SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/28/MB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/28/MB"

Transkrypt

1 Kraków, 01 październik 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/28/MB w postępowaniu prowadzonym wg Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie 2. Adres: Kraków, ul. Armii Krajowej NIP Internet: Numer telefonu: 012/ , fax: 012/ II. Informacje o przetargu: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. III. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zmiana systemu ogrzewania hali konfekcjonowania w Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu. IV. Opis przedmiotu zamówienia: W zakres prac wchodzi montaŝ kotła gazowego wraz z urządzeniami centralnego ogrzewania (nagrzewnice i grzejniki płytowe) na: halach produkcyjnych, halach magazynowych w szatniach w pomieszczeniach socjalnych 1

2 Wymiary pomieszczeń: 1. Hale produkcyjne (dł. x szer. x wys. [m]): hala nr 1: 31,0 x. 29,0 x 5,4 - murowana w tym 130 m² oszklonych otworów okiennych; hala nr 2: 16,0 x 11,0 x 7,0 - z płyty ocieplanej 65%, murowana 35%, w tym 54 m² oszklonych otworów okiennych; hala nr 3: 13,5 x 4,0 x 4,0 - z płyty ocieplanej 20%, murowana 80%, w tym 18 m² oszklonych otworów okiennych. 2. Hale magazynowe [m]: hala nr 1: 31,0 x 25,0 x 5,4 - murowana w tym 50 m² oszklonych otworów okiennych; hala nr 2: 25,5 x 15,6 x 7,0 - z płyty ocieplanej 65%, murowana 35%, w tym 100 m² oszklonych otworów okiennych. 3. Pomieszczenia socjalne [m]: szatnia nr 1: 7,0 x 4,5 x 3,6 - murowana w tym okna 6,4 m²; szatnia nr 2: 6,5 x 4,0 x 3,6 - murowana w tym okna 6,4 m²; szatnia nr 3: 4,5 x 2,5 x 3,6 - murowana w tym okna 2,4 m²; szatnia nr 4: 3,4 x 2,8 x 5,0 - murowana w tym okna 3,0 m² ; jadalnia: 6,0 x 3,0 x 3,6 - murowana w tym okna 2,4 m². 4. Pomieszczenia sanitarne [m]: pomieszczenie nr 1 4,0 x 2,0 x 3,6 - murowane bez okien; pomieszczenie nr 2 2,5 x 1,9 x 3,6 - murowane bez okien; pomieszczenie nr 3 3,4 x 1,2 x 4,5 - murowana w tym okna 1,0 m². 5. Inne pomieszczenia [m]: sterownia: 2,7 x 1,8 x 3,6 - murowana w tym okno 1 m² wychodzące na halę magazynową; korytarz nr 1: 6.5 x 3,0 x 3,6 - murowany- okno 0,7 m²; korytarz nr 2: 3,4 x 1,5 x 4,5.- murowany- okno 0,8 m²; warsztat czołówki mech.: 7,0 x 4,0 x 3,8 murowany - okno 3,6 m²; warsztat czołówki AKP: 7,0 x 2,0 x 3,8 - murowany 3 m²; pomieszczenie kotłowni: 15 x 4,0 x 4,5 murowane. Wszystkie hale produkcyjne, magazynowe oraz szatnie i pomieszczenia socjalne znajdują się w jednym kompleksie zabudowy w kształcie litery L. Oferent będzie zobligowany do wykonania między innymi prac takich jak: montaŝ kotła gazowego o mocy 220 kw. z pełną armaturą i osprzętem; montaŝ przewodów wentylacyjnych z kołowej blachy stalowej; komin chromoniklowy dwuścienny, ocieplany; wykonanie napowietrznego przyłącza gazowego o dł. 135 mb.; ogrzewanie hal produkcyjnych i magazynowych nagrzewnicami powietrznymi; ogrzewanie pozostałych pomieszczeń grzejnikami stalowymi jedno lub dwupłytowymi; opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni wraz z odbiorami UDT i kominiarskimi; 2

3 uruchomienie i wielogodzinne przetestowanie sprawności i poprawności działania całej instalacji przed ostatecznym przekazaniem jej do eksploatacji; montaŝ opraw świetlówkowych omega 2 x 36 W ( wraz z zasilaniem i sterowaniem ) 10 szt.; wykonanie zasilania 230 V kotła gazowego; wykonanie wypustu na gniazdo remontowe 230 V 2 kpl.; montowanie aparatów elektrycznych w istniejących skrzynkach Ŝeliwnych rozdzielni R3(138). Dodatkowe wymagania: Instrukcja w języku polskim; Katalog części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w języku polskim; Czas reakcji serwisu do 24 godzin; Termin dostawy: do ; Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. V. Sposób przygotowania oferty: 1. Oferta powinna składać się z dwóch części: a) merytorycznej b) handlowej. Powinny być one umieszczone w oddzielnych zapieczętowanych kopertach, z właściwym dopiskiem: Część merytoryczna oferty oraz Część handlowa oferty. 2. Część merytoryczna oferty powinna zawierać dokumenty i informacje wymienione w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Część handlowa oferty powinna zawierać dokumenty i informacje wymienione w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. KaŜdy oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 5. Sposób przygotowania oferty: a. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. b. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. c. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji. d. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upowaŝnioną. 6. Opakowanie i oznakowanie ofert: ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętym opakowaniu w miejscu wskazanym w pkt. X. 7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyŝszych warunków przez Oferenta. Nie spełnienie wymagań j/w spowoduje odrzucenie oferty. 8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3

4 VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części merytorycznej oferty: Oferenci w części merytorycznej oferty obowiązani są złoŝyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający); 2. Pełnomocnictwo, jeŝeli ofertę podpisują inne osoby niŝ uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta; 3. Koncesję, zezwolenie lub licencję, (jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem). 4. Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5. Podpisane oświadczenie Oferenta stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Listę referencyjną klientów ze szczególnym uwzględnieniem projektów i realizacji podobnych urządzeń, wraz z podaniem numerów telefonów do osób kontaktowych po stronie Państwa klientów (w celu moŝliwości potwierdzenia referencji). 7. Opis urządzenia umoŝliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego urządzenia ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w pkt. IV SIWZ. 8. Gwarantowany termin dostarczenia. Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części handlowej oferty: Oferenci w części handlowej oferty obowiązani są złoŝyć następujące dokumenty: 1. Cenę i warunki płatności. Cena winna zawierać: wartość urządzenia, dostawę do zakładu, montaŝ oraz szkolenie dla obsługi; 2. Szczegółowe warunki gwarancyjne oraz czas trwania gwarancji; 3. Szczegółowe informacje o warunkach i dostępności serwisu pogwarancyjnego; 4. Informacje o spełnieniu szczególnych wymagań podanych w pkt. VIII SIWZ; 5. Termin i warunki realizacji. VIII. Szczególne wymagania w stosunku do wykonawstwa Poświadczenie gotowości zrealizowania dostawy na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego; Akceptacja terminu płatności wynoszącego 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury przez ORLEN OIL Sp. z o.o. 4

5 IX. Termin, do którego Oferent będzie związany złoŝoną ofertą: Dostawca będzie związany złoŝoną ofertą przez okres 3 miesięcy, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert: 1. Terminy i miejsce składania ofert wstępnych: Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, Kraków do dnia 15 października 2009r. do godziny z dopiskiem Ogrzewanie hali konfekcyjnej OJ Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania. 2. Ocena ofert: Zamawiający oceni waŝność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym. XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty: Cena powinna być podana: a) cyfrowo w zł (PLN); b) cena netto, XII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie: a) Stopień zgodności oferowanego urządzenia ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Pkt. IV SIWZ; b) Warunki handlowe (tj. cena, termin płatności); c) Przedstawione referencje ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w projektowaniu i realizacji podobnych instalacji; d) Warunki i okres gwarancji; e) Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego oraz jego warunki. XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. KaŜdy Oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie nie późniejszym niŝ 5 dni przed terminem składania ofert. 2. Pytania Oferentów muszą być sformułowane na piśmie. 5

6 XIV. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami: Stanisław Król (kwestie merytoryczne) Stanowisko słuŝbowe: Kierownik Zespołu Utrzymania Ruchu ZP Jedlicze Numer telefonu: ; kom ; Marcin Borowiec (kwestie handlowe + prowadzenie przetargu) Stanowisko słuŝbowe: Specjalista ds. Strategii Zakupów Numer telefonu: ; kom ; XV. Środki odwoławcze: Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert. W postępowaniu oferentom nie przysługują Ŝadne środki odwoławcze. XVI. Postanowienia końcowe: O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje Oferentów. Zamawiającemu przysługuje prawo uniewaŝnienia postępowania bez podania przyczyn. 6

Dostawa i montaż namiotowych hal magazynowych w Zakładzie Produkcyjnym Orlen-Oil w Jedliczach.

Dostawa i montaż namiotowych hal magazynowych w Zakładzie Produkcyjnym Orlen-Oil w Jedliczach. Kraków, 1 października 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2009/24/ML w postępowaniu prowadzonym wg Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM Kraków, dnia 26.10.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie: Tryb ofertowy I.

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż namiotowych hal magazynowych w Zakładzie Produkcyjnym Orlen-Oil w Jedliczu.

Dostawa i montaż namiotowych hal magazynowych w Zakładzie Produkcyjnym Orlen-Oil w Jedliczu. Kraków, 6 listopada 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2009/47/ML w postępowaniu prowadzonym wg Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2011/172/MN

Kraków, dnia 16 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2011/172/MN Kraków, dnia 16 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2011/172/MN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie ofertowym. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/075/MN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/075/MN Kraków, 5 lipca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/075/MN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ 318 60 14, fax /32/ 318 60 48 ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyraŝoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich.

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. KONKURS OFERT Przedmiot: Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał ul. Wieczorka 7a 41-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:.

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:. ADRESAT: Tel..EMAIL: fax.:. PYTAJĄCY: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), ul. Wojska Polskiego 28 A, 83-110 Tczew, tel. 058/531-46-26, fax. 058/531-56-02. e-mail: info@tcsir.pl,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej. zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu

MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej. zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej Zlecający: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 zaprasza do składania ofert w niniejszym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-13/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby

Bardziej szczegółowo