Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych"

Transkrypt

1 Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Professional services in electrical systems DESIGNING PROJEKTO WANIE WYKONAWSTWO PERFORMANCE BADANIA I POMIARY INSPECTIONS AND MEASUREMENTDESIGNING SERVICE AND MAINTENANCE OF THE ACTION SERWIS I UTRZYMANIE RUCHU

2 JAKOŚĆ QUALITY BEZPIECZEŃSTWO SAFETY TECHNOLOGIA TECHNOLOGY PROFESJONALIZM PROFESSIONALISM KOMPLEKSOWOŚĆ COMPLEXITY ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY ODPOWIEDZIALNOŚĆ RESPONSIBILTY KONKURENCYJNOŚĆ COMPETIVENESS Specjalizacja: wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej Specialization: performing of electrical systems in industrial plants and in public utility objects r Hale produkcyjne r Hale magazynowe r Obiekty biurowe r Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe r Obiekty komunalne (m. in. szpitale, infrastruktura drogowa) r Zakłady przetwórstwa spożywczego (np. chłodnie i mroźnie, zakłady mięsne, linie technologiczne przetwórstwa spożywczego) r Hotele i obiekty uzdrowiskowe r Production halls r Warehouse halls r Offices r Marts of big areas r Council buildings (that is: hospitals, motoring infrastructure) r Food processing companies (e.g. cold stores and freezers, butcher companies, food processing technological lines) r Hotels and health resorts Partnerzy Partners 2

3 OFERTA HANDLOWA MERCHANT OFFER Instalacje niskiego i średniego napięcia r Linie kablowe niskiego i średniego napięcia r Stacje transformatorowe sn/nn r Rozdzielnie główne i oddziałowe r Wnętrzowe instalacje elektryczne r Instalacje automatyki i sterowania r Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne Electrical systems of low and medium voltage r Cable lines of low and medium voltage r Transformer stations of low/medium voltage r Main and departmental switch chambers r Interior electrical systems r Systems of the automatics and control r Exterior and interior lighting Instalacje słaboprądowe r Systemy okablowania strukturalnego r Systemy wykrywania pożaru SAP r Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO r Systemy telewizji przemysłowej CCTV r Instalacje antywłamaniowe SSWIN r Systemy kontroli dostępu AC r Systemy telekomunikacyjne r Systemy EIB (inteligentny dom) Electrical systems of low current r Systems of structural wiring r Fire detecting systems SAP r Warning sonic systems r CCTV systems r Thief-proof SSWIN systems r Access control systems AC r Telecommunication systems r EIB systems (intelligent house) Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne r Sieci magistralne i rozdzielcze w technologii miedzianej i światłowodowej r Trakty światłowodowe r Kanalizacja teletechniczna (rurociągi kablowe, kanalizacja pierwotna i wtórna, mikrokanalizacja) r Przyłącza do budynków r Instalacje abonenckie r Instalacje PON (Passive Optical Network- Pasywne Sieci Optyczne) i FTTH (FiberTo The Home- doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do klienta końcowego przez włókno światłowodowe) r Linie napowietrzne Teletechnical and telecommunication instalation r Magisterial and distributor networks in copper and fiber optic technology r Fiber optic lines r Telecommunication drainages (cable pipelines, primary and secondary canalization, microcanalization) r Connection to buildings r Internal installations r PON installations (Passive Optical Network) and FTTH (Fiber To The Home - broadband Internet to client through optical fibre) r Aerial cables Serwis i utrzymanie ruchu r Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne r Konserwacje r Remonty r Przeglądy i oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych r Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych i rozdzielnic r Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej Service and maintenance of the action r Guarantee and after guarantee services r Conservation r Repairs r Reviews and assessments of technical state of electrical systems r Inventory of existing electrical systems and switch boards r Stocktaking of the costs of using electric energy Projektowanie r Projekty instalacji elektrycznych SN/nn r Projekty instalacji słaboprądowych r Projekty instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego Designing r Electrical systems projects of low and medium voltage r Projects of electrical systems of low current r Projects of electrical systems of exterior and interior lighting Badania i pomiary r Pomiary instalacji elektrycznych (m.in. pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary natężenia oświetlenia) r Badania i przeglądy instalacji elektrycznych Inspections and Measurement r Electrical systems measurement (that is: measurement of the resistance of the isolation, measurement of the effectiveness of fire protection, measurement of the intensity of lighting) r Inspections and reviews of electrical systems 3

4 BOSCH WARSZAWA INWESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O. OBIEKT: CENTRUM SZKOLENIOWO-BIUROWE (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Lokalizacja: Warszawa (woj. Mazowieckie) Termin realizacji prac: VI 2008 IX 2009 r instalacje elektryczne zewnętrzne r dostawa i montaż stacji transformatorowej 630kVA 20/04kV r budowa stacji SN r instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego r instalacje elektryczne wewnętrzne r wykonanie instalacji teletechnicznej (sieć strukturalna w oparciu o system Corning, międzybudynkowe łącza światłowodowe, instalacja DSO, instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP, okablowanie systemu audio-video, system telewizji dozorowej CCTV pracujący w systemie IP, system domofonowy firmy SIEDLE) r wykonanie systemu BMS (okablowanie, dostawa i montaż szaf sterujących systemem BMS, uruchomienie systemu) INVESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O. SITE: TRAINING & OFFICE CENTRE (facility area about m 2 ) Location: Warsaw (Mazowieckie Voivodship) Project dates: VI 2008 IX 2009 r external wiring r supply and installation of a transformer station of 630kVA 20/04kV r construction of a MV station r installation of external and internal lighting systems r internal wiring r construction of teletechnical installations (Corning structural network, inter-building optical lines, DSO installation, fire detection/alarm system, audio-video system cabling, CCTV IP system, SIEDLE door phone system) r installation of a BMS system (cabling, BMS control cabinets supply and installation, system start-up) 4 Partnerzy Partners:

5 INVESTOR: PROVINCIAL POLICE HEADQUARTER GENERAL CONTRACTOR: INTERBUD-WEST SP. Z O.O. SITE: PROVINCIAL POLICE HEADQUARTER (facility area about m 2 ) INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI GENERALNY WYKONAWCA: INTERBUD-WEST SP. Z O.O. OBIEKT: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Location: Gorzów Wielkopolski (Lubuskie Voivodship) Project dates: IV 2008 XII 2008 r installation of a SAMSUNG CCTV system r installation of a burglary/assault alarm system (SSWiN) and a GENESSIS access control system r installation of a MIWI-URMET door phone system r installation of a 3M Cat. 6 structural network r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP) Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski (woj. Lubuskie) Termin realizacji prac: IV 2008 XII 2008 r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu o system SAMSUNG r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i kontroli dostępu w oparciu o system GENESSIS r Wykonanie instalacji domofonowej w oparciu o system MIWI-URMET r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 firmy 3M r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system BOSCH x x NWESTOR: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ GENERALNY WYKONAWCA: INTERBUD-WEST SP. Z O.O. OBIEKT: ARESZT ŚLEDCZY (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) INVESTOR: REGIONAL PRISON SERVICE HQ GENERAL CONTRACTOR: INTERBUD-WEST SP. Z O.O. SITE: DETENTION CENTRE (facility area about m 2 ) Lokalizacja: Międzyrzecz (woj. Lubuskie) Termin realizacji prac: IV 2008 XII 2008 r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system BOSCH r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu o system SAMSUNG r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w oparciu o system COMMEND r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 firmy 3M r wykonanie instalacji sterowania krat i centralnej blokady krat CBK w oparciu o system firmy COMMEND r wykonanie instalacji radiowęzła w oparciu o system COMMEND r wykonanie instalacji przyzywowej w oparciu o system COMMEND Location: Międzyrzecz (Lubuskie Voivodship) Project dates: IV 2008 XII 2008 r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP) r installation of a SAMSUNG CCTV system r installation of a COMMEND burglary/assault alarm system (SSWiN) r installation of a 3M Cat. 6 structural network r installation of a COMMEND system of bar control and central bar interlock (CBK) r installation of a COMMEND public address system r installation of a COMMEND paging system Partnerzy Partners: 5

6 FARMACOL S.A. INWESTOR: FARMACOL S.A. GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. OBIEKT: MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Lokalizacja: Mory koło Ożarowa Mazowieckiego (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: XII 2007 XI 2008 r wykonanie linii kablowych WLZ r dostawa i montaż UPS 60 kva/48kw r dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 205 kva r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic r dostawa i montaż baterii kondensatorów r instalacje oświetlenia głównego i awaryjnego r sieć strukturalna Cat. 5 r system sygnalizacji pożaru r instalacja odgromowa i wyrównawcza INVESTOR: FARMACOL S.A. GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. SITE: HIGH-BAY WAREHOUSE (facility area about m 2 ) Location: Mory, near Ożarów Mazowiecki (Mazowieckie Voivodship) Project dates: XII 2007 XI 2008 r installation of internal power system wiring r supply and installation of UPS devices of 60kVA/48kW r supply and installation of a 205kVA generator r supply and installation of primary and secondary switchgears r supply and installation of capacitor modules r installation of primary and standby lighting systems r installation of a Cat. 5 structural network r installation of a fire alarm system r installation of lightning protection and an equipotential bonding system 6 Partnerzy Partners:

7 INWESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O. OBIEKT: ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) BOSCH MIRKÓW Lokalizacja: Mirków k/wrocławia (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: II 2009 X 2009 r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic r instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego r instalacja i udział w uruchomieniu systemu BMS r system sygnalizacji pożaru r dostawa i montaż tras kablowych INVESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O. SITE: PRODUCTION PLANT - EXPANSION (facility area about m 2 ) Location: Mirków, near Wrocław (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: II 2009 X 2009 r installation of internal LV feeding lines r supply and installation of primary and secondary switchgears r installation of external and internal lighting systems r installation of BMS and participation in the system start-up r installation of a fire alarm system r supply and installation of cable ducts Partnerzy Partners: 7

8 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY INWESTOR: ZAKŁAD INWESTYCJI MIEJSKICH WE WROCŁAWIU GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. OBIEKT: ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Lokalizacja: Wrocław (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: IV 2008 VI 2009 r zasilanie gniazd, obwodów technologicznych i WLZ r dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych r oświetlenie wewnętrzne, ewakuacyjne, drogowe oraz oświetlenie placów i boisk r okablowanie strukturalne Cat. 5 r system nagłośnienia r instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu r system alarmowy, antenowy oraz system telewizji dozorowej CCTV r system sygnalizacji pożarowej r instalacja radiowo-telewizyjna INVESTOR: OFFICE FOR MUNICIPAL INVESTMENT IN WROCŁAW GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. SITE: SCHOOL & PRE-SCHOOL COMPLEX (facility area about m 2 ) Location: Wrocław (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: IV 2208 VI 2009 r power supply for sockets, technological systems and internal power system r supply and installation of switchgears r lighting systems internal, evacuation, for roads and yards r installation of a Cat. 5 structural network cabling r installation of an audio system r installation of a burglary/assault alarm system r alarm system, aerial system and CCTV system r installation of a fire alarm system r installation of radio/tv system 8 Partnerzy Partners:

9 INWESTOR: KOLEJ GONDOLOWA ŚWIERADÓW ZDRÓJ SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: ELEKTROTERMIA SP. Z O.O. OBIEKT: KOLEJ GONDOLOWA KOLEJ GONDOLOWA Lokalizacja: Świeradów-Zdrój (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: VIII 2007 XI 2007 r wykonanie przyłącza SN dla pompowni wody P1 i P2 dla naśnieżania r budowa dwóch stacji transformatorowych o mocy transformatorów 2x630kVA, 800kVA, 1000kVA zasilających m. in. pompownię wody, wyciąg kolei gondolowej, naśnieżanie i oświetlenie stoku r dostawa i montaż rozdzielnic głównych niskiego napięcia r dostawa i montaż baterii kondensatorów dla kompensacji mocy biernej r dostawa i montaż dwóch pośrednich układów pomiaru energii elektrycznej r montaż tras kablowych r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie wewnętrznych linii zasilających r wykonanie instalacji siłowej i gniazd wtykowych r wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej INVESTOR: KOLEJ GONDOLOWA ŚWIERADÓW ZDRÓJ SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: ELEKTROTERMIA SP. Z O.O. SITE: GONDOLA LIFT Location: Świeradów-Zdrój (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: VIII 2007 XI 2007 r construction of MV service line for P1 & P2 water pumping stations in the snow-making system r construction of two transformer stations, containing 2x630kVA, 800kVA, 1000kVA transformers to supply the water pumping station, gondola lift, snow-making system and slope lighting system r supply and installation of primary LV switchgears r supply and installation of a capacitor module for reactive power compensation r supply and installation of two indirect electrical measurement systems r installation of cable ducts r installation of the lighting system wiring r installation of the internal power supply lines r installation of three-phase power lines and sockets r installation of lightning protection and grounding systems Partnerzy Partners: 9

10 MOPS JELENIA GÓRA INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE GENERALNY WYKONAWCA: PRE-FABRYKAT SP. Z O.O. OBIEKT: BUDYNEK MOPS (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Lokalizacja: Jelenia Góra (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: XII 2007 VIII 2008 r dostawa i montaż rozdzielnic głównych niskiego napięcia i podrozdzielni r wykonanie tras kablowych r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5 w oparciu o system Emiter r wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru r wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV INVESTOR: MUNICIPAL CENTRE FOR SOCIAL SERVICES IN JELENIA GÓRA GENERAL CONTRACTOR: PRE-FABRYKAT SP. Z O.O. SITE: CENTRE FACILITIES (facility area about m 2 ) Location: Jelenia Góra (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: XII 2007 VIII 2008 r supply and installation of primary and secondary LV switchgears r installation of cable ducts r installation of internal LV feeding lines r installation of the lighting system wiring r installation of three-phase power lines and 230V sockets r installation of an Emiter Cat. 5 structural network r installation of a fire detection/alarm system r installation of a CCTV system 10 Partnerzy Partners:

11 INWESTOR: MONDI PACKAGING WARSZAWA SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. OBIEKT: ZAKŁAD PRODUKCYJNY MONDI ROZBUDOWA (POWIERZCHNIAOBIEKTU m 2 ) MONDI PACKAGING Lokalizacja: Mszczonów (woj. Mazowieckie) Termin realizacji prac: VIII 2006 VII 2007 r projekt wykonawczy r wykonanie przyłącza SN i budowa stacji transformatorowej 1x1600 kva r wykonanie instalacji odgromowych r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia i podrozdzielnic r wykonanie tras kablowych r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system Bosch r wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w oparciu o system Bosch Presideao r wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w oparciu o system PARADOX r wykonanie sieci strukturalnej (miedzianej i światłowodowej) Cat. 5e w oparciu o system Emiter r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego INVESTOR: MONDI PACKAGING WARSZAWA SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. SITE: Production Plant Mondi facility development (the area of m 2 ) Location: Mszczonów (Mazowieckie Voivodship) Project dates: VIII 2006 VII 2007 r engineering design r installation of medium voltage terminal and construction of the transformer station 1x1600 kva r installation of lightning rods r delivery and installation of low voltage main switchgear and sub-switchgears r installation of cable tracks r installation of interior low voltage feeders r installation of lighting system r installation of power installations and 230V sockets r installation of fire-alarm SAP system based on Bosch system r installation of warning sound system based on Bosch Presideao system r installation of burglary warning alarm system based on PARADOX system r installation of structural wiring system (copper and fibreoptic) Cat. 5e based on Emiter system r installation of CCTV system r installation of exterior lights system Partnerzy Partners: 11

12 GRUPA SOKOŁÓW INWESTOR: GRUPA SOKOŁÓW S.A. OBIEKT: ZAKŁADY MIĘSNE SOKOŁÓW S.A. ODDZIAŁ W KOLE Lokalizacja: Koło (woj. Wielkopolskie) Termin realizacji prac: VII 2004 V 2005; VI 2007 VII 2007 r wykonanie projektów zasilania i automatyki dla sprężarkowni chłodniczej r przebudowa sieci SN r budowa stacji transformatorowej średniego napięcia i niskiego napięcia (2x1000 kva) r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej sprężarkowni wraz z panelami startowymi sprężarek chłodniczych (3x355 kw + 2x132 kw) r dostawa i montaż układu automatyki i sterowania chłodnictwem r wykonanie instalacji zasilania i sterowania wymiennikiem amoniak/glikol r wykonanie instalacji zasilania i sterowania chłodnictwem w komorze szoku wołowego i komorach produkcyjnych INVESTOR: GRUPA SOKOŁÓW S.A. (SOKOŁÓW GROUP S.A.) SITE: BUTCHER S HOUSE SOKOŁÓW S.A. Branch in Koło Location: Koło (Wielkopolskie Voivodship) Project dates: VII 2004 V 2005; VI 2007 VII 2007 r design of projects of supplying and automatics for cooling compressor r rebuilding of SN system r construction of transformer station of medium and low voltage (2x1000 kva) r delivery and installation of main switchgear of compressor with starting panels of cooling compressors (3x355 kw + 2x132 kw) r delivery and installation of cooling systems r installation of power supply and ammonia/glycol dose system r installation of power supply of shock chamber and production rooms 12 Partnerzy Partners:

13 INWESTOR: PROFI ENAMEL MAREK JANKOWSKI OBIEKT: CENTRUM HOTELOWO-UZDROWISKOWE JELENIA STRUGA PROFI ENAMEL Lokalizacja: Kowary (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: I 2002 VI 2003 r budowa linii kablowych niskiego napięcia r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia i podrozdzielni r wykonanie zasilania urządzeń technologicznych oraz instalacji oświetleniowej i gniazdowej niskiego napięcia r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5 w oparciu o system Legrand r wykonanie instalacji BMS w oparciu o system Satchwell r wykonanie instalacji sygnalizacji i wykrywania pożaru w oparciu o system Aritech r wykonanie instalacji telewizyjnej r wykonanie instalacji przyzywowej INVESTOR: PROFI ENAMEL MAREK JANKOWSKI SITE: HOTEL & SPA CENTRE JELENIA STRUGA Location: Kowary (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: I 2002 VI 2003 r installation of low voltage cable wires r delivery and installation of low voltage main switchgear and sub-switchgears r installation of equipment wiring, lights wiring and low voltage socket system r installation of structural wiring system Cat. 5 based on Legrand system r installation of BMS installations based on Satchwell system r installation of fire-alarm system based on Aritech system r installation of TV system r installation of warning sound system Partnerzy Partners: 13

14 BOSCH REXROTH INWESTOR: BOSCH REXROTH SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. OBIEKT: BUDYNEK BIUROWO MAGAZYNOWY BOSCH REXROTH (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Lokalizacja: Warszawa (woj. Mazowieckie) Termin realizacji prac: IX 2005 X 2006 r zasilenie obiektu linią kablową niskiego napięcia r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia oraz podrozdzielnic r wykonanie instalacji odgromowych r wykonanie tras kablowych r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 7/6 Dätwyler r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system Bosch r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego INVESTOR: BOSCH REXROTH SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. SITE: OFFICE-STORE BUILDING BOSCH REXROTH (facility area about m 2 ) Location: Warsaw (Mazowieckie Voivodship) Project dates: IX 2005 X 2006 r supplying the facility with low voltage cable lines r delivery and installation of low voltage main switchgear and sub-switchgears r installation of lightning rods r installation of cable tracks r installation of interior low voltage wires r installation of light wires r installation of transformer stations and 230V sockets r installation of structural wire system Cat. 7/6 Dätwyler r installation of fire-alarm SAP system based on Bosch system r installation of exterior lights system 14 Partnerzy Partners:

15 INWESTOR: ADO SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. OBIEKT: ZAKŁAD PRODUKCJI FIRAN ADO SP. Z O.O. (POWIERZCHNIA OBIEKTU m 2) ADO Lokalizacja: Legnica (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: XII 2005 VI 2006 r budowa linii kablowej średniego napięcia r przebudowa istniejącego układu zasilania niskiego napięcia r dostawa i montaż podrozdzielni r wykonanie tras kablowych r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego r wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP o oparciu o system Bosch INVESTOR: ADO SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. SITE: CURTAINS, DRAPES, ROLLER BLINDS PRODUCTION FACTORY ADO SP. Z O.O. - the area: m 2 Location: Legnica (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: XII 2005 VI 2006 r installation of medium voltage cable wires r reconstruction of existing low voltage supplying system r delivery and installation of sub-switchgears r installation of cable tracks r installation of interior low voltage feeders r installation of lights system r installation of power installations and 230V sockets r installation of exterior lights system r installation of fire-alarm SAP system based on Bosch system Partnerzy Partners: 15

16 MERCURY POLSKA ZLECENIODAWCA: MERCURY POLSKA SP. Z O.O. OBIEKT: CENTRUM HANDLOWE STARY BROWAR (SKLEPY: ŚWIAT DZIECKA, H&M ORAZ ODDZIAŁ BANKU ROZWOJU EKSPORTU S.A.) Lokalizacja: Poznań (woj. Wielkopolskie) Termin realizacji prac: X 2003 I 2004 r montaż rozdzielnic niskiego napięcia r wykonanie instalacji elektrycznych (oświetlenie, zasilanie urządzeń technologicznych, instalacja gniazdowa 230V) r okablowanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP CUSTOMER: MERCURY POLSKA SP. Z O.O. SITE: SHOPPING MALL STARY BROWAR (stores: Świat Dziecka, H&M and the Branch of Export Development Bank S.A.) Location: Poznań (Wielkopolskie Voivodship) Project dates: X 2003 I 2004 r installation of low voltage switchgears r installation of wiring systems (lights, equipment power supplies, sockets installation 230V) r wiring of fire-alarm SAP system 16 Partnerzy Partners:

17 INWESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. OBIEKT: SZPITAL ŚW. ANTONIEGO (POWIERZCHNIA OBIEKTU: OK m 2 ) EMC INSTYTUT MEDYCZNY Lokalizacja: Ząbkowice Śląskie (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: XII 2005 II 2007 r budowa stacji słupowej 630 kva wraz z przebudową sieci napowietrznej średniego napięcia r wykonanie linii zasilającej średniego napięcia r przebudowa stacji transformatorowej i wykonanie zasilania rezerwowego niskiego napięcia r dostawa, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego, r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia wraz z układem SZR oraz podrozdzielni r wykonanie instalacji oświetleniowej z uwzględnieniem pomieszczeń sterylnych (sale operacyjne itp.) r wykonanie instalacji siłowej i gniazd 230V r wykonanie zasilania sal operacyjnych w układzie IT z transformatorami separacyjnymi i układem kontroli stanu izolacji INVESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. SITE: ST. ANTHONY S HOSPITAL ( facility area about m 2 ) Location: Ząbkowice Śląskie (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: XII 2005 II 2007 r building of columnar station 630 kva with reconstruction of medium voltage air lines r installation of medium voltage lines r rebuilding of transformer station and installation of low voltage back up supply r delivery, installation and wiring of power generators r delivery and installation of low voltage main switchgear with SZR system and switch panels system r installation of lights wires system including sterile spaces (operating areas, etc.) r installation of power installations and 230V sockets r wiring of operation rooms in IT pattern with separation transformers and isolation control system Partnerzy Partners: 17

18 INVESTOR: JUTRZENKA COLION SP. Z O. O. SITE: DISTRIBUTION CENTRE OF JUTRZENKA COLION SP. Z O. O. INWESTOR: JUTRZENKA COLION SP. Z O.O. OBIEKT: CENTRUM DYSTRYBUCYJNE JUTRZENKA COLION SP. Z O.O. Location: Kostrzyn Wielkopolski (Wielkopolskie Voivodship) Project dates: V 2008 IX 2008 r installation of a BOSCH CCTV system r installation of a GAZEX gas detection system r installation of a burglary/assault alarm system (SSWiN) and a SATEL access control system r installation of a Krone Cat. 6 structural network r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP) Lokalizacja: Kostrzyn Wielkopolski (woj. Wielkopolskie) Termin realizacji prac: V 2008 IX 2008 r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu o system BOSCH r wykonanie instalacji systemu detekcji gazu w oparciu o system GAZEX r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i kontroli dostępu w oparciu o system SATEL r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 Krone r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system BOSCH x x INWESTOR: PERI POLSKA SP Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: CONTRAST SP. Z O.O. OBIEKT: BAZA MATERIAŁOWA PERI POLSKA SP. Z O.O. INVESTOR: PERI POLSKA SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: CONTRAST SP. Z O.O. SITE: MATERIALS WAREHOUSE OF PERI POLSKA SP. Z O.O. Lokalizacja: Kąty Wrocławskie (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: X 2008 XII 2008 r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w oparciu o system SATEL r Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu o system SAMSUNG r Wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 firmy 3M r Wykonanie instalacji oddymiania w oparciu system MERCOR Location: Kąty Wrocławskie (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: X 2008 XII 2008 r installation of a SATEL burglary/assault alarm system (SSWiN) r installation of a SAMSUNG CCTV system r installation of a 3M Cat. 6 structural network r installation of a MERCOR de-smoking system 18 Partnerzy Partners:

19 INVESTOR: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O. SITE: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O. INWESTOR: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O. OBIEKT: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O. Location: Polkowice (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: IV VI 2008 r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP) Lokalizacja: Polkowice (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: IV VI 2008 r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system BOSCH x x INWESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. OBIEKT: SZPITAL EMC (POWIERZCHNIA OBIEKTU: OK m 2 ) INVESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. SITE: EMC HOSPITAL FACILITY ( facility area about m 2 ) Lokalizacja: Wrocław (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: X 2008 IX 2009 r kompensacja mocy biernej r wymiana agregatu o mocy 200 kva r dostawa i montaż UPS - ów o mocach 20 kva i 30 kva r dostawa i montaż rozdzielnic i aparatów r dostawa i montaż tras kablowych r dostawa i montaż GLZ, WLZ r wykonanie instalacji oświetlenia i montaż opraw r wykonanie instalacji gniazd wtykowych i montaż osprzętu r instalacja odgromowa, uziemiająca, wyrównawcza r instalacja przyzywowa Delta Call Plus r instalacja EIB Location: Wrocław (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: X 2008 IX 2009 r reactive power compensation r replacement of a 200 kva generator r supply and installation of UPS devices of 20 kva and 30 kva r supply and installation of switchgears and controlgears r supply and installation of cable ducts r supply and installation of main / internal feeders r installation of lighting system, including fittings r installation of electrical sockets, including fittings r installation of lightning protection, a grounding system and an equipotential bonding system r installation of a Delta Call Plus paging system r installation of EIB Partnerzy Partners: 19

20 INVESTOR: BADER POLSKA SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A./TRASKO-INWEST SP. Z O.O. SITE: LEATHER PRODUCTION AND FINISHING FACILITY BADER POLSKA SP. Z O.O., LEATHER FINISHING HOUSE (THE AREA ABOUT m 2 ), CUTTING HOUSE (1 600 m 2 ), LEATHER TRE- ATMENT HOUSE (5 400 m 2 ) Location: Bolesławiec (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: VII 2004 XI 2004; I 2006 VII 2007 r rebuilding of medium voltage system r construction of transformer stations 2x800 kva r delivery and installation of low voltage main switchgear and sub-switchgears r installation of cable tracks r installation of interior low voltage lines r installation of lights system r installation of power installations and 230V sockets r installation of structural wiring system (copper and fibreoptic) Cat. 5e based on Emiter system r wiring of automatics system of sewage-treatment plant r installation of CCTV system INWESTOR: BADER POLSKA SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A./TRASKO-INWEST OBIEKT: HALA WYKAŃCZALNI SKÓR (POW. OKOŁO m 2 ), HALA WYKRAWALNI (1 600 m 2 ), HALA OBRÓBKI SKÓR (5 400 m 2 ) Lokalizacja: Bolesławiec (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: VII 2004 XI 2004; I 2006 VII 2007 r przebudowa sieci średniego napięcia r budowa stacji transformatorowych 2x800 kva r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia i podrozdzielnic r wykonanie tras kablowych r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V r wykonanie sieci strukturalnych (miedzianej i światłowodowej) Cat. 6 w systemie Emiter r okablowanie układu automatyki oczyszczalni ścieków r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV x xinwestor: CERAMIKA MARCONI SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: BUDIMEX DROMEX S.A. OBIEKT: FABRYKA PŁYTEK CERAMICZNYCH MARCONI (POWIERZCHNIA OBIEKTU: m 2 ) INVESTOR: CERAMIKA MARCONI SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: BUDIMEX DROMEX S.A. SITE: TILES PRODUCTION FACILITY MARCONI (THE AREA OF THE FACILITY: m 2 ) Lokalizacja: Piechowice (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: I 2006 VII 2006 r dostawa i montaż rozdzielnic średniego napięcia (rozdzielnica główna i dwie podrozdzielnie) r montaż stacji transformatorowych średniego napięcia i niskiego napięcia ( 2x2 500 kva, 1x2 000 kva r wykonanie tras kablowych r instalacja kabli średniego napięcia r wykonanie instalacji uziemiającej Location: Piechowice (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: I 2006 VII 2006 r delivery and installation of medium voltage switchgears (main switchgear and two sub-switchgears) r installation of transformer stations of medium and low voltage (2x2 500 kva, 1x2 000 kva) r installation of cable tracks r installation of medium voltage lines r installation of lightning rods systems 20 Partnerzy Partners:

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Professional services in electrical systems DESIGNING PROJEKTO WANIE WYKONAWSTWO PERFORMANCE BADANIA I POMIARY INSPECTIONS AND MEASUREMENTDESIGNING

Bardziej szczegółowo

Elektromontaż Poznań S.A.

Elektromontaż Poznań S.A. Komfort współpracy Elektromontaż Poznań S.A. jest liderem na rynku usług elektroinstalacyjnych, wykonawcą instalacji mechanicznych i sanitarnych oraz producentem urządzeń elektroenergetycznych. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Umiemy się wyróżnić Making all the difference

Umiemy się wyróżnić Making all the difference Umiemy się wyróżnić Making all the difference Eiffage na świecie Wiadukt Millau Millau Viaduct Grupa Eiffage jest jedną z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Firma zrealizowała

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland skrytka pocztowa / P.O.Box: 102 tel +48/61/ 869 22 92; +48/61/ 869 21 04, fax +48 /61/

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

BFM Projekt BFM Projekt

BFM Projekt BFM Projekt Inżynierskie wielobranżowe instalacyjne biuro projektów BFM Projekt działa od 2006 roku. Właścicielami biura są Jacek Bujas, Wojciech Fuliński oraz Mariusz Mistarz. Do roku 2014 biuro działało pod marką

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Luxmat-Telecom Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Tel. +48 (22) 544 88 00; Fax. +48 (22) 544 88 01. Warszawa, 31 marca 2011

Luxmat-Telecom Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Tel. +48 (22) 544 88 00; Fax. +48 (22) 544 88 01. Warszawa, 31 marca 2011 Luxmat-Telecom Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Tel. +48 (22) 544 88 00; Fax. +48 (22) 544 88 01 Warszawa, 31 marca 2011 Dziękując za zainteresowanie, niniejszym prezentujemy profil i zakres działalności

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA OFERTA NAJMU I SPRZEDAŻY Kompleks obiektów logistycznych i magazynowych znajdujący się w Rudzie Śląskiej przy

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 2534; 61869 2116 fax +48/61 869 29 66 e-mail: polecosystem@mtp.pl; www.polecosystem.pl

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe A good building must possess three qualities: it should

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka.

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. KAMERALNE BIURA Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą okolicą, umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. Due to the fact that Moniuszki 1A towers above

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany W SMART ORKSPACE BY Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią Expanding Location Rozwijająca się lokalizacja This established Warsaw business location Offices Open To Change Biura otwarte

Bardziej szczegółowo