobów metalowych i mimo wystarczających mocy produkcyjnych nie mogą stanowić podstawy do rozwoju całej branży. Huta Aluminium Konin Huta Aluminium Konin należy do Impexmetal S.A., a za jej pośrednictwem Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi około 30 firm krajowych i zagranicznych, operujących przede wszystkim w sektorze metali nieżelaznych. Spółka posiada 50-letnią tradycję w handlu zagranicznym metalami nieżelaznymi, ich półfabrykatami oraz łożyskami. Od połowy lat 70-tych prowadzi transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Od 24 czerwca 1997 roku akcje Impexmetal S.A. są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2005 roku Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Boryszew. Huta Aluminium Konin rozpoczęła swoja działalność od produkcji aluminium pierwotnego w 1966 roku. Wzrost popytu na produkty aluminiowe spowodował uruchomienie w 1972 roku produkcji wyrobów walcowanych. Większość produktów Huty Aluminium Konin używana jest w przemyśle motoryzacyjnym, opakowaniowym, elektrotechnice i budownictwie. Możliwości produkcyjne zakładu przekraczają 80 tys. ton wyrobów walcowanych rocznie. Huta oferuje szeroki zakres blach i taśm walcowanych na gorąco i na zimno z aluminium i stopów aluminium. W strukturach Huty działa także laboratorium badawczo-rozwojowe. Rok 2012 spółka zamknęła obrotem na poziomie 932,1 mln zł, co daje jej 4 pozycję wśród największych firm prowadzących działalność w Koninie. Impexmetal S.A. Huta Aluminium Konin ul. Hutnicza Konin tel: www: Kupsik Sp. z o.o. Firma Kupsik działa w branży metalowej nieprzerwanie od 1982 roku. W pierwszym roku istnienia firma zatrudniała 2 pracowników, obecnie załoga nasza liczy 115 osób. W roku 2007 siedziba firmy została przeniesiona do nowego kompleksu produkcyjnego o łącznej powierzchni 2,6 ha, gdzie znajdują się hala produkcyjna, linia do rozcinania wzdłużnego, magazyny oraz budynek administracyjny. W roku 2008 oddała do użytku własną galwanizernię. Główny produkt firmy stanowią profile, narożniki, zawieszki oraz inne akcesoria metalowe ze stali ocynkowanej, aluminiowej i nierdzewnej służącej do montażu kanałów wentylacyjnych. System opiera się na opatentowanych profilach MK20 i MK30 oraz na systemie "K", który zapewnia nowoczesny montaż wentylacji i klimatyzacji w obiektach użyteczności publicznej. 12

18 Firma jest także producentem okuć metalowych do produkcji plandek samochodowych, namiotów i bannerów reklamowych. Świadczy również usługi profilowania na życzenie klienta (profile okienne, podłogowe i inne). Rok 2012 firma zamknęła obrotem na poziomie 35,08 mln zł, co daje jej 25 pozycję wśród największych firm prowadzących działalność w Koninie. Kupsik Sp. z o.o. ul. Zakładowa Konin tel: www: Fugo-Odlew Sp. z o.o. Firma powstała na bazie zakładu odlewni, której początki sięgają roku Była to odlewnia ówczesnych Konińskich Zakładów Naprawczych, pracujących na potrzeby kopalni węgla brunatnego. Blisko pięćdziesięcioletnie doświadczenie w odlewnictwie pozwala na produkcję szerokiej gamy gatunków staliwa, w tym staliwa węglowego, niskostopowego, Hadfielda. Firma świadczy usługi obróbki cieplnej odlewów, odkuwek i konstrukcji spawanych. Zakład tworzy projekty na podstawie własnych opracowań technologicznych bądź opracowań klientów, zgodnie z obowiązującymi normami. Firma zaopatruje branżę górniczą, hutniczą, energetyczną, przemysł maszynowy, chemiczny i spożywczy. Jej specjalnością są: Ogniwa gąsienicowe i inne odlewy na potrzeby górnictwa odkrywkowego. Koła zębate i jezdne stosowane, między innymi, w urządzeniach dźwignicowych. Korpusy łożysk oraz inne części maszyn. Fugo-Odlew Sp. z o.o. ul. Przemysłowa Konin tel: www: 13

19 14

20

21 Uwarunkowania branżowe Konińska branża budowlana nie charakteryzuje się szczególną koncentracją, jak ma to miejsce w przypadku sektora energetycznego, a tworzące ją firmy reprezentują różne segmenty tego rynku. Liczebność konińskich firm budowlanych może być wskazówką do traktowania branży w szczególny sposób. I choć pozycja firm z branży budowlanej odzwierciedlona obrotami nie daje im zdecydowanej przewagi na tle innych branż określanych jako priorytetowe, to w przypadku kilku podmiotów jest znacząca. W większości przypadków obszar działania liderów branży nie ogranicza się tylko do miasta czy regionu, czyniąc z nich firmy ponadregionalne. Oznacza to, że są one podatne na wzrost i spadek koniunktury typowy dla wszystkich graczy rynkowych. W świetle raportu przeprowadzonego przez CEEC Research Budownictwo w Polsce w 2013 roku zarządzający firmami budowlanymi w Polsce ponownie obniżyli swoje prognozy co do dalszego wzrostu sektora i oczekują znaczących spadków polskiej produkcji budowlanej. Różnica pomiędzy poprzednimi oraz obecnymi prognozami jest znacząca. Zarządzający firmami nie oczekują powrotu na ścieżkę wzrostu również w 2014 roku. Najważniejsze wnioski dla polskiej branży budowlanej, a co za tym idzie i dla konińskich firm w nadchodzącym czasie przedstawiają się następująco: W 2013 roku nastąpi spadek prognoz co do dalszego wzrostu sektora. Ponad połowa firm spodziewa się spadku sprzedaży w 2013 roku. Będzie on dotyczył wszystkich sektorów branży. Zgodnie z aktualnymi prognozami zarządzających, spadki przewidywane są również w 2014 roku. Tylko nieco ponad jedna trzecia zarządzających wierzy, że w 2013 roku wyprzedzi konkurencję. Nastroje pod tym względem nieznacznie się polepszyły w stosunku do 2012 roku, wciąż jednak pozostają na niskim poziomie. Wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach budowlanych spadło kolejny rok z rzędu i osiągnęło średnio poziom 60%. Spadła również liczba firm, które mają większą liczbę zamówień niż rok wcześniej. W ocenie zarządzających przedsiębiorstwami budowlanymi najskuteczniejszym sposobem pozyskiwania nowych zamówień są przetargi. Ze względu na małą liczbę dostępnych zamówień na rynku, jedna trzecia firm (32%) jest skłonna zaakceptować kontrakt z zerową lub ujemną marżą. Większość uczestników badania wskazuje na istnienie barier ograniczających rozwój ich firm. Do głównych ograniczeń należy zaliczyć: wysokie koszty siły roboczej, silną konkurencję oraz biurokrację. W porównaniu z 2008 rokiem znaczącym czynnikiem ograniczającym wzrost staje się również niedostateczny popyt, szczególnie ze strony sektora publicznego. W związku z obawami co do dalszego rozwoju, wszyscy zarządzający, niezależnie od segmentu, chcą zintensyfikować działania mające na celu wzrost efektywności operacyjnej swoich firm. Priorytetami będą także: poprawa procesu zakupów oraz optymalizacja finansowa. 14

22 Liderzy branży budowlanej w Koninie Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis Sp. z o.o. Spółka powstała w 1999 roku na bazie służb remontowych i warsztatów mechanicznych Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., która jest właścicielem wszystkich udziałów w przedsiębiorstwie. Obrót spółki w 2012 roku wyniósł 219,78 mln zł plasując firmę na piątej pozycji pod względem obrotu wśród podmiotów działających w Koninie. PAK SERWIS Sp. z o.o. to ponad 45 lat doświadczeń w prowadzeniu działalności remontowomontażowej i budowlanej. W tym okresie spółka zdobyła doświadczenie w wielu działach przemysłu budownictwa oraz wypracowała własne technologie wykonawstwa w oparciu o nowe, pojawiające się na rynku urządzenia, materiały budowlane i specjalistyczny sprzęt. Obecnie przedsiębiorstwo występuje przede wszystkim jako główny realizator inwestycji, współpracując z bardzo dobrymi i uznanymi firmami wykonawstwa budowlano-montażowego, jak również z renomowanymi producentami i dostawcami materiałów i urządzeń inżynieryjnych. Firma oferuje usługi budowlane w zakresie: Generalnego wykonawstwa inwestycji Robót budowlano-montażowych Robót wykończeniowych Budowy obiektów administracyjnych. Adaptacji pomieszczeń przemysłowych Realizacji i modernizacji obiektów hydrotechnicznych oraz ich konserwację Prac drogowych i nawierzchniowych, budowy placów przyobiektowych i parkingów Demontażu żelbetów, obiektów budowlanych, włącznie z recyklingiem i utylizacją odpadów Naprawy konstrukcji żelbetowych Usług antykorozyjnych oraz piaskowania Projektowania obiektów użyteczności publicznej Budownictwa inżynieryjnego Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 158, Konin tel www: 15

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Niniejszy wniosek obejmuje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, określonego w 5 ust. 1 Statutu Spółki, o następujące punkty:

Niniejszy wniosek obejmuje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, określonego w 5 ust. 1 Statutu Spółki, o następujące punkty: Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. Działając na podstawie 14 ust. 2 pkt 15) w związku 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI KOMUNIKAT PRASOWY 17 listopada 2014 VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Warszawa, 20 kwietnia 2011 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Raport bieżący nr 61/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A.: REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK I ISTOTNY WZROST RENTOWNOŚCI

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A.: REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK I ISTOTNY WZROST RENTOWNOŚCI KOMUNIKAT PRASOWY 24 marca 2014 VISTAL GDYNIA S.A.: REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK I ISTOTNY WZROST RENTOWNOŚCI Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Główne założenia do realizacji projektu Działalność podstawowa Grupy TAURON to: Wydobycie węgla Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 2 Perspektywiczne dziedziny eksportu polskich towarów, współpracy handlowej i inwestycyjnej z Marokiem to przede wszystkim budownictwo i roboty publiczne,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24,

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, koło Zduńskiej Woli rozpoczęła swoją działalność. Firma

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów Historia Strategia Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu zatrudniającego kilka osób staliśmy się znaczącym zakładem produkcyjnym zaopatrującym w swoje wyroby europejskich jak i azjatyckich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja ZE PAK SA

Prezentacja ZE PAK SA Prezentacja ZE PAK SA 1 Konińsko Turkowskie Zagłębie Energetyczne. Wydobycie węgla brunatnego w okolicach Konina rozpoczęto w 1919 roku. Pierwszą elektrownie w Polsce na węglu brunatnym uruchomiono w Gosławicach

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione we Wstępie sprawozdania. I.

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA.

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W dniu 23 października br., na głównym rynku GPW zadebiutowała

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość dla Państwa satysfakcji

Budujemy wartość dla Państwa satysfakcji SZTUKA BUDOWANIA Szanowni Państwo Na początku 2006 roku grupa przyjaciół powołała do życia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane PROFBUD sp. z o.o., mające działać na rynku budowlanym montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WEST REAL ESTATE S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WEST REAL ESTATE S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WEST REAL ESTATE S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY II/2011 str. 1 Spis treści I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II. INFORMACJE OGÓLNE... 4 III.

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w oparciu o źródła

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017 Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017 1. Grupa BORYSZEW 2. Wyniki finansowe Q1 2017 3. Segmenty działalności 3. Plany na kolejne kwartały 2 GRUPA BORYSZEW Jesteśmy jedną z największych grup przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo