Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r."

Transkrypt

1 Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r. KOMISJA USATWICZNEGO Warszawa, 2 marca 2016 r. DOSKOLALENIA ZAWODOWEGO ZAŁOŻENIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW PIIB pełniących funkcje techniczne w budownictwie 1. Kształcenie ustawiczne w PIIB Celem kształcenie ustawicznego członków PIIB jest: a) stałe podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych w okresie przynależności do PIIB poprzez: 1) uczestnictwo w grupowych formach szkolenia zawodowego: > wykładach > seminariach > szkoleniach > kursach 2) indywidulane zdobywanie wiedzy przez: > udział w konferencjach naukowo - technicznych > czytelnictwo prasy technicznej branżowej, > naukę za pomocą Internetu (e - learning). b) konieczność ustawicznego podnoszenia poziomu wiedzy zawodowych w zakresie zmian prawnych, ekonomicznych oraz przepisów technicznobudowlanych i zasad wiedzy technicznej w specjalnościach budownictwa ogólnego gdy wiedza zdobyta w systemie szkolnictwa staje się przestarzała i wymaga aktualizacji dla bieżącego wykonywaniu zawodu

2 2. PODSTAWY PRAWNE Podstawę ustawicznego doskonalenia zawodowego członków PIIB stanowią przepisy: a) Ustawa o systemie oświaty (Dz. U ze zm.) uznająca kształcenie ustawiczne dorosłych jako uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. b) Ustawa Prawo budowlane (Dz. U i 2014 r. 768) określająca kwalifikacje osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które: 1) posiadają uprawnienia budowlane (art.12 ust 2) także uzyskane w latach i dalszych (art. 104), które wymagają aktualizacji wiedzy zawodowej i umiejętności dla oceny zagadnień technicznych (art.12 ust,1), 2) wykonują działalność zawodową w oparciu o przepisy techniczno - budowlanych i zasad wiedzy technicznej dla spełnienie wymagań podstawowych (art. 5 ust.1), 3) wykonują pracę z należytą starannością, jej właściwą organizacją, bezpieczeństwem i jakością w zakresie odpowiedzialności cywilnej, dyscyplinarnej, zawodowej i karnej (art.12 ust.6). c) Ustawa o samorządzie zawodowym (Dz. U i 1650 oraz ) określająca zadania, prawa i obowiązki członków PIIB w zakresie: 1) przestrzeganie przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej oraz zasad etyki zawodowej (art. 41ust.1), 2) korzystania z pomocy samorządu w podnoszenia poziomu wiedzy zawodowych dla wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 40 ust.1 pkt 1) 3) doskonalenia kwalifikacji zawodowych w różnych formach szkolenia i przez czytelnictwo prasy techniczne (art. 8 pkt 8), - 1 -

3 3. FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE a) Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (art. 12 ust.1), obejmują działalność (Dz. U. z 2013 r. poz i 2014 r. poz.768): 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego; 2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; 3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych; 4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego; 5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych; wykonywana na podstawie posiadanych uprawnień budowlane (art.12 ust 2) udzielanych w specjalnościach techniczno-budowlanych w świetle art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego. b) Funkcja techniczna rzeczoznawcy budowlanego tytuł nadawany i wpisany na listę Krajowej Izby na podstawie art. 8b ustawy o samorządzie zawodowym (Dz. U. z 2014 r. poz.768) jest powoływane w aktualnych przepisach: 1) Prawa budowlanego w: > art. 62 ust. 3 opracowanie ekspertyzy budowlanej na żądanie właściwego organu w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, > art. 81c ust. 2 postanowienie organu właściwego, o obowiązku dostarczenia w określonym terminie ekspertyzy technicznej w formy pisemnej (art Kpa) w razie wątpliwości co do jakości robót budowlanych, a także stan technicznego obiektu budowlanego. 2) Rozporządzenia z 2004 r. w sprawie warunków i trybu rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz z późn. zm.), zgodnie z 4 wykonuje się ekspertyzę techniczną, przez osobę posiadające tytuł rzeczoznawcy budowlanego, jeżeli powstaną uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego obiektu budowlanego 3) Rozporządzenia z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75, poz. 690) gdy w rozumieniu 2 ust. 2 przy przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków, gdy mogą być spełnione w sposób inny wymagania niż podane WT2002, wskazane jest opracowanie ekspertyzy technicznej przez rzeczoznawcę budowlanego

4 4. Zasady szkolenia zawodowego PIIB Ustawiczne szkolenia prowadzone przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa powinny dotyczyć: a) doskonalenia zawodowego (proces aktualizowania, pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem) organizując: > wykłady, > seminaria > szkolenia b) dokształcania zawodowego (proces podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych - w stosunku do posiadanego) organizując specjalistyczne: > szkolenia > kursy zgodne z Zasadami Ustawicznego Szkolenia Zawodowego PIIB opracowanymi przez Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB i zatwierdzonymi przez Krajową Radę PIIB Ustawiczne doskonalenie zawodowe Doskonalenie zawodowe w systemie ustawicznego kształcenia w Okręgowych Izb może odbywać się w celu aktualizowania, przepisów techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej oraz nowości technicznych związanych z wykonywanym zawodem w grupach szkoleniowych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne: 1) projektanta 2) kierownika budowy lub innych robót budowlanych; 3) kierownika wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów; 4) inspektora nadzoru inwestorskiego; w formach organizacyjnych jako: a) wykład 2 godziny edukacyjne b) seminarium 4 godziny edukacyjne c) szkolenie 8 godzin edukacyjnych Godzina edukacyjna jest jednostką czasową trwającą 45 minut. do której zalicza się wyłącznie czas przeznaczony na realizację zagadnień merytorycznych. Potwierdzeniem odbytego doskonalenie zawodowe jest uzyskanie ZAŚWIADCZENIA uczestnictwa w zajęciach z problematyki objętej tematem szkoleniem

5 Wymagania programowe: 1. Ramowa tematyka (baza) zajęć doskonalenia zawodowego powinna obejmować jeden z tematów właściwych dla danej specjalności zawodowej, uprawnień budowlanych w grupie: a) konstrukcyjno-budowlanej (przykładowo zał. Nr 1), b) inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej i wyburzeniowej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych; 2. Tematykę szczegółową doskonalenia zawodowego w ramach Okręgowych Izb, opracowuje Komisja ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby i zatwierdza Rada Okręgowa Izby Ustawiczne dokształcanie zawodowego Dokształcanie zawodowego w systemie ustawicznego kształcenia może odbywać w celu podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych poprzez grupowe uczestnictwo w szkoleniach osób wykonujących funkcje techniczne w zakresie: 1) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych dotyczących umiejętności i kwalifikacji fachowych przy ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 61 i 62 Prawa budowlanego oraz kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, zgodnie z art.23 ustawy o charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz.1200) w formie: > szkolenia (jednodniowego) - 8 godzin edukacyjnych organizowanego w ramach Okręgowych Izb, 2) rzeczoznawstwa budowlanego dotyczącego poznania zakresu zadań i procedur diagnostyki inżynierskiej oraz umiejętności sporządzania e k s p e r t y z budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz ze zm.) w formie: > kursów (dwudniowych) - 15 godzin edukacyjnych organizowanych cyklicznie (co pół roku) przez Komisje ustawicznego szkolenia PIIB dla członków Okręgowych Izb, - 4 -

6 Godzina edukacyjna jest jednostką czasową trwającą 45 minut do której zalicza się wyłącznie czas przeznaczony na realizację zagadnień merytorycznych. Potwierdzeniem odbytego dokształcania zawodowe jest uzyskanie ZAŚWIADCZENIA uczestnictwa w zajęciach z problematyki objętej wyznaczonym tematem szkolenia. Wymagania programowe: 1. Ramowe programy (bazowe) szkoleń (przykładowo zał. Nr 2) i kursów (przykładowo zał. Nr 3) powinien obejmować tematykę w dostosowaniu dla osób prowadzących działalność zawodową w zakresie: a) kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w dostosowaniu do odpowiednich specjalności: > konstrukcyjno budowlanej i kontroli przewodów kominowych, > instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych > kontroli kotłów i systemów klimatyzacji, b) rzeczoznawstwa budowlanego w odniesieniu do: > osób którym nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego w świetle art. 8b ustawy o samorządzie zawodowym po dniu 8 sierpnia 2015 r. w zakresie podstaw i zasad ocen technicznych występujących w projektowaniu, przy budowie i użytkowaniu obiektów budowlanych (obligatoryjny obowiązek przeszkolenia), > osób posiadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego uzyskany w latach i po roku 1995 będących w rejestrze GINBu oraz osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń z możliwością dodatkowego przeszkolenia na kursie umiejętności sporządzania ocen technicznych lub ekspertyz budowlanych. (dodatkowe przeszkolenie) Rzeczoznawca wykonuje usługi doradztwa technicznego na własny rachunek oraz ponosi odpowiedzialność zawodową (art. 8b pkt 4) i odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 50 pkt 1) zgodnie z ustawa o samorządzie zawodowym. 2. Tematykę szczegółową dokształcanie zawodowego opracowują Komisje ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby (pkt a) oraz Komisja PIIB (pkt b) i zatwierdzają Rada Okręgowa Izb lub PIIB

7 4.3. Organizacja ustawicznego szkolenia 1. Obowiązek doskonalenia zawodowego (wykładów, seminariów, szkoleń) lub doszkalania zawodowego (szkoleń i kursów specjalistycznych) c z ł o n k ó w Okręgowych Izb powinny wynikać z Zasad doskonalenia zawodowego członków PIIB co do ilości odbytych zajęć dydaktycznych (wg sprawozdań) w danym roku kalendarzowym lub za okres trwania 4 -letniej kadencji PIIB). 2. Realizacja ustawicznego szkolenia (prowadzenie wykładów, seminariów, szkoleń lub kursów) powinno wynikać z przyjętych zasad i sposobu organizacji procesu dydaktycznego ustalonego przez PIIB biorąc pod uwagę alternatywne możliwości: a) powołania w Okręgowych Izbach placówek kształcenia ustawicznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 7 ust. 3 ustawa o samorządzie zawodowym), b) współpracę z organizacjami naukowo - technicznymi (PZITB, PZITS, SEP i inne), pracownikom uczelniami wyższymi lub indywidualnym wykładowcami jako szkoleń zleconych przez Okręgowe Izby samorządu zawodowego. Komentarz [Z1]: zlecanych opracował w ramach KUDZ mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz - 6 -

8 INFORMACJA DODATKOWA: Rzeczoznawca budowlany wykonujący funkcję techniczna powinien sporządzać e k s p e r t y z y budowlane zgodnie z rozporządzeniem z 2004 r. sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz ich stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644), które określa pod kod: następujące procedury: 1) zakres czynności zawodowych rzeczoznawcy: dokonuje oceny systemu technicznego budynków i obiektów budowlanych, zarówno nowych, jak i eksploatowanych lub wyeksploatowanych; ocenia proces budowlany z punktu widzenia sztuki budowlanej i zasad bezpieczeństwa publicznego; wydaje opinie o użytych do budowy materiałach; określa ewentualne przyczyny katastrof budowlanych. 2) zadania zawodowe rzeczoznawczy: zapoznawanie się z obiektem, dokumentacją techniczną dziennikiem budowy lub książka obiektu budowlanego, wykonywanie niezbędnych odsłonięć i odkuć (np. stropów i ścian, odkopanie fundamentów) dla umożliwienia dokonania oceny ich stanu technicznego, w razie potrzeby, sprawdzanie obliczeń statycznych i ich zgodności z Polskimi Normami, wydawanie opinii w sprawie ewentualnych odstępstw od warunków technicznych lub obliczeń normatywnych, sprawdzanie procesu budowy lub montażu, zgodności z planowanym przebiegiem budowy, ocena użytych materiałów i ich zgodności z dokumentacja techniczną, określenie stopnia zużycia eksploatowanych obiektów, dokonywanie oceny opłacalności przeprowadzanego remontu, ocena zabezpieczenia nieużytkowanych obiektów, wykonywanie opinii o przyczynach katastrof budowlanych, opiniowanie przestrzegania zasad bhp na budowie, opiniowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków. 1) dodatkowe zadania zawodowe: występowanie w sprawach spornych jako biegły sądowy, ekspert stron w przypadku wydawania opinii o przyczyna katastrof budowlanych

9 RAMOWA TEMATYKA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW PIIB pełniących funkcje techniczne w budownictwie Stan prawny 31 grudnia 2015 r Załącznik Nr 1 A. Ustawiczne doskonalenie zawodowe na wykładach, seminariach i szkoleniach osób pełniących funkcje projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie aktualizacji przepisów prawnych, techniczno - budowlanych i zasad wiedzy technicznej oraz nowości technicznych w budownictwie A.1 Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. zmiany (2003, 2007,2009, 2010) i po 2013 r. A.2 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, A.3 Ustawa Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawcze do ustawy A.4 Ustawa Prawo zamówień publicznych i rozporządzenia wykonawcze do ustawy A.5 Przepisy techniczno budowlane (wybrane z 18 rozporządzeń dotyczących warunków technicznych w dostosowaniu do specjalizacji branżowych) A.6 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na bazie WT2002 omówienie zmian WT2004, WT2008, WT2009 i WT2014 A.6 Wentylacja i klimatyzacja w budownictwie ogólnym A.7 Ochrona ppoż. obiektów budowlanych A.8 Proces budowlany realizacja inwestycji na etapie projektowania i budowania A.9 Przepisy BHP i plan BIOZ w procesie budowlanym A.10 Kosztorysowanie w budownictwie A.11 Obowiązki i prawa projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym A.12 Kwalifikacje zawodowe oraz odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna, zawodowa i karna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, A.13 FIDIC 2000 Inżynier kontraktu A.14 Zlecenia i umowy o roboty budowlane A.15 Podstawy normalizacji dobrowolnej i zasady wiedzy technicznej w spełnieniu wymagań przepisów techniczno budowlanych (normy PN, PN-EN, PN-EN ISO, PN-IEC) oraz wdrożenie Eurokodów w Polsce (normy projektowania konstrukcji), A.16 Wyroby budowlane certyfikacja (systemy wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania na polskim rynku budowlanym, znakowanie wyrobów znakiem B, CE i zgodności z PN) oraz zmiany po 1 stycznia 2016 r. A.17 Ochrona cieplna, ustawa o charakterystyka energetyczna budynków i przepisy wykonawcze racjonalizujące użytkowania energii; A.18 Certyfikacja energetyczna budynków (świadectwa energetyczne) A.19 Termomodernizacja budynków mieszkalnych, ocieplanie i docieplanie ścian zewnętrznych oraz ocieplanie budynków od wewnątrz A.20 Remonty, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w świetle przepisów i realizacji procesu budowlanego, A.21 Katastrofy i awarie obiektów budowlanych w świetle przepisów A.22 Projektowanie i budowla domów jednorodzinnych w świetle małej nowelizacji prawa budowlanego (2015 r.) A.23 Odnawialne źródła energii (OZE) oraz zastosowanie kongeneracji A.24 Budownictwo o niskim zużyciu energii (budynki nisko energooszczędne i pasywne) projektowane w latach 2014 do 2021 r. w świetle WT2014 i promocji NFOS i GW A.25 Działania dotyczące redukcji CO 2 w Europie i Polsce oraz polityka energetyczna do 2030 r. A.26 Rola i uprawnienia organów właściwych w procesie budowlanym

10 RAMOWA TEMATYKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW PIIB pełniących funkcje techniczne w budownictwie Stan prawny 31 grudnia 2015 r. Załącznik Nr 2 B. Ustawiczne dokształcanie zawodowe na szkoleniach i kursach specjalistycznych osób pełniących samodzielną funkcje sprawowania kontroli technicznej utrzymania i remontów obiektów budowlanych w zakresie aktualizacji wiedzy, umiejętności i kwalifikacji fachowych przy ocenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz w procesie prowadzenia remontów obiektów budowlanych B.1 Zagadnienia prawne i techniczne związane z zarządzeniem nieruchomościami, B.2 Obowiązki i odpowiedzialność karna właścicieli lub zarządców za bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych, B.3 Oddanie i przejęcia obiektu budowlanego do użytkowania B,4 Przepisy i warunki techniczne bezpiecznego użytkowaniu budynków B.5 Książka obiektu budowlanego (KOB) B.6 Kontrole okresowe roczne obiektów budowlanych (budynków) w pełnej problematyce B.7 Zasady (kryteria) oceny stanu technicznego uszkodzenia (%) elementów budowlanych i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy i niszczące działania czynników atmosferycznych stosowane w czasie prowadzenia okresowej kontroli rocznej budynków B.8 Kontrola okresowa budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m 2 w pełnej problematyce, B.9 Kontrole okresowe co pięć lat obiektów budowlanych (budynków) w pełnej problematyce B.10 Ocena i sprawdzenie stanu zużycia technicznego (%) i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego (budynku) w czasie okresowej kontroli co najmniej raz na pięć lat - kryteria oceny wartości użytkowej wynikając z wieku obiektu, prowadzonej gospodarki remontowej i warunków eksploatacji. B.9 Utrzymanie i kontrola okresowa budynków wielkopłytowych (w tym ocena techniczna elewacji z betonowych płyt warstwowych), B.10 Kontrola jednorazowa i okresowa stanu technicznego kotłów i systemów klimatyzacji w pełnej problematyce nowe przepisy po 2015 r., B.11 Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów systemów elektroenergetycznych do bezpiecznego użytkowania stacji oraz sieci przesyłowych i rozdzielczych B.12 Utrzymanie i kontrola obiektów liniowych (sieci) w branży sanitarnej w świetle przepisów, B.13 Utrzymanie i kontrola okresowa dróg publicznych w świetle przepisów B.14 Utrzymanie i kontrola okresowa drogowych obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) B.15 Kwalifikacje techniczne osób pełniących funkcje sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych oraz uprawnienia dozorowe energetyczne B.16 Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest (w tym elewacji z płyt a-c) w świetle przepisów prawnych i wykonawczych B.17 Remonty i rozbiórki obiektów budowlanych w świetle przepisów B.18 Przepisy BHP i plan BIOZ w procesie prowadzenia remontów, rozbiórki (ręcznej, mechanicznej i przy użyciu materiałów wybuchowych) i awarii obiektów budowlanych w świetle przepisów, B.19 Przepisy prawne o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o audytach energetycznych i remontowych źródła finansowania inwestycji B.20 Termomodernizacja kompleksowa (ocieplanie przegród zewnętrznych i modernizacja systemów ogrzewania) budynków

11 Załącznik Nr 3 C. Ustawiczne dokształcanie zawodowe na kursach specjalistycznych rzeczoznawców budowlanych w celu aktualizacji wiedzy, umiejętności i kwalifikacji fachowych przy sporządzania ocen technicznych oraz ekspertyz budowlanych w ramach posiadanych kwalifikacji w świetle art. 8b ustawy o samorządzie budowlanym (2014) C.1 Zakres czynności i zadań zawodowych rzeczoznawcy budowlanego w świetle rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania - kod: rzeczoznawca budowlany (Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz z późn.) C.2 Prawo budowlane z 1994 r. zmiany (2003, 2007,2009, 2010) i po 2013 r. oraz przepisy odnoszące się do rzeczoznawcy budowlanego, C.3 Przepisy techniczno budowlane (wybrane z 18 rozporządzeń dotyczących warunków technicznych w dostosowaniu do specjalizacji branżowych) C.4 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na bazie WT2002 omówienie zmian WT2004, WT2008 i WT2009, C.5 Podstawy normalizacji dobrowolnej i zasady wiedzy technicznej w spełnianiu wymagań przepisów techniczno budowlanych (normy PN, PN-EN, PN-EN ISO, PN-IEC) oraz wdrożenie Eurokodów w Polsce (normy projektowania konstrukcji) C.6 Wymaganie podstawowe bezpieczeństwo konstrukcji w świetle 204 ust. 4 WT2002 oraz Polskich Normy i Eurokodów dotyczących projektowania i obliczania konstrukcji spełniających warunki bezpieczeństwa zał. Nr 1 WT2009 C.8 Morfologia rys przy ocenie warunku zapewniającego nieprzekroczenie stanów granicznych przydatności do użytkowania w elementach i w całej konstrukcji budynku w świetle 204 ust. 3 WT2002 C.9 Wyroby budowlane certyfikacja (systemy wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania na polskim rynku budowlanym oraz znakowanie wyrobów znakiem B, CE i zgodności z PN) C.10 Kwalifikacje oraz odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna wynikająca z Prawa budowlanego i Kodeksu karnego rzeczoznawcy budowlanego jako osoby pełniącej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, C.11 Ocena (opinia) techniczna wytyczne opracowania odnoszące się do rozwiązań projektowych, technologii realizacji i stanu technicznego istniejącego obiektu oraz podające diagnozę i ocenę zaistniałego problemu technicznego (podstawa prawna, problematyka, szczegółowa zawartość treści oraz wnioski i zalecenia) - przykład C.12 Ekspertyza techniczna wytyczne opracowania zawierające obok elementów oceny technicznej, badania i obliczenia wytrzymałościowe (sprawdzenie nieprzekroczenia stanów granicznych nośności konstrukcji) także propozycje rozwiązań ujawnionych problemów, usunięcia wad i zagrożeń oraz stwierdzonych nieprawidłowości w procesie budowlanym (podstawa prawna, problematyka, szczegółowa zawartość treści oraz wnioski i zalecenia) przykład

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB 6 października 2011 r. Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez pana Zbigniewa Dzierżewicza, z wyjątkiem tematyki dotyczącej grupy 10, przekazanej przez pana Andrzeja Myśliwca. TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Uwarunkowania prawne dotyczące uprawnień 2. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od wydawcy 17. Wprowadzenie 19 DZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE 23

Spis treści. Od wydawcy 17. Wprowadzenie 19 DZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE 23 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie : przewodnik po prawie z komentarzem : podstawy prawne, wymagania techniczne, uzyskiwanie uprawnień budowlanych, wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Dz.U.2013.1409 2014.08.10 zm.dz.u.2014.768 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Cel, rola, jakość, status i odpowiedzialność pracy rzeczoznawcy budowlanego.

Cel, rola, jakość, status i odpowiedzialność pracy rzeczoznawcy budowlanego. Cel, rola, jakość, status i odpowiedzialność pracy rzeczoznawcy budowlanego. Wprowadzenie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Funkcja rzeczoznawcy budowlanego została powołana w 1975 r. w: Ustawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Bardziej szczegółowo

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/20/9405/17620

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dr inż. Adam BARYŁKA Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 1. Źródła prawa Do źródeł prawa regulujących

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI IIc (15c) SPECJALNOŚĆ WYBURZENIOWA

WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI IIc (15c) SPECJALNOŚĆ WYBURZENIOWA POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

UprawnieniaBudowlane.pl

UprawnieniaBudowlane.pl - 1 - Zakres przepisów wymagany na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Lp. Ustawa zakres PRAWO BUDOWLANE 1 Ustawa z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303655-2015:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 167-303655 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Podchorążych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

Bardziej szczegółowo

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.)

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.) WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 1) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; 2) do projektowania bez ograniczeń;

Bardziej szczegółowo

DATA/DZIEŃ październik 2010r TEMAT WYKŁADOWCA. 01.10.2010r. piątek 15.oo. Przepisy aktualne i podstawy prawne certyfikacji (5 godz.

DATA/DZIEŃ październik 2010r TEMAT WYKŁADOWCA. 01.10.2010r. piątek 15.oo. Przepisy aktualne i podstawy prawne certyfikacji (5 godz. TERMINARZ (HARMONOGRAM) SZKOLENIA NR 55/ŚW.E./2010 W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW TEMINARZ : od 01.10. do 16.10.2010r KOSZT : 1.100zł (czł.śl.oiib-700,-zł) Miejsce:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 06 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 0.0.994 r. Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz. U.6.90 39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.04.00 r. w sprawie warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROCESU BUDOWLANEGO W PROJEKTOWANIU I WYKONAWSTWIE

ZAGADNIENIA PROCESU BUDOWLANEGO W PROJEKTOWANIU I WYKONAWSTWIE KONSPEKT dla Gdańska Seminarium szkoleniowe ZAGADNIENIA PROCESU BUDOWLANEGO W PROJEKTOWANIU I WYKONAWSTWIE w świetle Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych stan prawny 1 stycznia. 2011 r. Materiały

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 5 USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1] Wprowadzenie 18 Tekst ustawy 53

Spis treści. Przedmowa 5 USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1] Wprowadzenie 18 Tekst ustawy 53 Prawo budowlane : przepisy z komentarzem : prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, projekt budowlany, dziennik budowy, książka obiektu budowlanego, pozwolenie na budowę, geotechniczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami

Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami Załącznik A do wzorcowego szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ - WYCIĄG Z OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156. póz. 1118) Art. 14. 1. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011 ZATWIERDZAM: Stalowa Wola, dnia 31 grudnia 2010 roku Starosta Stalowowolski Robert Fila P R O G R A M D Z I A Ł A N I A Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011 Część 1

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-53-13 Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: DATA OPRACOWANIA: Kraków, listopad 2011 str. 2 GENERALNY PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA PROJEKTOWA Imię i nazwisko studenta.. kierunek: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA III rok, STUDIA STACJONARNE INSTRUKCJA PRAKTYKI PROJEKTOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na 4-dniowy kurs, podczas którego kompleksowo przedstawimy kompetencje, prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości.

Zapraszamy na 4-dniowy kurs, podczas którego kompleksowo przedstawimy kompetencje, prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: KURS: ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI Data: 24, 25, 31 stycznia, 1 lutego 2017, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43 Cena: 999

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk

Bardziej szczegółowo

Procedura podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy w Czernicy obejmującą system szkoleń i samokształcenia

Procedura podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy w Czernicy obejmującą system szkoleń i samokształcenia Procedura podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy w Czernicy obejmującą system szkoleń i samokształcenia 1. CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY Celem procedury jest stworzenie jasnych i przejrzystych zasad

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W POZNANIU za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna od 8

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2016/S

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2016/S 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77391-2016:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2016/S 047-077391 Gdański Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane cz.2. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Dz.U

Prawo budowlane cz.2. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Dz.U Prawo budowlane cz.2 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Dz.U.2006.156.1118 Rozdział 2, Art. 12-16 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uwaŝa się działalność

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL POPLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL Inwestor słyszy Dom, który nie traci energii Dom pasywny, czyli tanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uregulowania prawne związane z budownictwem energooszczędnym. Kraków, 26 marca 2015 r.

Uregulowania prawne związane z budownictwem energooszczędnym. Kraków, 26 marca 2015 r. Uregulowania prawne związane z budownictwem energooszczędnym Kraków, 26 marca 2015 r. Plan prezentacji Podstawowe akty prawne Najważniejsze zmiany Krajowy Plan Działań Podsumowanie Podstawowe akty prawne

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KONFERENCJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO oraz IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017?

CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017? CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017? U S T A W A z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A.

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz tel. (62) 504-65-95 lub 504-64-00 fax: (62) 504-65-15 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzk.wroc.pl Wrocław: Usługa opracowania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym.

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym. Załącznik A do wzorcowego szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r. OKRES AKTY PRAWNE PODSTAWA PRAWNA 1928-1960 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

Członek Komisji inż. Roman Jabłoński

Członek Komisji inż. Roman Jabłoński SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W POZNANIU za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna od 8

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art )

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art ) Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61-72) Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których

Bardziej szczegółowo

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r. Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30 Wersja od: 30 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. - w y c i ą g - o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Z/O PZITB - Podgórna 4 Katowice Tel/fax (32) 255-46-65 e-mail: szkolenie@pzitb.katowice.pl

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Z/O PZITB - Podgórna 4 Katowice Tel/fax (32) 255-46-65 e-mail: szkolenie@pzitb.katowice.pl SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA Z/O PZITB 1. Miejsce Szkolenia - Budynek NOT sala 1 Katowice ul. Podgórna 4 godz. 9 00 2. Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIII/120/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTRUM EDUKACJI KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTRUM EDUKACJI KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTRUM EDUKACJI KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW Rozdział 1 Nazwa i siedziba centrum 1.1. Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zwane

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na 4-dniowy kurs, podczas którego kompleksowo przedstawimy kompetencje, prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości.

Zapraszamy na 4-dniowy kurs, podczas którego kompleksowo przedstawimy kompetencje, prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: KURS: ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI Data: 15-16, 29-30 maja 2017, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43 Cena: 999 zł przy zgłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie Strona 1 z 5 Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy oraz budowie budynku biurowolaboratoryjnego wraz z łącznikiem - etap

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zał. nr 1...... /Nazwa wykonawcy / / miejscowość i data/ Nazwa zamówienia: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące warunki:

ZAŁĄCZNIK NR 2 POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące warunki: ZAŁĄCZNIK NR 2 POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku I. Minimalne wymogi do spełnienia przez Wykonawców w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług dotyczących realizacji procedur z zakresu ochrony danych osobowych. AUDIT Audyt w placówce obejmuje w szczególności: weryfikację obszarów przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

OSTATNIE NOWELIZACJE USTAWY PRAWO BUDOWLANE

OSTATNIE NOWELIZACJE USTAWY PRAWO BUDOWLANE Przepisy obowiązujące, tekst jednolity (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016-03- 08) Przepisy wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.1. Znak Sprawy: RIiD WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3.1. Znak Sprawy: RIiD WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA .. (pieczęć Wykonawcy) Znak Sprawy: RIiD.271.6.2017 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3.1 Lp. Składając ofertę w przetargu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca 5. branża ogólnobudowlana PZITB Formy organizacyjne i 6.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY LEGISLACYJNE W PRAWIE BUDOWLANYM

ZMIANY LEGISLACYJNE W PRAWIE BUDOWLANYM ZMIANY LEGISLACYJNE W PRAWIE BUDOWLANYM Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjnego budowlanego ustawa inwestycyjna - projekt z dnia 20 września 2017 r. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy zapewnienia jakości szkoleń i kwalifikacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Anna Zajkowska

Mechanizmy zapewnienia jakości szkoleń i kwalifikacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Anna Zajkowska Mechanizmy zapewnienia jakości szkoleń i kwalifikacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Anna Zajkowska Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 105 lat tradycji 26 oddziałów okręgowych Ponad 60 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, przy ul. Pl. Wolności 1 tel ,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, przy ul. Pl. Wolności 1 tel , MGOK. ZP. 1/07/14 Węgliniec, dnia 25.07.2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, przy ul. Pl. Wolności 1 tel. 75 77 12 510, 662057232 e-mail: kultura.wegliniec@interia.pl na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja 1 SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za okres od maja 2014 r. do kwietnia 2015 r. I. Skład i organizacja II. Działalność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sieradz: Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenu i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 9 Ogłoszenie nr 360442-2016 z dnia 2016-12-06 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 354604-2016 Data:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 30x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: *Przykładowa kolorystyka Kraków, grudzień 2009 str. 2 GENERALNY PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie: 1) audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o wspieraniu termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

SŁAW.II/MM/D-I/17 Katowice,10 kwietnia 2017

SŁAW.II/MM/D-I/17 Katowice,10 kwietnia 2017 SŁAW.II/MM/D-I/17 Katowice,10 kwietnia 2017 ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie wielobranżowego świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad budową II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Sekcja Inwestycji Katowice, dn.06.06.2012r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Załącznik do uchwały Okręgowej Rady OPL OIIB nr 19/IV/R/2014 z dnia 18.12.2014r REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Opolska Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. z dnia... Nr decyzji... znak sprawy.

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. z dnia... Nr decyzji... znak sprawy. PINB-4 Ruda Śląska, dn... (inwestor, imię i nazwisko lub nazwa) (adres, telefon kontaktowy) POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

projektowanie, nadzory, ekspertyzy

projektowanie, nadzory, ekspertyzy projektowanie, nadzory, ekspertyzy FIRMIE Chętnie Pracownie Inżynierskie SOCHA to firma, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku inwestycji budowlanych. Główny przedmiot naszej działalności to szeroko

Bardziej szczegółowo

Książka obiektu budowlanego (KOB)

Książka obiektu budowlanego (KOB) Książka obiektu budowlanego (KOB) Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem,

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Prace budowlane polegające na przebudowie

Warszawa: Prace budowlane polegające na przebudowie Strona 1 z 5 Warszawa: Prace budowlane polegające na przebudowie budynku biurowego Nr 1 ze zmianą sposobu użytkowania, z infrastrukturą techniczną, z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Szkoleniowego, numer

Bardziej szczegółowo