Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie leasingu finansowego używanego samochodu ciężarowego wywrotka. I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; siedziba: Łapy ul. Płonkowska 44 tel./fax (85) zaprasza do składania ofert w ramach postępowania na: dostawę w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dn rok. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z póź. zmianami) zwanej w dalszej części ustawą. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym ustawie Prawo Zamówień Publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z całością siwz, której integralną część stanowią załączniki. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka. Zamówienie w zakresie dostaw. Samochód używany, bezwypadkowy sprawny technicznie, udokumentowany ekspertyzą techniczną, po przeglądzie, powinien posiadać certyfikat zgodności z normami CE oraz spełniać niżej wymienione wymagania techniczne: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego służącego jako wywrotka. 2. Wymagania dotyczące samochodu: 1) Samochód ciężarowy wywrotka 6x6 rok produkcji 2008 lub młodszy. Wyposażony w silnik wysokoprężny spełniający normę czystości spalin co najmniej EURO 4. 2) Pojazd napędzany silnikiem Diesla o pojemności nie większej niż 10,6 l i mocy maksymalnej nie mniej niż 290 kw. 3) Liczba osi nie więcej niż 3, napędzane koła osi tylnych, dołączany napęd osi przedniej oraz możliwość blokady mechanizmu różnicowego. Zawieszenie kół na resorach piórowych. 4) Pojazd z dopuszczalną masą całkowitą - nie więcej niż kg. 5) Prędkość maksymalna - nie mniej niż 90 km/h. 6) Zbiornik paliwa nie mniej niż 300 litrów z korkiem zamykanym na klucz. 7) Skrzynia biegów ręczna nie mniej niż 6 biegowa synchronizowana posiadająca bieg wsteczny. 8) Przebieg pojazdu nie więcej niż km. 9) Układ kierowniczy wspomagany. 10) Kabina kierowcy 2 miejscowa ogrzewana i klimatyzowana, szyba przednia ogrzewana 1

2 elektrycznie. Boczne szyby otwierane elektrycznie. Elektrycznie regulowane lusterko kierowcy. Fotele wyposażone w zagłówki. Dywaniki gumowe. 11) Szerokość pojazdu nie większa niż 260 cm; wysokość pojazdu nie większa niż 355cm; długość pojazdu nie większa niż 810 cm. 12) Kierownica po lewej stronie. 13) Pojazd wyposażony w zaczep i przystosowany do ciągnięcia przyczep. 14) Pojazd wyposażony w stalową skrzynię ładunkową z trójstronnym wywrotem o długości nie mniej niż 480 cm, szerokości nie mniej niż 230 cm, burtami nie wyższymi niż 82 cm, oraz zamocowaną do skrzyni drabinką, wysokość załadunku nie więcej niż 260 cm od poziomu terenu. 15) Pojazd wyposażony winien być w instalację hydrauliczną umożliwiającą pracę z kabiny kierowcy uruchamianie i sterowanie podnoszeniem skrzyni ładunkowej. 16) Pojazd fabrycznie wyposażony w układ hydrauliki (fabrycznie zabudowany własny zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem oraz układ sterowania siłownikiem hydraulicznym). 17) Pojazd winien być wyposażony w opony terenowe lato-zima z bieżnikiem co najmniej 75 %, pełnowymiarowe koło zapasowe, dodatkowy reflektor na kabinie kierowcy umożliwiający oświetlenie skrzyni ładunkowej oraz 2 szt. lamp ostrzegawczych zamontowanych na kabinie kierowcy. 18) Pojazd uzupełniony we wszystkie płyny i materiały eksploatacyjne gotowy do użytkowania, wraz z obowiązującym dla tego typu pojazdu wyposażeniem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013r., poz. 951 z późn. zm.) Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do 10 dni od zawarcia umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. CPV CPV Inne wymagania: - wykonawca łącznie z ofertą przedstawi pisemną ekspertyzę właściwego rzeczoznawcy dotyczącą stanu technicznego przedmiotu zamówienia, wykonaną nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty złożenia oferty, potwierdzającą stan techniczny pojazdu na dzień składania ofert, - rozpoczęcie naprawy nastąpi w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia, a w przypadku konieczności naprawy awarii trwającej dłużej niż 7 dni, objętej gwarancją, wykonawca gwarantuje dostawę sprawnego technicznie samochodu zastępczego, - w dniu odbioru samochodów wykonawca przekaże: wykaz punktów serwisowych, zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, instrukcję obsługi pojazdu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim, - w dniu odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru, - wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 miesięcy, - wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia samochodu do pełnej wartości rynkowej przez cały okres trwania umowy leasingu (refakturowanie), -wykonawca dostarczy samochód do siedziby zamawiającego, Leasing finansowy ( w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz.397 z póź. zmianami) -3 letni, opłata wstępna 10% wartości netto przedmiotu leasingu ( płatna w terminie 7 dni od daty podpisania umowy leasingu; która zaliczona zostanie na spłatę pierwszej wymagalnej raty leasingowej), wartość rat, opłaty wstępnej (leasingodawca) zobowiązany jest wskazać w harmonogramie finansowania 2

3 zamówienia, odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje leasingobiorca, wykonawca (leasingodawca) jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia wraz z ofertą harmonogramu finansowania zamówienia, określającego w szczególności: - wartość przedmiotu zamówienia netto i brutto, - wysokość kwoty poszczególnych rat leasingowych kapitałowych w okresie leasingu, - wysokość opłaty wstępnej - wysokość odsetek od rat kapitałowych Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym i jakościowym i posiadać niezbędne homologacje. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 upzp. II a. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia- dostawa samochodu do 10 dni od podpisania umowy (jako dostawę zamawiający rozumie fizyczny odbiór samochodu), - leasing finansowy( w rozumieniu ustawy o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zmianami) - 3 lata od daty podpisania umowy, III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy upup dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. I.2 posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę, obejmującą leasing wraz z dostawą samochodu ciężarowego służącego jako wywrotka o łącznej wartości netto nie mniejszej niż ,00 zł.(w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą oni spełnić łącznie). I.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. I.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 3

4 zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy upzp. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy upzp. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1, pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, określonych w SIWZ. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu i powinny potwierdzać spełnianie tych warunków. Warunki określone w SIWZ i sposób dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Niewykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą. IV. ZASADY OCENY OFERT a. Kryteria oceny ofert 1)Komisja sprawdza oferty pod względem formalnym. 2)Oferty uznane za ważne i nie odrzucone będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów i przypisanego im znaczenia procentowego. Kryteria oceny ofert Lp. Kryterium Waga 1. Cena 100% Ad.1 Cena 1. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto za wykonanie zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty, wypełnionym wg wzoru stanowiącego załącznik Nr.1, do siwz, 2. Cena oferowana musi zawierać ostateczną, sumaryczna cenę obejmującą koszty dostawy do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach z uwzględnieniem wszystkich 4

5 opłat leasingowych (w tym opłaty wstępnej, manipulacyjnej, administracyjnej(jeżeli występuje) i wykupu) i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. Należy podać ceny zarówno bez naliczania podatku VAT, jak i ceny zawierające podatek VAT. Wszystkie wskaźniki cenowe musza być podawane do dwóch miejsc po przecinku. Oceniane będą ceny brutto. 3. Waluta ceny ofertowej: PLN, zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 4. Waga kryterium ceny-100% 5. Cena będzie obliczana na podstawie wzoru C= Najniższa oferowana cena brutto (Cb) x100 Cena brutto badanej oferty (Co) - Maksymalna ilość punktów=100 pkt (najniższa cena). V. DOKUMENTY KTÓRE POWINIEN PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCA Wykonawca przystępujący do przetargu powinien dołączyć do oferty następujące aktualne dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie z art. 24 i 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr.2 do siwz). 2. Oświadczenie (informacja) Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami (zał. nr 6 do oferty) lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 3. Aktualny (tj. wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1. pkt Wypełniony formularz finansowania zamówienia (załącznik nr. 3 do siwz) 5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowanych na terenie Polski dostaw o zakresie i wartości podobnym do przedmiotu zamówienia, z podaniem nazw, adresów i telefonów zamawiających - według (załącznika nr.4 do siwz). Dla potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w wykazie Wykonawca zobowiązany jest załączyć referencje w odniesieniu do wskazanych dostaw. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Parafowane na dowód akceptacji istotne postanowienia umowy leasingu (zał. nr. 5 do siwz). 8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 9. Ekspertyza techniczna, o której mowa w pkt. II str.1 i 2 siwz 5

6 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b. W przypadku, o którym mowa w pkt. a, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. a. d. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust., a została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w ust. 3,6 winien przedłożyć odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, nie zalega z iszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymuje w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, można je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. Oferta powinna zawierać, w szczególności: - wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i wypełnione formularze (zał. od nr.1 do nr. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. VI. WADIUM 1. Wadium nie jest wymagane. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz. 2. Oferta ma obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia. 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w postaci druku maszynowego, komputerowego lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty złożone w języku obcym będą respektowane wyłącznie, jeśli wraz z nimi Wykonawca złoży ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Każda strona przetłumaczonego dokumentu winna być opatrzona podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego. 4. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na przygotowanych i udostępnionych drukach załączników lub w oparciu o zawartą w nich treść, stanowiącą integralną część niniejszej siwz. 5. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie 6

7 pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać upoważnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone jako część oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub umowę konsorcjum/spółki, z której wynika umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców. 6. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do oferty mogą być dostarczone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez podmioty wskazane w ust Należy unikać pojęć, w przypadku których wykładnia językowa prowadzi do rozbieżności w interpretacji. W razie braku precyzyjnego ich zdefiniowania zastrzega się przyjęcie znaczenia zgodnego z szeroko pojmowanym interesem Zamawiającego. 8. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i spięte. 9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą cześć (zadanie). 10. Wszelkie zamieszczone w ofercie poprawki pod rygorem odrzucenia oferty muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o ich dokonaniu przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie to musi czynić zadość postanowieniom ust.13, z dodatkowym oznaczeniem ZMIANA. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 12. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 13. Zarówno w przypadku doręczenia oferty w drodze przesyłki pocztowej, kurierskiej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Płonkowska Łapy Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu finansowego używanego samochodu ciężarowego wywrotki Nie otwierać przed godz Koperta powinna zawierać nazwę i siedzibę Wykonawcy umożliwiając odesłanie oferty złożonej po terminie bez jej otwierania. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. VIII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako z Finansującym, zawarta zostanie umowa leasingowa, której istotne warunki zawarte są w załączniku nr. 5 siwz. Umowa powinna być zgodna z ustawą z dn Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami). 7

8 IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć lub przesłać listem poleconym bądź poczta kurierską do dnia roku do godz do: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Łapy ul Płonkowska W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej będzie brana pod uwagę data wpływu oferty, przy czym przesyłka pocztowa lub kurierska powinna być dostarczona bezpośrednio do zamawiającego a jej odbiór winien być potwierdzony przez pracownika zamawiającego. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. X. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz w siedzibie zamawiającego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Łapy ul Płonkowska 44, świetlica. 2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert Komisja: - sprawdza i stwierdza czy oferty są nienaruszone - otwiera oferty - ogłasza imiona i nazwiska/ nazwy i adresy Wykonawców, ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 4. Protokół wraz z załącznikami oraz oferty od chwili otwarcia są jawne. Dokumenty te udostępnia się na wniosek Wykonawcy, z tym że załączniki do protokołów są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 5. Zamawiający zgodnie z art. 87 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając, o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców którzy złożyli oferty, o: a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podjąć nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem. 8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. 8

9 9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 10. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy Pzp) zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający będzie kontaktował z Wykonawcami pisemnie lub faksem. W przypadku przekazania dokumentów faksem każda ze stron niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. XII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZACYCH SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu do jego złożenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszczana na tej stronie. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym mija termin ostatecznego składania ofert. XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI upzp. Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych Dział VI. 9

10 XVI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są - Zagadnienia merytoryczne: Piotr Kurzyna - Zagadnienia proceduralne: Sławomir Maciejewski w godzinach 9.00 do XVI a. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy: - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 p z p z r. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. O unieważnieniu postępowania o udzielaniu zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 2. Specyfikacja istotnych warunków obejmuje: - Załącznik nr.1- wzór formularza oferty, - Załącznik nr. 3- formularz finansowania zamówienia, - Załącznik nr.-2 oświadczenie art.22 i 24 upzp, - Załącznik nr.4 - wykaz wykonanych dostaw o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr.5 - istotne postanowienia umowy leasingu. - Załącznik nr. 6 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził... (data, pieczęć i podpis) Załącznik 1 10

11 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Płonkowska Łapy OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa: Adres: Nr tel.: Nr fax: NIP: REGON: Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka w formie leasingu finansowego oferujemy dostawę: , marka, typ, model, rok produkcji o parametrach technicznych zgodnych z opisem zawartym w pkt. II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ogółem brutto złotych, (słownie zł: ), Cena ogółem netto wynosi złotych, (słownie zł: ), W tym wartość podatku VAT złotych, (słownie zł: ), Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy. Podane ceny w ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i są zgodne z wartościami zawartymi w Formularzu finansowania zamówienia Załącznik nr 3 Akceptujemy warunki realizacji, odbioru i płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11

12 Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę spółki cywilne, konsorcja*): Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą oraz uwzględniającej te postanowienia. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: Oferta zawiera..... ponumerowanych stron. Załączniki do niniejszej oferty stanowią niżej wymienione dokumenty: dnia Imienna pieczęć i podpis Wykonawcy 12

13 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Złożone w myśl art. 22 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 1 sztuki używanego samochodów ciężarowego wywrotka w formie leasingu finansowego Oświadczam, że firma, którą reprezentujemy spełnia warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne z prawdą.... (data i czytelny podpis wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 3 (pieczęć Wykonawcy) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Płonkowska Łapy FORMULARZ FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA na dostawę 1 sztuki używanego samochodów ciężarowego wywrotka w formie leasingu finansowego spełniającego wymagania siwz. Wartość netto przedmiotu leasingu wynosi zł Nazwa opłaty Wartość netto w zł Wartość VAT w zł Wartość brutto w zł Opłata wstępna 10% wartości przedmiotu leasingu Rata leasingowa wysokość raty kapitałowej zł x miesięcy Odsetki od rat kapitałowych Ogółem Wartość ogółem netto złotych, (słownie zł: ), Wartość VAT złotych, (słownie zł: ), Wartość ogółem brutto złotych, (słownie zł: ), dnia Imienna pieczęć i podpis Wykonawcy Załącznik nr 4 14

15 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Płonkowska Łapy WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW Składając ofertę na dostawę 1 sztuki używanego samochodów ciężarowego wywrotka w formie leasingu finansowego oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat (jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 1 dostawę o zakresie i wartości porównywalnych do przedmiotu zamówienia. Nazwa i adres Zamawiającego Wartość zrealizowanego zamówienia w zł Przedmiot zamówienia Data realizacji Dla potwierdzenia wiarygodności w/w danych, załączamy dokumenty poświadczające należyte wykonanie wskazanych dostaw dnia Imienna pieczęć i podpis Wykonawcy Załącznik nr 5 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO 15

16 1. Zamawiający określa jako wiążący sposób finansowania leasing finansowy (w rozumieniu ustawy o rachunkowości Dz. U r., poz. 330 z póź. zmianami). 2. Zamawiający przewiduje 3 letni okres leasingu, opłata wstępna 10% wartości netto przedmiotu leasingu płatna w terminie 7 dni od daty podpisania umowy leasingu; która zaliczona zostanie na spłatę pierwszej wymagalnej raty leasingowej. W okresie leasingu zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) równe comiesięczne raty leasingowe. Wartość rat i ilość Wykonawca (leasingodawca) zobowiązany jest wskazać w harmonogramie finansowania. 3. VAT płatny jest w całości, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 4. Raty leasingowe płacone według harmonogramu wpłat leasingowych płatne na 25 dzień każdego miesiąca. 5. Wysokość miesięcznej raty zostanie skalkulowana w oparciu o wskaźnik WIBOR1M z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym umowa została przygotowana. W razie zmiany kosztów finansowania wskutek zmiany wskaźnika WIBOR1M wysokość tej raty będzie indeksowana według tego wskaźnika dla okresów miesięcznych publikowanego w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca, w którym wystawiana jest faktura na należną ratę. 6. Zamawiający dokonuje umorzenia i amortyzacji przedmiotu leasingu według obowiązujących przepisów podatkowych. 7. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu leasingu do pełnej wartości rynkowej ciąży na Wykonawcy przez cały okres trwania umowy (refakturowanie). 8. Leasing finansowy w walucie PLN. 9. Raty leasingowe (36 rat) płatne będą w okresach rozliczeniowych miesięcznych, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa sprzętu (samochód ciężarowy ). 10. Przemienienie prawa własności automatycznie w terminie 30 dni od daty zapłaty ostatniej raty leasingowej przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przemienienia na Zamawiającego bez dodatkowych opłat własność przedmiotu leasingu, poprzez pisemne oświadczenie o przemienieniu własności przedmiotu leasingu dnia Imienna pieczęć i podpis Wykonawcy Załącznik nr.6 16

17 FORMULARZ OFERTOWY Strona Z ogólnej liczby stron (pieczęć wykonawcy) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) 1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu (miejscowość, data)... podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitał owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.... (miejscowość, data) * - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części samochodowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy. Adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki. Tel./fax.: 87 5632540/ 87 5632541, www.wigry.org.pl II.

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 95-015 Głowno, ul. Karasicka 35 tel.42 719-10-38, fax 42 719-10-38 NIP: 733-10-15-281 e-mail: glownosp3@op.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nowych opon Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego

Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony Numer ogłoszenia: 133926-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. ZP.272.GS.26.58.2014.AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 207 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Sprzedaż paliw ciekłych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osp.łubie.pl/ Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Wywóz odpadów - II Numer ogłoszenia: 342936-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną

Bardziej szczegółowo