WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl"

Transkrypt

1 WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski

2 Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei zmianą Gebethner i S-ka

3 WIEDZIEĆ GDZIE Metazasada uczenia się 3

4 METAUMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ MNIEJ DOSTARCZANIA WIDZY WIĘCEJ WYTWARZANIA WIEDZY PODEJŚCIE KONSTRUKTYWISTYCZNE DO SYSTEMU UCZENIA SIĘ 4

5 Konektywizm - to teoria nauczania przystosowana do możliwości stwarzanych przez "epokę cyfrową". George Siemens i Stephen Downes 5

6 KONEKTYWIZM Sprawne odnajdywanie informacji w sieci Konektywne uczenie się łączenie się z zasobami ludzkimi, odnajdywanie informacji, krytyczne myślenie, samodzielne podejmowanie decyzji. 6

7 EMOCJONALNE REAKCJE W SYTUACJI ZMIANY 7. Inte gracja 2.Odrzucenie sytu acji 6. Akceptacja zmiany 1. Szok 3. Poczucie niekompetencji 4. Zgoda na rzeczywistość 5. Testowan ie nowych zachowań Czas (za ng. Holmes The Management of Change. Oxford Centre for Educational Management) 7

8 POSTAWY WOBEC INNOWACJI 8

9 Co się zmienia..

10 Planowane obniżenie wieku szkolnego 10

11 MAŁO KTO JEST ZADOWOLONY Z OBECNIE OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. 11

12 Szkoły z maturą 50% ZSZ 50% PRZED ROKIEM

13 Szkoły z maturą > 80% ZSZ < 20% OBECNIE 13

14 Do 2000 roku ~ 400 tys. STUDIA WYŻSZE Obecnie ~ 2 mln II miejsce po Estonii w UE Polska 350 wyższych uczelni Niemcy 70 wyższych uczelni

15 ABSOLWENCI 2011 ROK Technika szkoły policealne < 250 tysięcy Absolwenci studiów wyższych > 490 tysięcy

16 A zatem wyzwania..

17 zmiany w prawie akcent na ucznia autonomia wyzwania 17

18 zasoby Opracować ofertę edukacyjną demografia tradycja ludzie 18

19 - Poznać podstawę programową

20

21

22 - Wybrać podręcznik Dobry podręcznik? Tani podręcznik? Co zamiast podręcznika?

23 - Przedmioty trudne Wychowanie fizyczne, Przedmioty informatyczne, Wychowanie do życia w rodzinie

24

25

26 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r., Nr 4, poz.17 26

27 Podstawa Programowa określa cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły-placówki czyli wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia *. * Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01)

28 1. Po co uczyć? 2. Czego uczyć? 3. Jak uczyć? 4. Jak oceniać? 5. Jak modyfikować/poprawiać? 28

29 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Określa cele kształcenia ogólnego (wymagania ogólne). Podaje podstawowy kanon treści nauczania (wymagania szczegółowe). 29

30 Jakie najważniejsze cele stawia przed szkołą podstawa programowa dla poszczególnych etapów kształcenia? 30

31 Jakie zmiany w organizacji nauczania poszczególnych przedmiotów są/ będą skutkiem wprowadzenia podstawy programowej?

32 Podstawa programowa Cele kształcenia i wychowania 1. czytanie, 2. myślenie matematyczne, 3. myślenie naukowe, 4. komunikowanie w mowie i piśmie, 5. umiejętność sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 6. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, 7. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się, 8. umiejętność pracy zespołowej. 32

33 CELEM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO JEST 1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości; 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 33

34 WSPOŁPRACA Z BIBLIOTEKĄ Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami 34

35 POSTAWY SPRZYJAJĄCE DALSZEMU ROZWOJOWI INDYWIDUALNEMU I SPOŁECZNEMU UCZNIÓW uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw, pracy zespołowej., ciekawość poznawcza, 35

36 Nauczyciele wykonują działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 36

37 Wiadomości i umiejętności ukształtowane na etapie niższym stanowią bazę i punkt wyjścia do nauki na poziomie wyższym. 37

38 ZADANIE SZKOŁY zapewnienie przyjaznych, bezpiecznych, zdrowych warunków 38

39 ZADANIEM SZKOŁY JEST realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na uczniu respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń szkoła - dom; rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych ucznia; kształtowanie u ucznia pozytywnego stosunku do nauki 39

40 sprzyjanie rozwojowi cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym NOWA ROLA SU. 40

41 Zadania szkoły: Podstawa programowa kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, edukacja medialna czyli wychowanie mądrego i krytycznego odbiorcy środków masowego przekazu, edukacja zdrowotna, czyli wykształcenie nawyku dbania o zdrowie własne i innych, kształcenie wartości, postaw obywatelskich. 41

42 WARUNKI REALIZACJI TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W nowym myśleniu o organizacji pracy szkoły powinno się wziąć pod uwagę fakt, że zalecane warunki realizacji treści programowych są istotne z punktu widzenia efektywności procesu edukacyjnego. 42

43 ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI stosowanie w nauczaniu poszczególnych przedmiotów metod aktywizujących (dyskusja, debata, drama, itd.) praca metodą projektu edukacyjnego wycieczki edukacyjne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi uczestnictwo w działaniach społecznych i obywatelskich wykonywanie obserwacji bezpośrednich, pomiarów, doświadczeń i eksperymentów na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych zajęcia terenowe z przyrody, geografii i biologii, itd.

44 PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny to metoda polegająca na zespołowym, planowym działaniu uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod 44

45 KORELACJA Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego... W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego.

46 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Ramowy statut dla... Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego z uwzględnieniem korelacji kształcenia.

47 ZAKRES KORELACJI korelacja przedmiotów korelacja w zakresie realizacji przyjętych koncepcji metodycznych integrujących treści z różnych przedmiotów wokół teoretycznego i praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności

48 ,, KIEDY WĘDKARZ IDZIE NA RYBY, TO BIERZE PRZYNĘTĘ, KTÓRA SMAKUJE RYBIE A NIE WĘDKARZOWI Kamiński 48

49 Programy nauczania 49

50 Ustawa o Systemie Oświaty Art. 22a. 1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. 50

51 PROGRAM NAUCZANIA Pozostaje w gestii i w kompetencjach szkoły. Może być w określonych granicach - wyrazem autonomii szkoły i twórczych działań nauczyciela. 51

52 ROLA DYREKTORA SZKOŁY DOPUSZCZANIE PROGRAMÓW 52

53 Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) np. uzyskany od wydawnictwa... lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 53

54 Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części 54

55 Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,; 55

56 Program nauczania 2. Zawiera: a. szczegółowe cele kształcenia i wychowania b. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej, c. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, d. opis założonych osiągnięć ucznia ( ) e. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; 56

57 Zebrane wszystkie części zegarka to nie ZEGAREK! (?) 57

58 ANALIZA I OCENA PRZYDATNOŚCI PROGRAMU NAUCZANIA (INWENTARZ PROGRAMOWY ORE W WARSZAWIE) B. Niemierko, Inwentarz programowy, w; A.C.Ornstein, F.P.Hunkins, Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, WSiP, Warszawa 1998, str

59 A. OPIS PROGRAMU 1. Nazwa i autor(zy) programu 2. Przeznaczenie programu 3. Uwzględnienie podstawy programowej 4. Części składowe i oryginalność programu 5. Struktura i elastyczność programu 6. Charakterystyka uczniów 7. Charakterystyka nauczycieli 8. Rola nauczycieli i uczniów 9. Urządzenie i wyposażenie szkoły 10. Organizacja szkoły 11. Koszt wdrożenia programu

60 B. CELE NAUCZANIA 1. Podstawy teoretyczne programu 2. Dziedzina poznawcza 3. Dziedzina emocjonalna 4. Dziedzina psychomotoryczna 5. Synteza celów nauczania 6. Miejsce celów nauczania podstawy programowej

61 C. MATERIAŁ NAUCZANIA 1. Dobór materiału nauczania 2. Interdyscyplinarność materiału 3. Składniki materiału nauczania i jego struktura 4. Miejsce materiału nauczania podstawy programowej 5. Przewidywana wiedza ucznia 6. Przewidywana motywacja ucznia 7. Poglądy autora (ów) programu na naukę i przedmiot szkolny

62 D. WYMAGANIA PROGRAMOWE 1. Wstępne wymagania konieczne wobec uczniów 2. Rola standardów edukacyjnych 3. Ustopniowanie wymagań programowych 4. Poziom trudności programu 5. Synteza wymagań 6. Miejsce wymagań podstawy programowe

63 E. METODY NAUCZANIA 1. Zalecane metody nauczania 2. Skuteczne metody nauczania 3. Środki dydaktyczne 4. Rozwijanie motywacji uczenia się 5. Indywidualizacja uczenia się 6. Poglądy metodyczne autora (ów) programu 7. Ogólnokształcące walory programu 8. Przewidywany nakład pracy 9. Przewidywana skuteczność nauczania

64 F. METODY EWALUACJI OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1. Zalecane metody ewaluacji 2. Skuteczne metody ewaluacji 3. Możliwość zastosowania pomiaru dydaktycznego 4. Obiektywizm ewaluacji 5. Poglądy autora (ów)

65 G. WARUNKI WDROŻENIA PROGRAMU 1. Warunki ze względu na ucznia 2. Warunki ze względu na nauczyciela 3. Warunki ze względu na szkołę 4. Nakłady finansowe 5. Proponowany zakres wdrożeń

66 PROGRAM NAUCZANIA PYTANIA KONTROLNE DLA AUTORÓW PROGRAMU (ORE W WARSZAWIE) H. Komorowska O programach prawie wszystko, Wa 1999, str

67 1. CZY PROGRAM ZAWIERA METRYCZKĘ INFORMUJĄCĄ: jakiego przedmiotu dotyczy, dla jakiego typu szkoły/etapu edukacji został przygotowany, jaki wymiar godzin jest przewidziany, przez kogo został opracowany kto jest właścicielem autorskich praw majątkowych

68 2. CZY PROGRAM ZAWIERA INFORMACJE: na jakich podstawach teoretycznych się opiera, jakie koncepcje pedagogiczne mu przyświecają, z myślą o jakich warunkach lokalowoorganizacyjnych został opracowany.

69 3. CZY PROGRAM ZAWIERA INFORMACJE: z myślą o jakich uczniach został opracowany, z myślą o jakich nauczycielach został przygotowany (jeżeli program jest tworzony z myślą o szerokim zasięgu) co jest jego wyróżnikiem, a więc czyni go programem autorskim.

70 4. CZY PROGRAM ZAWIERA WYKAZ CELÓW NAUKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM wszystkich celów zawartych w podstawie programowej, celów dodatkowych, uzupełniających w stosunku do podstawy

71 5. CZY PROGRAM ZAWIERA INFORMACJE: jak osiągnąć cele nauczania, jakie stosować metody, formy, techniki i środki nauczania, jakie materiały nauczania (podręczniki, książki pomocnicze) najlepiej wspomagają osiąganie założonych celów.

72 6. CZY PROGRAM ZAWIERA INFORMACJE: jak przedstawiają się założone osiągnięcia uczniów - o ile treści nie zostały formułowane językiem wymagań jaką proponuje procedurę oceniania uczniów w toku kontroli bieżącej i globalnej, jakie są kryteria tej oceny, jakie są sposoby i narzędzia tej oceny.

73 7. CZY PROGRAM ZAWIERA INFORMACJE: jak można go modyfikować w zależności od sytuacji dydaktycznej, jak przedstawiają się podstawowe zajęcia prowadzone według tego programu (np. przykładowe scenariusze)

74

75

76 Szczegółowe osiągnięcia Program może określać przewidywane osiągnięcia uczniów w stopniu większym niż podstawa programowa choć nie musi tego robić. W każdym jednak wypadku program musi mieć układ, strukturę! Podstawa programowa nie jest programem nauczania! 76

77 Każdy program wprowadzony do szkolnego zestawu programów nauczania powinien być oceniony pod kątem zgodności z misją szkoły, jej tożsamością przyjętą w szkole/placówce strategią edukacyjną zgodności ze statutem szkoły możliwości i uwarunkowań środowiska Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy szkoły powinny tworzyć spójną całość! Szkolny zestaw programów nauczania musi być spójny ze wszystkimi dokumentami szkoły (dlatego nie może być zlepkiem różnorodnych koncepcji i przypadkowych pomysłów). 77

78 X etapów tworzenia arkusza organizacji szkoły Mirosław Krajewski (92) 78

79 Zmiany programowe i organizacyjne = Wyzwanie Szkoła? Dyrektor? Organ prowadzący? Państwo? System wspomagania?

80 Etap I Analizujemy swoja wiedzę na temat wymagań i zasad dotyczących tworzenia arkusza organizacji 80

81 ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RAMOWYCH STATUTÓW Arkusz organizacji szkoły zawiera szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Jest sporządzony przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do..30 maja danego roku. 81

82 W ARKUSZU ORGANIZACJI SZKOŁY ZAMIESZCZA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkoły. 82

83 TRANSPARENTNOŚĆ wskazane jest opracowanie i wprowadzenie np. zarządzeniem Wójta, Burmistrza, Prezydenta procedury - zasad opracowywania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły oraz wprowadzania zmian w organizacji pracy szkoły aneksy, rodzaj i formę załączników, w tym wzory druków i formę (pisemna elektroniczna) oraz dokładność wpisywania liczb 83

84 ARKUSZ INFORMACJA PUBLICZNA Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późniejszymi zmianami) do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły. Arkusz nie może naruszać zapisów prawnych w sprawie ochrony danych osobowych. 84

85 Etap II Aktualizujemy i analizujemy obowiązkową dokumentację prowadzoną w szkole 85

86 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY - JRWA 86

87 Etap III Analizujemy wprowadzone zmiany w aktach prawnych 87

88 UWAGA NA NOWE OKREŚLENIA I etap edukacyjny - edukacja polonistyczna, muzyczna, plastyczna, zajęcia komputerowe. II etap edukacyjny - zajęcia techniczne (w miejsce techniki), zajęcia komputerowe (w miejsce informatyki). III etap edukacyjny - informatyka (w miejsce technologii informacyjnej), edukacja dla bezpieczeństwa. 88

89 IV etap edukacyjny - przedmioty mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym, nowe przedmioty np. przyroda, historia i społeczeństwo. Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpi przysposobienie obronne. Informatyka zastąpi technologię informacyjną. 89

90 Nauczanie liniowe. Godziny do dyspozycji dyrektora nowa formuła ich liczenia Organizacja przyrody Wątek: tematyczny przedmiotowy. Organizacja historii i społeczeństwa Wątek: epokowy tematyczny. 90

91 NOWE ROZWIĄZANIA Organizacja ppp Zmiany w aktach prawnych np. realizacja 3 i 4 godziny wf Okres przejściowy obowiązywanie równoległe dwóch rozporządzeń w sprawie podstawy programowej i ramowych planów nauczania 91

92

93 KALENDARZ WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ szkoły SP G PG klasy Sprawdzian Egza-min T Matura 2008/ / / / / / / /16

94 Klasy realizujące nową podstawę programową nie mogą być łączone z klasami realizującymi starą podstawę programową. 94

95 KONIEC OBOWIĄZYWANIA POJĘĆ AKTÓW PRAWNYCH np. nie ma od 2012 roku klas wyrównawczych wraz z zaprzestaniem funkcjonowania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 95

96 Etap IV Analizujemy zmiany ramowych planów nauczania zawiązane z okresem przejściowym 96

97 RAMOWE PLANY NAUCZANIA W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM 2002 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami) 97

98 PRZYPOMINAM, 2009 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) obowiązujące od 1 września 2009 roku 98

99 2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania 99

100 WDRAŻANIE RAMOWYCH PLANÓW NAUCZANIA Rok szkolny Etap kształcenia I II III IV (LO) Klasa Ramówka Klasa Ramówka Klasa Ramówka Klasa Ramówka 2011/2012 I, II i III 2009 IV, V i VI 2002 I, II i III 2009 I, II i III, /2013 II i III 2009 V i VI 2002 II i III 2009 II i III 2002 I 2012 IV 2012 I 2012 W* i I /2014 III 2009 VI 2002 III 2009 III 2002 I i II 2012 IV i V 2012 I i II 2012 W, I i II /2015 I, II i III 2012 IV, V i VI 2012 I, II i III 2012 I, II i III /2016 III* i (IV) 2012 )* klasa LO dwujęzyczne, klasa wstępna tylko do roku szkolnego 2013/14 włącznie, (IV) - technikum 10 0

101 Etap V Analiza organizacji roku szkolnego i poszczególnych lat szkolnych dla danego cyklu 10 1

102 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami) 10 2

103 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245) wprowadza m.in. następujące zmiany: 10 3

104 Terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych Uprawnień dyrektorów szkół do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmian rozporządzenia daję możliwość elastycznego planowanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych i potrzebę stworzenia optymalnych warunków do efektywnego wykorzystania czasu w pracy szkoły. 10 4

105 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 224, poz. 1459) zmienia ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zmianami) i ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154,z późn. zmianami). 10 5

106 DNIAMI WOLNYMI OD PRACY SĄ: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja Święto Państwowe, 3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 10 6

107 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada Wszystkich Świętych, 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia, niedziele. 10 7

108 Liczba tygodni nauki w roku szkolnym 10 8

109 109

110 Etap VI Analizujemy zapisy aktów prawnych związane z organizacja pracy szkoły 11 0

111 Wskazana jest szczegółowa analiza zapisów norm prawnych Proszę nie ufać zbytnio swojej pamięci i rutynie!? 11 1

112 Wyzwanie - znać prawo czyli ok. 50 aktów prawnych wpływających na organizację szkoły

113

114

115

116

117

118 Witam 118

119 + 5 POZOSTAŁYCH ROZPORZĄDZEŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010, Nr 228 poz. 1487)

120 1. szczególnie uzdolnieni, 2. z niepełnosprawnościami, 3. niedostosowani społecznie, 4. zagrożeni niedostosowaniem społecznym, 5. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 6. z zaburzeniami komunikacji językowej, 7. chorzy przewlekle, POMOC PP 8. w sytuacjach kryzysowych, 9. w stanach traumatycznych, 10. z niepowodzeniami edukacyjnymi, 11. zaniedbani środowiskowo, 12. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

121 FORMY POMOCY 12 1

122 ANALIZA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity, z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) - np. czas pracy i jego rozliczanie 12 2

123 - Kształcenie zawodowe, - Kształcenie ustawiczne, - Kształcenie na odległość, - Uczeń powracający, - Uczeń obcokrajowiec, - Dziecko młodsze w szkole

124 CUDZOZIEMCY W SZKOLE Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr. 57, poz.361). 12 4

125 MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz.141),. Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214,poz.1579) 12 5

126 REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042). 12 6

127 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami). 12 7

128 NA JEJ PODSTAWIE ORGANIZACJA DOTYCZĄCA Klas dwujęzycznych. Oddziałów międzynarodowych. Realizacji indywidualnego programu lub toku nauczania. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Innych form wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej. 12 8

129 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka ( ) (Dz. U. nr 67, poz. 756 z późniejszymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej nauczania szkolnego oraz zakresu treści zmianami). Wymiar godzin ucznia 14 dotychczas śr. 0,37 h Wymiar godzin nauczyciela 19 dotychczas śr.0,5h 12 9

130 Etap VI Tworzymy szkolny plan nauczania 13 0

131 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Określa dyrektor na podstawie ramowego planu nauczania oraz przepisów szczegółowych. Szanse w kierunku znalezienia własnej indywidualności przez szkołę. Pamiętajmy o zapisach szczegółowych np. lo 131

132 PRZYGOTOWANIE SZKOLNEGO PLANU NAUCZANIA Opracowanie szkolnego planu nauczania wymaga odpowiedniego przygotowania danych. Pamiętać należy, że planujemy pracę od razu na cały etap edukacyjny. Szczególną uwagę należy zwrócić na kalendarz każdego roku szkolnego w cyklu.

133 Etap VII Analiza realizacji szkolnych planów nauczania 13 3

134 WPROWADZENIE OKREŚLENIA MINIMALNEGO WYMIARU GODZIN Nie ma formuły nie więcej niż... Nowe obowiązki w sferze kontrolowania realizacji ilości zrealizowanych godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 13 4

135 MONITOROWANIE ZREALIZOWANEJ LICZBY GODZIN Warunkiem zrealizowania pełnej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest rytmiczna praca, duża dyscyplina nauczycieli i bieżące monitorowanie tak, aby w razie zagrożenia niezrealizowaniem odpowiedniej liczby godzin, podjąć działania, które temu zapobiegną.

136 Realizacja podstawy programowej jest obowiązkiem nauczyciela przedmiotu. Za nadzór nad przebiegiem pracy nauczyciela odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

137 ARKUSZ SEMESTRALNEJ KONTROLI REALIZACJI GODZIN 13 7

138 Etap VIII Przydział godzin nauczycielom 13 8

139 PRZYDZIAŁ GODZIN PANU/I WYKSZTAŁCENIE ROK SZKOLNY.. LICZBA GODZIN W ROKU SZKOLNYM Przydział dodatkowych obowiązków. Wykaz innych zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnego 139

140 PRZYDZIAŁ GODZIN NAUCZYCIELOM Wymiar etatu średniorocznego (zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego art. 42 ust.7 pkt 1 KN ) 14 0

141 Etap X Tworzymy arkusz organizacji 14 1

142 PISEMNE UZGODNIENIA Z JST zwłaszcza : dodatkowe godziny; realizacja godzin z wychowania fizycznego; liczba oddziałów klas pierwszych; liczba oddziałów klas dwujęzycznych itd

143 LEGENDA Dobrze opracowana legenda, powinna pozwalać na rozróżnienie godzin i sprawdzenie prawidłowości ich przydzielenia zgodnie z prawem: w danym okresie/semestrze; nauczycielskich i dla danego oddziału; związanych z podziałem na grupy; 14 3

144 ZATWIERDZANIE ARKUSZA WPROWADZANIE ZMIAN Zapisy w statucie jst sporządzone na podstawie ustawy o samorządzie (odpowiednio), powinny określać, kto w imieniu jednostki samorządu terytorialnego faktycznie zatwierdza projekt arkusza organizacji i aneks(y) do arkusza organizacji szkoły. Czy organ prowadzący ma prawo wprowadzać zmiany w arkuszu?! 144

145 DYREKTOR SWOIM PODPISEM POTWIERDZA PRAWDZIWOŚĆ DANYCH ZAWARTYCH W ARKUSZU. Arkusz organizacji szkoły jest dokumentem, w myśl art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami.) Zgodnie z art. 271 Kodeksu karnego osoba, który poświadcza w swoich dokumentach nieprawdę podlega karze. 14 5

146 Wspólnym interesem jest dobro dziecka mimo polityki i różnych trudności. 14 6

147 WYKORZYSTANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE: 1. Aktualne akty prawne. 2. Prezentacje ORE w Warszawie. 3. Materiały ze stron internetowych m.in.

148 4. Publikacje Beata Domerecka, Izabela Leśniewska, Ryszard Sikora, Piotr Tałan: Poradnik - szkoła podstawowa Alicja Kapcia, Dorota Kulesza, Jacek Rudnik: Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Dorota Derecka, Tomasz Derecki, Zbigniew Sobór: Poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego. Ramowe plany nauczania Mirosław Krajewski: Poradnik dla organów prowadzących. Ramowe plany nauczania

149 5. Prezentacje i doświadczenie Pana Andrzeja Jasińskiego Pani Alicji Kapcia Pani Izabeli Leśniewskiej Pani Krystyny Osakowicz Pana Ryszarda Sikory Pana Edwarda Wiśniewskiego

150 DZIĘKUJĘ ZA CIERPLIWOŚĆ I UWAGĘ!

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ II. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania

MODUŁ II. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania MODUŁ II Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania SPIS TREŚCI Scenariusz 1: Jak korzystać z podstaw programowych kształcenia Scenariusz 2: Standardy

Bardziej szczegółowo