Transport. Spedycja Forwarding. Logistyka Logistics. Serwis celny Customs service

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transport. Spedycja Forwarding. Logistyka Logistics. Serwis celny Customs service"

Transkrypt

1 Transport Spedycja Forwarding Logistyka Logistics Serwis celny Customs service

2 O FIRMIE POLITYKA właściciel owner Jesteśmy przedsiębiorstwem wykonującym i oferującym szeroki wachlarz usług logistycznych, od prostych usług przewozowych do elementów logistyki w projektach zarządzania dostawami. Staramy się służyć naszym Klientom pomocą w rozwiązywaniu Ich problemów związanych z przemieszczaniem towaru oraz doradzać, jak w bezpieczny sposób poruszać się po wszelkich zagadnieniach coraz bardziej skomplikowanych transakcji handlu zagranicznego i projektów logistycznych. Chcemy wykorzystywać naszą wiedzę i zdobyte doświadczenie, aby zapewnić najwyższej jakości rozwiązania logistyczne, które pozwolą zaoszczędzić cenny czas i zoptymalizować koszty naszym Klientom. Naszym kluczem do sukcesu są ludzie, a coraz większa liczba Klientów mobilizuje nas do jeszcze większego zaangażowania i wysiłku. Wszelkie działania podejmujemy w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi i socjalnymi oraz wymaganiami z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Naszym celem jest rozwój firmy, jednoczesny z tymi segmentami rynku, które wymagają niezależnego, elastycznego i prężnego operatora logistycznego. Zamierzenia te będziemy realizować poprzez naturalny wewnętrzny wzrost dzięki doskonaleniu już istniejących rozwiązań i systemów zarządzania oraz ciągłą poprawę jakości obsługi. Erontrans jest polskim prywatnym przedsiębiorstwem rodzinnym założonym w 1989 roku. KILKA FAKTÓW Z HISTORII FIRMY: zakup pierwszego samochodu Renault TR305 XII 1989 pierwszy transport międzynarodowy (do Francji) 1991 pierwszy transport do Wielkiej Brytanii 1996 najdłuższy w historii firmy transport z Holandii (Rotterdamu) do Uzbekistanu (Taszkientu) 2002 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych we współpracy z Erontrans zorganizował na cześć Jana Pawła II wylot 2000 gołębi z Placu Św. Piotra w Watykanie 2003 przeniesienie całej siedziby firmy do nowego centrum logistycznego w Pruszczu Gd. X 2006 najcięższy transport ponadgabarytowy dwóch elementów [(13,4 x 5,7 x 5,75m; 94,5t), (16,4 x 5,4 x 5,55m; 104t)] Erontrans is a Polish private family enterprise, established in A NUMBER OF FACTS ABOUT THE COMPANY: 1989 purchase of the first truck, Renault TR305 XII 1989 first international transport (to France) 1991 first transport to Great Britain 1996 the longest transport from Holland (Rotterdam) to Uzbekistan (Tashkent) in the company s history 2002 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych (Polish Homing Pigeon Breeders Association) in co-operation with Erontrans, organized a fly-out of 2000 pigeons from Saint Peter s Square in Vatican, in order to honour Pope John Paul II 2003 transfer of the company to a new logistic centre in Pruszcz Gdański X 2006 the toughest oversize transport of two elements [(13.4 x 5.7 x 5.75 m, 94.5 t), (16.4 x 5.4 x 5.55 m; 104 t)] THE POLICY We are a company providing and performing a wide range of logistic services, from simple transportation services to elements of logistics as part of the transportation management projects. We try to assist our customers in solving their problems with the transportation of goods, along with advice on how to navigate safely through the more and more complex issues concerning international commercial transactions and logistical projects. We want to use our expertise and experience to provide best quality logistic solutions, which will help our customers save valuable time and optimise costs. Our key to success is people, and the ever-growing number of customers gives us energy for even greater commitment and effort. We undertake all our activities in concordance with current legal and social regulations and requirements concerning environment protection and safety. Rozwijające się na bazie przemian społeczno-ekonomicznych możliwości lat dziewięćdziesiątych spowodowały gwałtowne zapotrzebowanie rynku na usługi przewozowe. Rozpoczynając od przysłowiowego jednego samochodu i koncentrując się na procesie przemieszczania ładunków, na przestrzeni ponad piętnastu lat działalności poszerzyliśmy zakres usług i przeobraziliśmy się z typowego przewoźnika w operatora logistycznego. ŚWIADCZYMY SZEROKI WACHLARZ USŁUG od przewozu pojedynczej przesyłki do realizacji skomplikowanego projektu logistycznego, w kraju i poza jego granicami, zarówno w Europie, jak i poza kontynentem, od drobnej paczki po wyrafinowany ponadnormatyw. STANOWIMY ZGRANY ZESPÓŁ otwarty na potrzeby Klientów, gotowy do realizacji nowych wyzwań, służący Państwu poradą i pomocą. Zapraszamy do współpracy The growing opportunities of the 1990 s, which were based on social and economic transformations, created a sudden market demand for transportation services. Starting with the proverbial one car and focusing on the process of moving loads, within fifteen years we have been able to expand our service offer and transform from a typical carrier into a logistic operator. WE PROVIDE A WIDE RANGE OF SERVICES, from transporting a single shipment, organizing a complex logistical project, within the area of Europe and overseas, from a small parcel to a sophisticated oversized load. WE ARE A CONSOLIDATED TEAM open to customers needs, always ready to face new challenges, being there for you with advice and assistance. We would like to offer our co-operation. Our goal as a company is to grow along with those market segments, which require an independent, flexible, and dynamic logistic operator. We are going to fulfil these tasks through a natural internal growth, by means of improving already existing solutions and management systems and constantly improving the quality of service Obrót / Revenue unaccompanied trailers trucks + trailers (sets) Liczba samochodów / Number of trucks and trailers ABOUT THE COMPANY 3

3 GDZIE JESTEŚMY GDZIE JESTEŚMY CENTRALA HEAD OFFICE TERMINALE SYSTEMU PSD PSD TERMINALS Helsinki TERMINALE SYSTEMU FFDN FFDN TERMINALS Oslo Orebro Stockholm TERMINALE PARTNERSKIE PARTNERS' TERMINALS Gotheburg Malmo Kopenhagen Pruszcz Gdański Szczecin Inowrocław Białystok Birmingham Hamburg Poznań Łódź Warszawa London Rotterdam Fulda Zielona Góra Wrocław Kalisz Tychy Piotrków Trybunalski Kielce Radom Frankfurt/M. Prague Ostrava Katowice Rzeszów Paris Budapest Bassel Milan Bucharest Firenze Sofia Barcelona WHERE WE ARE WHERE WE ARE 4 5

4 TRANSPORT DROGOWY MIĘDZYNARODOWY SERWIS DROBNICOWY Serwis w oparciu o określone rozkłady jazdy Scheduled service Serwis na życzenia klienta Service on request W zakresie przemieszczania towarów transportem drogowym oferujemy Państwu przewóz: In respect of cargo relocation with the use of road transport, we offer you the service of: ładunków drobnicowych, częściowych i całopojazdowych ładunków neutralnych i specjalnych (niebezpiecznych, wymagających temperatury kontrolowanej, ponadnormatywnych i ciężkich) OBSŁUGUJEMY PAŃSTWA przesyłki zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. DYSPONUJEMY rozbudowanym, nowoczesnym parkiem samochodowym, na który składają się jednostki spełniające najwyższe normy z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Dzięki szerokiemu dostępowi do taboru, własnego i kontraktowego oraz zespołowi doświadczonych spedytorów zapewniamy naszym Klientom szybką reakcję na zgłoszone potrzeby oraz gwarantujemy terminowe wykonanie usług. OFERUJĄC KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ Państwa ładunków pomagamy nie tylko zorganizować całość lub część procesu przemieszczenia towaru, ale również: poradnictwo przy realizacji transakcji dostawę drzwi drzwi obsługę celną dodatkowe ubezpieczenie towaru usługi przeładunkowo-składowe obsługę logistyczną full, part and groupage cargo neutral and special cargo (hazardous, requiring controlled temperature, non-standard and heavy cargo). WE PROVIDE BOTH domestic and international road transport services. WE POSSESS an extensive modern vehicle fleet, consisting of units which meet environmental protection and safety norms. Thanks to the wide access to our own and contracted fleet and the team of experienced forwarders, we ensure our customers a prompt reaction to the notified demand and guarantee timely performance of the service. OFFERING A COMPREHENSIVE SERVICE of your cargo, we not only help arrange all or part of the process of cargo relocation, but also provide: counselling in performance of transactions door to door delivery customs services additional insurance of the cargo handling and storage services logistic services Hungary + Czech + Slovakia Spain Italy + Switzerland SIEĆ BIUR I TERMINALI własnych i partnerskich w kraju i Europie pozwala nam dostarczyć Państwa towar z niemalże każdego punktu kontynentu do wskazanego miejsca dostawy. OUR OWN NETWORK and partnership offices and terminals in Poland and all over Europe enable us to deliver your cargo from nearly every place on the continent to any designated destination. France Others W ramach kompleksowej obsługi ładunków drobnicowych w systemie door - door oferujemy Państwu: With our door to door system of comprehensive groupage service, we offer: International Domestic Transport krajowy i międzynarodowy (%) Domestic and international transport (%) Benelux Germany Finland United Kingdom Sweden + Norway Kierunki w transporcie międzynarodowym International transport by destination uzgodnienie szczegółów odbioru przesyłki transport międzynarodowy do jednego z naszych terminali jeżeli to konieczne odprawę celną dostarczenie przesyłki w wyznaczone miejsce DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NASZYMI PARTNERAMI i regularnym połączeniom drobnicowym z większością krajów Europy mamy możliwość zaoferowania Państwu szerokiego wachlarza opcji przewozowych do i z: Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Benelux u, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Krajów Bałtyckich, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii. mutual arrangements in respect of details concerning collection of the cargo international transport to one of our terminals where necessary customs clearance delivery of the cargo to a designated destination THANKS TO COOPERATION WITH OUR PARTNERS and regular schedule of groupage services with most European countries, we are able to offer you a wide range of transport options to and from: Finland, Sweden, Norway, Denmark, Great Britain, Ireland, Germany, Benelux, France, Spain, Portugal, Switzerland, Austria, Italy, The Baltic Countries, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria. ROAD TRANSPORT INTERNATIONAL GROUPAGE SERVICE 6 7

5 KRAJOWY SERWIS DOWOZOWO-DYSTRYBUCYJNY LOGISTYKA DZIĘKI ROZWINIĘTEMU krajowemu serwisowi dowozowo-dystrybucyjnemu proponujemy Państwu przewóz każdej przesyłki z dowolnego miejsca w Polsce do wybranego miejsca dostawy w kraju zgodnie ze zdefiniowanymi standardami obsługi Klienta: systemem stałego śledzenia drogi przesyłki (monitoring) czasem realizacji zamówienia: 24 godz. dla przesyłki masowej, drobnicy, paczki; 48 godz. dla przesyłki celnej punktualnością i kompletnością dostawy uszkodzeń i procesu odszkodowawczego DZIAŁAMY w dwóch nowatorskich rozwiązaniach dystrybucyjnych: PSD (ładunki neutralne / suche) i FFDN (ładunki chłodnicze i mrożone). Obydwa systemy są sieciami dystrybucyjnymi ładunków drobnicowych opartych o magazyny logistyczne, umożliwiające przeładunki oraz składowanie towarów i określone rozkłady połączeń pomiędzy nimi. CENTRA REGIONALNE Odpowiadają za odbiór przesyłki i dostawę do terminalu głównego, gdzie następuje wymiana ładunków i dostawa przesyłki do miejsca przeznaczenia w ciągu 24/48 godz. THANKS TO THE DEVELOPED national delivery and distribution service, we offer you transport of any kind of shipment from any place in Poland to any selected place in accordance with the defined standard terms of customer service: shipment monitoring system lead time: 24 hours for bulk and general cargo and a parcel; 48 hours for a customs clearance consignment punctuality and completeness of the shipment claim and damage processing WE OPERATE with two innovative distribution solutions: PSD (neutral/dry goods) and FFDN (cooled/frozen goods). Both systems are in fact distribution networks of groupage shipments, based on logistic hubs and firm schedules between them. Such systems guarantee proper consignment handling and storage. LOCAL HUBS are responsible for collection and delivery to main hub where all shipments are separated and distributed to the final destination within 24/48 hours. Aby zaproponować Państwu kompleksowość usług związanych z przemieszczaniem ładunku rozwinęliśmy działalność logistyczną. ZAPEWNIENIE KLIENTOM pełnej obsługi logistycznej możliwe jest dzięki posiadanym powierzchniom magazynowym oraz krajowemu serwisowi dowozowo-dystrybucyjnemu. DZIĘKI CENTROM LOGISTYCZNYM i sieci magazynów na terenie całego kraju możemy zaproponować Państwu usługi: składowania krótko- i długoterminowego składowania towarów w magazynach celnych składowania towarów wymagających kontrolowanej temperatury i wilgotności powietrza (chłodnie, mroźnie) konfekcjonowania, konsolidacji i dekonsolidacji doradztwa logistycznego zarządzania towarem w magazynie DZIĘKI WYPOSAŻENIU MAGAZYNÓW w bardzo dobrej klasy sprzęt techniczny, wyspecjalizowanemu personelowi oraz nowoczesnemu systemowi komputerowemu dbamy o wysokiej jakości serwis i przepływ informacji (rejestr stanów, ewidencja wysyłek i przyjęć, raporty okresowe, czytanie kodów kreskowych i elektroniczna wymiana danych). BEZPIECZEŃSTWO powierzonego nam ładunku zapewnia system przeciwpożarowy, alarmowy oraz ubezpieczenie powierzchni i operacji magazynowych. In order to provide you with all-inclusive services related to transportation of goods, we developed logistic operations. THE PROVISION OF COMPREHENSIVE logistic service to our customers is possible due to our storage space and a domestic delivery and distribution service. THANKS TO LOGISTIC CENTERS and a chain of warehouses all over Poland we can provide following services: short- and long-term storage storage of goods in bonded warehouses storage of goods in temperature and humidity control packaging, consolidation and deconsolidation logistic advising supply chain management in the store DUE TO HIGH QUALITY EQUIPMENT, skilled staff and state-of-the art computer system we offer not only high quality service but also information flow (stock and in-out registration, daily/weekly/monthly reports, bar codes, data exchange). THE SAFETY of cargo entrusted to us is ensured by a fire protection system, alarm and insurance of storage space and operations. DOMESTIC COLLECTION AND DISTRIBUTION SYSTEM LOGISTICS 8 9

6 SPEDYCJA MORSKA OBSŁUGA CELNA I FISKALNA OFERTA NASZYCH BIUR PORTOWYCH została rozszerzona o pakiet usług z zakresu spedycji morskiej. Obsłużymy Państwa ładunki w portach oraz przewieziemy transportem morskim lub kombinowanym o zasięgu europejskim i globalnym. Gwarancją bezpieczeństwa oraz pełnej kontroli nad procesem przewozowym, a tym samym wysokiej jakości obsługi, są serwis kontrakty oraz umowy partnerskie z uznanymi na rynkach armatorami, liniami żeglugowymi oraz spedytorami. SPEDYCJA MORSKA OFERUJE PAŃSTWU: obsługę portową, manipulacje i magazynowanie ładunków na terenie portów przewóz ładunków pełno kontenerowych FCL i drobnicowych LCL przewóz ładunków cało statkowych i part cargo serwis port to port, port to door, door to port, door to door korzystne stawki frachtowe, sprawne połączenia, terminowość dostaw na życzenie Klienta dodatkowe ubezpieczenie cargo THE OFFER OF OUR PORT OFFICES was extended for a package of services in marine forwarding. We shall be pleased to service your cargo in ports and ship it by sea/combined means all over Europe and worldwide. Our service partners contracts with ocean carriers, shipping lines and forwarders, recognized on the market, guarantee a safety and full control of the transportation process, and a high quality of the service. OUR MARINE FORWARDING DEPARTMENT OFFERS YOU: port services, handling and storing of cargo transport of full container loads (FCL) and less-than-container loads (LCL) transport of bulk vessel loads and break cargo port to port, port to door, door to port, door to door deliveries attractive freight rates, effective connections, on time deliveries additional cargo insurance Niezbędnym elementem w obsłudze obrotu towarowego z zagranicą jest serwis celny i fiskalny. NASZE AGENCJE CELNE w Gdyni oraz Gdańsku (również na lotnisku) oraz powiązane agencje partnerskie proponują Państwu pełen pakiet usług, łącznie z pomocą w sytuacjach awaryjnych, kiedy niezbędne jest złożenie towaru w magazynie lub składzie celnym oraz zabezpieczenie należności celno-podatkowych. W RAMACH SERWISU CELNEGO I FISKALNEGO świadczymy Państwu następujące usługi: wypełnianie i zgłaszanie intrastat wystawianie dokumentów oraz dokonywanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach uiszczanie należności / opłat celnych oraz udzielanie zabezpieczeń długu celnego sprawne potwierdzanie kart 3SAD w eksporcie reprezentowanie Klienta w zakresie wszelkich wniosków przed urzędem celnym i w ograniczonym zakresie przed urzędem skarbowym Customs clearance and especially nowadays fiscal representation is a indispensable element of commodity turnover with foreign countries. OUR CUSTOMS AGENCIES in Gdynia and Gdańsk (also airport) as well as related partners agencies offer you a full range of services, including assistance in emergencies when it is necessary to place goods in a bonded warehouse and secure the payment of customs duties and taxes. AS PART OF CUSTOMS AND FISCAL SERVICE, WE: settle an intrastat issue documents and make customs declarations in all procedures pay customs charges and give security for a customs debt smoothly confirm 3SAD cards in export are the authorized agent for our customers in respect of all matters relating to Customs and of a part matters relating to tax authority SEA FREIGHT SERVICE CUSTOMS AND FISCAL REPRESENTATIVE 10 11

7 PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIENORMATYWNYCH I CIĘŻKICH SERWIS PROMOWY CENTRALA HEAD OFFICE TERMINALE SYSTEMU PSD PSD TERMINALS Helsinki TERMINALE SYSTEMU FFDN FFDN TERMINALS Oslo Orebro Stockholm TERMINALE PARTNERSKIE PARTNERS' TERMINALS Gotheburg Malmo Kopenhagen Dublin Pruszcz Gdański Szczecin Inowrocław Białystok OBSŁUGA ŁADUNKÓW PONADNORMATYWNYCH uzupełnia naszą propozycję świadczenia Państwu wszechstronnej obsługi spedycyjnej. Dzięki inwestycjom i dostępności bardzo dobrej klasy sprzętu oraz wiedzy i doświadczeniu fachowców staramy się prezentować wysoki stopień specjalizacji w zakresie przewozów ładunków przekraczających wszystkie dopuszczalne parametry (ciężar, długość, szerokość, wysokość). REALIZUJEMY OBSŁUGĘ ładunków ponadnormatywnych w kraju i poza jego granicami transportem drogowym, morskim, śródlądowym i kolejowym. ORGANIZUJĄC PRZEWÓZ ładunków ponadgabarytowych i ciężkich oferujemy Państwu nie tylko sam transport towaru, ale również jego kompletną obsługę: wytyczenie i ekspertyzę trasy przejazdu uzyskanie odpowiednich dla danego kraju pozwoleń specjalnych pilotaż cywilny eskortę policji demontaż elementów infrastruktury drogowej, niezbędną do właściwego i bezpiecznego przemieszczenia powierzonego nam ładunku THE SERVICING OF LARGE AND HEAVY CARGO completes our offer providing you with a comprehensive forwarding service. Owing to our investment and the availability of top quality equipment, as well as the professional knowledge and experience of our experts, we can provide a high degree of specialisation in the transport of items which exceed all the maximum allowable dimensions (weight, length, width, height). WE PROVIDE SERVICES for transporting non-standard cargo at home and abroad by road, sea, and rail transport. WHILE ORGANISING THE TRANSPORT of non-standard and heavy items, we offer not only the transport itself but also full service including: setting and analysing the shipment route obtaining any special permits applicable for the given country civilian escort organising a police escort disassembling any elements of the road infrastructure necessary to ensure the correct and safe transport of the cargo entrusted to us Birmingham London SERWIS PROMOWY Rotterdam Hamburg jest uzupełnieniem naszej oferty usług logistycznych. jazdy, stawek frachtowych, Frankfurt/M. bukowania miejsc dla aut i kierowców. Prague współpracy Paris z największymi przewoźnikami promowymi jesteśmy sprawne połączenia Bassel w rejonie Morza Bałtyckiego, Milan Firenze Zielona Góra Poznań Wrocław Tychy Proponujemy naszym Klientom doradztwo Fulda w zakresie optymalnych przepraw promowych na wszystkich liniach w Europie, rozkładów DZIĘKI WIELOLETNIEJ KOOPERACJI w stanie zaoferować naszym Kontrahentom atrakcyjne warunki współpracy i wysoką jakość świadczonego serwisu poprzez: Północnego i Śródziemnego korzystne stawki frachtowe dogodne warunki płatności bezpieczeństwo transportu prostą organizację obsługi Ostrava Łódź Piotrków Trybunalski Warszawa Kalisz FERRY FREIGHT Radom SERVICE completes our range of logistic activity. Kielce We propose to our customers a full advising in the field of actual and optimal Katowice ferry connections in all over Europe, time tables, freight rates Rzeszów and booking facilities for trucks and drivers. OUR LONG LASTING PARTNERSHIP with main ferry lines enables us to offer our clients very attractive terms of cooperation and high level of quality of our service by: Budapest efficient ferry crossings on Baltic, North and Mediterranean Sea attractive freight rates convenient terms of payment safety transportation simple organization of service Sofia Bucharest Barcelona TRANSPORT OF NON-STANDARD AND HEAVY CARGO FERRY FREIGHT SERVICE 12 13

8 PRODUKTY SPECJALNE Do najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki należą sektor spożywczy, elektroniczny i samochodowy. Wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze żywności, elektroniki użytku domowego oraz środków transportu publicznego. LOGISTICS FOR ELECTRONIC HOME APPLIANCES fracht lotniczy lub morski z krajów Dalekiego Wschodu do dowolnego państwa UE odprawa celna ostateczna i reprezentacja fiskalna na terenie UE transport drogowy z lotniska lub portu morskiego do dowolnego miejsca w Polsce doskonała znajomość warunków i specjalne procedury przewozów towarów o wysokiej wartości FMCG LOGISTICS systemy dowozowo-dystrybucyjne PSD i FFDN dla artykułów neutralnych/suchych, chłodzonych i mrożonych magazyny przeładunkowe i składowe dla artykułów neutralnych/suchych, chłodzonych i mrożonych zorganizowany łańcuch dostaw artykułów szybko rotujących do supermarketów i sieci handlowych LOGISTICS FOR MUNICIPAL TRANSPORT VEHICLES odbiór gotowych autobusów prosto z fabryki i dostawa do punktu dealerskiego lub finalnego odbiorcy organizacja dokumentacji (dowody i tablice rejestracyjne, odprawy celne, opłaty drogowe) wyposażenie w środki niezbędne do realizacji usługi (kierowca, paliwo, GPS, serwis techniczny) obsługa 35% rynku w Polsce DOPASOWUJEMY SIĘ DO POTRZEB KAŻDEGO KLIENTA Food, hi-tech as well as automotive are the most dynamic growing sectors. We got specialized in logistics of fast moving goods, electronic home appliances and municipal transport vehicles. LOGISTICS FOR ELECTRONIC HOME APPLIANCES air or sea freight from Far East to any destination all over Europe final custom clearance and fiscal representation within European Union regular road connections with major air ports and harbors to any place in Poland knowledge and special procedures for high value goods transportation FMCG LOGISTICS PSD and FFDN systems for collection distribution of neutral/dry, cooled and frozen goods handling and store terminals for neutral/dry, cooled and frozen goods supply chain management of fast moving goods for retail-, wholesale- and network customers LOGISTICS FOR MUNICIPAL TRANSPORT VEHICLES collection of ready made units from manufacturing plant and delivery to dealrs or final customer administration (registration plates, custom representation, road taxes) providing drivers, fuel, GPS, technical service serving of 35% market in Poland WE MEET INDIVIDUAL REQUIREMENTS AND EXPECTATIONS OF OUR CUSTOMERS SPECIAL SERVICES 14

9 ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdanski Tel: Fax: e-mai:

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION!

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! Wprowadzenie Witamy w grupie motoryzacyjnej LenGo. Grupa LenGo składa się z wielu niezależnych firm znajdujqcych się

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około PORT HANDBOOK 2013 2014 Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG Liquefied

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY PREZENTACJI: 1. Prezentacja ogólna RSL. 2. Katalog produktowy 3. IT, PMO, INTEGRACJA. 4. Case studies. 5. Analizy finansowe, oferta

SEGMENTY PREZENTACJI: 1. Prezentacja ogólna RSL. 2. Katalog produktowy 3. IT, PMO, INTEGRACJA. 4. Case studies. 5. Analizy finansowe, oferta www.suus.com SEGMENTY PREZENTACJI: 1. Prezentacja ogólna RSL 2. Katalog produktowy 3. IT, PMO, INTEGRACJA 4. Case studies 5. Analizy finansowe, oferta PREZENTACJA OGÓLNA KIM JESTEŚMY? Jesteśmy prawdziwie

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

07-10 October 07-10 Października. www.enterpriseeuropeeast.org.uk @EENEAST @UKTIEast

07-10 October 07-10 Października. www.enterpriseeuropeeast.org.uk @EENEAST @UKTIEast Trade Mission to Poland Misja handlowa w Polsce Poznan and Warsaw Poznaǹ i Warszawa 07-10 October 07-10 Października www.enterpriseeuropeeast.org.uk @EENEAST @UKTIEast INDEX OF COMPANIES WYKAZ FIRM CAMBRIDGE

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r. Opracowane dla Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo