WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA 2009

2 SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW ROZDZIAŁ I Szkoły stacjonarne dla dorosłych 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowywaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu ocen. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, b) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, c) motywowanie słuchacza do dalszej pracy, d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 2 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy, 2) bieżące ocenianie według skali i formach omówionych w dalszej części rozdziału oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, 3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych semestralnych i warunki ich poprawiania. 3 Nauczyciele na początku każdego roku (semestru), informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy. Fakt ten odnotowują w dziennikach lekcyjnych w rubryce: treść temat zajęć. Nauczyciele informują również o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidziana semestralnej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu. 4 Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel ma obowiązek obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania 5 1. Oceny są jawne dla słuchacza. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacze otrzymują do wglądu. 2. Prace pisemne przechowuje słuchacz lub nauczyciel. Zasady przechowywania ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. 3. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić Jeżeli słuchacz powtarza semestr, a w międzyczasie zmienił się program nauczania, to powinien on zaliczyć różnice programowe. Nauczyciel przedmiotu wyznacza w takim przypadku materiał do samodzielnego opanowania przez słuchacza, a następnie w wyznaczonym terminie ocenia wiadomości i umiejętności słuchacza z tego materiału. Różnice programowe powinien zaliczyć słuchacz przyjęty na semestr wyższy. 2. Słuchacz, który był nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych, ma prawo napisania tego sprawdzianu w dodatkowym terminie, jeżeli zgłosi taką wolę w terminie pierwszego tygodnia od dnia powrotu do szkoły. 3. W szkołach policealnych zachowania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze. 4. Przed rocznym i semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować słuchacza o przewidzianych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 5. Ustala się następujące terminy i formy informowania o przewidywanych ocenach semestralnych: a) nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują słuchaczy o przewidywanych dla nich ocenach pozytywnych ustnie w czasie zajęć w terminie jednego tygodnia, b) o przewidywanych ocenach negatywnych w terminie jednego miesiąca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, 2

3 6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne. 2. Zasady zaliczania i oceniania praktyk zawodowych określają obowiązujące programy nauczania. W przypadkach, gdy program nauczania nie precyzuje formy zaliczenia praktyki, ocenę z praktyk ustala powołana przez właściwego wicedyrektora komisja, biorąc pod uwagę ocenę wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyk. 8 Oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się w stopniach według następującej skali: a) stopień celujący 6 b) stopień bardzo dobry 5 c) stopień dobry 4 d) stopień dostateczny 3 e) stopień dopuszczający 2 f) stopień niedostateczny 1 Przy ustalaniu ocen cząstkowych mogą być również stosowane znaki +,, = oraz inne oznaczniki stosowane przez nauczycieli przedmiotów przedstawione uprzednio słuchaczom Słuchacz szkoły policealnej stacjonarnej może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Słuchaczowi, który nie został klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, przysługuje prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. 3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę słuchacza. Wniosek o przeprowadzenie takiego egzaminu składa słuchacz w ciągu 7 dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 5. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się ze słuchaczem. 7. Egzaminy przeprowadza zespół powołany przez dyrektora składający się z następujących osób: nauczyciel danych zajęć edukacyjnych nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć 8. Czas trwania egzaminu pisemnego ustala komisja, biorąc pod uwagę zakres zadań, które ma wykonać słuchacz. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół, zawierający następujące informacje: termin egzaminu, imiona nazwiska nauczycieli uczestniczących w egzaminie, pytania (zadania) egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie odbył praktyki zawodowej, powinien ją zaliczyć w dodatkowym terminie, przed rozpoczęciem nowego semestru nauki. 11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3

4 2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna została ustalona z naruszeniem prawa dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 3. Termin sprawdzianu ustala się z słuchaczem. 4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub w innych uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje wtedy do składu komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej wcześniej. Ocena wystawiona przez komisję jest oceną ostateczną za wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 9. Przepisy punktów 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do złożenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, dotyczących oceny z egzaminu poprawkowego, dyrektor CKUiP przeprowadza postępowanie wyjaśniające, czy podczas tegoż egzaminu zostały zachowane procedury dotyczące egzaminów poprawkowych. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została wystawiona z naruszeniem prawa, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej W szkołach policealnych stacjonarnych słuchacz promowany jest po każdym semestrze, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego lub po uzyskaniu oceny niedostatecznej z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych zdał egzaminy poprawkowe. 2. Słuchacz, który nie spełnił warunków ustalonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza ten sam semestr. 3. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w semestrze programowo najwyższym uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oceny wyższe od stopnia niedostatecznego W szkole policealnej słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy także po semestrze programowo najwyższym. 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, a w szczególności w przypadku: a) dłuższej usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, b) zdarzeń losowych, c) trudnej sytuacji rodzinnej słuchacza. 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń. Egzamin powinien mieć tam przede wszystkim formę zadań (ćwiczeń) praktycznych. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, w semestrze jesiennym do końca lutego a w semestrze wiosennym do 15 września. 5. Informacja o terminie i miejscu egzaminów poprawkowych umieszczana jest w gablocie informacyjnej w terminie 7 dni po zakończeniu semestru. 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 4

5 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia. 9. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 10. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza semestr z zastrzeżeniem 10. 5

6 Szkoły policealne stacjonarne kształcące w systemie modułowym Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowywaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu ocen. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, b) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, c) motywowanie słuchacza do dalszej pracy, d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 14 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy, b) bieżące ocenianie według skali i formach omówionych w dalszej części rozdziału oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych z jednostek modułowych warunki ich poprawiania. e) ustalanie ocen z poszczególnych modułów 15 Nauczyciele na początku każdej jednostki modułowej, informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy. Fakt ten odnotowują w dziennikach lekcyjnych w rubryce: treść temat zajęć. Nauczyciele informują również o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidziana oceny klasyfikacyjnej z jednostki modułowej. 16 Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel ma obowiązek obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania Oceny są jawne dla słuchacza. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacze otrzymują do wglądu. 2. Prace pisemne przechowuje słuchacz lub nauczyciel. Zasady przechowywania ustala nauczyciel uczący danej jednostki modułowej. 3. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić Jeżeli słuchacz powtarza semestr, a w międzyczasie zmienił się program nauczania, to powinien on zaliczyć różnice programowe. Nauczyciel przedmiotu wyznacza w takim przypadku materiał do samodzielnego opanowania przez słuchacza, a następnie w wyznaczonym terminie ocenia jego wiadomości i umiejętności z tego materiału. Różnice programowe powinien zaliczyć słuchacz przyjęty na semestr wyższy. 2. Słuchacz, który był nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych, ma prawo napisania tego sprawdzianu w dodatkowym terminie, uzgodnionym z uczącym nauczycielem. 3. W szkołach policealnych zachowania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdej jednostce modułowej. 4. Prze klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować słuchacza o przewidzianych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 5. Ustala się następujące terminy i formy informowania o przewidywanych ocenach z jednostek modułowych: c) nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują słuchaczy o przewidywanych dla nich ocenach pozytywnych ustnie w czasie zajęć, d) o przewidywanych ocenach negatywnych po przeprowadzeniu 2/3 zajęć w danej jednostce modułowej, informując jednocześnie o możliwości poprawy negatywnej oceny zgodnie z WSO. 6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem 10. 6

7 19 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne. 2. Zasady zaliczania i oceniania praktyk zawodowych określają obowiązujące programy nauczania. W przypadkach, gdy program nauczania nie precyzuje formy zaliczenia praktyki, ocenę z praktyk ustala powołana przez właściwego wicedyrektora komisja, biorąc pod uwagę ocenę wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyk. 20 Oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się w stopniach według następującej skali: a) stopień celujący 6 b) stopień bardzo dobry 5 c) stopień dobry 4 d) stopień dostateczny 3 e) stopień dopuszczający 2 f) stopień niedostateczny 1 Przy ustalaniu ocen cząstkowych mogą być również stosowane znaki +,, = oraz inne oznaczniki stosowane przez nauczycieli przedmiotów przedstawione uprzednio słuchaczom Słuchacz szkoły stacjonarnej może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Słuchaczowi, który nie został klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, przysługuje prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. 3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę słuchacza. Wniosek o przeprowadzenie takiego egzaminu składa słuchacz w ciągu 7 dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 5. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się ze słuchaczem. 7. Egzaminy przeprowadza zespół powołany przez dyrektora składający się z następujących osób: nauczyciel danych zajęć edukacyjnych nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć 8. Czas trwania egzaminu pisemnego ustala komisja, biorąc pod uwagę zakres zadań, które ma wykonać słuchacz. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół, zawierający następujące informacje: termin egzaminu, imiona nazwiska nauczycieli uczestniczących w egzaminie, pytania (zadania) egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie odbył praktyki zawodowej, powinien ją zaliczyć w dodatkowym terminie, przed rozpoczęciem nowego semestru nauki. 11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 7

8 2. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna została ustalona z naruszeniem prawa dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 3. Termin sprawdzianu ustala się z słuchaczem. 4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub w innych uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje wtedy do składu komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej wcześniej. Ocena wystawiona przez komisję jest oceną ostateczną za wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 9. Przepisy punktów 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do złożenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, dotyczących oceny z egzaminu poprawkowego, dyrektor CKUiP przeprowadza postępowanie wyjaśniające, czy podczas tegoż egzaminu zostały zachowane procedury dotyczące egzaminów poprawkowych. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została wystawiona z naruszeniem prawa, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej W szkołach policealnych stacjonarnych o kształceniu modułowym słuchacz promowany jest po każdym module, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, czyli jednostek modułowych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego lub po uzyskaniu oceny niedostatecznej z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych zdał egzaminy poprawkowe. 2. Słuchacz może warunkowo przejść do następnego modułu nauczania w sytuacji uzyskania oceny niedostatecznej z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych. Egzaminy poprawkowe zdaje wówczas w najbliższej sesji poprawkowej. 3. Słuchacz, który nie spełnił warunków ustalonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza ten sam moduł. 4. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli uzyska pozytywne oceny z wszystkich modułów przewidzianych w programie nauczania dla danego typu szkoły W szkole policealnej słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy także po module programowo najwyższym. 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, a w szczególności w przypadku: a) dłuższej usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, b) zdarzeń losowych, c) trudnej sytuacji rodzinnej słuchacza. 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń. Egzamin powinien mieć tam przede wszystkim formę zadań (ćwiczeń) praktycznych. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, w semestrze jesiennym do końca lutego a w semestrze wiosennym do 15 września. 5. Informacja o terminie i miejscu egzaminów poprawkowych umieszczana jest w gablocie informacyjnej w terminie 7 dni po zakończeniu semestru. 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: d) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, e) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, f) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 8

9 7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia. 9. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 10. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza moduł z zastrzeżeniem 22 9

10 Warunki i tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach stacjonarnych dla dorosłych, wyższej niż przewidziana. 1 Słuchacz, który nie zgadza się z wystawioną przez nauczyciela oceną semestralną, roczną lub oceną z jednostki modułowej, może złożyć do dyrektora CKUiP wniosek o wszczęcie postępowania umożliwiającego podniesienie wystawionej oceny. 2 Wniosek o którym mowa w pkt 1 może złożyć słuchacz, którego frekwencja na obowiązkowych zajęciach z przedmiotu, ( jednostki modułowej) z którego chce podwyższyć ocenę wynosi nie mniej niż 80% 3 Słuchaczowi, którego frekwencja jest niższa niż 80% obecności na zajęciach z których ma nastąpić podwyższenie oceny, prawo wniesienia odwołania do dyrektora CKUiP nie przysługuje. 4 Wniosek o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystawienia oceny. 5 Jeżeli wniosek złożony został prawidłowo, dyrektor wyznacza zespół, w celu przeprowadzenia postępowania odwoławczego. W skład zespołu wchodzą dyrektor, dwóch nauczycieli przedmiotu, jednostki modułowej z którego następuje podwyższenie oceny. W skład zespołu może również wchodzić zamiast nauczyciela tego samego przedmiotu, nauczyciel przedmiotu pokrewnego 6 Termin przeprowadzenia postępowania odwoławczego zostaje uzgodniony ze słuchaczem. 7 W postępowaniu odwoławczym, zespół o którym mowa w pkt5, dokonuje sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchacza, które powinien nabyć w ciągu semestru, gdy postępowanie dotyczy oceny semestralnej, bądź w ciągu roku, gdy postępowanie dotyczy oceny rocznej, albo w trakcie trwania jednostki modułowej gdy postępowaniu podlega ocena z tejże jednostki. 8 Sprawdzenia wiedzy, o którym mowa w pkt 7 następuje w formie pisemnej i ustnej. 9 Praca pisemna i zestaw pytań ustnych stanowi załącznik do protokołu z przeprowadzonego postępowania odwoławczego, który sporządza zespół o którym mowa w pkt5. 10 Jeżeli wskutek przeprowadzonego postępowania odwoławczego, słuchacz otrzyma ocenę niższą niż wystawiona przez nauczyciela uczącego, zostaje mu wpisana do dokumentacji ocena korzystniejsza, co należy zaznaczyć w protokole o którym mowa w pkt Od wystawionej wskutek postępowania odwoławczego oceny, nie przysługuje prawo do złożenia tzw sprzeciwu, o którym mowa w WSO. 12 Od wystawionej oceny niedostatecznej nie przysługuje możliwość odwołania. Słuchacz który otrzymuje ocenę niedostateczną ma prawo do egzaminu poprawkowego. 10

11 ROZDZIAŁ II Szkoły zaoczne dla dorosłych 1 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. Nauczyciele informują słuchaczy o treściach programowych i wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności na początku każdego semestru odnotowując ten fakt w dziennikach lekcyjnych. Nauczyciele informują również o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu. 2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny wyższe od niedostatecznej. Wykaz przedmiotów, z których obowiązują prace kontrolne wraz z terminami ich wykonania, podaje się słuchaczowi na początku semestru. W wyjątkowych przypadkach terminy te mogą być przedłużone przez nauczyciela na wniosek słuchacza. W przypadku, gdy słuchacz uzyskał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, obowiązany jest wykonać w terminie określonym przez nauczyciela następną pracę. 3. Do egzaminu semestralnego może być dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, pod warunkiem, że z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej. Pisemne prace kontrolne przechowywane są w szkole przez okres jednego roku, licząc od stycznia roku następnego. 4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego najpóźniej do 15 września Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu wiedzy i umiejętności słuchacza z zakresu zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen wg następującej skali: a) stopień celujący 6 b) stopień bardzo dobry 5 c) stopień dobry 4 d) stopień dostateczny 3 e) stopień dopuszczający 2 f) stopień niedostateczny 1 2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne wg skali, o której mowa w ust.1, ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr wyższy lub ukończenia przez niego szkoły. 3. W szkole zaocznej dla dorosłych słuchacz promowany jest po każdym semestrze Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Z pozostałych przedmiotów ogólnokształcących egzaminy semestralne słuchacz zdaje w formie ustnej. 2. Egzamin ustny i pisemny z zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej powinien umożliwić ocenę umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz wykonanie konkretnych czynności i zadań praktycznych. Zadania egzaminacyjne powinny zawierać zespół czynności do wykonania przez słuchacza. 3. W szkołach zaocznych dla dorosłych, oprócz egzaminów wymienionych w ust.1, słuchacz zdaje w pierwszym i drugim semestrze egzamin w formie pisemnej z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych z dwóch przedmiotów zawodowych. W szkołach o cztero- i pięcioletnim okresie nauczania słuchacz zdaje w semestrach I IV egzamin semestralny w formie pisemnej z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych z dwóch przedmiotów zawodowych. 4. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla danego zawodu zgodnie z planem nauczania. 5. Wyboru przedmiotów, o których mowa w ust. 3 i 4, dokonuje Rada Pedagogiczna na wniosek komisji przedmiotów zawodowych. Decyzję w tej sprawie należy podać do wiadomości słuchaczy na konsultacji instruktażowej rozpoczynającej semestr. 11

12 4 1. W szkołach zaocznych dla dorosłych egzamin pisemny semestralny trwa 90 min., a egzamin kończący naukę przedmiotu 135 min. Uczestnictwo w egzaminie pisemnym jest warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu ustnego. 2. Słuchacz przystępujący do egzaminu ustnego losuje pytania egzaminacyjne ułożone w zestawy. Jeden zestaw powinien zawierać trzy pytania o stopniu trudności pozwalającym słuchaczowi przygotować się do odpowiedzi w ciągu 15 min. 3. Zestawy pytań egzaminacyjnych na egzamin pisemny i ustny podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu. 4. W czasie egzaminu ustnego oprócz słuchacza zdającego egzamin nie powinno znajdować się więcej niż pięciu słuchaczy przygotowujących się do egzaminu po wylosowaniu zestawów pytań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu praktycznego liczba słuchaczy zdających nie może być większa niż liczba stanowisk pracy. 5. Jeżeli zajęcia edukacyjne kończą się egzaminem pisemnym i ustnym to ocena końcowa z tych zajęć uwzględnia zarówno wyniki egzaminu pisemnego, jak i ustnego. Jeżeli zajęcia edukacyjne kończą się tylko egzaminem ustnym, to ocena uzyskana na tym egzaminie jest jednocześnie oceną końcową. 6. Harmonogram egzaminów powinien być podany do wiadomości słuchaczy co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej Słuchacz szkoły zaocznej dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego jeżeli z części pisemnej otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz był aktywny na zajęciach w ciągu semestru. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, jest równoznaczne ze złożeniem egzaminu semestralnego z oceną co najmniej bardzo dobrą. 6 Jeżeli słuchacz powtarza semestr, a w międzyczasie zmienił się program nauczania to ma on obowiązek zaliczyć różnice programowe. Nauczyciel przedmiotu wyznacza w takim przypadku materiał do samodzielnego opanowania przez ucznia, a następnie w wyznaczonym terminie ocenia jego wiadomości i umiejętności. Różnice programowe powinien zaliczyć również słuchacz przyjęty na semestr wyższy z innej szkoły Słuchaczowi szkoły zaocznej dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zaocznej zdał egzamin eksternistyczny z programu zajęć edukacyjnych występujących w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie Słuchacz szkoły zaocznej dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych. 2. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są po każdym semestrze. 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do 15 września. 4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz z tych przedmiotów zawodowych, z których obowiązują pisemne i ustne egzaminy semestralne, składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie. 5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których wyznaczono - w myśl 1 ust.4 - dodatkowy termin egzaminu oraz z zajęć edukacyjnych, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego Słuchacz szkoły zaocznej może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu usprawiedliwionej nieobecności na egzaminach semestralnych w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły (w terminie egzaminu oraz w terminie dodatkowym). 12

13 2. Słuchaczowi, który nie został klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, przysługuje prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. 3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę słuchacza. 4. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa słuchacz w ciągu 7 dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się ze słuchaczem. 8. Egzaminy przeprowadza zespół powołany przez dyrektora składający się z następujących osób: nauczyciel danych zajęć edukacyjnych nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć 9. Czas trwania egzaminu pisemnego ustala komisja, biorąc pod uwagę zakres zadań, które ma wykonać słuchacz. 10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół, zawierający następujące informacje: termin egzaminu, imiona nazwiska nauczycieli uczestniczących w egzaminie, pytania (zadania) egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 11. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie odbył praktyki zawodowej, powinien ją zaliczyć w dodatkowym terminie, przed rozpoczęciem nowego semestru nauki. 12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem Ustalona przez zespół ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna została ustalona z naruszeniem prawa dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 3. Termin sprawdzianu ustala się z słuchaczem. 4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub w innych uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje wtedy do składu komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej wcześniej. Ocena wystawiona przez komisję jest oceną ostateczną za wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 9. Przepisy punktów 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do złożenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

14 1. Zaliczenie praktyk zawodowych odbywa się zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Tam, gdzie program nauczania nie określa formy zaliczania praktyk, zaliczenie praktyk zawodowych odbywa się na podstawie: a) sprawozdania z praktyki zawodowej napisanego przez słuchacza w formie pracy kontrolnej zawierającej charakterystykę jednostki i dziennik praktyki, b) zaświadczenia wraz z oceną o odbyciu praktyki potwierdzonego przez pracodawcę, c) egzaminu z praktyki zawodowej, w trakcie którego nauczyciel ocenia wiadomości i umiejętności nabyte przez słuchacza w trakcie praktyki. 2. Dyrektor szkoły dla dorosłych: a) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w całości, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki przewidzianego dla danego zawodu, to jest: dla szkół policealnych 2 lata, dla szkół policealnych o specjalności BHP 1,5 roku, dla szkół średnich 3 lata, lub uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub tytuł mistrza w zawodzie w którym się kształci. Nauczyciel oceniający praktyki zbiera od słuchaczy zaświadczenia i wpisuje do dziennika adnotację: Zwolniony na podstawie (podstawa zwolnienia). Opiekun semestru wpisuje adnotację z określeniem, na jakiej podstawie zaliczono praktykę. b) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w całości lub części, jeżeli przedłoży on : zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie pokrewnym do tego, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu przewidzianego dla zawodu pokrewnego, zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub zawodzie pokrewnym. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole, świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu w którym się kształci. 3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 punkt a, powinno być przedłożone dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktyki zawodowej. 4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 punkt b, może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów, że zawód pokrewny odpowiada w zakresie kwalifikacji zawodowych zawodowi, w którym się słuchacz kształci. 5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub części z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się: Zwolniony (w całości lub części) z praktyki zawodowej, podając podstawę prawną zwolnienia. 6. Praktyki w pracowni symulacyjnej: a) nauczyciel prowadzący praktykę zakłada dziennik praktyk zawodowych, do którego wpisuje oceny cząstkowe oraz tematy zajęć, b) oceny końcowe nauczyciel wpisuje do dziennika zajęć na oddzielnej stronie dla każdego semestru zatytułowanej Praktyki zawodowe Jeżeli słuchacz, który ma praktyki zawodowe w pracowni symulacyjnej, otrzymał zezwolenie na odbycie praktyki w zakładzie pracy lub pracuje w zawodzie przez okres równy okresowi nauki zawodu to zalicza on praktykę wg zasad określonych w punktach 1 i Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej. 14

15 Szkoły zaoczne kształcące w systemie modułowym Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych o kształceniu modułowym prowadzonej w formie zaocznej są zaliczeniowe prace kontrolne przeprowadzone z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych przynależnych do danego modułu. Nauczyciele informują słuchaczy o treściach programowych i wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności na początku każdej jednostki modułowej odnotowując ten fakt w dziennikach lekcyjnych. Nauczyciele informują również o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z jednostki modułowej. 2. Do zaliczeniowej pracy kontrolnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń oceny wyższe od niedostatecznej. Termin pisania zaliczeniowych prac kontrolnych z jednostek modułowych w semestrze ustala wicedyrektor informując o tym słuchaczy i nauczycieli prowadzących. W przypadku, gdy słuchacz uzyskał ocenę negatywną z zaliczeniowej pracy kontrolnej, obowiązany jest ją poprawić w wyznaczonym terminie w sesji poprawkowej. 3. Do zaliczeniowej pracy kontrolnej z danej jednostki modułowej może być dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, pod warunkiem, że z wymaganych ćwiczeń uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej. Pisemne zaliczeniowe prace kontrolne przechowywane są w szkole przez okres jednego roku, licząc od stycznia roku następnego. 4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie napisał zaliczeniowej pracy kontrolnej w wyznaczonym terminie, może je napisać w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego najpóźniej do 15 września Klasyfikowanie polega na podsumowaniu wiedzy i umiejętności słuchacza z zakresu zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen wg następującej skali: a) stopień celujący 6 b) stopień bardzo dobry 5 c) stopień dobry 4 d) stopień dostateczny 3 e) stopień dopuszczający 2 f) stopień niedostateczny 1 2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne wg skali, o której mowa w ust.1, ustala się po każdej jednostce modułowej. Słuchacz jest promowany, jeżeli z wszystkich jednostek modułowych wchodzących w skład modułu uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej 3. W szkole zaocznej dla dorosłych słuchacz promowany jest po każdym module Zaliczeniowa praca kontrolna z zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej powinien umożliwić ocenę umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz wykonanie konkretnych czynności i zadań praktycznych. Zadania powinny zawierać zespół czynności do wykonania przez słuchacza W szkołach policealnych zaocznych pisanie zaliczeniowej pracy kontrolnej trwa 135 min. Nie dotyczy to pisania sprawozdań z praktyk zawodowych, które to sprawozdania sporządzają słuchacze w czasie praktyk. 2. Termin zaliczeniowej pracy kontrolnej z ustala wicedyrektor w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym. 17 Semestralna ocena klasyfikacyjna z danego modułu stanowi średnią ważoną ocenę z poszczególnych jednostek modułowych z uwzględnieniem liczby godzin przeznaczonej na realizację jednostek modułowych. 18 Jeżeli słuchacz powtarza semestr, a w międzyczasie zmienił się program nauczania to ma on obowiązek zaliczyć różnice programowe. Nauczyciel przedmiotu wyznacza w takim przypadku materiał do samodzielnego 15

16 opanowania przez ucznia, a następnie w wyznaczonym terminie ocenia jego wiadomości i umiejętności. Różnice programowe powinien zaliczyć również słuchacz przyjęty na semestr wyższy z innej szkoły Słuchaczowi szkoły zaocznej dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zaocznej zdał egzamin eksternistyczny z programu zajęć edukacyjnych występujących w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie Słuchacz szkoły zaocznej dla dorosłych może pisać poprawkową zaliczeniową pracę kontrolną w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych. 2. Poprawkowe zaliczeniowe prace kontrolne przeprowadzane są po każdym semestrze w sesji poprawkowej. 3. Poprawkowe zaliczeniowe prace kontrolne przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do 15 września Słuchacz szkoły zaocznej może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych nie napisał zaliczeniowych prac kontrolnych, w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 2. Słuchaczowi, który nie został klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, przysługuje prawo do pisania zaliczeniowych prac kontrolnych w terminie dodatkowym. 3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na pisanie zaliczeniowych prac kontrolnych w terminie dodatkowym dla słuchacza nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę słuchacza. 4. Wniosek o dopuszczenie do zaliczeniowej pracy kontrolnej w terminie dodatkowym składa słuchacz w ciągu 7 dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. 5. Termin pracy kontrolnej o której mowa w ust 4 ustala się ze słuchaczem. 6. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie odbył praktyki zawodowej, powinien ją zaliczyć w dodatkowym terminie, przed rozpoczęciem nowego semestru nauki. 7. Ustalona przez nauczyciela semestralna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna została ustalona z naruszeniem prawa dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 3. Termin sprawdzianu ustala się z słuchaczem. 4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub w innych uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje wtedy do składu komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej wcześniej. Ocena wystawiona przez komisję jest oceną ostateczną za wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 16

17 9. Przepisy punktów 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku poprawkowej zaliczeniowej pracy kontrolnej, z tym, że termin do złożenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia otrzymania oceny z tej pracy Zaliczenie praktyk zawodowych odbywa się zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Tam, gdzie program nauczania nie określa formy zaliczania praktyk, zaliczenie praktyk zawodowych odbywa się na podstawie: a) sprawozdania z praktyki zawodowej napisanego przez słuchacza w formie pracy kontrolnej zawierającej charakterystykę jednostki i dziennik praktyki, b) zaświadczenia wraz z oceną o odbyciu praktyki potwierdzonego przez pracodawcę, 2. Dyrektor szkoły dla dorosłych: a) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w całości, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki przewidzianego dla danego zawodu, to jest: dla szkół policealnych 2 lata, dla szkół policealnych o specjalności BHP 1,5 roku, dla szkół średnich 3 lata, lub uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub tytuł mistrza w zawodzie w którym się kształci. Nauczyciel oceniający praktyki zbiera od słuchaczy zaświadczenia i wpisuje do dziennika adnotację: Zwolniony na podstawie (podstawa zwolnienia). Opiekun semestru wpisuje adnotację z określeniem, na jakiej podstawie zaliczono praktykę. b) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w całości lub części, jeżeli przedłoży on : zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie pokrewnym do tego, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu przewidzianego dla zawodu pokrewnego, zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub zawodzie pokrewnym. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole, świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu w którym się kształci. 3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 punkt a, powinno być przedłożone dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktyki zawodowej. 4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 punkt b, może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów, że zawód pokrewny odpowiada w zakresie kwalifikacji zawodowych zawodowi, w którym się słuchacz kształci. 5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub części z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się: Zwolniony (w całości lub części) z praktyki zawodowej, podając podstawę prawną zwolnienia. 6. Praktyki w pracowni symulacyjnej: a) nauczyciel prowadzący praktykę zakłada dziennik praktyk zawodowych, do którego wpisuje oceny cząstkowe oraz tematy zajęć, b) oceny końcowe nauczyciel wpisuje do dziennika zajęć na oddzielnej stronie dla każdego semestru zatytułowanej Praktyki zawodowe Jeżeli słuchacz, który ma praktyki zawodowe w pracowni symulacyjnej, otrzymał zezwolenie na odbycie praktyki w zakładzie pracy lub pracuje w zawodzie przez okres równy okresowi nauki zawodu to zalicza on praktykę wg zasad określonych w punktach 1 i Słuchacz kończy szkołę, jeżeli zaliczy wszystkie moduły, określone programem nauczania dla danego kierunku kształcenia. 17

18 Warunki i tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach zaocznych dla dorosłych, wyższej niż przewidziana. 1 Słuchacz, który nie zgadza się z wystawioną przez nauczyciela oceną semestralną, roczną lub oceną z jednostki modułowej, może złożyć do dyrektora CKUiP wniosek o wszczęcie postępowania umożliwiającego podniesienie wystawionej oceny. 2 Wniosek o którym mowa w pkt 1 może złożyć słuchacz, którego frekwencja na obowiązkowych zajęciach z przedmiotu, ( jednostki modułowej) z którego chce podwyższyć ocenę wynosi nie mniej niż 80% 3 Słuchaczowi, którego frekwencja jest niższa niż 80% obecności na zajęciach z których ma nastąpić podwyższenie oceny, prawo wniesienia odwołania do dyrektora CKUiP nie przysługuje.ż 4 Wniosek o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystawienia oceny. 5 Jeżeli wniosek złożony został prawidłowo, dyrektor wyznacza zespół, w celu przeprowadzenia postępowania odwoławczego. W skład zespołu wchodzą dyrektor, dwóch nauczycieli przedmiotu, jednostki modułowej z którego następuje podwyższenie oceny. W skład zespołu może również wchodzić zamiast nauczyciela tego samego przedmiotu, nauczyciel przedmiotu pokrewnego 6 Termin przeprowadzenia postępowania odwoławczego zostaje uzgodniony ze słuchaczem. 7 W postępowaniu odwoławczym, zespół o którym mowa w pkt5, dokonuje sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchacza, które powinien nabyć w ciągu semestru, gdy postępowanie dotyczy oceny semestralnej, bądź w ciągu roku, gdy postępowanie dotyczy oceny rocznej, albo w trakcie trwania jednostki modułowej gdy postępowaniu podlega ocena z tejże jednostki. 8 Sprawdzenia wiedzy, o którym mowa w pkt 7 następuje w formie pisemnej i ustnej. 9 Praca pisemna i zestaw pytań ustnych stanowi załącznik do protokołu z przeprowadzonego postępowania odwoławczego, który sporządza zespół o którym mowa w pkt5. 10 Jeżeli wskutek przeprowadzonego postępowania odwoławczego, słuchacz otrzyma ocenę niższą niż wystawiona przez nauczyciela uczącego, zostaje mu wpisana do dokumentacji ocena korzystniejsza, co należy zaznaczyć w protokole o którym mowa w pkt Od wystawionej wskutek postępowania odwoławczego oceny, nie przysługuje prawo do złożenia tzw sprzeciwu, o którym mowa w WSO. 12 Od wystawionej oceny niedostatecznej nie przysługuje możliwość odwołania. Słuchacz który otrzymuje ocenę niedostateczną ma prawo do egzaminu poprawkowego. 18

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE 1 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE 2 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Policealnej (załącznik do Statutu) 1.1. Poziom opanowania przez słuchacza wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. Załącznik nr 3 OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach dla dorosłych

Ocenianie w szkołach dla dorosłych Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno Ocenianie w szkołach dla dorosłych wyciąg z tekstu jednolitego Statutu Zespołu Szkół z dnia 9 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skala ocen Klasyfikowanie semestralne Warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego w wymiarze co najmniej 50%

Skala ocen Klasyfikowanie semestralne Warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego w wymiarze co najmniej 50% Wewnątrzszkolny system oceniania dla słuchaczy Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 12 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie 1. Sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych regulują przepisy Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. Procedury oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkole policealnej dla dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM W REDZIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM W REDZIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM W REDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania. 18 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r wraz ze zmianami ( Dz. Ust. Nr 83 2007 r.) w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLSYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLSYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 9 do Statutu ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLSYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie. dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych. Szkolny System Oceniania

Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie. dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych. Szkolny System Oceniania Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie 1 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych załącznik nr 2 Podstawy prawne: REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Policealnym Studium Zawodowym dla Dorosłych kształcącym w systemie zaocznym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku Płock, 2010 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOŁACH ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŁOMŻY

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOŁACH ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŁOMŻY ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOŁACH ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŁOMŻY Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Załącznik nr 17 do Statutu ZST WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Podstawa prawna: 1) art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENINIA I KLASYFIKOWANIA SŁUCHACZY ULO Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD 40 Przepisy ogólne I 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. H. KOŁŁĄTAJA W MYSZKOWIE

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne zasady oceniania słuchaczy (szkoła dla dorosłych)

Wewnątrzszkolne zasady oceniania słuchaczy (szkoła dla dorosłych) Wewnątrzszkolne zasady oceniania słuchaczy (szkoła dla dorosłych) w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie - (tekst jednolity, ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego uczniów Medycznej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego słuchaczy Medycznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. / Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz 2572, Nr 273,

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH Załącznik nr 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W TECHNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W TECHNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W TECHNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN, JERZEGO ZIĘTKA w Katowicach. WZOs

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN, JERZEGO ZIĘTKA w Katowicach. WZOs ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN, JERZEGO ZIĘTKA w Katowicach WZOs WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH (TEKST JEDNOLITY ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI Z DNIEM

Bardziej szczegółowo

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 im. prof. dr. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 im. prof. dr. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Załącznik nr 12 b WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 im. prof. dr. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE 1. Postanowienia ogólne 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Tekst ujednolicony wg stanu na 1 września 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Statut ZSR im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Załącznik nr 4a do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH SZKOŁY ZAOCZNE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4/2015 Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie z dnia r.

UCHWAŁA Nr 4/2015 Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie z dnia r. UCHWAŁA Nr 4/2015 Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Centrum Kształcenia Praktycznego Na podstawie art. 50 ust.2

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej i w klasach stacjonarnych. Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Centrum

Bardziej szczegółowo

/kursywą zapisy uchylone, podkreślone nowości/

/kursywą zapisy uchylone, podkreślone nowości/ 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA w TYCHACH 1 Podstawa prawna: Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Kolor zielony - zapisy dodatkowe, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r. Kolor niebieski zapisy uchylane z dniem 1 września 2009 r. Kolor czerwony nowe brzmienie zapisów zaznaczonych wytłuszczoną

Bardziej szczegółowo

Szkoły Artystyczne TOP ART w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Szkoły Artystyczne TOP ART w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Szkoły Artystyczne TOP ART w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH TOP-ART W SZCZECINIE POLICEALNE STUDIUM PLASTYCZNE Załącznik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.83.562 2007.09.01 zm. Dz.U.2007.130.906 2008.01.09 zm. Dz.U.2008.3.9 2008.10.21 zm. Dz.U.2008.178.1097 1 2009.04.18 zm. Dz.U.2009.58.475 1 2009.06.03 zm. Dz.U.2009.83.694 2009.09.01 zm. Dz.U.2008.178.1097

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bieruniu. Wewnątrzszkolne Ocenianie

Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bieruniu. Wewnątrzszkolne Ocenianie Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bieruniu Wewnątrzszkolne Ocenianie 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO 65 1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń (również z klasy programowo najwyższej), który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Załącznik nr 1 do Statutu Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Rozdział pierwszy Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

w życie 1 września 2013 r.

w życie 1 września 2013 r. Tekst ujednolicony wg stanu na 1 września 2010 r. boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2010 r., które wchodzą w życie 1 września 2010 r. kolorem czerwonym zaznaczono

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 załącznik nr 3 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia Kolor zielony - zapisy dodatkowe, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r. Kolor niebieski zapisy uchylane z dniem 1 września 2009 r. Kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 SZKOŁA POLICEALNA przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gdańsk 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum dla Dorosłych

Gimnazjum dla Dorosłych Gimnazjum dla Dorosłych 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH SZKOŁY ZAOCZNE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. WINCENTEGO WITOSA w OSTRÓDZIE I Przepisy ogólne 1. 1. Ocenianiu podlegają:

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

TEKST UJEDNOLICONY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) Opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na podstawie: DzU z 2004 r. nr 199, poz.2046 oraz z 2005 r. nr 74, poz. 649, nr 108, poz. 905 i nr 218, poz. 1840) TEKST UJEDNOLICONY Kolorem fioletowym

Bardziej szczegółowo

i Promowania Słuchaczy I. Ocenianie

i Promowania Słuchaczy I. Ocenianie Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 8 Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Słuchaczy X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Poznaniu Podstawę niniejszego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz.U.2007.83.562 2013.09.01 zm. Dz.U.2010.156.1046 1 zm. Dz.U.2013.520 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IMIENIA POKOLENIA KOLUMBÓW W PŁOCKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IMIENIA POKOLENIA KOLUMBÓW W PŁOCKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IMIENIA POKOLENIA KOLUMBÓW W PŁOCKU 2015r 1 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wstępne... 3 2. Zasady oceniania... 4 3. Kryteria oceniania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo