STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013"

Transkrypt

1 SEJMIK WOJEWÓDZTWA LSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA Katowice, grudzie 2004r.

2 Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim na lata została przygotowana jako opracowanie badawczo-rozwojowe wykonane na zlecenie Zarzdu Województwa lskiego przez Górnolsk Wysz Szkoł Handlow w Katowicach. Uwzgldnia ona take uwagi i korekty zgłaszane podczas prowadzonych konsultacji po zakoczeniu opracowania badawczo-rozwojowego. 2

3 Spis treci: A. Wstp... 4 B. Metodyka opracowania Strategii Metodyka bada Metodyka opracowania... 8 C. Turystyka w województwie lskim Charakterystyka województwa lskiego Potencjał turystyczny województwa lskiego Segmentacja rynku turystycznego województwa lskiego Obszary rozwoju produktu turystycznego województwa lskiego Analiza SWOT D. Prognoza rozwoju turystyki w województwie lskim Scenariusze rozwoju turystyki w województwie lskim do 2013 roku E. Cele strategiczne, cele kierunkowe, działania Wizja turystyki w województwie lskim Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna Cel strategiczny: Podnoszenie dostpnoci i jakoci wiadczonych usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych F. System wdraania Strategii Struktura zarzdzania Potencjalne ródła finansowania Wskaniki realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie lskim G. Zakoczenie Słownik poj Bibliografia Spis rysunków i tabel

4 A. Wstp Wszystko powinno si robi tak prosto, jak tylko to jest moliwe ale nie prociej. Albert Einstein Województwo lskie, ze swymi licznymi walorami turystycznymi, ciekawymi, czsto wyjtkowymi atrakcjami, z dobrze rozwinit baz turystyczn, moe konkurowa z wieloma regionami w kraju. Okreleniem odpowiednich warunków, kierunków i działa umoliwiajcych rozwój markowych produktów turystycznych w regionie zajło si około 120 przedstawicieli samorzdu terytorialnego, brany turystycznej oraz organizacji społecznych. Poprzez uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, konsultacjach za porednictwem internetu, wzili oni udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie lskim. Podstawowymi dokumentami analitycznymi były informacje z gmin i powiatów, uzyskane poprzez kwestionariusz dotyczcy zamierze inwestycyjnych, organizacyjnych oraz planistycznych w zakresie turystyki. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim opiera si take o: Strategi Rozwoju Turystyki w latach (Rzdowy Program Wsparcia Rozwoju Turystyki w latach ), Strategi Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski, Strategi Rozwoju Województwa lskiego na lata , Polska 2025 Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównowaonego Rozwoju, Program rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku na obszarze województwa lskiego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa lskiego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata Działania wynikajce ze Strategii prowadzi bd do: zaspokojenia potrzeb turystów, racjonalnego korzystania ze rodowiska przyrodniczego, wzmocnienia gospodarki gmin i tworzenia miejsc pracy. Główne cele jakociowe zawarte w Strategii zmierzaj do: wydłuenia pobytów turystów w województwie lskim, zwikszenia dochodów gmin i powiatów z turystyki w województwie lskim, zwikszenia liczby turystów poza okresami szczytów wakacyjnych, poprawy wizerunku województwa, zwikszenia liczby ponownych wizyt goci, unowoczenienia infrastruktury turystycznej, zmniejszenia negatywnego oddziaływania turystyki na rodowisko przyrodnicze, rozwoju współpracy i partnerstwa w regionie, gminach (klastery), wspomagania rozwoju innych bran, podniesienia poziomu wiedzy humanistycznej Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim na lata została przygotowana jako opracowanie badawczo-rozwojowe wykonane na zlecenie Zarzdu Województwa lskiego przez Górnolsk Wysz Szkoł Handlow w Katowicach. Uwzgldnia ona take uwagi i korekty zgłaszane podczas prowadzonych konsultacji po zakoczeniu opracowania badawczo-rozwojowego. 4

5 Dlaczego warto wspiera i rozwija turystyk w województwie lskim? Turystyka moe by istotnym stymulatorem rozwoju gospodarczego województwa, a dowodem na to s przykłady niektórych regionów: Nord-Pas de Calais we Francji, Północna Nadrenia Westfalia i Kraina Saary w Niemczech, gdzie turystyka stała si podstaw rozwoju innych dziedzin gospodarki. Dochody z turystyki zarówno bezporednie jaki i porednie zasilaj budety gmin. Dochody pochodzce z podatków od nieruchomoci oraz gruntów turystycznych, opłat klimatycznych, opłat za dzieraw itp. s łatwe do wyliczenia. Okrela si je jako dochody bezporednie. Natomiast porednie dochody, wynikajce z rozwoju turystyki, s trudniejsze do okrelenia z uwagi na rozproszenie ich midzy róne rodzaje działalnoci. Z wylicze specjalistów zajmujcych si ekonomi turystyki, działajcych na zlecenie WTO (wiatowej Organizacji Turystyki) wynika, e 1 miejsce turystyczne (stałe) generuje zatrudnienie dla 10 osób. Biorc powyszy wskanik pod uwag i odnoszc go do turystyki w województwie lskim, mona załoy, i jeli stworzy si 10 miejsc noclegowych ( w hotelach, pensjonatach, motelach, gospodarstwach agroturystycznych itp.) i miejsca te bd przez cały rok wykorzystane, to wówczas powstanie 100 dodatkowych miejsc pracy. Ich rozkład moe wyglda nastpujco: 50 miejsc pracy w podstawowej działalnoci turystyki, 25 miejsc w usługach uzupełniajcych oraz 25 miejsc w innych usługach. W warunkach polskich uwaa si, e 1 miejsce turystyczne w uzdrowiskach stymuluje zatrudnienie 7 osób, a w innych obszarach - w granicach 3, 4 osób. Udział zatrudnienia w rónych branach, majcy swe ródło w turystyce, pokazano na rysunku 1. Rysunek.1 Zatrudnienie w turystyce i branach współpracujcych. ródło: European Tourism New partnerships for jobs: conclusions and recommendations of the High Level Group on Turism and Employment, European Commission, October

6 Innym rodzajem oddziaływania turystyki na gospodark województwa mog by, spowodowane przez ruch turystyczny, procesy mnonikowe. W ogólnym ujciu polegaj one na tym, e wydatki turystów w regionie generuj przychody rónych podmiotów. Aktywizacja przychodów nastpuje w rónych sektorach gospodarki, które s zwizane bezporednio lub porednio z obsług ruchu turystycznego (rys. 2). Rysunek 2. Efekt mnonikowy w turystyce. ródło: Sustainable Tourism Developmen: Guide for Local Planners. WTO. Madrid p

7 B. Metodyka opracowania Strategii 1. Metodyka bada Zastosowana metodyka to midzy innymi poszukiwanie danych oraz informacji potrzebnych do opracowania diagnozy stanu turystyki w województwie lskim i okrelenia moliwoci rozwoju piciu markowych produktów turystycznych. W badaniach starano si wskaza podstawowe problemy, które ograniczaj, bd opóniaj rozwój produktów markowych. W tym celu wykorzystano literatur, kwestionariusze oraz wywiady. Podczas bada połoono nacisk na ukazanie potencjału oraz ogranicze rozwoju produktów markowych w województwie lskim. Pierwszy krok - poszukiwanie i przestudiowanie literatury, raportów, katalogów, folderów, odpowiednich aktów prawnych, w celu okrelenia potencjałów i moliwoci rozwoju markowych produktów turystycznych w województwie lskim. Zebrano i przestudiowano ponad 200 rónych publikacji. Ten etap wykazał, i w wielu przypadkach brak jest konkretnych danych lub s one w zalenoci od ródeł rozbiene. Drugi krok zorganizowanie przedsiwzicia. Po przygotowaniu wstpnych informacji autorzy spotkali si z przedstawicielami gmin i powiatów. Celem spotkania, które odbyło si w Urzdzie Marszałkowskim Województwa lskiego, było zapoznanie uczestników z zasadami budowy Strategii Rozwoju Turystyki oraz z przyjt metodyk prac. Trzeci krok - opracowanie kwestionariusza, który rozesłano do wszystkich gmin województwa lskiego. Zagadnienia, o jakie pytano dotyczyły midzy innymi: znaczenia turystyki dla lokalnej gospodarki; podstaw dokumentacyjnych rozwoju turystyki; sieci i roli informacji turystycznej (narzdzi i technik promowania turystyki przez gmin); współpracy władz gminnych z przedsibiorcami obsługujcymi ruch turystyczny; głównych celów podróy turystycznych do gminy; aspiracji gmin wzgldem rynku turystycznego; zamierze gmin w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej; obecnego i potencjalnego znaczenia dla gminy form turystyki (biznesowej; miejskiej i kulturowej; przygranicznej i tranzytowej; na obszarach wiejskich; aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej; uzdrowiskowej). Na podstawie zebranych danych oraz analizy literatury, przygotowano prezentacje o moliwociach rozwoju markowych produktów w województwie lskim. Prezentacje stanowiły tło do dyskusji podczas warsztatów zorganizowanych w czterech miejscowociach: Ogrodziecu, Cieszynie, Rybniku i Katowicach. W spotkaniach uczestniczyło ponad 130 osób. Efektem konsultacji społecznych było uzyskanie informacji dotyczcych: problemów, celów, warunków, moliwoci rozwoju markowych produktów turystycznych. Krok czwarty wywiady. Organizowane spotkania koczyły si kilkoma wywiadami, które przeprowadzali autorzy Strategii z wybranymi uczestnikami np. reprezentujcymi podmioty gospodarcze działajce w brany turystycznej. Wywiady dotyczyły prognoz rozwoju produktów turystycznych, ogranicze rozwoju tych podmiotów itp. Informacje uzyskane z literatury fachowej, kwestionariuszy oraz podczas przeprowadzonych spotka i wywiadów zostały przeanalizowane w celu opracowania załoe Strategii, jej celów oraz sugestii dotyczcych przyszłych bada. 7

8 2. Metodyka opracowania Metodyk opracowania Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie lskim mona przedstawi w czterech fazach, które obejmuj: diagnoz, prognoz, plan strategiczny, wdraanie. Rysunek 3. Metodyka opracowania Strategii. 8

9 Diagnoza W tej fazie opracowano audyt turystyczny, składajcy si z: oceny walorów i atrakcji turystycznych, analizy infrastruktury turystycznej, segmentacji rynków turystycznych. W ocenie walorów i atrakcji turystycznych uwzgldniono: a) walory przyrodnicze, b) walory antropogeniczne, c) atrakcje kulturowe, rozrywkowe, poznawcze itd. Analiza infrastruktury turystycznej obejmuje: a) baz noclegow, b) baz gastronomiczn, c) baz towarzyszc, d) dostpno transportow i komunikacyjn. Analiza rynków turystycznych i ich segmentów zawiera analiz rynków zarówno krajowych jak i zagranicznych. W diagnozie oraz w prognozie wykorzystano pierwotne i wtórne ródła, miedzy innymi wyniki ankiety, która została rozesłana do wszystkich gmin i powiatów. Wyniki ankiety prezentowane były podczas spotka z przedstawicielami gmin, przedsibiorców i organizacji. W trakcie czterech spotka ustalono mocne i słabe strony oraz szanse i zagroenia rozwoju okrelonych produktów markowych. Uczestnicy spotka zgłaszali take problemy, które naleałoby rozwiza, by produkty turystyczne mogły by lepiej rozwijane. Efektem konsultacji społecznych było opracowanie analizy SWOT, scenariuszy oraz okrelenie wizji i misji rozwoju turystyki w województwie lskim. Diagnoz zamyka analiza SWOT, w której wykorzystano take wskazania zawarte w innych dokumentach, jeli mona je było odnie do turystyki. Prognoza Prognoza zawiera scenariusze rozwoju. W ich opracowaniu wykorzystano metod delfick. Scenariusze przedstawiaj zebrane i usystematyzowane pogldy zarówno osób uczestniczcych w spotkaniach, jak i ekspertów, odnoszce si do rónych moliwych sytuacji, które mog odzwierciedla w przyszłoci rozwój turystyki w województwie lskim. W Strategii przedstawiono dwa rodzaje scenariuszy dotyczcych rozwoju turystyki: scenariusz optymistyczny i pesymistyczny. Plan strategiczny Plan strategiczny wynika z diagnozy, prognozy i uwzgldnia obszary, cele strategiczne oraz cele kierunkowe. Wizja i misja wyłonione zostały podczas spotka z przedstawicielami samorzdów, organizacji turystycznych oraz brany turystycznej. Równie cele strategiczne i kierunkowe omawiano w trakcie zebra, informujc i przedstawiajc cele zawarte w innych dokumentach (Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski, Strategii Rozwoju Województwa lskiego na lata , Programie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku na obszarze województwa lskiego). Przyjto zasad, e rozwój turystyki w województwie lskim odbywa si bdzie z zachowaniem zasad zrównowaonego rozwoju, uwzgldniajcego cztery sfery (łady): ekonomiczn, ekologiczn, społeczn i infrastrukturaln. Jako cele strategiczne przyjto rozwój markowych produktów turystycznych. W celach strategicznych wyróniono cele kierunkowe, okrelajce składowe poszczególnych produktów markowych, które naley rozwija. Cele te wynikaj z analizy SWOT oraz zidentyfikowanych problemów. Kady cel kierunkowy prezentowany jest z zachowaniem nastpujcych elementów: 9

10 - krótkiego opisu, - obszarów wystpowania okrelonego produktu i moliwoci rozwoju. Wskazane obszary nie wyczerpuj moliwych lokalizacji rozwoju danego produktu a jedynie okrelaj te, w których w chwili obecnej wystpuje dany produkt lub obszar dany cechuj najwiksze potencjalne moliwoci rozwoju, - prognoz i trendów w turystyce, - działa, jakie naley podj, by produkt był racjonalnie rozwijany. Wdraanie Wdraanie planu strategicznego rozwoju turystyki w województwie lskim winno odbywa si na okrelonych zasadach. W przyjtej metodyce uwzgldniono nastpujcy algorytm: wybór zada (priorytetyzacja), opracowanie programów operacyjnych na konkretne lata (okresy), monitoring, ewaluacja. W procesie wdraania Strategii Rozwoju Turystyki Województwa lskiego, w trakcie którego wyznaczane bd na poziomie lokalnym lub regionalnym lokalizacje konkretnych przedsiwzi i inwestycji turystycznych mogcych oddziaływa na rodowisko, naley uwzgldnia cele i zasady ochrony rodowiska, w tym okrelone w ustawie prawo ochrony rodowiska oraz ustawie o ochronie przyrody. 10

11 C. Turystyka w województwie lskim 1. Charakterystyka województwa lskiego Podstawowe dane charakteryzujce województwo lskie przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Podstawowe dane charakteryzujce województwo lskie Charakterystyka Liczba ludnoci Wartoci liczbowe Porównanie 4731,5 tys. osób Drugie miejsce w kraju po województwie mazowieckim Powierzchnia km 2 przed województwem witokrzyskim Czternasta lokata w kraju i opolskim Gsto zaludnienia 384 os/km 2 rednio 122 os/km 2 w kraju Struktura administracyjna 19 miast na prawach powiatu (powiatów grodzkich) 17 powiatów ziemskich 167 gmin Wskanik telefonizacji 318,4 telefonicznych łcz głównych na 1000 mieszkaców Wyszy od redniej krajowej wynoszcej 310,6 Wskanik gstoci sieci wodocigowej 141,1 km na 100 km 2 71,9 km na 100 km 2 w kraju Wskanik gstoci sieci kanalizacyjnej 52,8 km na 100 km 2 19,5 km na 100 km 2 w kraju Wskanik gstoci sieci gazowej 124,4 km na 100 km 2 37,3 km na 100 km 2 w kraju Stacje paliw 984 stacji 10,6% stacji paliw w kraju Liczba podmiotów gospodarczych ogółem 417,9 tys. 12,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju w tym: z udziałem kapitału zagranicznego osób fizycznych oraz spółek cywilnych 4,0 tys. spółek 366,5 tys. jednostek 1,0% ogółu firm zarejestrowanych w województwie 87,7% ogółu jednostek zarejestrowanych w województwie Pracujcy w rolnictwie, łowiectwie, lenictwie Pracujcy w przemyle i budownictwie Pracujcy w usługach 210,0 tys. osób 595,5 tys. osób 868,0 tys. osób 12,7% ogółu pracujcych w województwie 35,5% ogółu pracujcych w województwie 51,8% ogółu pracujcych w województwie Stopa bezrobocia 16,5% 18,0% w kraju Produkt Krajowy Brutto (PKB) (2001 r.) ,4 mln zł 13,7% PKB dla kraju ródła: Rocznik statystyczny województwa lskiego 2003, US, Katowice 2003 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa

12 2. Potencjał turystyczny województwa lskiego Połoenie. Województwo lskie połoone jest w południowej Polsce, graniczy z województwami: opolskim, łódzkim, witokrzyskim, małopolskim oraz Czechami i Słowacj. Powierzchnia województwa wynosi km 2, co stanowi 3,9% powierzchni Polski. Obszar województwa lskiego charakteryzuje si zrónicowaniem warunków fizycznogeograficznych. Tereny północne oraz południowe ze wzgldu na du atrakcyjno przyrodnicz (Wyyna Czstochowska, Beskid lski i ywiecki) wyróniaj si korzystnymi warunkami z punktu widzenia przydatnoci do uprawiania i rozwoju turystyki, zarówno pobytowej jak i weekendowej. Walory i atrakcje turystyczne Walory przyrodnicze. Połoenie województwa lskiego w obrbie rónorodnych jednostek fizyczno-geograficznych o zrónicowanej budowie geologicznej, warunkach klimatycznych, glebowych, ukształtowaniu terenu oraz intensywno antropopresji zdecydowały o du- ym zrónicowaniu fauny i flory. Wystpuj tutaj zarówno elementy charakterystyczne dla niu europejskiego, jak te dla terenów wyynnych, górskich oraz kotlin podgórskich. To zrónicowanie uatrakcyjnia obszar dla wielu form turystyki. W województwie lskim do 2003 roku utworzono 61 rezerwatów o łcznej powierzchni ponad 3619 ha, co stanowi ok. 0,3% powierzchni całego województwa. Rezerwaty przyrody w województwie lskim skupiaj si głównie w czci północnej i południowej, tylko niewielka ich ilo rozproszona jest w czci rodkowej. W województwie lskim powołano dotychczas 8 parków krajobrazowych, chronicych obszary o szczególnych wartociach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Parki krajobrazowe zajmuj powierzchni ha, co stanowi 19,21% powierzchni województwa lskiego. W województwie lskim utworzono take 22 obszary chronionego krajobrazu, które obejmuj wyróniajce si krajobrazowo tereny o rónych typach ekosystemów. Liczba uytków ekologicznych w województwie lskim wynosiła 40. Przedmiotem ochrony s w nich głównie: torfowiska, stawy oraz łki. Do tej pory w województwie lskim powołano jedynie 3 stanowiska dokumentacyjne: wyrobisko dolomitów w Blachówce (Bytom) i wychodnie piaskowców karboskich w Rydułtowach i odkrywka cieszynitów w Cieszynie. W województwie lskim powołano 16 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Według stanu na koniec 2002 roku w regionie ustanowiono 1366 pomników przyrody, z czego najwiksza ich liczba jest w powiatach: tarnogórskim, lublinieckim, kłobuckim, czstochowskim, bielskim, ywieckim i cieszyskim. Ukształtowanie. Województwo lskie charakteryzuje si zrónicowan budow geologiczn i urozmaicon rzeb terenu. Obejmuje swoim zasigiem obszar Wyyny lsko- Krakowskiej, fragment Niziny lskiej, Północnego Podkarpacia oraz Zewntrznych Karpat Zachodnich. Znaczn powierzchni zajmuj obszary o charakterze równinnym np. Kotlina Owicimska i Raciborska, z rozległymi dolinami Wisły i Odry oraz due obszary niektórych dolin rzecznych w obrbie Wyyny lskiej, jak np. Dolina Małej Panwi z przyległymi terenami Białej Przemszy w rejonie Pustyni Błdowskiej. Na płaskiej powierzchni licznie wystpuj zbiorniki wodne zarówno pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego. Poza równinnym terytorium rozcigaj si intensywnie urzebione tereny Wyyny Czstochowskiej i pasma górskie Beskidów. Obok naturalnych krajobrazów wystpuj tu take rónorodne formy antropogeniczne zwizane z działalnoci gospodarcz człowieka. Województwo lskie jest obszarem silnie zrónicowanym, zarówno pod wzgldem intensywnoci urzebienia, jak i rónorodnoci form. Wody powierzchniowe. Województwo lskie połoone jest w dorzeczu Wisły i Odry, rzek nalecych do zlewni Morza Bałtyckiego. Tylko niewielki fragment województwa w rejonie Istebnej odwadniany jest przez potok Czadeczka i dalej rzek Wag do zlewiska Morza Czar- 12

13 nego. Równie wany jak Czadeczka jest potok Krela, które po połczeniu si poprzez Czerniank wpadaj do Kysucy i dalej płyn do Wagu i Dunaju. Rzeki i potoki południowej czci województwa lskiego charakteryzuj si wysokimi stanami wód w okresie roztopów wiosennych, uzupełnianych dodatkowo opadami letnimi i jesiennymi. Stan czystoci wikszoci rzek i potoków jest niezadowalajcy, i tylko ródłowe odcinki wikszoci cieków prowadz wody mieszczce si w I klasie czystoci. Zanieczyszczenie wód utrudnia rozwój sportów wodnych oraz turystyki specjalistycznej. Lasy. O specyfice lasów tego obszaru w duej mierze zadecydował rozwój przemysłu cikiego, wykorzystujcego drewno jako materiał opałowy i budowlany. Rabunkowa gospodarka lena spowodowała olbrzymie zmiany w przestrzennym wystpowaniu i składzie gatunkowym lasów. Lasy i grunty lene na obszarze województwa lskiego zajmuj obecnie ha (dane z 2003r.), a ich rozmieszczenie w obrbie powiatów i gmin jest nierównomierne. Zrónicowane s take stosunki własnociowe gruntów lenych. Aktualnie udokumentowanych jest 27 zespołów, stanowicych wikszo sporód opisywanych zbiorowisk lenych w Polsce. Najwiksz lesistoci charakteryzuj si tereny górskie, mało przydatne dla rolnictwa ze wzgldu na zrónicowan rzeb terenu i specyficzne warunki klimatyczne. Due połacie lasów wystpuj ponadto na Wyynie lskiej i w Kotlinie Owicimsko-Raciborskiej. Najsilniej zniszczone kompleksy lene wystpuj w obrbie Aglomeracji Górnolskiej, co wynika z szeroko pojtych procesów urbanizacyjnych na tym terenie, a szczególnie z bezporedniego i poredniego oddziaływania przemysłu na rodowisko. Nie bez znaczenia s take obszary poprzemysłowe, które w ramach procesów rekultywacji lub spontanicznej sukcesji uległy zalesieniu, tworzc tym samym lasy antropogeniczne. W województwie lskim przewaaj zbiorowiska borów wierkowych, sosnowo-wierkowych i borów mieszanych, lasów przydatnych dla rónych form turystyki. Walory kulturowe. Na terenie województwa lskiego znajduje si ponad 4000 zabytków wpisanych do rejestru. Jednake liczba tych, które s godne odrestaurowania i udostpnienia turystom jest duo wysza. W wikszoci s to obiekty architektoniczne: zamki, pałace, dwory, kocioły i kaplice, układy urbanistyczne poszczególnych miast, kolonie robotnicze, a take zabytki techniki i przemysłu oraz cmentarze i parki. Na obszarze regionu zlokalizowane s liczna miejsca pielgrzymkowe, z czego 5 z koronowanymi wizerunkami Matki Boskiej. Wród 43 muzeów w woj. lskim kilka jest szczególnie atrakcyjnych w skali krajowej. W regionie aktualnie działa 85 galerii, z tego najwicej w Katowicach, Gliwicach, Czstochowie, w Bielsku Białej. W województwie lskim działa 15 teatrów, opera, dwie estrady lskie, orkiestry symfoniczne i dte. W regionie działa take wiele zespołów folklorystycznych, z których najbardziej znany jest Zespół Pieni i Taca lsk z Koszcina. Wiele z tych zespołów pochodzi ze lska Cieszyskiego - 17 i Beskidu ywieckiego W województwie funkcjonuj 62 kina, posiadajce miejsc na widowniach, co daje wskanik 5,4 miejsca na mieszkaców. Sytuacja jest zrónicowana w obrbie poszczególnych miast. W najlepszej sytuacji znajduje si Kunia Raciborska, gdzie na mieszkaców przypada a 50 miejsc, w najgorszej du- e miasta zwłaszcza Czstochowa 0,4 miejsca na 1000 mieszkaców i Sosnowiec (2,4). Jednak wiele miejscowoci nie posiada kin. Na terenie województwa znajduje si unikalny w skali kraju obiekt Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, bdcy jednym z najwikszych w Europie zespołów wypoczynkoworekreacyjno-rozrywkowych. Liczne atrakcje zlokalizowane na obszarze parku takie jak: lski Ogród Zoologiczny, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Wesołe Miasteczko, Stadion lski, Skansen oraz liczne inne obiekty sportowo-rekreacyjne przycigaj nie tylko mieszkaców Aglomeracji Górnolskiej ale take turystów z innych czci regionu oraz spoza niego. 13

14 Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa. Zgodnie z Ustaw o usługach turystycznych, prawo uywania nazwy: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieowe, schronisko i pole biwakowe maj jedynie te obiekty, które pozytywnie przeszły proces kategoryzacyjny. Baza noclegowa województwa lskiego na koniec 2002 roku obejmowała: 387 obiektów noclegowych, w tym: 75 hoteli, 2 motele, 12 pensjonatów, 8 kempingów, 7 domów wycieczkowych. Na szlakach górskich turyci skorzysta mog z 12 schronisk, a na terenie całego województwa - z 22 schronisk młodzieowych. Wikszo z nich funkcjonuje przez cały rok. Tabela 2. Wykorzystanie obiektów noclegowych w województwie lskim w latach Korzystajcy z Miejsca noclegowe (w tysicach) Udzielone noclegi noclegów Rok Obiekty (w tysicach) ,7 3179, ,0 3323, ,8 2964, ,9 2560,9 ródło: Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS, 2003 Hotelow baz noclegow w województwie lskim stanowiło 75 hoteli rónej kategorii. W porównaniu z rokiem 2001 liczba hoteli wzrosła (tabela 3). Tabela 3. Hotele w województwie lskim według kategorii Rok Ogółem Kategoria W trakcie kategoryzacji 5 gwiazdkowe 4 gwiazdkowe 3 gwiazdkowe 2 gwiazdkowe 1 gwiazdkowe ródło: Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS, 2003 W porównaniu z 2001 rokiem wzrosła równie liczba miejsc noclegowych, natomiast zmniejszyła si liczba miejsc noclegowych w hotelach 5 gwiazdkowych, a wic o najwyszym standardzie (tabela 4). 14

15 Tabela 4. Miejsca noclegowe w hotelach województwa lskiego w latach Rok Ogółem Kategoria W trakcie kategoryzacji 5 gwiazdkowkowkowkowkowe 4 gwiazd- 3 gwiazd- 2 gwiazd- 1 gwiazd ródło: Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS, 2003 W 2002 roku udzielono w obiektach hotelowych około 700 tys. noclegów. W porównaniu z latami liczba udzielonych noclegów maleje. Tabela 5. Udzielone noclegi w hotelach w województwie lskim w latach Rok Ogółem Kategoria W trakcie kategoryzacji 5 gwiazdkowkowkowkowkowe 4 gwiazd- 3 gwiazd- 2 gwiazd- 1 gwiazd ródło: Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS, 2003 Stopie wykorzystania bazy hotelowej w latach oscylował w granicach 32-36%. Najwyszy wskanik wykorzystania pokoi notuje si w hotelach 4 gwiazdkowych. Natomiast w hotelach najwyszej kategorii nastpił wyrany spadek wykorzystania pokoi w porównaniu z 2000 i 2001 rokiem. Tabela 6. Stopie wykorzystania pokoi (w%) w hotelach województwa lskiego w latach Rok Ogółem Kategoria W trakcie 5 gwiazdkowkowkowkowkowzacji 4 gwiazd- 3 gwiazd- 2 gwiazd- 1 gwiazd- kategory ,2-50,7 38,3 32,8 32, ,9 60,5 47,3 33,2 33,4 24, ,9 37,1 40,8 31,5 29,7 33, ,9 8,3 43,1 35,6 28,0 35,6 31,3 ródło Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS,

16 Turyci zainteresowani agroturystyk maj do dyspozycji w regionie ponad 350 gospodarstw, w przewaajcej iloci połoonych w Beskidach. Obok tradycyjnych procentowych mierników w analizach zjawisk turystycznych stosuje si te mierniki specyficzne, tylko dla potrzeb turystyki. W tym zakresie wykorzystywane s nastpujce rodzaju wskaniki: wskanik nasycenia baz turystyczn wyraony liczb miejsc noclegowych przypadajcych na km 2 powierzchni całkowitej, zwany wskanikiem Charvata, wskanik intensywnoci ruchu turystycznego wyraony liczb turystów korzystajcych z noclegów przypadajc na 1000 mieszkaców stałych, zwany wskanikiem Schneidera, wskanik funkcji turystycznej wyraony liczb turystów korzystajcych z noclegów przypadajc na km 2 powierzchni całkowitej, zwany wskanikiem Deferta, wskanik liczby udzielonych noclegów przypadajcej na km 2 powierzchni całkowitej, wskanik funkcji turystycznej miejscowoci Baretje a i Deferta, wyraony liczb turystycznych miejsc noclegowych, pomnoon przez 100, przypadajc na liczb ludnoci miejscowej. Analizujc wskanik nasycenia baz turystyczn (Charvata), naley stwierdzi, i powiatem najlepiej wyposaonym w baz noclegow w 2001 r. był powiat cieszyski, w którym na jeden km 2 powierzchni całkowitej przypadało a 15,9 miejsc noclegowych, oraz powiat bielski - 7,2 miejsc na 1 km 2. Poród gmin miejskich, najwiksz pojemnoci bazy noclegowej charakteryzowały si: Ustro - 95,8 miejsc na 1 km 2 oraz Szczyrk - 51,8, a poród gmin wiejskich: Czernichów - 18,1 i Jaworze - 16,9. Miasta na prawach powiatu o najwikszej pojemnoci bazy turystycznej to: Chorzów - 14,4 i Czstochowa - 14,3 miejsc na 1 km 2. Analiza wskanika intensywnoci ruchu turystycznego (Schneidera) wskazuje, i najwiksza liczba turystów na 1000 mieszkaców przypadła w powiatach: cieszyskim ,9 oraz bielskim - 665,9. Gmin miejsk o najwyszym w województwie lskim poziomie tego wskanika był: Szczyrk ,1 i Wisła ,6, natomiast gmin wiejsk: Czernichów ,0 oraz Kroczyce ,9. Miasta na prawach powiatu, w których na 1000 mieszkaców przypadało najwicej turystów, to: Czstochowa - 740,0 oraz Bielsko-Biała ze wskanikiem wynoszcym 340,6. Najwiksz liczb turystów korzystajcych z noclegów przypadajc na km 2 powierzchni całkowitej (wskanik Deferta) charakteryzowały si powiaty: cieszyski - 443,2 oraz bielski Wród gmin miejskich wskanik ten przyjmował najwiksze wartoci: w Ustroniu ,9 oraz Szczyrku ,5, natomiast wród gmin wiejskich w Jaworzu - 397,8 oraz Czernichowie - 391,2. W miastach na prawach powiatu, na jednym km 2 najwicej turystów korzystało z noclegów: w Czstochowie ,4 i Chorzowie - 682,0. Na jednym km 2 powierzchni całkowitej, najwicej noclegów udzielono w powiatach: cieszyskim ,0 oraz bielskim - 718,3, a w gminach miejskich: w Ustroniu ,2 oraz Szczyrku ,5. W odniesieniu do gmin wiejskich województwa lskiego wskanik ten kształtował si na najwyszym poziomie w gminach: Jaworze ,9 i Czernichów ,2, a w miastach na prawach powiatu: w Chorzowie ,2 i Katowicach ,3. Analizujc wskanik funkcji turystycznej miejscowoci (Baretje a i Deferta) stwierdzono, i najwiksz liczb turystycznych miejsc noclegowych przypadajc na 100 mieszkaców stałych, charakteryzowały si powiaty: cieszyski (wskanik 6,8) i ywiecki (3,1)oraz gminy miejskie: Wisła - 37,7 i Ustro - 35,7, a sporód gmin wiejskich: Czernichów - 15,9 oraz Rajcza - 9,4. Miasta na prawach powiatu, w których na 100 mieszkaców przypadało najwicej turystycznych miejsc noclegowych, to: Czstochowa - 0,9 oraz Bielsko-Biała ze wskanikiem wynoszcym 0,8. 16

17 Baza gastronomiczna. Według stanu na koniec 2002 r. w województwie lskim zarejestrowanych było 13 tys. placówek gastronomicznych. W obiektach bazy noclegowej w 2002 r. było około 487 placówek gastronomicznych. Ich liczba zmalała w analizowanym okresie. Tabela 7. Placówki gastronomiczne w obiektach noclegowych turystyki w województwie lskim w latach Rok Ogółem Restauracje Stołówki Bary i kawiarnie Punkty gastronomiczne ródło: Rocznik statystyczny województwa lskiego. GUS, 2003 Baza towarzyszca (infrastruktura techniczna specjalistyczna). Na obszarze województwa lskiego wyznaczono i oznakowano 4670 km pieszych szlaków turystycznych. W województwie realizowany jest program Rowerem po lsku, którego koordynatorem jest lski Zwizek Gmin i Powiatów. Województwo lskie stwarza równie doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. W Beskidach, w okolicach Bielska-Białej, znajduj si liczne trasy narciarskie, których łczna długo w regionie wynosi ponad 200 km. W regionie znajduje si kilkanacie rzek i zbiorników wodnych słucych rekreacji wodnej i eglarstwu. Najczciej s to zbiorniki sztuczne, utworzone poprzez budow zapór na ciekach wodnych, ale istnieje te kilka zbiorników urzdzonych w dawnych wyrobiskach górniczych kopal piasku. Wikszo z nich wykorzystywana jest do eglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa, wiolarstwa oraz pływania i wypoczynku nad wod. Wyyna Krakowsko-Czstochowska swoim ukształtowaniem terenu i formami skalnymi przyciga amatorów wspinaczki skałkowej. Do terenów przeznaczonych na działalno skałkow nale: Skałki Kroczyckie, Podlesickie, Rzdowickie, Włodowickie, rejon Podlesic, rejon Okiennika oraz rejon Olsztyna, Podzamcza i Ryczowa. W wyniku zjawisk krasowych powstało na Wyynie Krakowsko-Czstochowskiej ponad 900 jaski i schronisk skalnych, zgrupowanych w okolicy Olsztyna, Potoku Złotego, Podlesic i Smolenia, stanowicych cel przyjazdów wspinaczy skałkowych. 17

18 Tabela 8. Wybrane dane statystyczne dotyczce turystyki w województwie lskim L.p. Wyszczególnienie Województwo Porównanie miejsce na lskie tle innych województw 1. Liczba obiektów bazy noclegowej Liczba miejsc noclegowych w bazie noclegowej Korzystajcych z noclegów (w tysicach) 1054,8 4. Udzielonych noclegów (w tysicach) 2551,4 5. Liczba miejsc noclegowych na 10 tys. mieszkaców 62, Stopie wykorzystania miejsc noclegowych (%) 24, Pomioty turystyczne posiadajce zezwolenia Pomioty turystyczne grupy I * Pomioty turystyczne grupy I/ II ** Pomioty turystyczne grupy I/II/III *** Liczba biur turystycznych na podstawie sprawozdania SP-3 za 2002 rok Pracujcy w biurach turystycznych (osób), W tym osoby, dla których jest to główne miejsce pracy 1247 Liczba hoteli ogółem 75 - ***** **** 2 - *** ** 22 - * 11 - w trakcie kategoryzacji Liczba miejsc w hotelach Wykorzystanie miejsc hotelowych (%) 26,2 13 Wskanik Charvata**** * Wyszy w porównaniu do 16. 2,9 wskanika wyliczonego dla kraju (2,0) Niszy w porównaniu ze wskanikiem 17. Wskanik Schneidera**** 245,5 wyliczonym dla kraju (368,4) 18. Wskanik Deferta**** 96,5 45,5 dla kraju 19. Wskanik Baretje a i Deferta**** 0,7 1,6 dla kraju 20. Placówki gastronomiczne w obiektach noclegowych turystyki Długo wyznaczonych i oznakowanych szlaków turystycznych (w kilometrach) Długo tras narciarskich w Beskidach (woj. lskie) (w kilometrach) 220 * I grupa obejmuje organizatorów i poredników, którzy maj zezwolenie na prowadzenie działalnoci wyłcznie na terenie Polski ** II grupa obejmuje organizatorów i poredników, którzy maj zezwolenie na prowadzenie działalnoci wyłcznie na terenie krajów europejskich *** III grupa obejmuje organizatorów i poredników, którzy maj zezwolenie na prowadzenie działalnoci wyłcznie na terenie krajów pozaeuropejskich **** - patrz Słownik poj zamieszczony przed Bibliografi ródła: - Rynek usług hotelarskich w Polsce. Polskie Zrzeszenie hoteli. Warszawa, Rynek biur podróy 2004.Polskie Zrzeszenie Hoteli, Instytut Turystyki w Warszawie Warszawa Rocznik Statystyczny Województwa lskiego

19 System komunikacyjny. Województwo lskie ley na skrzyowaniu szlaków komunikacyjnych północ-południe i wschód-zachód (na skrzyowaniu dwóch autostrad A1 i A4). Przez region przebiegaj wane szlaki komunikacyjne - drogowe i kolejowe. Turyci mog stosunkowo łatwo dotrze do województwa z dowolnego miejsca w Polsce i Europie. Dla przykładu mona poda, e odległo z Katowic do Pragi wynosi 480 km, do Wiednia km, do Budapesztu km, a do Bratysławy km. W województwie znajduje si gsta sie dróg, a sie kolejowa naley do jednych z najgstszych w Europie. Dobrze rozwinita jest komunikacja autobusowa. W wikszych miastach działaj wypoyczalnie samochodów osobowych. W regionie funkcjonuje take Midzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Na obszarze województwa lskiego znajduje si 18 dróg krajowych oraz 62 drogi wojewódzkie. Poza miastami na prawach powiatu 775 km dróg krajowych i 1233 km dróg wojewódzkich funkcjonuje jako elementy liniowe układu, za odcinki w miastach współpracuj z drogami powiatowymi i gminnymi w 19 obszarowych układach drogowo-ulicznych. 3. Segmentacja rynku turystycznego województwa lskiego Rynki turystyczne Województwo lskie - z jego bogactwem flory i fauny, duym zrónicowaniem ukształtowania terenu, bogactwem tradycji i kultur, a take duymi aglomeracjami miejskimi stanowicymi centra biznesowe regionu i południa Polski - jako miejsce destynacji turystycznej jest mocno zrónicowane i obfituje w rónorakie atrakcje turystyczne,. Krajowy rynek turystyczny dla województwa lskiego Rzeczywista wielko rynku turystycznego, a szczególnie segmentu rynku okrelanego przez odwiedzajcych jednodniowych oraz odwiedzajcych zainteresowanych wypoczynkiem codziennym, witecznym, weekendowym i tranzytem, jest trudna do oszacowania. Sprawozdawczo w statystyce turystyki ogranicza si do ewidencji czci turystów, którzy korzystaj przynajmniej z jednego noclegu w rejestrowanej bazie noclegowej. Pomija si natomiast turystów korzystajcych z noclegów u znajomych i rodziny, w nie zarejestrowanych kwaterach prywatnych i w gospodarstwach agroturystycznych. Poniej przedstawiono charakterystyk krajowego rynku turystycznego z jego implikacjami dla województwa lskiego. Rysunek 4. Rynek turystów krajowych korzystajcych w 2001 roku z bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego, według województw. ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2002 r. 19

20 Tabela 9. Preferencje turystów krajowych wobec poszczególnych kategorii bazy noclegowej na terenie całej Polski i województwa w 2001 r. ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2002 r. Tabela 10. Udział województwa lskiego jako miejsca destynacji turystycznej w rynku turystyki krajowej poszczególnych obiektów noclegowych. ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2002 r. 20

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2016 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Województwo

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Ruch Turystyczny w Małopolsce Województwo Małopolskie ze względu na swoje walory przyrodnicze, zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bogactwo kulturowe jest terenem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 3 Maj 2015 r. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki -

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCNEGO I EKOTURYSTYKI Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Temat zajęd: Zakwaterowanie i

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R.

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R. Projekt Zawodowo PLUS wzmocnienie kszta³cenia zawodowego szans¹ na samodzielnoœæ niepe³nosprawnych w doros³ym yciu wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa 5 listopada 2009 roku

Warszawa 5 listopada 2009 roku Warszawa 5 listopada 2009 roku na (im)pulsie rozwoju produktu turystyki biznesowej Katowic i Śląska Krzysztof Cieślikowski ciesliko@wp.pl Projekt Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2012 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Notatka prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań 29 czerwca 2010 r. Hotel Angelo w Katowicach P r o je k t P r z e p r o w a d z e n ie k a m p a n ii p r o m o c y j n e j p r o d u

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla:

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla: Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego Projekt badawczy przygotowany dla: Katowice, 4 stycznia 2008 O projekcie Pierwszy pogłębiony projekt na temat

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 Perspektyw rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 2009 dr Andrzej Jagusiewicz dr Krzysztof opaci ski

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO SYGNOTARIUSZE UMOWY WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch Lubuski

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2013 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2012 ROKU UKŁAD REGIONALNY

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2012 ROKU UKŁAD REGIONALNY NSTYTUT TURYSTYK SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYK i REKREACJ TURYSTYKA POLSKA W ROKU UKŁAD REGONALNY Warszawa, kkkkkkkkkkkk Autorzy opracowania: Maria Byszewska-Dawidek Bożena Radkowska nstytut Turystyki Szkoła

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej BAZA NOCLEGOWA czyli co? Baza noclegowa Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej Organizacji Turystyki i Eurostatu możemy podzielić na prywatne bazy noclegowe, jak

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R. Wrocław, maj 2014 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI Warszawa, wrzesie 2004 SPIS TRECI 1. NAJWANIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA...3 2. OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Budownictwo związane

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo