NAGRZEWANIE INDUKCYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAGRZEWANIE INDUKCYJNE"

Transkrypt

1 NAGRZEWANIE INDUKCYJNE Nagrzewanie indukcyjne jest to nagrzewanie elektryczne polegające na generacji ciepła przy przepływie prądów wirowych wywołanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej w elementach sprzęŝonych magnetycznie. Rys Piec indukcyjny Kjellina ilustrujący zasadę nagrzewania indukcyjnego 1 wzbudnik, ciekły metal, 3 rdzeń, 4 pierścieniowa rynna ceramiczna, 5 pokrywa Moc czynna zamieniana na ciepło P = V γ E dv = - V 1 γ E m dv a po uwzględnieniu prawa Ohma P = J γ E = γ E = lub m m J dv = J dv = m V 1 γ V gdzie p V - gęstość objętościowa mocy wydzielanej w ośrodku, np. w nagrzewanym wsadzie - jest określona wzorem 1 γ J V p V dv p V 1 = J γ i jest poszukiwaną wielkością wchodzącą do równania Fouriera-Kirchhoffa, którego rozwiązanie umoŝliwia znalezienie pola temperatury. 1

2 Równanie to w wersji uproszczonej ma postać: = τ p λ + cρ cρ t V Przy czym iloczyn ciepła właściwego i gęstości wsadu cρ decyduje o zdolności do gromadzenia ciepła, t jest temperaturą wsadu i zaleŝy od współrzędnych geometrycznych oraz czasu τ. Indukcyjny układ grzejny tworzą następujące elementy: - wzbudnik, czyli odpowiednio ukształtowany przewodnik lub zespół przewodników zasilany ze źródła pola elektromagnetycznego (odpowiednik pierwotnego uzwojenia w transformatorze, - poddawany nagrzewaniu wsad (uzwojenie wtórne), - ewentualne wyposaŝenia słuŝące polepszeniu sprzęŝenia magnetycznego wzbudnika ze wsadem (magnetowody rdzenie lub boczniki magnetyczne, koncentratory). Magnetowody są stosowane zwłaszcza przy małych częstotliwościach i trasują drogę strumienia magnetycznego. Boczniki magnetyczne to rdzenie otwarte umieszczone w stosunku do wzbudnika i wsadu w sposób zmniejszający strumień rozproszenia. Koncentratory słuŝą do kierowania strumienia magnetycznego na określony fragment powierzchni wsadu przy jego lokalnym nagrzewaniu. Schematy trzech układów z magnetowodami są pokazane na rys. 6.4b, d, f. t Rys Podstawowe konfiguracje indukcyjnych układów grzejnych: a) wsad we wnętrzu wzbudnika; b) wsad we wnętrzu wzbudnika z bocznikami magnetycznymi; c) wsad na zewnątrz wzbudnika; d) wsad na zewnątrz wzbudnika z rdzeniem zamkniętym; e) wsad poza wzbudnikiem; f) wsad poza wzbudnikiem, z rdzeniem ze szczeliną l - wzbudnik, - wsad, 3 - magnetowód

3 Rys Przykłady indukcyjnych układów grzejnych: a) i b) z polem podłuŝnym; c) z polem poprzecznym 1 - wzbudnik, - wsad, 3 magnetowód Jedną z podstawowych wielkości charakteryzujących nagrzewanie indukcyjne jest głębokość wnikania. Przy padaniu fali płaskiej na półprzestrzeń przewodzącą (przypadek, w którym nie następuje odbicie fali od powierzchni wsadu przeciwległej do tej, przez która fala wnika wielkość na zdefiniowana jest następująco: δ = ωµ = 503,9 γ f 1 µ γ r -7 µ = µ µ = π 10 µ, ω = πf r 4 r ( r µ - przenikalność magne- gdzie: 0 tyczna względna). δ W odległości x = od powierzchni wnikania fali do odbiornika (wsadu) amplitudy H m, Em, Jm maleją e-razy. Oznacza to, Ŝe głębokość wnikania fali harmonicznej moŝna zdefiniować jako taką odległość od powierzchni wnikania, w której zarówno amplitudy jak i wartości skuteczne natęŝenia pola magnetycznego, elektrycznego oraz gęstości prądu maleją do 0,368 wartości maksymalnej występującej na powierzchni wnikania fali (rys. 6.7). 3

4 Rys Rozkład podstawowych wielkości elektromagnetycznych w półprzestrzeni przewodzącej przy padaniu na jej powierzchnię fali płaskiej w odniesieniu do wartości maksymalnych (tzn. dla x = 0); obszar zakreskowany oznacza, Ŝe identyczną moc grzejną jak w układzie rzeczywistym moŝna uzyskać przy przepływie prądu o stałej gęstości J m = H m / w warstwie o grubości δ ; H m i Em - amplitudy natęŝenia pola magnetycznego i elektrycznego, J m - amplituda gęstości prądu, p V - gęstość objętościowa mocy czynnej, x/δ - współrzędna względna (odniesiona do głębokości wnikania δ ) Częstotliwość tych prądów we wsadzie jest oczywiście taka sama jak częstotliwość fali wnikającej, inna jest natomiast jej długość. Przy częstotliwości zmian fali f = 50 Hz jej długość w powietrzu λ3 = 6000 km natomiast po wniknięciu do metalu zmniejsza się do wartości λ = πδ. Na przykład dla Cu w temperaturze 0 C, przy f = 50 Hz, λ 6,3 cm. Urządzenia indukcyjne i ich zastosowania Często stosowanym kryterium wyróŝniającym te urządzenia jest częstotliwość. Na jego podstawie wyróŝnia się urządzenia częstotliwości zmniejszonej w stosunku do częstotliwości sieciowej, przy czym dolną granicą jest na ogół wartość 16 /3 Hz, urządzenia częstotliwości sieciowej (50 lub 60 Hz), zwiększonej (50 Hz < f l0 khz) i wielkiej (10 khz < f 7,1 MHz). 1 4

5 Źródła zasilania Przy tak szerokim (jak wyŝej podany) zakresie częstotliwości istnieje konieczność stosowania bardzo zróŝnicowanych źródeł zasilania zwłaszcza, Ŝe ich moce jednostkowe wynoszą od kilku watów do kilkudziesięciu megawatów i nie ma przeszkód by obszar ten rozszerzyć. Jeśli przyjąć za podstawę podziału źródeł zasilania zasadę ich działania (rozumianą bardzo ogólnie), wyróŝnić moŝna: przemienniki statyczne budowane z wykorzystaniem tyrystorów bądź tranzystorów, generatory lampowe i tranzystorowe, generatory maszynowe, przekształtniki transformatorowe i magnetyczne mnoŝniki częstotliwości. Przy pracy z częstotliwościami mniejszymi niŝ 50 Hz stosuje się tyrystorowe przemienniki statyczne. Są one stosowane rzadko, poniewaŝ częstotliwość 50 Hz jest z reguły wartością wystarczająco małą by zrealizować proces przy dobrej sprawności. Jeśli istnieje taka potrzeba to zwykle wybiera się f = 16 /3 Hz. Urządzenia o częstotliwości roboczej 50 Hz bardzo rzadko zasila się wprost z sieci. Wynika to z potrzeby regulacji wielkości elektrycznych znamionujących urządzenie (moc, napięcie, prąd), często takŝe z konieczności przyłączenia odbiorników jednofazowych do sieci trójfazowej. Elementami pośredniczącymi między siecią i piecem względnie nagrzewnicą są róŝne rodzaje transformatorów regulowanych (z odczepami, autotransformatory, regulatory indukcyjne, transduktory). Przy większych mocach stosuje się kaskadę transformator obniŝający - transformator regulacyjny. W uŝyciu są teŝ tyrystorowe regulatory prądu zmiennego. W obszarze częstotliwości Hz są stosowane magnetyczne mnoŝniki częstotliwości pozwalające na zwielokrotnienie częstotliwości sieciowej 35 razy, a takŝe niecałkowitą liczbę razy. Spotyka się układy hybrydowe magnetyczno - półprzewodnikowe. W technice nagrzewania indukcyjnego konkurencyjne są jednak mnoŝniki pracujące przy 3 9 krotnym zwielokrotnieniu częstotliwości sieciowej. Ich moce sięgają 7 MW przy sprawności 95%. Częstotliwości większe niŝ 150 Hz mogą być osiągane jeszcze dwoma innymi sposobami. Pierwszy z nich polega na uŝyciu przetwornic maszynowych, przy czym ich częstotliwości maksymalne nie są większe niŝ 10 khz. Drugi sposób generacji częstotliwości większych niŝ 150 Hz odbywa się przy uŝyciu przekształtników tyrystorowych. Tyrystory konwencjonalne umoŝliwiają uzyskiwanie częstotliwości do 10 khz. Tyrystory specjalizowane (w tym elektrostatyczne SITh), a takŝe pracujące w tzw. układach sekwencyjnych do ok. 00 khz. 5

6 Znacznie szerszy zakres częstotliwości moŝliwy jest do uzyskania przy uŝyciu przemienników tranzystorowych ( khz). Są one budowane głównie przy wykorzystaniu tranzystorów unipolarnych o strukturze wieloemiterowej MOSFET ( f 600 khz), tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką IGBT ( f 150 khz) oraz tranzystorów elektrostatycznych SIT ( f l MHz). Lampowe generatory mocy pokrywają najszersze pasmo częstotliwości wykorzystywanych w urządzeniach indukcyjnych (4 khz 7 MHz), przy mocach przekraczających l MW. Ze względu na ich znacznie mniejszą sprawność w porównaniu z przemiennikami półprzewodnikowymi nie moŝna wykluczyć faktu, Ŝe będą one systematycznie traciły na znaczeniu. Buduje się takŝe generatory tranzystorowe o mocach nie przekraczających kilku kilowatów i częstotliwościach wykorzystywanych zwykle w technice nagrzewania pojemnościowego, np. 7,1 MHz. Rys Schemat obwodów głównych przemiennika częstotliwości z tranzystorami MOSFET 1 - transformator zasilający, - wyłącznik główny, 3 dławik, 4 - tranzystory falownika, 5 - kondensatory obwodu rezonansowego, 6 - transformator dopasowujący, 7 - wzbudnik 6

7 Rys Lampowy generator mocy w układzie równoległym Meissnera 1 i - dławiki i kondensatory filtra przeciwzakłóceniowego, 3 - sterownik tyrystorowy, 4 - transformator podwyŝszający, 5 - prostownik. 6 - filtr dolnoprzepustowy, 7 - lampa generacyjna, 8 - obwód drgający, 9 - transformator dopasowujący, 10 - wzbudnik Nagrzewnice indukcyjne Nagrzewnice indukcyjne w obróbce plastycznej. Jedną z wielu grup procesów technologicznych, w których urządzenia indukcyjne znalazły liczne zastosowania jest obróbka plastyczna metali i to zarówno Ŝelaznych, jak i nieŝelaznych. Chodzi tu o nagrzewanie wlewków, prętów, blach, rur w procesach kucia, tłoczenia, wyciskania, walcowania, ciągnienia. W procesach tych podstawowym wymaganiem jest maksymalne wyrównanie temperatury wsadu, co sprawia, Ŝe najczęściej korzysta się ze źródeł o częstotliwości zmniejszonej, sieciowej lub zwiększonej, czyli nie przekraczającej 10 khz. Tylko przy nagrzewaniu wsadów o niewielkiej średnicy lub grubości z metali nieŝelaznych dobrze przewodzących, korzysta się z wielkiej częstotliwości. Całkowite czasy nagrzewania mogą być w tych procesach stosunkowo długie, co przyczynia się do ujednorodnienia pola temperatury we wsadzie lub tej jego części, która poddawana jest obróbce plastycznej. Stąd teŝ nagrzewnice stosowane w tych procesach nazywa się skrośnymi zaś sama technikę - nagrzewaniem skrośnym. 7

8 Rys Schemat urządzenia indukcyjnego z nagrzewnicą skrośną. 1 prostownik, - przemiennik częstotliwości, 3 - wzbudnik z baterią kondensatorów, 4 wsad, 5 - odcięty kęs, 6 pirometr, 7 - urządzenie do cięcia, 8 - rolka transportowa, 9 - napęd wsadu, 10 - podajnik rolkowy, 11 - magazyn wsadu Rys Sprawność nagrzewnicy indukcyjnej skrośnej. η e sprawność elektryczna układu wzbudnik wsad, η c - sprawność cieplna nagrzewnicy, η elt sprawność elektrotermiczna nagrzewnicy 8

9 Tablica 6.1. Optymalne częstotliwości przy nagrzewaniu wsadów cylindrycznych z metali kolorowych. Częstotliwość robocza f Optymalny zakres średnic wsadu mosiądz miedź w temp. 850 C. w temp. aluminium 800 C i jego stopy w temp. 500 C Hz mm mm Rys Typy wzbudników (strzałki oznaczają kierunek przesuwu wsadu). a) z poosiowym przesuwem wsadu; b) z poosiowym podawaniem. odbiorem oraz poprzecznym przesuwem wsadu podczas nagrzewania; c) z poprzecznym przesuwem wsadu; d) z poprzecznym przesuwem wsadu podczas nagrzewania końcówek wsadu 9

10 Rys Wzbudniki z magnetowodami: a) z bocznikami magnetycznymi do nagrzewania wsadów masywnych w polu podłuŝnym. b) z rdzeniem otwartym do nagrzewania krawędzi taśm i blach w polu porzecznym. c) z rdzeniem ze szczeliną do nagrzewania blach i taśm w polu poprzecznym 1 - magnetowód. - wzbudnik. 3 wsad Nagrzewnice indukcyjne w obróbce cieplnej Nagrzewnice indukcyjne w procesach obróbki cieplnej stosowane są głównie do hartowania, odpuszczania, ulepszania cieplnego oraz wyŝarzania. Wszystkie te procesy mają na celu polepszenie właściwości materiałów. Rys Przykłady metod hartowania indukcyjnego 1 wzbudnik, - hartowana warstwa wsadu, 3 wsad, 4 natryskiwacz, s skok, p przesuw, n - kierunek obrotów, v - kierunek ruchu 10

11 Rys Wzbudniki do nagrzewania powierzchni cylindrycznych i płaskich Rys ZaleŜność gęstości powierzchniowej mocy czynnej od głębokości hartowania przy róŝnych częstotliwościach, temperaturach powierzchni wsadu oraz czasach nagrzewania 11

12 Nagrzewnice indukcyjne w procesach lutowania, zgrzewania oraz innych technikach Częstotliwość zasilania wzbudników przeznaczonych do lutowania elementów masywnych o obszernej strefie lutowania - 10 khz. Przy łączeniu niewielkich elementów o małych strefach lutowania stosuje się częstotliwości o wartościach 0,5 3,39 MHz. W zaleŝności od wymiarów elementów lutowanych, niezbędne moce nagrzewnic zawierają się w przedziale 0,5 5,0 kw przy lutach miękkich i w przedziale 3 30 kw przy lutach twardych. Rys Rozmieszczenie wzbudników i lutów przy lutowaniu róŝnych elementów metodą spoczynkową: a), b), c) wzbudnik pierścieniowy jednozwojowy z przylutowaną rurką z wodą chłodzącą; d), e), f) wzbudnik z chłodzeniem bezpośrednim 1,- elementy lutowane; 3 - lut; 4 - wzbudnik Rys Zgrzewanie indukcyjne (spawanie) ciągłe rur 1 - rura, - walce dociskowe, 3 wzbudnik, 4 - tory prądów, 5 - miejsce zgrzewania (spawania) 1

13 Piece indukcyjne kanałowe Rozwiązania konstrukcyjne pieców kanałowych mają cechy zbieŝne z transformatorami. Elektryczny obwód pierwotny pieca tworzy jeden lub kilka wzbudników, obwód wtórny - nagrzewany metal znajdujący się w jednym lub kilku kanałach wykonanych z ceramicznego materiału ogniotrwałego oraz w zbiorniku wyłoŝonym takŝe materiałem ogniotrwałym. Rys Piec indukcyjny kanałowy 1 - zbiornik pieca, - wyłoŝenie ogniotrwałe zbiornika, 3 - wzbudnik, 4 - obudowa modułu indukcyjnego, 5 - osłona wzbudnika, 6 - wyłoŝenie ogniotrwałe kanału, 7 - kanał, 8 - rdzeń, 9 - izolacja cieplna Pole przepływu metalu w kanale ma złoŝony charakter i zwłaszcza w modułach indukcyjnych duŝej mocy (1 6 MW). Rozwiązaniem poŝądanym jest zapewnienie tzw. przepływu tranzytowego o wartości 1 3 m/s, zaleŝnego od rodzaju nagrzewanego metalu. 13

14 Piece indukcyjne kanałowe są jednostkami o bardzo zróŝnicowanych parametrach. Do przegrzewania Ŝeliwa buduje się piece o maksymalnych pojemnościach 1650 Mg i mocach 15 MW. Maksymalne pojemności pieców do topienia są przewaŝnie mniejsze przy większych mocach jednostkowych. Są to jednak wartości rzędu kilkudziesięciu megagramów, a w przypadku Ŝeliwa - 15 Mg, przy mocach rzędu kilku megawatów - dla największych jednostek do topienia stopów Ŝelaza. Piece indukcyjne kanałowe przeznaczone są do topienia (piece topielne), do podgrzewania i korekty składu chemicznego, do przetrzymywania w stanie nagrzanym oraz do dozowania ciekłych metali nieŝelaznych i Ŝelaznych. Piece indukcyjne tyglowe Zasady działania pieców indukcyjnych tyglowych (eksploatowanych przy częstotliwości sieciowej, zwiększonej oraz wielkiej) są zbliŝone do zasad odnoszących się do nagrzewnic indukcyjnych nieprzelotowych do wsadów cylindrycznych. Rys Piec indukcyjny tyglowy 1 - izolacja cieplna, - wyłoŝenie ogniotrwałe, 3 - menisk kąpieli metalowej, 4 - wzbudnik, 5 - linie przepływu metalu w tyglu, 6 - lej spustowy 14

15 Zastosowania. Piece tyglowe stosowane są głównie do topienia, podgrzewania, korekty składu i przetrzymywanie metali Ŝelaznych i nieŝelaznych. Rzadziej uŝywa się ich do topienia niemetali, np. szkła i to przewaŝnie przy uŝyciu tygli przewodzących, w których topi się takŝe metale szlachetne i magnez. Tablica 6.5. Wielkości charakteryzujące przemysłowe piece indukcyjne tyglowe do topienia metali 1) Rodzaj Maksymalna Pojemność Moc Przelotność ZuŜycie topionego temperatura Tygla znamionowa właściwe metalu wsadu pieca Energii 0 C Mg kw Mg/h kw h/mg Stal śeliwo Miedź Mosiądz (60% Cu) Aluminium ) Piece przeznaczone wyłącznie do pracy zbiornikowej (podgrzewanie, przetrzymywanie) mają moce wielokrotnie mniejsze niŝ piece do topienia oraz do pracy uniwersalnej. 15

16 Urządzenia do indukcyjnego topienia beztyglowego Rys Przykłady urządzeń do indukcyjnego topienia beztyglowego: a) topienie lewitacyjne (wzbudnik dwuczęściowy i jego połączenie); przetapianie strefowe; c) wyciąganie monokryształów Przy wyciąganiu monokryształów (głównie materiałów półprzewodnikowych o średnicach do 150 mm) metodą Czochralskiego (rys. 6.90c), wzbudniki są zasilane ze źródeł wielkiej częstotliwości (1,5 3,0 MHz) przy mocach do 100 kw. 16

Urządzenia indukcyjne. Falowniki do nagrzewania indukcyjnego. dr inż. Zbigniew Waradzyn

Urządzenia indukcyjne. Falowniki do nagrzewania indukcyjnego. dr inż. Zbigniew Waradzyn Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Urządzenia indukcyjne. Falowniki do nagrzewania indukcyjnego.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI PŁASKICH

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI PŁASKICH INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 6 NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI PŁASKICH 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie indukcyjne jest bezpośrednią metodą grzejną, w której energia

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE CZĘSTOTLIWOŚCIĄ SIECIOWĄ

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE CZĘSTOTLIWOŚCIĄ SIECIOWĄ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 9 NAGRZEWANIE INDUKCYJNE CZĘSTOTLIWOŚCIĄ SIECIOWĄ 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie indukcyjne jest bezpośrednią metodą grzejną, w której energia

Bardziej szczegółowo

ALGA NAGRZEWNICE INDUKCYJNE

ALGA NAGRZEWNICE INDUKCYJNE ALGA NAGRZEWNICE INDUKCYJNE W 2011 r. firma ALGA wprowadziła na rynek nową generację nagrzewnic indukcyjnych o udoskonalonych parametrach. Nagrzewnice opracowane zostały przy współudziale naszych klientów

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1) Temat nr 22: Badanie kuchenki mikrofalowej 1.Wiadomości podstawowe Metoda elektrotermiczna mikrofalowa polega na wytworzeniu ciepła we wsadzie głównie na skutek przepływu prądu przesunięcia (polaryzacji)

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE PROMIENNIKOWE

NAGRZEWANIE PROMIENNIKOWE NAGRZEWANIE PROMIENNIKOWE Nagrzewanie promiennikowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na zjawisku promieniowania temperaturowego i luminescencyjnego emitowanego przez specjalnie do tego celu zbudowane

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy teoretyczne. Rysunek 1. Piec indukcyjny Kjellina ilustrujący zasadę nagrzewania indukcyjnego

1. Podstawy teoretyczne. Rysunek 1. Piec indukcyjny Kjellina ilustrujący zasadę nagrzewania indukcyjnego Przemiana energii pola elektromagnetycznego w ciepło. Pomiar mocy użytecznej i sprawności wzbudnika generatora indukcyjnego wielkiej częstotliwości metodą kalorymetryczną 1. Podstawy teoretyczne Nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne Urzÿdzeniaÿ odbiorcze

Elektryczne Urzÿdzeniaÿ odbiorcze ELFÿ2434 Elektryczne Urzÿdzeniaÿ odbiorcze Urzÿdzeniaÿpromiennikoweÿ iÿpojemnoýciowe drÿinþ.ÿmarekÿszuba Bud.ÿD-20,ÿpok.ÿ711,ÿ 20,ÿpok.ÿ711,ÿe-mail:ÿ marek.szuba@pwr.wroc.pl Metodaÿpromiennikowa Metodaÿpolegaÿnaÿwytwarzaniuÿciepüaÿkosztemÿenergiiÿ

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala

Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Mechanizmy powstawania zakłóceń w układach elektronicznych. Głównymi źródłami zakłóceń są: - obce pola elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa

Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Wykład dla studentów II roku MSE Kraków, rok ak. 2006/2007 Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Źródła wysokich napięć przemiennych Marcin Ibragimow Typy laboratoriów WN Źródła wysokich

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną Cewki Wstęp. Urządzenie elektryczne charakteryzujące się indukcyjnością własną i służące do uzyskiwania silnych pól magnetycznych. Szybkość zmian prądu płynącego przez cewkę indukcyjną zależy od panującego

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Moduł 5: Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych

Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Moduł 5: Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych Studia odyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych dr hab.

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY Włodzimierz Wolczyński 47 POWTÓRKA 9 MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY Zadanie 1 W dwóch przewodnikach prostoliniowych nieskończenie długich umieszczonych w próżni, oddalonych od siebie o r = cm, płynie prąd.

Bardziej szczegółowo

POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA

POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA gdzie: Q, q ładunki elektryczne wyrażone w kulombach [C] r - odległość między ładunkami Q i q wyrażona w [m] ε - przenikalność elektryczna bezwzględna środowiska, w jakim

Bardziej szczegółowo

Zwój nad przewodzącą płytą

Zwój nad przewodzącą płytą Zwój nad przewodzącą płytą Z potencjału A można też wyznaczyć napięcie u0 jakie będzie się indukować w pojedynczym zwoju cewki odbiorczej: gdzie: Φ strumień magnetyczny przenikający powierzchnię, której

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Czujniki i urządzenia pomiarowe

Czujniki i urządzenia pomiarowe Czujniki i urządzenia pomiarowe Czujniki zbliŝeniowe (krańcowe), detekcja obecności Wyłączniki krańcowe mechaniczne Dane techniczne Napięcia znamionowe 8-250VAC/VDC Prądy ciągłe do 10A śywotność mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PAKIETU FLUX2D DO ANALIZY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATURY W NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ DO WSADÓW PŁASKICH

ZASTOSOWANIE PAKIETU FLUX2D DO ANALIZY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATURY W NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ DO WSADÓW PŁASKICH Tomasz SZCZEGIELNIAK Zygmunt PIĄTEK ZASTOSOWANIE PAKIETU FLUX2D DO ANALIZY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATURY W NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ DO WSADÓW PŁASKICH STRESZCZENIE Praca zawiera wyniki symulacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie falowników rezonansowych w przemyśle elektromaszynowym i wydobywczym

Zastosowanie falowników rezonansowych w przemyśle elektromaszynowym i wydobywczym dr inż. ADAM MAEK Politechnika Śląska, Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Zastosowanie falowników rezonansowych w przemyśle elektromaszynowym i wydobywczym Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zgrzewanie oporowe.

Zgrzewanie oporowe. Zgrzewanie oporowe www.pawlak-automatyka.pl wersja dokumentu: 1.0 data publikacji: 17 lutego 2014 Wstęp Zgrzewanie oporowe jest najpopularniejszą, najtańszą i najwydajniejszą metodą nierozłącznego spajania

Bardziej szczegółowo

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO Jako przykład wykorzystania prawa przepływu rozważmy ferromagnetyczny rdzeń toroidalny o polu przekroju S oraz wymiarach geometrycznych podanych na Rys. 1. Załóżmy,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH mgr inŝ. Grzegorz Wasilewski ELMA energia, Olsztyn PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH Załączaniu i wyłączaniu baterii kondensatorów towarzyszą stany przejściowe charakteryzujące się występowaniem

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 BADANIE TRANZYSTORÓW BIAŁYSTOK 2015 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H02P 1/34

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H02P 1/34 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY ( 2 1) Numer zgłoszenia: 329338 (22) Data zgłoszenia: 21.10.1998 (19) PL (11) 189658 (13) B1 (51) IntCl7 H02P 1/34 (54)

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Metoda prądów wirowych

Metoda prądów wirowych Metoda prądów wirowych Idea Umieszczeniu obiektów, wykonanych z materiałów przewodzących prąd elektryczny, w obszarze oddziaływania zmiennego w czasie pola magnetycznego, wytwarzane przez przetworniki

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Mosina 2001 Od autora Niniejszy skrypt został opracowany na podstawie rozkładu

Bardziej szczegółowo

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna 1. W jakich jednostkach mierzymy natężenie pola magnetycznego: a) w amperach na metr b) w woltach na metr c) w henrach d) w teslach 2. W przedstawionym na rysunku układzie trzech rezystorów R 1 = 8 Ω,

Bardziej szczegółowo

= (prędkość. n 490 obr. I 1 =(1-j8) A. I 2 =(3+j5) A L R. silnika indukcyjnego pierścieniowego o danych. 1. Obliczyć poślizg znamionowy S

= (prędkość. n 490 obr. I 1 =(1-j8) A. I 2 =(3+j5) A L R. silnika indukcyjnego pierścieniowego o danych. 1. Obliczyć poślizg znamionowy S 1. Obliczyć poślizg znamionowy S n silnika indukcyjnego pierścieniowego o danych znamionowych: znamionowa wirowania wirnika): a) 0,02 b) 0,04 c) 0,05 d) 0,06 2. Przedstawiony na rysunku łącznik to: a)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Przedmiot: Pomiary Elektryczne Materiały dydaktyczne: Pomiar i regulacja prądu i napięcia zmiennego Zebrał i opracował: mgr inż. Marcin Jabłoński

Bardziej szczegółowo

Stabilizatory impulsowe

Stabilizatory impulsowe POITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ EEKTRYCZNY Jakub Dawidziuk Stabilizatory impulsowe 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Przekształtnik obniżający 4. Przekształtnik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK Ilość godzin: 4 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną uczeń który Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 2 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik indukcyjny 3-fazowy tabliczka znam. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P, apięcie znamionowe

Bardziej szczegółowo

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości:

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości: Temat: Podział maszyn prądu stałego i ich zastosowanie. 1. Maszyny prądu stałego mogą mieć zastosowanie jako prądnice i jako silniki. Silniki prądu stałego wykazują dobre właściwości regulacyjne. Umożliwiają

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu ciepła przy przepływie prądu przez ośrodek ciekły połączony ze źródłem energii za pośrednictwem elektrod.

Bardziej szczegółowo

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Metody mostkowe Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Rodzaje przewodników Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności cewek, pojemności i stratności kondensatorów stosuje się

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

Głównym powodem podjęcia intensywnych prac badawczych nad generatorami MHD było dąŝenie do podwyŝszenia ogólnej sprawności wytwarzania energii

Głównym powodem podjęcia intensywnych prac badawczych nad generatorami MHD było dąŝenie do podwyŝszenia ogólnej sprawności wytwarzania energii Głównym powodem podjęcia intensywnych prac badawczych nad generatorami MHD było dąŝenie do podwyŝszenia ogólnej sprawności wytwarzania energii elektrycznej w duŝych elektrowniach parowych. Procesy: spalanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C ĆWICZENIE 4EMC POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C Cel ćwiczenia Pomiar parametrów elementów R, L i C stosowanych w urządzeniach elektronicznych w obwodach prądu zmiennego.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Ćw. 6 Generatory. ( ) n. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB

Ćw. 6 Generatory. ( ) n. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB Ćw. 6 Generatory. Cel ćwiczenia Tematem ćwiczenia są podstawowe zagadnienia dotyczące generacji napięcia sinusoidalnego. Ćwiczenie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, mająca charakter wprowadzenia,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE

OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE Obwody magnetyczne sprzęŝone... 1/3 OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE Strumień magnetyczny: Φ = d B S (1) S Strumień skojarzony z cewką: Ψ = w Φ () Indukcyjność własna: L Ψ = (3) i Jeśli w przekroju poprzecznym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii

Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii Zagadnienia ogólne Przedmiot dotyczy zagadnień Energoelektroniki - dyscypliny na pograniczu Elektrotechniki i Elektroniki. Elektrotechnika zajmuje się: przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

Temat: MontaŜ mechaniczny przekaźników, radiatorów i transformatorów

Temat: MontaŜ mechaniczny przekaźników, radiatorów i transformatorów Zajęcia nr 7 Temat: przekaźników, radiatorów i transformatorów I. Przekaźniki Przekaźniki to urządzenia, które pod wpływem elektrycznych sygnałów sterujących małej mocy załącza lub wyłącza kilka obwodów

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180869 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314540 (51) IntCl7 C01B 13/10 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 0.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania drugiego Konwencje i ważniejsze oznaczenia... 13

Przedmowa do wydania drugiego Konwencje i ważniejsze oznaczenia... 13 Przedmowa do wydania drugiego... 11 Konwencje i ważniejsze oznaczenia... 13 1. Rachunek i analiza wektorowa... 17 1.1. Wielkości skalarne i wektorowe... 17 1.2. Układy współrzędnych... 20 1.2.1. Układ

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 1

1. Wiadomości ogólne 1 Od Wydawcy xi 1. Wiadomości ogólne 1 dr inż. Stefan Niestępski 1.1. Jednostki miar 2 1.2. Rysunek techniczny 8 1.2.1. Formaty arkuszy, linie rysunkowe i pismo techniczne 8 1.2.2. Symbole graficzne 10 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Symbole a a 1 operator obrotu podstawowej zmiennych stanu a 1 podstawowej uśrednionych zmiennych stanu b 1 podstawowej zmiennych stanu b 1 A A i A A i, j B B i cosφ 1

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30 P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI Energoelektroniczne przekształtniki wielopoziomowe właściwości i zastosowanie dr inż.

Bardziej szczegółowo

Kompensacja mocy biernej w obecności wyŝszych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów

Kompensacja mocy biernej w obecności wyŝszych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów dr inŝ. Krzysztof Matyjasek, ELMA energia, Olsztyn Kompensacja mocy biernej w obecności wyŝszych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów W szczególnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów gradientowych na osnowie metalowej poprzez odlewanie w polu elektromagnetycznym

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów gradientowych na osnowie metalowej poprzez odlewanie w polu elektromagnetycznym PL 216806 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216806 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390252 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego Silnik repulsyjny Schemat połączeń silnika repulsyjnego Silnik tego typu budowany jest na małe moce i używany niekiedy tam, gdzie zachodzi potrzeba regulacji prędkości. Układ połączeń silnika repulsyjnego

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 4 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik synchroniczny - wprowadzenie Maszyna synchroniczna maszyna prądu przemiennego, której wirnik w stanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost

Bardziej szczegółowo

Elektromagnesy prądu stałego cz. 2

Elektromagnesy prądu stałego cz. 2 Jakub Wierciak Elektromagnesy cz. 2 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Siła przyciągania elektromagnesu - uproszczenie

Bardziej szczegółowo

Pole elektrostatyczne

Pole elektrostatyczne Termodynamika 1. Układ termodynamiczny 5 2. Proces termodynamiczny 5 3. Bilans cieplny 5 4. Pierwsza zasada termodynamiki 7 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki w postaci różniczkowej 7 5. Praca w procesie

Bardziej szczegółowo

Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH

Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH (2) (3) (10) (11) Modelowanie i symulacje obiektów w polu elektromagnetycznym 1 Rozwiązania równań (10-11) mają ogólną postać: (12) (13) Modelowanie i symulacje obiektów w

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Fizyka ćwiczenia F6 - Prąd stały, pole magnetyczne magnesów i prądów stałych Prowadzący: dr Edmund Paweł Golis Instytut Fizyki Konsultacje stałe dla projektu; od Pn. do Pt.

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

= e. m λ. Temat: BADANIE PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI. 1.Wiadomości podstawowe

= e. m λ. Temat: BADANIE PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI. 1.Wiadomości podstawowe Kierunek: Elektrotechnika, semestr 3 Zastosowanie promieniowania optycznego Laboratorium Ćwiczenie nr 4 Temat: BADANIE PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI 1.Wiadomości podstawowe Promienniki podczerwieni to urządzenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny Laboratorium z Konwersji Energii Kolektor słoneczny 1.0 WSTĘP Kolektor słoneczny to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło użytkowe. Podział urządzeń

Bardziej szczegółowo

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Ultramały indukcyjny czujnik zbliżeniowy Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Głowica detekcyjna o średnicy mm do montażu w najtrudniejszych warunkach Ultrakrótka obudowa M12 długości

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektromagnetyzmu. Wykład 12. Energia PEM

Podstawy elektromagnetyzmu. Wykład 12. Energia PEM Podstawy elektromagnetyzmu Wykład 12 Energia PEM Energia pola elektromagnetycznego Pole elektryczne W E = V w E dv w E = E D 2 = E 2 2 = D2 2 Pole magnetyczne Całkowita energia W = V w E w H dv = = 1 E

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

3. Jeżeli pojemność jednego z trzech takich samych kondensatorów wynosi 3 µf to pojemność zastępcza układu wynosi:

3. Jeżeli pojemność jednego z trzech takich samych kondensatorów wynosi 3 µf to pojemność zastępcza układu wynosi: 1. Jeżeli dwa punktowe ładunki o wartości 10 C każdy, oddziałują w próżni siłą elektrostatycznego odpychania równą 9 10 9 N, to odległość między nimi jest równa: a) 10-4 m b) 10 - m c) 10 m d) 10 m. W

Bardziej szczegółowo

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego 41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięć przemiennych w napięcia

Bardziej szczegółowo

APV Hybrydowe Spawane Płytowe Wymienniki Ciepła

APV Hybrydowe Spawane Płytowe Wymienniki Ciepła APV Hybrydowe Spawane Płytowe Wymienniki Ciepła Technologia Hybrydowe Wymienniki Ciepła APV są szeroko wykorzystywane w przemyśle od 98 roku. Szeroki zakres możliwych tworzonych konstrukcji w systemach

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Katedra Elektroniki ZSTi Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Symbole umieszczone na przyrządzie Katedra Elektroniki ZSTiO Mierniki magnetoelektryczne Budowane: z ruchomącewkąi

Bardziej szczegółowo

Materiały magnetycznie miękkie i ich zastosowanie w zmiennych polach magnetycznych. Jacek Mostowicz

Materiały magnetycznie miękkie i ich zastosowanie w zmiennych polach magnetycznych. Jacek Mostowicz Materiały magnetycznie miękkie i ich zastosowanie w zmiennych polach magnetycznych Jacek Mostowicz Plan seminarium Wstęp Materiały magnetycznie miękkie Podstawowe pojęcia Prądy wirowe Lepkość magnetyczna

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej

Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej dr inż. Piotr Pietrzak pietrzak@dmcs.pl pok. 54, tel. 631 26 20 www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo