SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Zamawiający Prowadzący postępowanie Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego Łódź e mail: Regon Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (042) fax. (042) e mail: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu dla projektu Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" ZATWIERDZAM: Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Ryszard Kaliński...

2 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Prowadzący postępowanie Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8, Łódź Regon Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (042) fax. (042) OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.VII /10. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą Pzp. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu dla projektu Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" (zwanego dalej projektem), a w szczególności: 1) Dostawa oprogramowania, bazy danych oraz interaktywnych map cyfrowych tworzących centralny system informatyczny i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu, współpracujący z aplikacjami obsługującymi zintegrowaną sieć punktów informacji i monitorowania ruchu turystycznego 2) Dostawa oprogramowania, bazy danych oraz interaktywnych map cyfrowych, w postaci aplikacji do urządzeń mobilnych 3) Dostawa, instalacja i konfiguracja elementów platformy sprzętowej CPD 4) Dostawa, instalacja i konfiguracja zestawów urządzeń elektronicznych w 30 rekomendowanych lokalizacjach zintegrowanej sieci punktów informacji i monitorowania ruchu turystycznego. 5) Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń przenośnych do nawigacji GPS z mapami wytyczonych szlaków turystycznych dla karetek pogotowia ratunkowego oraz innych pojazdów ratowniczych 6) Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie w 4 lokalizacjach obiektów zabytkowych, systemu automatycznych przewodników głosowych, w postaci zestawu urządzeń mobilnych udostępniających informację w różnych językach o ciekawych miejscach danego obiektu 7) Wdrożenie systemu 8) Szkolenia w metodologii e-learning 9) Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu, na wszystkich polach eksploatacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej w skrócie: SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 2

3 Wspólny Słownik Zamówień (Kod i nazwa CPV): Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform Pakiety oprogramowania dla baz danych Systemy baz danych Serwery sieciowe Usługi dostawy oprogramowania Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) Urządzenia monitorowania ruchu Urządzenia sieciowe Skanery komputerowe Komputery przenośne Drukarki laserowe Sprzęt telefoniczny Kamery bezpieczeństwa Ładowarki do baterii Usługi e-learning Usługi w zakresie projektowania stron WWW Usługi wdrażania oprogramowania 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1 Termin wykonania zamówienia: r. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: wykonali lub wykonują z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego na rzecz administracji publicznej, przy czym: i. co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego, będącego przedmiotem oferty wykonawcy, o funkcjonalności portalu informacji turystycznej i kulturalnej wraz z dostawą narzędzi aplikacyjnych umożliwiających integrację systemu z innymi systemami informacji turystycznej, o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 PLN brutto, ii. co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego, którego elementem była platforma transakcyjna umożliwiająca świadczenie on-line usług na poziomie interakcja i transakcja, o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN brutto. W przypadku zamówień wykonywanych (nie zakończonych), wykonana ich część musi odpowiadać zakresowi danego zamówienia i jego wartości, określonej w pkt SIWZ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) dysponują lub będą dysponować na okres realizacji zamówienia zespołem ekspertów składającym się z co najmniej 5 osób, z których każda posiada min. 2 lata doświadczenia zawodowego i z których: SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 3

4 i. co najmniej 2 posiadają wyższe wykształcenie informatyczne, ii. co najmniej 1 posiada wiedzę z zakresu znajomości metodyki PRINCE2 potwierdzoną stosownym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, iii. co najmniej 1 posiada wyższe wykształcenie dotyczące turystyki lub geografii, iv. co najmniej 1 posiada uprawnienia przewodnika turystycznego po regionie dla województwa łódzkiego, a) dysponują lub będą dysponować na okres realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami takimi jak: i. zainstalowana i wdrożona zapasowa platforma sprzętowa zabezpieczona sprzętowym systemem zabezpieczeń Firewall/VPN opisana w Załączniku nr 2 do SIWZ, gotowa do działania w terminie nie później niż 3 dni od zawarcia na realizację zamówienia i dostępna przez cały czas realizacji zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. 6.2 Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę nw. oświadczeń i dokumentów metodą spełnia nie spełnia. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z POWODU NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP 7.1 W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę nie dotyczy dokumentów z pkt. 7.2): a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ), b) sporządzony zgodnie ze wzorem znajdującym się na Załączniku nr 4 do SWIZ wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień obejmujących dostawy i usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, a także dokument lub dokumenty potwierdzające, że zamówienia wskazane w tym wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt niniejszej SIWZ, c) sporządzony zgodnie ze wzorem znajdującym się na Załączniku nr 5 do SWIZ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt a) niniejszej SIWZ, d) sporządzony zgodnie ze wzorem znajdującym się na Załączniku nr 6 do SWIZ wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt b) niniejszej SIWZ. 7.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 4

5 jednoznacznie wynikać powyższe zobowiązanie może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot lub podmioty. 7.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 (odpowiedzialność podmiotów zbiorowych) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.4 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6 siwz, polega na zasobach innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmiot ten lub te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w odniesieniu do tego podmiotu lub tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.3 siwz. Dokumenty te należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot lub te podmioty. 7.5 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 7.6 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 7.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum): - Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 5

6 o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, - dokumenty wskazane w pkt 7.3 siwz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie. 7a) WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY I USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: - elementy wskazane w Załączniku K do SOPZ, - dokumenty (certyfikaty) wskazane w Załączniku E i F do SOPZ, - sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 12 do SIWZ wykaz załączonych do oferty certyfikatów potwierdzających spełnianie wymogów SIWZ przez platformę sprzętową CPD oraz urządzenia punktów informacji i monitorowania ruchu turystycznego. 8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 8.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktu drogą faksową lub elektroniczną z Zamawiającym należy użyć danych ze strony tytułowej specyfikacji Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. pracowników: a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Piotr Wandachowicz - b) w zakresie procedury przetargowej: Adam Bednarczyk - Paweł Krystynowicz - Michał Kaczmarczyk WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: ,00 zł Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.) Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 9.3 lit. b - e należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, IV piętro, pok. 403, w kopercie oznaczonej w sposób następujący: Wadium przetarg na dostawę oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu dla projektu Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" nie otwierać przed r. godz SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 6

7 9.5. Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 9.3 lit. b - e muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą (60 dni od ostatecznego terminu składania ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Marszałkowski w Łodzi Bank PeKaO S.A. XI O/ Łódź podając w tytule przelewu: Wadium przetarg na dostawę oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu dla projektu Turystyka w siodle-infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina uznania ww. konta Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert Okoliczności zwrotu wadium i jego przepadku określa ustawa Pzp. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 10.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty przetargowej Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Treść dokumentu pełnomocnictwa musi określać zakres czynności, do jakich mocodawca udzielił upoważnienia Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii składanych wraz z ofertą oświadczeń/dokumentów (nie dotyczy pełnomocnictwa) dotyczy każdej zapisanej strony kserokopii dokumentu lub oświadczenia Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą). Powyższe dotyczy także m.in. wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, prowadzonej pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 7

8 przez osoby uprawnione Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: Oferta na dostawę oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu dla projektu Turystyka w siodleinfrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" Nie otwierać przed dniem r., godz. 12: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ (wolne miejsca w formularzu wypełnia Wykonawca), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pustych miejsc w formularzu ofertowym pod rygorem odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem z pkt siwz (tj. pkt. 11 formularza ofertowego), 2) formularz cenowy pn. Arkusz cenowy Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej w skrócie: Arkusz cenowy), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz zgodnie z Instrukcją wypełniania Arkusza cenowego stanowiącą Załącznik nr 10 do SIWZ, 3) plan ramowy realizacji przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy harmonogram zadań prowadzących do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, wskazujący podział na etapy realizacji przedmiotu zamówienia, punkty raportów okresowych, grupy zadań do wykonania; plan ramowy powinien zawierać co najmniej: a) Diagram Struktury Produktów (DSP) oraz listę kontrolną produktów zgodną z DSP - uzupełnione i zaktualizowane o elementy wynikające z zakresu przedmiotu zamówienia, b) szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia w formie diagramu Gantt a, zgodny z Arkuszem cenowym, c) szczegółowy harmonogram przeglądów jakości zgodny z przyjętym harmonogramem realizacji produktów projektu, zawierający dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia Rejestru jakości, zgodnie z wymogami zatwierdzonego Planu jakości, d) Diagram Następstw Produktów (DNP) opracowany z dokładnością klasyfikacyjną przyjętą w DSP, e) formularze wzorcowe dokumentów obsługujących przekazywanie i obieranie grup zadań do wykonania wraz z ich opisem (objaśnieniem). Wszystkie elementy planu ramowego należy opracować zgodnie z metodyką PRINCE2. Przedłożone w ofercie ww. harmonogramy muszą uwzględniać wszystkie produkty sklasyfikowane w DSP (w liście kontrolnej produktów) oraz muszą być merytorycznie spójne pomiędzy sobą, jak również nie mogą być sprzeczne z DNP. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią siwz. 4) dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz zachowania ciągłości działania tj.: a) wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do powierzenia Wykonawcy przetwarzania zbioru danych osobowych przechowywanych w bazach danych systemu, SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 8

9 b) wzór stosowanego przez Wykonawcę formularza Raport z wystąpienia incydentu bezpieczeństwa, c) wzór stosowanego przez Wykonawcę formularza Protokół z testowania planu ciągłości działania, 5) przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku J do SOPZ formularz pn. Oświadczenie o funkcjonalności oferowanego oprogramowania (wolne miejsca w formularzu wypełnia Wykonawca), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pustych miejsc w niniejszym formularzu pod rygorem odrzucenia oferty, 6) wzorcowy Regulamin korzystania z Portalu Aktywnej Turystyki w Siodle wynikający z wymogów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć także (jeżeli dotyczy): - w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia. - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Uwaga: Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak ww. informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Zmiany w treści oferty oraz zmiany w zakresie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 9

10 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Łódź, al. Piłsudskiego 8, piętro IV, pok. 403 Biuro Podawcze (Kancelaria) do dnia r. godz. 12:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską) W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a następnie zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego Łódź, al. Piłsudskiego 8, piętro III, pokój Otwarcie ofert jest jawne. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 13.1 Wykonawca oblicza wartość oferty zgodnie z wypełnionym przez siebie Arkuszem cenowym (Załącznik nr 9 do SIWZ). Arkusz cenowy należy bezwzględnie załączyć do oferty. Kwoty z wiersza OGÓŁEM dla wartości netto i brutto z Arkusza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego (Załącznik nr 8 do SIWZ). Cena oferty powinna obejmować pełny zakres stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia Cena netto i brutto oferty musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena brutto oferty będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach występujących w Formularzu ofertowym i Arkuszu cenowym. Braki w powyższym zakresie spowodują odrzucenie oferty Cena netto i brutto oferty określona w Formularzu ofertowym oraz ceny podane w Arkuszu cenowym muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena brutto oferty będzie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia Cena brutto oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego w specyfikacji i projekcie, z uwzględnieniem upustów i rabatów. 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 14.1 Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Lp. Kryterium Znaczenie 1 Cena (wartość) całkowita oferty brutto 30 % 2 TI - Termin wykonania instalacji i konfiguracji oprogramowania, baz danych oraz interaktywnych map cyfrowych tworzących centralny system informatyczny i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu na Zapasowej Platformie Sprzętowej 30 % Wykonawcy oraz wykonania migracji danych z bazy danych prototypu systemu uruchomionego w ramach wdrożenia pilotażowego. 3 TD - Termin wprowadzenia do bazy danych Startowego Pakietu Danych i opublikowania tych informacji w Portalu turystyki aktywnej 30 % SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 10

11 4 w siodle. TF - Termin wdrożenia Startowego Pakietu Funkcji centralnego systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu. 10 % 14.2 Końcowa ocena oferty badanej K będzie obliczona według wzoru: K= Cmin TI TD TF x 30 pkt + x 30 pkt + x 30 pkt + Cbo x 10 pkt gdzie: Cmin Cbo TI TD TF cena brutto oferty o najniższej cenie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu cena brutto oferty ocenianej Termin wykonania instalacji i konfiguracji oprogramowania, baz danych oraz interaktywnych map cyfrowych tworzących centralny system informatyczny i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu na Zapasowej Platformie Sprzętowej Wykonawcy oraz wykonania migracji danych z bazy danych prototypu systemu uruchomionego w ramach wdrożenia pilotażowego: TI = 10 w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie wykonanie prac w terminie do 7 dni od daty podpisania TI = 5 w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie wykonanie prac w terminie do 14 dni od daty podpisania TI = 1 w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie wykonanie prac w terminie do 30 dni od daty podpisania Termin wprowadzenia do bazy danych Startowego Pakietu Danych i opublikowania tych informacji w Portalu turystyki aktywnej w siodle: TD = 10 w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie wykonanie prac w terminie do 14 dni od daty podpisania TD = 5 w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie wykonanie prac w terminie do 45 dni od daty podpisania TD = 1 w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie wykonanie prac w terminie do 75 dni od daty podpisania Termin wdrożenia Startowego Pakietu Funkcji centralnego systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu: TF = 10 TF = 5 TF = 1 w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie wykonanie prac w terminie do 90 dni od daty podpisania w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie wykonanie prac w terminie do 135 dni od daty podpisania w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie wykonanie prac w terminie do 180 dni od daty podpisania SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 11

12 O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów przyznanych ofercie. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. 15. INFORMAJCE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 15.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy Pzp Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich współpracę Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca będący osobą fizyczną przed zawarciem przedłoży aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 16.1 Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawca, którego oferta została wybrana, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania w pełnej wysokości przed zawarciem. Zabezpieczenie może być wniesione w formie dopuszczalnej przez art. 148 ust. 1 ustawy Pzp Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć przed zawarciem w formie oryginału w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, IV piętro, pok. 403, w kopercie oznaczonej w sposób następujący: Zabezpieczenie należytego wykonania na dostawę oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu dla projektu Turystyka w siodle-infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Marszałkowski w Łodzi Bank PeKaO S.A. XI O/Łódź Tytuł przelewu: Zabezpieczenie należytego wykonania przetarg na dostawę oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu dla projektu Turystyka w siodleinfrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data uznania ww. konta Zamawiającego kwotą zabezpieczenia przed zawarciem. SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 12

13 16.6 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 17. PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 17.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wyłącznie w przypadku, jeżeli: a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, b) pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu, c) w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym, inną instytucją lub osobą fizyczną, nastąpiła istotna zmiana w zakresie rozwiązań projektowych Pozostałe kwestie odnoszące się do uregulowane są w Załączniku nr 11 do SIWZ. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 18.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w formie pisemnej Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej Zamawiającego Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 13

14 19. INFORMACJE KOŃCOWE 19.1 Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia ramowej, b) udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, c) składania ofert wariantowych, d) rozliczania w walutach obcych, e) aukcji elektronicznej, f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ZAŁĄCZNIKI do SIWZ: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z załącznikami Zapasowa platforma sprzętowa oraz system zabezpieczeń Firewall/VPN Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wzór wykazu wykonanych (tj. zakończonych) zamówień Wzór wykazu osób Załącznik Nr 6 Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 10 Załącznik Nr 11 Załącznik Nr 12 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Formularz ofertowy Arkusz cenowy Instrukcja wypełniania Arkusza cenowego Projekt Wykaz załączonych do oferty certyfikatów potwierdzających spełnianie wymogów SIWZ przez platformę sprzętową CPD oraz urządzenia punktów informacji i monitorowania ruchu turystycznego. SIWZ Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w 14

Zadanie 1 - Miasto Myślenice a) liczba złoŝonych ofert: 1 b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta: 0

Zadanie 1 - Miasto Myślenice a) liczba złoŝonych ofert: 1 b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta: 0 Ogłoszenie o wyniku postępowania - ZP/24/06 1) Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH - MYŚLENICE 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla realizowanego projektu w ramach działania 8.2 PO IG Numer sprawy 2/EUROCENTRUM/2012

Zapytanie ofertowe dla realizowanego projektu w ramach działania 8.2 PO IG Numer sprawy 2/EUROCENTRUM/2012 Ostrów Wielkopolski, dnia 18.06.2012 EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Budowlanych 5 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. +48 62 735 06 68 fax. +48 62 736 10 27 mail: biuro@euro.ctiw.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Załącznik Nr 66a Pabianice, dnia 25.04.2014 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.272.1.2014... znak sprawy nazwa wykonawcy. adres wykonawcy. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 196694-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu-czas

Bardziej szczegółowo

informacja wstępna do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY nr rejestru / wpisu data rejestru / wpisu...

informacja wstępna do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY nr rejestru / wpisu data rejestru / wpisu... informacja wstępna wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY Data Nazwa Regon PKD Data rozpoczęcia działalności Adres NIP Ulica, nr Miejscowość k rejestr (rzaj)...

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Tel.: 022 49 20 08, 0 801 000 511, Fax: +48 22 49 29 85 NIP: 11-266-90-77, REGON: 140920781, KRS: 000027922, Kapitał zakładowy: 50 000 pln, opłacony gotówką w całości Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Kraków, 26.08.2010. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Kraków, 26.08.2010. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Kraków, 26.08.2010 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu szkoleniowego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Wykonanie zabudowy stoiska targowego podczas targów ENERGETAB 2014

dotyczy: Wykonanie zabudowy stoiska targowego podczas targów ENERGETAB 2014 !! Zamawiający: PHU PROGRES ul. Poznańska 275a 88-100 Inowrocław ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: Wykonanie zabudowy stoiska targowego podczas targów ENERGETAB 2014 Sporządził: Maciej Szewczykowski Ilość stron:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

Miasto Łańcut. Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe

Miasto Łańcut. Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Miasto Łańcut (nazwa zamawiającego) Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 219/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta dnia 16 listopada 2012 Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Miasto Łańcut,

Bardziej szczegółowo

Rynkowa Analiza Technologii. 2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rynkowa Analiza Technologii. 2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Paweł Przybyszewski Rynkowa Analiza Technologii PLAN PREZENTACJI 1. RAT PODSTAWOWE INFORMACJE 2. INVENTOR 3. STATUS PROJEKTU 4. TECHNOLOGIA 5. PRODUKT 6. RYNEK 7. REKOMENDACJA PROCES umowa development

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ZGM/DZ/85/2012/ADM Dnia: 30.07 2012r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZGM/DZ/85/2012/ADM Dnia: 30.07 2012r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu ZGM/DZ/85/2012/ADM

Bardziej szczegółowo

2. Moduł Kluczowe kompetencje lidera zespołu 4 dni, program: Motywowanie i rozwój pracowników

2. Moduł Kluczowe kompetencje lidera zespołu 4 dni, program: Motywowanie i rozwój pracowników Dom Szkoleń i Doradztwa Kraków, 07.07.2011 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu szkoleniowego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów magazynowych)

Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów magazynowych) Polkowice 10.06.2013r. tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Ze względu na pozytywną rekomendację wniosku o dofinansowanie projektu pt. Tworzę kompletną wizualizację

Bardziej szczegółowo

STYLE REMONTOWE POLAKÓW

STYLE REMONTOWE POLAKÓW RAPORT STYLE REMONTOWE POLAKÓW TO KOMPLEKSOWA WIEDZA UKAZUJĄCA SPOSÓB PRZEPROWADZANIA REMONTÓW PRZEZ POLAKÓW Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ASM WYNIKA, IŻ W LATACH 2014 2015 REMONT PLANUJE AŻ 44,4% BADANYCH*

Bardziej szczegółowo

27-540 Lipnik tel.(015)8691410, fax 8691754

27-540 Lipnik tel.(015)8691410, fax 8691754 *** * * **** * GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik tel.(015)8691410, fax 8691754 RG. I. 271.1.2012 Lipnik, dnia 21.02.2012 Dotyczy: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / 866-67-72, 033 / 861-21- 37, 033 / 860-23-91 fax: 033 / 866-67-73 e- mail ; psse.zywiec@pis.gov.pl; pssezywiec@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące promocji i pozycjonowanie serwisu www.kraina.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące promocji i pozycjonowanie serwisu www.kraina.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące promocji i pozycjonowanie serwisu www.kraina.org.pl w ramach Projektu pn.: Rozwój i promocja produktów turystycznych na obszarze trójkąta turystycznego: Nałęczów Puławy Kazimierz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013 URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ 42 470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 e-mail: siewierz@siewierz.pl tel. 32 64-99-400, 32 64-99-401 fax. 32 64-99-402 ZP.271.12.2013 Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. Zapytania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-1.4-66/2012

Zapytanie ofertowe. nr POIG-1.4-66/2012 Gliwice, 17.09.2012 Zapytanie ofertowe nr POIG-1.4-66/2012 Dotyczy zakupu: Zakup Oprogramowania Autocad w celu opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II. Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych. 1. Opis przedmiotu zamówienia : załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe. II. Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych. 1. Opis przedmiotu zamówienia : załącznik nr 1 Zielona Góra, dnia 2012.07.19. CPR.IX.3221.7.5.2012 Zapytanie ofertowe W związku z planowanym wydatkiem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. 1.Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Ukcie Ukta 70 12-220 Ruciane-Nida 2.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 września 2013 r.

Wrocław, dnia 6 września 2013 r. PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 6 września 2013 r. VII.2711/17/13 Do wszystkich

Bardziej szczegółowo