Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej"

Transkrypt

1 Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP /2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/ Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 1 (zwanej dalej ustawą o NIK) Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej przeprowadziła w okresie od 10 czerwca do 21 lipca 2011 r. 2 w Source Automation Sp. z o.o. (zwanej dalej beneficjentem) kontrolę realizacji projektu Wytworzenie, wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny oraz opieka wdrożeniowa e-usługi ModusCRM współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.1, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG /08-00 ze zmianami 3 (zwanej dalej umową ). W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 22 lipca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, ocenia realizację przez Source Automation Sp. z o.o. projektu pn. Wytworzenie, wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny oraz opieka wdrożeniowa e-usługi ModusCRM Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm. Z przerwami w dniach od 20 do 24 czerwca, 29 czerwca i 14 lipca 2011 r. Umowa zawarta w dniu 11 lutego 2009 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP) pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia/ Instytucji Wdrążającej, ze zmianami (aneksy Nr: UDA-POIG /08-01; UDA-POIG /08-02; UDA-POIG /08-03; UDA-POIG /08-04; UDA-POIG /08-05; UDA-POIG /08-06; UDA-POIG /08-07).

2 Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności fakt, że Beneficjent w wyniku realizacji projektu uruchomił portal i świadczył e-usługi za pomocą dostępu on-line przez przeglądarki internetowe. W kontroli zostały jednak stwierdzone istotne nieprawidłowości, które polegały m.in. na: składaniu wniosków o płatność w terminach niezgodnych z 7 ust. 11 umowy, sporządzaniu przez beneficjenta wniosków o płatność pośrednią i końcową, które nie spełniały wszystkich wymogów określonych 7 ust. 1 umowy, co powodowało konieczność wielokrotnego ich korygowania i uzupełniania, nieprzekazaniu do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) 4 korekty oraz uzupełnień do wniosku o płatność końcową, co było niezgodne z 7 ust. 3 umowy, poniesieniu wydatków na zakup usług dotyczących: wykonania pracy w zakresie stworzenia założeń, logiki i dokumentacji technicznej produktu ModusCRM oraz promocji strony internetowej - Web marketingu, w łącznej kwocie 189,5 tys. zł (24,9% wartości dofinansowania) z naruszeniem postanowień 12 ust. 2 i 3 umowy, prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektu w sposób niezgodny z 7 ust. 16 umowy, niewywiązaniu się z obowiązków w zakresie informacji o projekcie i jego promocji w sposób określony w 11 umowy. 1. Projekt zrealizowany został przez Source Automation Sp. z o.o. w terminach wynikających z umowy, tj. od 1 listopada 2008 r. do 30 października 2010 r., a badane wydatki, w kwocie 328,4 tys. zł 5, dokonywane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do tej umowy. W złożonych wnioskach o płatność 6 beneficjent zwrócił się o refundację kwoty 721,4 tys. zł, tj. 83,8% 7 wykazanych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (łącznie 861,0 tys. zł). Nie przekroczono zatem limitu określonego w umowie o dofinansowanie, zgodnie z którą maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych ustalona została w wysokości 908,5 tys. zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania 761,2 tys. zł. Otrzymane przez beneficjenta dofinansowanie ze środków publicznych wyniosło do dnia zakończenia kontroli 355,4 tys. zł 8, w tym 169,6 tys. zł w ramach płatności zaliczkowej oraz 185,8 tys. zł w ramach refundacji wydatków rozliczonych w pierwszym wniosku o płatność pośrednią. Zgodnie z 7 ust. 11 umowy, beneficjent był zobowiązany do przedkładania do RIF wniosków o płatność pośrednią w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego etapu Zgodnie z umową Regionalna Instytucja Finansująca dokonuje weryfikacji złożonych przez beneficjenta wniosków o płatność, a następnie przekazuje je do IW/IPII, gdzie dokonywana jest ponowna weryfikacja wniosku. Do kontroli wydatków związanych z realizacją projektu wybrano 36 wydatków kwalifikujących się do wsparcia wykazanych w złożonych przez beneficjenta wnioskach o płatność. Doboru dokonano spośród wydatków o wartości powyżej 5 tys. zł. Beneficjent złożył wniosek o płatność zaliczkową, trzy wnioski o płatność pośrednią oraz wniosek o płatność końcową. tj. zgodnie z 5 ust. 1 umowy. W tym 302,1 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 2

3 projektu 9. Beneficjent nie wywiązał się z ww. obowiązku określonego w umowie, gdyż dwa z trzech złożonych wniosków o płatność pośrednią 10 obejmowały po dwa etapy realizacji projektu oraz złożono je z opóźnieniem wynoszącym dla poszczególnych etapów od 4 do 104 dni. Stosownie do postanowień 7 ust. 1 umowy, beneficjent był zobowiązany do złożenia w RIF prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność. Złożone przez beneficjenta wnioski o płatność nie zawierały wszystkich niezbędnych elementów, które beneficjent powinien przedstawić zgodnie z umową. Brak prawidłowo wypełnionych oraz kompletnych wniosków powodował konieczność korekty oraz uzupełnień dokumentacji 11. Beneficjent nie w pełni wywiązywał się z obowiązku dokonania poprawek wskazanych przez RIF. Skutkowało to koniecznością ponownego wskazywania tych samych uwag przez RIF. Stwierdzono również, że beneficjent dokonywał korekt po upływie siedmiodniowego terminu określonego w 7 ust. 3 umowy. Nieterminowe dokonywanie korekt i poprawek wynikało w opinii beneficjenta z dużej ilości uwag RIF. Błędy i braki w dokumentacji wnioskowej miały wpływ na długi proces weryfikacji. Do dnia zakończenia kontroli beneficjent nie uzyskał akceptacji trzeciego wniosku o płatność pośrednią złożonego w dniu 3 września 2010 r. Wypłata dofinansowania w ramach tego wniosku została wstrzymana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do czasu zwrotu przez beneficjenta środków w łącznej kwocie 95,2 tys. zł 12 wraz z odsetkami, w związku z zakwestionowaniem przez PARP części wydatków w ramach rozliczenia drugiego wniosku o płatność pośrednią 13. PARP nie uznała za kwalifikowalne wydatków na: najem lokalu, usługi hostingu/kolokacji serwera oraz wynagrodzenia dla osoby wykonującej usługę stworzenia założeń logiki i dokumentacji technicznej produktu Modus CRM, gdyż wydatki te zostały poniesione na rzecz podmiotów powiązanych z beneficjentem, a przeprowadzone postępowania w celu wyłonienia dostawców ww. usług, w ocenie PARP, nie spełniały wymogów określonych w 12 umowy, tj. beneficjent nie dysponował trzema ofertami w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 14. Beneficjent, do dnia zakończenia kontroli, nie Etapy projektu określono w harmonogramie rzeczowo finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Powyższy zapis nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, który obejmował trzy etapy realizacji projektu i miał zostać złożony niezwłocznie po zakończeniu trzeciego etapu projektu. Wniosek złożony w dniu 16 marca 2010 r. (obejmujący IV i V etap realizacji projektu) oraz wniosek złożony w dniu 3 września 2010 r. (obejmujący VI i VII etap realizacji projektu). RIF zwróciła się do beneficjenta o dokonanie korekty oraz uzupełnienie dokumentacji: wniosku o płatność zaliczkową jeden raz, wniosków o płatność pośrednią nr 1, 2, 3 odpowiednio siedem, sześć i pięć razy, a wniosku o płatność końcową dwa razy. Beneficjent przekazywał korekty i uzupełnienia do ww. wniosków 25 razy, w tym jeden raz do wniosku o płatność zaliczkową, odpowiednio dziewięć, osiem i pięć razy do wniosków o płatność pośrednią nr 1, 2 i 3 oraz raz do wniosku o płatność końcową. Ponadto, PARP w trakcie weryfikacji drugiego wniosku o płatność pośrednią dwukrotnie występował o udzielenie wyjaśnień oraz przedstawienie dokumentów dotyczących wydatków wykazanych w tym wniosku. W tym 56,7 tys. zł z dofinansowania wypłaconego w ramach pierwszego rozliczonego wniosku o płatność pośrednią oraz 38,5 tys. zł dofinansowania udzielonego w formie zaliczki. PARP przekazała beneficjentowi informację o zakwestionowanych wydatkach wraz z uzasadnieniem pismem z dnia 22 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. 3

4 zwrócił ww. środków. Pismem z dnia 8 lipca 2011 r. beneficjent zawnioskował do PARP o ponowną weryfikację wniosku. Beneficjent, do dnia zakończenia kontroli NIK, nie dokonał korekty i uzupełnień wniosku o płatność końcową, o którą RIF zwróciła się w dniu 5 maja 2011 r., co było niezgodne z 7 ust. 3 umowy, w myśl którego beneficjent był zobowiązany do przekazywania poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak korekty uzasadniano oczekiwaniem na rekomendację ze strony PARP dotyczącą kwalifikowalności wydatków wskazanych we wcześniejszych wnioskach, która będzie miała wpływ na ostateczną treść wniosku o płatność końcową. 2. Kontrola wykazała, że spółka Source Automation Sp. z o. o. spełniała warunki uprawniające do otrzymania dofinansowania. W szczególności w okresie realizacji projektu spełniała kryteria mikroprzedsiębiorcy, złożyła wniosek o dofinansowanie przed upływem roku od dnia wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego i przed rozpoczęciem realizacji projektu, a także kwalifikowała się do otrzymania pomocy publicznej de minimis 15. Zbadane wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności ustalonym w umowie, co potwierdzały dokumenty odbioru i faktyczne przepływy środków pieniężnych z rachunku bankowego spółki Source Automation Sp. z o.o. do innych podmiotów. Poniesiono je zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. 16 Wydatki te ujęte zostały w ewidencji księgowej beneficjenta, a beneficjent posiadał dokumenty księgowe potwierdzające ich poniesienie. Beneficjent przechowywał w swojej siedzibie dokumentację dotyczącą realizacji projektu w wyodrębnionych i oznaczonych segregatorach zgodnie z 10 ust. 22 umowy o dofinansowanie. Stosownie do 12 ust. 2 umowy beneficjent zobowiązany był dokonywać zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową 17. W celu potwierdzenia powyższych zasad, stosownie do 12 ust. 3 umowy, beneficjent był zobowiązany do przedstawienia właściwym podmiotom 18, co najmniej trzech ofert w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, ważnych na dzień złożenia zamówienia lub zawarcia umowy, oraz do Pomoc de minimis to wsparcie państwa o niewielkich rozmiarach dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepodlegające zgłoszeniu do Komisji Europejskiej. Warunki przyznania pomocy de minimis regulują przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. Nr 153, poz. 956 ze zm.). W przypadku badanych wydatków beneficjent nie spełniał przesłanek, określonych w 12 ust. 1 umowy, zobowiązujących do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnej Instytucji Finansującej, Komisji Europejskiej lub wskazanym przez nie podmiotom. 4

5 udokumentowania faktu zamieszczenia ogłoszenia o dokonywanym zakupie na swojej stronie internetowej lub w prasie, bądź też w swojej siedzibie. Spośród badanej próby wydatków o wartości 328,4 tys. zł, wykazanych we wnioskach o płatność jako kwalifikowalne, w przypadku wydatków w łącznej kwocie 189,5 tys. zł stwierdzono, iż zostały one poniesione niezgodnie z umową, tj.: Zakup usługi polegającej na wykonaniu pracy stworzenia założeń, logiki, i dokumentacji technicznej produktu ModusCRM (dotyczące 21 badanych wydatków) w łącznej kwocie 115,5 tys. zł wydatków wykazanych we wnioskach o płatność jako kwalifikowalne (15,2% kwoty przyznanego dofinansowania) zrealizowano na podstawie dwóch umów o dzieło zawartych z osobą, pełniącą w okresie realizacji projektu funkcję wiceprezesa spółki Source Automation Sp. z o.o. Osoba ta została wybrana w drodze rekrutacji, po przeanalizowaniu trzech cv. Beneficjent nie dysponuje dokumentacją potwierdzającą datę zamieszczenia ogłoszenia oraz wpływu powyższych cv. Beneficjent wskazał, iż cv wpłynęły po zamieszczeniu ogłoszenia na stronie Ogłoszenie o naborze wykonawcy ww. usługi beneficjent umieścił na stronie internetowej w formie oferty pracy, która określała jakimi umiejętnościami powinien dysponować kandydat. Ponadto, w ww. ogłoszeniu umieszczono również informację o tym, że kandydaci powinni podać oczekiwane wynagrodzenie. Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy w oparciu o analizę trzech posiadanych cv, w których brak było oczekiwanego przez wykonawcę wynagrodzenia. Zakup usługi, zgodnie z postanowieniami umowy, winien nastąpić w oparciu o oferty od potencjalnych wykonawców. W przesłanych cv nie wskazano wynagrodzenia. Zgodnie z art. 66 ustawy Kodeks cywilny, oferta powinna zawierać niezbędne elementy w celu zawarcia umowy. Przy zakupie usługi elementem niezbędnym jest cena. Z tego też względu przesłane cv nie spełniają wymogów oferty na wykonanie ww. usługi w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. W związku z powyższym wykonawca powyższej usługi został wyłoniony z naruszeniem 12 ust. 3 umowy. W trakcie kontroli NIK, pismem z dnia 22 czerwca 2011 r., dotyczącym rozliczenia drugiego wniosku o płatność pośrednią, PARP poinformowała beneficjenta, iż wykonawcę ww. usługi stworzenie założeń, logiki i dokumentacji technicznej produktu ModusCRM wyłoniono niezgodnie z umową o dofinansowanie, w związku z czym wydatki te uznano za niekwalifikowane w ramach projektu. PARP wskazała, iż zakup ww. usługi od członka zarządu Source Automation Sp. z o.o. nie spełnia zakresu 12 ust. 3 umowy o dofinansowanie, gdyż brak postępowania ofertowego w zakresie świadczenia wymienionej usługi świadczy o niespełnieniu zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji przy wyborze wykonawcy. W ocenie PARP, beneficjent nie podjął wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wyborze wykonawcy. 5

6 Zakup usługi promocji stron internetowych Web marketingu produktu ModusCRM zrealizowano na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2010 r. W wyniku realizacji umowy dokonano dwóch wydatków, w łącznej kwocie 74,0 tys. zł wykazanych w trzecim wniosku o płatność pośrednią 19 jako kwalifikowalne. Beneficjent nie udokumentował faktu dokonania ogłoszenia o powyższym zakupie, co było niezgodne z 12 ust. 3 umowy. Beneficjent w swoich wyjaśnieniach wskazał, iż ogłoszenie o tym zamówieniu zamieszczono w jego siedzibie. Ponadto, beneficjent nie dysponował co najmniej trzema ofertami dotyczącymi wykonania ww. usługi w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Beneficjent zwrócił się do pięciu potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty. W odpowiedzi oferty przedstawiły trzy podmioty, jednak jedna z nich nie zawierała ceny, a więc nie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny 20. Wykonawca ww. usługi został zatem wyłoniony z naruszeniem 12 ust. 3 umowy. W 6 ust. 1 umowy o dofinansowanie określono m.in., że warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest m.in. poniesienie ich przez beneficjenta zgodnie z postanowieniami umowy, a zatem w ocenie NIK ww. wydatki mogą zostać uznane przez IW/IPII za niekwalifikowalne. 3. Beneficjent prowadził dla projektu wyodrębnioną ewidencję kosztów (konto POIG), nie wyodrębnił natomiast ewidencji wydatków i przychodów. Wydatki ewidencjonowano na kontach zespołu 130 Rachunek bankowy, na którym ujmowano wszystkie wydatki Spółki Source Automation Sp. z o.o., również te niezwiązane z realizowanym projektem. Przychody uzyskane z tytułu wypłaconych przez IW/IPII płatności zaliczkowej oraz refundacji wydatków wykazanych we wniosku o płatność pośrednią, zaewidencjonowano na koncie 762 Dotacje i dopłaty, które służyło do ewidencji również innych przychodów w tym zakresie, poza uzyskanymi w ramach badanego projektu. Było to niezgodne z 7 ust. 16 umowy o dofinansowanie, który zobowiązywał beneficjenta do prowadzenia dla projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem. 4. Beneficjent oznaczył zakupione środki trwałe (2 laptopy) emblematem Unii Europejskiej oraz logo POIG. Dokumenty księgowe beneficjent oznaczył poprzez umieszczenie informacji o współfinansowaniu z EFRR, numeru umowy i nazwy projektu. Do dnia zakończenia kontroli NIK 21, pomimo upływu blisko dziewięciu miesięcy od zakończenia projektu, beneficjent nie oznaczył miejsca realizacji projektu, jak też strony głównej e-usługi Złożony do RIF w dniu 3 września 2010 r. Beneficjent z posiadanych dwóch ofert zawierających cenę wybrał opcję tańszą. tj. 21 lipca 2011 r. 6

7 artykułów promocyjnych (dysków przenośnych) zakupionych w ramach projektu oraz dokumentacji projektu (protokołów odbioru, umów z wykonawcami, zleceń) właściwymi oznaczeniami graficznymi, tj. emblematem Unii Europejskiej, odniesieniem do EFRR oraz hasłem określonym przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającym wartość dodaną pomocy Wspólnoty 22, co było niezgodne z 11 ust. 1 i 2 umowy. 5. Objęty dofinansowaniem portal został uruchomiony i jest publicznie dostępny w sieci internetowej. We wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik nr 1, do umowy beneficjent zaplanował realizację czterech wskaźników produktu oraz pięciu wskaźników rezultatu. W wyniku realizacji projektu beneficjent osiągnął zakładane wskaźniki produktu, do których należały m.in.: stworzenie trzech nowych e-usług 23, zakup dwóch baz danych do direct mailingu, stworzenie czterech produktów cyfrowych 24 oraz zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonywania usług 25. Wskaźniki te były sprecyzowane, mierzalne, akceptowalne, realistyczne oraz określone czasowo. Beneficjent osiągnął również trzy z pięciu zakładanych wskaźników rezultatu dotyczące ilości nowych klientów, nowozatrudnionych pracowników oraz pracowników z podniesionymi kwalifikacjami. Według stanu na dzień zakończenia kontroli, w serwisie zarejestrowanych było 118 aktywnych użytkowników, w tym do końca 2010 r. zarejestrowało się 108 użytkowników, tj. 192,9% pierwotnie zakładanej wielkości. NIK zwraca uwagę, iż beneficjent nie osiągnął zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie projektu wysokości wskaźnika rezultatu dotyczącego zaplanowanych przychodów z tytułu sprzedaży e-usług świadczonych przez portal (w wysokości 863 tys. zł do końca 2010 r.). Jak ustalono, do dnia zakończenia kontroli NIK, beneficjent nie pobierał opłat za korzystanie z ww. portalu, co wynikało z przyjętej przez niego strategii przyzwyczajania klienta do darmowej usługi, aby w późniejszym terminie rozpocząć pobieranie opłat. Do dnia zakończenia kontroli beneficjent nie dokonał również oceny stopnia realizacji wskaźnika Wzrost udziału w rynku sprzedaży CRM dla sektora MSP do końca 2010 r. - 4%. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o: 1. Sporządzenie i przekazanie do RIF korekty wniosku o płatność końcową, o którą RIF zwróciła się w dniu 5 maja 2011 r Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki lub Dotacje na innowacje. W ramach projektu stworzono trzy nowe e-usługi, tj. system CRM on-line, system do direct mailingu oraz system płatności. W ramach projektu stworzono następujące produkty cyfrowe: system CRM on-line, system do direct mailingu, system płatności, chat bot oraz dodatkowo system Web Translation Module. W ramach projektu zakupiono dwa komputery przenośne oraz dwa urządzenia ipod. 7

8 2. Umieszczenie oznaczeń graficznych, zgodnie z 11 ust. 1 i 2 umowy, na stronie internetowej w siedzibie beneficjenta oraz na dokumentacji dotyczącej Projektu. 3. Podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia wskaźnika przychodów z tytułu sprzedaży e-usługi. 4. Ustalenie stopnia realizacji wskaźnika Wzrost udziału w rynku sprzedaży CRM dla sektora MSP. Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 8

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4101-32-04/2011P/11/049 Katowice, 10 stycznia 2012 r. Pan Jerzy Skowronek Prezes Zarządu PANELTECH sp. z o.o. w Chorzowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie

Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie 1 Zadania

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

mniejszej kwoty dotacji niż przewidywano w ofercie.

mniejszej kwoty dotacji niż przewidywano w ofercie. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 17 października 2011 r. LLU-4101-08-04/2011 P/11/143 Pan Cezary Wicha Prezes Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Start w Lublinie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Umowa o dofinansowanie 1 Zadania RIF Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) właściwa

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie LLU-4101-09-04/2011 P/11/151 Lublin, dnia 3 listopada 2011 r. Pan Ireneusz Samodulski Prezes Zarządu Fundacji Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie Nauka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, dnia 20 października 2008 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682 KNO-41105-3/2008

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 5 Szanowni Państwo, Prezentujemy trzeci

Bardziej szczegółowo

Departament Administracji Publicznej

Departament Administracji Publicznej Departament Administracji Publicznej REALIZACJA PRZEZ BENEFICJENTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 listopada 2009 r. Zarząd Fundacji Kalós Kai Agathós we Wrocławiu LWR-410-24-01/2009 P/09/070 tekst ujednolicony wystąpienia pokontrolnego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia maja 2010 r. Pan Antoni Kozanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu LWA-4114-01-02/2010 I/10/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. KNO-4101-06-01/2010 P/10/005 Pan Marek Dąbrowski Prezes Zarządu CASE - Centrum Analiz Społeczno-

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia maja 2011 r. LSZ-4101-30-01/2010 P/10/170 Pan Tomasz Kołodziej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001 LGD-41020-05-07 Gdańsk, dnia 06

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/052 KGP-4101-02-03/2012 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Pan Maciej Komosa Prezes Zarządu Unimor Radiocom Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego KNO-4112-01-02/2009 S/09/003 Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Pan Włodzimierz Kwieciński Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-023-02/2011 P/11/094 Gdańsk, 18 stycznia 2012 r. Pan Marian Kentner Dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych Opole, dnia 9 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/112 LOP- 41005-2-2008 Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia sierpnia 2011 r. P/11/137 LKI-4101-04-03/2011 Pan Marian Pytlewski Dyrektor Regionalny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Opole, dnia 8 stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/005 LOP - 41018-2007 Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 15 grudnia 2011 r. KAP-4101-07-03/2011 Pan Jan Dąbek Starosta Piaseczyński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4100-01-06/2012 P/12/001 Bydgoszcz, dnia kwietnia 2012 r. Pan Józef Sosnowski Wójt Gminy Rogowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-28-03/2011 P/11/125 Bydgoszcz, dnia marca 2012 r. Pan Wiesław Drożdża Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego

Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego W artykule przedstawiamy Państwu procedurę postępowania Instytucji Wdrażającej bądź Instytucji Pośredniczącej II Stopnia w zakresie

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2010 r. LGD-4101-009-02/2010 P/10/071 Pan dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 11 Szanowni Państwo, Prezentujemy szósty

Bardziej szczegółowo

- SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)

- SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) Umowa o dofinansowanie Nr.. Etap I Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-10/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 9 Szanowni Państwo, Prezentujemy czwarty

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Umowa o dofinansowanie Warunki podpisania umowy o dofinansowanie: potwierdzenie przyznania dofinansowania w formie Promesy premii technologicznej, podpisanie/wejście w życie

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie 3 ust. 3 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. P/10/007 LOP-4100-02-02/2011 Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-024-02/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/019 Efekty wspierania środkami funduszy europejskich sektora MŚP w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych.

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 6 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-02/2010/P/09/005 Pani ElŜbieta Pękała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania wniosku o płatność

Zasady sporządzania wniosku o płatność 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Bardziej szczegółowo

LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/019 Efekty wspierania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zakończenie realizacji projektu

Zakończenie realizacji projektu Zakończenie realizacji projektu Katarzyna Radzikowska czerwiec 2015 Podstawowe dokumenty regulujące proces zamykania projektu - umowa o dofinansowanie; - Zalecenia dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 022 444-57-72 fax 022 444-57-62 P/08/096 LWA-41026-3-2008 Pan Dariusz Pietrowski

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym/ reprezentowaną przez 2..., (imię i nazwisko, pełniona funkcja)

reprezentowanym/ reprezentowaną przez 2..., (imię i nazwisko, pełniona funkcja) Umowa o dofinansowanie Nr.. w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie Szczecin, dn. maja 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie 71-420 Szczecin, ul. J. OdrowąŜa 1 tel. /91/ 423 17 76, fax /91/ 422 45 81 LSZ 4114-00-04-09 I/09/002 Pani Jadwiga Satkowska -

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 24 listopada 2011 r. LWA-4101-21-03/2011 P/11/005 Pan Grzegorz Józef Benedykciński Burmistrz Grodziska Mazowieckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-018-01/2014 P/14/021 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-018-01/2014 P/14/021 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-018-01/2014 P/14/021 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/021- Wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw środkami Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU I. Podwójne finansowanie II. Wkład własny II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo