UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) art. 9 i 13 ust. 1ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2001 Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje: 1. Uchwala się statut Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2. Traci moc uchwała Nr XIV/62/91 z dnia 3 października 1991 r. w sprawie nadania statutu Domowi Ludowemu im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchosławice. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Mikołajczyk Id: CNQYS AGTNT HDMLX TNJTC GCVDF. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011 r. STATUT GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIERZCHOSŁAWICACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach zwane w dalszej treści Statutu w skrócie GCK jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Wierzchosławice. 2. GCK działa na podstawie: a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ; b) niniejszego statutu. 3. Organizatorem GCK jest Gmina Wierzchosławice. 4. Siedzibą GCK są Wierzchosławice. 5. GCK działa na terenie Gminy Wierzchosławice, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami państwa. 6. GCK posiada osobowość prawną. 7. GCK używa pieczęci podłużnej zawierającej w pełnym brzmieniu nazwę i adres siedziby: Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach, Wierzchosławice 39a 2. Celem działalności GCK jest: Rozdział 2. Cele i zadania 1. pozyskanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości; 2. prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej na podstawie własnego programu; 3. tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych oraz wartości narodowych i tradycji regionalnych; 3. Do podstawowych zadań GCK należy: 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy Wierzchosławice; 2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; 4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; 5. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką; Id: CNQYS AGTNT HDMLX TNJTC GCVDF. Podpisany Strona 1

3 6. przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturowych oraz kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze; 7. wielokierunkowa działalność umożliwiająca spełnienie integralnego oddziaływania kulturalnego i wychowawczego na uczestników bez względu na ich wiek; 4. Zadania określone w 3 GCK realizuje poprzez prowadzenie i organizowanie: 1. różnorodnych form edukacji kulturalnej; 2. prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych; 3. impresariatu artystycznego; 4. imprez artystycznych, rekreacyjnych, turystycznych; 5. imprez okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych; 6. lokalnej prasy; 7. amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej; 8. działalności rekreacyjno wypoczynkowej; 9. działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych; 10. koordynacji działalności kulturalnej; 11. współpracy międzynarodowej, regionalnej i lokalnej ze stowarzyszeniami, organizacjami, jednostkami; 12. działalności usługowej dla społeczeństwa w oparciu o posiadaną bazę i kadrę; 5. Ośrodek samodzielnie dobiera środki i metody konieczne do wykonywania zadań określonych w GCK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1. usługi hotelarskie; 2. usługi gastronomiczne i towarzyszące, 3. organzowanie targów, szkoleń i konferencji; 4. organizowanie rekreacji i rozrywki; 5. działalność handlowa; Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację zadań statutowych. Rozdział 3. Zarządzanie i organizacja Dyrektor zarządza pracą GCK i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. Id: CNQYS AGTNT HDMLX TNJTC GCVDF. Podpisany Strona 2

4 3. Zatrudnienie dyrektora GCK może nastąpić także po wyłonieniu w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy. 4. Do obowiązków dyrektora GCK należy w szczególności: a) reprezentowanie GCK na zewnątrz, b) kierowanie i nadzór w sprawach programowych, organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych, c) przedstawianie Wójtowi Gminy a w razie potrzeby także komisjom i Radzie Gminy planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących GCK, d) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz opracowywanie regulaminów normujących wewnętrzną strukturę i działalność GCK, e) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi, f) zawieranie i rozwiązywanie umów: o pracę, zlecenia, o dzieło z pracownikami GCK, g) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań podstawowych GCK, 5. Organizację wewnętrzną GCK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora W GCK może być powołana Rada Programowa jako społeczny organ doradczy i opiniodawczy dyrektora GCK zwana dalej Radą. 2. Rada składa się z członków 5 i powoływana jest przez dyrektora GCK po uzgodnieniu jej składu z Wójtem Gminy. 3. Rada Gminy może delegować swoich przedstawicieli do prac w Radzie Programowej GCK. 4. Zasady wyboru Rady Programowej, jej organizację pracy oraz zadania określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora GCK. 5. Za udział w pracach Rady Programowej nie przysługuje dieta ani zwrot kosztów. Rozdział 4. Majątek i finanse GCK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 2. GCK otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku. 3. GCK może uzyskiwać środki finansowe z: a) wpływów z własnej działalności. b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku. c) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych. d) innych źródeł. Id: CNQYS AGTNT HDMLX TNJTC GCVDF. Podpisany Strona 3

5 Podstawą działalności GCK jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora. 2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku. 3. GCK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora. 4. GCK może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych. 5. Opłaty, o których mowa w ust. 4 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń. 11. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności GCK w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w 3 i 4 niniejszego statut, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach. 12. GCK prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prawne. Rozdział 5. Postanowienia końcowe 13. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Mikołajczyk Id: CNQYS AGTNT HDMLX TNJTC GCVDF. Podpisany Strona 4

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU Miastko 2006 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 UCHWAŁA Nr 445/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Statutu

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo