AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI. Projekt inżynierski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI. Projekt inżynierski"

Transkrypt

1 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI Projekt inżynierski Komponentowy system ewolucyjny przeznaczony do optymalizacji wielomodalnej i wielokryterialnej Marcin Zbijowski Opiekun pracy: Dr inż. Rafał Dreżewski Kraków, rok 2012

2 OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY OŚWIADCZAM, ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY, ŻE NINIEJSZY PROJEKT WYKONAŁEM OSOBIŚCIE I SAMODZIELNIE W ZAKRESIE OPISANYM W DALSZEJ CZĘŚCI DOKUMENTU I ŻE NIE KORZYSTAŁEM ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYMIENIONE W DALSZEJ CZĘŚCI DOKUMENTU PODPIS 2

3 1. Cel prac i wizja produktu Problemy optymalizacyjne są problemami często spotykanymi w życiu codziennym. Mamy z nimi do czynienia w wielu dziedzinach życia, często rozwiązujemy je intuicyjnie, nie zastanawiając się nad naturą rozwiązywanego problemu. Jednak niektóre z tych problemów są bardziej złożone i znalezienie ich najlepszego rozwiązania może wymagać wykorzystania bardziej zaawansowanych metod. Przykładem takich problemów mogą być na przykład inwestycje giełdowe wybierane tak, żeby zminimalizować ryzyko, oraz uzyskać jak największy zysk. Celem projektu było stworzenie platformy umożliwiającej rozwiązywanie złożonych problemów optymalizacyjnych z użyciem algorytmów ewolucyjnych. Głównym założeniem była możliwość łatwej modyfikacji zarówno przez wprowadzanie nowych elementów, jak i przerabiając funkcjonalności już napisane. 1 Początkowo plan zakładał modyfikację istniejącej aplikacji tego typu. Modyfikowana miała być napisana w języku C# platforma nevol. Jednak szybko okazało się, że zmiany, które miały być wprowadzone, generowały problemy w kolejnych miejscach systemu. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na stworzenie własnego dedykowanego rozwiązania, dzięki czemu można było uniknąć konieczności obchodzenia ograniczeń wynikających z założeń poprzednich autorów aplikacji Przewidywane cechy produktu Głównymi cechami oczekiwanymi od finalnego produktu były: 2 Możliwość rozwiązywania dowolnych zdefiniowanych problemów optymalizacyjnych, z wielowymiarową dziedziną i pod kątem dużej liczby różnych kryteriów. Interfejs graficzny pozwalający na łatwe skonfigurowanie i rozpoczęcie obliczeń, oraz przegląd wygenerowanych wyników. Modularna budowa kodu, pozwalająca na łatwą modyfikację jednego elementu, bez wpływu na resztę aplikacji. 1 Szczegółowe informacje na temat rozwiązywanego problemu można znaleźć w rozdziale 1 dokumentacji technicznej projektu Jemo załączonej do projektu. 2 Dokładniejsze informacje na temat kształtu i założeń tworzonego systemu zostały umieszczone w punkcie 2 rozdziału 1 dokumentacji technicznej. 3

4 1.2. Studium wykonalności i analiza ryzyka Znajomość teorii działania algorytmów ewolucyjnych wiele szczegółów niedoprecyzowanych i niejasnych. Konieczność weryfikacji niektórych pomysłów za pomocą eksperymentów. Ryzyko 8/10. Wydajność aplikacji Bardziej złożone problemy wielowymiarowe, z dużą liczbą kryteriów i dla większych populacji, mogą być rozwiązywane długo i wymagać większej ilości zasobów systemowych. Konieczność optymalizacji kodu. Ryzyko 5/ Zakres funkcjonalności 2.1. Użytkownicy systemu Można wyróżnić dwie grupy użytkowników systemu. Użytkownicy docelowi, którzy będą przeprowadzać konkretne obliczenia. Z ich punktu widzenia najważniejsza będzie wydajność kodu i przejrzystość interfejsu użytkownika. 3 Użytkownicy rozwijający system i dodający nowe funkcjonalności. Ta grupa użytkowników będzie kładła główny nacisk na łatwość dopisywania nowych elementów systemu. Dla tych użytkowników istotna będzie dokładna dokumentacja techniczna Wymagania funkcjonalne Poprawna implementacja platformy, oraz dwóch przykładowych algorytmów SPEA2 i NSGA2. Graficzny interfejs użytkownika do konfiguracji parametrów algorytmów. Wykorzystanie narzędzia gnuplot do generacji wykresów rozwiązań problemu. Zapisywanie plików z wynikami działania algorytmu na twardym dysku. 3 Z myślą o tej grupie użytkowników powstała dokumentacja użytkownika, opisująca wszystkie etapy eksploatacji systemu 4 Najważniejsze z punktu widzenia tej grupy użytkowników będzie rozdział 2 dokumentacji technicznej, który zawiera szczegółowy i pełny opis implementacji systemu, oraz punkt 3 rozdziału 3 tego dokumentu, w którym opisane zostały ważniejsze aspekty rozwijania systemu 4

5 2.3. Wymagania niefunkcjonalne Jakościowe: Wydajność znajdowania wyników przez algorytmy. Przejrzystość dokumentacji. Systemowe: Łatwa modyfikacja systemu. Możliwość podmiany stosowanych do obliczeń komponentów. Pozostałe: Intuicyjne API z dobrze opisanymi metodami i atrybutami składowych. 3. Wybrane aspekty realizacji 3.1. Struktura rozwiązania System składa się z trzech głównych komponentów. Najważniejszym z nich jest komponent obliczeniowy, który może również zostać wykorzystany niezależnie od reszty systemu. Pozostałe dwa komponenty, to komponent odpowiadający za generację wykresów wynikowych i komponent obsługujący interfejs użytkownika. Rys 1. Struktura komponentu obliczeniowego Powyżej zaprezentowana została ogólna struktura komponentu obliczeniowego. Każdy z wyrysowanych pakietów zawiera, co najmniej jedną klasę ogólną zawierającą wspólną 5

6 funkcjonalność, oraz kilka klas z przykładowymi implementacjami konkretnych elementów składowych. 5 Stworzenie komponentu obliczeniowego było głównym wyzwaniem projektu i zajęło większość czasu tworzenia systemu. 6 Komponent ten został również dokładnie przetestowany. Udało się z jego użyciem przeprowadzić także pewne eksperymenty na wybranych funkcjach celu, wyniki tych eksperymentów dały wyniki potwierdzające poprawność działania systemu. Co więcej jakość tych wyników daje podstawy do prowadzenia dalszego rozwoju aplikacji i zastosowaniu jej dla prawdziwych problemów optymalizacyjnych. Interfejs użytkownika posiada prostą strukturę, aplikacja składa się praktycznie z jednego okna, podzielonego na zakładki odpowiadające konfiguracji konkretnych elementów zawartych w komponencie obliczeniowym. 7 Komponent generacji wykresów również posiada prostą budowę. Jego zadaniem jest, jeśli to możliwe, wygenerowanie skryptu dla aplikacji gnuplot, która następnie generuje na jego podstawie wykresy wynikowe. Komponent ten jest również odpowiedzialny za zapisywanie wyników algorytmu w formie tekstowej Zastosowane technologie Java Do realizacji projektu, został wybrany język programowania Java. Jest to język umożliwiający łatwe rozwijanie aplikacji przez kolejnych użytkowników. Język ten został zaprojektowany z myślą o programowaniu obiektowym, co ułatwia stworzenie systemu łatwego w utrzymaniu i rozwoju. Dodatkowo, dzięki popularności języka, jest dostępna spora liczba bibliotek rozwiązujących część problemów programistycznych. Eclipse Projekt będzie tworzony z wykorzystaniem środowiska programistycznego eclipse. Posiada ono pełne wsparcie, dla wbudowanych elementów, oraz standardowych bibliotek 5 Szczegóły implementacyjne każdego z elementów systemu, łącznie z przykładowymi implementacjami elementów, zostały dokładnie zaprezentowane w rozdziale 2 dokumentacji technicznej. Wybrane aspekty implementacji zostały również pokazane w rozdziale 3 dokumentacji technicznej 6 Czas poświęcony na implementację komponentu obliczeniowego został dokładniej pokazany w dokumentacji procesowej 7 Interfejs użytkownika został dokładnie pokazany w dokumentacji użytkownika, dołączonej do projektu 6

7 języka Java, a dzięki mechanizmowi wtyczek, jest dostępnych wiele narzędzi przydatnych przy tworzeniu projektu, jak na przykład wtyczka subclipse, integrująca eclipse z SVN em. JUnit Biblioteka JUnit zostanie wykorzystana do stworzenia testów poprawności działania poszczególnych składników, a także całości systemu. Wybór padł na tę bibliotekę, ze względu na dużą liczbę funkcjonalności przez nią udostępnianych. Log4J Logowanie w czasie wykonania aplikacji odbędzie się z wykorzystaniem biblioteki Log4J. Jest ona stosunkowo mało obciążająca dla systemu, dlatego narzut związany z jej wykorzystaniem będzie niewielki, z drugiej strony jednak posiada spore możliwości konfiguracyjne. Gnuplot Do generowania wykresów zostało wybrane narzędzie gnuplot, ze względu na szeroki zakres jego możliwości, w tym tworzenie wykresów trójwymiarowych. 7

8 4. Organizacja pracy W ramach tworzenia projektu ustalone zostały cele, które chcieliśmy osiągnąć. Powstawanie produktu zostało podzielone na kilka etapów, w ramach, których prace mogły być prowadzone równolegle, a ich zakończenie oznaczało pełne zrealizowanie pewnej funkcjonalności. Większość wykonanych prac opierała się na pełnej implementacji algorytmów NSGA2 i SPEA2 i uzyskaniu dla nich zadowalających wyników. Dlatego zespół podzielił się na dwie grupy pracujące możliwie niezależnie nad każdym z algorytmów. W ramach poszczególnych podzespołów, stosowane było programowanie w parach przy jednym komputerze, zaczerpnięte z zasad programowania ekstremalnego. Dzięki tak przyjętej metodyce prac, nie potrzebne było użycie narzędzi do podziału prac nad członkami zespołu. Komunikacja pomiędzy podzespołami była minimalna i do jej celów wystarczał w zupełności kontakt za pomocą poczty elektronicznej. Natomiast w ramach podzespołów prace wykonywane były wspólnie. Wykorzystywane było jednak repozytorium SVN, do kontroli wersji projektu Podział zadań Jakub Dąbrowski: Realizacja drzewa turniejowego Pomoc przy implementacji algorytmu SPEA2 Implementacja pierwszej wersji generatora wykresów Michał Grudzień: Współpraca przy tworzeniu algorytmu NSGA2 Stworzenie prototypu interfejsu użytkownika Stworzenie mechanizmu logowania przebiegu obliczeń Implementacja niektórych składowych systemu funkcji celu i operatorów ewolucyjnych Marcin Tkacz: Implementacja algorytmu SPEA2 Stworzenie pierwszej wersji szkieletu systemu 8 Szczegóły procesu powstawania systemu zostały opisane w dokumentacji technicznej. Zawiera ona również dokładniejszy podział prac w ramach każdego etapu 8

9 Implementacja niektórych składowych systemu funkcji celu i operatorów ewolucyjnych Marcin Zbijowski: Implementacja niektórych składowych systemu funkcji celu i operatorów ewolucyjnych Współpraca przy implementacji algorytmu NSGA2 Implementacja interfejsu użytkownika Stworzenie drugiej wersji komponentu generacji wykresów wyników Stworzenie drugiej i trzeciej wersji szkieletu systemu Stworzenie dokumentacji technicznej, użytkownika i procesowej 5. Wyniki projektu Na końcowy wynik projektu duży wpływ miały różnice celów stawianych aplikacji przez różnych członków zespołu. Cele te często były ze sobą sprzeczne, co prowadziło do wprowadzania zmian niezgodnych z przyjętą na początku architekturą systemu. W efekcie w celu utrzymania odpowiedniej jakości i przejrzystości kodu, dwukrotnie należało przepisać najważniejsze elementy aplikacji. Pomimo tego ostatecznie udało się uzyskać program realizujący przyjęte założenia, oraz generujący ciekawe wyniki dla wybranych problemów optymalizacyjnych. Warto tutaj podkreślić, że zrealizowane zostały wszystkie główne założenia systemu, program dał dobre wyniki zarówno dla prostych jak i złożonych problemów optymalizacyjnych. Uzyskanie takiego efektu było nie tylko wyzwaniem programistycznym, wymagało również znajomości różnych elementów matematyki, a także wykazania się pomysłowością przy znajdowaniu metod poprawy wyników. Przede wszystkim jednak konieczne było przeprowadzenie dużej liczby czasochłonnych eksperymentów, co pozwoliło zaobserwować i wyeliminować niewielkie anomalie w wynikach powstałe niedoskonałości stosowanych algorytmów. na skutek Niestety nie udało się przetestować działania systemu z problemami optymalizacyjnymi występującymi w realnym świecie. W stworzonym produkcie zostało również miejsce na dalsze usprawnienia: 9 Wprowadzenie mechanizmu klastrowania i integracja z interfejsem użytkownika 9 Propozycje usprawnień zostały opisane w rozdziale 3 dokumentacji technicznej 9

10 Wprowadzenie mechanizmu oceny populacji po każdym kroku, co mogłoby w dalszej kolejności pozwolić na definiowanie bardziej zaawansowanych warunków stopu algorytmu Usprawnienie metody wyświetlania wykresów wynikowych za pomocą interfejsu użytkownika Implementacja kolejnych operatorów genetycznych i funkcji celu 10

11 6. Materiały źródłowe 1. Carlos A. Coello Coello, Gary B. Lamont, David A. Van Veldhuizen: Evolutionary Algorithms for Solving Multi Objective Problems. 2. Deb K., Goldberg D. E.: An investigation of niche and species formation in genetic function optimization, [w:] Schaffer J. D. (red.), Proceedings of the 3rd International Conference on Genetic Algorithms, str , Morgan Kaufmann, Mike Preuss, Gunter Rudolph, Feelly Tumakaka, Solving Multimodal Problems via Multiobjective Techniques with Application to Phase Equilibrium Detection. 4. Eckart Zitzler, Marco Laumanns, and Lothar Thiele SPEA2: Improving the Strength Pareto Evolutionary Algorithm. 5. Kalyanmoy Deb, Samir Agrawal, Amrit Pratap, and T Meyarivan A Fast Elitist Non Dominated Sorting Genetic Algorithm for Multi Objective Optimization: NSGA II. 6. Oracle Thread Java 2 Platform SE v

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Słapa Nr albumu: 201095 Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie

Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie This paper should be cited as: Bączyk, P., & Szóstek, Ł. (2011). Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie. Proceedings of the Conference: Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTU

DOKUMENTACJA PROJEKTU Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka DOKUMENTACJA PROJEKTU CERN-THESIS-2012-342 01/02/2012 Autorzy: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2013/2014 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Andrzej Zawiślak Symulacja zjawisk naturalnych przy

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

System ciągłej ochrony danych

System ciągłej ochrony danych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Malinowski Nr albumu: 189420 System ciągłej ochrony danych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek Informatyka PRACA INŻYNIERSKA Opracowanie aplikacji służącej do filtrowania szumów w obrazach wykonanych kamerką telefonu Dyplomant:

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Rozdział 24 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Streszczenie. W rozdziale przedstawiono podstawowe założenia trzech wybranych metodologii wdrożeń wiodących systemów

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Tomasz Kabala OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP Kierujący pracą dyplomową:

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Administracja publiczna to jeden z obszarów, gdzie odpowiednio zastosowane metody analizy danych mogą przynieść znaczne

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo