SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione we Wstępie sprawozdania. I. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. W skład Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. w I półroczu 2003 r. wchodziły następujące spółki zależne: 1. POLNORD-DOM Sp. z o.o. Gdańsk ,0% 2. POLNORD - WYDAWNICTWO OSKAR Sp. z o.o. Gdańsk ,0% 3. PMK BAU UND BAUBETREUUNGS GmbH Eschborn-RFN ,0% 4. GDAŃSKIE INSTALACJE SANITARNE GIS S.A. Gdańsk ,6% 5. POMORSKIE BIURO PROJEKTÓW GEL Sp. z o.o. Sopot ,5% stan na r. POLNORD S.A. poprzez spółkę zależną POLNORD-DOM Sp. z o.o. posiada dodatkowo 6,03% udziałów w Osiedle Zielone Sp. z o.o. oraz 100% udziałów w Osiedle Zielone Nieruchomości Sp. z o.o. Spółki stowarzyszone z POLNORD S.A 1. "OSIEDLE ZIELONE" Sp. z o.o. Gdynia ,1% 2. "HYDROSSPOL" Sp. z o.o. * ) Gdańsk ,0% *) dnia r. "HYDROSSPOL" Sp. z o.o. złożyła do Sądu Rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości. Spółki zależne i stowarzyszone z GIS S.A. 1. METALGIS Sp. z o.o. **) Gdańsk ,0% 2. TECHMEL GIS Sp. z o.o. w likwidacji Gdańsk ,0% **) dnia r. GIS S.A. zbył posiadane udziały w METALGIS Sp. z o.o. Spółka zależna od POLNORD - Dom Sp. z o.o. 1. OSIEDLE ZIELONE NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Gdynia ,0% W I półroczu 2003 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej. II. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzi POLNORD S.A., koncentruje swoją działalność (poza spółką: POLNORD-WYDAWNICTWO "OSKAR") w sektorze budownictwa, wykonując kompleksowe usługi budowlane, obejmujące m.in.:

2 generalne wykonawstwo, projektowanie, produkcję i montaż fasad aluminiowych, stolarki aluminiowej oraz z PCV, produkcję prefabrykatów betonowych i żelbetowych oraz betonu towarowego, eksport usług budowlanych, działalność deweloperską, instalacje sanitarne, usługi projektowe. POLNORD S.A. jest w grupie największą jednostką pod względem skali działalności, zakresu usług, zaś spółki z grupy prowadzą działalność wzbogacającą, uzupełniającą czyniąc ofertę POLNORD S.A. kompleksową. III. SPÓŁKI OBJĘTE KONSOLIDACJĄ Ze Spółką POLNORD S.A. jako jednostką dominującą konsolidacją objęte zostały, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121/94 poz. 591 z późniejszymi zmianami) i ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2003 r. następujące Spółki: 1) Gdańskie Instalacje Sanitarne GIS S.A. metodą pełną - siedziba spółki Gdańsk - podstawowy przedmiot działalności budownictwo spółka zależna od POLNORD S.A. 2) POLNORD - DOM Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki Gdańsk - podstawowy przedmiot działalności budowa i sprzedaż mieszkań spółka zależna od POLNORD S.A. Pozostałe spółki zależne i stowarzyszone, których udziały posiada POLNORD S.A. nie zostały objęte konsolidacją ze względu na zbyt małe obroty i nieistotny wpływ na wyniki sprawozdania finansowego. IV.SPÓŁKI WYłĄCZONE Z KONSOLIDACJI Na podstawie art. 56 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z obowiązku objęcia konsolidacją wyłączono następujące Spółki: ( w zł) Lp. Nazwa spółki % Suma Bilansowa %sumy Wartość % przychodów posiadanego bilansowej przychodów jednostki kapitału jednostki dominującej dominującej 1. POLNORD-Wydawnictwo OSKAR Sp. z o.o. 100, ,28 0, ,87 0,13 2. HYDROSSPOL Sp. z o.o. 30, ,65 0, ,44 0,14 3. Pomorskie Biuro Projektów GEL Sp.z o.o. 51, ,55 0, ,31 0,78 4. PMK Bau - und Baubetreuungs GmbH 60, ,93 0,05 0,00 0,00 5. TECHMEL GIS Sp. z o.o. 47, ,49 0,01 0,00 0,00 w likwidacji(zależność

3 pośrednia) 6. METALGIS Sp. z o.o. 51, ,27 0, ,32 1,29 (zależność pośrednia) 7. Osiedle Zielone Sp.z o.o.36, ,65 1, ,90 0,32 8. Osiedle Zielone Nieruchomości Sp. z o.o.100, ,90 0, ,68 0,36 (zależność pośrednia) Wymienione wyżej spółki nie zostały objęte konsolidacją ze względu na zbyt małe obroty. V. ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. V.1 Syntetyczne wielkości obrazujące sytuację majątkową i finansową (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Przychody ze sprzedaży prod., tow., mater Kapitał własny, w tym: wynik finansowy Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Razem suma bilansowa V.2 Wskaźniki finansowe Nazwa wskaźnika I pół I pół Rentowność sprzedaży netto -4,00% 0,37% Płynność bieżąca 1,65 1,69 Płynność szybka 1,04 1,21 Płynność natychmiastowa 0,08 0,12 Wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej kształtują się na bezpiecznym poziomie. Wszystkie wskaźniki płynności wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. VI. INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. VI.1 POLNORD S.A W I półroczu 2003 roku działalność Spółki obejmowała: 1) roboty ogólnobudowlane, w tym: - realizowane w generalnym wykonawstwie, - fasady, 2) produkcję prefabrykatów żelbetowych, 3) usługi eksportowe, 4) pozostałą sprzedaż. Uzyskane przychody ze sprzedaży produktów i usług za I półrocze 2002 i 2003 (bez wyłączeń konsolidacyjnych) obrazuje poniższe zestawienie: 1. Roboty ogólnobudowlane, z tego: ,6 89,2

4 - Generalne Wykonawstwo ,7 77,7 - Fasady ,9 11,5 2. Prefabrykaty żelbetowe ,4 2,1 3. Usługi eksportowe ,6 6,8 4. Pozostała sprzedaż ,4 1,9 RAZEM ,0 100,0 W I półroczu 2003 przychody ze sprzedaży produktów i usług wzrosły o 154% w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2002 roku. Największe przychody uzyskane zostały z kontraktów realizowanych w ramach generalnego wykonawstwa, które stanowiły 77,7% przychodów ze sprzedaży produktów i usług. VI.2 GIS S.A. W I półroczu 2003 roku GIS S.A realizował głównie sprzedaż w robotach budowlanomontażowych. Wartość oraz strukturę przychodów ze sprzedaży produktów i usług w I półroczu 2002 roku oraz I półroczu 2003 roku (bez wyłączeń konsolidacyjnych) obrazuje następujące zestawienie: 1. Roboty budowlano-montażowe ,0 98,4 2. Produkcja przemysłowa ,9 1,4 3. Działalność handlowa (towary) ,1 0,2 R A Z E M ,0 100,0 W I półroczu 2003 roku największą sprzedaż uzyskano za roboty budowlano-montażowe obejmujące roboty instalacyjne, wentylacyjno-klimatyzacyjne, budowlane. W porównaniu z I półroczem 2002 wystąpił znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży (o tys. zł to jest o 59,5%). VI.3 POLNORD - DOM Sp. z o.o. POLNORD - DOM Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie usług deweloperskich - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości. Oferta spółki w I połowie 2003 r. obejmowała sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży i miejsc postojowych. Wartość i struktura osiągniętych przychodów ze sprzedaży produktów i usług w I połowie 2002 r. i 2003 r.(bez wyłączeń konsolidacyjnych) przedstawiają się następująco: 1. Roboty budowlano-montażowe ,3 0,5 2. Lokale mieszkalne, garaże ,2 89,0 3. Usługi administracyjne ,4 9,3 4. Pozostała sprzedaż ,1 1,2 RAZEM ,0 100,0 W porównaniu z I półroczem 2002 roku wystąpiło utrzymanie wartości sprzedaży ogółem na zbliżonym poziomie oraz nieznaczne obniżenie sprzedaży lokali mieszkalnych. W I półroczu 2003 roku Spółka uzyskała ponadto przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (grunty i lokale mieszkalne) w wysokości tys. zł.

5 VII. KIERUNKI ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. Do największych, pod względem wielkości uzyskiwanego przychodu ze sprzedaży, Spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. należą POLNORD - DOM Sp. z o.o. i GIS S.A. Zgodnie z podpisanym w dniu 11 lipca 2003 roku "Porozumieniem w sprawie działań zmierzających do połączenia spółek" dążymy do połączenia POLNORD S.A z BE "ENERGOBUDOWA" S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu złożyliśmy w KPWiG w Warszawie wniosek o wprowadzenie do publicznego obrotu akcji POLNORD S.A. serii E emitowanych w związku z przedmiotowym połączeniem. Dalszy kształt Grupy Kapitałowej POLNORD zależy więc od sfinalizowania tego połączenia. Podpisy: PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY Andrzej Ubertowski..... CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ds. Marketingu Fasad i Eksportu CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ds. Ekonomicznych GŁÓWNY KSIĘGOWY Andrzej Gawrychowski..... Wiesław Raczyński.....

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2003 roku działalność

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Poznań Data publikacji 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej TORPOL... 6 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZA KWARTAŁ 2014 ROKU (dane za okres 01.01.2014 r. 31.03.2014 r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za kwartał

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim SA. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim SA. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej Elektrim SA w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 1. Wprowadzenie informacja dotycząca jednostki dominującej Grupa kapitałowa Elektrim

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6 7 8 9 10 11 Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego ComArch SA za IV kwartał 2004 roku 1. Struktura Grupy Kapitałowej Struktura Grupy ComArch

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOPEX S.A. ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOPEX S.A. ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOPEX S.A. ZA 2009 ROK KATOWICE, KWIECIEŃ 2010 ROK SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo