FINANSOWANIE ORGANIZACJI NON-PROFIT W REPUBLICE CZESKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE ORGANIZACJI NON-PROFIT W REPUBLICE CZESKIEJ"

Transkrypt

1 PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D. Akademie J.A.Komenského Karviná, o.s. FINANSOWANIE ORGANIZACJI NON-PROFIT W REPUBLICE CZESKIEJ Streszczenie: Organizacje non-profit dla swego istnienia i działalności mają takie same potrzeby jak organizacje w sektorze profitowym, w tym konieczność dostatecznego finansowania. W Republice Czeskiej można wykorzystać kilka form uzyskania finansów dla organizacji non-profit. Wiedza o tych możliwościach jest ważna w celu uwzględnienia w strategii finansowania organizacji. Dostęp organizacji non-profit do marketingu może podnieść odbiór tych organizacji, a tym samym przyczynić się do uzyskiwania środków finansowych, które dążą do realizacji celów roboczych organizacji. Słowa kluczowe: organizacja non-profit, finansowanie, środki finansowe, rodzaje organizacji, stowarzyszenie obywatelskie Wstęp Organizacji non-profit jest wiele. Grupa organizacji, która nie przynosi zysku, opiera się na różnych możliwościach finansowania. Zasady ich finansowania zależne są od innych podmiotów, które będą z organizacją współpracować oraz wspierać jej rozwój. Finansowo organizacje non-profit mogą być zależne również od swej własnej działalności, za pomocą której mogą utworzyć zysk, ale muszą go wykorzystać w ramach swej podstawowej działalności. Niektóre organizacje są zależne tylko od dostępnych środków pochodzących z państwa i władz lokalnych, inne są zależne od liczby osób wchodzących w skład organizacji itp. Jednak zawsze istnieje problem, jak organizacja non-profit może pozyskać środki finansowe. Nie jest to takie proste jak w sektorze prywatnym. W gospodarce narodowej organizacje są klasyfikowane zgodnie z zasadami finansowania. Priorytetem w sektorze rynku jest osiągnięcie korzyści finansowych. Organizacje non-profit koncentrują się na osiągnięciu bezpośrednich korzyści, zwykle w formie usług publicznych. Jak wspomina w swej publikacji J. Rektořík, pojedyncze podmioty w gospodrce nie mają ustalonych granic, a granice te mogą przenikać się wzajemnie. 1. Określenie organizacji non-profit w Republice Czeskiej Sam termin organizacja non-profit nie jest określony żadnym obowiązującym przepisem prawnym. Prywatne organizacje non-profit są osobowościami prawnymi, które mają swego założyciela. Założycielem może być osoba fizyczna, również i osobowość prawna, ale mogą też być założone na podstawie ustawy. Zaspokajają potrzeby osób, które nie są zapewnione ani rynek, ani 27

2 przez państwo. Według Ustawy o podatku dochodowym organizacje te nie są zakładane w celu prowadzenia przedsiębiorczości. Organizacje non-profit nie tworzą zysku, który byłby rozdzielony pomiędzy założycieli, właścicieli lub administratorów organizacji. W wypadku, gdy zostanie wytworzony zysk, musi on być wykorzystany do dalszej działalności organizacji, czyli do spełnienia określonych celów określonych organizacją. Organizacje non-profit powstały w XIX w., a przyczyną ich powstania nie jest racjonalny dobór pomiędzy formami organizacyjnymi rynek, państwo, organizacja non-profit. Powstały ewolucyjnie i samowolnie, jako kolektywna odpowiedź na problemy społeczne wieku XIX. Dla lokalizacji tych organizacji możemy odnaleźć miejsce gdzieś pomiędzy sektorem rynkowym i państwowym. Tym sposobem wytworzyły one swój własny sektor; w niektórych publikacjach jest on nazywany trzecim sektorem. Najliczniejsze i zarazem najczęściej tworzone są stowarzyszenia obywatelskie, które w 1989 roku rozpoczęły się gwałtownie rozwijać, głównie dzięki demokratycznemu środowisku. Fundacje były zakładane od 1992 roku, ale przełomowym dla ich powstawania był rok 1998, kiedy liczba tych organizacji obniżyła się z powodu wprowadzenia ustawy nr 227/1997 o fundacjach. Organizacje non-profit funkcjonują w dziedzinie komunikacji, kultury, edukacji, ochrony i bezpieczeństwa itp. Obywatele z tymi obszarami spotykają się na co dzień. Usługi stowarzyszeń społecznych często mają wysoki poziom, ponieważ ich częścią jest bezpośrednie, osobiste zaangażowanie jednostek i wysiłek w określonej działalności. Wynika to głównie z tego, że organizacje są złożone z osób, które traktują prowadzenie usług za swoją misję, a nie za pracę. Organizacje non-profit są podzielone na dwa rodzaje. Są to organizacje sektora publicznego, w których działa administracja publiczna (np. gminy, powiaty, związki gmin). Te instytucje są corocznie finansowane z budżetu państwa, czyli z finansów publicznych. Drugim rodzajem organizacji non-profit są organizacje prywatnoprawne produkujące dobra publiczne. W artykule zwrócimy uwagę na najczęściej występującą formę prawną organizacji non-profit w Republice Czeskiej, czyli stowarzyszenia obywatelskie. Organizacje te dostarczają przede wszystkim usług; członkami stowarzyszenia mogą stać się obywatele po spełnieniu określonych warunków, na które zwrócę uwagę w części o stowarzyszeniach obywatelskich. Szwedzki ekonomista Pestoff, opisując działalność organizacji non-profit, określił trzy ważne kryteria, które muszą one spełniać: są założone przez osoby prywatne, bez wpływu i zamiaru państwa lub instytucji publicznych, spełniają warunek nieosiągania zysku, posiadają osobowość prawną z długoterminowym charakterem działania nie chodzi o wytworzenie klastrów bez struktury formalnej. Autorzy Salamon i Anheier określają pięć cech charakterystycznych, które musi spełniać organizacja. Są one zinstytucjonalizowane, tzn. mają stałą strukturę, formę organizacyjną, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane formalnie lub prawnie. Prywatne, czyli władze państwowe są instytucjonalnie oddzielone nimi nie kierują. Mogą być wspierane przez państwo lub ich zarządzie mogą zasiadać urzędnicy państwowi. Ważną cechą jest nieosiąganie zysku przez nie zysku, w 28

3 sensie nierozdzielania zysku powstałego z działalności pomiędzy właścicieli lub kierowników organizacji. Są samorządne i niezależne, tzn. mają swoje własne procedury i struktury, które pozwalają kontrolować własne czynności. Oznacza to, że organizację non-profit nie kontroluje nikt z zewnątrz, ale są w stanie kontrolować się same. Nie są kontrolowane przez państwo lub inne instytucje, które stoją na zewnątrz. Ostatnią cechą jest ich dobrowolność. Znajduje ona odzwierciedlenie w braku zapłaty za wykonywaną w niej pracę. Dobrowolność dotyczy również darowizn i pracy w zarządzie na rzecz organizacji. Organizacje non-profit w Republice Czeskiej (NGO) działają w kilku formach prawnych: organizacje założone specjalnymi ustawami (instytucje publiczne i fundusze państwowe), organizacje założone na mocy prawa prywatnego i innych ustaw, fundacje, stowarzyszenia osobowości prawnych, partie polityczne, spółki handlowe założone wg 56 Kodeksu handlowego, towarzystwa dobroczynności, stowarzyszenia obywatelskie. Wśród wymienionych organizacji non-profit największą część tworzą stowarzyszenia obywatelskie, fundacje, organizacje charytatywne, Kościoły i specjalne organizacje kościelne. W dalszej części zostaną szczegółowo opisane stowarzyszenia obywatelskie. 2. Stowarzyszenia obywatelskie Organizacje non-profit są utworzone głównie w celu zrzeszania obywateli, mogą mieć jakiś inny konkretnego cel, lub są utworzone ze względu na ich wspólne działania. Ustawa nr 83/1990 o stowarzyszaniu obywatelskim z późniejszymi zmianami stanowi, że obywatele mają prawo do swobodnego zrzeszania się bez zgody władz państwowych. Jak jest wskazane w Sprawozdaniu o sektorze non-profit w Republice Czeskiej, tak również w Ustawa o stowarzyszaniu obywateli mówi o dobrowolności. Często zdarza się, że niektóre organizacje rejestrują się jako stowarzyszenia obywatelskie nawet wtedy, kiedy natura ich działalności temu nie odpowiada. W tym wypadku prawo jest zbyt ogólne, a ich działalność jest Malo przejrzysta. Stowarzyszenie obywatelskie posiada osobowością prawną, a jego członkami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osobowości prawne. Państwo ingeruje w ich działalność w ograniczonym zakresie. Ich powstanie regulowane swobodniej niż w innych organizacjach non-profit. M. Šedivý zauważa, że nie muszą opracowywać raportów rocznych, publikować sprawozdań finansowych, prowadzić audytów, nie muszą składać zeznania podatkowego. Stowarzyszenia obywatelskie są rodzajem organizacji non-profit, które są najczęściej zakładane, członkowie stowarzyszeń mogą zrzeszać się w klubach, stowarzyszeniach i związkach. Zakładane są w różnych dziedzinach ludzkiego życia, pomagają poprzez wolontariat i pomoc w rozwoju 29

4 organizacji wykorzystując ludzkie umiejętności i wiedzę. Członkowie uzyskują poczucie przynależności poprzez wspólnotę działań i uczestniczenie w strukturach demokratycznych. Ustawy o stowarzyszaniu obywateli nie stosuje się do stowarzyszeń obywatelskich w partiach politycznych, w czynności zarobkowej lub w celu zapewnienia właściwego wykonywania niektórych zawodów, stowarzyszeniach kościelnych i religijnych. Powstanie stowarzyszenia obywatelskiego jest związanie z rejestracją w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Następnie stowarzyszenie jest ewidencjonowane w czeskim urzędzie statystycznym, które zarządza ewidencją stowarzyszeń. Istnienie organizacji non-profit jest określone przepisami ogólnymi. Jeżeli jakaś część nie jest określona przepisami prawnymi, konieczne jest wskazanie tych informacji w dokumentach wewnętrznych stowarzyszenia obywatelskiego. Takim dokumentem jest statut. Dotyczy np. wypłacania wynagrodzenia lub gratyfikacji członkom stowarzyszenia. Statut określa nazwę, siedzibę, władze i działalność stowarzyszenia obywatelskiego. Żeby stowarzyszenie mogło zaistnieć, konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację przez co najmniej trzech obywateli, spośród których jedna osoba musi być pełnoletnia (licząca więcej niż 18 lat). Nie jest wymagany żaden finansowy i niefinansowy wkład podstawowy tak jak w przypadku fundacji, które muszą wykazać na początku swego istnienia lub w ciągu istnienia mienie fundacyjne. Najczęściej zakładanymi stowarzyszeniami obywatelskimi są: - związki zawodowe, - działkowiczów, - kluby sportowe, - kluby wędkarskie, - hodowców, pszczelarzy, - Czeski Czerwony Krzyż, - stowarzyszenia myśliwych i czeski związek łowiecki (wg ustawy nr 449/2001 o polowaniu). Główną cechą stowarzyszeń obywatelskich jest członkostwo należący do stowarzyszenia nie są jego pracownikami. Członkowie są nie tylko ściśle związani z organizacją w związku ze świadczonymi usługami, ale przede wszystkim muszą się utożsamić z przesłaniem (misją) organizacji, żeby nie przynosiła im tylko korzyści z wykonywanej pracy, ale także wewnętrzne poczucie, że wykonują daną pracę dla potrzebujących. Organizacje często podkreślają swoją misję w wystąpieniach publicznych, podczas promocji organizowanych wydarzeń lub na własnych stronach internetowych. Finansowanie działalności stowarzyszeń obywatelskich opiera się głównie na składkach członkowskich, ale może ją również finansować firma, która jest założycielem stowarzyszenia i finansuje je ze swoich funduszy. Ważnym źródłem finansowania są dotacje z budżetu państwa podzielone przez ministerstwa, ale również i dotacje od władz lokalnych. Stowarzyszenia obywatelskie mogą wykorzystywać środki w formie darowizn od osób fizycznych z Republiki Czeskiej. Rzadziej są to środki z zagranicy, ponieważ każde państwo ma inne warunki darowizny i nie istnieje jednolity system. Znaczne 30

5 środki przekazują na fundacje, które istnieją w kraju i za granicą. Ważnym źródłem finansowania jest finansowanie z działalności własnej i dochodów z własnego majątku. Muszą być one wykorzystane wyłącznie do finansowania podstawowej misji stowarzyszenia. Stowarzyszenia obywatelskie prowadzą księgowość tak samo jak spółki prywatne. W rozporządzeniu nr 504/2002 jest wskazane, że mogą one prowadzić księgowość w uproszczonym zakresie. Forma ta obejmuje pozycje korekcyjne i rezerwy tylko według ustawy o rezerwach, nie wyceniają majątku i wierzytelności według wartości rzeczywistej. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w uproszczonej formie, w bilansie są umieszczone pozycje majątku i inne aktywa, wierzytelności i inne pasywa. Jak wskazano na portalu administracji publicznej Republiki Czeskiej, w stowarzyszaniu obywatelskim mogą działać jednostki organizacyjne, kluby, drużyny. Są trzy możliwości ich powstania: 1. Jednostka organizacyjna z własną osobowością prawną musi być ona określona w statucie organizacji, żeby mogła działać we własnym imieniu. Jednostka musi złożyć wniosek do czeskiego Urzędu Statystycznego w sprawie przydziału numeru identyfikacyjnego. 2. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie może, nawet w ograniczonym stopniu, działać we własnym imieniu. 3. Drużyna/klub jest odrębną osobowością prawną, czyli stowarzyszeniem obywatelskim, które ma własny statut zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Statut towarzystwo-córki nie może być sprzeczny ze statutem pierwotnego stowarzyszenia. W przypadku zakończenia działalności stowarzyszenia obywatelskiego istnieją dwie jego formy. Pierwsza to decyzja jego członków, a druga to rozwiązanie działalności przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przy zakończeniu działalności można majątek rozdzielić pomiędzy członków. Jeżeli już dojdzie do likwidacji stowarzyszenia, to kroki z tym związane nie są regulowane prawem. Kroki związane z likwidacją muszą być wprowadzone do statutu, a majątek po likwidacji rozdzielony pomiędzy członków. Stowarzyszenie obywatelskie może połączyć się z innym stowarzyszeniem. Z tego wynika, że zostanie stworzone nowe stowarzyszenie obywatelskie, lub nadal działa jedno z połączonych stowarzyszeń, a drugie zanika. Połączenie wymaga wyrażenia zgody na posiedzeniu ogólnym obydwu stowarzyszeń i zgłoszenia tego faktu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Z wyżej podanych informacji wynika, że statut stowarzyszenia jest drugim najważniejszym dokumentem i z tego powodu nie powinien być sporządzony tylko formalnie. Członkowie, którzy są założycielami, powinni liczyć się z możliwymi problemami, a następnie wprowadzić je do statutu łącznie z ich rozwiązaniem, by zapobiec ewentualnym sporom. Część statutu, która dotyczy gospodarowania stowarzyszenia obywatelskiego, musi opierać się na obowiązujących przepisach (tzn. na ustawie o rachunkowości, przepisach podatkowych). Statut powinien zawierać: - wykaz źródeł finansowania czynności stowarzyszenia obywatelskiego, tzn. dochodów, - wskazanie majątku stowarzyszenia przy założeniu (wartość i identyfikacja majątku), 31

6 32 - informacje, gdzie majątek stowarzyszenia jest ulokowany i umiejscowiony, - kto ma prawo dysponować środkami finansowymi i dalszym majątkiem (łącznie z np. ulokowanie ksiąg księgowych i dalszej ewidencji księgowej). 3. Środki finansowe organizacji non-profit Do zmieniających się warunków na rynku, oprócz firm wykazujących zysk, musi dostosować się także organizacja non-profit. Organizacja non-profit musi być dynamiczna i elastyczna, by jej działalność była nakierowana na efektywne funkcjonowanie. Na zabezpieczenie swych potrzeb potrzebuje przede wszystkim pieniędzy i ludzi. Według M. Šedivego i O. Medlíkovej know-now organizacji nonprofit przyczynia się do jej sukcesu. Określa się je głównie wg następujących punktów: - ma jasne przesłanie/cel; potencjalni klienci zaraz rozpoznają, w jakim celu stowarzyszenie obywatelskie jest założone i w jakim kierunku będzie jego działalność skierowana, - planuje strategicznie, a swój plan może wytworzyć w postaci np. punktów, - jego organy statutowe (Rada) funkcjonują sprawnie, działają nie tylko jako przedstawiciele organizacji non-profit, ale również jako kierownicy jego członków w celu wspomagania i informowania o czynności organizacji, - można o nim słyszeć, a to szczególnie ze względu na pozytywną ocenę członków organizacji lub jej klientów, którzy korzystają z udzielanych usług. Organizacja może skupić się na swej promocji, koszty te jednak będą odzwierciedlone w gospodarowaniu organizacji, a to nie musi być w każdym przypadku dla niej korzystne, - rozwój kultury firmowej, gdzie członkowie lub pracownicy wiedzą, jak organizację prezentować i w jaki sposób reagować przy komunikacji z osobami z zewnątrz, i jak oferować usługi lub produkty, - interesuje się przyszłością i jest w stanie oszacować zmiany w związku z rozwojem produktów i ocenić otoczenie konkurencyjne, - ma widoczne procesy wewnętrzne i reguły, - ma wiele źródeł finansowania i fundraisera. Ogólnie warunków tych nie spełnia każda organizacja non-profit, choć oczywiście ich spełnienie byłoby najlepszym dla tego rodzaju organizacji. Organizacja non-profit zależna jest od czynnika ludzkiego. Od tego czynnika uzależnione jest poszukiwanie niezbędnych środków finansowych. Organizacja może zaoszczędzić na ludziach, kiedy zamiast zatrudniania osób przyjmowani są wolontariusze, a organizacja non-profit zaoszczędzone zasoby może wykorzystać na inne cele związane ze swoją misją. Dobrowolność opiera się na pracy bez wynagrodzenia, wynika z chęci pomocy z własnej woli. Wolontariusze pracujący w pozarządowych organizacjach non-profit mają kilka powodów, dla których dołączają do organizacji, na przykład cieszy ich praca z ludźmi, zdobywają nowe doświadczenia i wiedzę. Głównie chodzi o członków organizacji, ponieważ musi istnieć ktoś, kto będzie pracował w tej instytucji i będzie stać w czele innych, którzy w niej pracują. Kierownik powinien posiadać umiejętności menedżerskie i jak inne

7 osoby zatrudnione w organizacji musi umieć komunikować się z otoczeniem, nie tylko z członkami organizacji. W istnieniu organizacji non-profit zdarzają się często jednak i negatywne elementy. Przede wszystkim wciąż występuje scentralizowany charakter systemu finansowania sektora publicznego, tzn. relokacja środków z poziomu centralnego. Ostateczna pozycja władz regionalnych i centralnych rozwiązałaby ten problem. Zakres darowania rozwija się powoli, powodem tego jest nieufność wobec organizacji non-profit. Darczyńcy raczej skupiają swą uwagę na sponsoringu, który obejmuje ulgi podatkowe i często wiąże się z własną reklamą. Dalszym problemem jest rywalizacja pomiędzy już istniejącymi organizacjami non-profit, które utrzymują podejście konserwatywne i zachowują swą wygodną historyczną pozycję w podejściu do zasobów państwowych, wykorzystują odziedziczony majątek i pieniądze ze składek członkowskich. Organizacje te mają masowe poparcie, a ich tożsamość jest oparta na tradycyjnych wartościach. W przeciwieństwie do nich funkcjonują organizacje nonprofit, które dążą do dalszych zmian, zwłaszcza w systemie finansowania publicznego. Choć są one mniejsze, ale za to bardziej ekspansywne, dążą do usunięcia z sektoru non-profit organizacje już istniejące. Drugim ważnym elementem istnienia organizacji non-profit są pieniądze. Jak stwierdza S. Škarabelova, finansowanie organizacji non-profit pochodzi z wielu źródeł. Powiązanie organizacji non-profit z publicznym systemem budżetowym może być dwojakiego rodzaju: - bezpośrednie organizacjom tym udzielane są dotacje, subwencje, wsparcie finansowe z budżetu publicznego i inne dotacje mające różny charakter, - pośrednie gdzie istnienie organizacji zapewniają dary sponsorów i fundusze podmiotów profitowych lub osób objętych prawem podatkowym. 4. Źródła finansowania publicznego Chodzi o zapewnianie środków finansowych z budżetów publicznych, instytucji publicznych, tzn. od państwa i samorządów. System ten opiera się na polityce dotacji i obejmuje oprócz dotacji i zamówień publicznych umowy o świadczeniu usług, jak również na dotacjach na podstawie ustawy, dotyczącej głównie organizacji kościelnych, szkół publicznych i prywatnych. Przydzielenie dotacji nie podlega żadnej ustawie. Stowarzyszenia obywatelskie oraz spółki publiczne mogą otrzymać dotacje z budżetu państwa lub z budżetu gminy. Od nie można udzielać dotacji fundacjom. Stosunki finansowe budżetu państwa reguluje ustawa nr 576/1990 o zasadach budżetowych Republiki. Dotacje są przyznawane docelowo, przede wszystkim na określone zdarzenia, programy lub wg uprzednio określonych potrzeb w konkretnych dziedzinach. Podstawą do udzielenia dotacji jest opracowanie projektu danej organizacji non-profit. Dla stowarzyszeń obywatelskich istnieje możliwość udzielenia dotacji docelowych, które rozdzielane są za pośrednictwem wyspecjalizowanych organów administracji centralnej, jak np. zasady profesjonalne. O podziale dotacji poszczególnych władz centralnych ze środków finansowych poszczególnych rozdziałów decyduje Parlament Republiki 33

8 Czeskiej. Rozdzielanie dotacji nie jest ustalane na wiele lat, a wynika z rocznego budżetu, w przypadku którego nie można podejmować zobowiązań na okres wieloletni. Jeżeli stowarzyszenie obywatelskie działa w ramach określonej gminy, to środki finansowe mogłyby być udzielone z budżetu konkretnej gminy, ponieważ czynność, którą stowarzyszenie wykonuje, będzie dotyczyć obywateli żyjących w danym regionie. Na jakiej zasadzie opiera się udzielanie dotacji, subwencji i stawek z budżetu państwa? Według informacji udzielanych na portalu administracji publicznej wsparcie finansowe można uzyskać: - po spełnieniu określonych warunków chodzi o organizacje, które mogą uzyskać wsparcie na podstawie ustawy (dotyczy to tylko partii politycznych, Kościołów i związków religijnych), - o dofinansowanie w formie dotacji mogą ubiegać się organizacje, które są organizacjami non-profit (np. na prowadzenie akcji antynarkotykowych), - o dotacje mogą ubiegać się organizacje i wszystkie podmioty (np. dla wsparcia badań i rozwoju). Dotacje i subsydia przyznają organizacjom non-profit również fundusze państwowe, powiatowe lub gminne. Sytuacja w funduszach lokalnych jest bardzo niejasna, ponieważ cel i warunki przyznawania dotacji określają powiat i gmina samodzielnie w ramach swej własnej działalności. Organem rządowym, który koncentruje, omawia i przedkłada materiały dotyczące organizacji non-profit i materiały dotyczące stwarzania odpowiednich warunków dla ich istnienia i działalności, jest Rada Rządu ds. Organizacji Pozarządowych. Jej główne zadania to ocena i realizacja konceptualnych podstaw decyzji rządu w sprawie wsparcia organizacji pozarządowych, środków prawnych i politycznych w odniesieniu do warunków ich działania. Monitoruje i komentuje przepisy dotyczące statusu i działalności organizacji non-profit. Rada Rządu jest aktywnym organem rządowym, który koordynuje współpracę pomiędzy ministerstwami, innymi agencjami administracyjnymi i samorządem terytorialnym na rzecz organizacji pozarządowych, interesuje się również polityką dotyczącą dotacji z budżetu publicznego. Część zadań Rady dla organizacji non-profit obejmuje analizę i publikowanie informacji na temat statusu tych organizacji w ramach Unii Europejskiej, chodzi głównie o zaangażowanie się Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej w odniesieniu do organizacji pozarządowych i środków finansowych z nimi związanych. Zadaniem Rady jest analiza informacji dotyczących dotacji z budżetu publicznego dla organizacji non-profit oraz proces ich uwalniana i wykorzystania. System udzielania finansowego wsparcia publicznego nie jest prosty. Dla uzyskania środków finansowych z instytucji publicznych w formie dotacji musi być złożony wniosek, w którym oprócz danych wnioskodawcy musi być podana nazwa projektu, jego lokalizacja i przeznaczenie. Muszą też być wskazane powody, dlaczego projekt jest potrzebny i czego dotyczy. Jak wskazuje P. Šobáňova, system ten podlega ścisłym procedurom i często zdarza się, że na początku organizacja non-profit finansuje projekt sama, a środki od państwa otrzymuje dopiero po jego ukończeniu. Do tego procesu mogą włączyć się tylko organizacje, które mają wystarczająco duży 34

9 kapitał na prefinansowanie projektu. Tendencja ta występuje głównie w ramach funduszy strukturalnych i często jest wymagane również partnerstwo z innymi organizacjami lub współpraca z innymi podmiotami. Wniosek o dotację składa się na różnych poziomach, które muszą być również wskazane. Może on być na poziome powiatowym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Częścią wniosku jest budżet projektu, w którym znajduje się lista kosztów i jej wysokość w kwocie pieniężnej, która będzie potrzebna do jego realizacji. W wypadku, gdy organizacja non-profit będzie finansować projekt także z innych źródeł, to i te informacje muszą być wskazane we wniosku. Musi być podana informacja, czy organizacja liczy na środki ze współudziału innego podmiotu w projekcie. Organizacjom non-profit udzielane są środki finansowe na ich działalność po realokacji z budżetu państwa do biur regionalnych oraz władz lokalnych i miejskich. Są to dotacje na pokrycie kosztów przeznaczonych zarówno na sprzęt, jak również i na rozszerzenie usług. Udzielenie dotacji uzależnione jest od spełnienia określonych warunków. Między państwem i organizacjami non-profit musi istnieć zaufanie, które polega przede wszystkim na tym, że udzielone środki finansowe nie będą nadużywane, a oferowane usługi będą mieć odpowiedni poziom. Jest to długi proces, a organizacje pozarządowe muszą znać określone zasady, przestrzegać je i stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów. Nie można liczyć tylko na pomoc finansową państwa. Stowarzyszenie obywatelskie powstało w celu zapewnienia wzajemnie korzystnych usług dla swych członków, z tego wynika, że powinno działać głównie w oparciu o fundusze prywatne. Udzielanie dotacji z budżetu państwa stopniowo się rozwija i przykładowo można tutaj wskazać finansowanie w edukacji, gównie w szkołach religijnych, ale również w szkołach prywatnych, które są organizacjami non-profit. Kolejnym obszarem jest obszar zdrowia, gdzie organizacje non-profit związane są z systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Zdarza się, że organizacje non-profit manipulują dotacjami, więc państwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli. Do głównych działań, które są wskazane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakresie udzielania dotacji państwa, należy znaczne zlimitowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników, ograniczenie opłat na poczęstunki i koszty podróży zagranicznych (z wyjątkiem pobytów dzieci, reprezentacji drużyn sportowych itp.), możliwość dotowania innych osób fizycznych i prawnych. Istnieje też ważne ograniczenie, które polega na ustaleniu 70% niezbędnych środków do zapewnienia odpowiedniego programu. Poszczególne ministerstwa mają ustalone swoje warunki dotowania i organizowania postępowań. Dzięki państwu można uzyskać źródła finansowania tzw. pomocy zagranicznej. W maju 2004 r. Republika Czeska przystąpiła do Unii Europejskiej i od tego czasu dla organizacji non-profit rozszerzyły się możliwości, jak uzyskać środki finansowe w ramach różnych programów: chodzi o programy operacyjne, które są zarządzane na poziomie administracji krajowej i regionalnej oraz tzw. programy komunitarne, wspólne dla wszystkich krajów UE. Unia Europejska przekazała pierwsze środki finansowe z Funduszy strukturalnych w ramach Programów Operacyjnych (PO) w 2004 roku. Do celów PO 35

10 należały infrastruktura, przemysł i biznes, rozwój zasobów ludzkich, rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa, wspólny regionalny PO. Tzw. pomoc zagraniczną udzielał również program PHARE, który koncentrował środki z Unii Europejskiej, zarówno w programach krajowych, jak i programach międzynarodowych. Możliwość uzyskania dotacji dotyczy PO w dziedzinach: - zintegrowany program operacyjny, - PO transport, - PO zasoby ludzkie i zatrudnienie, - PO przedsiębiorczość i innowacje, - PO badania i rozwój innowacji, - PO edukacja i konkurencyjność, - PO środowisko życiowe. Organizacje non-profit mogą korzystać na podstawie wniosków o dotacje środków z poszczególnych programów tematycznych, zgodnie z kierunkiem swej działalności. W przeglądzie głównych programów podane są informacje o tym, kto może ubiegać się o dotacje z UE, jaki jest cel programu, a zwłaszcza o wysokości udzielanych środków. Wykorzystanie tych środków jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest opracowany projekt dobrej jakości. Wsparcie funkcjonowania organizacji nonprofit, aby wykorzystywały sposobność uzyskiwania finansów z UE jest konieczna. Byłoby szkoda nie wykorzystać w okresie dotacji z funduszy UE, które są dla Czech pierwszą, a zarazem ostatnią możliwością uzyskania tak ważnego wsparcia finansowego. 5. Finansowanie ze źródeł prywatnych Źródła prywatne stanowią zarówno indywidualne, jak i firmowe (przedsiębiorcze) darowizny, środki z fundacji krajowych i zagranicznych, ale i własne dochody organizacji non-profit, które uzyskała z własnej działalności gospodarczej, ze składek członkowskich lub część dochodów z loterii i gier. Środki finansowe można uzyskać ze środków dużych korporacji w sektorze prywatnym. Podmioty mogą wspierać czynności charytatywne i oferować dary finansowe lub materialne. Darowizna tworzy niezastąpioną okazję dla firmy i zapewnia jej nie tylko strategię komunikacyjną, ale również długoterminowe zobowiązanie. Dla firmy może to oznaczać wykorzystanie możliwości do pokazania się, ale może to być i część planowanego procesu wzrostu wartości swoich marek. Firmy często udzielają darów organizacjom non-profit działającym w dziedzinie, w której firma może wykorzystać formę reklamy, w dziedzinie sportu, kultury, edukacji lub usług społecznych. Firmy i przedsiębiorstwa są motywowane interesami gospodarczymi i darowizna jest prowadzona w dziedzinie sponsoringu i filantropii. Według P. Šobáňovej podmioty te wspomagają obszary bezpieczne i niekontrowersyjne, a następnie mogą wspierać te organizacje przez okres aż 3 lat. Jest to jednak ocena subiektywna i często jest stosowana jako zasada wzajemności. Dalszą motywacją dla przedsiębiorstw, by udzielały darowizn, jest możliwość odliczenia pomocy finansowej organizacji non-profit od podstawy opodatkowania. 36

11 Stałą i interesującą grupą do pozyskiwania darów są indywidualni darczyńcy, którzy nazywani są donatorami. Grupę tę tworzą przede wszystkim członkowie organizacji, wolontariusze, pokrewne grupy docelowe i ludzie z podobnymi zainteresowaniami. Zazwyczaj chodzi o źródło krótkotrwałe i często nieplanowane, kiedy przytrafi się okazja, by zapewnić jednorazowy datek na akcję lub na wsparcie jakiegoś projektu. Mimo że liczba indywidualnych darczyńców nie jest wystarczająca do zapewnienia sfinansowania samodzielnego projektu bez innych podmiotów, to pomoc darczyńców jest bardzo przydatna. Jak stwierdzają K.B. Hopkins i C.S. Friedman, w USA najważniejszym źródłem wspierania organizacji non-profit są właśnie donatorzy. Indywidualne wsparcie ogólnie można podzielić na dwie kategorie wsparcie darczyńców i wsparcie członków. Darczyńcy są przez organizację często poszukiwani, ponieważ, w przeciwieństwie od przedsiębiorstw lub fundacji, nie mają ustanowionego terminu składek, a zasady, które przewidują udzielanie darowizny nie są ściśle sprecyzowane, a zwłaszcza nie dochodzi do biurokratycznego obciążenia. Autorki podkreślają jeszcze, że innym powodem faworyzowania indywidualnych darczyńców są ich szerokie kontakty w biznesie, polityce i środowiskach społecznych, i mogą mieć wpływ na uzyskanie środków finansowych od innych organizacji, w tym innych osób, firm i fundacji. Brakiem może być nieoczekiwane wycofanie się ze wsparcia organizacji bez żadnego wyjaśnienia lub ostrzeżenia. Organizacje non-profit mogą wytwarzać dochód w ramach swej działalności podstawowej, dla której zostały założone i która jest określona w ich statucie. Organizują koncerty i imprezy charytatywne, zbiórki publiczne, bale, wymiany lub loterie. Mogą udzielać konsultacji, organizować kursy, usługi z wykorzystaniem technik komputerowych, wykłady, seminaria edukacyjne, ale również sprzedawać produkty własnych działań. Organizacje non-profit mogą uzyskać dochody w ramach dodatkowej, uzupełniającej czynności, czasami określanej jako działalność gospodarcza. Mogą czerpać dochody np. z realizacji zamówień publicznych, z reklamy lub dzierżawy. Jednak należy zauważyć, że sytuacja ta nie jest taka sama dla wszystkich organizacji non-profit, ponieważ regulacje prawne ograniczają działalność gospodarczą w przypadku organizacji takich jak organizacje pożytku społecznego, lub całkowicie zakazują takiej czynności fundacjom, partiom politycznym itp. Aby utrzymać niezależność finansową od źródeł publicznych, ważnym środkiem są dochody z własnej działalności. W Republice Czeskiej można również uzyskać środki finansowe z fundacji, które są niezależne. Fundacje tworzą docelowe stowarzyszenie majątkowe i mogą udzielać środków finansowych na rzecz trzecich osób. W podobny sposób działają i fundacje, które wspierają publiczne cele, którymi są cele stowarzyszeń obywatelskich. Fundacje nie mogą udzielać darów rzeczowych, ale tylko wsparcie finansowe. Pieniądze można otrzymać na podstawie rozwiązywania problemu organizacji non-profit lub w celu pomocy w nieoczekiwanych wypadkach. Jak pisze P. Šobáňova, jeśli czynność organizacji non-profit będzie ciekawa dla fundacji, to ta może udzielić środków na okres aż pięciu lat. Nie jest konieczne, aby organizacja 37

12 wykazywała całość administracji, wystarczy kontrola ze strony fundacji i oświadczenie, że udzielone pieniądze są rzeczywiście źródłem pomocy. Wykorzystywanie krajowych i prywatnych środków finansowych, uzupełniają zagraniczne środki finansowe. Zagraniczne źródła można podzielić na dwie części, pierwszą tworzą źródła państwowe, które są zyskiwane z Unii Europejskie i z ambasad poszczególnych państw, drugą tworzą źródła pozarządowe, którymi są fundacje z zagranicy z filią w Republice Czeskiej, np. Mott Foundation. 6. Pośrednie źródła finansowania Pośrednim źródłem finansowania są ulgi podatkowe organizacji non-profit. Ulgi dla organizacji non-profit można zauważyć np. w dziedzinie podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości i podatku drogowego. Obecna regulacja prawna o podatku dochodowym dla organizacji nonprofit zapewnia znaczne korzyści w przypadku podstawy opodatkowania do 3 mln CZK. W przypadku podatku od wartości dodanej obowiązują specjalne, ulgowe warunki wobec związków zawodowych i fundacji, Kościołów i stowarzyszeń religijnych oraz partii politycznych. Jeżeli powyżej wskazane organizacje non-profit wykonują tylko czynności, dla których były założone, to nie muszą się rejestrować jako podatnicy VAT. Ta sama zasada odnosi się i do organizacji non-profit, które wykazują aktywną działalność w dziedzinie edukacji, służby zdrowia, pomocy społecznej lub prowadzą loterie i inne podobne gry. Podsumowanie Organizacje non-profit są nieodzowną częścią systemu gospodarczego. Ich praca wspomaga świadczenie usług obywatelom i rozwija obszary, które nie są dla sektora profitowego ciekawe, lub nie przynosiłyby dostatecznego zysku. Choć warunki powstania są często bardzo proste, zapewnienie istnienia i rozwój są głównymi problemami, wymagającymi odpowiedniego wsparcie finansowego i narzędzi marketingowych. Organizacje non-profit wykorzystują narzędzia marketingowe w inny sposób lub po prostu myślą o użyciu tych narzędzi, ale nie mają pojęcia o ich zastosowaniu w dziedzinie swej działalności. Strategia finansowania dla organizacji przedstawia taką działalność, jaką osiągnie organizacja w celu realizowania określonych celów, dla których istnieje. 38

13 Bibliografia Bárta, J. Strategické plánování pro neziskové organizace. 1. Praha: Nadace rozvoje občanské společnosti, ISBN Boukal, Petr, et al. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 1. Praha: Nakladatelství Oeconomica, ISBN Čihovská, V. et al. Marketing neziskových organizácií. Bratislava: Eurounion, ISBN Drucker, P.F. Řízení neziskových organizací: Praxe a principy. Translated by Ivan Bureš. 1. Praha: Management Press, ISBN Foret, M. Marketing pro začátečníky. 1. Brno: Computer Press, ISBN Foret, M. Marketingový průzkum: Poznáváme svoje zákazníky. 1. Brno: Computer Press, ISBN Hamerníková, B. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. 1. Praha: Eurolex Bohemia, s.r.o., ISBN Hannagan, T.J. Marketing pro neziskový sektor. 1. Praha: Management Press, ISBN Harasimová, S. Marketing ve veřejné správě. 1. Opava: Nakladatelství OPTYS, ISBN Hopkins, K.B., Friedman, C.S. Successful Fundraising for Arts and Cultural Organizations. 2. Westport: The Oryx Press, ISBN Ledvinová, J., Pešta, K. Základy fundraisingu aneb jak získat peníze pro prospěšnou činnost. 1. Praha: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, Marek, D., Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister and Principal, ISBN Marková, H. Fundraising 96: finanční zdroje pro neziskové organizace. 1. Praha: Asociace Brontosaura, ISBN Novotný, J., LUKEŠ, M. et al. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. 1. Praha: Nakladatelství Oeconomica, ISBN Rektořík, J. et al. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN Rosenmayer, T. Ekonomické výsledky občanských sdružení v roce 2004: Projekt Ekonomika občanských sdružení. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, ISBN Růžičková, R. Neziskové organizace: Vznik, účetnictví, daně. 10. aktualiz. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, ISBN Schaad, M. Neziskové organizace v ekonomické teorii: Analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, ISBN Svoboda, F. Filantropie: Distanční studijní opora. 1. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Šedivý, M., Medlíková, O. Úspěšná nezisková organizace. 1. Praha: Grada Publishing, ISBN Ševčík, P. et al. Jak získat peníze od státu, bank a EU. 1. Praha: Newfinances, s.r.o., ISBN ŠImková, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací. 2. Hradec Králové: Nakladatelství GAUDEAMUS, ISBN Škarabelová, S. Marketing ve veřejném sektoru. 1. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Škarabelová, S. Když se řekne nezisková organizace: příručka pro zastupitele krajů, měst a obcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Šobáňová, P. Fundraising. 2. Ostrava: Ostravská univerzita, ISBN Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 27. Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů

14 28. Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech 29. Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech 30. Zákon č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR 31. Zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CZECH REPUBLIC Abstract: Nonprofit organizations for their existence and maintenance have the same need as the profit sector, and that is the sufficient funding. It is possible to use some several forms of raise funds for nonprofit organizations. The knowledge of these chances and their support must be included in the funding strategy of the organization. Access to marketing nonprofit organizations can raise awareness about them and helped to obtain funding towards the realization of business goals of the organization. Key words: nonprofit organization, funding, resources of funding, kind of organizations, civic association 40

Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus

Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus Kraków, 31 marca 2012r. Dyrektor wczoraj Dyrektor dziś Dyrektor w sieci Po co szkole organizacja pozarządowa: - Szkoła jako jednostka

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy NGO JAKO ZAMAWIAJĄCY Julia Jarnicka aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans na 31 grudnia 2014 r. 3. Rachunek wyników za okres 24.09.2014 31.12.2014 4. Informacja

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania NGO czyli skąd najchętniej czerpiemy środki na naszą działalność?

Źródła finansowania NGO czyli skąd najchętniej czerpiemy środki na naszą działalność? ARTYKUŁY Źródła finansowania NGO czyli skąd najchętniej czerpiemy środki na naszą działalność? Osoby zakładające organizację pozarządową, niezależnie czy tworzą stowarzyszenie, fundację, czy innego rodzaju

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004 Grudzień 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr 1177 Ustawa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody 1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 5. Finansowanie stowarzyszenia, 6. Likwidacja stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce Warszawa, 12 września 2013 r. Bénédicte MENANTEAU

Forum Darczyńców w Polsce Warszawa, 12 września 2013 r. Bénédicte MENANTEAU Forum Darczyńców w Polsce Warszawa, 12 września 2013 r. Bénédicte MENANTEAU Firmy-mecenasi 31 % firm zatrudniających ponad 20 osób to mecenasi (dla porównania: 27 % w 2010), czyli ok. 40 000 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia SPIS TREŚCI WSTĘP 7 CZĘŚCI Fundacje i stowarzyszenia - prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania 9 ROZDZIALI Prawne aspekty funkcjonowania fundacji 10 1. Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH. I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych

USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH. I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych I. ZBIÓRKI - STAN OBECNY Obowiązuje ustawa z 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych, która wymagała : - Pozwolenia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRO EDU

STATUT FUNDACJI PRO EDU STATUT FUNDACJI PRO EDU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Pro Edu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Tomaszem Poredą w dniu 08.11.2010r (Repetytorium

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI Tekst jednolity STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy ofert: 1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22

W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy ofert: 1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok

Bardziej szczegółowo

Kurs Zawodowych Fundraiserów

Kurs Zawodowych Fundraiserów Kurs Zawodowych Fundraiserów Sylabus CFR6 Zgodnie ze standardem kształcenia opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu, tematyka zajęć kursowych obejmuje cztery zasadnicze obszary. Są to:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PRZYJACIELE STASIA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wojciech Przemysław Rawecki zwany dalej fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r.

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. w sprawie: przyj cia Programu Wspó pracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno po

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku z siedzibą w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7/25,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą OVILE, fundacja wspierająca rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki:

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: S T A T UT F U N D A C J I K O C I A L A N D I A 1. Nazwa fundacji Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: Izabelę Molenda, Alicję Molenda, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT. FUNDACJI ROZWOJU OSOBISTEGO F.R.O. - Mental

STATUT. FUNDACJI ROZWOJU OSOBISTEGO F.R.O. - Mental STATUT FUNDACJI ROZWOJU OSOBISTEGO F.R.O. - Mental Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Osobistego F.R.O. Mental, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Bartosza Krzysztanowicza

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Wyzwania. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową jest wciąż największym wyzwaniem, przed jakim stoi Związek.

Wyzwania. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową jest wciąż największym wyzwaniem, przed jakim stoi Związek. Wyzwania Uważam, że jednym z ważniejszych problemów Związku jest brak wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy na prowadzone przez nie działania. W konsekwencji wiele cennych inicjatyw nie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszym statutem Fundacji nadawana jest nazwa Fundacja Bezpieczne Inwestycje

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Aktywny Senior zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorów założycieli w akcie erekcyjnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r.

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Świadomość podatkowa Czy istnieje parasol podatkowy nad działalnością prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

Bardziej szczegółowo

Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r.

Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r. Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r. Świadomość podatkowa Jak powstają zobowiązania Jaki jest związek przepisów podatkowych z normami prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zasady działania fundacji

Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zasady działania fundacji Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez: 1. Beata Szczepankowska

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r.

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. STATUT FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Natura Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Piasecznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010 Lublin, październik 2011 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI. Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet" zwana dalej Fundacją ustanowiona

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Podoba, PESEL:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut dr Seidla

Statut Fundacji Instytut dr Seidla Statut Fundacji Instytut dr Seidla Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Instytutu dr Seidla zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Spółkę pod firmą Laboratorium DermaPharm Sp.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Organizacja i finansowanie trzeciego sektora

Organizacja i finansowanie trzeciego sektora dr Adam Mateusz Suchecki Organizacja i finansowanie trzeciego sektora Semestr zimowy 2016/2017 Sprawy organizacyjne Konsultacje: wtorki, godzina 17:00 18:30 pokój T 309 e-mail: adam.suchecki@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Statut. Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. - tekst jednolity

Statut. Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. - tekst jednolity Statut Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej - tekst jednolity Wrocław 2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1 1. Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Projekt z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... Działając na podstawie : Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku - art.

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5.

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5. 1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5. Likwidacja stowarzyszenia. Definicja stowarzyszenia. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2011 r.

SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2011 r. DZIEDZINA I ZASIĘG DZIAŁANIA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Czy organizacja pozarządowa może stanowić źródło pozyskiwania środków na terapię i leczenie chorych dzieci?

Czy organizacja pozarządowa może stanowić źródło pozyskiwania środków na terapię i leczenie chorych dzieci? Warszawa, 2 listopada 2006 Czy organizacja pozarządowa może stanowić źródło pozyskiwania środków na terapię i leczenie chorych dzieci? Fundacja jako osoba prawna powołana dla celów społecznie użytecznych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą MIŚ zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Co to jest odpłatna działalność pożytku publicznego?

Co to jest odpłatna działalność pożytku publicznego? 1 z 6 2017-04-21 12:20 Odpłatna działalność pożytku publicznego Wszystkie najważniejsze informacje o odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Co to jest odpłatna

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA, zwana dalej Fundacją, działa na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Tekst jednolity Statutu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uwzględniający uchwałę Zgromadzenia Fundatorów dotyczącą zmiany Statutu Fundacji z dnia 30 czerwca 2011 roku. STATUT Fundacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Sztuki Arteria ul. Siennicka 3 04-005 Warszawa za rok obrotowy 2009 1 1. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji Fundacja Sztuki Arteria jest fundacją zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1. Symbol badania: 1.04.01(024) 2. Temat badania: Fundacje i stowarzyszenia oraz społeczne jednostki Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych 3. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla społeczności lokalnych- FUNDACJA

Poradnik dla społeczności lokalnych- FUNDACJA Poradnik dla społeczności lokalnych- FUNDACJA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Październik, 2012 r. Prezentacja została opracowana w ramach projektu pn.: Aktywnie dla dobra wspólnego dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Witek i Mariusza Tarnopolskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/242/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie polityki Gminy Malechowo wobec organizacji pozarządowych.

UCHWAŁA NR XXIV/242/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie polityki Gminy Malechowo wobec organizacji pozarządowych. UCHWAŁA NR XXIV/242/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie polityki Gminy Malechowo wobec organizacji pozarządowych. Na podstawie art. 118 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Wspierania Dialogu Międzykulturowego i Pomocy Migrantom Kompas, zwana

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie. ISBN; 978-83-63913-58-8 Ilość stron 304 Termin organizacja pozarządowa wywodzi się z terminologii anglosaskiej i jest dosłownym tłumaczeniem amerykańskiego Non Governmental Organization", od którego powstał

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Metropolia Dzieci, zwana dalej: Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Błażewicz i Ewelinę Ewertowską, zwane dalej: Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Animacja i zarządzanie kulturą w NGO

Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@uj.edu.pl lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Studia dzienne: Kulturoznawstwo Akademia Ignatianum w Krakowie Organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Emilia s Heart

Statut Fundacji Emilia s Heart Statut Fundacji Emilia s Heart Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Emilia s Heart, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Faustinę Hama i Łukasza Chrząszcza, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU realizuje cele spójne ze strategią Grupy PZU. Wspiera przedsięwzięcia w zakresie: pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo