Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020."

Transkrypt

1 Poznań, dn DO: Członkowie Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych Szanowni Państwo! Informujemy, iż do końca grudnia 2014 roku, w ramach perspektywy finansowej na lata , Komisja Europejska zatwierdziła 5 krajowych Programów Operacyjnych: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Program Polska Wschodnia (PO PW), Program Pomoc Techniczna (PO PT), oraz część Programów Regionalnych (RPO), w tym Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Na zatwierdzenie oczekuje jeszcze pozostała część programów regionalnych oraz Program Inteligentny Rozwój (PO IR). Konkursy w ramach poniższych programów zostaną uruchomione po opracowaniu i zatwierdzeniu wszelkich dokumentów programów (m.in. uszczegółowienie programu, wytyczne w zakresie kwalifikowalności, monitorowania, itp.), a także po ukonstytuowaniu się Komitetów Monitorujących poszczególne programy. W komunikatach oraz na stronach internetowych instytucji finansujących pojawiają się zapowiedzi pierwszych konkursów już w I kwartale 2015 roku. Jednakże ze względu na to, że część z ww. dokumentów została dopiero skierowana do konsultacji, a część z nich nie została jeszcze nawet opracowana, można domniemać że realny termin pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie to III kwartał 2015 roku. W nowej perspektywie akcent został położony na działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy, kapitale intelektualnym oraz korzyściach z przemian cyfrowych. Lwia część środków (ponad połowa z 40,2 mld euro dla Polski z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) trafi na wsparcie badań naukowych, technologie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną. Zdecydowanie więcej środków niż w obecnej perspektywie (40 proc. puli wobec 25 proc. w latach ) podzielą marszałkowie województw w ramach programów regionalnych. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tzn., że można będzie z nich pozyskać środki na projekty miękkie (dotyczące np. podnoszenia kwalifikacji pracowników, szkoleń, outplacementu) oraz typowo inwestycyjne. Poniżej przedstawiono charakterystykę wybranych Programów Operacyjnych: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata W dniu 17 grudnia 2014 roku, Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu, zatwierdziła w imieniu Komisji Europejskiej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Urząd Marszałkowski przewiduje Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. Ul. Tylne Chwaliszewo 25, Poznań, Tel Faks

2 uruchomienie pierwszych konkursów w ramach WRPO w I kwartale 2015 roku. Jednakże ze względu na konieczność stworzenie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pełnego systemu prawnego umożliwiającego rozpoczęcie procesu wdrożeniowego Programu, w tym w szczególności wytycznych w zakresie szczegółowego opisu priorytetów, komitetów monitorujących, kwalifikowalności, trybów wyboru projektów, certyfikacji, a także ze względu na konieczność ukonstytuowania się Komitetu Monitorującego WRPO, który przyjmować będzie kryteria wyboru projektów, realnym terminem ogłoszenia pierwszych konkursów wydaje się być III kwartał 2015 roku. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w pozyskaniu środków na realizację działań wpisujących się w następujące dziedziny: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: o promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, o promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, o opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia, o wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług; Energia - wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; Środowisko (wsparcie głównie dla podmiotów posiadających osobowość prawną): o zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego; Rynek Pracy: o praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, o wspieranie równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach (np. poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia; wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym); o przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, aktywne i zdrowe starzenie się (np. wsparcie rozwojowe udzielane na rzecz przedsiębiorstw pozwalające na dostosowanie do zmian w gospodarce; wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach; poprawa ergonomii pracy i eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy); Edukacja: o ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości edukacji (np. projekty zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego; dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dziecka w edukacji przedszkolnej), o wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji (np. projekty służące podnoszeniu kompetencji językowych i ICT osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej), o lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości (np. projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. przez staże i praktyki, kształcenie dualne; projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób w wieku aktywności zawodowej); Strona 2

3 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (np. przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, eduka-cyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Program Infrastruktura i Środowisko na lata Program zatwierdzony przez Komisję Europejską. PO IiŚ to, podobnie jak jego poprzednik z perspektywy , największy polski program operacyjny (27,4 mld euro z UE). Będzie źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę. O dotacje z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą występować przede wszystkim: małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne inne niż administracja, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji. W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w pozyskaniu środków na realizację następujących działań: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w tym: o Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, o Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (tylko duzi przedsiębiorcy), o Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, o Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (tylko przedsiębiorstwa działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego), o Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (tylko przedsiębiorstwa działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego); Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego (tylko przedsiębiorcy świadczący lub zamierzający świadczyć działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, podmioty zajmujące się wynajmowaniem/leasingiem taboru kolejowego); Poprawa bezpieczeństwa energetycznego (tylko przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej); Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (tylko przedsiębiorstwa będące podmiotem zarządzającym obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO); Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia (tylko przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.). Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) Negocjacje projektu Programu trwały do 19 grudnia 2014 r. Tego dnia PO IR został wysłany do Brukseli. Spodziewany termin zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską to koniec stycznia 2015 r. W ramach Programu można będzie pozyskać 8,6 mld euro z UE na inwestycje w innowacyjność polskiej gospodarki, współpracę nauki z biznesem, rynkowe wdrażanie efektów badań. Program ma umożliwić skuteczne przejście od pomysłu do rynku, poprzez przekształcanie pomysłów w niespotykane dotąd produkty, usługi i technologie. Realizowane będą projekty wpisujące się w tzw. Strona 3

4 inteligentne specjalizacje, czyli w te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów. Finansowanie kierowane będzie również do firm korzystających z usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, w szczególności takie jak parki naukowo-technologiczne czy centra transferu technologii, a także z usług jednostek naukowych, prowadzących prace B+R na zlecenie przedsiębiorstw. Wsparcie tego typu będzie miało charakter popytowy, tzn. zostanie indywidualnie dostosowane do potrzeb firm oraz będzie modelowane w oparciu o sygnały płynące z rynku. Wybrane instrumenty PO IR kierowane będą do przedsiębiorstw planujących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju oraz współpracujących w zakresie transferu technologii, także z partnerami zagranicznymi. Część funduszy zostanie przeznaczona na działania, których realizacja powinna podnieść pozycję polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Program zatwierdzony przez Komisję Europejską. Program Wiedza Edukacja Rozwój to fundusze na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy profilaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. Alokacja w ramach programu to 4,65 mld euro z UE i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w pozyskaniu środków na realizację następujących działań: Osoby młode na rynku pracy realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy (beneficjentem mogą być partnerzy społeczni organizacje pracodawców/związki zawodowe); Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform (beneficjentem mogą być partnerzy społeczni organizacje pracodawców/związki zawodowe): o Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, o Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia; Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej (beneficjentem mogą być przedsiębiorstwa oraz partnerzy społeczni organizacje pracodawców/związki zawodowe). Program Polska Cyfrowa (PO PC) Program zatwierdzony przez Komisję Europejską. Program Polska Cyfrowa to prawie 2,2 mld euro z UE na szerokopasmowy internet, e-administrację i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe. W ramach Programu Polska Cyfrowa przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w pozyskaniu środków na realizację następujących działań: Strona 4

5 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach; Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (tylko w partnerstwie z jednostkami administracji rządowej oraz jednostkami im podległymi lub przez nie nadzorowanymi, sądami i jednostkami procedury); Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego - o Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego (tylko w partnerstwie z jednostkami administracji rządowej oraz jednostkami im podległymi lub przez nie nadzorowanymi, państwowymi lub współprowadzonymi z MKiDN instytucjami kultury, archiwami państwowymi, ogólnokrajowymi nadawcami radiowymi i telewizyjnymi, jednostkami naukowymi), o Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Nowa perspektywa finansowa to szansa dla przedsiębiorców na pozyskanie środków unijnych na wdrożenie innowacji do swoich organizacji, zwiększenie konkurencyjności na rynku, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Warto skorzystać z szerokiego wachlarza możliwości pozyskania dotacji. Nasi eksperci monitorują na bieżąco postęp prac organów publicznych dotyczący nowej perspektywy finansowej , a w szczególności możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez sektor biznesowy. Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem dofinansowania z UE, chętnie udzielimy dodatkowych informacji. Z poważaniem, Lucyna Pasiciel V-ce Prezes Zarządu Kontakt: DORADZTWO GOSPODARCZE PMC Sp. z o.o. Lucyna Pasiciel Tel ; ul. Tylne Chwaliszewo 25, Poznań tel fax Strona 5

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/357/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Sekcja A. Informacja

PROJEKT. Sekcja A. Informacja PROJEKT Sekcja A. Informacja SEIP - to elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzący propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo