pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1..."

Transkrypt

1

2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2014/Z Prezesa ARR z dnia r. UMOWA nr.. na realizację projektu szkoleniowego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 20../20. zawarta w dniu. 20. r. pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego w Warszawie, Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, NIP , REGON (dalej zwaną Agencją) reprezentowaną w celu podpisania umowy przez: 1. - Zastępcę Prezesa Agencji Rynku Rolnego 2. - Dyrektora Biura Finansowo-Księgowego a (nazwa podmiotu)... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP.... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: (imię i nazwisko) (funkcja) (imię i nazwisko) (funkcja)

4 Mając na względzie: - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa, - Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez podmiot uprawniony projektu nr...złożonego w Agencji w sezonie 20./20.. w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie rynku produktów pszczelich. 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, dotyczy szkolenia pszczelarzy realizowanego w ramach środka wsparcia Pomoc techniczna dla pszczelarzy i organizacji Podmiot uprawniony zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pod tytułem, zwanego dalej szkoleniem, którego łączny koszt netto wyniesie. zł, z czego: 1) koszt netto materiałów szkoleniowych zł, 2) koszt netto wynajmu pomieszczeń zł, 3) koszt netto wynagrodzenia wykładowców zł, 4) koszt netto wyżywienia zł, 5) koszty dodatkowe netto.zł. 2. Podmiot uprawniony zobowiązuje się do realizacji projektu, o którym mowa w 1, w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia. 3. Podmiot uprawniony przeprowadzi szkolenie samodzielnie lub 2

5 zleci przeprowadzenie szkolenia podwykonawcy (specjalistycznej firmie szkoleniowej):... (nazwa i adres podwykonawcy) Szkolenie zostanie przeprowadzone przez następujących wykładowców: 1)... (imię i nazwisko wykładowcy) 2)... (imię i nazwisko wykładowcy) 3)... (imię i nazwisko wykładowcy) 5. Podmiot uprawniony ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Agencji za realizację projektu i jest wyłącznym podmiotem, z którym Agencja będzie rozliczać wykonanie niniejszej umowy. 6. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich mogące powstać w związku z realizacją projektu przez podmiot uprawniony Agencja dokona refundacji kosztów netto poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu określonego w 1, po jego wykonaniu zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w kwocie netto nieprzekraczającej.. zł (Słownie:... złotych), z czego: 1) zł będzie stanowiła refundacja kosztów podstawowych netto wynikających z dokumentów, o których mowa w 7 ust. 1. pkt 1)-5), z zastrzeżeniem 2 ust. 1, 2) zł będzie stanowiła refundacja kosztów dodatkowych netto wynikających z dokumentów, o których mowa w 7 ust. 1. pkt 6), z zastrzeżeniem, że nie przekroczy ona 5% kwoty kosztów podstawowych przyjętych do refundacji. 2. W ramach kosztów podstawowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) Agencja dokona refundacji: 3

6 1) kosztów materiałów szkoleniowych dokona w wysokości nieprzekraczającej zł netto, 2) kosztów wynajmu pomieszczeń dokona w wysokości nieprzekraczającej zł netto, 3) kosztów wynagrodzenia wykładowców dokona w wysokości nieprzekraczającej zł netto, 4) kosztów wyżywienia słuchaczy dokona w wysokości nieprzekraczającej zł netto, 3. W przypadku kosztów podstawowych refundacji podlegają wyłącznie koszty przeprowadzenia szkolenia: 1) określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 2) wynikające z przedłożonych faktur / rachunków, za które płatność została dokonana przez podmiot uprawniony, wystawionych na podmiot uprawniony (w przypadku zlecenia przeprowadzenia szkolenia podwykonawcy, faktura/rachunek powinna być wystawiona przez podwykonawcę, określonego w 2 ust. 3, 3) poniesione w okresie określonym w 2 ust. 2, 4) za które płatność została dokonana w formie przelewu lub przekazu pocztowego. 4. W przypadku kosztów dodatkowych refundacji podlegają wyłącznie koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu: 1) określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 2) wynikające z przedłożonych faktur / rachunków i innych dokumentów, poniesione w okresie od 1 września 20. do daty zakończenia realizacji projektu określonej w 2 ust 2. I. Prawa i obowiązki podmiotu uprawnionego 4 1. W przypadku zlecenia przeprowadzenia szkolenia podwykonawcy, podmiot uprawniony zobowiązany jest do podpisania z podwykonawcą umowy i przekazania jej kopii do Agencji w terminie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. 4

7 2. Podmiot uprawniony zobowiąże podwykonawcę w zawartej umowie m. in. do: 1) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z zapisami zawartymi w 2 ust. 4 oraz 5 niniejszej umowy, 2) prowadzenia odrębnej ewidencji rzeczowej i finansowej w celu dokumentowania realizacji umowy zawartej z podmiotem uprawnionym, 3) do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów związanych z realizacją umowy zawartej z podmiotem uprawnionym, a w szczególności: a) umów zawartych z wykładowcami na prowadzenie wykładów lub zajęć praktycznych w ramach szkolenia oraz oryginałów faktur/rachunków dokumentujących wykonanie tych umów, b) kopii list obecności w każdym dniu prowadzonego szkolenia zawierających: datę, temat wykładu, liczbę godzin danego tematu, imię i nazwisko wykładowcy oraz jego podpis, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW i podpis każdego uczestnika szkolenia, c) oryginałów faktur/rachunków, wystawionych na podwykonawcę, dokumentujących wydatki poniesione na wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali oraz pozostałe koszty, 4) dostarczenia podmiotowi uprawnionemu po zakończeniu realizacji szkolenia oryginałów list obecności w każdym dniu prowadzonego szkolenia zawierających: datę, tematy wykładów, liczbę godzin danego tematu, imię i nazwisko wykładowcy oraz jego podpis, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW i podpis każdego uczestnika szkolenia, 5) przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją umowy zawartej z podmiotem uprawnionym przez okres 5 lat licząc od roku zakończenia jej realizacji, 6) umożliwienia przeprowadzenia przez Agencję lub Komisję Europejską kontroli, o których mowa w 12 ust 1 i 2. 5

8 5 1. Uczestnicy szkolenia mogą być podzieleni na grupy szkoleniowe. 2. Grupy szkoleniowe muszą liczyć co najmniej: 1) w przypadku zajęć teoretycznych - 30 osób, 2) w przypadku zajęć praktycznych - 15 osób. 3. Podmiot uprawniony zobowiązuje się do wydania uczestnikom szkolenia imiennych certyfikatów potwierdzających jego odbycie. 4. Podmiot uprawniony zobowiązuje się do umieszczania we wszystkich materiałach szkoleniowych i certyfikatach następującej informacji: Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej Podmiot uprawniony jest zobowiązany do przesłania do Agencji harmonogramu realizacji szkolenia z podaniem dokładnych dat, godzin zajęć i adresu miejsca prowadzonych zajęć, w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Harmonogram powinien zawierać również imiona i nazwiska wykładowców przewidzianych do prowadzenia zajęć w danym dniu szkolenia. W przypadku niedotrzymania 10-dniowego terminu na przesłanie harmonogramu realizacji szkolenia Agencja dokona redukcji wypłaconej kwoty refundacji w sposób określony w 14 ust Podmiot uprawniony zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji rzeczowej i finansowej w celu dokumentowania realizacji niniejszej umowy. 3. W celu potwierdzenia wykonania zapisów niniejszej umowy podmiot uprawniony zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów, a w szczególności: 1) w przypadku, gdy podmiot uprawniony samodzielnie przeprowadza szkolenie: a) umów zawartych z wykładowcami na prowadzenie wykładów lub zajęć praktycznych w ramach szkolenia oraz oryginałów faktur/rachunków, dokumentujących wykonanie tych umów, b) oryginałów list obecności w każdym dniu prowadzonego szkolenia zawierających: datę, tematy wykładu, liczbę godzin danego tematu, imię i nazwisko wykładowcy oraz jego podpis, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW i podpis każdego uczestnika szkolenia, 6

9 c) oryginałów faktur/rachunków, wystawionych na podmiot uprawniony dokumentujących wydatki poniesione na wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, d) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności przez podmiot uprawniony (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciągi z rachunków bankowych), e) oryginałów faktur/rachunków i innych dokumentów, wystawionych na podmiot uprawniony dokumentujących wydatki poniesione w ramach kosztów dodatkowych. 2) w przypadku zlecenia przeprowadzenia szkolenia podwykonawcy: a) umowy zawartej z podwykonawcą na przeprowadzenie szkolenia, b) dokumentów uprawniających podwykonawcę do prowadzenia szkoleń (KRS, statut lub EDG), c) oryginału faktury/rachunku wystawionej przez podwykonawcę na podmiot uprawniony za przeprowadzenie szkolenia, d) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności, e) oryginałów list obecności w każdym dniu prowadzonego szkolenia zawierających: datę, temat wykładu, liczbę godzin danego tematu, imię i nazwisko wykładowcy oraz jego podpis, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW i podpis każdego uczestnika szkolenia, 4. Faktury/rachunki, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) lit a) i c), powinny zawierać następujące dane: 1) w przypadku wynajmu pomieszczeń: miejsce, datę wynajmu, stawkę w zł/dzień, 2) w przypadku wynagrodzenia wykładowców: imię i nazwisko wykładowcy, datę i temat wykładu, liczbę godzin wykładu, stawkę w zł/godz., 3) w przypadku wyżywienia: miejsce, datę wyżywienia, ilość osobodni, stawkę w zł/osobodzień (z wyłączeniem przypadku kiedy podmiot uprawniony dokona zakupu artykułów spożywczych), 4) w przypadku materiałów szkoleniowych: wielkość nakładu, cenę jednostkową w zł/komplet, 5. Faktura, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. c) musi zawierać specyfikację poszczególnych rodzajów kosztów/usług, oraz zawierać dane określone w ust. 4. 7

10 6. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do przechowywania rzeczowej i finansowej dokumentacji projektu, o której mowa w ust. 2, ust. 3 oraz innych dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy, przez okres 5 lat licząc od roku, w którym została zakończona realizacja umowy W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, podmiot uprawniony zobowiązany jest do złożenia w Agencji następujących dokumentów: 1) oryginału wniosku o wypłatę refundacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 2) kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony potwierdzających wydatkowane środki finansowe (dotyczy kosztów podstawowych), poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS albo innym dokumentem określającym sytuację formalno-prawną podmiotu uprawnionego, 3) kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty (dotyczy kosztów podstawowych) przez podmiot uprawniony (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciągi z rachunków bankowych), poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS albo innym dokumentem określającym sytuację formalno-prawną podmiotu uprawnionego. Agencja nie wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających wykonanie dyspozycji drogą elektroniczną zawierających adnotację, że zostały sporządzone na podstawie Ustawy prawo bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego. 4) kserokopii list obecności w każdym dniu prowadzonego szkolenia zawierających: datę, temat wykładu, liczbę godzin danego tematu, imię i nazwisko wykładowcy oraz jego podpis, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW i podpis każdego uczestnika szkolenia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione zgodnie z KRS albo innym dokumentem określającym sytuację formalno-prawną podmiotu uprawnionego, 8

11 5) oryginału raportu końcowego z wykonania projektu podpisanego przez osoby upoważnione zgodnie z KRS albo innym dokumentem określającym sytuację formalno-prawną podmiotu uprawnionego, 6) w przypadku kosztów dodatkowych kserokopii faktur / rachunków oraz innych dokumentów wystawionych na podmiot uprawniony potwierdzających wydatkowane środki finansowe, poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS albo innym dokumentem określającym sytuację formalno-prawną podmiotu uprawnionego. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć nie później niż ostatniego dnia realizacji projektu określonego w 2 ust. 2 niniejszej umowy. 8 Podmiot uprawniony zobowiązany jest do umożliwienia Agencji oraz Komisji Europejskiej dokonywania kontroli prawidłowej realizacji warunków niniejszej umowy, zarówno w siedzibie podmiotu uprawnionego jak również u podwykonawcy, w przypadku zlecenia realizacji projektu. 9 Podmiot uprawniony zobowiązuje się do nie ubiegania się o dofinansowanie działań związanych z realizacją niniejszej umowy z innych środków publicznych W przypadku wykrycia, że cała kwota refundacji lub jej część została nienależnie wypłacona, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zwrotu nienależnej kwoty refundacji, wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 2. Odsetki są naliczane za okres pomiędzy dniem wypłaty kwoty refundacji a dniem dokonania wpłaty nienależnej kwoty refundacji przez podmiot uprawniony na konto Agencji Podmiot uprawniony zobowiązany jest do pisemnego informowania Agencji o wszystkich okolicznościach mogących zagrozić realizacji niniejszej umowy lub mogących zagrozić dotrzymaniu terminu jej realizacji. 9

12 2. Podmiot uprawniony, na pisemne wystąpienie Agencji, jest zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji o stanie realizacji niniejszej umowy. 3. Wszelkie wnioski o wprowadzenie zmian do niniejszej umowy podmiot uprawniony zobowiązany jest złożyć do Agencji nie później niż 30 dni przed datą zakończenia realizacji projektu określoną w 2 ust. 2. II. Prawa i obowiązki Agencji Agencja oraz Komisja Europejska może w każdym momencie realizacji umowy przeprowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu uprawnionego lub podwykonawcy, jak również uczestników szkolenia mającą na celu sprawdzenie stopnia realizacji działań wynikających z niniejszej umowy. Osoby przeprowadzające kontrolę powinny mieć zapewniony dostęp do ksiąg i innych dokumentów dotyczących wydatków wynikających z niniejszej umowy w trakcie jej trwania oraz przez okres 5 lat licząc od roku, w którym została zakończona realizacja umowy. 2. Po zakończeniu realizacji projektu i otrzymaniu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w 7 ust. 1, Agencja ma prawo dokonać kontroli na miejscu (dokumentacyjnej i fizycznej) wykonania warunków niniejszej umowy związanej z realizacją projektu przez podmiot uprawniony. Agencja zastrzega sobie prawo podjęcia czynności w celu potwierdzenia przez uczestników szkolenia, że podmiot uprawniony zrealizował projekt zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 3. Po zakończeniu kontroli uprawniony pracownik Agencji sporządza raport z przeprowadzonej kontroli. Raport podpisywany jest przez kontrolera oraz przez osobę uprawnioną do reprezentowania kontrolowanego. Raport sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej, drugi przekazywany jest do Centrali Agencji. 4. W przypadku, gdy raport z kontroli wskazuje na wystąpienie uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu, Agencja wzywa podmiot uprawniony do złożenia wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. 10

13 13 1. Na podstawie dokumentów, o których mowa w 7 ust. 1, raportu z kontroli, o którym mowa w 12 ust. 3 (w przypadku kiedy miała ona miejsce) oraz wyjaśnień, o których mowa w 12 ust. 4, Agencja dokona rozliczenia niniejszej umowy oraz wyliczenia należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu, do wysokości nie większej niż kwota określona w 3 ust. 1, na zasadach określonych w ust. 2, Do wyliczenia kwoty refundacji poszczególnych rodzajów kosztów, oprócz kosztów wynagrodzenia wykładowców, stosowane będą ceny jednostkowe netto określone w przedłożonych do rozliczenia niniejszej umowy fakturach, jednak nie wyższe niż maksymalne ceny jednostkowe netto określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 3. Do wyliczenia kwoty refundacji kosztów wynagrodzenia wykładowców będą stosowane ceny jednostkowe: 1) określone w przedłożonych do rozliczenia umowy fakturach - w przypadku gdy średnia cena za godz. przeprowadzonego wykładu nie przekracza stawki.. zł/godz., 2) w wysokości zł/godz. - w przypadku, gdy średnia cena za godz. przeprowadzonego wykładu przekracza powyższą stawkę. 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji części projektu, Agencja może podjąć decyzję o nie uznaniu realizacji części projektu wykazującej uchybienia i zmniejszeniu kwoty refundacji. 5. Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu należnej kwoty refundacji, Agencja przesyła do podmiotu uprawnionego informację o przyznanej kwocie refundacji oraz notę księgowa uznaniową. 6. Agencja dokona wypłaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu uprawnionego w terminie 30 dni od daty wystawienia informacji i noty księgowej uznaniowej, o których mowa w ust W przypadku nie przesłania do Agencji harmonogramu realizacji szkolenia w terminie określonym w 6 ust. 1, Agencja dokona redukcji należnej kwoty refundacji o 2% za każdy dzień zwłoki. W przypadku braku zawiadomienia lub zawiadomienia Agencji po terminie rozpoczęcia szkolenia, Agencja dokona 11

14 redukcji należnej kwoty refundacji o 20%. W przypadku szkoleń kilkudniowych redukcja będzie odnosiła się do kosztów poniesionych w tych dniach szkolenia, dla których został przekroczony termin zawiadomienia. 2. Agencja nie dokona refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu w przypadku, gdy: 1) podmiot uprawniony nie złoży w Agencji dokumentów, o których mowa w 7 ust. 1 w terminie określonym w 7 ust. 2, 2) złożone dokumenty, o których mowa w 7 ust. 1 są nieprawidłowe, niekompletne, nieczytelne lub nieodpowiadające wymaganiom określonym w 7 ust. 1, 3) podmiot uprawniony lub podwykonawca uniemożliwi przeprowadzenie kontroli, o których mowa w 12, 4) stwierdzone zostaną rażące uchybienia lub nieprawidłowości dotyczące realizacji całości projektu, 5) podmiot uprawniony dostarczył fałszywe dokumenty w celu uzyskania dofinansowania ze środków Wspólnoty Europejskiej i Państwa Członkowskiego. III. Postanowienia końcowe 15 Zmiany lub poprawki do niniejszej umowy mogą być wprowadzane tylko w formie pisemnej pomiędzy stronami umowy. 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Unii Europejskiej oraz przepisy kodeksu cywilnego Podmiot uprawniony oświadcza, że zapoznał się z Warunkami ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2014/2015 i 2015/ Podmiot uprawniony oświadcza, że nie będzie ubiegał się o dofinansowanie z innych środków publicznych na działania związane z realizacją projektu. 12

15 18 Podmiot uprawniony przyjmuje do wiadomości, iż jego dane oraz otrzymane kwoty z tytułu dopłat mogą zostać opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Agencji. 19 Wszelkie spory i wątpliwości, jakie mogą wyniknąć przy wykonaniu niniejszej umowy, strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, stronom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Agencji. 20 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 21 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. 22 Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: Załącznik nr 1 - Rodzaje kosztów. Załącznik nr 2 - formularz Wniosek o refundację AGENCJA PODMIOT UPRAWNIONY 13

16 Załącznik Nr 1 do umowy Rodzaje kosztów podlegające refundacji oraz ceny jednostkowe jakie mogą być stosowane przy wyliczaniu kwoty refundacji poszczególnych rodzajów kosztów I. Koszty podstawowe: 1. Koszty materiałów szkoleniowych - maksymalnie.. zł/komplet (netto). Maksymalna liczba kompletów wynosi 110 % liczby uczestników szkolenia. Refundowane są tylko koszty: składu, druku, powielenia i oprawy materiałów szkoleniowych. Zakup sprzętu i oprogramowania do tych celów oraz odrębne rachunki na opracowanie materiałów szkoleniowych nie podlegają refundacji. 2. Koszty wynajmu pomieszczeń - maksymalnie.. zł/dzień (netto), pod warunkiem, że szkolenie trwa przynajmniej 6 godzin dziennie. W ramach wynajmu pomieszczeń dopuszcza się wynajem pasieki z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć praktycznych. 3. Koszty wynagrodzenia wykładowców. Przy refundacji kosztów wynagrodzenia wykładowców brany jest pod uwagę tylko czas trwania samego wykładu lub zajęć praktycznych - bez wliczania przerw (zł/45 min). Łączna liczba zajęć praktycznych i teoretycznych, w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 godzin wykładowych. 4. Koszty wyżywienia - maksymalnie. zł/osobodzień (netto). Refundowane są koszty wyżywienia tylko w dniach, w których dana osoba bierze udział w szkoleniu jako słuchacz. Dopuszcza się zakup przez podmiot uprawniony artykułów spożywczych oraz innych niezbędnych do przygotowania wyżywienia. W celu obliczenia stawki dziennej wydatkowana kwota na ten cel zostanie podzielona na liczbę dni szkolenia oraz liczbę uczestników. II. Koszty dodatkowe Koszty dodatkowe refundowane są do kwoty nieprzekraczającej 5 % sumy kosztów podstawowych podlegających refundacji. Koszty dodatkowe obejmują koszty związane z przygotowaniem oraz wykonaniem projektu. W skład kosztów wchodzą: koszty poniesione na zakup materiałów biurowych, korespondencję, telekomunikację, wynagrodzenie pracowników podmiotu uprawnionego biorących udział przy obsłudze projektu, wynagrodzenie firm/osób zewnętrznych, którym podmiot uprawniony zleci wykonanie usług w zakresie księgowości, rachunkowości lub innych działań związanych z organizacją szkolenia, itp. Koszty

17 Załącznik Nr 1 do umowy dodatkowe powinny zostać udokumentowane fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami. W przypadku wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez podmiot uprawniony na podstawie umowy o pracę, będzie brany pod uwagę pasek listy płac wraz z oświadczeniem podmiotu uprawnionego jaka część wynagrodzenia pracownika jest związana z pracą w ramach przedmiotowego projektu. W przypadku faktur dokumentujących usługi telekomunikacyjne wymagane jest oświadczenie podmiotu uprawnionego jaka część kwoty z faktury obejmuje koszty poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

18 Wniosek o refundację Załącznik nr 2 do umowy Strona 1 z 5 Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli podmiot uprawniony nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR/ Pieczątka kancelarii * UWAGI: 1. Do wypełnienia formularza używaj DRUKOWANYCH LITER. 2. Przy wypełnianiu formularza nie używaj korektora. 3. Wypełniony formularz należy przesłać do Biura Produktów Zwierzęcych w Centrali ARR. 4. Niniejszy formularz wniosku o refundację na realizację projektu Wsparcie rynku produktów pszczelich należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia umownego terminu zakończenia realizacji projektu. Dotyczy projektu nr Dotyczy umowy nr zawartej w dniu Nazwa podmiotu uprawnionego 2. Adres siedziby podmiotu uprawnionego 3. Nazwa banku 4. Nr rachunku

19 Wniosek o refundację Załącznik nr 2 do umowy Strona 2 z 5 5. Zestawienie faktur lub rachunków, według rodzaju poniesionych wydatków SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW Wypełnia podmiot uprawniony Wypełnia ARR Lp. Nr faktury lub rachunku Wyszczególnienie wydatków poniesionych wraz z opisem 1) Ilość Jednostka [np. szt. dzień osoba] Cena jedn. netto [zł] Wartość netto [zł] Wartość netto [zł]

20 Wniosek o refundację Załącznik nr 2 do umowy Strona 3 z 5 Suma 1) opis w zależności od środka wsparcia

21 Wniosek o refundację Załącznik nr 2 do umowy Strona 4 z 5 6. Proszę o zwrot kosztów poniesionych na realizację umowy, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem wydatków oraz załączonymi dokumentami, w wysokości:, Zł NETTO OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w pkt. 5 formularza opisują wydatki finansowe poniesione w ramach realizacji umowy i są zgodne z danymi w dokumentach finansowych (rachunkach lub fakturach). Oświadczam, że projekt zrealizowany jest zgodnie z zapisami umowy na realizację projektu. Oświadczam, że na działania realizowane w zakresie przedmiotowego projekt nie uzyskałem dofinansowania i nie ubiegam się o dofinansowanie z innych środków publicznych. Imię i nazwisko: osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu uprawnionego zgodnie z KRS Podpis i pieczęć Miejsce sporządzenia Data

22 Wniosek o refundację Załącznik nr 2 do umowy Strona 5 z 5 7. WYPEŁNIA AGENCJA RYNKU ROLNEGO Zaakceptowana kwota refundacji po uwzględnieniu wyników kontroli: (w zł), Uzasadnienie wysokości zaakceptowanej kwoty refundacji (w przypadku, jeśli jest inna niż kwota wnioskowana) Podział zaakceptowanej kwoty refundacji pod względem źródeł finansowania: [zł] EUR Wartość netto refundowana ze środków UE Wartość netto refundowana z budżetu krajowego RAZEM Kurs wymiany EUR/PLN z dnia... Sprawdził / Zatwierdził (data i podpis) Pracownik 1 Pracownik 2 Kierownik Działu Dyrektor BPZ

23 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2014/Z Prezesa ARR z dnia r. UMOWA nr.. na realizację projektu zakupu leków do zwalczania warrozy w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie... zawarta w dniu. 20. r. pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego w Warszawie, Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, NIP , REGON (dalej zwaną Agencją) reprezentowaną w celu podpisania umowy przez: 1..Zastępcę Prezesa Agencji Rynku Rolnego 2..Dyrektora Biura Finansowo-Księgowego a (nazwa podmiotu)... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP.... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: (imię i nazwisko) (funkcja) (imię i nazwisko) (funkcja)

24 Mając na względzie: - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa, - Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 z późn. zm.), - Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez podmiot uprawniony projektu nr... złożonego w Agencji na rok 20./20 w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie rynku produktów pszczelich. 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zakupu środków warrozobójczych realizowanego w ramach środka wsparcia Zwalczanie warrozy Podmiot uprawniony zobowiązuje się do zakupu leków przeznaczonych do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz ekologicznych środków do walki z warrozą (tj. kwasu mrówkowego, szczawiowego, mlekowego i octowego) wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. 2. Podmiot uprawniony dokona realizacji projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 2

25 3. Leki do zwalczania warrozy zostaną zakupione u następujących lekarzy weterynarii:... (imię, nazwisko lekarza weterynarii)... (imię, nazwisko lekarza weterynarii) 4. Podmiot uprawniony ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Agencji za realizację projektu i jest wyłącznym podmiotem, z którym Agencja będzie rozliczać wykonanie niniejszej umowy. 5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich mogące powstać w związku z realizacją projektu przez podmiot uprawniony Agencja dokona refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu określonego w 1, po jego wykonaniu zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w kwocie netto nieprzekraczającej zł. (słownie:. złotych) z czego: 1) zł będzie stanowiła refundacja kosztów podstawowych, nie wyższa niż 80% kosztów netto wynikających z dokumentów, o których mowa w 6 ust. 1, pkt 1)-4), 2) zł będzie stanowiła refundacja kosztów dodatkowych netto wynikających z dokumentów, o których mowa w 6 ust. 1, pkt 5), z zastrzeżeniem, że nie przekroczy ona 2% kwoty kosztów podstawowych przyjętych do refundacji. 2. W przypadku kosztów podstawowych refundacji podlegają wyłącznie koszty: 1) zakupu leków wynikające z przedłożonych faktur/rachunków, za które płatność została dokonana przez podmiot uprawniony, wystawionych na podmiot uprawniony przez lekarzy weterynarii wymienionych w 2 ust. 3, 2) zakupu ekologicznych środków do walki z warrozą wynikające z przedłożonych faktur/rachunków, za które płatność została dokonana przez podmiot uprawniony, wystawionych na podmiot uprawniony, 3) poniesione w okresie określonym w 2 ust. 2. 3

26 3. W przypadku kosztów dodatkowych refundacji podlegają wyłącznie koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu: 1) określone w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, 2) wynikające z przedłożonych faktur/rachunków i innych dokumentów, 3) poniesione w okresie od 1 września 20. do daty zakończenia realizacji projektu określonej w 2 ust Podmiot uprawniony dokona płatności za zakupione środki warrozobójcze w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. 5. Refundacją nie są objęte wydatki poniesione na usługę weterynaryjną (leczenie). I. Prawa i obowiązki podmiotu uprawnionego 4 1. Odbiorcami środków warrozobójczych zakupionych w ramach niniejszej umowy mogą być jedynie gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru powiatowego lekarza weterynarii, które złożyły do Powiatowego Lekarza Weterynarii zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia warrozy. W przypadku odbioru ekologicznych środków do walki z warrozą, dodatkowo posiadające certyfikat gospodarstwa ekologicznego. 2. Zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia warrozy, o którym mowa w ust. 1 może być złożone: a) bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii przez właściciela gospodarstwa pasiecznego (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy), b) za pośrednictwem lekarza weterynarii dokonującego sprzedaży leków. 3. Każde gospodarstwo pasieczne, do którego zostaną dostarczone leki, zakupione w ramach niniejszej umowy, musi posiadać książkę leczenia zwierząt, w której powinien być dokonany wpis przez lekarza weterynarii poświadczający rodzaj i ilość zakupionego leku. 4

27 5 1. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji rzeczowej i finansowej w celu dokumentowania realizacji projektu. 2. W celu potwierdzenia wykonania zapisów niniejszej umowy podmiot uprawniony zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów, a w szczególności: 1) w przypadku zakupu leków oryginałów faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony przez lekarza weterynarii wykonującego praktykę lekarsko weterynaryjną, dokumentujących poniesione wydatki, z wyszczególnieniem nazwy leku, ilości i ceny jednostkowej, 2) w przypadku zakupu ekologicznych środków do walki z warrozą oryginałów faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony, dokumentujących poniesione wydatki, z wyszczególnieniem nazwy, liczby opakowań, pojemności opakowania jednostkowego i ceny jednostkowej, 3) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciągi z rachunków bankowych), 4) wykazu odbiorców środków warrozobójczych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy (odrębny załącznik dla leków, odrębny dla ekologicznych środków do walki z warrozą), 5) kserokopii książek leczenia zwierząt wydanych przez lekarza weterynarii, o których mowa w 4 ust. 3, lub zbiorczej listy odbiorców leków zawierającej oświadczenie lekarza weterynarii, że dokonał wpisów do książek leczenia zwierząt, 6) dokumentów potwierdzających zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia warrozy, w gospodarstwach pasiecznych będących odbiorcami leków i ekologicznych środków do walki z warrozą: a) kserokopii indywidualnych zgłoszeń gospodarstw pasiecznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy lub b) oryginału oświadczenia lekarza weterynarii dokonującego sprzedaży leków, że przekazał do właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii informacje o wystąpieniu warrozy. Do oświadczenia należy załączyć 5

28 wykaz gospodarstw pasiecznych oraz liczby rodzin pszczelich dla których zgłoszono wystąpienie warrozy, 7) oryginałów faktur/rachunków i innych dokumentów, wystawionych na podmiot uprawniony dokumentujących wydatki poniesione w ramach kosztów dodatkowych. 3. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do przechowywania rzeczowej i finansowej dokumentacji projektu, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz innych dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy, przez okres 5 lat licząc od roku, w którym została zakończona realizacja projektu W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, podmiot uprawniony zobowiązany jest do złożenia w Agencji następujących dokumentów: 1) oryginału wniosku o wypłatę refundacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 2) kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony potwierdzających wydatkowane środki finansowe, poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS albo innym dokumentem określającym sytuację formalno-prawną podmiotu, 3) kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciągi z rachunków bankowych), poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS albo innym dokumentem określającym sytuację formalno-prawną podmiotu, 4) imiennego wykazu odbiorców środków warrozobójczych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykaz powinien zostać przekazany w pliku Excel, na nośniku elektronicznym (płyta CD) lub drogą mailową na adres (odrębny załącznik dla leków, odrębny dla ekologicznych środków do walki z warrozą), 5) w przypadku kosztów dodatkowych kserokopii faktur/rachunków oraz innych dokumentów wystawionych na podmiot uprawniony potwierdzających wydatkowane środki finansowe, poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS 6

29 albo innym dokumentem określającym sytuację formalno-prawną podmiotu uprawnionego. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć nie później niż ostatniego dnia realizacji projektu określonego w 2 ust. 2 niniejszej umowy. 7 Podmiot uprawniony zobowiązany jest do umożliwienia Agencji oraz Komisji Europejskiej dokonywania kontroli prawidłowej realizacji warunków niniejszej umowy W przypadku wykrycia, że cała kwota refundacji lub jej część została nienależnie wypłacona, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zwrotu nienależnej kwoty refundacji, wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 2. Odsetki są naliczane za okres pomiędzy dniem wypłaty kwoty refundacji a dniem dokonania wpłaty nienależnej kwoty refundacji przez podmiot uprawniony na konto Agencji Podmiot uprawniony zobowiązany jest do pisemnego informowania Agencji o wszystkich okolicznościach mogących zagrozić realizacji niniejszej umowy lub mogących zagrozić dotrzymaniu terminu jej realizacji. 2. Podmiot uprawniony, na pisemne wystąpienie Agencji, jest zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji o stanie realizacji niniejszej umowy. 3. Wszelkie wnioski o wprowadzenie zmian do niniejszej umowy podmiot uprawniony zobowiązany jest złożyć do Agencji nie później niż 30 dni przed datą zakończenia realizacji projektu określoną w 2 ust. 2. II. Prawa i obowiązki Agencji 7

30 10 1. Agencja oraz Komisja Europejska może w każdym momencie realizacji umowy przeprowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu uprawnionego, mającą na celu sprawdzenie stopnia realizacji działań wynikających z zawartej umowy. Osoby przeprowadzające kontrolę powinny mieć zapewniony dostęp do ksiąg i innych dokumentów dotyczących wydatków wynikających z zawartej umowy w trakcie jej trwania oraz przez okres 5 lat licząc od roku, w którym została zakończona realizacja projektu. 2. Po zakończeniu realizacji projektu i otrzymaniu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w 6 ust. 1, Agencja ma prawo dokonać kontroli na miejscu (dokumentacyjnej i fizycznej) wykonania warunków zawartej umowy związanej z realizacją projektu przez podmiot uprawniony. Agencja zastrzega sobie prawo podjęcia czynności w celu potwierdzenia przez odbiorców zakupionych środków warrozobójczych, że podmiot uprawniony zrealizował projekt zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 3. Po zakończeniu kontroli uprawniony pracownik Agencji sporządza raport z przeprowadzonej kontroli. Raport podpisywany jest przez kontrolera oraz przez osobę uprawnioną do reprezentowania kontrolowanego. Raport sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej, drugi przekazywany jest do Centrali Agencji. 4. W przypadku, gdy raport z kontroli wskazuje na wystąpienie uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu, Agencja wzywa podmiot uprawniony do złożenia wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania Na podstawie dokumentów, o których mowa w 6 ust. 1, raportu z kontroli, o którym mowa w 10 ust. 3 (w przypadku, kiedy miała ona miejsce) oraz wyjaśnień, o których mowa w 10 ust. 4, Agencja dokona rozliczenia niniejszej umowy oraz wyliczenia należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu następująco: 1) kosztów podstawowych do wysokości określonej w 3 ust. 1 pkt 1), z zastrzeżeniem ust. 2, 2) kosztów dodatkowych do wysokości określonej w 3 ust. 1 pkt 2). 8

31 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji części projektu, Agencja może podjąć decyzję o nieuznaniu realizacji wykazującej uchybienia części projektu i zmniejszeniu kwoty refundacji. 3. Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu należnej kwoty refundacji, Agencja przesyła do podmiotu uprawnionego informację o przyznanej kwocie refundacji wraz z notą księgową uznaniową. 4. Agencja dokona wypłaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu uprawnionego w terminie 30 dni od daty wystawienia informacji i noty księgowej, o których mowa w ust Agencja nie dokona refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu w przypadku, gdy: 1) podmiot uprawniony nie złoży w Agencji dokumentów, o których mowa w 6 ust.1 w terminie określonym w 6 ust. 2, 2) złożone dokumenty, o których mowa w 6 ust. 1 są nieprawidłowe, niekompletne, nieczytelne lub nieodpowiadające wymaganiom określonym w 6 ust. 1, 3) podmiot uprawniony uniemożliwi przeprowadzenie kontroli, o których mowa w 10, 4) stwierdzone zostaną rażące uchybienia lub nieprawidłowości dotyczące realizacji całości projektu, 5) podmiot uprawniony dostarczył fałszywe dokumenty w celu uzyskania dofinansowania ze środków Wspólnoty Europejskiej i Państwa Członkowskiego. III. Postanowienia końcowe 9

32 13 Zmiany lub poprawki do niniejszej umowy mogą być wprowadzane tylko w formie pisemnej pomiędzy stronami umowy. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Unii Europejskiej oraz przepisy kodeksu cywilnego Podmiot uprawniony oświadcza, że zapoznał się z Warunkami ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2014/2015 i 2015/ Podmiot uprawniony oświadcza, że nie będzie ubiegał się o dofinansowanie z innych środków publicznych na działania związane z realizacją projektu. 16 Podmiot uprawniony przyjmuje do wiadomości, iż jego dane oraz otrzymane kwoty z tytułu dopłat mogą zostać opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Agencji. 17 Wszelkie spory i wątpliwości, jakie mogą wyniknąć przy wykonaniu niniejszej umowy, strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, stronom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Agencji. 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 19 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. 10

33 20 Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: Załącznik nr 1 - Lista odbiorców leków Załącznik nr 2 - formularz Wniosek o refundację Załącznik nr 3 - Zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia warrozy Załącznik nr 4 - Wykaz kosztów dodatkowych AGENCJA PODMIOT UPRAWNIONY 11

34 Załącznik nr 1 do umowy nr Wykaz faktur i odbiorców leków/ ekologicznych środków do walki z warrozą w ramach umowy. odbiorcy Lp. nr faktury wyszczegól nienie leków/ środków liczba sztuk wartość netto (zł) imię i nazwisko adres i telefon nr PESEL nr wet./ wpis do rejestru liczba rodzin pszczelich na dzien liczba sztuk odebranych wartość netto odebranych (zł)

35 Wniosek o refundację Załącznik nr 2 do umowy Strona 1 z 5 Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli podmiot uprawniony nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR/ Pieczątka kancelarii * UWAGI: 1. Do wypełnienia formularza używaj DRUKOWANYCH LITER. 2. Przy wypełnianiu formularza nie używaj korektora. 3. Wypełniony formularz należy przesłać do Biura Produktów Zwierzęcych w Centrali ARR. 4. Niniejszy formularz wniosku o refundację na realizację projektu Wsparcie rynku produktów pszczelich należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia umownego terminu zakończenia realizacji projektu. Dotyczy projektu nr Dotyczy umowy nr zawartej w dniu Nazwa podmiotu uprawnionego 2. Adres siedziby podmiotu uprawnionego 3. Nazwa banku 4. Nr rachunku

36 Wniosek o refundację Załącznik nr 2 do umowy Strona 2 z 5 5. Zestawienie faktur lub rachunków, według rodzaju poniesionych wydatków SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW Wypełnia podmiot uprawniony Wypełnia ARR Lp. Nr faktury lub rachunku Wyszczególnienie wydatków poniesionych wraz z opisem 1) Ilość Jednostka [np. szt. dzień osoba] Cena jedn. netto [zł] Wartość netto [zł] Wartość netto [zł]

37 Wniosek o refundację Załącznik nr 2 do umowy Strona 3 z 5 Suma 1) opis w zależności od środka wsparcia

38 Wniosek o refundację Załącznik nr 2 do umowy Strona 4 z 5 6. Proszę o zwrot kosztów poniesionych na realizację umowy, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem wydatków oraz załączonymi dokumentami, w wysokości:, Zł NETTO OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w pkt. 5 formularza opisują wydatki finansowe poniesione w ramach realizacji umowy i są zgodne z danymi w dokumentach finansowych (rachunkach lub fakturach). Oświadczam, że projekt zrealizowany jest zgodnie z zapisami umowy na realizację projektu. Oświadczam, że na działania realizowane w zakresie przedmiotowego projekt nie uzyskałem dofinansowania i nie ubiegam się o dofinansowanie z innych środków publicznych. Imię i nazwisko: osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu uprawnionego zgodnie z KRS Podpis i pieczęć Miejsce sporządzenia Data

39 Wniosek o refundację Załącznik nr 2 do umowy Strona 5 z 5 7. WYPEŁNIA AGENCJA RYNKU ROLNEGO Zaakceptowana kwota refundacji po uwzględnieniu wyników kontroli: (w zł), Uzasadnienie wysokości zaakceptowanej kwoty refundacji (w przypadku, jeśli jest inna niż kwota wnioskowana) Podział zaakceptowanej kwoty refundacji pod względem źródeł finansowania: [zł] EUR Wartość netto refundowana ze środków UE Wartość netto refundowana z budżetu krajowego RAZEM Kurs wymiany EUR/PLN z dnia... Sprawdził / Zatwierdził (data i podpis) Pracownik 1 Pracownik 2 Kierownik Działu Dyrektor BPZ

40 Załącznik nr 3 do umowy... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania) (liczba posiadanych rodzin pszczelich)... (nr wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza weterynarii/ weterynaryjny nr identyfikacyjny pasieki) Powiatowy Lekarz Weterynarii Zawiadomienie Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z póź. zm.), zawiadamiam o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej pszczół (warrozy) w... rodzinach pszczelich. W załączeniu podaje lokalizację poszczególnych pasiek oraz odpowiednią liczbę rodzin pszczelich, w których podejrzewam wystąpienie warrozy: (pieczątka i podpis przyjmującego zgłoszenie)* (podpis zgłaszającego) * dopuszcza się dostarczenie zawiadomienia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

41 Załącznik nr 4 do umowy Koszty dodatkowe. Koszty dodatkowe refundowane są do kwoty nieprzekraczającej 2 % sumy kosztów podstawowych podlegających refundacji. Koszty dodatkowe obejmują koszty związane z przygotowaniem oraz wykonaniem projektu poniesione w okresie od 1 września 20 do dnia zakończenia realizacji projektu. Koszty dodatkowe obejmują koszty poniesione na: zakup materiałów biurowych, korespondencję, telekomunikację, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przez podmiot uprawniony biorących udział przy obsłudze projektu, wynagrodzenie firm/osób zewnętrznych, którym podmiot uprawniony zleci wykonanie usług w zakresie księgowości, rachunkowości lub wykonanie innych działań związanych z realizacją projektu, inne czynności bądź materiały niezbędne do realizacji projektu. Koszty dodatkowe powinny zostać udokumentowane fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami. W przypadku faktur dokumentujących usługi telekomunikacyjne wymagane jest oświadczenie podmiotu uprawnionego jaka część kwoty z faktury obejmuje koszty poniesione w ramach przedmiotowego projektu. W przypadku wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez podmiot uprawniony na podstawie umowy o pracę, będzie brany pod uwagę pasek listy płac wraz z oświadczeniem podmiotu uprawnionego jaka część wynagrodzenia pracownika jest związana z pracą w ramach przedmiotowego projektu.

42 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2014/Z Prezesa ARR z dnia r. UMOWA nr.. na realizację projektu na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 20./20. zawarta w dniu 20 r. pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego w Warszawie, Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, NIP , REGON (dalej zwaną Agencją) reprezentowaną w celu podpisania umowy przez: Zastępcę Prezesa Agencji Rynku Rolnego Dyrektora Biura Finansowo-Księgowego a (nazwa podmiotu)... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP.... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: (imię i nazwisko) (funkcja) (imię i nazwisko) (funkcja)

43 Mając na względzie: - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa, - Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez podmiot uprawniony projektu nr... złożonego w Agencji w sezonie 20 /20 w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie rynku produktów pszczelich. 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zakupu przyczep (lawet) do przewozu rodzin pszczelich, realizowanego w ramach środka wsparcia Racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki Podmiot uprawniony zobowiązuje się, że odbiorcy końcowi dokonają zakupu fabrycznie nowych przyczep (lawet) do przewozu uli na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2. Podmiot uprawniony dokona realizacji projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 3. Podmiot uprawniony ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Agencji za realizację projektu i jest wyłącznym podmiotem, z którym Agencja będzie rozliczać wykonanie niniejszej umowy. 4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich mogące powstać w związku z realizacją projektu przez podmiot uprawniony. 2

44 3 1. Agencja dokona refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu określonego w 1, po jego wykonaniu zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w kwocie netto nieprzekraczającej zł (Słownie: złotych), z czego: 1) zł będzie stanowiła refundacja kosztów podstawowych, nie wyższa niż 60% kosztów netto wynikających z dokumentów, o których mowa w 7 ust. 1. pkt 1)-5), z zastrzeżeniem 14, 2) zł będzie stanowiła refundacja kosztów dodatkowych netto wynikających z dokumentów, o których mowa w 7 ust. 1. pkt 6), z zastrzeżeniem, że nie przekroczy ona 2% kwoty kosztów podstawowych przyjętych do refundacji. 2. W przypadku kosztów podstawowych refundacji podlegają wyłącznie koszty zakupu fabrycznie nowych przyczep (lawet): 1) wynikające z przedłożonych faktur/rachunków, za które płatność została dokonana przez odbiorców końcowych, wystawionych na odbiorców końcowych za zakup specjalistycznych przyczep (lawet), 2) poniesione w okresie określonym w 2 ust. 2, 3) za które płatności dokonali odbiorcy końcowi w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. 3. W przypadku kosztów dodatkowych refundacji podlegają wyłącznie koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu: 1) określone w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, 2) wynikające z przedłożonych faktur/rachunków i innych dokumentów, 3) poniesione w okresie od 1 września 20. do daty zakończenia realizacji projektu określonej w 2 ust 2. I. Prawa i obowiązki podmiotu uprawnionego 4 1. Odbiorcami końcowymi przyczep (lawet) zakupionych w ramach niniejszej umowy mogą być jedynie gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru powiatowego lekarza weterynarii, które posiadają co najmniej 30 rodzin pszczelich. 3

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu szkoleniowego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr Prezesa ARR z dnia.. UMOWA nr.. na realizację projektu zakupu pszczół w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2006/2007 zawarta

Bardziej szczegółowo

... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON. (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... 2... Panem/Panią...

... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON. (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... 2... Panem/Panią... Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2012/Z Prezesa ARR z dnia 9 stycznia 2012 r. UMOWA nr.. na zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 160/2010/Z Prezesa ARR z dnia 15 października 2010 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2014/Z Prezesa ARR z dnia 10/04/2014 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego Strona 1 z 5 Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli podmiot uprawniony nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR / Pieczątka kancelarii *

Bardziej szczegółowo

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego Strona 1 z 5 W P M 0 1 0 6 V 6 B Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli podmiot uprawniony nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR / Pieczątka

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2016/Z Prezesa ARR z dnia 7 lipca 2016 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy zawarta w dniu.. pomiędzy Powiatem Świdnickim - Starostą Świdnickim,

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2008/2009

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112 Prezesa ARiMR z dnia 31 sierpnia 2017 r. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH NA LATA

Bardziej szczegółowo

,,WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH W SEZONIE 2013/ ROZLICZENIA WARSZAWA Biuro Produktów Zwierzęcych

,,WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH W SEZONIE 2013/ ROZLICZENIA WARSZAWA Biuro Produktów Zwierzęcych ,,WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH W SEZONIE 2013/2014 - ROZLICZENIA WARSZAWA 11 13.02.2014 Biuro Produktów Zwierzęcych 1 Rozliczenie KPWP na lata 2011-2013 rok Wartość złożonych projektów (tys. zł)

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O FINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

UMOWA NR. O FINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy UMOWA NR. O FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: ,

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: , Nr sprawy: ROA.271. 68.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Część A Dane identyfikacyjne Beneficjenta

Część A Dane identyfikacyjne Beneficjenta Strona: 1/6 1. Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli przedsiębiorca nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR/ Pieczątka kancelarii * KANCELARYJNY

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr /2015

UMOWA ZLECENIE Nr /2015 Załącznik nr do Szczegółowych Warunków Konkursu UMOWA ZLECENIE Nr /05 zawarta w dniu...pomiędzy niżej wymienionymi stronami: Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019. Omówienie projektu

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019. Omówienie projektu Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 Omówienie projektu Kierunki (środki) wsparcia oraz działania objęte mechanizmem Kierunki (środki) wsparcia oraz działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat

UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat zawarta w Chodzieży w dniu... 2015 roku pomiędzy: Starostą Chodzieskim, w

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY. 1 Informacja ogólne

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY. 1 Informacja ogólne REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY 1 Informacja ogólne 1. Projekt Centrala Kultury (zwany dalej: projektem) współfinansowany jest przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Umowa nr / / o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zawarta w dniu.. r. w Chełmnie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta pomiędzy

UMOWA NR. zawarta pomiędzy UMOWA NR Z DNIA.. zawarta pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie działającą przez Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka (siedziba: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej "Urzędem", a. Postanowienia ogólne

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej Urzędem, a. Postanowienia ogólne WZÓR Znak: PUP-CP- - / /2016 UMOWA/POROZUMIENIE NR UmKFS/16/ o finansowanie ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w formie kursów

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO.

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO. Strona1 ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Informacje wstępne 1. Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r.

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora spożywczego zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy 2. Termin i sposób wykonania zadania publicznego

1. Przedmiot umowy 2. Termin i sposób wykonania zadania publicznego Załącznik nr 3 UMOWA NR... zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: z siedzibą w Warszawie 00-463, przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej "Urzędem", a. Postanowienia ogólne

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej Urzędem, a. Postanowienia ogólne WZÓR Znak: PUP-CP- - / /2016 UMOWA/POROZUMIENIE NR UmKFS/16/ o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach,

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach, Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125 /10 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 20 grudnia 2010 r. WZÓR UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach, pomiędzy Gminą w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /R/2017 W SPRAWIE DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

UMOWA NR /R/2017 W SPRAWIE DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 UMOWA NR /R/2017 W SPRAWIE DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu w Świętochłowicach pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR..

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR.. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Załącznik nr 6 do Regulaminu projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE NR.. dotycząca przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem,

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem, Załącznik 11-wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

2 Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi zł brutto (słownie: złotych, groszy).

2 Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi zł brutto (słownie: złotych, groszy). Umowa nr / w zakresie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zawarta w dniu.. r pomiędzy: Powiatem Biłgorajskim reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na realizację zadania pn. UMOWA ZLECENIE Nr./2015

Wzór umowy na realizację zadania pn. UMOWA ZLECENIE Nr./2015 Załącznik Nr 2 do warunków szczegółowych Wzór umowy na realizację zadania pn. Udzielanie specjalistycznej pomocy pacjentom z doświadczeniem choroby psychicznej oraz pacjentom ze znacznymi deficytami poznawczymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 2 do Szczegółowych informacji dla bezrobotnych ubiegających się dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 3) opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku, z podziałem na kwotę dofinansowania z

UMOWA NR. 3) opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku, z podziałem na kwotę dofinansowania z UMOWA NR. W dniu.. r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Miastem Mińsk Mazowiecki, z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNY TERMIN PRZYSŁANIA DO BIURA KOMPLETNYCH DOKUMENTÓW UPŁYWA 23 WRZEŚNIA 2016 r.

OSTATECZNY TERMIN PRZYSŁANIA DO BIURA KOMPLETNYCH DOKUMENTÓW UPŁYWA 23 WRZEŚNIA 2016 r. Bydgoszcz, 08 września 2016 r. L.dz. PKZP/10/16 Zarząd Koła Pszczelarzy PKZP wszystkie Informuję Państwa, że projekty realizowane w sezonie 2015/2016 w ramach mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2065 UCHWAŁA NR 164/XXII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, Chełmno, tel./fax: 56/

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, Chełmno, tel./fax: 56/ POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: 56/ 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl UMOWA Nr UmDop/12/.. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn..

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn.. ZARZĄDZENIE NR 15/2013 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 21/2012 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie komisji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, NIP , REGON

UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, NIP , REGON Znak postępowania: BZPSA. (pieczątka jednostki organizacyjnej) Nr Umowy Źródło finansowania: Projekt Uniwersytet Kompetencji II Zadanie 7: Szkolenia dla pracowników Biura Karier Kategoria: 4 Suma kontrolna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa - Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, w imieniu której działa : Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/15 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia 18 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/15 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia 18 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 57/15 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej Załącznik Nr 3 do Regulaminu W dniu.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w GiŜycku reprezentowanym przez Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR /2016

PROJEKT UMOWY NR /2016 Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 21/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 02 lutego 2016 r. PROJEKT UMOWY NR /2016 Zawarta w dniu. w Opalenicy pomiędzy: Gminą Opalenica, z siedzibą w Opalenicy ul. 3 Maja 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX. Zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX. Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Załącznik nr 3 do Regulaminu Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX Zawarta w dniu... w... pomiędzy: (miesiąc słownie) (miejscowość) Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR /2017

PROJEKT UMOWY NR /2017 Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 9/2017 Burmistrza Opalenicy z dnia 07.02.2017 r. PROJEKT UMOWY NR /2017 Zawarta w dniu. w Opalenicy pomiędzy: Gminą Opalenica, z siedzibą w Opalenicy ul. 3 Maja 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Strona 1 z 4 Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP* Numer identyfikacyjny EP** Pieczątka kancelarii KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARiMR.

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY Realizacji Programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski w latach 2013-2015 1. Oferent (pełna nazwa) 2.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą

UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą Załącznik nr 39.9 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo