STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013"

Transkrypt

1 SEJMIK WOJEWÓDZTWA LSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA Katowice, grudzie 2004r.

2 Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim na lata została przygotowana jako opracowanie badawczo-rozwojowe wykonane na zlecenie Zarzdu Województwa lskiego przez Górnolsk Wysz Szkoł Handlow w Katowicach. Uwzgldnia ona take uwagi i korekty zgłaszane podczas prowadzonych konsultacji po zakoczeniu opracowania badawczo-rozwojowego. 2

3 Spis treci: A. Wstp... 4 B. Metodyka opracowania Strategii Metodyka bada Metodyka opracowania... 8 C. Turystyka w województwie lskim Charakterystyka województwa lskiego Potencjał turystyczny województwa lskiego Segmentacja rynku turystycznego województwa lskiego Obszary rozwoju produktu turystycznego województwa lskiego Analiza SWOT D. Prognoza rozwoju turystyki w województwie lskim Scenariusze rozwoju turystyki w województwie lskim do 2013 roku E. Cele strategiczne, cele kierunkowe, działania Wizja turystyki w województwie lskim Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna Cel strategiczny: Podnoszenie dostpnoci i jakoci wiadczonych usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych F. System wdraania Strategii Struktura zarzdzania Potencjalne ródła finansowania Wskaniki realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie lskim G. Zakoczenie Słownik poj Bibliografia Spis rysunków i tabel

4 A. Wstp Wszystko powinno si robi tak prosto, jak tylko to jest moliwe ale nie prociej. Albert Einstein Województwo lskie, ze swymi licznymi walorami turystycznymi, ciekawymi, czsto wyjtkowymi atrakcjami, z dobrze rozwinit baz turystyczn, moe konkurowa z wieloma regionami w kraju. Okreleniem odpowiednich warunków, kierunków i działa umoliwiajcych rozwój markowych produktów turystycznych w regionie zajło si około 120 przedstawicieli samorzdu terytorialnego, brany turystycznej oraz organizacji społecznych. Poprzez uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, konsultacjach za porednictwem internetu, wzili oni udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie lskim. Podstawowymi dokumentami analitycznymi były informacje z gmin i powiatów, uzyskane poprzez kwestionariusz dotyczcy zamierze inwestycyjnych, organizacyjnych oraz planistycznych w zakresie turystyki. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim opiera si take o: Strategi Rozwoju Turystyki w latach (Rzdowy Program Wsparcia Rozwoju Turystyki w latach ), Strategi Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski, Strategi Rozwoju Województwa lskiego na lata , Polska 2025 Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównowaonego Rozwoju, Program rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku na obszarze województwa lskiego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa lskiego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata Działania wynikajce ze Strategii prowadzi bd do: zaspokojenia potrzeb turystów, racjonalnego korzystania ze rodowiska przyrodniczego, wzmocnienia gospodarki gmin i tworzenia miejsc pracy. Główne cele jakociowe zawarte w Strategii zmierzaj do: wydłuenia pobytów turystów w województwie lskim, zwikszenia dochodów gmin i powiatów z turystyki w województwie lskim, zwikszenia liczby turystów poza okresami szczytów wakacyjnych, poprawy wizerunku województwa, zwikszenia liczby ponownych wizyt goci, unowoczenienia infrastruktury turystycznej, zmniejszenia negatywnego oddziaływania turystyki na rodowisko przyrodnicze, rozwoju współpracy i partnerstwa w regionie, gminach (klastery), wspomagania rozwoju innych bran, podniesienia poziomu wiedzy humanistycznej Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim na lata została przygotowana jako opracowanie badawczo-rozwojowe wykonane na zlecenie Zarzdu Województwa lskiego przez Górnolsk Wysz Szkoł Handlow w Katowicach. Uwzgldnia ona take uwagi i korekty zgłaszane podczas prowadzonych konsultacji po zakoczeniu opracowania badawczo-rozwojowego. 4

5 Dlaczego warto wspiera i rozwija turystyk w województwie lskim? Turystyka moe by istotnym stymulatorem rozwoju gospodarczego województwa, a dowodem na to s przykłady niektórych regionów: Nord-Pas de Calais we Francji, Północna Nadrenia Westfalia i Kraina Saary w Niemczech, gdzie turystyka stała si podstaw rozwoju innych dziedzin gospodarki. Dochody z turystyki zarówno bezporednie jaki i porednie zasilaj budety gmin. Dochody pochodzce z podatków od nieruchomoci oraz gruntów turystycznych, opłat klimatycznych, opłat za dzieraw itp. s łatwe do wyliczenia. Okrela si je jako dochody bezporednie. Natomiast porednie dochody, wynikajce z rozwoju turystyki, s trudniejsze do okrelenia z uwagi na rozproszenie ich midzy róne rodzaje działalnoci. Z wylicze specjalistów zajmujcych si ekonomi turystyki, działajcych na zlecenie WTO (wiatowej Organizacji Turystyki) wynika, e 1 miejsce turystyczne (stałe) generuje zatrudnienie dla 10 osób. Biorc powyszy wskanik pod uwag i odnoszc go do turystyki w województwie lskim, mona załoy, i jeli stworzy si 10 miejsc noclegowych ( w hotelach, pensjonatach, motelach, gospodarstwach agroturystycznych itp.) i miejsca te bd przez cały rok wykorzystane, to wówczas powstanie 100 dodatkowych miejsc pracy. Ich rozkład moe wyglda nastpujco: 50 miejsc pracy w podstawowej działalnoci turystyki, 25 miejsc w usługach uzupełniajcych oraz 25 miejsc w innych usługach. W warunkach polskich uwaa si, e 1 miejsce turystyczne w uzdrowiskach stymuluje zatrudnienie 7 osób, a w innych obszarach - w granicach 3, 4 osób. Udział zatrudnienia w rónych branach, majcy swe ródło w turystyce, pokazano na rysunku 1. Rysunek.1 Zatrudnienie w turystyce i branach współpracujcych. ródło: European Tourism New partnerships for jobs: conclusions and recommendations of the High Level Group on Turism and Employment, European Commission, October

6 Innym rodzajem oddziaływania turystyki na gospodark województwa mog by, spowodowane przez ruch turystyczny, procesy mnonikowe. W ogólnym ujciu polegaj one na tym, e wydatki turystów w regionie generuj przychody rónych podmiotów. Aktywizacja przychodów nastpuje w rónych sektorach gospodarki, które s zwizane bezporednio lub porednio z obsług ruchu turystycznego (rys. 2). Rysunek 2. Efekt mnonikowy w turystyce. ródło: Sustainable Tourism Developmen: Guide for Local Planners. WTO. Madrid p

7 B. Metodyka opracowania Strategii 1. Metodyka bada Zastosowana metodyka to midzy innymi poszukiwanie danych oraz informacji potrzebnych do opracowania diagnozy stanu turystyki w województwie lskim i okrelenia moliwoci rozwoju piciu markowych produktów turystycznych. W badaniach starano si wskaza podstawowe problemy, które ograniczaj, bd opóniaj rozwój produktów markowych. W tym celu wykorzystano literatur, kwestionariusze oraz wywiady. Podczas bada połoono nacisk na ukazanie potencjału oraz ogranicze rozwoju produktów markowych w województwie lskim. Pierwszy krok - poszukiwanie i przestudiowanie literatury, raportów, katalogów, folderów, odpowiednich aktów prawnych, w celu okrelenia potencjałów i moliwoci rozwoju markowych produktów turystycznych w województwie lskim. Zebrano i przestudiowano ponad 200 rónych publikacji. Ten etap wykazał, i w wielu przypadkach brak jest konkretnych danych lub s one w zalenoci od ródeł rozbiene. Drugi krok zorganizowanie przedsiwzicia. Po przygotowaniu wstpnych informacji autorzy spotkali si z przedstawicielami gmin i powiatów. Celem spotkania, które odbyło si w Urzdzie Marszałkowskim Województwa lskiego, było zapoznanie uczestników z zasadami budowy Strategii Rozwoju Turystyki oraz z przyjt metodyk prac. Trzeci krok - opracowanie kwestionariusza, który rozesłano do wszystkich gmin województwa lskiego. Zagadnienia, o jakie pytano dotyczyły midzy innymi: znaczenia turystyki dla lokalnej gospodarki; podstaw dokumentacyjnych rozwoju turystyki; sieci i roli informacji turystycznej (narzdzi i technik promowania turystyki przez gmin); współpracy władz gminnych z przedsibiorcami obsługujcymi ruch turystyczny; głównych celów podróy turystycznych do gminy; aspiracji gmin wzgldem rynku turystycznego; zamierze gmin w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej; obecnego i potencjalnego znaczenia dla gminy form turystyki (biznesowej; miejskiej i kulturowej; przygranicznej i tranzytowej; na obszarach wiejskich; aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej; uzdrowiskowej). Na podstawie zebranych danych oraz analizy literatury, przygotowano prezentacje o moliwociach rozwoju markowych produktów w województwie lskim. Prezentacje stanowiły tło do dyskusji podczas warsztatów zorganizowanych w czterech miejscowociach: Ogrodziecu, Cieszynie, Rybniku i Katowicach. W spotkaniach uczestniczyło ponad 130 osób. Efektem konsultacji społecznych było uzyskanie informacji dotyczcych: problemów, celów, warunków, moliwoci rozwoju markowych produktów turystycznych. Krok czwarty wywiady. Organizowane spotkania koczyły si kilkoma wywiadami, które przeprowadzali autorzy Strategii z wybranymi uczestnikami np. reprezentujcymi podmioty gospodarcze działajce w brany turystycznej. Wywiady dotyczyły prognoz rozwoju produktów turystycznych, ogranicze rozwoju tych podmiotów itp. Informacje uzyskane z literatury fachowej, kwestionariuszy oraz podczas przeprowadzonych spotka i wywiadów zostały przeanalizowane w celu opracowania załoe Strategii, jej celów oraz sugestii dotyczcych przyszłych bada. 7

8 2. Metodyka opracowania Metodyk opracowania Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie lskim mona przedstawi w czterech fazach, które obejmuj: diagnoz, prognoz, plan strategiczny, wdraanie. Rysunek 3. Metodyka opracowania Strategii. 8

9 Diagnoza W tej fazie opracowano audyt turystyczny, składajcy si z: oceny walorów i atrakcji turystycznych, analizy infrastruktury turystycznej, segmentacji rynków turystycznych. W ocenie walorów i atrakcji turystycznych uwzgldniono: a) walory przyrodnicze, b) walory antropogeniczne, c) atrakcje kulturowe, rozrywkowe, poznawcze itd. Analiza infrastruktury turystycznej obejmuje: a) baz noclegow, b) baz gastronomiczn, c) baz towarzyszc, d) dostpno transportow i komunikacyjn. Analiza rynków turystycznych i ich segmentów zawiera analiz rynków zarówno krajowych jak i zagranicznych. W diagnozie oraz w prognozie wykorzystano pierwotne i wtórne ródła, miedzy innymi wyniki ankiety, która została rozesłana do wszystkich gmin i powiatów. Wyniki ankiety prezentowane były podczas spotka z przedstawicielami gmin, przedsibiorców i organizacji. W trakcie czterech spotka ustalono mocne i słabe strony oraz szanse i zagroenia rozwoju okrelonych produktów markowych. Uczestnicy spotka zgłaszali take problemy, które naleałoby rozwiza, by produkty turystyczne mogły by lepiej rozwijane. Efektem konsultacji społecznych było opracowanie analizy SWOT, scenariuszy oraz okrelenie wizji i misji rozwoju turystyki w województwie lskim. Diagnoz zamyka analiza SWOT, w której wykorzystano take wskazania zawarte w innych dokumentach, jeli mona je było odnie do turystyki. Prognoza Prognoza zawiera scenariusze rozwoju. W ich opracowaniu wykorzystano metod delfick. Scenariusze przedstawiaj zebrane i usystematyzowane pogldy zarówno osób uczestniczcych w spotkaniach, jak i ekspertów, odnoszce si do rónych moliwych sytuacji, które mog odzwierciedla w przyszłoci rozwój turystyki w województwie lskim. W Strategii przedstawiono dwa rodzaje scenariuszy dotyczcych rozwoju turystyki: scenariusz optymistyczny i pesymistyczny. Plan strategiczny Plan strategiczny wynika z diagnozy, prognozy i uwzgldnia obszary, cele strategiczne oraz cele kierunkowe. Wizja i misja wyłonione zostały podczas spotka z przedstawicielami samorzdów, organizacji turystycznych oraz brany turystycznej. Równie cele strategiczne i kierunkowe omawiano w trakcie zebra, informujc i przedstawiajc cele zawarte w innych dokumentach (Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski, Strategii Rozwoju Województwa lskiego na lata , Programie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku na obszarze województwa lskiego). Przyjto zasad, e rozwój turystyki w województwie lskim odbywa si bdzie z zachowaniem zasad zrównowaonego rozwoju, uwzgldniajcego cztery sfery (łady): ekonomiczn, ekologiczn, społeczn i infrastrukturaln. Jako cele strategiczne przyjto rozwój markowych produktów turystycznych. W celach strategicznych wyróniono cele kierunkowe, okrelajce składowe poszczególnych produktów markowych, które naley rozwija. Cele te wynikaj z analizy SWOT oraz zidentyfikowanych problemów. Kady cel kierunkowy prezentowany jest z zachowaniem nastpujcych elementów: 9

10 - krótkiego opisu, - obszarów wystpowania okrelonego produktu i moliwoci rozwoju. Wskazane obszary nie wyczerpuj moliwych lokalizacji rozwoju danego produktu a jedynie okrelaj te, w których w chwili obecnej wystpuje dany produkt lub obszar dany cechuj najwiksze potencjalne moliwoci rozwoju, - prognoz i trendów w turystyce, - działa, jakie naley podj, by produkt był racjonalnie rozwijany. Wdraanie Wdraanie planu strategicznego rozwoju turystyki w województwie lskim winno odbywa si na okrelonych zasadach. W przyjtej metodyce uwzgldniono nastpujcy algorytm: wybór zada (priorytetyzacja), opracowanie programów operacyjnych na konkretne lata (okresy), monitoring, ewaluacja. W procesie wdraania Strategii Rozwoju Turystyki Województwa lskiego, w trakcie którego wyznaczane bd na poziomie lokalnym lub regionalnym lokalizacje konkretnych przedsiwzi i inwestycji turystycznych mogcych oddziaływa na rodowisko, naley uwzgldnia cele i zasady ochrony rodowiska, w tym okrelone w ustawie prawo ochrony rodowiska oraz ustawie o ochronie przyrody. 10

11 C. Turystyka w województwie lskim 1. Charakterystyka województwa lskiego Podstawowe dane charakteryzujce województwo lskie przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Podstawowe dane charakteryzujce województwo lskie Charakterystyka Liczba ludnoci Wartoci liczbowe Porównanie 4731,5 tys. osób Drugie miejsce w kraju po województwie mazowieckim Powierzchnia km 2 przed województwem witokrzyskim Czternasta lokata w kraju i opolskim Gsto zaludnienia 384 os/km 2 rednio 122 os/km 2 w kraju Struktura administracyjna 19 miast na prawach powiatu (powiatów grodzkich) 17 powiatów ziemskich 167 gmin Wskanik telefonizacji 318,4 telefonicznych łcz głównych na 1000 mieszkaców Wyszy od redniej krajowej wynoszcej 310,6 Wskanik gstoci sieci wodocigowej 141,1 km na 100 km 2 71,9 km na 100 km 2 w kraju Wskanik gstoci sieci kanalizacyjnej 52,8 km na 100 km 2 19,5 km na 100 km 2 w kraju Wskanik gstoci sieci gazowej 124,4 km na 100 km 2 37,3 km na 100 km 2 w kraju Stacje paliw 984 stacji 10,6% stacji paliw w kraju Liczba podmiotów gospodarczych ogółem 417,9 tys. 12,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju w tym: z udziałem kapitału zagranicznego osób fizycznych oraz spółek cywilnych 4,0 tys. spółek 366,5 tys. jednostek 1,0% ogółu firm zarejestrowanych w województwie 87,7% ogółu jednostek zarejestrowanych w województwie Pracujcy w rolnictwie, łowiectwie, lenictwie Pracujcy w przemyle i budownictwie Pracujcy w usługach 210,0 tys. osób 595,5 tys. osób 868,0 tys. osób 12,7% ogółu pracujcych w województwie 35,5% ogółu pracujcych w województwie 51,8% ogółu pracujcych w województwie Stopa bezrobocia 16,5% 18,0% w kraju Produkt Krajowy Brutto (PKB) (2001 r.) ,4 mln zł 13,7% PKB dla kraju ródła: Rocznik statystyczny województwa lskiego 2003, US, Katowice 2003 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa

12 2. Potencjał turystyczny województwa lskiego Połoenie. Województwo lskie połoone jest w południowej Polsce, graniczy z województwami: opolskim, łódzkim, witokrzyskim, małopolskim oraz Czechami i Słowacj. Powierzchnia województwa wynosi km 2, co stanowi 3,9% powierzchni Polski. Obszar województwa lskiego charakteryzuje si zrónicowaniem warunków fizycznogeograficznych. Tereny północne oraz południowe ze wzgldu na du atrakcyjno przyrodnicz (Wyyna Czstochowska, Beskid lski i ywiecki) wyróniaj si korzystnymi warunkami z punktu widzenia przydatnoci do uprawiania i rozwoju turystyki, zarówno pobytowej jak i weekendowej. Walory i atrakcje turystyczne Walory przyrodnicze. Połoenie województwa lskiego w obrbie rónorodnych jednostek fizyczno-geograficznych o zrónicowanej budowie geologicznej, warunkach klimatycznych, glebowych, ukształtowaniu terenu oraz intensywno antropopresji zdecydowały o du- ym zrónicowaniu fauny i flory. Wystpuj tutaj zarówno elementy charakterystyczne dla niu europejskiego, jak te dla terenów wyynnych, górskich oraz kotlin podgórskich. To zrónicowanie uatrakcyjnia obszar dla wielu form turystyki. W województwie lskim do 2003 roku utworzono 61 rezerwatów o łcznej powierzchni ponad 3619 ha, co stanowi ok. 0,3% powierzchni całego województwa. Rezerwaty przyrody w województwie lskim skupiaj si głównie w czci północnej i południowej, tylko niewielka ich ilo rozproszona jest w czci rodkowej. W województwie lskim powołano dotychczas 8 parków krajobrazowych, chronicych obszary o szczególnych wartociach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Parki krajobrazowe zajmuj powierzchni ha, co stanowi 19,21% powierzchni województwa lskiego. W województwie lskim utworzono take 22 obszary chronionego krajobrazu, które obejmuj wyróniajce si krajobrazowo tereny o rónych typach ekosystemów. Liczba uytków ekologicznych w województwie lskim wynosiła 40. Przedmiotem ochrony s w nich głównie: torfowiska, stawy oraz łki. Do tej pory w województwie lskim powołano jedynie 3 stanowiska dokumentacyjne: wyrobisko dolomitów w Blachówce (Bytom) i wychodnie piaskowców karboskich w Rydułtowach i odkrywka cieszynitów w Cieszynie. W województwie lskim powołano 16 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Według stanu na koniec 2002 roku w regionie ustanowiono 1366 pomników przyrody, z czego najwiksza ich liczba jest w powiatach: tarnogórskim, lublinieckim, kłobuckim, czstochowskim, bielskim, ywieckim i cieszyskim. Ukształtowanie. Województwo lskie charakteryzuje si zrónicowan budow geologiczn i urozmaicon rzeb terenu. Obejmuje swoim zasigiem obszar Wyyny lsko- Krakowskiej, fragment Niziny lskiej, Północnego Podkarpacia oraz Zewntrznych Karpat Zachodnich. Znaczn powierzchni zajmuj obszary o charakterze równinnym np. Kotlina Owicimska i Raciborska, z rozległymi dolinami Wisły i Odry oraz due obszary niektórych dolin rzecznych w obrbie Wyyny lskiej, jak np. Dolina Małej Panwi z przyległymi terenami Białej Przemszy w rejonie Pustyni Błdowskiej. Na płaskiej powierzchni licznie wystpuj zbiorniki wodne zarówno pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego. Poza równinnym terytorium rozcigaj si intensywnie urzebione tereny Wyyny Czstochowskiej i pasma górskie Beskidów. Obok naturalnych krajobrazów wystpuj tu take rónorodne formy antropogeniczne zwizane z działalnoci gospodarcz człowieka. Województwo lskie jest obszarem silnie zrónicowanym, zarówno pod wzgldem intensywnoci urzebienia, jak i rónorodnoci form. Wody powierzchniowe. Województwo lskie połoone jest w dorzeczu Wisły i Odry, rzek nalecych do zlewni Morza Bałtyckiego. Tylko niewielki fragment województwa w rejonie Istebnej odwadniany jest przez potok Czadeczka i dalej rzek Wag do zlewiska Morza Czar- 12

13 nego. Równie wany jak Czadeczka jest potok Krela, które po połczeniu si poprzez Czerniank wpadaj do Kysucy i dalej płyn do Wagu i Dunaju. Rzeki i potoki południowej czci województwa lskiego charakteryzuj si wysokimi stanami wód w okresie roztopów wiosennych, uzupełnianych dodatkowo opadami letnimi i jesiennymi. Stan czystoci wikszoci rzek i potoków jest niezadowalajcy, i tylko ródłowe odcinki wikszoci cieków prowadz wody mieszczce si w I klasie czystoci. Zanieczyszczenie wód utrudnia rozwój sportów wodnych oraz turystyki specjalistycznej. Lasy. O specyfice lasów tego obszaru w duej mierze zadecydował rozwój przemysłu cikiego, wykorzystujcego drewno jako materiał opałowy i budowlany. Rabunkowa gospodarka lena spowodowała olbrzymie zmiany w przestrzennym wystpowaniu i składzie gatunkowym lasów. Lasy i grunty lene na obszarze województwa lskiego zajmuj obecnie ha (dane z 2003r.), a ich rozmieszczenie w obrbie powiatów i gmin jest nierównomierne. Zrónicowane s take stosunki własnociowe gruntów lenych. Aktualnie udokumentowanych jest 27 zespołów, stanowicych wikszo sporód opisywanych zbiorowisk lenych w Polsce. Najwiksz lesistoci charakteryzuj si tereny górskie, mało przydatne dla rolnictwa ze wzgldu na zrónicowan rzeb terenu i specyficzne warunki klimatyczne. Due połacie lasów wystpuj ponadto na Wyynie lskiej i w Kotlinie Owicimsko-Raciborskiej. Najsilniej zniszczone kompleksy lene wystpuj w obrbie Aglomeracji Górnolskiej, co wynika z szeroko pojtych procesów urbanizacyjnych na tym terenie, a szczególnie z bezporedniego i poredniego oddziaływania przemysłu na rodowisko. Nie bez znaczenia s take obszary poprzemysłowe, które w ramach procesów rekultywacji lub spontanicznej sukcesji uległy zalesieniu, tworzc tym samym lasy antropogeniczne. W województwie lskim przewaaj zbiorowiska borów wierkowych, sosnowo-wierkowych i borów mieszanych, lasów przydatnych dla rónych form turystyki. Walory kulturowe. Na terenie województwa lskiego znajduje si ponad 4000 zabytków wpisanych do rejestru. Jednake liczba tych, które s godne odrestaurowania i udostpnienia turystom jest duo wysza. W wikszoci s to obiekty architektoniczne: zamki, pałace, dwory, kocioły i kaplice, układy urbanistyczne poszczególnych miast, kolonie robotnicze, a take zabytki techniki i przemysłu oraz cmentarze i parki. Na obszarze regionu zlokalizowane s liczna miejsca pielgrzymkowe, z czego 5 z koronowanymi wizerunkami Matki Boskiej. Wród 43 muzeów w woj. lskim kilka jest szczególnie atrakcyjnych w skali krajowej. W regionie aktualnie działa 85 galerii, z tego najwicej w Katowicach, Gliwicach, Czstochowie, w Bielsku Białej. W województwie lskim działa 15 teatrów, opera, dwie estrady lskie, orkiestry symfoniczne i dte. W regionie działa take wiele zespołów folklorystycznych, z których najbardziej znany jest Zespół Pieni i Taca lsk z Koszcina. Wiele z tych zespołów pochodzi ze lska Cieszyskiego - 17 i Beskidu ywieckiego W województwie funkcjonuj 62 kina, posiadajce miejsc na widowniach, co daje wskanik 5,4 miejsca na mieszkaców. Sytuacja jest zrónicowana w obrbie poszczególnych miast. W najlepszej sytuacji znajduje si Kunia Raciborska, gdzie na mieszkaców przypada a 50 miejsc, w najgorszej du- e miasta zwłaszcza Czstochowa 0,4 miejsca na 1000 mieszkaców i Sosnowiec (2,4). Jednak wiele miejscowoci nie posiada kin. Na terenie województwa znajduje si unikalny w skali kraju obiekt Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, bdcy jednym z najwikszych w Europie zespołów wypoczynkoworekreacyjno-rozrywkowych. Liczne atrakcje zlokalizowane na obszarze parku takie jak: lski Ogród Zoologiczny, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Wesołe Miasteczko, Stadion lski, Skansen oraz liczne inne obiekty sportowo-rekreacyjne przycigaj nie tylko mieszkaców Aglomeracji Górnolskiej ale take turystów z innych czci regionu oraz spoza niego. 13

14 Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa. Zgodnie z Ustaw o usługach turystycznych, prawo uywania nazwy: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieowe, schronisko i pole biwakowe maj jedynie te obiekty, które pozytywnie przeszły proces kategoryzacyjny. Baza noclegowa województwa lskiego na koniec 2002 roku obejmowała: 387 obiektów noclegowych, w tym: 75 hoteli, 2 motele, 12 pensjonatów, 8 kempingów, 7 domów wycieczkowych. Na szlakach górskich turyci skorzysta mog z 12 schronisk, a na terenie całego województwa - z 22 schronisk młodzieowych. Wikszo z nich funkcjonuje przez cały rok. Tabela 2. Wykorzystanie obiektów noclegowych w województwie lskim w latach Korzystajcy z Miejsca noclegowe (w tysicach) Udzielone noclegi noclegów Rok Obiekty (w tysicach) ,7 3179, ,0 3323, ,8 2964, ,9 2560,9 ródło: Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS, 2003 Hotelow baz noclegow w województwie lskim stanowiło 75 hoteli rónej kategorii. W porównaniu z rokiem 2001 liczba hoteli wzrosła (tabela 3). Tabela 3. Hotele w województwie lskim według kategorii Rok Ogółem Kategoria W trakcie kategoryzacji 5 gwiazdkowe 4 gwiazdkowe 3 gwiazdkowe 2 gwiazdkowe 1 gwiazdkowe ródło: Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS, 2003 W porównaniu z 2001 rokiem wzrosła równie liczba miejsc noclegowych, natomiast zmniejszyła si liczba miejsc noclegowych w hotelach 5 gwiazdkowych, a wic o najwyszym standardzie (tabela 4). 14

15 Tabela 4. Miejsca noclegowe w hotelach województwa lskiego w latach Rok Ogółem Kategoria W trakcie kategoryzacji 5 gwiazdkowkowkowkowkowe 4 gwiazd- 3 gwiazd- 2 gwiazd- 1 gwiazd ródło: Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS, 2003 W 2002 roku udzielono w obiektach hotelowych około 700 tys. noclegów. W porównaniu z latami liczba udzielonych noclegów maleje. Tabela 5. Udzielone noclegi w hotelach w województwie lskim w latach Rok Ogółem Kategoria W trakcie kategoryzacji 5 gwiazdkowkowkowkowkowe 4 gwiazd- 3 gwiazd- 2 gwiazd- 1 gwiazd ródło: Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS, 2003 Stopie wykorzystania bazy hotelowej w latach oscylował w granicach 32-36%. Najwyszy wskanik wykorzystania pokoi notuje si w hotelach 4 gwiazdkowych. Natomiast w hotelach najwyszej kategorii nastpił wyrany spadek wykorzystania pokoi w porównaniu z 2000 i 2001 rokiem. Tabela 6. Stopie wykorzystania pokoi (w%) w hotelach województwa lskiego w latach Rok Ogółem Kategoria W trakcie 5 gwiazdkowkowkowkowkowzacji 4 gwiazd- 3 gwiazd- 2 gwiazd- 1 gwiazd- kategory ,2-50,7 38,3 32,8 32, ,9 60,5 47,3 33,2 33,4 24, ,9 37,1 40,8 31,5 29,7 33, ,9 8,3 43,1 35,6 28,0 35,6 31,3 ródło Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS,

16 Turyci zainteresowani agroturystyk maj do dyspozycji w regionie ponad 350 gospodarstw, w przewaajcej iloci połoonych w Beskidach. Obok tradycyjnych procentowych mierników w analizach zjawisk turystycznych stosuje si te mierniki specyficzne, tylko dla potrzeb turystyki. W tym zakresie wykorzystywane s nastpujce rodzaju wskaniki: wskanik nasycenia baz turystyczn wyraony liczb miejsc noclegowych przypadajcych na km 2 powierzchni całkowitej, zwany wskanikiem Charvata, wskanik intensywnoci ruchu turystycznego wyraony liczb turystów korzystajcych z noclegów przypadajc na 1000 mieszkaców stałych, zwany wskanikiem Schneidera, wskanik funkcji turystycznej wyraony liczb turystów korzystajcych z noclegów przypadajc na km 2 powierzchni całkowitej, zwany wskanikiem Deferta, wskanik liczby udzielonych noclegów przypadajcej na km 2 powierzchni całkowitej, wskanik funkcji turystycznej miejscowoci Baretje a i Deferta, wyraony liczb turystycznych miejsc noclegowych, pomnoon przez 100, przypadajc na liczb ludnoci miejscowej. Analizujc wskanik nasycenia baz turystyczn (Charvata), naley stwierdzi, i powiatem najlepiej wyposaonym w baz noclegow w 2001 r. był powiat cieszyski, w którym na jeden km 2 powierzchni całkowitej przypadało a 15,9 miejsc noclegowych, oraz powiat bielski - 7,2 miejsc na 1 km 2. Poród gmin miejskich, najwiksz pojemnoci bazy noclegowej charakteryzowały si: Ustro - 95,8 miejsc na 1 km 2 oraz Szczyrk - 51,8, a poród gmin wiejskich: Czernichów - 18,1 i Jaworze - 16,9. Miasta na prawach powiatu o najwikszej pojemnoci bazy turystycznej to: Chorzów - 14,4 i Czstochowa - 14,3 miejsc na 1 km 2. Analiza wskanika intensywnoci ruchu turystycznego (Schneidera) wskazuje, i najwiksza liczba turystów na 1000 mieszkaców przypadła w powiatach: cieszyskim ,9 oraz bielskim - 665,9. Gmin miejsk o najwyszym w województwie lskim poziomie tego wskanika był: Szczyrk ,1 i Wisła ,6, natomiast gmin wiejsk: Czernichów ,0 oraz Kroczyce ,9. Miasta na prawach powiatu, w których na 1000 mieszkaców przypadało najwicej turystów, to: Czstochowa - 740,0 oraz Bielsko-Biała ze wskanikiem wynoszcym 340,6. Najwiksz liczb turystów korzystajcych z noclegów przypadajc na km 2 powierzchni całkowitej (wskanik Deferta) charakteryzowały si powiaty: cieszyski - 443,2 oraz bielski Wród gmin miejskich wskanik ten przyjmował najwiksze wartoci: w Ustroniu ,9 oraz Szczyrku ,5, natomiast wród gmin wiejskich w Jaworzu - 397,8 oraz Czernichowie - 391,2. W miastach na prawach powiatu, na jednym km 2 najwicej turystów korzystało z noclegów: w Czstochowie ,4 i Chorzowie - 682,0. Na jednym km 2 powierzchni całkowitej, najwicej noclegów udzielono w powiatach: cieszyskim ,0 oraz bielskim - 718,3, a w gminach miejskich: w Ustroniu ,2 oraz Szczyrku ,5. W odniesieniu do gmin wiejskich województwa lskiego wskanik ten kształtował si na najwyszym poziomie w gminach: Jaworze ,9 i Czernichów ,2, a w miastach na prawach powiatu: w Chorzowie ,2 i Katowicach ,3. Analizujc wskanik funkcji turystycznej miejscowoci (Baretje a i Deferta) stwierdzono, i najwiksz liczb turystycznych miejsc noclegowych przypadajc na 100 mieszkaców stałych, charakteryzowały si powiaty: cieszyski (wskanik 6,8) i ywiecki (3,1)oraz gminy miejskie: Wisła - 37,7 i Ustro - 35,7, a sporód gmin wiejskich: Czernichów - 15,9 oraz Rajcza - 9,4. Miasta na prawach powiatu, w których na 100 mieszkaców przypadało najwicej turystycznych miejsc noclegowych, to: Czstochowa - 0,9 oraz Bielsko-Biała ze wskanikiem wynoszcym 0,8. 16

17 Baza gastronomiczna. Według stanu na koniec 2002 r. w województwie lskim zarejestrowanych było 13 tys. placówek gastronomicznych. W obiektach bazy noclegowej w 2002 r. było około 487 placówek gastronomicznych. Ich liczba zmalała w analizowanym okresie. Tabela 7. Placówki gastronomiczne w obiektach noclegowych turystyki w województwie lskim w latach Rok Ogółem Restauracje Stołówki Bary i kawiarnie Punkty gastronomiczne ródło: Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS, 2003 Baza towarzyszca (infrastruktura techniczna specjalistyczna). Na obszarze województwa lskiego wyznaczono i oznakowano 4670 km pieszych szlaków turystycznych. W województwie realizowany jest program Rowerem po lsku, którego koordynatorem jest lski Zwizek Gmin i Powiatów. Województwo lskie stwarza równie doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. W Beskidach, w okolicach Bielska-Białej, znajduj si liczne trasy narciarskie, których łczna długo w regionie wynosi ponad 200 km. W regionie znajduje si kilkanacie rzek i zbiorników wodnych słucych rekreacji wodnej i eglarstwu. Najczciej s to zbiorniki sztuczne, utworzone poprzez budow zapór na ciekach wodnych, ale istnieje te kilka zbiorników urzdzonych w dawnych wyrobiskach górniczych kopal piasku. Wikszo z nich wykorzystywana jest do eglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa, wiolarstwa oraz pływania i wypoczynku nad wod. Wyyna Krakowsko-Czstochowska swoim ukształtowaniem terenu i formami skalnymi przyciga amatorów wspinaczki skałkowej. Do terenów przeznaczonych na działalno skałkow nale: Skałki Kroczyckie, Podlesickie, Rzdowickie, Włodowickie, rejon Podlesic, rejon Okiennika oraz rejon Olsztyna, Podzamcza i Ryczowa. W wyniku zjawisk krasowych powstało na Wyynie Krakowsko-Czstochowskiej ponad 900 jaski i schronisk skalnych, zgrupowanych w okolicy Olsztyna, Potoku Złotego, Podlesic i Smolenia, stanowicych cel przyjazdów wspinaczy skałkowych. 17

18 Tabela 8. Wybrane dane statystyczne dotyczce turystyki w województwie lskim L.p. Wyszczególnienie Województwo Porównanie miejsce na lskie tle innych województw 1. Liczba obiektów bazy noclegowej Liczba miejsc noclegowych w bazie noclegowej Korzystajcych z noclegów (w tysicach) 1054,8 4. Udzielonych noclegów (w tysicach) 2551,4 5. Liczba miejsc noclegowych na 10 tys. mieszkaców 62, Stopie wykorzystania miejsc noclegowych (%) 24, Pomioty turystyczne posiadajce zezwolenia Pomioty turystyczne grupy I * Pomioty turystyczne grupy I/ II ** Pomioty turystyczne grupy I/II/III *** Liczba biur turystycznych na podstawie sprawozdania SP-3 za 2002 rok Pracujcy w biurach turystycznych (osób), W tym osoby, dla których jest to główne miejsce pracy 1247 Liczba hoteli ogółem 75 - ***** **** 2 - *** ** 22 - * 11 - w trakcie kategoryzacji Liczba miejsc w hotelach Wykorzystanie miejsc hotelowych (%) 26,2 13 Wskanik Charvata**** * Wyszy w porównaniu do 16. 2,9 wskanika wyliczonego dla kraju (2,0) Niszy w porównaniu ze wskanikiem 17. Wskanik Schneidera**** 245,5 wyliczonym dla kraju (368,4) 18. Wskanik Deferta**** 96,5 45,5 dla kraju 19. Wskanik Baretje a i Deferta**** 0,7 1,6 dla kraju 20. Placówki gastronomiczne w obiektach noclegowych turystyki Długo wyznaczonych i oznakowanych szlaków turystycznych (w kilometrach) Długo tras narciarskich w Beskidach (woj. lskie) (w kilometrach) 220 * I grupa obejmuje organizatorów i poredników, którzy maj zezwolenie na prowadzenie działalnoci wyłcznie na terenie Polski ** II grupa obejmuje organizatorów i poredników, którzy maj zezwolenie na prowadzenie działalnoci wyłcznie na terenie krajów europejskich *** III grupa obejmuje organizatorów i poredników, którzy maj zezwolenie na prowadzenie działalnoci wyłcznie na terenie krajów pozaeuropejskich **** - patrz Słownik poj zamieszczony przed Bibliografi ródła: - Rynek usług hotelarskich w Polsce. Polskie Zrzeszenie hoteli. Warszawa, Rynek biur podróy 2004.Polskie Zrzeszenie Hoteli, Instytut Turystyki w Warszawie Warszawa Rocznik Statystyczny Województwa lskiego

19 System komunikacyjny. Województwo lskie ley na skrzyowaniu szlaków komunikacyjnych północ-południe i wschód-zachód (na skrzyowaniu dwóch autostrad A1 i A4). Przez region przebiegaj wane szlaki komunikacyjne - drogowe i kolejowe. Turyci mog stosunkowo łatwo dotrze do województwa z dowolnego miejsca w Polsce i Europie. Dla przykładu mona poda, e odległo z Katowic do Pragi wynosi 480 km, do Wiednia km, do Budapesztu km, a do Bratysławy km. W województwie znajduje si gsta sie dróg, a sie kolejowa naley do jednych z najgstszych w Europie. Dobrze rozwinita jest komunikacja autobusowa. W wikszych miastach działaj wypoyczalnie samochodów osobowych. W regionie funkcjonuje take Midzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Na obszarze województwa lskiego znajduje si 18 dróg krajowych oraz 62 drogi wojewódzkie. Poza miastami na prawach powiatu 775 km dróg krajowych i 1233 km dróg wojewódzkich funkcjonuje jako elementy liniowe układu, za odcinki w miastach współpracuj z drogami powiatowymi i gminnymi w 19 obszarowych układach drogowo-ulicznych. 3. Segmentacja rynku turystycznego województwa lskiego Rynki turystyczne Województwo lskie - z jego bogactwem flory i fauny, duym zrónicowaniem ukształtowania terenu, bogactwem tradycji i kultur, a take duymi aglomeracjami miejskimi stanowicymi centra biznesowe regionu i południa Polski - jako miejsce destynacji turystycznej jest mocno zrónicowane i obfituje w rónorakie atrakcje turystyczne,. Krajowy rynek turystyczny dla województwa lskiego Rzeczywista wielko rynku turystycznego, a szczególnie segmentu rynku okrelanego przez odwiedzajcych jednodniowych oraz odwiedzajcych zainteresowanych wypoczynkiem codziennym, witecznym, weekendowym i tranzytem, jest trudna do oszacowania. Sprawozdawczo w statystyce turystyki ogranicza si do ewidencji czci turystów, którzy korzystaj przynajmniej z jednego noclegu w rejestrowanej bazie noclegowej. Pomija si natomiast turystów korzystajcych z noclegów u znajomych i rodziny, w nie zarejestrowanych kwaterach prywatnych i w gospodarstwach agroturystycznych. Poniej przedstawiono charakterystyk krajowego rynku turystycznego z jego implikacjami dla województwa lskiego. Rysunek 4. Rynek turystów krajowych korzystajcych w 2001 roku z bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego, według województw. ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2002 r. 19

20 Tabela 9. Preferencje turystów krajowych wobec poszczególnych kategorii bazy noclegowej na terenie całej Polski i województwa w 2001 r. ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2002 r. Tabela 10. Udział województwa lskiego jako miejsca destynacji turystycznej w rynku turystyki krajowej poszczególnych obiektów noclegowych. ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2002 r. 20

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Spis treci Wstp... 4 1. Sektor turystyczny na wiecie i w Polsce... 6 2. Diagnoza stanu sektora turystycznego w województwie podlaskim... 20 2.1. Dziaalno usugowa zwizana

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013 Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata 2009 2013 Sierpień 2009 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Charakterystyka sektora turystycznego w województwie śląskim oraz w powiecie

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA Opracowanie zostało wykonane w ramach zadania pn. Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 Załcznik do Uchwały nr XXVII/184/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 PROJEKT KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 Zarząd Województwa Małopolskiego Opracowanie Zespół w składzie: Elżbieta Kantor, dr Marek Łabaj, Anna Niedźwieńska, Mateusz

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków,

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN KWIECIEŃ 2010 Spis treści WSTĘP........2 ROZDZIAŁ I... 5 1. Turystyka i zagospodarowanie turystyczne w literaturze.......5 1.1. Definicja turystyki.....5

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018 Fundusze Europejskie dla Małopolski 1 2 STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo