Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich"

Transkrypt

1 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO NA ZADANIA: Dostawa samochodu ciężarowego specjalistycznego 1szt. do transportu odpadów. PODSTAWA PRAWNA: Regulamin udzielania zamówień Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony, pkt 9.1 Regulaminu. SIWZ przygotował Kąty Wrocławskie, r. SIWZ zatwierdził 1

2 Spis treści I. Zamawiający/Tryb udzielenia zamówienia...3 II. Przedmiot zamówienia...3 II.1) Wspólny słownik zamówień (CPV)...3 III.1) Wymagania związane z przedmiotem zamówienia...3 IV. Oferty częściowe i wariantowe...3 V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia...3 VI. Opis przygotowania oferty...3 VII. Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami...4 VIII. Termin i miejsce składania ofert...5 IX. Termin i miejsce otwarcia ofert...5 X. Termin związania ofertą...5 XI. Kryteria i zasady oceny ofert...5 XII. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu...5 XIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu...6 XIV. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu...7 XV. Wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów...7 XVI. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy...7 XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy...7 XVIII. Środki ochrony prawnej...7 XIX. Załączniki do SIWZ...8 2

3 SPECYFIKACJA Nr ZGK/DT/1/09/2010 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Zamawiający/Tryb udzielenia zamówienia Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1-go Maja 26b, Kąty Wrocławskie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Rozdz I, pkt 3 Regulaminu. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami). II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego specjalistycznego do transportu odpadów 1szt. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania z możliwością składania ofert częściowych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II.1) Wspólny słownik zamówień (CPV) Główny przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia Kod CPV Pojazdy specjalne Pojazdy do transportu odpadów III.1) Wymagania związane z przedmiotem zamówienia 1. Oferowane samochody muszą spełniać następujące wymagania: określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn zm.). określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Z 2003 r., nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Samochód używany (zgodne z niniejszą specyfikacją), szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ. Przed przekazaniem pojazdu Wykonawca winien dostarczyć wyciąg ze świadectwa homologacji lub jego odpis (pojazd z homologacją na ciężarowe). Pojazd winien być zarejestrowany i ubezpieczony wymagana polisa ubezpieczeniowa na okres minimum 12 miesięcy. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania dostarczonego pojazdu dla osób wytypowanych przez Zamawiającego (min. 3 osoby). IV. Oferty częściowe i wariantowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. W postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium. V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Termin realizacji zamówienia: do r. VI. Opis przygotowania oferty 1. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 3

4 niniejszej SIWZ. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Dopuszcza się złożenie oferty przez konsorcjum firm. 4. Oferta winna być sporządzona czytelnie w języku polskim. 5. Wszystkie kartki oferty muszą być ponumerowane kolejnymi numerami, podpisane przez Wykonawcę i spięte w sposób trwały tak, aby oferta nie mogła ulec dekompletacji. 6. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane. 7. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dołączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo do złożenia oferty należy dołączyć do oferty, o ile prawo do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty obejmuje pełnomocnictwo do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i zabezpieczonej przed przypadkowym jej otwarciem z napisem: Oferta na dostawę 1szt. samochodu ciężarowego specjalistycznego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich nie otwierać przed godz. 10:15 dnia r. 9. Na kopercie należy umieścić dokładny adres Wykonawcy 10.W przypadku gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12.Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania swojej oferty przed upływem terminu składania ofert. 13.Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie wyłącznie w PLN. 14.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po terminie przewidzianym na wniesienie protestu. 15.Oferta winna obejmować realizację całego przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające propozycji realizacji całości przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone 16.Oferty nie spełniające warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone VII. Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za potwierdzeniem pisemnie lub faxem. Jesli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt 1 faxem, każda ze stron niezwłocznie i na żądanie potwierdza fakt ich otrzymania pismem zwrotnym. 3. Informacji na temat niniejszej specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela: - w zakresie przedmiotu zamówienia Maciej Gębuś, tel. 071/ , - w sprawach proceduralnych Marcin Trzebski, tel. 071/ Wyjaśnień do specyfikacji udziela się wykonawcom na ich pisemny wniosek niezwłocznie, jednak nie później niż: 1) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert 2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania 3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 1) 4) Treść wyjaśnienia przekazuje się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 5. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 4

5 1) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej. VIII. Termin i miejsce składania ofert Oferty należy złożyć do dnia r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 1-go Maja 26b, Kąty Wrocławskie. IX. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (parter, Dział Techniczny). X. Termin związania ofertą Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. XI. Kryteria i zasady oceny ofert Kryteria oceny ofert: całkowita cena brutto oferty 70% okres gwarancji na cały pojazd 30% Sposób obliczenia wartości punktowej: Najniższa cena oferty Ilość punktów badanej oferty = x 100pkt x 70% w kryterium cena brutto CB Cena oferty badanej Okres gwarancji badanej oferty Ilość punktów badanej oferty =... x 100pkt x 30%. w kryterium gwarancja OG Najdłuższy okres gwarancji oferty Suma punktów badanej oferty: SP = CB + OG Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ i została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w SIWZ. XII. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej 5

6 XIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: oświadczenie o spełnieniu w/w warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 (oryginał) 2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w pkt 4.4 i 4.5 Regulaminu należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (oryginał) załącznik nr aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej ni 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przez upływem terminu składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.5. wypełniony formularz oferty załącznik nr 1, 2.6. zaakceptowany projekt umowy załącznik nr 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa dokumenty, o których mowa w rozdz. XIII pkt 1 i 2 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia. Dokument ustanawiający Pełnomocnika winien być załączony do oferty. Pełnomocnictwo nalezy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przyjąć formę prawną konsorcjum (w postaci umowy cywilno prawnej) W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną Umowę konsorcjum. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w Rozdz. XIII pkt 2.2, 2.3, 2.4 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratu zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji własciwego organu. Dokumenty o których mowa w pkt a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt c) powinien być wystawiony nie wczesniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju w którym Zamawijaćy Dokumenty złożone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, i poświadczone przez Wykonawcę. 6

7 3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: dokumentację fotograficzną oferowanego pojazdu, charakterystykę oferowanego pojazdu (wyposażenie techniczne, parametry samochodu), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ, dokument (polisa ubezpieczeniowa) bez udziału własnego (OC, AC, NW) na okres minimum 12 miesięcy, wymagane w cenie oferty, wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu lub jego odpis (wymagana homologacja na pojazdy ciężarowe), pojazd winien być zarejestrowany i ubezpieczony. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez wlaściwą do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświdczonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. XIV. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez powołaną komisję przetargową, która dokona oceny ofert na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. XIII. Wykonawca musi złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przeciwnym wypadku zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. XV. Wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym czasie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo złożyli wadliwe do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Wykonawcy, którzy nie złożą tych dokumentów zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. XVI. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy 1. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona komisja przetargowa, która dokona analizy ofert i przyzna odpowiednią punktację ofertom. Komisja, jako najkorzystniejszą, uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów i będzie spełniała wszystkie warunki wymagane w SIWZ. Obliczenie ilości punktów zostanie przeprowadzone na podstawie kryterium oceny ofert. 2. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy. 3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, cenę netto i brutto oferty, przyznaną punktację i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złozonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom oraz ich ceny netto i brutto. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 3 na stronie internetowej. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie będzie spełniała przesłanek określonych w pkt Regulaminu. 6. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania, którzy nie spełniają przesłanek określonych na podstawie pkt 4.4, 4.5 Regulaminu. 7. Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. Środki ochrony prawnej Środki ochrony pranej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Kierownika Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł 7

8 powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przed podmiot nieuprawniony. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzsadniających wniesienie protestu. W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem udzielania zamówień wniesienie protestu nie przerywa biegu związania ofertą. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego. XIX. Załączniki do SIWZ a) formularz oferty - załącznik nr 1, b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2, c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3, d) opis przedmiotu zamówienia zalącznik nr 4 e) projekt umowy do zaakceptowania załącznik nr 5. ZATWIERDZAM 8

9 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY dla zadania Dostawa 1szt. samochodu ciężarowego specjalistycznego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich I. Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 26b, Kąty Wrocławskie II. Wykonawca Niniejsza oferta zostaje złozona przez: Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy III. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: Imię i nazwisko Adres Numer telefonu Numer faxu Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ, za podaną cenę brutto: Dostawa 1 szt. samochodu ciężarowego specjalistycznego za łączną cenę brutto...zł (słownie:...) Wykaz cen netto i brutto dla zadania: Lp. Przedmiot zamówienia Cena jedn. netto Podatek VAT % Podatek VAT zł Cena jedn brutto 1 Samochód ciężarowy, marka... model OŚWIADCZENIA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 2. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym projektem, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9

10 5. Oświadczamy, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia (koszt serwisowania, materiałów eksploatacyjnych, wszelkie podatki, cła i opłaty, itp.). 6. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy pod rygorem odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k) 8. Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji: - na samochód specjalistyczny do transportu odpadów:...miesięcznej na cały pojazd (min. 6 miesięcy) 9. Oświadczamy, że zapewniamy bezpłatne serwisowanie pojazdu w okresie gwarancyjnym. Bezpłatne srwisowanie obejmuje koszty wszystkich zuzytych materiałów i części zamiennych, a także koszty robocizny oraz planowanych przeglądów technicznych i napraw bierzących, które nie wynikły z winy uzytkownika tj. eksploatacji pojazdu niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych wraz z pojazdem. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są (wypełnia Wykonawca): Lp Nazwa dokumentu Niniejszą ofertę składamy na...ponumerowanych stronach. Wszystkie złozone dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawców zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty Pełnomocnictwem miejsce i data podpis osoby uprawnionej do składania woli w imieniu Wykonawcy 10

11 załącznik nr 2 Pieczęć adresowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pkt 4.1 Regulaminu Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Oświadczam, że zgodnie z rozdz. IV, pkt 4.1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, spełniam warunki dotyczące udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie: 1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2.posiadania wiedzy i doświadczenia, 3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4.sytuacji ekonomicznej i finansowej data Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika UWAGA a/ Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. b/ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie podpisuje każdy z Wykonawców 11

12 załącznik nr 3 Pieczęć adresowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia pkt 4.4, 4.5 Regulaminu Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt 4.4., 4.5 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich data Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika UWAGA a/ Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. b/ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie podpisuje każdy z Wykonawców 12

13 załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa 1szt. samochodu ciężarowego specjalistycznego do transportu odpadów pojazd używany. Oferowany pojazd winien spełniać wymagania określone w: Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn zm.). Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Z 2003 r., nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Samochód ciężarowy specjalistyczny do transportu odpadów 1szt. Minimalne wymagania: Rodzaj sinika Moc silnika Skrzynia biegów Typ pojazdu Marka pojazdu Parametry urządzenia dźwigowego Wymiary platformy Wymiary gabarytowe zabudowy Dopuszczalna masa całkowita Przestrzeń bagazowa Ilość miejsc w kabinie PARAMETRY TECHNICZNE SILNIKA diesel min. 210 KM, max 230 KM Manulana 6 - stopniowa NADWOZIE Ciężarowy specjalistyczny do transportu odpadów w kontenerach KP7 - urządzenie bramowe MAN/MERCEDES lub inna równoważna spełniająca wszystkie wymagania określone w SIWZ udźwig nominalny min kg Długość min. 3800mm Szerokość min. 1830mm Szerokość min. 2500mm Długośc całkowita urządzenia min. 5100mm Wysokość ramienia teleskopowego min. 1800Mm Instalacja hydrauliczna zamontowana pod urządzeniem min kg, min litrów, max litrów min. 3 osoby, maks. 5 osób DODATKOWE WYMAGANIA Pojazd przystosowany do transportu odpadów w kontenerach KP 7 Pojazd używany data produkcji , gwarancja na pojazd min. 6 miesięcy, napęd 4x2, pojazd winien posiadać sprawne oświetlenie oraz zamontowane na kabinie sprawne urządzenie wysyłające sygnał odblaskowy, pojazd winien posiadać aktualny dozór techniczny. UWAGA. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, odbiór pojazdu nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Zamawiającego na swój koszt, pod n/w adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, Kąty Wrocławskie. Zbiorniki dostarczonego pojazdu oraz jego układy muszą być napełnione płynami eksploatacyjnymi w sposób umożliwiający jego użytkowanie bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu. Zbiornik paliwa musi być w całości napełniony. 13

14 PROJEKT UMOWY NR.../2010 załącznik nr 5 zawarta w dniu...roku w Kątach Wrocławskich, pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą: Kąty Wrocławskie, ul. 1-go Maja 26B zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, którą reprezentują: Janusz Koźmiński - Prezes Zarządu a... reprezentowanym przez:... o następującej treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Strony zawierają umowę w ramach zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich. 2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są dostawy umożliwiające należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1.. Zamawiający zamawia, a wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: Dostawa 1szt. samochodu ciężarowego specjalistycznego do przewożenia odpadów...(marka, model) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich 2. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne wymagania określone w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Przed przekazaniem pojazdu Wykonawca winien dostarczyć wyciąg ze świadectwa homologacji lub jego odpis. 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do dnia r. 4 SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY 1. Odbiór pojazdu stanowiącego przedmiot umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy przed upływem terminu o którym mowa w 3. Termin odbioru Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego: Maciej Gębuś, te. 071/ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Zamawiającego na swój koszt, pod n/w adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, Kąty Wrocławskie. 14

15 5 ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu nastąpi na podstawie Protokołu przyjęcia odbioru. Protokół sporządza Wykonawca w 2 egzemplarzach, a podpisuje Wykonawca i upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 2. Protokół przyjęcia i odbioru przedmiotu zamówienia musi zawierać: numer identyfikacji pojazdu VIN, nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego, datę przyjęcia przedmiotu umowy, pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z załączonymi dokumentami dot. przedmiotu umowy, ilość, cenę jednostkową i wartość brutto przyjętego przedmiotu umowy. 6 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 kwotę netto...zł (słownie:...) plus podatek VAT...zł (słownie...) łącznie kwotę brutto...zł(słownie:...) według cen jednostkowych określonych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Ceny okreslone w ust. 1 nie podlegają zmianie. 3. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy w terminie do 21 dni dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę na wskazane na fakturze konto wykonawcy. 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół przyjęcia odbioru samochodu, sporządzony i podpisany bez uwag, zgodnie z ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i ma nadany numer NIP: WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i ma nadany numer NIP:... 7 GWARANCJA 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia: dostawa samochodu cieżarowego specjalistycznego do transportu odpadów:...- miesięczna gwarancja na pojazd (min. 6 miesięcy). 2. Gwarancja liczona jest od daty podpisania protokołu przyjęcia odbioru przedmiotu zamówienia o którym mowa w 5 Umowy. 3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia nieodpłatne serwisowanie pojazdu, które obejmuje koszty wszystkich zużytych części zamiennych i materiałów, a także koszty robocinzy oraz dotyczy planowanych przeglądów i napraw bieżących, które nie wynikły z winy Zamawiającego tj. eksploatacji samochodu niezgodnie z instrukcją obsługi pojazdu. 4. O wadzie fizycznej przedmiotu zamówienia Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę sporządzając tzw. Protokół reklamacji, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia wady. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 3 dni licząc od daty jego otrzymania. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca na swój koszt zapewnia naprawę gwarancyjną w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie usunąć zaistniałej wady w samochodzie bądź sprzęcie stanowiącym jego wyposażenie, w terminie określonym w ust. 4, jest on zobowiązany do wymiany na nowy, wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w okresie 6 miesięcy od daty uznania reklamacji. 6. Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres gwarancji za wady fizyczne objete gwarancją o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 15

16 8 DOKUMENTACJA POJAZDU 1. Wraz z dostarczonym pojazdem Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: a) instrukcja obsługi i eksploatacji pojazdu w języku polskim, b) książka gwarancyjna, wykaz materiałów i części zamiennych, które podlegają wymianie w czasie przeglądów okresowych pojazdów, c) wykaz stacji obsługi pojazdu na terenie Polski wraz z adresami i numerami telefonów, d) opis warunków gwarancji (bez limitu przebiegu na wszystkie elementy, które nie podlegają normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji) oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu, które muszą być dostarczone wraz z samochodem. 9 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w 3 Umowy. - w wysokości: 0,20% ceny ofertowej brutto określonej w 6, ust. 1, za każdy dzień zwłoki.. 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, a zgłoszonym protokołem reklamacji, w wysokości 0,25% ceny ofertowej brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od daty określonej w 7, ust. 4 Umowy. 2. Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w 6, ust Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przypadku gdy zamawiający zawiadomi wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności). 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) gdy wykonawca nie rozpoczął lub przerwał dostawę przedmiotu umowy roboty i nie wznowił mimo wezwań zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 dni, b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, c) w razie ogłoszenia upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, d) gdy wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową oraz nie reaguje na wezwanie zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania w wyznaczonym przez zamawiającego terminie lub w trybie natychmiastowym, 16

17 11 ZMIANY W UMOWIE 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy oraz jej załączników wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 12 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. Ewentualne spory będą rozwiązywane na drodze postępowania sądowego 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 13 SPRAWY NIEUREGULOWANE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamowień Zakładu gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich. 14 ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. Integralną część umowy stanowią załączniki: 1) Formularz oferty Wykonawcy załącznik nr 1, 2) Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 17

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 11/2014/TI. ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY- CZĘŚĆ I-IV

Znak sprawy: 11/2014/TI. ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY- CZĘŚĆ I-IV ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY- CZĘŚĆ I-IV /pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osp.łubie.pl/ Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r.

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r. Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia 05.02.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl DOSTAWA FABRYCZNIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części samochodowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2014/S 061-104267

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nowych opon Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa testów do aparatu TEMPO firmy biomérieux dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl, www.kujawsko-pomorska.ohp.pl Toruń: Sukcesywna dostawa artykułów

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl 1 z 6 2013-04-08 11:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl Sikórz: Dostawa nowego samochodu osobowego do Zakładu Utylizacji

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40. Warszawa: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego (Znak sprawy: TGA - 233-2 /2011) Numer ogłoszenia: 70337-2011; data zamieszczenia: 02.03.2011

Bardziej szczegółowo