Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza Warszawa NIP: REGON: Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

2 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Ul.Kartezjusza Warszawa Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Dla Członków Stowarzyszenia Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2014 roku i dłużej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2013 w oparciu o program finansowo-księgowy Raks. Niniejsze sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy od do r zostało sporządzone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Min. Finansów z dnia r Inne, mające zastosowanie do organizacji. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,19 złotych. Rachunek wyników rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie ,49 złotych Informacja dodatkowa Prezes Zarządu Barbara Cytrynowska Warszawa, dnia 10 marca 2014r

3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Stowarzyszeniu Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu r w KRS pod nr35029 od r jako organizacja pożytku publicznego. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy ochotniczek i wolontariatu Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 1999 roku. Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz: 1. kobiet przed i po leczeniu raka piersi 2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania publiczne: 1. pomoc społeczna 2.ochrona i promocja zdro0wia 3.działania na rzecz osób niepełnosprawnych 4.promocja i organizacja wolontariatu 5.organizacja akcji charytatywnych 6.organizacja grup wsparcia i samopomocy 7.organizowanie szkoleń, wykładów 8.organizowanie rehabilitacji leczniczej 9.organizowanie warsztatów i terapii psychologicznych W roku 2013 członkami Zarządu Stowarzyszenia były: - Prezes Zarządu, Barbara Cytrynowska - Wiceprezes, Ewa Tarnawska - Skarbnik, Hanna Korona - Sekretarz, Danuta Burczyńska - Członek Zarządu, Barbara Kanicka - Członek Zarządu, Anna Sadowska - Członek Zarzadu, Bożena Szymańska 2. Niektóre stosowane metody wyceny Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie sporządza rachunek wyników zgodnie z Załącznikiem nr2 do rozporządzenia Min Finansów z dnia r.

4 a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 odpisywane są w koszty w momencie nabycia. b) Zapasy. Nie występują. c) Należności długoterminowe i krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto. Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. d) Inwestycje krótkoterminowe środki na rachunku bankowym i w kasie. e) Rezerwy na zobowiązania Nie występują f) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

5 BILANS w PLN Aktywa stan na A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,02 l. Zapasy 0,00 II. Należności krótkoterminowe 1 577, ,200 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,82 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem , ,02 stan na Pasywa A. Fundusze własne , ,02 I. Fundusz statutowy 4 633, ,35 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,67 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) , ,67 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 157,35 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe 1 157,35 0,00 1.Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 1 157,35 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem , ,02 Podpis osoby Sporządzającej bilans Prezes Zarządu J. Barbara Drozdowska Barbara Cytrynowska Data 10 marca 2014r

6 RACHUNEK WYNIKÓW w PLN Za okres od do Za okres od do A. Przychody z działalności statutowej , ,96 I Składki brutto określone statutem , ,00 II. Inne przychody określone statutem , ,96 B. Koszty realizacji działań statutowych , ,56 C. Wynik finansowy na działalności statutowej A-B , ,40 D. Koszty administracyjne , ,04 1. Zużycie materiałów i energii 1 846, ,24 2. Usługi obce 7 570, ,50 3. Podatki i opłaty 0,00 60,00 4. Wynagrodzenia 1 827, ,30 5. Amortyzacja 6. Pozostałe E. Pozostałe przychody nie wymienione w poz. A i G 0, ,28 F. Pozostałe koszty nie wymienione w poz. B D H 315,00 350,00 G. Przychody finansowe 0,00 153,43 H. Koszty finansowe 0,00 0,40 l. Wynik finansowy brutto na działalności C-D+E-F+G-H , ,67 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Wynik finansowy ogółem , ,67 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia , ,67 Podpis osoby, Sporządzającej bilans Prezes Zarządu J. Barbara Drozdowska Barbara Cytrynowska Data 10 marca2014r

7 INFORMACJA DODATKOWA NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTY DO AKTYWÓW NOTA 2 - do poz. A. II. Aktywów 2.1. Rzeczowe aktywa trwałe 31 grudnia 2013 a) środki trwałe, w tym: ,22 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) wyposażenie ,22 c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem , Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) 31 grudnia 2013 a) własne ,22 b) używane na podstawnie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 - samochód ciężarowy 0 Środki trwałe bilansowe razem , Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - zakup c) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaż grunty budynki Urządz tech Środki Inne Razem i maszyny transportu zł i gr zł i gr zł i gr d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu , ,22 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 f) amortyzacja za okres g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu , ,22

8 h) - zmniejszenia Iumorzenia razem , ,22 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu NOTA 3 - do poz. B. II. Aktywów 5.1. Należności krótkoterminowe 31 grudnia grudnia 2013 a) należności krótkoterminowe 2013r (kaucje 1 494, r (nadpłaty 83,46) 1 494, ,66 Należności krótkoterminowe razem 1 494, ,66 NOTA 4 - do poz. B. III. 1. Aktywów 6.1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31 grudnia grudnia 2013 zł i gr Środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,53 razem , ,53 NOTY DO PASYWÓW Fundusz statutowy na dzień 31 grudnia 2013r wykazany jest zgodnie z zapisami na koncie księgowym. Wynik finansowy za rok 2013 został wykazany poprzez zwiększenie przychodów o nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2012 w kwocie ,67zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2013 w kwocie ,49 zwiększy przychody roku Zobowiązania w kwocie 1 157,35zł to zobowiązania publicznoprawne dotyczące miesiąca r spłacone w mc r POZOSTAŁE INFORMACJE Księgi rachunkowe za rok 2013, prowadzone były przez Biuro Rachunkowe Usługi Księgowe Drozd z siedzibą w Warszawie przy ul. Olszewskiej 17 lok 13 Ewidencja księgowa prowadzona była metodą komputerową w licencjonowanym programie finansowo księgowym RAKS. Podpis osoby, Prezes Zarządu Sporządzającej bilans J. Barbara Drozdowska Barbara Cytrynowska

9 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Ul. Kartezjusza Warszawa NIP: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok 2013 Przychody Stowarzyszenia Dotacje: 1. Urząd M st Warszawy kwota ,00zł 2. Urząd M st Warszawy kwota ,00zł Razem dotacje kwota ,00zł Dotacje w 2013r zostały rozliczone w całości. Wpłaty 1% Rozliczenie wpłat 1% Wpłaty 2010r kwota ,63zł 2011r kwota ,62zł 2012r kwota ,51zł 2013r kwota ,45zł razem ,21zł Koszty 2010r kwota 1 670,40zł 2011r kwota ,63zł razem ,03zł 2012r kwota ,40 razem ,43zł 2013r kwota ,78 razem ,21 Składki kwota ,00zł Darowizny, kwota 8 175,40zł

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok Forma sprawozdania: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w NAŁĘCZOWIE ul. ŻEROMSKIEGO 1 Spis treści I. Uchwała

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) Dane identyfikujące jednostkę: Fundacja Pomocy Młodzieży I Dzieciom Niepełnosprawnym Hej, Koniku! Dalej zwana Fundacja Hej, Koniku! Nr

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00 Bilans na dzień 31.12.2013 r. Regon Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo