Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej"

Transkrypt

1 Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP /2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/ Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 1 (zwanej dalej ustawą o NIK) Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej przeprowadziła w okresie od 10 czerwca do 21 lipca 2011 r. 2 w Source Automation Sp. z o.o. (zwanej dalej beneficjentem) kontrolę realizacji projektu Wytworzenie, wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny oraz opieka wdrożeniowa e-usługi ModusCRM współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.1, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG /08-00 ze zmianami 3 (zwanej dalej umową ). W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 22 lipca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, ocenia realizację przez Source Automation Sp. z o.o. projektu pn. Wytworzenie, wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny oraz opieka wdrożeniowa e-usługi ModusCRM Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm. Z przerwami w dniach od 20 do 24 czerwca, 29 czerwca i 14 lipca 2011 r. Umowa zawarta w dniu 11 lutego 2009 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP) pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia/ Instytucji Wdrążającej, ze zmianami (aneksy Nr: UDA-POIG /08-01; UDA-POIG /08-02; UDA-POIG /08-03; UDA-POIG /08-04; UDA-POIG /08-05; UDA-POIG /08-06; UDA-POIG /08-07).

2 Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności fakt, że Beneficjent w wyniku realizacji projektu uruchomił portal i świadczył e-usługi za pomocą dostępu on-line przez przeglądarki internetowe. W kontroli zostały jednak stwierdzone istotne nieprawidłowości, które polegały m.in. na: składaniu wniosków o płatność w terminach niezgodnych z 7 ust. 11 umowy, sporządzaniu przez beneficjenta wniosków o płatność pośrednią i końcową, które nie spełniały wszystkich wymogów określonych 7 ust. 1 umowy, co powodowało konieczność wielokrotnego ich korygowania i uzupełniania, nieprzekazaniu do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) 4 korekty oraz uzupełnień do wniosku o płatność końcową, co było niezgodne z 7 ust. 3 umowy, poniesieniu wydatków na zakup usług dotyczących: wykonania pracy w zakresie stworzenia założeń, logiki i dokumentacji technicznej produktu ModusCRM oraz promocji strony internetowej - Web marketingu, w łącznej kwocie 189,5 tys. zł (24,9% wartości dofinansowania) z naruszeniem postanowień 12 ust. 2 i 3 umowy, prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektu w sposób niezgodny z 7 ust. 16 umowy, niewywiązaniu się z obowiązków w zakresie informacji o projekcie i jego promocji w sposób określony w 11 umowy. 1. Projekt zrealizowany został przez Source Automation Sp. z o.o. w terminach wynikających z umowy, tj. od 1 listopada 2008 r. do 30 października 2010 r., a badane wydatki, w kwocie 328,4 tys. zł 5, dokonywane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do tej umowy. W złożonych wnioskach o płatność 6 beneficjent zwrócił się o refundację kwoty 721,4 tys. zł, tj. 83,8% 7 wykazanych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (łącznie 861,0 tys. zł). Nie przekroczono zatem limitu określonego w umowie o dofinansowanie, zgodnie z którą maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych ustalona została w wysokości 908,5 tys. zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania 761,2 tys. zł. Otrzymane przez beneficjenta dofinansowanie ze środków publicznych wyniosło do dnia zakończenia kontroli 355,4 tys. zł 8, w tym 169,6 tys. zł w ramach płatności zaliczkowej oraz 185,8 tys. zł w ramach refundacji wydatków rozliczonych w pierwszym wniosku o płatność pośrednią. Zgodnie z 7 ust. 11 umowy, beneficjent był zobowiązany do przedkładania do RIF wniosków o płatność pośrednią w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego etapu Zgodnie z umową Regionalna Instytucja Finansująca dokonuje weryfikacji złożonych przez beneficjenta wniosków o płatność, a następnie przekazuje je do IW/IPII, gdzie dokonywana jest ponowna weryfikacja wniosku. Do kontroli wydatków związanych z realizacją projektu wybrano 36 wydatków kwalifikujących się do wsparcia wykazanych w złożonych przez beneficjenta wnioskach o płatność. Doboru dokonano spośród wydatków o wartości powyżej 5 tys. zł. Beneficjent złożył wniosek o płatność zaliczkową, trzy wnioski o płatność pośrednią oraz wniosek o płatność końcową. tj. zgodnie z 5 ust. 1 umowy. W tym 302,1 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 2

3 projektu 9. Beneficjent nie wywiązał się z ww. obowiązku określonego w umowie, gdyż dwa z trzech złożonych wniosków o płatność pośrednią 10 obejmowały po dwa etapy realizacji projektu oraz złożono je z opóźnieniem wynoszącym dla poszczególnych etapów od 4 do 104 dni. Stosownie do postanowień 7 ust. 1 umowy, beneficjent był zobowiązany do złożenia w RIF prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność. Złożone przez beneficjenta wnioski o płatność nie zawierały wszystkich niezbędnych elementów, które beneficjent powinien przedstawić zgodnie z umową. Brak prawidłowo wypełnionych oraz kompletnych wniosków powodował konieczność korekty oraz uzupełnień dokumentacji 11. Beneficjent nie w pełni wywiązywał się z obowiązku dokonania poprawek wskazanych przez RIF. Skutkowało to koniecznością ponownego wskazywania tych samych uwag przez RIF. Stwierdzono również, że beneficjent dokonywał korekt po upływie siedmiodniowego terminu określonego w 7 ust. 3 umowy. Nieterminowe dokonywanie korekt i poprawek wynikało w opinii beneficjenta z dużej ilości uwag RIF. Błędy i braki w dokumentacji wnioskowej miały wpływ na długi proces weryfikacji. Do dnia zakończenia kontroli beneficjent nie uzyskał akceptacji trzeciego wniosku o płatność pośrednią złożonego w dniu 3 września 2010 r. Wypłata dofinansowania w ramach tego wniosku została wstrzymana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do czasu zwrotu przez beneficjenta środków w łącznej kwocie 95,2 tys. zł 12 wraz z odsetkami, w związku z zakwestionowaniem przez PARP części wydatków w ramach rozliczenia drugiego wniosku o płatność pośrednią 13. PARP nie uznała za kwalifikowalne wydatków na: najem lokalu, usługi hostingu/kolokacji serwera oraz wynagrodzenia dla osoby wykonującej usługę stworzenia założeń logiki i dokumentacji technicznej produktu Modus CRM, gdyż wydatki te zostały poniesione na rzecz podmiotów powiązanych z beneficjentem, a przeprowadzone postępowania w celu wyłonienia dostawców ww. usług, w ocenie PARP, nie spełniały wymogów określonych w 12 umowy, tj. beneficjent nie dysponował trzema ofertami w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 14. Beneficjent, do dnia zakończenia kontroli, nie Etapy projektu określono w harmonogramie rzeczowo finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Powyższy zapis nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, który obejmował trzy etapy realizacji projektu i miał zostać złożony niezwłocznie po zakończeniu trzeciego etapu projektu. Wniosek złożony w dniu 16 marca 2010 r. (obejmujący IV i V etap realizacji projektu) oraz wniosek złożony w dniu 3 września 2010 r. (obejmujący VI i VII etap realizacji projektu). RIF zwróciła się do beneficjenta o dokonanie korekty oraz uzupełnienie dokumentacji: wniosku o płatność zaliczkową jeden raz, wniosków o płatność pośrednią nr 1, 2, 3 odpowiednio siedem, sześć i pięć razy, a wniosku o płatność końcową dwa razy. Beneficjent przekazywał korekty i uzupełnienia do ww. wniosków 25 razy, w tym jeden raz do wniosku o płatność zaliczkową, odpowiednio dziewięć, osiem i pięć razy do wniosków o płatność pośrednią nr 1, 2 i 3 oraz raz do wniosku o płatność końcową. Ponadto, PARP w trakcie weryfikacji drugiego wniosku o płatność pośrednią dwukrotnie występował o udzielenie wyjaśnień oraz przedstawienie dokumentów dotyczących wydatków wykazanych w tym wniosku. W tym 56,7 tys. zł z dofinansowania wypłaconego w ramach pierwszego rozliczonego wniosku o płatność pośrednią oraz 38,5 tys. zł dofinansowania udzielonego w formie zaliczki. PARP przekazała beneficjentowi informację o zakwestionowanych wydatkach wraz z uzasadnieniem pismem z dnia 22 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. 3

4 zwrócił ww. środków. Pismem z dnia 8 lipca 2011 r. beneficjent zawnioskował do PARP o ponowną weryfikację wniosku. Beneficjent, do dnia zakończenia kontroli NIK, nie dokonał korekty i uzupełnień wniosku o płatność końcową, o którą RIF zwróciła się w dniu 5 maja 2011 r., co było niezgodne z 7 ust. 3 umowy, w myśl którego beneficjent był zobowiązany do przekazywania poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak korekty uzasadniano oczekiwaniem na rekomendację ze strony PARP dotyczącą kwalifikowalności wydatków wskazanych we wcześniejszych wnioskach, która będzie miała wpływ na ostateczną treść wniosku o płatność końcową. 2. Kontrola wykazała, że spółka Source Automation Sp. z o. o. spełniała warunki uprawniające do otrzymania dofinansowania. W szczególności w okresie realizacji projektu spełniała kryteria mikroprzedsiębiorcy, złożyła wniosek o dofinansowanie przed upływem roku od dnia wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego i przed rozpoczęciem realizacji projektu, a także kwalifikowała się do otrzymania pomocy publicznej de minimis 15. Zbadane wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności ustalonym w umowie, co potwierdzały dokumenty odbioru i faktyczne przepływy środków pieniężnych z rachunku bankowego spółki Source Automation Sp. z o.o. do innych podmiotów. Poniesiono je zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. 16 Wydatki te ujęte zostały w ewidencji księgowej beneficjenta, a beneficjent posiadał dokumenty księgowe potwierdzające ich poniesienie. Beneficjent przechowywał w swojej siedzibie dokumentację dotyczącą realizacji projektu w wyodrębnionych i oznaczonych segregatorach zgodnie z 10 ust. 22 umowy o dofinansowanie. Stosownie do 12 ust. 2 umowy beneficjent zobowiązany był dokonywać zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową 17. W celu potwierdzenia powyższych zasad, stosownie do 12 ust. 3 umowy, beneficjent był zobowiązany do przedstawienia właściwym podmiotom 18, co najmniej trzech ofert w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, ważnych na dzień złożenia zamówienia lub zawarcia umowy, oraz do Pomoc de minimis to wsparcie państwa o niewielkich rozmiarach dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepodlegające zgłoszeniu do Komisji Europejskiej. Warunki przyznania pomocy de minimis regulują przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. Nr 153, poz. 956 ze zm.). W przypadku badanych wydatków beneficjent nie spełniał przesłanek, określonych w 12 ust. 1 umowy, zobowiązujących do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnej Instytucji Finansującej, Komisji Europejskiej lub wskazanym przez nie podmiotom. 4

5 udokumentowania faktu zamieszczenia ogłoszenia o dokonywanym zakupie na swojej stronie internetowej lub w prasie, bądź też w swojej siedzibie. Spośród badanej próby wydatków o wartości 328,4 tys. zł, wykazanych we wnioskach o płatność jako kwalifikowalne, w przypadku wydatków w łącznej kwocie 189,5 tys. zł stwierdzono, iż zostały one poniesione niezgodnie z umową, tj.: Zakup usługi polegającej na wykonaniu pracy stworzenia założeń, logiki, i dokumentacji technicznej produktu ModusCRM (dotyczące 21 badanych wydatków) w łącznej kwocie 115,5 tys. zł wydatków wykazanych we wnioskach o płatność jako kwalifikowalne (15,2% kwoty przyznanego dofinansowania) zrealizowano na podstawie dwóch umów o dzieło zawartych z osobą, pełniącą w okresie realizacji projektu funkcję wiceprezesa spółki Source Automation Sp. z o.o. Osoba ta została wybrana w drodze rekrutacji, po przeanalizowaniu trzech cv. Beneficjent nie dysponuje dokumentacją potwierdzającą datę zamieszczenia ogłoszenia oraz wpływu powyższych cv. Beneficjent wskazał, iż cv wpłynęły po zamieszczeniu ogłoszenia na stronie Ogłoszenie o naborze wykonawcy ww. usługi beneficjent umieścił na stronie internetowej w formie oferty pracy, która określała jakimi umiejętnościami powinien dysponować kandydat. Ponadto, w ww. ogłoszeniu umieszczono również informację o tym, że kandydaci powinni podać oczekiwane wynagrodzenie. Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy w oparciu o analizę trzech posiadanych cv, w których brak było oczekiwanego przez wykonawcę wynagrodzenia. Zakup usługi, zgodnie z postanowieniami umowy, winien nastąpić w oparciu o oferty od potencjalnych wykonawców. W przesłanych cv nie wskazano wynagrodzenia. Zgodnie z art. 66 ustawy Kodeks cywilny, oferta powinna zawierać niezbędne elementy w celu zawarcia umowy. Przy zakupie usługi elementem niezbędnym jest cena. Z tego też względu przesłane cv nie spełniają wymogów oferty na wykonanie ww. usługi w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. W związku z powyższym wykonawca powyższej usługi został wyłoniony z naruszeniem 12 ust. 3 umowy. W trakcie kontroli NIK, pismem z dnia 22 czerwca 2011 r., dotyczącym rozliczenia drugiego wniosku o płatność pośrednią, PARP poinformowała beneficjenta, iż wykonawcę ww. usługi stworzenie założeń, logiki i dokumentacji technicznej produktu ModusCRM wyłoniono niezgodnie z umową o dofinansowanie, w związku z czym wydatki te uznano za niekwalifikowane w ramach projektu. PARP wskazała, iż zakup ww. usługi od członka zarządu Source Automation Sp. z o.o. nie spełnia zakresu 12 ust. 3 umowy o dofinansowanie, gdyż brak postępowania ofertowego w zakresie świadczenia wymienionej usługi świadczy o niespełnieniu zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji przy wyborze wykonawcy. W ocenie PARP, beneficjent nie podjął wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wyborze wykonawcy. 5

6 Zakup usługi promocji stron internetowych Web marketingu produktu ModusCRM zrealizowano na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2010 r. W wyniku realizacji umowy dokonano dwóch wydatków, w łącznej kwocie 74,0 tys. zł wykazanych w trzecim wniosku o płatność pośrednią 19 jako kwalifikowalne. Beneficjent nie udokumentował faktu dokonania ogłoszenia o powyższym zakupie, co było niezgodne z 12 ust. 3 umowy. Beneficjent w swoich wyjaśnieniach wskazał, iż ogłoszenie o tym zamówieniu zamieszczono w jego siedzibie. Ponadto, beneficjent nie dysponował co najmniej trzema ofertami dotyczącymi wykonania ww. usługi w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Beneficjent zwrócił się do pięciu potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty. W odpowiedzi oferty przedstawiły trzy podmioty, jednak jedna z nich nie zawierała ceny, a więc nie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny 20. Wykonawca ww. usługi został zatem wyłoniony z naruszeniem 12 ust. 3 umowy. W 6 ust. 1 umowy o dofinansowanie określono m.in., że warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest m.in. poniesienie ich przez beneficjenta zgodnie z postanowieniami umowy, a zatem w ocenie NIK ww. wydatki mogą zostać uznane przez IW/IPII za niekwalifikowalne. 3. Beneficjent prowadził dla projektu wyodrębnioną ewidencję kosztów (konto POIG), nie wyodrębnił natomiast ewidencji wydatków i przychodów. Wydatki ewidencjonowano na kontach zespołu 130 Rachunek bankowy, na którym ujmowano wszystkie wydatki Spółki Source Automation Sp. z o.o., również te niezwiązane z realizowanym projektem. Przychody uzyskane z tytułu wypłaconych przez IW/IPII płatności zaliczkowej oraz refundacji wydatków wykazanych we wniosku o płatność pośrednią, zaewidencjonowano na koncie 762 Dotacje i dopłaty, które służyło do ewidencji również innych przychodów w tym zakresie, poza uzyskanymi w ramach badanego projektu. Było to niezgodne z 7 ust. 16 umowy o dofinansowanie, który zobowiązywał beneficjenta do prowadzenia dla projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem. 4. Beneficjent oznaczył zakupione środki trwałe (2 laptopy) emblematem Unii Europejskiej oraz logo POIG. Dokumenty księgowe beneficjent oznaczył poprzez umieszczenie informacji o współfinansowaniu z EFRR, numeru umowy i nazwy projektu. Do dnia zakończenia kontroli NIK 21, pomimo upływu blisko dziewięciu miesięcy od zakończenia projektu, beneficjent nie oznaczył miejsca realizacji projektu, jak też strony głównej e-usługi Złożony do RIF w dniu 3 września 2010 r. Beneficjent z posiadanych dwóch ofert zawierających cenę wybrał opcję tańszą. tj. 21 lipca 2011 r. 6

7 artykułów promocyjnych (dysków przenośnych) zakupionych w ramach projektu oraz dokumentacji projektu (protokołów odbioru, umów z wykonawcami, zleceń) właściwymi oznaczeniami graficznymi, tj. emblematem Unii Europejskiej, odniesieniem do EFRR oraz hasłem określonym przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającym wartość dodaną pomocy Wspólnoty 22, co było niezgodne z 11 ust. 1 i 2 umowy. 5. Objęty dofinansowaniem portal został uruchomiony i jest publicznie dostępny w sieci internetowej. We wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik nr 1, do umowy beneficjent zaplanował realizację czterech wskaźników produktu oraz pięciu wskaźników rezultatu. W wyniku realizacji projektu beneficjent osiągnął zakładane wskaźniki produktu, do których należały m.in.: stworzenie trzech nowych e-usług 23, zakup dwóch baz danych do direct mailingu, stworzenie czterech produktów cyfrowych 24 oraz zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonywania usług 25. Wskaźniki te były sprecyzowane, mierzalne, akceptowalne, realistyczne oraz określone czasowo. Beneficjent osiągnął również trzy z pięciu zakładanych wskaźników rezultatu dotyczące ilości nowych klientów, nowozatrudnionych pracowników oraz pracowników z podniesionymi kwalifikacjami. Według stanu na dzień zakończenia kontroli, w serwisie zarejestrowanych było 118 aktywnych użytkowników, w tym do końca 2010 r. zarejestrowało się 108 użytkowników, tj. 192,9% pierwotnie zakładanej wielkości. NIK zwraca uwagę, iż beneficjent nie osiągnął zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie projektu wysokości wskaźnika rezultatu dotyczącego zaplanowanych przychodów z tytułu sprzedaży e-usług świadczonych przez portal (w wysokości 863 tys. zł do końca 2010 r.). Jak ustalono, do dnia zakończenia kontroli NIK, beneficjent nie pobierał opłat za korzystanie z ww. portalu, co wynikało z przyjętej przez niego strategii przyzwyczajania klienta do darmowej usługi, aby w późniejszym terminie rozpocząć pobieranie opłat. Do dnia zakończenia kontroli beneficjent nie dokonał również oceny stopnia realizacji wskaźnika Wzrost udziału w rynku sprzedaży CRM dla sektora MSP do końca 2010 r. - 4%. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o: 1. Sporządzenie i przekazanie do RIF korekty wniosku o płatność końcową, o którą RIF zwróciła się w dniu 5 maja 2011 r Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki lub Dotacje na innowacje. W ramach projektu stworzono trzy nowe e-usługi, tj. system CRM on-line, system do direct mailingu oraz system płatności. W ramach projektu stworzono następujące produkty cyfrowe: system CRM on-line, system do direct mailingu, system płatności, chat bot oraz dodatkowo system Web Translation Module. W ramach projektu zakupiono dwa komputery przenośne oraz dwa urządzenia ipod. 7

8 2. Umieszczenie oznaczeń graficznych, zgodnie z 11 ust. 1 i 2 umowy, na stronie internetowej w siedzibie beneficjenta oraz na dokumentacji dotyczącej Projektu. 3. Podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia wskaźnika przychodów z tytułu sprzedaży e-usługi. 4. Ustalenie stopnia realizacji wskaźnika Wzrost udziału w rynku sprzedaży CRM dla sektora MSP. Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 8

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 15 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2013 r. WSTĘP Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo